Система управління охороною праці (зразок)

Затверджую: Директор 20 року Система управління охороною праці назва підприємства Зміст 1. Загальні положення 2. Технологія управління 3. Основні завдання що вирішуються в СУОП 4. Нормативно - правове забезпечення 5. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори що виникають в процесі роботи 6. Механізм реалізації основних завдань 7. Порядок взаємодії осіб які приймають участь в управлінні 8. Планування профілактичних заходів з охорони праці 9. Контроль за станом охорони праці 10. Показники для оцінки ризику виникнення нещасних випадків та професійних захворювань 11. Облікові документи для ідентифікації шкідливих та небезпечних виробничих факторів та порядок їх ведення 12. Інструкція по заповненню таблиці оцінки ризику Додаток 1 Положення про службу охорони праці Додаток 2 Карта показників небезпек та показників для оцінки ризику Додаток 3 Перелік осіб які підлягають попередньому та періодичним медичним оглядам Додаток 4 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у назва підприємства Додаток 5 Посадова інструкція технічного директора назва підприємства Додаток 6 Посадова інструкція комерційного директора назва підприємства Додаток 7 Посадова інструкція головного бухгалтера назва підприємства Додаток 8. Посадова інструкція завідувача складу назва підприємства Додаток 9 План – звіт про виконання роботи з охорони праці Додаток 10 Щоденник з безпеки праці Додаток 11 Протокол невідповідності Додаток 12 Звіт про аудит Додаток 13 Карта обліку небезпек та оцінки ризику Додаток 14 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці Додаток 15 Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці Додаток 16 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Додаток 17 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці Додаток 18 Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Додаток 19 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві Додаток 20Журнал реєстрації осіб що потерпіли від нещасних випадків Додаток 21 Карта обліку мікротравм Додаток 22 Протоколи лабораторних досліджень умов праці Додаток 23 Технічний журнал з експлуатації будівлі споруди Додаток 24 Карта обліку небезпечних виробничих факторів Додаток 25 Карта обліку виходу з ладу інструменту обладнання захисних приладів Додаток 26 Особиста картка обліку спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту Додаток 27 Карта обліку токсичних та пожежонебезпечних речовин Додаток 28 Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів Додаток 29 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту Додаток 30 Картка обліку засобів пожежогасіння 1. Загальні положення 1.1. Забезпечення безпеки працюючих збереження їх здоров’я та працездатності під час трудового процесу здійснюється в межах діючої на підприємстві системи управління охороною праці за рахунок ідентифікації небезпек відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці оцінки та аналізу ризику виникнення нещасних випадків та професійних захворювань та впровадження упереджуючих засобів щодо зниження рівня шкідливих та небезпечних виробничих факторів. 1.2. СУОП є складовою загальної системи управління виробництвом. 1.3. Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці підготовку управлінських рішень та контроль за їх реалізацією здійснює служба охорони праці відповідно до положення про цю службу додаток 1 . 2. Технологія управління 2.1. Управління охороною праці здійснює директор. Координація дій здійснюється через службу охорони праці. 2.2. Інформацією для прийняття управлінських рішень є дані нормативних показників та показників для оцінки ризику що підтверджують дію СУОП додаток 2 . 2.3. Управлінські рішення готуються службою охорони праці у вигляди проектів наказів директора. 2.4. Аудит дії СУОП забезпечує уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. 2.5. Планування робіт з охорони праці для структурних підрозділів та контроль за їх виконанням здійснюється службою охорони праці. 2.6. В якості управлінського впливу застосовуються заходи дисциплінарного матеріального та морального характеру. 3. Основні завдання що вирішуються в СУОП Управління охороною праці передбачає вирішення таких основних завдань: 3.1. Забезпечення безпеки: * обладнання; * технологічних процесів; * будівель та споруд. 3.2. Забезпечення: * нормативних санітарно-гігієнічних умов праці; * працюючих засобами індивідуального захисту ЗІЗ ; * лікувально–профілактичного обслуговування працюючих. 3.3. Дотримання: * оптимальних режимів праці та відпочинку; * норм санітарно–побутового обслуговування. 3.4. Впровадження безперервної системи навчання та пропаганди з питань охорони праці. 