Положення про добровільну пожежну дружину

УЗГОДЖЕНО Начальник Головний державний інспектор з пожежного нагляду м.Київ “ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор назва підприємства “ ” 2005 р ПОЛОЖЕННЯ про добровільну пожежну дружину назва підприємства 1. Загальні положення 1.1. Добровільні пожежні дружини створюються у назва підприємства відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" на підприємствах з кількістю працюючих від 25 осіб і більше. 1.2. Добровільна пожежна дружина далі - ДПД створюється з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам організації їх гасіння здійснення громадського контролю за додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам проведення роз'яснювальної роботи серед працівників боулінг клубу. 1.3. ДПД назва підприємства - загальнооб'єктова 1.4. ДПД можуть залучатися для ліквідації пожеж або інших надзвичайних ситуацій за межами підприємства. 1.5. Створення ДПД та організація їх діяльності покладається на власників підприємств 1.6. Щороку керівництвом підприємства здійснюється розрахунок потреби коштів на утримання ДПД пожежної техніки на соціальні гарантії та заохочення членів ДПД. Указані кошти вносяться окремою графою до кошторису підприємства на наступний рік. 1.7. У своїй діяльності ДПД керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки та цим Положенням. ДПД у питаннях організації гасіння пожеж ліквідації наслідків аварії та підготовки членів ДПД керуються Законом України "Про пожежну безпеку" цим Положенням іншими нормативно-правовими актами МНС України. 1.8. Контроль за діяльністю ДПД здійснюють керівники підприємств на яких вони створені та посадові особи на якихбезпосередньо покладені функції контролю за станом пожежної безпеки на підприємстві служби пожежної безпеки відповідних міністерств інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань підприємств а також органи державного пожежного нагляду. 1.9. Посадові особи на яких покладено контроль за діяльністю ДПД зобов'язані щомісяця перевіряти їх готовність до дій з ліквідації пожеж. Результати перевірки реєструються в спеціальному журналі. Результати перевірки ДПД місцевим органом державного пожежного нагляду відображаються в спеціальному журналі або оформляються відповідним актом. 2. Основні завдання добровільної пожежної дружини 2.1. На добровільну пожежну дружину покладається: 2.1.1. Здійснення контролю за виконанням дотриманням установлених у боулінг клубі правил пожежної безпеки протипожежного режиму . 2.1.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників підприємства щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки шляхом організації семінарів лекцій розповсюдження засобів наочної агітації тощо . 2.1.3. Здійснення щоденного нагляду за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту зв'язку обладнання 2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику пожежо-рятувальних підрозділів: рятування людей майна та її ліквідація наявними засобами. 2.2. На добровільну пожежну команду покладається: 2.2.1. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення. 2.2.2. Здійснення контролю за працездатністю джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. 3. Порядок створення та організація роботи добровільної пожежної дружини 3.1. Добровільна пожежна дружина команда створюється на добровільних засадах з числа працівників підприємства які досягли 18 років та здатні за своїми здібностями станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки. 3.2. Особи які вступають до ДПД подають на ім'я керівника підприємства письмову заяву. Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються наказом керівника підприємства. Начальник ДПД призначається з інженерно-технічних працівників і підпорядковується керівникові підприємства. Начальник ДПД повинен пройти спеціальне навчання у навчальних центрах пунктах МНС або іншому навчальному закладі що має відповідну ліцензію та отримати посвідчення. 3.3. Добровільна пожежна команда організовується з членів ДПД. 3.4. Чисельний склад ДПД визначається керівником підприємства з урахуванням пожежної небезпеки виробництва за погодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду. 3.5. Виключення з членів ДПД проводиться: 3.5.1. За порушення правил пожежної безпеки. 3.5.2. За невиконання своїх обов'язків. 3.5.3. За власним бажанням шляхом подання про це заяви керівникові підприємства. 3.5.4. У разі звільнення з роботи. 3.6. Комплектування ДПД слід проводити таким чином щоб на кожній зміні у боулінг клубі були члени ДПД. 3.7. Табель з обов'язками членів ДПД щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення вивішується в приміщеннях підприємства на дошці оголошень. 3.8. З членами ДПД мають проводитися учбові заняття згідно з розробленою програмою що затверджується керівником підприємства та погоджується з місцевим органом державного пожежного нагляду. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД у визначений керівництвом час не менше 4 годин на місяць . 