СОУ ЖКГ 74.30-35077234.0004:2007

СОУ ЖКГ 74.30-35077234.0004:2007 Стандартизація житлово-комунального господарства. Правила оформлення галузевого стандарту

СТАНДАРТ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Стандартизація житлово-комунального господарства Правила оформлення галузевого стандарту СОУ ЖКГ 74.30-35077234. 0004:2007 Київ – 2007 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство „Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства” НДКТІ МГ Міністерство з питань житлово-комунального господарства України РОЗРОБНИКИ: В.Будниченко канд. техн наук керівник розробки ; Н.Джола Р.Яблонський 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від „14” грудня 2007 р. № 208 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство „Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації сертифікації та якості” від 28.12.07 № 32595752/1687 Мінжитлокомунгосп України 2007 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 1 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни та визначення 2 4 Познаки та скорочення 2 5 Правила оформлення 2 5.1 Структурний елемент „титульний аркуш” 2 5.2 Структурний елемент „передмова” 3 5.3 Структурний елемент „зміст” 5 5.4 Перша сторінка основної частини стандарту 5 5.5 Парні непарні та остання сторінка стандарту 6 Додаток А Форма титульного аркуша галузевого стандарту 7 Додаток Б Перелік найбільш часто застосовуваних кодів видів економічної діяльності 8 Додаток В Приклади оформлення структурного елементу „Передмова” 13 Додаток Д Форма першої сторінки основної частини стандарту 15 Додаток Ж Перелік найбільш часто застосовуваних кодів груп нормативних документів 16 Додаток К Форма останньої сторінки стандарту 22 Додаток Л Бібліографія 23 СТАНДАРТ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Стандартизація житлово-комунального господарства ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ Чинний від 2008-01-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює правила оформлення структурних елементів галузевого стандарту житлово-комунального господарства а саме: титульний лист передмова зміст перша та остання сторінка основної частини стандарту. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення понять ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови викладення оформлення та вимоги до змісту нормативних документів ISO/IES Directives part 2 2001 NEQ ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів IСS:2001 IDT ДК 009:2005 Класифікація видів економічної діяльності 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У цьому стандарті використано терміни встановлені в ДСТУ 1.1: стандартизація нормативний документ стандарт орган влади перегляд перевидання; в ДСТУ 1.5: комплекс стандартів структурний елемент стандарту зміст стандарту зміна до стандарту поправка до стандарту структурний елемент. Нижче додатково подано терміни використані у цьому стандарті та визначення позначених ними понять. 3.1 базова організація із стандартизації Організація за якою закріплені функції базової організації [1] 3.2 стандарт організації – згідно з ДСТУ 1.0 3.4 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ ЖКГ – житлово-комунальне господарство; ЄДРПОУ – єдиний державний реєстраційний код підприємств і організацій України; ЖКГ – стандарт житлово-комунального господарства УКНД – Український класифікатор нормативних документів. 5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 5.1 Структурний елемент „Титульний аркуш“ 5.1.1 На титульному аркуші стандарту галузі ЖКГ далі – стандарту повинен містити: - назва стандарту; - повне позначення стандарту; - місце та рік опублікування. 5.1.2 Форма титульного аркуша стандарту наведена в додатку А. 5.1.3 Назва стандарту – згідно з додатком Б ДСТУ 1.5. 5.1.4 Позначення стандарту СОУ ЖКГ ЕЕ.ЕЕ-КККККККК.ННН:РРРР повинне містити такі елементи: - ЖКГ – індекс стандарту; - ЕЕ.ЕЕ – вид економічної діяльності – згідно з ДК 009; - КККККККК – код суб’єкта стандартизації якому належить право власності на документ згідно з ЄДРПОУ; - НННН – порядковий номер стандарту який надає базова організація із стандартизації в галузі; - РРРР – рік в якому завершено розроблення стандарту. Найбільш поширені коди видів економічної діяльності для ЖКГ наведено в додатку Б. 5.2 Структурний елемент „Передмова“ 5.2.1 Структурний елемент „Передмова“ розмішують після титульного аркуша стандарту та наводять відомості про: - організацію-розробника стандарту та всі організації-співвиконавці; - розробників стандарту; - прийняття та надання чинності стандарту; - введення вперше стандарту чи введення на заміну; - перевидання стандарту. 