Рекомендації щодо впровадження системи управління охороною праці на підприємстві відповідно до вимог стандарту серії OHSAS 18001 “Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу”

Рекомендації щодо впровадження системи управління охороною праці на підприємстві відповідно до вимог стандарту серії OHSAS 18001“Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу ” підготовлено в рамках проекту TACIS „ Підтримка розвитку системи страхування від нещасних випадків в Україні” за участю заступника виконавчого директора GVG Д.Томанека Німеччина директора Національного науково-дослідного інституту охорони праці М.Лисюка та місцевого експертами проекту Г.Лесенка „Безпечна робота є позитивним фактором підвищення продуктивності праці та економічного зростання. Хвороби та травми не є неминучими супутниками трудової діяльності а бідність не може служити виправданням відсутності уваги до безпеки та здоров’я робітників” Хуан Сомавія – Генеральний директор МОП 1. Загальні положення Прагнення України вступити до Світової організації торгівлі потребує адаптації нормативно–правової бази з питань промислової безпеки до вимог стандартів та директив Європейського Союзу. Для вирішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази. У 2001 році в Україні було прийнято закони “Про стандартизацію” “Про підтвердження відповідності” які дозволяють в подальшому перейти на регулювання промислової безпеки на базі законів та технічних регламентів що є обов’язковими для застосування і стандартів та інших нормативних документів що застосовуються на добровільних засадах як це здійснюється у західних країнах. Принцип добровільного застосування ряду вимог з охорони праці дасть будь-якій особі–суб’єкту господарської діяльності можливість вибору застосовувати чи ні конкретний відомчий акт. У разі його застосування вимоги із рекомендованих автоматично стають обов’язковими для виконання. Аналіз закордонного досвіду в галузі менеджменту охорони праці свідчить що регулювання його необхідно здійснювати на підставі оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та аварій на виробництві. Стандарт серії OHSAS 18001 “Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу ” не має статусу міжнародного стандарту ISO але він широко використовується у всьому світі і вважається одним із самих досконалих стандартів по організації менеджменту з питань охорони праці. В ньому система менеджменту управління охороною праці будується на ідентифікації та оцінці ризику небезпек виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Впровадження стандарту серії OHSAS 18001“Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу ”дає можливість раціонально використовувати кошти спрямовані на охорону праці. Якщо Україна бажає гармонізувати свою систему до західної то їй необхідно переглянути підходи до формування нормативно-правової бази щоб: по-перше щоб СУОП була підсистемою в системі управління виробництвом; по-друге щоб планування заходів щодо покращення рівня безпеки виробництва будувалось не на підставі 100 відсоткової відповідності стану умов та безпеки праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці а на підставі управління ризиками виникнення аварій нещасних випадків та професійних захворювань за допомогою методики їх виявлення і оцінки для усунення неприпустимих ризиків. При цьому необхідно забезпечити управління фінансовими потоками спрямованими на зниження ризиків при обґрунтуванні технічної можливості економічної доцільності і соціальної відповідності. Чинне законодавство деякою мірою дає можливість застосувати таку систему навіть в межах діючої в Україні нормативно-правової бази з охорони праці побудованої на принципах 100% забезпечення безпеки виробництва. Стаття 29 Закону України “Про охорону праці” передбачає можливість тимчасового припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці в разі неможливості повного усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я умов праці а стаття 7 цього закону фактично закріплює можливість зайнятості працівників на роботах із шкідливими умовами праці і передбачає за це надання їм відповідних пільг та компенсацій. Тобто фактично законодавство передбачає можливість порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці але не визначає при цьому ступінь недопустимого ризику для життя та здоров’я працюючих і залишає це на розсуд органів Держнаглядохоронпраці. Як вже відзначалося відповідно до законодавства роботодавець повинен забезпечити функціонування СУОП. Вона повинна містити такі основні елементи як політика в галузі охорони праці система організації робіт система планування та реалізації заходів оцінка дії системи та дії по удосконаленню системи. Ці елементи повинні містити: 1. Офіційно визначені принципи та цілі політику роботодавця з питань охорони праці у тому числі визначення нормативно-правових актів з питань охорони праці що діють на підприємстві 2. Безпосередню участь роботодавця в системі управління охороною праці 3. Розподіл обов’язків між керівництвом вищої ланки управління їх обов’язки та відповідальність 4. Встановлені функцій для структурних підрозділів щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці на робочих місцях 5. Ресурси для можливості реалізації завдань СУОП 6. Затверджені форми документації що діє в системі управління 7. Порядок залучення робітників до управління 8. Систему професійного відбору навчання та інструктажів з питань охорони праці 9. Порядок обміну інформацією між всіма рівнями управління та робітниками 10. Механізм ідентифікації шкідливих та небезпечних виробничих факторів в тому числі за допомогою громадсько-адміністративного контролю 11. Систему обліку аналізу та оцінки ризиків виникнення нещасних випадків 12. Систему та порядок планування заходи повинні бути конкретними та піддаватись контролю 13. Процедури та заходи щодо коригування системи та можливості її удосконалення 14. Порядок попередження аварійних ситуацій та підготовку персоналу 15. Процедури оцінки на відповідність вимогам безпеки матеріально-технічного забезпечення 16. Вимоги до підрядних організації 17. Моніторинг виконання та оцінки результативності дії системи на рівні вищого керівництва 18. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 19. Систему перевірок аудиту щодо визначення чи є елементи системи управління адекватними та ефективними і порядок підготовки аудиторів СУОП як загальна система управління виробництвом повинна забезпечувати вирішення таких основних завдань: 1. Професійний добір для працівників які виконують роботи підвищеної небезпеки з урахуванням стану здоров’я та психофізіологічних показників. 2. Навчання та пропаганду знань з охорони праці. 3. Безпечний стан обладнання. 4. Безпечний стан виробничих процесів. 5. Безпечний стан будівель та споруд. 6. Забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці. 7. Наявність засобів індивідуального захисту ЗІЗ . 8. Оптимальні режими праці та відпочинку. 9. Лікувально–профілактичне обслуговування працюючих. 10. Санітарно–побутове обслуговування. Для вирішення завдань які стоять перед підприємством СУОП як підсистема загальної системи управління виробництвом повинна передбачати такі функціональні складові: * систему організації і координації робіт обов’язки відповідальність повноваження керівників різного рівня осіб які управляють виконують та перевіряють роботи ; * систему обліку аналізу та оцінки ризиків; * політику підприємства в галузі охорони праці; * систему планування робіт; * систему контролю планових показників та аудит усієї системи; * систему коригуючих і запобіжних дій та можливість адаптації до обставин які змінюються; * систему заохочення працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці. Відповідно до міжнародного стандарту при опрацюванні СУОП роботодавець повинен визначити та документально оформити політику підприємства цілі та завдання в галузі охорони праці виходячи із існуючого стану умов та безпеки праці і необхідності приведення його до нормативних вимог або підтримання в існуючому стані. При цьому цілі повинні бути встановлені для кожної окремої функції і кожного рівня управління. Цілі та завдання повинні мати по можливості кількісне вираження. Для визначення політики підприємства необхідно сперш ідентифікувати всі небезпечні та шкідливі виробничі факторі визначити неприпустимі рівні ризику виникнення нещасних випадків і професійних захворювань та фінансові можливості підприємства і потім встановити першочергові цілі та завдання. Після цього необхідно опрацювати організаційні схему та програму дій для реалізації політики що декларується і досягнення її цілей та виконання встановлених завдань. Ідентифікація небезпек на робочих місцях повинна враховувати: а визначення шкідливих та небезпечних виробничих факторів що існують та їх можливого потенційного впливу на здоров’я та життя працюючих; б ситуації та обставини які потенційно можуть призвести до травми або професійного захворювання; в аналіз причин нещасних випадків та професійних захворювань які сталися раніше. Під час ідентифікації небезпек необхідно розглянути на відповідність нормативно-правовим актам існуючу систему організації робіт з охорони праці на підприємстві порядок проектування робочих місць та розробки технологічних процесів здійснення монтажу обладнання його технічного обслуговування ремонту а також систему вхідного контролю продукції що застосовується в технологічних процесах. Усі ризики пов’язані з кожною із ідентифікованих небезпек необхідно оцінити та впорядкувати за пріоритетами та їх рівнями. При цьому слід оцінювати як нормальні умови функціонування виробництва так і випадки відхилень у роботі пов’язані з можливими аварійними ситуаціями. Найбільш небезпечні ризики повинні бути використані для розробки цілей та завдань у галузі охорони праці. На кожному більш-менш великому підприємстві існує як мінімум два рівня управління - на рівні підприємства як об’єкта управління в цілому та на рівні окремого структурного підрозділу. Органом управління на першому рівні є роботодавець. Координація дій здійснюється через службу охорони праці. Органом управління на другому рівні є керівник структурного підрозділу. У оперативному вирішенні питань охорони праці та здійсненні контролю роль органу управління здійснюють керівники дільниць майстри виконроби енергетики механіки. Управлінська інформація складається з даних ідентифікації небезпек по кожному структурному підрозділу визначених ступенів ризику особливо небезпечних та шкідливих технологічних процесів стану виконання планів робіт наказів розпоряджень приписів. Управлінські рішення доводяться до об’єкта управління у вигляді наказів розпоряджень приписів планів робіт тощо. 2. Приклад опрацювання СУОП для умовного підприємства. 