4. Нормативно – правове регулювання охорони праці Вимоги охорони праці відповідно до видів економічної діяльності Товариства регулюються такими нормативно-правовими актами: * Закон України “Про охорону праці “; * Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності” * Типове положення про службу охорони праці; * Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці; * Типове положення про кабінет охорони праці ; * Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві; * Положення про розробку інструкцій з охорони праці; * Положення про медичний огляд працівників певних категорій; * Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; * Перелік посад посадових осіб які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці; * Перелік робіт де є потреба у професійному доборі; * Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві; * Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; * Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при фарбуванні виробів у машинобудуванні; * ССБТ ГОСТ 12. 2. 009-80 “Станки металлообрабатывающие. Требования безопасности”; * ССБТ ГОСТ 12.2. 003-91 “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”; * Технічний регламент з підтвердження відповідності обладнання що працює під тиском * Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів * Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання . 5. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори що виникають в процесі роботи * рухомі частини виробничого обладнання; * підвищена температура поверхонь заготовок; * підвищений рівень шуму на робочому місці; * підвищена напруга в електричній мережі замикання якої може пройти через тіло людини; * вироби заготовки матеріали що пересуваються;  * підвищений рівень тиску у балонах; * підвищена запиленість повітря робочої зони; * підвищена загазованість парами нафтопродуктів тетраетил свинцю ксилолу толуолу; * підвищений рівень шуму на робочому місці; * гострі краї задирки й шорсткість на поверхнях конструкцій інструменту й обладнання; * фізичні перевантаження; * м'яке рентгенівське випромінювання; * електромагнітне випромінювання; * наявність пилу озону оксидів азоту й аероіонізації. 6. Механізм реалізація основних завдань 6.1. Забезпечення безпечного стану машин механізмів устаткування здійснюється: * приведенням обладнання у відповідність до вимог Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів та системи стандартів безпеки праці; * виконанням графіків планово-попереджувальних ремонтів; * своєчасним забезпеченням проведення випробувань опосвідчень технічних оглядів. 6.2. Забезпечення безпеки технологічних процесів здійснюється: - навчанням працюючих з питань охорони праці; - відображенням вимог охорони праці у технологічних процесах та дотриманням цих вимог; - застосуванням засобів колективного та індивідуального захисту працюючих; - утриманням проходів проїздів та робочих місць у стані що забезпечує безпеку пересування транспорту та персоналу; - наявністю засобів пожежогасіння та евакуаційних виходів. 6.3. Забезпечення безпечного стану будівель та споруд здійснюється: - постійним технічним наглядом за станом будівель та споруд; - проведенням технічних оглядів та ремонтів. 6.4. Забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці здійснюється: - проведенням атестації робочих місць за умовами праці; - зменшенням рівня шкідливих виробничих факторів в робочій зоні. 6.5. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту ЗІЗ здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 6.6. Забезпечення лікувально–профілактичного обслуговування працюючих здійснюється проведенням попереднього та періодичних медичних оглядів працівників згідно з додатком 3. 6.7. Дотримання оптимальних режимів праці та відпочинку забезпечується: - дотриманням режиму праці та відпочинку; - наданням пільг та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці. 6.8. Навчання та інструктаж з питань охорони праці працівників проводиться згідно з Положенням про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці додаток 4 7. Порядок взаємодії осіб які приймають участь в управлінні 7.1. Заходи що здійснюються бригадою: Бригадир забезпечує дотримання членами бригади технологічного процесу та інструкцій з охорони праці. Члени бригади зобов’язані: - застосовувати видані їм або встановлені на обладнанні засоби індивідуального та колективного захисту; - утримати робочі місця в належному стані; - знати та виконувати вимоги інструкцій з охорони праці і технологічної документації. Робітники подають свої пропозиції щодо поліпшення умов та безпеки праці уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці передає узагальнені пропозиції щодо поліпшення умов та безпеки праці до служби охорони праці. 7.2. Заходи що здійснюються керівником структурного підрозділу: Керівник структурного підрозділу забезпечує своєчасне проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. Перед початком зміни перевіряє застосування робітниками засобів індивідуального та колективного захисту забезпечує виконання заходів та щоквартально звітує про їх виконання службі охорони праці. 