5.2.2 Відомості про організацію-розробника надають повною назвою. Не дозволяється застосовувати скорочені назви організацій-розробників стандарту. 5.2.3 Відомості про розробників стандарту надають в такому порядку: - перша літера ім’я розробника; - прізвище розробника; - науковий ступінь розробника за наявності ; - керівника розробки зазначають текстом „керівник розробки” у круглих дужках після прізвища. Прізвища розробників треба подавати за абеткою. 5.2.4 Прийняття та надання чинності зазначають наказом про затвердження стандарту центральним органом виконавчої влади з питань ЖКГ. 5.2.5 Інформація щодо введення стандарту подається із зазначенням: УВЕДЕНО ВПЕРШЕ” чи „НА ЗАМІНУ” 5.2.5.1 Якщо стандарт уведено в перше то зазначають: „УВЕДЕНО ВПЕРШЕ” 5.2.5.2 Якщо стандарт уводять і одночасно скасовують стандарт то зазначають: „УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням ”. позначення стандарту що скасовують 5.2.5.3 Якщо стандарт уведено на заміну чинному зазначають: „НА ЗАМІНУ ”. позначення стандарту 5.2.5.4 Якщо стандарт скасовують не повністю зазначають: „НА ЗАМІНУ у частині ”. позначення стандарту розділи підрозділи пункти 5.2.6 Відомості про перевидання зазначають у випадку коли новий стандарт є перевиданням чинного. У цьому випадку після надання відомостей про уведення стандарту записують: „ПЕРЕВИДАННЯ ”. рік місяць У разі внесення змін чи або поправок записують: „ПЕРЕВИДАННЯ рік місяць зі змінами і або поправками ”. номери змін поправок наказів про їх ухвалення 5.2.7 Приклад оформлення „Передмови” стандарту наведено у додатку В. 5.2.8 В нижній частині аркуша „Передмови” треба зазначити організацію якій належить право власності на стандарт та інформацію щодо його тиражування та розповсюдження відповідно до додатку В. 5.3 Структурний елемент „Зміст” 5.3.1 Структурний елемент „Зміст” повинен бути розташований після аркуша з „Передмовою” починаючи з нової сторінки та мати структурні елементи такого рівня підпорядкованості: - розділи: - підрозділи; - додатки. 5.3.2 Відомості про структурні елементи подають у такому порядку: - порядкові номери структурних елементів; - назви структурних елементів; - номери сторінок на яких розпочинаються структурні елементи. 5.3.3 Приклад оформлення структурного елементу стандарту „Зміст” наведено у додатку Г. 5.3.4 Для нумерації сторінок зі структурними елементами „Титульний аркуш” „Передмова” „Зміст” треба застосовувати нумерацію римські цифри. 5.4 Перша сторінка основної частини стандарту 5.4.1 Першу сторінку основної частини стандарту треба розмістити на новій сторінці. Всі сторінки основної частини галузевого стандарту треба нумерувати арабськими цифрами починаючи з цифри „1”. 5.4.2 Перша сторінка основної частини стандарту повинна містити: - назву стандарту; - дату надання чинності стандарту. Нижня частина сторінки повинна мати напис „Видання офіційне” 5.4.3 Назва стандарту – відповідно до 5.1.3. 5.4.4 Дату надання чинності визначає базова організація із стандартизації за пропозицією розробника та затверджується наказом центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ одночасно з ухваленням стандарту. Дату надання чинності записують так: РРРР-ММ-ЧЧ де РРРР – рік; ММ – місяць; ЧЧ – число місяця. 5.4.5 Форма першої сторінки основної частини стандарту надана в додатку Д. 5.5 Парні непарні та остання сторінки стандарту 5.5.1 Парні та непарні сторінки стандарту треба оформлювати згідно з додатком В.2 ДСТУ 1.5. 5.5.2 На останній сторінці основної частини стандарту після структурного елемента „Бібліографія” за його наявності розміщують бібліографічні дані. 5.5.3 У бібліографічних даних стандарту зазначають: - код УКНД; - ключові слова; - підписи розробників стандарту у тому числі і співвиконавців. 5.4.5 Групу стандарту треба визначати згідно з ДК 004. Приклади груп стандартів які часто застосовують у сфері ЖКГ наведено у додатку Ж. 5.4.6 Ключові слова – згідно з 4.13.4 4.14.5 ДСТУ 1.5. 5.4.7 Форма останньої сторінки основної частини стандарту наведена у додатку К. ДОДАТОК А обов’язковий ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ А.1 Форма титульного аркуша галузевого стандарту СТАНДАРТ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ назва стандарту СОУ ЖКГ ЕЕ.ЕЕ-КККККККК.НННН:РРРР Видання офіційне Київ 2007 А.2 Форма титульного аркуша збірника галузевих стандартів СТАНДАРТИ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ назва збірника позначення стандартів що включені до збірника Видання офіційне Київ 2007 ДОДАТОК Б довідковий ПЕРЕЛІК кодів видів економічної діяльності що найчастіше застосовують Код виду економічної діяльності згідно з ДК 009 Назва економічної діяльності Управління відділ що здійснює технічне регулювання. 