Зміна № 4 до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000

Про затвердження Зміни № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 Наказ від 20 березня 2008 р. № 135 З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 19.03.08 № 32 «Про затвердження Зміни № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000» наказую: 1. Затвердити Зміну № 4 до ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва». 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П.І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій. 3. Доручити видання та розповсюдження Зміни № 4 за умови використання коштів отриманих від її реалізації на виконання робіт із стандартизації розвитку науково-технічної бази ст. 19 Закону України “Про стандартизацію” Науково-виробничій фірмі “Інпроект”. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту. МІНІСТР В. КУЙБІДА * * * Зміна № 4 до «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 20.03. 2008 р. № 135 та введено в дію 20.03.2008 р. ТЕКСТ ЗМІНИ Абзац четвертий пункту 3.1.19 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва викласти в такій редакції: «Розмір цих коштів залежить від стадії проектування виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР по графах 4 5 6 7 8». Абзац третій пункту 3.1.20 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами викласти в такій редакції: «Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4 5 6 8.». Додатки А Б И та 18 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції що додається. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІ П.ГУБЕНЬ Додаток А Обов’язковий Форма № 1 назва організації що затверджує Затверджено Зведений кошторисний розрахунок в сумі тис.грн. В тому числі зворотних сум тис.грн. посилання на документ про затвердження « » 200 р. ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА № найменування будови Складений в поточних цінах станом на « » 200 р. № п/п Номери Кошто-рисів і кошто-рисних розра-хунків Найменування глав об’єктів робіт і витрат Кошторисна вартість тис.грн. Інші витрати тис.грн. Загальна кошто- рисна вартість тис.грн. будівельних робіт монтажних робіт Устат-куван-ня меблів та інвентарю 1 2 3 4 5 6 7 8 Разом по главах 1–12 + + + + + Кошторисний прибуток П + + – – + Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій АВ – – – + + Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Р + + + + + Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами І + + + - + Разом гл.1–12 + П + АВ + Р + І + + + + + Податки збори обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва без ПДВ – – – + + Разом + + + + + Податок на додану вартість – – – + + Всього по зведеному кошторисному розрахунку + + + + + Зворотні суми – – – – + Директор або головний інженер проектної організації [підпис ініціали прізвище ] Головний інженер проекту [підпис ініціали прізвище ] Начальник відділу найменування [підпис ініціали прізвище ] Узгоджено: Замовник [посада підпис ініціали прізвище ] Примітки: 1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б. 2.Загальна кошторисна вартість вказана в графі 8 складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт устаткування меблів інвентарю та інших витрат гр.4+гр.5+гр.6+гр.7 Додаток Б Обов'язковий Приблизна номенклатура зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва № п/п Номери кошторисів та кошторисних розрахунків Найменування глав об’єктів робіт та витрат Кошторисна вартість тис.грн. Інші витрати тис. грн. Загальна кошто- рисна вартість тис.грн. будівельних робіт монтажних робіт устаткування меблів та інвентарю 1 2 3 4 5 6 7 8 .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Закінчення додатку Б 1 2 3 4 5 6 7 8 Разом по главах 1–12 + + + + + Кошторисний прибуток П + + – – + Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій АВ – – – + + Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Р + + + + + Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами І + + + - + Разом гл.1–12+П+АВ+Р+І + + + + + Податки збори обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва без ПДВ – – – + + Разом + + + + + Податок на додану вартість – – – + + Всього по зведеному кошторисному розрахунку + + + + + Зворотні суми – – – – + Примітка: За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва крім зворотних сум наводяться вартісні показники за їх наявності на конкретному будівництві наведені в пунктах 2.8.18.1 – 2.8.18.5 Розділу 2 цих норм. Додаток И Обов'язковий Форма № 6 найменування будови ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ Найменування об’єктів будівель і споруд та витрат що включені до пускового комплексу Загальна кошторисна вартість об’єктів та витрат по проекту тис.грн. Кошторисна вартість об’єктів та витрат що включені до пускового комплексу тис.грн. Всього в тому числі Всього в тому числі кошторисна вартість інші ви-трати кошторисна вартість інші ви-трати буді- вельно-монтаж-них робіт устаткування буді- вельно-монтаж-них робіт устаткування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Об’єкти пускового комплексу глави 2 – 7 : + + + + + + + + + + + + + + + + …..…..…..…..…..… ….. ……. ……. … … …… ….. … Разом + + + + + + + + Кошти передбачені в главах 1 8 – 12 зведеного кошторисного роз-рахунку + + + + + + + + Разом по главах 1 – 12 + + + + + + + + Кошторисний прибуток П + + – – + + – – Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій АВ + – – + + – – + Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Р + + + + + + + + Кошти на покриття додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами І + + + - + + + - Разом гл.1–12+П+АВ+Р+І + + + + + + + + Податки збори обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва без ПДВ + – – + + – – + Разом + + + + + + + + Податок на додану вартість + – – + + – – + Всього по пусковому комплексу + + + + + + + + Зворотні суми + – – – + – – – Головний інженер проекту генеральної проектної організації [підпис ініціали прізвище ] Додаток 18 Довідковий макет Замовник назва організації Підрядник назва організації ДОГОВІРНА ЦІНА на будівництво найменування будови її черги пускового комплексу об'єкта що здійснюється в 200 році Вид договірної ціни Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 Складена в поточних цінах станом на « » 200 р. № п/п Обгрунтування Найменування витрат Вартість тис. грн. всього у тому числі: Будівель-них робіт Монтаж-них робіт інших витрат 1 2 3 4 5 6 7 1 Прямі витрати + + + – в т.ч. Розр. №1 Заробітна плата + + + – Розр. №2 Вартість матеріальних ресурсів + + + – Розр. №3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів + + + – 2 Розр. №4 Загальновиробничі витрати + + + – 3 Розр. №5 Витрати на зведення пристосування та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд + + + – в т.ч. зворотні суми + + + – 4 Розр. №6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період на обсяги робіт що плануються до виконання у зимовий період + + + – 5 Розр. №7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період на обсяги робіт що плануються до виконання у літній період + + + – 6 Розр. №8 Інші супутні витрати + + + + Разом + + + + 7 Прибуток + + + – 8 Розр. №9 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації + – – + 9 Розр. №10 Кошти на покриття ризику* + + + + Разом пп. 1 – 9 + + + + 10 Розр. №11 Податки збори обов'язкові платежі встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва крім ПДВ + – – + Разом договірна ціна + + + + 11 Податок на додану вартість + – – + Всього договірна ціна + + + + в т. ч. Розр. №12 зворотні суми + – – – Керівник підприємства Керівник генеральної організації – замовника підрядної організації підпис ініціали прізвище підпис ініціали прізвище печатка печатка * Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні за порядком наведеним у п.3.2.13 цього ДБН. Надруковано: “Інформаційний бюлетень Мінбуду” №4 квітень 2008 р. К.: “Укрархбудінформ”