7.3. Заходи що здійснюються технічним директором: - організує навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників які виконують роботи підвищеної небезпеки; - вирішує питання пов’язані з енергетичним та технічним обслуговуванням фірми; - організовує розробку і виконання планів розвитку фірми її реконструкції та модернізації планів впровадження нової техніки і технології у тому числі з питань досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці планів програм поліпшення умов праці запобігання виробничому травматизму професійним захворюванням планово–попереджувальних ремонтів обладнання та будівель і споруд; - забезпечує контроль за функціонуванням СУОП. 7.4. Заходи що здійснюються комерційним директором: Організує приймання зберігання на складах транспортування і видачу в підрозділи небезпечних і шкідливих речовин у відповідності з вимогами нормативних актів про охорону праці та забезпечення працюючих всіма видами спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до додатку 29. 7.5. Заходи що здійснюються головним бухгалтером: - веде облік коштів що витрачаються на реалізацію заходів з охорони праці; - забезпечує фінансування витрат на поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища; - відраховує страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 7.6. Заходи що здійснюються директором: - забезпечує функціонування системи управління охороною праці; - в разі отримання відповідних документів від органів державного нагляду та контролю за охороною праці або страхових експертів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань направляє їх службі охорони праці для розробки відповідних профілактичних заходів визначення строків виконання та виконавців і проекту наказу; - розглядає питання притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності; - визначає джерела фінансування профілактичних заходів; - забезпечує своєчасне розслідування нещасних випадків та аварій. 7.7. Посадові особи забезпечують виконання своїх посадових обов’язків відповідно до посадових інструкцій додатки 5-8 . 8. Планування профілактичних заходів з охорони праці 8.1. Організаційно-методичну роботу щодо планування робіт з охорони праці забезпечує служба охорони праці. 8.2. Планування робіт та звіт про виконання запланованих заходів здійснюється відповідно до карти „План – звіт про виконання роботи з охорони праці” додаток 9 . 8.3. План – звіт про виконання роботи з охорони праці заповнюється один раз на квартал. 9. Контроль за станом охорони праці 9.1. Керівники структурних підрозділів щоденно здійснюють оперативний контроль за станом умов та безпеки праці на робочих посадах. Виявлені порушення усуваються в ході перевірки. В разі неможливості їх усунення порушення записуються у щоденник з безпеки праці додаток 10 . 9.2. Служба охорони праці забезпечує оперативний контроль за виконанням нормативно–правових актів з охорони праці на підприємстві. Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці проводить аудит функціонування СУОП один раз на півроку у перший тиждень наступного за другим кварталом місяця. Матеріали аудиту оформлюються за формою згідно з додатками 11 -12. Після проведення аудиту здійснюється розрахунок рівня ризику виникнення нещасних випадків додаток 13 . 9.3. По результатам аудиту та за пропозиціями робітників технічний директор проводить корегування запланованих заходів з охорони праці. 9.4. Один раз на півроку директор розглядає стан умов та безпеки праці на нараді за участю керівників структурних підрозділів. За матеріалами наради видається наказ який доводиться до трудового колективу. 10. Показники для оцінки ризику виникнення нещасних випадків та професійних захворювань Для оцінки ризику застосовуються слідуючи показники: 10.1. Незначний ризик – забезпечується повною відповідністю стану умов і безпеки праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відсутністю шкідливих та важких умов праці які дають право працюючим на отримання пільг і компенсацій згідно з чинним законодавством < 10-6 . 10.2. Припустимий ризик – забезпечується повною відповідністю стану умов і безпеки праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. Допускає наявність важких і шкідливих умов праці робота у яких компенсується пільгами та компенсаціями згідно з чинним законодавством 1 001x10-6 – 5 0x10-5 . 10.3. Терпимий ризик – забезпечується повною відповідністю об’єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. Допускає відхилення від вимог нормативних актів з охорони праці. Характеризується наявністю важких і шкідливих умов праці робота у яких компенсується пільгами та компенсаціями згідно з чинним законодавством та погодженням існуючих відхилень із органами Держнаглядохоронпраці 5 001x10-5 – 5 001x10-4 . 10.4. Неприпустимий ризик – характеризується невідповідністю об’єктів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів >5 001x10-4 . 11. Облікові документи для ідентифікації шкідливих та небезпечних виробничих факторів та порядок їх ведення 11.1. Посадові інструкції Розробляються технічним директором відповідно до ”Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” затвердженого наказом Мінпраці 16.02.1998 року № 24. Ці інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов’язків повноважень відповідальності в тому числі з охорони праці та безпечного ведення робіт. Посадова інструкція повинна складатись із розділів: “Загальні положення” “Завдання та обов’язки” “Права” “Відповідальність” “Повинен знати” “Кваліфікаційні вимоги” та “Взаємовідносини зв’язки за посадою”. Перші екземпляри посадових інструкції зберігаються у технічного директора. Строк зберігання - ? 