29.12 Виробництво насосів компресорів і гідравлічних систем у тому числі: - виробництво повітряних або вакуумних насосів повітряних та інших газових компресорів - виробництво гідравлічних насосів обладнаних або необладнаних вимірювальними приладами - виробництво гідравлічного привідного обладнання а також пневматичних та повітряних генераторів та двигунів Управління експлуатації житлового фонду. Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження. 29.13 Виробництво кранів і клапанів у тому числі: - виробництво промислових кранів і клапанів включаючи запобіжні клапани та впускні крани - виробництво сантехнічних кранів і клапанів - виробництво кранів для опалювання Управління експлуатації житлового фонду. 29.21 Виробництво печей та пальників для печей у тому числі: - виробництво електричних та інших промислових і лабораторних печей включаючи крематорії; - виробництво пальників - виробництво механічних топок колосникових решіток розвантажувачів Управління теплоенер-гетики. Відділ енергозбе-реження. 29.22 Виробництво підіймального і такелажного устаткування у тому числі: - виробництво підіймального устаткування для навантаження та розвантаження вручну або з механічним приводом: блоків лебідок ліфтів домкратів; підіймальних кранів рухомих підіймальних установок - виробництво ескалаторів та рухомих доріжок - роботи з обслуговування ліфтів та ескалаторів Управління експлуатації житлового фонду. 29.23 Виробництво вентиляційних і охолоджувальних промислових установок у тому числі: - виробництво машин і устаткування для кондиціонерів - виробництво теплообмінників Управління тепло-енергетики. Відділ енерго-збереження. 29.24 Монтаж та установлення інших машин загального призначення Ремонт спеціалізований інших машин загального призначення. Управління водопровідно-каналізаційного господарства. 34.10 - Виробництво автомобільного транспорту у тому числі виробництво автобусів тролейбусів та туристичних автобусів. Відділ міського електричного транспорту. Відділ енергозбереження. 35.20 Виробництво та ремонт залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу у тому числі: - виробництво запасних частин для залізничних і трамвайних вагонів та подібного їм рухомого складу: вагонеток колісних пар гальм та деталей гальм гачків затискних пристроїв буферів та деталей буферів амортизаторів; вагонних та локомотивних рам корпусів тамбурних зв'язок; - капітальний ремонт локомотивів вагонів контейнерів; - ремонт спеціалізованих залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу Відділ міського електрич-ного транспорту. Відділ енергозбереження. 41.00 Збір очищення та розподілення води. Управління водопровідно-каналізаційного господарства. 45.21 Будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення; додаткові роботи у тому числі: - будівництво включаючи додаткові роботи: водопровідних теплових і каналізаційних мереж включаючи вуличну розподільну мережу місцевих газопроводів наземних і підземних місцевих ліній електропередач наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній; - роботи з монтажу технологічних трубопроводів; - роботи з реконструкції реставрації оновлення та ремонтування. Управління водопровідно-каналізаційного госпо-дарства. 45.22 Монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи: * монтаж крокв і настилів покрівель; - покрівельні роботи; - улаштування водостічних воронок та жолобів; - роботи з реконструкції реставрації оновлення та ремонту; - роботи з реконструкції оновлення та ремонтування. Відділ енергозбереження. 45.23 Будівництво доріг у тому числі: * - будівництво вулиць; * * - створення покриття вулиць; * - роботи з реконструкції реставрації оновлення та ремонт; * - будівництво полів майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд стадіонів тенісних кортів майданчиків для гольфу тощо . Управління експлуатації житлового фонду 45.31 Роботи з обладнання будівель електромонтажні роботи у тому числі: * монтаж у будинках та інших будівельних об’єктах електропроводки та арматури; * роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації антен громопроводів; * установлення у будинках та інших будівельних об’єктах ліфтів та ескалаторів; * електромонтажні роботи пов’язані з установлення систем телекомунікації; * установлення електроопалювального обладдя; * роботи з реконструкції реставрації оновлення та ремонтування. Відділ енергозбереження. 