3.9. Керівники підприємств повинні щороку організовувати проведення змагань бойової обслуги ДПД з метою відпрацювання навичок гасіння пожеж. 4. Обов'язки начальника та членів добровільної пожежної дружини 4.1. Начальник ДПД ДПК зобов'язаний: 4.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві вимог правил пожежної безпеки виконанням заходів запропонованих приписами органів державного пожежного нагляду. 4.1.2. Здійснювати нагляд за справністю первинних засобів пожежогасіння систем пожежної автоматики водопостачання що є на підприємстві та не допускати їх використання не за призначенням. 4.1.3. Вести роз'яснювальну роботу серед працівників про заходи пожежної безпеки. 4.1.4. Проводити заняття із особовим складом ДПД і перевіряти його готовність до дії. 4.1.5. Організовувати гасіння пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів відомчої або місцевої пожежної охорони. 4.1.6. Інформувати керівництво підприємства в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. 4.1.7. Розповсюджувати серед працівників підприємства плакати брошури листівки правила та інструкції на протипожежну тематику. 4.1.8. Проводити заняття з евакуації робітників та службовців під час пожежі або надзвичайної ситуації. 4.2. Начальник ДПД зобов'язаний: 4.2.1. Стежити за додержанням протипожежного режиму та готовністю до дії засобів пожежогасіння. 4.2.2. Перед початком роботи перевіряти присутність членів відділення ДПД. 4.2.3. Перевіряти знання членами ДПД своїх обов'язків. 4.2.4. Після закінчення роботи перевіряти наявність порушень правил пожежної безпеки які можуть привести до виникнення пожежі або надзвичайної ситуації вживати заходів до їх усунення. 4.2.5. У разі виникнення пожежі організовувати її ліквідацію до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів МНС 4.3. Члени ДПД ДПК повинні: 4.3.1. Знати і виконувати правила пожежної безпеки які діють на підприємстві. 4.3.2. Стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння зв'язку пожежної техніки. 4.3.3. Знати свої обов'язки згідно з табелем бойової обслуги і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її ліквідації. 4.3.4. Виконувати розпорядження начальника дружини команди підвищувати свої пожежно-технічні знання відвідувати заняття згідно з розкладом. 4.3.5. У разі виявлення на підприємстві порушень вимог пожежної безпеки складати на винних осіб протоколи про вчинення адміністративного правопорушення ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передавати їх на розгляд до місцевих органів державного пожежного нагляду. 5. Утримання добровільних пожежних дружин заохочення і страхування її членів 5.1. Усі витрати з утримання добровільних пожежних дружин здійснюються за рахунок підприємств на яких вони створені. 5.2. Оплата праці членів добровільних пожежних дружин за час їхньої участі в ліквідації пожежі або наслідків аварій проведення пожежно-профілактичних заходів а також навчальної підготовки та чергувань здійснюється з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи. 5.3. Членам добровільних пожежних дружин які беруть активну участь у забезпеченні пожежної безпеки на підприємстві та у гасінні пожеж надаються додаткові відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю до десяти робочих днів на рік а також грошові премії та цінні подарунки. Механізм надання додаткових пільг їх види та розміри регулюються колективним договором. 5.5. Члени добровільних пожежних дружин підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва захворювання одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії. 5.6. Страхування членів добровільних пожежних дружин команд здійснюється за рахунок підприємств де вони створені. 5.7. За сім'єю загиблого померлого зберігається право на пільги якими він користувався за місцем роботи. Додаток 1 до пункту 3.7 Положення про добровільні пожежні дружини команди “ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор назва підприємства “ ” 2005 р Табель обов'язків бойової обслуги ТОВ назва підприємства Обов'язки Начальник Дружинник № 1 та № 2 Заступаючи на роботу Приймає всі пожежні крани напірні рукави вогнегасники електроліхтар Приймає електроліхтар За сигналом тривоги збираються на рецепції. Дають команду на вимкнення силової єлектромережі та включення аврійного живлення. Начальник бойової обслуги викликає пожежну охорону. Приходять до місця пожежі. На пожежі занятті Керує роботою бойової обслуги. Разом з дружинником прокладає рукавну лінію. 2. Організовує рятувальні роботи і особисто бере участь у рятуванні людей матеріальних цінностей гасінні пожежі Прокладає рукавну лінію до місця пожежі і працює зі стволом вогнегасником . Виконує розкриття та розбір конструкцій Примітки: 1. Бойовий одяг та спорядження мають укладатися на постійному місці в офісі. 2. У залежності від обставин на пожежі начальник бойової обслуги в першу чергу приймає рішення щодо рятування людей евакуації майна матеріальних цінностей. РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО Начальник назва підприємства Головний державний інспектор з пожежного нагляду