11.2. Інструкції з охорони праці Розробляються відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Перші екземпляри інструкцій зберігаються в службі охорони праці. Копії інструкцій з охорони праці вивішуються на робочих місцях. 11.3. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці додаток14 Ведеться службою охорони праці. Строк зберігання -? 11.4. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці додаток15 Ведеться службою охорони праці. Строк зберігання -? 11.5. Журнал реєстрації вступного інструктажу додаток 16 Ведеться службою охорони праці. Строк зберігання - ? 11.6.Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці додаток 17 Ведеться завідувачем складу. Строк зберігання -? 11.7. Програми навчання з питань охорони праці Ведеться службою охорони праці. Змінюється у випадку зміни або введення нових нормативно-правових актів з охорони праці 11.8. Протоколи засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці додаток 18 Ведуться технічним директором. Строк зберігання -? 11.9. Акти форми Н-1 Н-5 додаток 19 . Заповнення актів здійснюється відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. Акти зберігаються у службі охорони праці 45 років 11.10. Журнал реєстрації осіб що потерпіли від нещасних випадків додаток 20 Ведеться службою охорони праці. Строк зберігання - ? 11.11. Карта обліку мікротравм додаток 21 Ведеться службою охорони праці. Строк зберігання - ? 11.12. Приписи органів державного нагляду та контролю за охороною праці Зберігаються у службі охорони праці. Строк зберігання - ? 11.13. Протоколи лабораторних досліджень умов праці додаток 22 Ведеться службою охорони праці. Строк зберігання -? 11.14. Технічний журнал з експлуатації будівлі споруди додаток 23 Ведеться технічним директором. Строк зберігання - ? 11.15. Протоколи проведення ремонтів випробувань технічних оглядів обладнання підвищеної небезпеки Зберігаються у технічного директора. Строк зберігання - ? 11.16. Карти обліку небезпечних виробничих факторів додаток 24 Зберігаються у службі охорони праці. Строк зберігання - ? 11.17. Карти обліку виходу з ладу інструменту обладнання захисних приладів додаток 25 Складаються керівниками структурних підрозділів. Строк зберігання - ? 11.18. Карти обліку працівників що підлягають медичним оглядам додаток 3 Складаються керівниками структурних підрозділів. Строк зберігання - ? 11.19 Особиста картка обліку спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту додаток 26 Заповнюються завідуючим складом. Строк зберігання - ? 11.20. Технологічна документація Зберігаються у керівника структурного підрозділу. Строк зберігання - ? 11.21.Карти обліку токсичних та пожежонебезпечних речовин додаток 27 Складається завідуючим складу. Строк зберігання - ? 11.21.Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів додаток 28 Заповнюється один раз на три роки. Зберігаються у технічного директора. Строк зберігання - ? 11.22. Журнал обліку засобів пожежегасіння додаток 30 Зберігається у технічного директора. Строк зберігання ? 12. Інструкція по заповненню таблиці показників для оцінки ризику На підставі отриманої з виробничих структурних підрозділів інформації про існуючі небезпеки та проведеної безпосередньо перевірки структурного підрозділу служба охорони праці розраховує сумарний фактичний бал та ступінь професійного ризику по кожному структурному підрозділу окремо та в цілому по підприємству. Визначення показників для відображення їх у рядках 4 та 5 Карти обліку небезпек та оцінки ризику Додаток 20 здійснюється таким чином: У пункті 1. Рядок 4 повинен відображати дані про нормативну кількість посадових інструкцій на кожного керівника . Рядок 5 повинен відображати дані про фактичну кількість посадових інструкцій враховуються тільки ті що містять обов’язки з охорони праці . У пункті 2. Рядок 4 повинен відображати нормативну кількість інструкцій з охорони праці на кожну професію вид робіт . Рядок 5 повинен відображати фактичну наявність таких інструкцій на кожному робочому місті. У пункті 3. Рядок 4 повинен відображати нормативну кількість працівників які повинні пройти інструктаж з питань охорони праці. Рядок 5 повинен відображати фактичну кількість працівників які пройшли інструктаж у встановлені строки. У пункті 4. Рядок 4 повинен відображати кількість осіб які повинні були пройти перевірку знань з охорони праці у комісіях структурних підрозділів. Рядок 5 повинен відображати кількість осіб які пройшли згідно з протоколом перевірку знань з охорони праці. У пункті 5. Рядок 4 повинен відображати кількість осіб які повинні відповідно до наказу МОЗ від 31.03.1994 року № 45 пройти попередній та періодичні медичні огляди. Рядок 5 повинен відображати кількість осіб які пройшли такий медогляд. У пункті 6. Рядок 4 повинен