45.33 Монтаж систем опалювання вентилювання та кондиціонування повітря у тому числі: * улаштування в будинках та інших будівельних об’єктах систем опалювання вентилювання охолодження та кондиціювання повітря. Водопровідні і каналізаційні роботи: * улаштування водопровідних і каналізаційних мереж; * улаштування протипожежних систем включаючи устаткування автоматичного гасіння пожежі; * установлення водопровідного і санітарного устаткування; * роботи з реконструкції відновлення та ремонту; Газопровідні роботи: * улаштування газових мереж і установлення газового устатковання; * роботи з реконструкції оновлення та ремонтування. Управління водопровідно-каналізаційного госпо-дарства. Відділ енергозбереження. 50.20 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів тролейбусів : * технічне обслуговування та ремонт автомобілів тролейбусів : механічне ремонт ремонт електроустаткування поточне обслуговування ремонтування кузовів автомобільних деталей миття полірування тощо фарбування у тому числі за допомогою розпилювання фарб; * ремонт вітрових або бокових стекол автомобіля тролейбуса ; * ремонт установлення або заміну автопокришок та камер; * антикорозійне оброблення; * буксирування; * установлення деталей і належностей; * надання технічної допомоги в дорозі. Відділ міського електричного транспорту . Відділ енергозбереження. 60.21 Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного транспорту: * приміські та міські перевезення пасажирів і багажу за встановленими маршрутними посадку та висадку пасажирів на вказаних в графіку зупинках перевезення здійснюються автобусами та маршрутними таксомоторами тролейбусами а також трамваями метрополітеном тощо * міжміські перевезення крім залізничних пасажирів і багажу за встановленими маршрутами посадку та висадку пасажирів на вказаних в графіку зупинках * перевезення які здійснюються фунікулерами та підвісними канатними дорогами шкільними автобусами експресами у тому числі за маршрутами „місто-аеропорт” або „місто-вокзал” тощо Відділ міського електричного транспорту. Відділ енергозбереження. 74.30 Технічний контролювання та аналіз: * розроблення нормативів та стандартів; * діяльність дослідних лабораторій сертифікацію різноманітних виробів пристроїв матеріалів тощо; * виміри пов’язані з чистотою води та повітря; * виміри радіоактивності та подібних явищ аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища: газів стічних вод; * проведення випробувань міцності та зносостійкості виробів; * контролювання розрахунків елементів конструкцій; * технічне контролювання автотранспортних засобів. Відділ науково-технічної політики та стандартизації та усі управління та відділи міністерства крім управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 74.70 Діяльність пов’язана з очищенням та прибиранням приміщень у тому числі поїздів автобусів літаків тощо. Відділ міського електричного транспорту. 75.11 Державне управління загального характеру. Управління на державному рівні: * діяльність законодавчих та виконавчих органів пов’язану з управлінням та функціонуванням структур що займаються загальним соціально-економічним плануванням виконанням державного бюджету та управлінням державними коштами та державним боргом збиранням коштів та контролем за витратами ; * господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління. Управління на рівні державних автономій: * діяльність законодавчих та виконавчих органів державних автономій пов'язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування реалізацією бюджету та управлінням суспільними фондами регулюванням боргових відносин іншими послугами загального характеру; * господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління. Управління на рівні областей та міст загальнодержавного підпорядкування:: * діяльність законодавчих та виконавчих органів областей та міст загальнодержавного підпорядкування пов’язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування реалізацію бюджету та управлінням суспільними фондами регулюванням боргових відносин іншими послугами загального характеру; * господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління. Управління на рівні районів міст внутрішньо міських районів: * діяльність державних органів управління районів міст внутрішньо міських районів пов’язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування реалізацію бюджету та управлінням суспільними фондами регулюванням боргових відносин іншими послугами загального характеру; * господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління. Управління на рівні сіл та селищ: * діяльність державних органів управління сіл та селищ пов’язану з виконанням функцій загального соціально-економічного планування реалізацію бюджету та управлінням суспільними фондами регулюванням боргових відносин іншими послугами загального характеру; * господарські управління житлового та комунального господарства тільки з функціями управління або переважно з функціями управління. Управління економіки та тарифної політики. Юридичний відділ. Управління стратегії реформування ЖКГ. Управління економічного аналізу та реформування. Відділ взаємодії з органами місцевої влади. 