2.1. Дані про підприємство. Підприємство створене одним засновником який безпосередньо керує підприємством виконуючи функції директора. Чисельність працюючих на підприємстві 250 осіб. Підприємство розміщено у окремій двоповерховій будівлі. Воно має такі виробничі дільниці: * холодної обробки металів верстати: фрезерувальні токарні заточні шліфувальні ; * холодної штамповки гідравлічні преси ; * термічну печі електричні масляні ванни ; * зварювальну електрозварювання та газове зварювання ; * агрегатно–складальну ручний пневноінструмент вантажопідіймальні механізми ; * слюсарну; * гальванопокриття; * фарбувальну . Теплопостачання та постачання стиснутого повітря – централізоване від сторонніх постачальників. 2.2. Підготовка наказу До розробки СУОП приступаємо 01.03.2004 року. Служба охорони праці готує проект наказу такого змісту: Для опрацювання системи управління охороною праці СУОП НАКАЗУЮ: 1. Створити комісію у складі: Головний інженер – голова комісії. Спеціаліст з охорони праці – заступник голови комісії. Головний технолог. Начальник енерго –механічної служби. Голова профкому за погодженням 2. Комісії в строк до 01 квітня 2004 року: 2.1. Опрацювати : * перелік нормативно–правових актів з охорони праці дія яких поширюється на підприємство; * перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів що діють на підприємстві; * карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів; * види та рівні ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань; * показники для оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань; * систему контролю за станом умов та безпеки праці. 2.2.Визначити можливості контролю діючих шкідливих виробничих факторів та необхідність залучення для цих цілей сторонніх організацій.. Опрацьовані комісією карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів направити керівникам структурних підрозділів. 3. Керівникам структурних підрозділів у строк до 01 липня 2004 року забезпечити заповнення карт для ідентифікації небезпечних виробничих факторів та надати дані службі охорони праці. 4. Службі охорони праці у строк до 01 серпня 2004 року визначити ступінь ризику кожного структурного підрозділу та підприємства в цілому найбільш небезпечні фактори що впливають на ступень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і надати пропозиції щодо політики підприємства з охорони праці його цілей та завдань на поточний і наступні роки.. 5. Фінансово-економічній службі в строк до 01 липня 2004 року обрахувати витрати на забезпечення вимог з охорони праці щодо придбання засобів індивідуального захисту спецмолока мила і знешкоджуючих засобів солоної газованої води та інші пільги й компенсації; - надати службі охорони праці довідку про суму коштів що складала 0 5 відсадків від обсягу реалізованої продукції у минулому році та необхідні кошти на виплату пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці. 6. Службі охорони праці разом зі службою праці та заробітної плати в строк до 01 липня 2004 року підготувати пропозиції щодо методів заохочення працюючих з питань охорони праці. 7. Голові комісії в строк до 01 вересня 2004 року подати на затвердження проект Положення про СУОП. 2.3. Виконання наказу. 2.3.1.Служба охорони праці починає з опрацювання переліку нормативно–правових актів з охорони праці що регулюють вимоги до безпечного ведення робіт забезпечує їх придбання і доводить до відома керівників структурних підрозділів інформацію про їх наявність. Враховуючи галузеву спрямованість підприємства цей перелік буде виглядати таким чином: * Закон України “Про охорону праці “; * Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки “; * Типове положення про службу охорони праці; * Типове положення про навчання з питань охорони праці; * Типове положення про кабінет охорони праці; * Типове положення про комісію з питань охорони праці; * Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві; * Положення про розробку інструкцій з охорони праці; * Положення про медичний огляд працівників певних категорій; * Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; * Перелік посад посадових осіб які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці; * Перелік робіт де є потреба у професійному доборі; * Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві; * Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; * Правила будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском; * Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриття; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при фарбуванні виробів у машинобудуванні; * Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії у ковальсько-пресовому виробництві; * Правила з охорони праці у зварювальному виробництві; * ССБТ ГОСТ 12. 2. 009-80 “Станки металлообрабатывающие. Требования безопасности”; * ССБТ ГОСТ 12.2. 003-91 “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”; * ССБТ ГОСТ 12.2. 010-75 “Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности”; * ССБТ ГОСТ 12.2. 117-88 “Прессы гидравлические. Требования безопасности”. 2.3.2.Наступний етап - опрацювання форм карт обліку та визначення шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Для ідентифікації шкідливих виробничих факторів та факторів трудового процесу пропонується використовувати Карту умов праці відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 вересня 1992 року № 41 додаток 1 . На підприємстві атестація робочих місць проводилась у 2000 році і стан умов та безпеки праці на робочих місцях не змінився. Тому використовуємо ті фактори виробничого середовища і трудового процесу норми яких віднесені до ІІІ класу рядки 6 7 8 додатку 1 . Для підготовки карт обліку небезпечних виробничих факторів використовується ГОСТ 12.0.003-74 “ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы”. До небезпечних факторів він відносить машини та механізми що рухаються; незахищені рухомі елементи виробничого обладнання; вироби заготівки матеріали що пересуваються небезпечний рівень напруги в електричній мережі замкнення якої може виникнути через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики. Оцінка безпеки обладнання машин механізмів устаткування буде визначатися наявністю огороджувальних запобіжних пристроїв сигналізації безпеки засобів захисту від дії електричного струму. Для обліку небезпечних виробничих факторів складаємо таблицю наведену в додатку 2. Для ідентифікації подій що призвели до мікротравм або могли призвести до нещасного випадку чи аварії застосовуємо таблиці наведені у додатках 3-8. Опрацьовані форми карт обліку направляються кожному керівнику структурного підрозділу для їх апробації протягом одного кварталу. Для можливості оцінки існуючого на підприємстві рівня ризику виникнення смертельних нещасних випадків і прийняття управлінських рішень комісія визначає види ризиків та їх базові показники . Приймаємо такі види та значення ризиків: Незначний ризик - ? 10-6; Припустимий ризик – 1 001 ? 10-6 - 5 ? 10-5; Терпимий ризик – 5 001? 10-5 - 5 ? 10-4; Неприпустимий ризик - ? 5 001 ? 10-4. Наведені види та розміри ризиків сформовані на підставі вивчення міжнародного досвіду. Щомісяця протягом кварталу служба охорони праці збирає дані згідно з додатками 1-8 а також вивчає існуючу систему: * проектування робочих місць нестандартного обладнання пристроїв технологічних процесів; * монтажу технічного обслуговування ремонту обладнання; * вхідного контролю покупної продукції що застосовується в технологічних процесах. 3. Підготовка документів для оцінки ступеню професійного ризику виробництва Для можливості оцінки та регулювання ступеня ризику виникнення смертельних нещасних випадків служба охорони праці опрацьовує нормативи та норми оцінки ступеню професійного ризику. Орієнтовно вони будуть виглядати так як наведено в додатку 9. Комісія розглядає нормативи та норми їх оцінки рядки 2-5 додатка 9 і після їх схвалення служба охорони праці приступає до оцінки ступеня професійного ризику виробництва. На підставі отриманої з виробничих структурних підрозділів інформації про існуючі небезпеки та проведеної безпосередньо перевірки структурного підрозділу служба охорони праці розраховує сумарний фактичний бал та ступінь професійного ризику в цілому по підприємству та по кожному структурному підрозділу окремо. Визначення показників для відображення їх у рядках 6 та 7 додатка 9 здійснюється таким чином: У пункті 1. Рядок 6 повинен відображати дані про нормативну кількість посадових інструкцій на кожного керівника . Рядок 7 повинен відображати дані про фактичну кількість посадових інструкцій враховуються тільки ті що містять обов’язки з охорони праці . У пункті 2. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість інструкцій з охорони праці на кожну професію вид робіт . Рядок 7 повинен відображати фактичну наявність таких інструкцій на кожному робочому місті. У пункті 3. Рядок 6 повинен відображати дані про кількість інструкцій з безпечного обслуговування на кожен об’єкт підвищеної небезпеки. Рядок 7 повинен відображати дані про фактичну кількість таких інструкцій на робочих місцях. У пункті 4. Рядок 6 повинен відображати фактичну кількість посадових осіб та спеціалістів які повинні мати посвідчення про перевірку знань з охорони праці. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість посадових осіб та спеціалістів які мають дійсні посвідчення про перевірку знань з охорони праці. У пункті 5. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість журналів які заповнені відповідно до вимог типового положення про навчання з питань охорони праці. У пункті 6. Рядок 6 повинен відображати нормативну кількість навчальних програм. Рядок 7 повинен відображати їх фактичну кількість. У пункті 7. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб які повинні були пройти перевірку знань з охорони праці у комісіях структурних підрозділів. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб які пройшли згідно з протоколом перевірку знань з охорони праці. У пункті 8 9. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб які повинні відповідно до наказу МОЗ від 31.03.1994 року № 45 пройти попередній та періодичні огляди. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб які пройшли такий медогляд. У пункті 10. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб до 21 року які повинні пройти медичний огляд. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб які пройшли медичний огляд. У пункті 11. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб які мають право на отримання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Рядок 7 повинен відображати кількість карток форми МБ-6 заповнених у встановленому порядку. У пункті 12. Рядок 6 повинен відображати кількість осіб які мають право на отримання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Рядок 7 повинен відображати кількість осіб які отримали ЗІЗ у повному обсязі. У пункті 13. Рядок 6 повинен відображати кількість виявлених порушень записаних у приписах виданих у зв’язку з порушенням нормативно-правових актів що виявлені органами нагляду за охороною праці у структурному підрозділі і строк виконання яких закінчився на час перевірки Органи державного нагляду визначені статтею 38 Закону “Про охорону праці” . Рядок 7 повинен відображати кількість виконаних заходів щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів. У пункті 14. Рядок 6 повинен відображати кількість заходів передбачених на поточний рік планом поліпшення стану умов та безпеки праці строк виконання яких закінчився. Рядок 7 повинен відображати кількість виконаних у встановлені строки заходів. У пункті 15. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання що підлягає у поточному році планово – попереджувальному ремонту і строк проведення якого закінчився на момент обстеження. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання на якому здійснено планово – попереджувальний ремонт. У пункті 16. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання яке згідно з вимогами нормативно-правових актів на період перевірки у поточному році повинно було пройти випробування. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання яке пройшло випробування у встановлені строки. У пункті 17. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання яке повинно було пройти технічний огляд відповідно до вимог нормативно-правових актів на період перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання яке пройшло технічний огляд на період перевірки у встановлені строки. У пункті 18. Рядок 6 повинен відображати кількість обладнання машин механізмів. Рядок 7 повинен відображати кількість обладнання що забезпечене огороджувальними пристроями сигналізацією запобіжними та блокуючими пристроями системою гальмування робочих органів заземленням відповідно до вимог стандартів безпеки праці. У пункті 19. Рядок 6 повинен відображати кількість організаційно–технічних заходів передбачених у декларації безпеки і спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки. Рядок 7 повинен відображати кількість організаційно–технічних заходів що виконуються. У пункті 20. Рядок 6 повинен відображати кількість технологічної документації у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість технологічної документації яка містить вимоги безпеки відповідно до вимог ГОСТ 3. 1120 – 83 “Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации”. У пункті 21. Рядок 6 повинен відображати кількість робочих місць у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість робочих місць на яких виконуються роботи при наявності технологічної документації. У пункті 22. Рядки 6 та 7 не заповнюються. При наявності технічного паспорта на будівлю споруду у рядку 8 ставиться “1” при відсутності – “0”. У пункті 23. Рядок 6 повинен відображати кількість технічних оглядів що повинні були бути проведені на період перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість фактично проведених технічних оглядів. У пункті 24. Рядок 6 повинен відображати кількість планово–попереджувальних ремонтів які повинні були закінчитися на момент перевірки. Рядок 7 повинен відображати кількість фактично виконаних планово–попереджувальних ремонтів. У пункті 25. Рядок 6 повинен відображати кількість припливно–витяжної та місцевої вентиляції яка повинна діяти у структурному підрозділи. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість припливно–витяжної та місцевої вентиляції яка на момент перевірки увімкнена і працює. У пункті 26. Рядок 6 повинен відображати кількість робочих місць що підлягають перевірці на визначення рівня шуму вібрації запиленості температури вологості освітлення тощо. Рядок 7 повинен відображати кількість робочих місць щодо яких на момент перевірки є дані про рівні всіх шкідливих факторів діючих на робочому місці. У пункті 27. Рядки 6 та 7 не заповнюються. За наявності планів евакуації у рядку 8 ставиться “1” при відсутності “0”. У пункті 28. Рядок 6 повинен відображати кількість засобів пожежегасіння що повинні бути у структурному підрозділі. Рядок 7 повинен відображати кількість діючих засобів пожежегасіння наявних у момент перевірки в структурному підрозділі. У пунктах 29 30. Рядки 6 та 7 не заповнюються. За наявності відповідної до вимог нормативно–правових актів діючої автоматичної системи пожежегасіння системи пожежної сигналізації у рядку 8 ставиться “1”; за відсутності - “0”. У пункті 31. Рядки 6 та 7 не заповнюються. При відповідності згідно з вимогами нормативно–правових актів всього обладнання та приміщення класу пожеженебезпечної зони у рядку 8 ставиться “1”; при невідповідності хоча б однієї одиниці обладнання - “0”. У пункті 32. Рядки 6 та 7 не заповнюються. При дотриманні норм розривів та габаритних розмірів при розміщені обладнання у рядку 8 ставиться “1”; при недотриманні хоча б однієї норми - “0”. У пунктах 33 -36. Рядки 6 та 7 не заповнюються. За наявності протоколів акту опосвідчення строки яких не закінчились у рядку 8 ставиться “1” за відсутності або коли вийшов строк дії - “0”. У пункті 37. Рядок 6 повинен відображати кількість необхідних згідно з вимогами нормативно–правових актів електрозахисних засобів. Рядок 7 повинен відображати фактичну кількість електрозахисних пристроїв строк випробувань яких не закінчився. Після заповнення рядків 6-9 таблиці наведеної у додатку 9 підраховуємо сумарний фактичний бал. Крім того необхідно враховувати таки застереження: За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 1 до 5 днів встановлюється штрафний бал у розмірі – 4. За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму від 6 до 30 днів та профзахворювання встановлюється штрафний бал у розмірі – 6. За наявності нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності на одну травму понад 30 днів встановлюється штрафний бал у розмірі –10. За наявності смертельного нещасного випадку встановлюється штрафний бал у розмірі –100. За перевищенні гранично-допустимих концентрацій та рівнів небезпечних або шкідливих виробничих факторів за кожне перевищення встановлюється штрафний бал у розмірі –5. У разі якщо за умовами виробництва на підприємстві відсутні ті чи інші технологічні процеси у зв’язку з чим немає необхідності впровадження того чи іншого нормативу або відсутні нещасні випадки чи профзахворювання не було приписів органів державного нагляду за охороною праці розрахунок сумарного нормативного балу по цьому параметру не здійснюється і цей норматив вилучається з оцінки дії СУОП. При порушенні строку проведення інструктажів перевірки знань з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожну особу –2. За виявленні порушень працівниками інструкції з охорони праці встановлюється штрафний бал за кожного порушника –4. Розглянемо це на прикладі даних занесених до таблиці наведеної в додатку 9 рядки 6-9 . У зв’язку з тим що об’єктів підвищеної небезпеки на підприємстві немає нормативний бал пункту 19 вилучаємо і сумарний нормативний бал Мmax буде: Мmax = 780 – 50 = 730. Сумарний фактичний бал дорівнює 377. Розраховуємо штрафні бали: 1 На підприємстві було зареєстровано 2 нещасних випадки з тимчасовою втратою працездатності 6 та 10 діб. Штрафний бал –12. 2 Перевищення ГДН на ГДК зафіксовано по 5 факторах таблиця №1 . Штрафний бал – 25. 3 Під час перевірки виявлено що : * порушено терміни проведення інструктажів з охорони праці для 30 працівників; * порушено вимоги інструкцій з охорони праці 40 працівниками. Штрафні бали відповідно –60 та –160. Всього штрафних балів встановлено: 12 +25 +60 +160 =257. Таким чином розрахований сумарний фактичний бал Мр становить: Мр = 377 – 257=120. Розрахунок ступеня професійного ризику здійснюється за формулою: P = Mmax –Mp +0 1 9 ? 10-7 де Мр – визначений у процесі оцінки сумарний фактичний бал. Ступінь професійного ризику підприємства становить: Р = 730 –120 +0 1 9? 10-7 = 5 5 ? 10-4 Порівнюючи із прийнятими рівнями ризиків бачимо що підприємство працює в межах неприпустимого ризику неприпустимий ризик ? 5 001 ? 10-4 . 4. Визначення на підприємстві політики цілей та завдань з охорони праці Політика підприємства в області охорони праці повинна спрямуватися на послідовне зниження рівня шкідливих та небезпечних виробничих факторів з урахуванням масштабу ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань. Вона може бути досягнута поступовим підвищенням рівня безпеки виробництва за рахунок: - впровадженням інженерно–технічних засобів захисту; - модернізації машин механізмів обладнання з урахуванням ступеня їх ризику; - впровадження новітніх безпечних для життя і здоров’я людини технологій; - механізації технологічних процесів; - безперервної системи навчання та інформаційного забезпечення працюючих про стан умов та безпеки праці; - персональної відповідальності кожного керівника та працівника за виконання покладених на них обов’язків з охорони праці та необхідного контролю з боку роботодавця. Завданням щодо впровадження СУОП є проведення коригуючих заходів зі зменшення рівня професійного ризику виробництва. Не втрачаючи коштів можна підвищити рівень безпеки за рахунок підвищення виконавчої дисципліни. Для цього: 1 Доопрацьовуються посадові інструкції для керівників усіх рівнів. Відповідно до ”Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” ці інструкції повинні бути розроблені для всіх керівників і містити повний перелік завдань та обов’язків повноважень відповідальності в тому числі з охорони праці та безпечного ведення робіт. Посадова інструкція повинна складатись із розділів: “Загальні положення” “Завдання та обов’язки” “Права” “Відповідальність” “Повинен знати” “Кваліфікаційні вимоги” та “Взаємовідносини зв’язки за посадою”. Примірна посадова інструкція для головного інженера обов’язки з охорони праці робітника та бригадира наведено у додатку 10 отримуємо 0 5 балів . 