Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони, а також членів добровільних пожежних дружин (команд).

ДОГОВІР № обов'язкового особистого страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони а також членів добровільних пожежних дружин команд . м. Київ " " 200 року Акціонерне товариство "страхова компанія" що іменується в подальшому Страховик в особі голови правління який діє на підставі Статуту з однієї сторони і назва пр-ва що іменується в подальшому Страхувальник в особі директора ф.і.о який діє на підставі Статуту з іншої сторони уклали даний договір про наступне: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Сторони здійснюють обов'язкове страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони а також членів добровільних пожежних дружин команд згідно з "Положенням про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охоронні членів добровільних пожежних дружин команд " затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1995 року №232. 1.2. Застрахованими є працівники відомчої і сільської пожежної охорони і члени добровільних пожежних дружин команд які виконують відповідно до діючого законодавства функції по гасінню і ліквідації наслідків пожеж аварій випробування пожежної техніки згідно з додатком №1 який є невід'ємною частиною договору. 1.3. Об'єктом страхування за цим договором є майнові інтереси що не суперечать чинному законодавству України пов'язані з відшкодування шкоди завданої життю здоров'ю працездатності кожної застрахованої особи 1.4. Страховик проводить виплату страхової суми або її частини при настанні слідуючих страхових випадків із Застрахованою особою : - загибель смерть - поранення контузія опіки травми каліцтва - захворювання одержані під час ліквідації пожеж або наслідків аварій. 1.5. Страхова сума по кожній Застрахованій особі визначається відповідно до додатку №1. 1.6. Страховий тариф %. 2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН 2.1. Страхувальник зобов'язаний: - скласти в двох примірниках списки працівників які працюють у відомчій та сільській пожежній охороні або є членами добровільних пожежних дружин команд з визначенням заробітної плати на момент укладення договору страхування та спільно із Страховиком провести розрахунок страхових сум та страхових платежів по кожній особі додаток №1 ; перерахувати иа розрахунковий рахунок Страховика страховий платіж в сумі гривень без ПДВ не пізніше 3-х трьох банківських днів з дня підписання цього Договору; При настанні страхового випадку: - не пізніше ніж через три доби передати Страховику відповідну інформацію вказавши номер договору страхування І прізвища потерпілих осіб; - якщо Страховик вважає за необхідне - надати можливість провести розслідування страхового випадку представнику Страховика і надати детальну і достовірну інформацію в тому числі і ту. що становить комерційну таємницю за розповсюдження якої Страховик несе відповідальність яка стосується цього питання; - пред'явити Страховику документи які необхідні для підтвердження страхового випадку та проведення виплати копію акту який підтверджує настання страхового випадку копію лікарняного листка або висновок МСЕК та Інші медичні документи які підтверджують тимчасову втрату працездатності Застрахованою особою чи встановлення їй групи інвалідності свідоцтво про смерть в разі смерті Застрахованої особи та свідоцтво про право на спадщину заяву на ім'я Страховика на виплату страхової суми або її частини та документ що посвідчує особу одержувача страхової суми. 2.2. Страховик зобов'язаний: - в установленому порядку розглянути заяву Страхувальника з прикладеними до неї документами і виплатити страхову суму або її частину застрахованій особі або спадкоємцям в термін який не перевищує десяти банківських днів з дати отримання відповідних документів; - якщо страхове відшкодування не сплачено Страховиком у встановлений строк Страховик сплачує застрахованій особі пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на момент виплати страхового відшкодування від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу. 2.3. У випадку звільнення застрахованої особи договір страхування поширюється на Іншого працівника при умові письмового повідомлення про це Страховика та укладання додаткової угоди до договору страхування. 2.4. Страховик не виплачує страхову суму її частину у випадках якщо: - застрахована особа чи спадкоємці не подали необхідних для виплати документів перелік яких наведено в пункті 2.1; - застрахована особа пред'явила завідомо фальшиві дані про страховий випадок і його наслідки; - страховий випадок стався коли застрахована особа знаходилась в стані алкогольного наркотичного чи токсичного сп'яніння; - страховий випадок стався внаслідок дій не пов'язаних з ліквідацією пожеж аварій випробуваннями пожежної техніки обумовленими в пункті 1.2 цього договору. 3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 3.1. Договір вступає в силу з моменту надходження страхового платежу на розрахунковий рахунок Страховика і діє на протязі одного року. У випадку перерахування страхового платежу частинами період страхування визначається пропорційно частинам страхового платежу що поступили на рахунок Страховика. 3.2. Якщо застрахованій особі було виплачено частину страхової суми то договір по даному працівнику зберігає силу до кінця вказаного в п. 3.1 терміну але відповідальність Страховика для даної застрахованої особи зменшується на суму проведених виплат. Якщо застрахованій особі виплачено страхову суму в повному обсязі то дія цього договору щодо даної застрахованої особи припиняється 3.3. В усьому іншому що не передбачено цим договором сторони керуються "Положенням про порядок та умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин команд " затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року № 232. 4. ДОДАТКОВІ УМОВИ 4.1. Невід'ємною частиною цього договору є: - список застрахованих працівників додаток № 1 ; 4.2. Даний договір складено в двох примірниках які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику в кожної із сторін. 4.3. 5. АДРЕСИ I РЕКВІЗИТИ СТОРІН СТРАХОВИК СТРАХУВАЛЬНИК АТ "страхова компанія" Голова Правління Керівник М.П. М.П.