75.12 Коригування діяльності в соціальній сфері: * державне керівництво реалізації програм спрямованих на зростання добробуту населення: у сфері охорони здоров’я освіти культури спорту дозвілля охорони навколишнього середовища забезпечення житлом соціальних служб тощо. Відділ програмно-цільових програм. 90.00 Діяльність з оброблення рідких відходів Управління водопровідно – каналізаційного господарства. ДОДАТОК В довідковий ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ „ПЕРЕДМОВА” ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: назва організації – розробника та організацій співвиконавців РОЗРОБНИКИ: імена та прізвища розробників й наукові ступені 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ від № назва органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства 3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4 ЗАРЕЄСТРОВАНО назва державного органу з проблем стандартизації сертифікації та якості від № Орган виконавчої влади з питань житлово-комунального гомподарства України 2007 ДОДАТОК Г довідковий ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ „ЗМІСТ” ЗМІСТ С. 1 Сфера застосування……………………………………………….……...1 2 Нормативні посилання……………………………………………….……1 3 Терміни та визначення понять……………………………….…….…….2 4 Познаки та Скорочення…………………..……………………….……....3 5 Вимоги до продукції…………………………………………………….….3 5.1 Загальні вимоги…………………………………………………….....….3 5.2 Вимоги до збереження…………………………...…………….....…….4 5.3 ……………………… 5.4………………………. 6 Методи контролювання ……………………………………………..…...12 6.1 Порядок виконання контролювання ……………………………........12 6.2……………………… Додаток А Форма титульного аркуша протоколу контролювання……20 ДОДАТОК Д обов’язковий ФОРМА ПЕРШОЇ СТОРІНКИ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ СТАНДАРТУ СТАНДАРТ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Вагони трамвайні ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ Чинний від РРРР-ММ-ЧЧ ДОДАТОК Ж довідковий ПЕРЕЛІК кодів груп нормативних документів що найчастіше застосовують Код за ДК 004 Назва групи документів Управління відділи міністерства що розроблюють зазначені групи документів 01.040.01 Загальні положення Термінологія. Стандартизація. Документація Словники . Відділ науково-технічної політики та стандартизації та інші галузеві управління та відділи крім управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 01.040.03 Соціологія. Послуги. Організація та керування підприємствами. Адміністрування. Транспорт Відділ науково-технічної політики та стандартизації та інші галузеві управління та відділи крім управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 01.040.13 Довкілля. Захист довкілля та здоров’я людини. Безпека. Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації та інші галузеві управління та відділи крім управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 01.040.19 Випробування Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації та інші галузеві управління та відділи крім управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 01.040.23 Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації. Управління водопровідно-каналізаційного господарства 01.040.25 Машинобудування Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації Відділ міського електричного транспорту Головна державна технічна інспекція міського електротранспорту. Управління експлуатації житлового фонду. 01.040.27 Енергетика та теплотехніка Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації. Відділ міського електричного транспорту Головна державна технічна інспекція міського електротранспорту. Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження. 01.040.43 Дорожньо транспортні засоби. Словники . Відділ науково-технічної політики та стандартизації та відділ міського електричного транспорту та головна державна технічна інспекція міського електричного транспорту. 01.040.45 Залізнична техніка. Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації та відділ міського електричного транспорту та головна державна технічна інспекція міського електричного транспорту. Відділ енергозбереження. 