2 Опрацьовуються необхідні інструкції з безпечного обслуговування отримуємо 4 бали . 3 Забезпечується отримання посадовими особами та спеціалістами посвідчень про перевірку знань з охорони праці отримуємо 0 6 балів . 4 Забезпечується проведення інструктажів з охорони праці отримуємо 3 3 бали . 5 Забезпечується проходження медичних оглядів отримуємо 1 4 бали . 6 Заповнюються картки форми МБ-6 отримуємо 0 7 балів . 7 Забезпечення працівників ЗІЗ отримуємо 4 6 балів . 8 Забезпечуються робочі місця технологічною документацією отримуємо 20 балів . 9 Забезпечення засобами пожежегасіння отримуємо 5 1 бал . 10 Забезпечення електрозахисними засобами отримаємо 21 6 балів . 11 Встановлюється контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та дотриманням працюючими вимог безпеки . За рахунок вжиття цих заходів можна усунути 220 штрафних балів залишить 37 та додатково набрати ще 61 8 балів . В цьому разі початковий ступінь професійного ризику виробництва при впровадженні СУОП буде: Р= 730 – 377+61 8- 37 +0 1 ? 9 ? 10-7 = 2 96 ? 10-4 тобто в межах терпимого ризику який ми прийняли в розмірі – 5 001? 10-5 - 5 ? 10-4. Виходячи з цього політику підприємства щодо охорони праці можна визначити таким чином: Політика підприємства в галузі охорони праці Політика підприємства базується на таких принципах: * персональній участі керівника підприємства в управління охороною праці; * зниженні ступеня ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві та профзахворювань з урахуванням соціальної відповідальності економічної доцільності та технічної можливості; * забезпеченні персональної відповідальність кожного працівника за порушення покладених на нього обов’язків з охорони праці; * систематичному інформуванні працюючих про стан умов та безпеки праці; * залученні працівників до активної участі в управлінні охороною праці; * забезпеченні моніторингу дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів та усунення в першу чергу небезпечніших з них; * розгляді керівником підприємства та керівниками структурних підрозділів стану умов та безпеки праці разом із розглядом виробничих питань; * підведенні підсумків виконання планів з охорони праці за участю керівника підприємства. У такому разі завдання в області охорони праці полягатимуть у: 1. доведенні рівня забезпечення машин механізмів устаткування інженерно–технічними засобами; 2. приведенні пожежо небезпечних дільниць у відповідність до вимог нормативно–правових актів; 3. стовідсотковому застосуванні працюючими засобів індивідуального захисту; 4. приведенні технологічної документації до вимог стандарту ГОСТ 3. 1120-83 “Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации»; 5. проведенні технічних оглядів будівель та споруд обладнання у передбачені нормативно-правовими актами строки; 6. створенні куточків з охорони праці у структурних підрозділах та постійному оновленні на них інформації з питань охорони праці; 7. щоквартальному розгляді пропозицій працівників та повідомленні їх про впровадження або відхилення таких пропозицій. 5. Визначення організаційної схеми реалізації політики Організаційна схема повинна визначати послідовність дій різних ланок управління підприємством щодо реалізації програми та схематично – шляхи реалізації відповідних функцій та завдань. Схеми організації та реалізації політики наведено в додатку11. 6. Порядок планування профілактичних заходів та контролю їх виконання Планування профілактичних заходів з охорони праці повинно базуватись на системі даних щодо існуючих небезпек та ступеня ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Воно повинно здійснюватись на довгостроковий період виходячи з прийнятої програми дій та уточнюватись у річних і щоквартальних планах. Перед складанням довгострокових планів строк їх визначається програмою дії необхідно оцінити строк виконання профілактичних заходів та кошти на їх реалізацію. Враховуючи що організаційно–методичну роботу щодо профілактичних заходів здійснює служба охорони праці на неї покладається робота з опрацювання заходів з питань підвищення рівня безпеки виробництва. Порядок планування профілактичних заходів виглядатиме таким чином: 1. Організаційно–методичну роботу щодо планування профілактичних заходів здійснює служба охорони праці. 2. Підставою для складання планів є програма дій карти обліку шкідливих та небезпечних виробничих факторів травм мікротравм профзахворювань виходу із ладу інструментів обладнання приладів аналіз ризиків результати внутрішнього та зовнішнього аудиту. 3. Фінансове забезпечення реалізації профілактичних заходів здійснює фінансово-економічна служба. 4. Планування заходів з охорони праці здійснюється за такими напрямками: 4.1 Розробка довгострокового плану 2-5років . Він повинен передбачити приведення ступеня безпеки на робочих місцях до рівня визначеного програмою дій за рахунок реконструкції капітального ремонту технічного переоснащення впровадження сучасних технологій та засобів колективного захисту працюючих скорочення кількості працюючих зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці. Цей план повинен бути складовою частиною плану розвитку виробництва. Довгостроковий план заходів з охорони праці погоджується з місцевими органами нагляду за охороною праці. 4.2 Розробка щорічних комплексних інженерно–технічних заходів та розділу “Охорона праці” колективного договору. Щорічні плани; з метою їх своєчасного виконання складаються у поточному році на наступний рік у певні терміни: * проект наказу про підготовку щорічного плану та його затвердження – лютий; * збір пропозицій розгляд проекту та узгодження заходів – квітень; * подання заявки до служби матеріально – технічного постачання - травень; 4.3 Щоквартальне планування робіт для керівників структурних підрозділів здійснюється згідно з формою “План–звіт про виконання роботи з охорони праці” наведеною у додатку 12. 7. Опрацювання програми поліпшення стану умов та безпеки праці на підприємстві Розглянемо порядок опрацювання такої програми. Під час визначення небезпечних та шкідливих виробничих факторів було встановлено що: 1 На гальванічній термічній зварювальній дільницях рівні шкідливих речовин у зоні дихання працюючих перевищують ГДН . 2 На станках для заточування відсутня місцева витяжна вентиляція що призводить до перевищення ГДН пилу в зоні дихання. 3 Тільки 42% обладнання холодної обробки металів забезпечено засобами захисту від дії небезпечних виробничих факторів. 4 Тільки 60% технологічної документації відображають вимоги безпеки праці. 5 Забезпеченість працюючих ЗІЗ становить 69 %. 6 Періодичні медичні огляди пройшли тільки 66% працівників. 7 Планово-попереджувальні ремонти здійснено тільки в 55% обладнання. 8 Причинами мікротравм були: * відсутність засобів захисту від стружки що відлітає при обробці металу; * порушення робітниками вимог інструкцій з охорони праці; * відсутність засобів механізації для транспортування скляної посудини з кислотою. Складання програми повинно будуватись на тій політиці що задекларована. Програма поліпшення стану умов та безпеки праці повинна передбачати: * придбання необхідних засобів для ефективного управління виробничими процесами оновлення технологічного та виробничого обладнання засобів колективного захисту працюючих; * впровадження сучасних технічних засобів контролю виробничого середовища автоматизованих інформаційних систем охорони праці і відповідного програмного забезпечення; * забезпечення працівників спеціальним одягом взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; * проведення цільового навчання працівників з охорони праці; * придбання систем автоматичного контролю і сигналізації про наявність небезпечних або шкідливих виробничих факторів установок пожежегасіння та пожежної сигналізації; * моніторинг шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Програма повинна бути забезпечена необхідними ресурсами та визначати конкретні строки її виконання. Вона повинна періодично переглядатись із урахуванням змін у безпеці виробництва. Враховуючи дію вище перелічених небезпечних та шкідливих виробничих факторів програма поліпшення стану умов та безпеки праці буде виглядати таким чином. Програма підвищення рівня безпеки виробництва Програма розрахована на 2005-2006 роки і спрямована на підвищення якості продукції що виробляється зниження рівня ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за рахунок впровадження новітніх технологій та сучасного обладнання впровадження засобів захисту працюючих покращення системи навчання. 1. Забезпечення засобами колективного захисту та місцевою витяжною вентиляцією машин механізмів устаткування: у 2005 році – до 70%; у 2006 році – до 100%. 2. Приведення технологічної документації до вимог стандарту ГОСТ 3.1120 – 83: у 2005 році – до 70%; у 2006 році – до 100%. 3. Протягом 2005-2006 років забезпечити: * механізацію важких та небезпечних робіт на відповідних дільницях та впровадження новітніх технологій; * удосконалення нормативних актів підприємства з охорони праці; * інформаційне забезпечення працівників даними про стан умов і безпеки праці створивши куточки з охорони праці; * запровадження механізму стимулювання дієвості СУОП; * створення аналітично–інформаційної системи з питань охорони праці; * технічний контроль за безпечністю виробництва; * моніторинг дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів; Програма повинна містити конкретні дільниці на яких впроваджуються профілактичні заходи та конкретних виконавців . 8. Порядок навчання та інформування працівників з питань охорони праці Відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці на кожному підприємстві повинно бути розроблено своє Положення яке є складовою Положення про СУОП. При розробці такого Положення в ньому доцільно навести перелік посад та професій працівників які підлягають щорічному або раз на три роки навчанню і перевірці знань з питань охорони праці періодичність проведення інструктажів для окремих професій. Доцільно до цього Положення включити порядок розробки інструкцій з охорони праці на підставі діючого Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Треба пам’ятати що система навчання повинна базуватись на програмах та методиках які забезпечують сприймання працівниками вимог безпеки розуміння ними наслідків порушення технологічних процесів та інструкцій з охорони праці передбачати відпрацювання практичних навичок дій працівників у аварійних ситуаціях. Орієнтовно система навчання може виглядати таким чином: Система навчання на підприємстві здійснюється відповідно до цього Положення. 