Положення про порядок проходження інструктажів, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

назва підпрємства ЗАТВЕРДЖУЮ Директор назва підпрємства « » 200 р ПОЛОЖЕННЯ про порядок проходження інструктажів спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у назва підпрємства Київ 200 р 1. Загальні положення 1.1. Дійсне «Положення про порядок проходження інструктажів спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у назва підпрємства» розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про пожежну безпеку" та на основі "Типового положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України" 1.2. Положення встановлює порядок та види навчання інструктажів з питань пожежної безпеки порядок перевірки знань з питань пожежної безпеки керівників службовців робітників та поширюється на весь персонал назва підпрємства». 1.3. Працівники під час прийняття на роботу та за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки надалі -протипожежні інструктажі відповідно до порядку встановленого в розділі 2 цього положення. Особи яких приймають на роботу пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою попередньо до початку самостійного виконаня робіт повинні пройти спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум а потім постійно один раз на рік- перевірку знань. 1.4. Особи які суміщують професіі роботи навчаються або інструктуються як за основною так і за суміжною професією роботою . 1.5. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки покладається на керівників назва підпрємства 1.6. Допуск до роботи осіб які не пройшли спеціального навчання передбаченого посадовою інструкцією інструктажі або перевірку знань ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 2. Протипожежні інструктажі. 2.1. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний первинний повторний позаплановий та цільовий. 2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками які щойно прийняті на роботу постійну або тимчасову а також з особами що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі. Він проводиться на підставі діючих на підприємстві правил інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки працівником на якого наказом по підриємству покладено ці обов'язки а працівникам апарату управління - в учбовому центрі і може поєднуватися з вступним інструктажем з охорони праці. Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником заступником головним інженером підприємства додаток №1 2.3. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його повинні проходити: • усі новоприйняті на роботу постійну чи тимчасову ; • працівники переведені з інших структурних підрозділів виробничих дільниць підприємства; • особи що прибули на назва підпрємства у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі; • будівельники сторонніх організацій які виконують на діючому об'єкті будівельно-монтажні ремонтні або інші роботи; Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного вирбництва чи комплексу відповідальним за протипожежний стан. 2.4. Програми для проведення вступного та первичного протипожежних інструктажів погоджуються з начальником об'єктової пожежноі охорони або добровільної пожежної дружини. 2.5. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками індивідуально або по групах не менш як один раз на рік за переліком питань з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів. 2.6. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведенному для цього приміщенні: • у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки норм правил інструкцій положень тощо ; • у разі зміни технологічного процесу застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування; • на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння. 2.7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей видів робіт . Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин що викликали необхідність його проведення. 2.8. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових тимчасових пожежонебезпечних робіт зварювальних розігрівальних та інших при ліквідації аварії стихійного лиха. 2.9. Первинний повторний позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт начальником виробництва цеху дільниці тощо які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. 2.10. Первинний повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа яка проводила інструктаж. 2.11. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці. 2.12. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів крім цільового у ЖУРНАЛ реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки робиться запис з підписами осіб з якими проводився інструктаж і тих хто його проводив. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі що дозволяє виконання робіт наряд-допуск . 3. Спеціальне навчання та перевірка знань працівників зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезбекою 3.1. Заняття як правило здійснюються груповим методом з урахуванням фаху працівників. Для їх проведення адміністрація може запрошувати на договірній основі фахівців з інших підприємств установ та організацій які мають відповідні знання з питань що вивчаються. 3.2. Працівники підприємств де відсутня можливість проведення занять з пожежно-технічного мінімуму можуть проходити їх на інших споріднених за технологією підприємствах де є необхідні для цього умови та фахівці на договірних умовах . Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму може також проводитися в навчальних закладах підприємствах та організаціях які мають необхідну матеріальну базу та фахівців на проведення цих занять за відповідними програмами які погоджуються з центральним органом державного пожежного нагляду. У таких випадках результати спеціального навчання фіксуються на підприємстві у навчальному закладі де воно проводилося. 