01.040.53 Піднімально-транспортне устатковання словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації 01.040.79 Деревообробна промисловість Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації 01.040.91 Будівельні матеріали і будівництво Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації 01.040.93 Цивільне будівництво Словники Відділ науково-технічної політики та стандартизації 01.100.30 Будівельні кресленики Відділ науково-технічної політики та стандартизації. 01.100.99 Інші стандарти стосовно технічних креслеників Відділ науково-технічної політики та стандартизації. 01.110 Технічна документація на продукцію Відділ науково-технічної політики та стандартизації та інші галузеві управління та відділи крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 01.120 Стандартизація. Загальні правила Відділ науково-технічної політики та стандартизації 03.040 Праця. Зайнятість. Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 03.060 Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. Страхування. Управління економічного аналізу та прогнозування 03.080 Послуги. Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.080.10 Виробничі послуги Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 03.080.20 Послуги підприємствам Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.080.30 Послуги споживачам Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.080.99 Інші послуги Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.100.01 Організування та керування підприємствами взагалі Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства. 03.100.30 Керування трудовими ресурсами Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.100.40 Науково-дослідні роботи Відділ науково-технічної політики та стандартизації 03.100.50 Виробництво. Керування виробництвом Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.100.60 Бухгалтерський облік Фінансово-економічне управління 03.100.99 Інші стандарти стосовно організування і керування підприємствами Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.120.10 Керування якістю і забезпечування якості Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.120.20 Сертифікація продукції та підприємств. Оцінювання відповідності Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.120.99 Інші стандарти стосовно якості Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 03.220.220 Дорожній транспорт Відділ міського електричного транспорту Головна державна технічна інспекція міського електротранспорту. Відділ енергозбереження. 03.220.30 Рейковий транспорт Головна державна технічна інспекція міського електричного транспорту. Відділ міського електротранспорту. Відділ енергозбереження. 03.220.99 Інші види транспорту Відділ міського електричного транспорту Головна державна технічна інспекція міського електротранспорту. 13.030.01 Відходи взагалі Управління благоустрою та комунального обслуговування. 13.030.10 Тверді відходи Управління благоустрою та комунального обслуговування. 13.030.20 Рідинні відходи. Осади Управління благоустрою та комунального обслуговування. 13.030.30 Особливі відходи Управління благоустрою та комунального обслуговування. 13.030.40 Агрегати та устаткування для вилучення та оброблення відходів Управління благоустрою та комунального обслуговування. 13.030.50 Повторне використовування Управління благоустрою та комунального обслуговування. 13.030.99 Інші стандарти стосовно відходів Управління благоустрою та комунального обслуговування. 13.060.01 Якість води взагалі Управління водопровідно-каналізаційного господарства. 13.060.10 Вода природних джерел Управління водопровідно-каналізаційного господарства. 13.060.20 Питна вода Управління водопровідно-каналізаційного господарства. 13.060.30 Стічні води Управління водопровідно-каналізаційного господарства 13.060.45 Досліджування води взагалі Управління водопровідно-каналізаційного господарства 13.220.01 Загальні стандарти стосовно захисту від пожеж Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 17.020 Метрологія та вимірювання взагалі Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 17.120 Вимірювання витрат рідин та газів. Управління водопровідно-каналізаційного господарства 19.020 Методи та умови випробування взагалі Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 19.100 Неруйнівне випробування Усі управління та відділи міністерства крім управління благоустрою та комунального обслуговування й управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 21 Механічні системи та складники загальної призначеності Управління водопровідно-каналізаційного господарства. 