1.1 Положення визначає види навчання та періодичність перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємств а саме: посадових осіб спеціалістів а також робітників які виконують роботи підвищеної небезпеки. 1.2 Особи які суміщають професії проходять навчання як з їх основних професій так і з професій за сумісництвом. 1.3 Перевірки знань працівників з питань охорони праці проводяться за тими нормативними актами про охорону праці додержання яких входить до їх службових обов’язків. 1.4 Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит у вигляді усного опитування або тестування. Тестування може проводитись на авто екзаменаторі або усним опитуванням. Підтвердженням задовільних знань є протокол та посвідчення додатки 1 2 до Типового положення про навчання з питань охорони праці . Працівникам які проходили навчання та перевірку знань відповідно до чинних нормативно-правових актів на своєму підприємстві видача посвідчення є обов’язково лише тим хто виконує роботи підвищеної небезпеки. 1.5 Навчання з питань охорони праці: * проводиться під час підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації; * для посадових осіб а також працівників які виконують роботи підвищеної небезпеки крім того проводиться спеціальне навчання попереднє при прийнятті на роботу та періодичне . 1.6 Спеціальне навчання працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою та там де є потреба у професійному доборі проводиться до початку роботи та щорічно. 1.7 Спеціальне навчання посадових осіб діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт проводиться до початку роботи та періодично один раз на три роки. 1.8 Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в закладах освіти які одержали в установленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл Держнаглядохоронпраці. 1.9 Спеціальне навчання керівників підприємств установ і організацій їх заступників виконання службових обов’язків яких пов’язано з організацією безпечного ведення робіт керівників основних виробничо-технічних служб спеціалістів служб охорони праці проводиться в навчальних закладах які отримали дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи. 1.10 Інші працівники проходять навчання та перевірку знань на підприємстві. Відповідальність за організацію та здійснення навчання та перевірку знань з охорони праці посадових осіб покладається на службу кадрів інших працівників - на керівників структурних підрозділів а контроль - на службу охорони праці. Для перевірки знань працівників на підприємстві створюється постійно діюча комісія склад якої щорічно переглядається. 1.11 Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці проводяться: * при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці; * при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадження нових технологічних процесів; * при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду що потребує додаткових знань з питань охорони праці; * на вимогу представника органу державного нагляду за охороною праці вищої господарської організації або місцевого органу виконавчої влади якщо виявлено незнання перевіреними особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 1.12 При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань. При незадовільних результатах повторної перевірки знань питання працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. 1.13 Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організуються заняття: лекції семінари та консультації. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці погоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства. 2. Проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці персоналу що обслуговує об’єкти котлонагляду здійснюється згідно з таблицею 1. 3. Проведення перевірки знань з електробезпеки здійснюється згідно з таблицею 2. 4. Проведення перевірки знань з правил безпеки у газовому господарстві здійснюється згідно з таблицею 3. 5. Порядок проведення інструктажів з охорони праці та строки їх проведення регулюються Положенням про проведення інструктажів Положення тут не наводиться воно опрацьовується згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці . Порядок інформування працюючих з питань охорони праці та про хід реалізації політики може виглядати таким чином: - Служба охорони праці щотижня інформує директора підприємства про хід реалізації політики в галузі охорони праці на нараді за участю керівників структурних підрозділів. - Керівники структурних підрозділів щодобово розглядають питання про стан умов та безпеки праці на нарадах за участю майстрів дільниць. - У кожному структурному підрозділі організуються стенди з охорони праці для доведення до працівників через засоби друкованої інформації стану реалізації політики з питань охорони праці та стану умов і безпеки праці. - Ознайомлення з політикою підприємства з питань охорони праці нових працівників здійснює служба охорони праці під час проведення вступного інструктажу. - Організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці проводиться в кабінеті охорони праці шляхом проведення лекцій бесід консультацій оглядів-конкурсів розповсюдження засобів друкованої та наочної інформації перегляд кіно- та відеофільмів. 9. Система контролю У системі управління охороною праці контроль є дуже важливою функцією без якої не буде отримано якісної управлінської інформації. Ця система може будуватись по різному але основне що повинно бути забезпечене - це об’єктивність контролю та участь у ньому найманих працівників. Служба охорони праці за своїми посадовими обов’язками повинна забезпечити від імені роботодавця контроль за виконанням нормативно–правових актів з охорони праці на підприємстві. В той же час систему внутрішнього аудиту з охорони праці можна розглядати як одну з форм адміністративно–громадського контролю. Аудит дає можливість проводити оцінку міри виконання вимог діючої СУОП визначити ефективність її функціонування розробити заходи для її покращення. Для його проведення необхідно мати кваліфікованих спеціалістів які повинні пройти належну підготовку навчання та стажування. Така підготовка може бути проведена на підприємстві або в навчальних закладах з охорони праці. Аудитором не може бути представник служби охорони праці. Найбільш прийнятна кандидатура – уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці та члени комісії з охорони праці. Обсяг підготовки аудиторів повинен забезпечити знання ними питань охорони праці методів і техніки обстежень опитування оцінювання та підготовки звітів. Аудитор не повинен бути залежним від керівника структурного підрозділу що ним перевіряється. При цьому керівники структурних підрозділів що перевіряються повинні всесторонньо сприяти проведенню аудиту і не розглядати його як контроль за виконанням ними своїх посадових обов’язків. Роль служби охорони праці полягає у координації дій аудиторів плануванні їх роботи та аналізі результатів аудиту. Бажано щоб протягом року аудитори перевірили всі структурні підрозділи а після перевірки відслідковували виконання коригувальних дій. Перевірку дій керівників структурних підрозділів та заступників керівника підприємства здійснює служба охорони праці. Враховуючи вище викладене положення про аудит з охорони праці може виглядати таким чином: 1. Аудит з охорони праці в системі управління охороною праці є основною формою адміністративно–громадського контролю за функціонуванням СУОП. 2. Для виконання перевірок в якості аудиторів можуть бути допущені члени комісії з охорони праці а за її відсутності – уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці які пройшли належну підготовку навчання і практично взяли участь у двох перевірках що проводились службою охорони праці. 3. Для виконання цих обов’язків аудитор проходить навчання забезпечується необхідними засобами і звільняється від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку. 4. Організацію навчання аудиторів та їх стажування забезпечує служба охорони праці. Воно повинно забезпечити знання і розуміння аудитором нормативно–правових актів з охорони праці методів та техніки контролю опитування оцінювання та підготовки звітів. 5. Планування аудиту. 5.1 Аудити поділяються на планові які повинні охоплювати перевірку кожного структурного підрозділу не рідше ніж один раз на рік та позапланові які призначаються керівником при потребі. Обсяг аудиту має передбачати: - - встановлення рівня знань інструкцій з охорони праці працюючими; - стан робочих місць та відповідність їх вимогам безпеки; * стан проходів переходів та проїздів на дільниці; * справність обладнання машини механізмів пристроїв що застосовуються; * наявність на робочих місцях документації що регламентує технологічні процеси; * належне виконання працюючими вимог інструкцій з охорони праці; * дотримання правил складування заготівок та готової продукції; * наявність та справність припливної та витяжної вентиляції пиле- та газовловлюючих пристроїв; * наявність та справність засобів інженерно–технічного захисту змонтованих на обладнанні; * наявність та застосування робітниками спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту; * наявність у працюючих спеціальних посвідчень та наряду–допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки в разі їх необхідності ; * наявність на робочих місцях інструкцій з охорони праці; * дотримання графіків планово–попереджувальних ремонтів. 5.2 Служба охорони праці складає і подає на затвердження керівнику підприємства до 20 грудня поточного року план–графік аудиту на наступний рік згідно із формою наведеною у додатку 18. 5.3 Про строк проведення аудиту служба охорони праці повідомляє керівника структурного підрозділу не пізніше ніж за один тиждень до його проведення. Припускається зміщення строку проведення аудиту за взаємним погодженням керівника структурного підрозділу аудитора та служби охорони праці але не більше ніж на 1 місяць. Персонал структурного підрозділу повинен знати про час проведення аудиту і до нього не повинні застосовуватись види дисциплінарної та моральної відповідності за виявлені порушення. 6. Підготовка до аудиту. 6.1 Для можливості оформлення результатів аудиту служба охорони праці забезпечує аудиторів необхідною кількістю бланків “Опитувального листа” “Контрольного листа” “Протоколу відповідності” “Звіту про аудит” додатки 2-5 . 