3.3. Після закінчення спеціального навчання за программою пожежно-технічного мінімуму від тих хто навчався приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом. Працівники підприємств які проходили спеціальне навчання на інших підприємствах у навчальних закладах складають заліки за місцем навчання. 3.4. Особам які успішно склали заліки видається посвідчення відповідної форми додаток №3 . 3.5. Звільнення від проходження спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму може надаватися особам які за попереднім місцем роботи вже проходили його відповідно до спеціальності або виду роботи на яку їх приймають і мають відповідне посвідчення. При цьому строк останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік. 3.6. Особи яких для проходження навчання направляють до інших підприємств або до навчальних закладів від від вступного та первинного протипожежних інструктажів не звільняються. 3.7. Щороку працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки. Для проведення перевірки наказом керівника підприємства призначається комісія яку очолює один з його заступників . 3.8. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки розробляється комісією та затверджується керівником підприємства. 3.9. Результати перевірки оформлюються протоколом. У разі незадовільного результату працівники повинні пройти повторне навчання з пожежно-технічного мінімуму із складанням заліків протягом одного місяця. Відмітки про перевірку вносяться до посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки. Додаток № 1 УЗГОДЖЕНО Начальник Головний державний інспектор з пожежного нагляду “ ” 2005 р. Директор назва підпрємства “ ” 2005 р. ПРОГРАМА навчання персоналу назва підпрємства проведення занять з пожежно-технічного мінімуму N п/п Тема Кіл-ть годин Питання що вивчаються 1 2 3 4 1 Заходи пожежної безпеки на об'єкті 4 Стисла характеристика виробництва об'єкта та його пожежної небезпеки. Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку". Загальнооб'єктові правила інструкції положення та накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Основні причини пожеж: несправність обладнання іскри та необережне поводження з вогнем несправність електроустановок порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами тощо. 1 . Порушення технологічних процесів при виконанні робіт. 2. Порушення пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт. 3. Порушення вимог ПТЕ та ПУЕ при експлуатації та ремонті ел.установок та мереж. 4. Необачне поводження з полум'ям. 5. Порушення правил користування ел. нагрівальними пристроями та побутовим ел. об ладнанням. 6. Порушення правил зберігання ПММ на складах та у коморах. 7. Порушення правил зберігання та користування балонами з горючими газами. 8. Порушення правил виконання ремонтних робіт на обладнанні де використовується газ. 9. Порушення пожежної безпеки під час прибирання приміщень. 10.Порушення правил зберігання ЛЗР. 11 .Порушення вимог пож.безпеки при виконанні фарбувальних робіт. 12. Пияцтво та безвідповідальність людей. Вимоги щодо . 1 . Утримання споруд приміщень обладнання та територій. 2. Протипожежні розриви. 3. Джерела протипожежного водопостачання вимоги до них строки та методи перевірки іх справного стану. Дії робітників і фахівців у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Місцезнаходження та порядок виклику об'єктової пожежної охорони а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини. Порядок організації мета та завдання добровільної пожежної дружини. Заходи пожежної безпеки на робочому місці 2 Характеристика пожежної небезпеки агрегатів та установок що розміщені у боулінг клубі. Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок машин і агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки встановлені для боулінг клубу. Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі аварії чи вибуху; правила вимкнення установок та агрегатів порядок зняття напруги з електроустановок виклику аварійної допомоги тощо. Заходи пожежної безпеки яких необхідно дотримуватися стаючи до роботи у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж. Дії робітників і фахівців у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Місцезнаходження та порядок виклику об'єктової пожежної охорони а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини. Порядок організації мета та завдання добровільної пожежної дружини 3 Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони 2 Установлений на підприємстві порядок система сповіщення людей про пожежу. Засоби зв'язку сигналізації які є на об'єкті розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку сповіщувачів пожежної сигналізації пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги систем сповіщення та керування евакуацією людей. Порядок використання цих засобів у разі виникнення пожежі виклику пож.охорони. Оповіщення керівників. 4 Первинні засоби пожежогасіння протипожежне устаткування та інвентар порядок їх використання під час пожежі 4 Призначення та місцезнаходження існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння протипожежного устаткування та інвентарю вогнегасники внутрішні пожежні крани діжки з водою ящики з піском стаціонарні установки пожежогасіння тощо . Загальні поняття про пожежну сигналізацію спринклерне і дренчерне обладнання та інші установки пожежогасіння вуглекислотні та їх експлуатація. Типи вогнегасників які маються на підприємстві внутрішні пожежні крани пож.