відображати кількість осіб які мають право на отримання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Рядок 5 повинен відображати кількість осіб які отримали ЗІЗ у повному обсязі. У пункті 7. Рядок 4 повинен відображати кількість виявлених порушень записаних у приписах виданих у зв’язку з порушенням нормативно-правових актів що виявлені органами нагляду за охороною праці у структурному підрозділі і строк виконання яких закінчився на час перевірки Органи державного нагляду визначені статтею 38 Закону “Про охорону праці” . Рядок 5 повинен відображати кількість виконаних заходів щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів. У пункті 8. Рядок 4 повинен відображати кількість заходів з охорони праці запланованих керівнику структурного підрозділу і строк виконання яких закінчився. Рядок 5 повинен відображати кількість виконаних у встановлені строки заходів. У пункті 9. Рядок 4 повинен відображати кількість обладнання що підлягає у поточному році планово – попереджувальному ремонту і строк проведення якого закінчився на момент обстеження. Рядок 5 повинен відображати кількість обладнання на якому здійснено планово – попереджувальний ремонт. У пункті 10. Рядок 4 повинен відображати кількість обладнання яке згідно з вимогами нормативно-правових актів на період перевірки у поточному році повинно було пройти випробування. Рядок 5 повинен відображати кількість обладнання яке пройшло випробування у встановлені строки. У пункті 11. Рядок 4 повинен відображати кількість обладнання яке повинно було пройти технічний огляд відповідно до вимог нормативно-правових актів на період перевірки. Рядок 5 повинен відображати кількість обладнання яке пройшло технічний огляд на період перевірки у встановлені строки. У пункті 12. Рядок 4 повинен відображати кількість обладнання машин механізмів. Рядок 5 повинен відображати кількість обладнання що забезпечене огороджувальними пристроями сигналізацією запобіжними та блокуючими пристроями системою гальмування робочих органів заземленням відповідно до вимог стандартів безпеки праці. У пункті 13. Рядок 4 повинен відображати кількість технологічної документації у структурному підрозділі. Рядок 5 повинен відображати кількість технологічної документації яка містить вимоги безпеки відповідно до вимог ГОСТ 3. 1120 – 83 “Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации”. У пункті 14. Рядок 4 повинен відображати кількість технічних оглядів та ремонтів будівель та споруд що повинні були бути проведені на період перевірки. Рядок 5 повинен відображати кількість фактично проведених технічних оглядів та ремонтів. У пункті 15. Рядок 4 повинен відображати кількість робочих місць що підлягають перевірці на визначення рівня шуму вібрації запиленості температури вологості освітлення тощо. Рядок 5 повинен відображати кількість робочих місць на яких на момент перевірки є перевищення допустимих санітарних норм. У пункті 16. Рядок 4 повинен відображати кількість засобів пожежегасіння що повинні бути у структурному підрозділі. Рядок 5 повинен відображати кількість діючих засобів пожежегасіння наявних у момент перевірки в структурному підрозділі. У пункті 17. За наявності акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів строк якого не закінчівся у рядку 6 ставиться “1” за відсутності або коли вийшов строк дії - “0”. У пункті 18. Рядок 4 повинен відображати кількість необхідних згідно з вимогами нормативно–правових актів електрозахисних засобів. Рядок 5 повинен відображати фактичну кількість електрозахисних пристроїв строк випробувань яких не закінчився. Після заповнення рядків 4-7 таблиці підраховується сумарний фактичний бал. Крім того враховуються таки застереження: За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 1 до 5 днів встановлюється штрафний бал у розмірі – 4. За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 6 до 30 днів та профзахворювання встановлюється штрафний бал у розмірі – 6. За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму понад 30 днів встановлюється штрафний бал у розмірі –10. За наявності смертельного нещасного випадку встановлюється штрафний бал у розмірі –100. За перевищенні гранично - допустимих концентрацій та рівнів небезпечних або шкідливих виробничих факторів за кожне перевищення встановлюється штрафний бал у розмірі –5. При порушенні строку проведення інструктажів перевірки знань з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожну особу –2. За виявленні порушень працівниками інструкції з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожного порушника –4. У разі якщо за умовами виробництва на підприємстві відсутні ті чи інші технологічні процеси у зв’язку з чим немає необхідності впровадження того чи іншого нормативу не було приписів органів державного нагляду за охороною праці розрахунок сумарного нормативного балу по цьому параметру не здійснюється і цей норматив вилучається з оцінки дії СУОП. Розрахунок ступеня професійного ризику здійснюється за формулою: P = Mmax –Mp +0 1 9 ? 10-7 де Мр – визначений у процесі оцінки сумарний фактичний бал. 1