6.2 На стадії підготовки аудитори повинні проаналізувати існуючу в структурному підрозділи що перевіряється документацію інструкції з охорони праці інструкції по експлуатації технологічну документацію журнал інструктажів з охорони праці технологічні планування тощо . У разі виявлення порушень занести данні до “Протоколу невідповідності”. 6.3 Аналізуючи стан справ аудитор визначає чи всі документи які використовуються є адекватними для досягнення поставлених цілей у сфері охорони праці та забезпечать реалізацію функцій СУОП і визначає перелік питань для занесення до “Опитувального листа”. 6.4 Керівник структурного підрозділу визначає склад працівників які будуть брати участь у перевірці. До їх обов’язків входить сприяння у збиранні необхідної для аудиту інформації та роль свідків. До питань аудиту ставиться головна вимога щоб вони охоплювали всі теми і види діяльності які належить перевірити. Аудит не передбачає раптовості та несподіваності питань що задаються тому базові опитувальні листи можуть бути заздалегідь передані керівнику структурного підрозділу для поліпшення підготовки співробітників підрозділу до аудиту. 7. Проведення аудиту. 7.1 Перед початком проведення аудиту працівникам підрозділу що перевіряється повідомляється мета аудиту порядок його проведення з уточненням черговості зустрічей часу відвідування. 7.2 Аудит повинен бути проведений у запланований час безпосередньо на робочих місцях працівників які опитуються. При цьому використовуються “Опитувальні листи”. Опитування проводиться у вигляді співбесід з окремими працівниками при цьому не обов’язково зачитувати запитання. Вони можуть бути задані в довільній формі. Відповіді опитуваних повинні бути підтверджені по можливості документально журналом протоколом інструкцією актом тощо . 7.3 Всю одержану інформацію аудитор повинен фіксувати в опитувальному листі безпосередньо при проведенні аудиту із зазначенням назв позначень та номерів підтверджуючих документів. 7.4 На кожну виявлену невідповідність аудитор заповнює окрему форму “Протокол невідповідності”. Кожному протоколу надається індивідуальний номер. 7.5 Керівник структурного підрозділу розглядає разом з аудитором виявлені невідповідності пропонує коригувальні заходи та строки їх виконання погоджує їх з аудитором. Після цього вони заносяться до “Протоколу невідповідності”. Копії вказаних протоколів передаються керівнику структурного підрозділу. Якщо не вдається дійти узгодженого рішення щодо призначення коригувальних дій то про це повідомляється служба охорони праці і рішення приймається на рівні керівника підприємства. 8. Звітні документи. 8.1 За результатами аудиту розбраховується ступінь ризику виникнення нещасних випадків у даному структурному підрозділі додаток 9 та складається “Звіт про аудит” який повинен містити висновки про результати оцінки виконання вимог СУОП. В ньому фіксується кількість виявлених невідповідностей дається стисла характеристика і вказуються призначені коригувальні заходи. 8.2 Документи що супроводжують аудит зокрема оформлені “Опитувальні листи” “Протоколи невідповідності” матеріали розрахунку ступеня професійного ризику виробництва “Звіт про аудит” передаються службі охорони праці. 8.3 Уся документація яка стосується аудиту з охорони праці відповідально зберігається у папках “Внутрішній аудит” служби охорони праці не менше 5 років. Служба охорони праці готує зведений звіт за результатами проведених аудитів для розгляду на нарадах керівництва. 10. Прядок заохочення працюючих Система стимулювання є однією з основних функцій у системі управління охороною праці і без неї не буде повноцінно функціонувати. Вона повинна спрямовуватись на забезпечення ефективності заходів з охорони праці підвищення зацікавленості всіх категорій працівників у формуванні та підтримці здорових та безпечних умов праці. Положення що буде діяти на підприємстві має призначатись для використання в процесі організації оплати праці та заохоченні працівників всіх рівнів. При опрацюванні Положення необхідно відійти від системи покарання пов’язаної з наявністю порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці якщо це пов’язано із нерозумінням працюючими необхідності їх дотримання та наслідків до яких можуть призвести ці порушення. Система стимулювання повинна містити форми як матеріального так і морального заохочення включаючи комплекс заходів економічного дисциплінарного впливу за порушення виконання запланованих заходів з охорони праці. Вона повинна будуватись на принципах включення показників охорони праці до загальної кількості показників що оцінюють показники результатів господарської діяльності підприємства. Орієнтовно таке Положення може виглядати таким чином: 1. Матеріальне стимулювання з охорони праці застосовується при організації оплати праці та заохоченні працівників і є підсистемою в системі стимулювання господарської діяльності. Воно не застосовується за результатами аудиту з охорони праці. 2. Моральне стимулювання здійснюється за підсумками роботи за рік. Воно здійснюється шляхом нагородження почесними грамотами спеціальними вимпелами знаками відзнаки занесенням на дошку пошани тощо. 3. Стимулюванням охоплюються всі категорії працівників. Оціночні показники охорони праці для працівників додаток 23 включаються до числа показників результатів господарської діяльності. 4. Разові санкції у формі дострокового позбавлення або зниження розмірів надбавки переведення на менш відповідальну та нижче оплачувану роботу можуть застосовуватись за разові грубі або неодноразові порушення правил безпеки що призвели до аварії або смертельного нещасного випадку. Такі заходи обов’язково повинні передбачатись колективним договором і не протирічити нормам трудового законодавства. 5. Матеріальне заохочення посадових осіб та майстрів виробничих дільниць здійснюється в залежності від ступеню професійного ризику виробництва за рахунок зменшення або збільшення розміру основної премії таких розмірах: - ступінь професійного ризику виробництва вищий ніж середній по підприємству – мінус 15%; - структурний підрозділ працює в межах недопустимого ризику- мінус 25%; - структурний підрозділ працює в межах терпимого ризику – 0%; - структурний підрозділ працює в межах припустимого ризику що нижчий середнього по підприємству – плюс 15%; - структурний підрозділ працює в межах незначного ризику що нижчий середнього по підприємству - плюс 25%. 6. За невиконання заходів з охорони праці у встановлені строки відповідальній посадовій особі знижується розмір премії за місяць відповідно на 25% 50% або 100% за рішенням балансової комісії. 7. За кожен нещасний випадок майстер дільниці де він виник позбавляється місячної премії на 25% від 6 до 30 діб втрати працездатності ; 50% від 31 до 120 від втрати працездатності ; 100% при смертельному нещасному випадку. 8. За кожен смертельний нещасний випадок керівник структурного підрозділу позбавляється премії на 100%. 9. Премія не нараховується посадовій особі за той місяць коли вона була оштрафована представником органу державного нагляду за охороною праці. 10. Службі охорони праці премія встановлюється в залежності від вжитих ними заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва .Її розмір не залежить від кількості нещасних випадків у звітному періоді. Він дорівнює 100% премії що нараховується керівникам та відповідним спеціалістам основних виробничо-технічних служб і може бути знижений за розпорядженням керівника підприємства в разі: - незабезпечення контролю за виконанням заходів з охорони праці передбачених щорічним планом; - недостовірності та несвоєчасності підготовки статистичної звітності з охорони праці; - низької якості проведеного розслідування нещасного випадку на виробництві; - невідповідності прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства. Примітка До цього Положення необхідно включити Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та Порядок проведення медичних оглядів відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій . Додаток 1 Карта умов праці № п/п Фактори виробничого середовища і трудового процесу Дата дослід-жень Норма-тивне зна-чення ГДК ГДР Фак-тичне зна-чення ІІІ клас – небезпечні та шкідливі умови характеру праці Тривалість дії фактора протягом зміни % При-мітка 1 ст. 2 ст. 3 ст. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Шкідливі хімічні речовини: 1 клас небезпеки 05.8.2000 0 1 0 3 3 80 2 клас небезпеки -//- 1 0 1 8 1 8 65 3-4 клас небезпеки -//- 20 44 0 2 2 100 2 Пил переважно фіброгенної дії -//- 6 13 0 2 17 3 Вібрація загальна і локальна - - - - - - - - 4 Шум -//- 85 91 6 100 Додаток 2 Карта обліку небезпечних виробничих факторів назва модель інв. № обладнання № п/п Небезпечні фактори Засоби захисту Фактичне забезпечення Так Ні 1 2 3 4 5 1 Машини та механізми що рухаються 1.1. Огороджувальні пристрої 1.2. Сигналізація безпеки 1.3. Запобіжні та блокуючи пристрої 1.4. Система гальмування робочих органів 2 Незахищені рухомі елементи виробничого обладнання 2.1. Огороджувальні пристрої 2.2. Запобіжні та блокуючі пристрої 3 Вироби заготовки матеріали що пересуваються 3.1. Сигналізація безпеки 3.2. Огороджувальні пристрої 4 Підвищена або понижена температура поверхні обладнання матеріалу 4.1. Огороджувальні пристрої 5 Підвищений рівень статичної електрики 5.1. Заземлення 6 Небезпечний рівень напруги в електричній мережі 6.1. Захисне заземлення 6.2. Огороджувальні пристрої 6.3. Запобіжні та блокуючи пристрої Таблиця 2 заповнюється тільки на обладнання незабезпечене засобами захисту. Якщо стандартом не передбачені перелічені у карті засоби захисту у рядках 4 5 ставиться “х”. Додаток 3 Карта обліку мікротравм № п/п Обставини Причини Вжиті заходи 1 2 3 4 Додаток 4 Карта обліку виходу з ладу інструменту обладнання захисних приладів № п/п Інв. № Елемент що вийшов з ладу Причина Небезпечні фактори Вартість заміни грн. 1 2 3 4 5 6 Додаток 5 Карта обліку виконання робіт підвищеної небезпеки по наряд – допуску № п/п Дата видачі наряду Види робіт Небезпечні фактори що діють Небезпечні події що виникли під час виконання робіт 1 2 3 4 5 Додаток 6 Карта обліку осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки № п/п Прізвище ініціали Шкідливі та небезпечні виробничі фактори Дата проведення останньої перевірки знань 1 2 3 4 Додаток 7 Карта обліку працівників що підлягають медичним оглядам № п/п Професія Прізвище ініціали Шкідливі та небезпечні виробничі фактори Примітка 1 2 3 4 5 Додаток 8 Карта обліку токсичних та пожежо небезпечних речовин № п/п Категорії* небезпечних речовин Найменування небезпечних