інвентар. Правила використання вогнегасних засобів протипожежного інвентарю та обладнання та перевірка працездатності. Призначення та місцезнаходження існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння протипожежного устаткування та інвентарю вогнегасники внутрішні пожежні крани діжки з водою ящики з піском стаціонарні установки пожежогасіння тощо . Порядок утримання існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння . 5 Пожежно-профілактична робота 4 1 . Характеристика пожежонебезпечності споруд та устаткування. 2. Заходи пожежної безпеки перед початком роботи під час роботи та по її закінченні. 3. Заходи пожежної безпеки під час виконання ремонтних робіт в ел. установках та технологічному обладнанні. 4. Обов'язки відповідальних осіб за протипожежний стан. 5. Кримінальна адміністративна матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян та посадових осіб за порушення вимог пожежної безпеки. 6. Інструктажі з пожежної безпеки. 7. Інструкції з пожежної безпеки. 8. Основні положення Закону України «Про пожежну безпеку». 6 Дії персоналу об'єкту по гасінню пожежі 4 Дії в разі виявлення на робочому місці або на території об'єкта задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу аварійно-рятувальних і пожежних підрозділів та інших аварійних служб. Організація зустрічі аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів. Відключення у разі необхідності устаткування комунікацій електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі існуючими на об'єкті засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння евакуації людей та матеріальних цінностей. Дії після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів надання допомоги у прокладанні рукавних ліній участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння . Обов'язки членів добровільної пожежної дружини Всього: 20 години. Примітки: Під час розробки конкретних програм з пожежно-технічного мінімуму необхідно враховувати специфіку виробництва пожежну небезпеку речовин і матеріалів що застосовуються та інші чинники які впливають на стан пожежної безпеки підприємства. Вивчаючи теми пожежно-технічного мінімуму слід інформувати тих хто навчається про найбільш характерні випадки пожеж що мали місце на підприємстві. Для кращого засвоєння матеріалу бажано використовувати з навчальною метою різні навчальні експонати фотознімки плакати макети технічні засоби навчання тощо. Додаток № 2 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор назва підприємства « » 2005 р ПЕРЕЛІК питань з якими необхідно ознайомити працівників назва підпрємства під час проведення вступного первинного та повторного протипожежних інструктажів 1. Вступний протипожежний інструктаж Під час проведення вступного протипожежного інструктажу особи яких приймають на роботу мають бути ознайомлені з: •пожежонебезпечними виробництвами дільницями роботами та іх загальною характеристикою; •діючими на назва підпрємства положеннями інструкціями наказами з питань пожежної безпеки загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму; •порядком паління застосування відкритого вогню проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт; •можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них; •існуючим на підприємстві порядком сповіщення людей про пожежу; •діями у разі виникнення пожежі порядком виклику пожежної охорони евакуації людей матеріальних цінностей тощо ; •місцезнаходженням об'єктової пожежної охорони а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини; •правилами використання первинних засобів пожежогасіння; •відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки. 2. Первинний і повторний протипожежні інструктажі Під час проведення первинного і повторного інструктажу необхідно ознайомити працівників із: стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів устаткування речовин та матеріалів що використовуються в боулінг клубі; можливими причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і діями щодо них у тому числі у процесі роботи та після її завершення ; правилами інструкціями пожежної безпеки встановленими для працівників боулінг клубу вказавши місця паління; засобами зв'язку та місцезнаходженням найближчого телефону; правилами утримання шляхів евакуації; призначенням існуючих установок пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння; місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання; діями в разі виникнення пожежі порядком виклику пожежної охорони сповіщення людей проведення евакуації тощо . Проведення протипожежних інструктажів супроводжується практичним показом застосування існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння. РОЗРОБЛЕНО назва підпрємства “ ” 2005 р. Додаток № 3 ФОРМА ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО МІНІМУМУ ПОСВІДЧЕННЯ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ * про проходження спеціального навчання пожежно - технічного мінімуму Перевірку знань пройшов Видано прізвище прізвище та ініціали Фах посада ім'я та по батькові коли де Місце роботи підприємство Підстава: протокол засідання комісії від цех дільниця і т. ін. Місце проведення навчання " " 19 p. N М.П. вказується підприємство навчальний Голова комісії прізвище підпис заклад на базі якого проведено навчання " " 19 р. Власник посвідчення пройшов спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум та склав заліки. Підстава: протокол засідання комісіі від " ” 19 р. N М.П. Голова комісії прізвище підпис *Перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму " " 19 р. проводиться щорічно. Запис у посвідченні робиться за умови позитивних результатів перевірки. Реєстраційний N