23 Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності Управління водопровідно-каналізаційного господарства. 27.010 Енергетика і теплотехніка взагалі Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження 27.060 Пальники. Бойлери. Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження 27.070 Паливні елементи Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження 29.020 Електротехніка взагалі Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження. Відділ міського електротранспорту 29.035 Ізоляційні матеріали Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження міського електротранспорту 29.140 Лампи та відповідне устаткування Управління теплоенергетики. Відділ енергозбереження. Управління благоустрою та комунального обслуговування. 43.020 Дорожньо-транспортні засоби взагалі Відділ міського електричного транспорту. Головна державна інспекція міського електротранспорту. Відділ енергозбереження. 43.040 Системи дорожньо-транспортних засобів Відділ міського електричного транспорту. Головна державна інспекція міського електротранспорту. Відділ енергозбереження 43.080.01 Вантажний транспорт взагалі Управління благоустрою та комунального обслуговування. 43.80.10 Вантажні автомобілі та причепи Управління благоустрою та комунального обслуговування 43.080.99 Інший вантажний транспорт взагалі Управління благоустрою та комунального обслуговування 43.160 Транспорт спеціального призначення Управління благоустрою та комунального обслуговування 43.120 Дорожні електротранспортні засоби Відділ міського електричного транспорту. Головна державна інспекція міського електротранспорту. Відділ енергозбереження 45.020 Залізнична техніка взагалі Відділ міського електричного транспорту. Головна державна інспекція міського електротранспорту. Відділ енергозбереження 45.080 Рейки і складники залізниць Відділ міського електричного транспорту. Головна державна інспекція міського електротранспорту. 45.120 Устаткування для будування та експлуатування залізниць і линвових доріг Відділ міського електричного транспорту. Головна державна інспекція міського електротранспорту 53.120 Знаряддя для ручних робіт Усі управління та відділи міністерства крім управління житлової політики та розвитку житлового господарства.. 65.020.20 Рослинництво Управління благоустрою та комунального обслуговування 65.020.40 Озеленювання та лісівництво Управління благоустрою та комунального обслуговування 65.060 Сільськогосподарські машини інвентар та устаткування. Управління благоустрою та комунального обслуговування 65.060.40 Устаткування для догляду за рослинами Управління благоустрою та комунального обслуговування 65.060.70 Садово – парковий інвентар Управління благоустрою та комунального обслуговування 71.100.80 Хімікати для очищення води. Управління водопровідно-каналізаційного господарства 91.140.60 Системи водопостачання Управління водопровідно-каналізаційного господарства 93.025 Зовнішні системи водопостачання Управління водопровідно-каналізаційного господарства. Управління благоустрою та комунального обслуговування. 93.080.40 Освітлювання вулиць та відповідне устатковання Управління благоустрою та комунального обслуговування. 93.100 Будування рейкових доріг Відділ міського електричного транспорту. Головна державна інспекція міського електротранспорту ДОДАТОК К обов’язковий ФОРМА ОСТАННЬОЇ СТОРІНКИ СТАНДАРТУ Код УКНД класифікаційні угрупування згідно з ДК 004 Ключові слова не менше п’яти слів Керівник заступник керівника організації розробника та її назва особистий підпис ім’я прізвище Керівник розробки теми посада особистий підпис ім’я прізвище Відповідальний виконавець посада особистий підпис ім’я прізвище Від співвиконавця: особистий підпис ім’я прізвище Керівник заступник керівника організації-співвиконавця та її назва особистий підпис ім’я прізвище Відповідальний виконавець організації спів виконавець посада особистий підпис ім’я прізвище ДОДАТОК Л довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1. Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах житлово-комунального господарства благоустрою населених пунктів питної води та питного водопостачання міського електричного транспорту. Затверджене Наказом Мінжитлокомунгоспу України ЖКГ від № . 01.120 Ключові слова: стандартизація основні положення елементи основної частини елементи передньої частини оформлення Директор Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства В.Кравченко Керівник розробки зав. віділом В.Будниченко Відповідальний виконавець зав. лабораторією Н.Джола СОУ ЖКГ 74.30-35077234. 0004:2007 XXV II