речовин Маса небезпечної речовини Паспортні дані зберігається у кладових зберігається на робочих місцях 1 2 3 4 5 6 Додаток 9 Норми оцінки ступеня професійного ризику виробництва № п/п Нормативи що підтверджують дію СУОП Нормативна оцінка Розрахунок сумарного нормативного балу Ваговий коефі-цієнт В Норма-тивний бал Б Сумар-ний нормативний бал р3 х р4 Ммах Кількість нормативів передбаче-них норма-тивно-правовими актами Фактич-не забезпе-чення Оціно-чний бал р7 / р6 Сумар-ний фактич-ний бал р8 х р5 Мр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Посадові інструкції для керівників професіоналів і фахівців 2 1 2 20 15 0 75 1 5 2 Інструкції з охорони праці 3 2 6 31 31 1 6 3 Інструкції з безпечного обслуговування експлуатації 4 2 8 2 1 0 5 4 4 Посвідчення про перевірку знань з охорони праці посадових осіб і спеціалістів 2 1 5 3 25 20 0 8 2 4 5 Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 3 4 12 11 8 0 73 8 7 6 Програми навчання з питань охорони праці 4 3 12 8 8 1 12 7 Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 4 2 8 58 58 1 8 8 Попередні медичні огляди під час прийняття на роботу 3 1 3 38 38 1 3 9 Періодичні протягом трудової діяльності медичні огляди 4 1 4 38 25 0 66 2 6 10 Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року 1 1 1 10 10 1 1 11 Особисті картки обліку спецодягу спецвзуття та інших ЗІЗ 2 2 4 219 181 0 83 3 3 12 Забезпеченість ЗІЗ 5 3 15 219 150 0 69 10 4 13 Накази на виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці 4 5 20 10 7 0 7 14 14 Щорічні плани поліпшення стану умов та безпеки праці або підтримки існуючого рівня стану охорони праці 3 4 12 12 10 0 83 10 15 Проведення планово-поперед-жувальних ремонтів 5 2 10 20 11 0 55 5 5 16 Випробувань 8 3 24 10 8 0 8 19 2 17 Технічних оглядів 7 3 21 12 6 0 5 10 5 18 Відповідність обладнання вимогам ССБТ 10 4 40 95 40 0 42 16 8 19 Безпека об’єктів підвищеної небезпеки 10 5 50 - - - - 20 Відображення вимог безпеки у маршрутних картках картках типового групового технологічного процесу операційних картках картках типової групової операції відомості операції карті ескізів техноло-гічних інструкціях відомості оснастки комплектувальної картки 5 4 20 412 220 0 53 10 6 21 Наявність технологічної документації на робочих місцях 5 10 50 105 63 0 6 30 22 Наявність технічних паспортів на будівлі та споруди 2 1 2 - - 0 0 23 Проведення технічних оглядів будівель та споруд 4 2 8 2 2 1 8 24 Планово-попереджувальних ремонтів будівель та споруд 8 4 32 3 2 0 67 21 4 25 Наявність передбачених нормативно-правовими актами припливно-витяжної та місцевої вентиляції 7 5 35 42 30 0 71 24 8 26 Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень вироб-ничого середовища рівнів шуму вібрації освітлення неіонізуючого випромінювання тощо 8 6 48 32 24 0 75 36 27 Плани евакуацій 4 2 8 - - 1 8 28 Первинні засоби пожежегасіння 6 5 30 24 20 0 83 24 9 29 Автоматичні установки пожежегасіння 9 7 63 - - 0 0 30 Установки пожежної сигналізації 5 4 20 - - 0 0 31 Відповідність обладнання та приміщень класу пожеже небезпечної зони згідно з Правилами влаштування електроустановок 9 7 63 - - 0 0 32 Дотримання норм розривів та габаритних розмірів що забезпечують безпеку 5 4 20 - - 0 0 33 Протоколи перевірки ізоляції електромереж 2 3 6 - - 1 6 34 Протоколи вимірювання опору розтікання току на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування 3 6 18 - - 1 18 35 Протоколи перевірки повного опору петлі фаза-нуль 4 6 24 - - 1 24 36 Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів 5 6 30 - - 0 0 37 Наявність електрозахисних засобів 8 6 48 20 11 0 55 26 4 Усього – – 780 377 Додаток 10 Посадова інструкція головного інженера машинобудівного підприємства 1.Загальні положення 1.1. Головний інженер є першим заступником директора підприємства у здійсненні виробничої діяльності і забезпечує виконання статутних завдань. 1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора. 1.3. Визначає науково–технічну політику підприємства забезпечує належний рівень технічної підготовки виробництва високу якість продукції що випускається та удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу. 1.4. Головний інженер підпорядковується безпосередньо директору. 1.5. У своїй діяльності керується законами та іншими нормативно–правовими актами наказами та розпорядженнями директора. 2. Завдання та обов’язки Головний інженер: 2.1. Здійснює керівництво діяльністю технічних служб підприємства контролює результати їх роботи. 2.2. Забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва скорочення матеріальних фінансових і трудових витрат на виробництво продукції робіт високу їх якість. 2.3. Організовує розробку і виконання планів розвитку підприємства його реконструкції та модернізації планів впровадження нової техніки і технології планово–попереджувальних ремонтів обладнання та будівель і споруд. 2.4. Здійснює контроль за додержанням проектної конструкторської і технологічної дисципліни. 2.5. Забезпечує: * контроль відповідності стандартам технічним умовам та нормативним актам про охорону праці устаткування пристроїв та технологічних процесів що застосовуються на підприємстві; * впровадження на підприємстві стандартів безпеки праці; * планову роботу щодо відбору аналізів повітряного середовища вимірювання рівня виробничих шумів вібрації електричних і магнітних полів; * додержання вимог безпеки праці в технічній документації що розробляється на підприємстві або сторонніми організаціями; * своєчасне і якісне навчання працівників безпечному веденню робіт; * своєчасне виконання перспективних та річних планів заходів щодо охорони праці; * безпечну експлуатацію будівель і споруд. 3. Права Головний інженер має право: 3.1. Представляти підприємство на всіх гілках виконавчої влади та у взаємовідносинах з іншими підприємствами. 3.2. Укладати договори із іншими підприємствами з метою виконання покладених на нього завдань та обов’язків . 3.3. Видавати розпорядження по підприємству. 3.4. Подавати директору пропозиції щодо покращення ефективності роботи підприємства 4. Відповідальність Головний інженер відповідає за: 4.1. Впровадження нової техніки технологій які не відповідають вимогам нормативно–правових актів з охорони праці. 4.2. Проведення планово–попереджувальних ремонтів технологічного обладнання будівель і споруд. 4.3. Відсутність вимог безпеки праці в технічній документації що розробляється на підприємстві. 4.4. Виконання заходів з охорони праці передбачених колективним договором. 4.5. Проведення моніторингу дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів. 5. Повинен знати 5.1. Чинне законодавство яке регулює господарську діяльність та господарські відносини. 5.2. Основні положення охорони праці та вимоги безпеки до експлуатації технологічного обладнання та об’єктів підвищеної небезпеки. 5.3. Норми ділової поведінки та етики професійних відносин. 5.4. Вітчизняний та світовий досвід проблематику машинобудування та досвід аналогічних підприємств. 5.5. Технологію виробництва продукції методи господарювання і управління підприємством. 5.6. Порядок укладання і виконання господарських договорів. 6. Кваліфікаційні вимоги Повна вища технічна освіта післядипломна освіта в галузі управління виробництвом. Стаж роботи за професією керівника аналогічного рівня не менше 1року та нижчого рівня не менше 5 років. 7. Взаємовідносини за посадою 7.1. Заміщає директора в разі його відсутності. 7.2. Одержує необхідну інформацію від директора. 7.3. Доповідає директору про результати своєї діяльності. 7.4. Здійснює координацію виконання робіт електромеханічною службою постачання головного технолога. Обов’язки з охорони праці робітників та бригадирів орієнтовно можуть виглядати таким чином: Обов’язки робітника службовця 1. Робітник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території підприємства для чого: 1.1 Перед початком роботи перевіряє справність засобів індивідуального захисту стан обладнання пристроїв інструменту наявність засобів колективного захисту огороджень блокувань сигналізації вентиляції тощо . При їх несправності доводить це до відома керівника робіт. 1.2 Не починає роботи якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці. 1.3 Виконує тільки ту роботу яка йому доручена. 1.4 Проходить у визначені строки обов’язкові медичні огляди. 1.5 Повідомляє керівникові робіт про нещасні випадки що сталися з ним або товаришами по роботі надає першу допомогу при нещасних випадках. 1.6 Подає пропозиції щодо зменшення рівня ризику виникнення нещасних випадків. 2. Робітник несе відповідальність за порушення інструкції з охорони праці за недотримання своїх обов'язків з охорони праці згідно з даним Положенням. Обов’язки бригадира. 1. Перед початком та протягом зміни перевіряє стан умов та безпеки праці повідомляє про виявлені порушення майстра. 2. При виникненні небезпечної ситуації що загрожує життю або здоров'ю працівників призупиняє роботу і здійснює заходи щодо забезпечення безпеки працівників повідомляє про це майстрові начальникові дільниці зміни . 3. Організує практичний показ членам бригади безпечних методів та прийомів роботи обмін досвідом та пропаганду охорони праці в бригаді. 4. Виконує роботу з дотриманням вимог безпеки роботи з підвищеною небезпекою - у відповідності з нарядом-допуском. 5. Не допускає виконання членами бригади робіт не передбачених змінним завданням за винятком робіт пов'язаних з рятуванням людей ліквідацією аварійних ситуацій тощо. Відстороняє від роботи осіб що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 6. Подає пропозиції для включення в план робіт з охорони праці. 7. Вимагає від майстра начальника дільниці зміни виконання у встановлені терміни заходів передбачених наказами і планами а також виконання вимог безпеки яким мусить відповідати виробниче обладнання робочий інструмент робочі місця і приміщення забезпечення засобами індивідуального захисту справності засобів колективного захисту. 8. Якщо стався нещасний випадок терміново організує надання першої невідкладної допомоги потерпілому повідомляє про це майстра начальника дільниці зміни . Несе відповідальність за порушення вимог безпеки. Додаток 11 Додаток 12 План затверджено: Звіт затверджено: Керівник служби охорони праці Керівник служби охорони праці / / / / План – звіт про виконання роботи з охорони праці на квартал 200 р назва структурного підрозділу № п/п Найменування заходів Номер документа Строк виконання Відмітки про виконання 1. Згідно з наказом по підприємству. 2. Згідно з протоколом наради з охорони праці. 3. Згідно з приписами органів державного нагляду за охороною праці. 4. Згідно з приписами служби охорони праці. 5. Згідно з рішеннями профспілкового комітету. 6. Згідно з заходами передбаченими колективним договором. 7. Згідно з матеріалами внутрішнього аудиту. 8. Виконання заходів передбачених актами форми Н-1 П-4. План склав Працівник служби охорони праці План отримав Керівник структурного підрозділу План виконано Керівник структурного підрозділу Додаток 13 Проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці персоналу що обслуговує об’єкти котлонагляду Первинна перевірка знань з обов’язковою участю державного інспектора з нагляду за охороною праці Первинна перевірка знань без участі державного інспектора з нагляду за охороною праці Повторна перевірка знань за участю державного інспектора з нагляду за охороною праці один раз на три роки Повторна перевірка знань без участі державного інспектора з нагляду за охороною праці один раз на рік 1 2 3 4 Усі посадові особи спеціалісти робітники машиністи оператори котлів машиністи кранів ліфтери електромеханіки по ліфтах тощо які експлуатують: парові котли та автономні пароперегрівачі і економайзери з тиском понад 0 07МПа; водогрійні котли автономні економайзери з температурою води вище 115?С; посудини із швидко знімними кришками що працюють під тиском; посудини що працюють під тиском шкідливих речовин 1 2 3 4 класів небезпеки; ліфти козлові мостові крани вантажопідйомністю понад 5 тон стрілові крани. Робітники які обслуговують вантажопідій-мальні механізми стропальники зацепщики . Робітники які обслуговують посудини що працюють під тиском; слюсарі електромонтери які виконують ремонтні роботи на котлах кранах кран-штабелерах; робітники які обслуговують вантажопідіймальні механізми що управляються з підлоги. Всі посадові особи та спеціалісти які експлуатують та обслуговують об’єкти перелічені у рядку 1 цієї таблиці. Робітники які обслуговують та експлуатують об’єкти перелічені у рядках 1 2 цієї таблиці. Додаток 14 Проведення перевірки знань з електробезпеки Проходять первинну перевірку знань за участю представника енергонагляду Проходять первинну перевірку знань без участі представника енергонагляду Проходять повторну перевірку знань за участю представника енергонагляду Проходять повторну перевірку знань без участі представника енергонагляду 1 2 3 4 Особа відповідальна за електрогосподарство головний енергетик заступник головного енергетика інженер з охорони праці. Начальники електроцехів лабораторій старші майстри-електрики посадові особи та спеціалісти які здійснюють обслуговування електроустановок електротехнічний персонал зв’язковці мотористи електродвигунів машиністи електротранспорту машиністи кранів електрозварники технологічний персонал установок гальванопокриття з постійною напругою струму на шинах до 1000В машиністи електростанції компресорних установок акумуляторники. Головний енергетик його заступник який оформлює розпорядження та організує роботи в електроустановках –1 раз на рік. Інженер з охорони праці головний енергетик його заступник які не оформляють розпоряджень –1раз на рік. Персонал електро лабораторій та персонал який безпосередньо обслуговує діючі електроустановки або проводить в них налагоджувальні електромонтажні ремонтні роботи або профілактичні випробування а також персонал який оформлює розпорядження та організує ці роботи 1раз на рік . Посадові особи та спеціалісти електротехнічного персоналу які не відносяться до попередньої групи – 1 раз на 3 роки. Примітка: Персонал який обслуговує електротехнологічні установки електропечі високочастотні установки електрофільтри тощо працює з електроінструментом водії автомашин та автокранів прибиральники приміщень електроустановок проходять навчання та перевірку знань із записом в журналі 1 раз на рік. Додаток 15 Проведення перевірки знань з правил безпеки у газовому господарстві Проходять перевірку знань за участю державного інспектора з нагляду за охороною праці. Проходять перевірку знань без участі державного інспектора з нагляду за охороною праці. Проходять повторну перевірку знань. 1 2 3 Оператори котельних та промислових печей на газовому паливі посадові особи та спеціалісти відповідальні за газове господарство підприємства викладачі навчальних комбінатів які зайняті підготовкою кадрів для газових господарств. Посадові особи спеціалісти та робітники які виконують роботи по спуску газу проектуванню будівництву та експлуатації газопроводів агрегатів та приладів що застосовують газове паливо. Посадові особи та спеціалісти –1 раз на 3 роки Робітники –1 раз на рік Додаток 16 План – графік внутрішнього аудиту на 200 рік система управління охороною праці Склав: Перевірив: Затвердив: Керівник служби охорони праці Технічний директор Генеральний директор Дата: Дата: Дата: № перевірки Дата Час Підрозділ що перевіряється Керівник підрозділу Розділи системи що перевіря-ється Аудитори Примітка посада прізвище ініціали Додаток 17 Контрольний лист аудиту Фірма Внутрішній аудит СУОП Перевірка № Дата проведення Підрозділ який перевіряється Керівник підрозділу КП Головний аудитор Аудитор Мета аудиту: Основні завдання перевірки: Документи що стосуються аудиту № п/п Дії аудитора Дата виконання Відмітка про виконання 1 Узгодження точного часу аудиту з КП 2 Ознайомлення із структурою й персональним складом підрозділу який перевіряється погодження списку осіб які безпосередньо беруть участь в аудиті. 3 Погодження з КП переліку використовуваної в підрозділі документації одержання необхідних даних. 4 Аналіз документації. 5 Складання опитувального листа аудиту. 6 Попередня нарада у підрозділі який перевіряється. 7 Огляд робочих місць умов ознайомлення з діяльністю. 8 Проведення аудиторських опитувань на місцях. 9 Перевірка правильності ведення документації. 10 Аналіз результатів перевірки і заповнення протоколів невідповідностей 11 Погодження з КП коригувальних заходів щодо невідповідностей 12 Заключна нарада 13 Складання звіту про аудит 14 Передача документів про аудит СОП 15 Участь в оцінці проведених коригувальних заходів Додаток 18 Опитувальний лист Фірма Внутрішній аудит Опитувальний лист СУОП Аркуш 1/1 Аудитор и Перевірка № Підрозділ що перевіряється: Керівник підрозділу: № Питання Результати Додаток 19 Протокол невідповідності Фірма Внутрішній аудит СУОП Протокол невідповідності № Перевірка № - Плановий аудит - Позачерговий аудит - Повторний аудит Підрозділи що перевіряються: Керівник підрозділу: Аудитор: Елемент системи: Невідповідність: опис де виявлено з ким обговорювалось Рекомендації: Необхідність повторного аудиту: - Так - Ні Коригувальні дії: Термін виконання: Аудитор підпис дата Керівник підрозділу підпис дата СОП підпис дата Коригувальні дії виконані: СОП підпис дата - Так - Ні СОП – керівник служби охорони праці Додаток 20 Звіт про аудит Фірма Внутрішній аудит СУОП Звіт про аудит Перевірка № - Плановий аудит - Позачерговий аудит - Повторний аудит Аркуш 1 з 1 Підрозділи що перевіряються: Керівник підрозділу: Аудитори: Мета аудиту: Результати висновки: Кількість звітів про невідповідність: Необхідність повторного аудиту: - Так - Ні Головний аудитор: підпис дата Аудитор: Керівник підрозділу підпис дата підпис дата Додаток 21 Шкала матеріального заохочення робітників Особисті показники дотримання вимог з охорони праці Форми прояву показника Розмір збільшення + або зменшення – основної премії % 1 2 3 1. Застосування ЗІЗ Робота без спецодягу спецвзуття. Робота без захисних окулярів масок. Робота без захисної каски. Робота без запобіжного поясу. Робота без респіратора протигазу. Робота без навушників антифонів. –1 2. Дотримання вимог атестації Робота без наявності посвідчення на право виробництва робіт підвищеної небезпеки. Робота з посвідченням в якому закінчився термін атестації. Робота на авто - та електронавантажувачі авто - та електрокарі іншому внутрішньозаводському транспорті без путьового листа та відмітки про проходженні перед рейсового медичного огляду. –1 3. Робота без паспорта карти техпроцесу Робота без паспорта карти техпроцесу. Робота з інструментом не передбаченим техпроцесом. Заміна заготовок що обробляються коли різальний інструмент обертається. Заміна штампів підналадка пресу при невимкненому обладнанні. Робота в режимі управління не передбачена техпроцесом. Робота при тиску на фарборозпилювачі понад 4 5 кг/кв. см. Робота з оснащенням і пристроями які не передбачені техпроцесом. Виконання фарбувальних робіт поза фарбувальними камерами. –2 4. Дотримання вимог дисципліни Виконання робіт без завдання майстра чи бригадира. Паління на робочому місці. Застосування стиснутого повітря для очищення робочого місця та пристроїв. –1 5. Стан робочого місця Заставляння робочого місця заготовками деталями тощо. Захаращеність робочого місця стружкою сторонніми предметами. Нестійке складування заготовок та деталей. –2 6. Стан ручного інструменту Робота з несправними ключами з розбитим зівом Робота з терпугами без ручок. Робота з пальниками та різаками що не перевірені. Робота з пневмоінструментом ударної дії без перевірки вібропараметрів. Робота з переносними світильниками напругою вище 24 В без захисних сіток. –2 7. Стан обладнання Робота з зіпсованими органами управління. Робота з зіпсованими або виведеною з ладу системою сигналізації та блокування. Робота з зіпсованими гальмівними системами. Робота з зіпсованою системою охолодження попадання масел емульсії на підлогу . Робота з зіпсованою системою місцевої витяжної вентиляції. –3 8. Застосування засобів для безпечного ведення робіт Робота із зіпсованим пристроями для переміщення і закріплення заготовок та інструменту. Робота із зіпсованими вантажозахватними пристроями. Робота із зіпсованими приладами апаратами судинами або коли у них прострочено термін огляду. Робота на несправних нестандартних розсувних драбинах підмостках. Не використання захисних пристроїв. –4 9. Використання засобів колективного захисту Робота без наявності захисного огородження різального інструменту. Робота без наявності захисного огородження небезпечної зони штампів. Робота без наявності захисного огородження педалі управління. Робота без огороджувальних пристроїв при перепаді висоти понад ніж 1 3 м. –4 10. Виявлення та своєчасне усунення порушень вимог охорони праці. +10 11. Впровадження раціоналізаторських пропозицій спрямованих на покращення стану охорони праці. +25 * Заповнюється згідно з нормами Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” ?? ?? ?? ??