ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві НАСТАНОВА Керівний документ J ЩОДО ПЕРЕХІДНИХ МІР ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Guidance paper J concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC TRANSITIONAL ARRANGEMENTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007 Мінрегіонбуд України 2008 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 ПЕРЕДМОВА 1. ВНЕСЕНО: Державне підприємство Орган з сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал" ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Артанов О.Й. Гринберг М.Л. канд. техн. наук керівник розробки Марченко Г.Є. 2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007р. № 357 3. Національний стандарт відповідає Guidance paper J concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC TRANSITIONAL ARRANGEMENTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE Revision Sep 2002  – Керівний документ J стосовно Директиви Будівельних Виробів – 89/106/ЄЕС ЩОДО ПЕРЕХІДНИХ МІР ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Перегляд від вересня 2002 Ступінь відповідності – ідентичний IDT Переклад з англійської en УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ІІ ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт ідентичний Guidance paper J concerning the Construction Products Directive –89/106/EEC  – TRANSITIONAL ARRANGEMENTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE Revision Sep 2002 Керівний документ J стосовно Директиви Будівельних Виробів - 89/106/ЄЕС ЩОДО ПЕРЕХІДНИХ МІР ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Перегляд від вересня 2002 Керівний документ прийнято Європейською комісією. Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів що регламентують вимоги до будівельних матеріалів виробів та конструкцій і впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель та споруд. При розробленні цього стандарту в українськомовний текст редакційних змін порівняно з оригіналом не внесено. ІІІ ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 ЗМІСТ с. 1 Сфера застосування 1 2 Вступ 1 3 Випадок європейських стандартів на вироби hEN 2 4 Випадок європейських технічних ухвалень ЕТА з керівництвом ETAG 9 5 Випадок європейських технічних ухвалень без керівництва 14 6 Випадок виробів не охоплених європейськими технічними умовами 15 7 Випадок гармонізованих європейських стандартів і систем класифікації щодо пожежної безпеки 15 Додаток 1 Перехідні міри. Гармонізовані стандарти на вироби 21 Додаток 2 Перехідні міри. ETAG 22 IV ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Вступ Стаття 20 Директиви стосовно будівельних виробів 89/106/ЕЕС стверджує що Постійний комітет може "на вимогу Голови чи Держави-члена вивчати будь-яке питання пов'язане з впровадженням та практичним застосуванням цієї Директиви". Для гарантування наскільки можливо взаємного розуміння між Комісією та Державами-членами як і між самими Державами-членами відносно того як Директива буде працювати компетентні служби Комісії голова і секретаріат Постійного Комітету можуть видати низку Керівних документів що стосуються окремих питань пов'язаних з виконанням практичним впровадженням та використанням цієї Директиви. Ці документи не є автентичними тлумаченнями Директиви. Вони не є юридично обмежувальними і вони не змінюють чи вносять будь-які виправлення в Директиву. Що стосується процедур в принципі це не виключає інші процедури які можуть в рівній мірі відповідати Директиві. Насамперед вони становитимуть інтерес і вигоду для тих хто зацікавлений в ефективній дії Директиви із законодавчої технічної та адміністративної точок зору. Вони можуть в подальшому удосконалюватися виправлятися або анулюватися за тією самою процедурою що використана при їх виданні. • Цей Керівний документ спочатку було видано після консультації Постійного комітету з будівництва SCC на 49-ому зібранні від 28/29 березня 2000 як документ CONSTRUCT 99/382 Ред. 1 Обновлений у квітні 2001 як CONSTRUCT 01-477 і після консультації SCC у вересні 2002. Preface Article 20 of the Construction Products Directive 89/106/EEC states that the Standing Committee may "at the request of its Chairman or a Member State examine any question posed by the implementation and the practical application of this Directive". In order to ensure as far as possible a common understanding between the Commission and the Member States as well as among the Member States themselves as to how the Directive will operate the competent services of the Commission assuming the chair and secretariat of the Standing Committee may issue a series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation practical implementation and application of the Directive. These papers are not legal interpretations of the Directive. They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive. They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive from a legal technical and administrative standpoint. They may be further elaborated amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue. • This Guidance Paper was originally issued following consultation of the Standing Committee on Construction at the 49th meeting on 28/29 March 2000 as document CONSTRUCT 99/382 Rev. 1 Updated April 2001 as CONSTRUCT 01-477 and following consultation of SCC Sep 02. V ДСТУ-Н Б.А.1.1-80:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Керівний документ J ЩОДО ПЕРЕХІДНИХ МІР ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ СТОСОВНО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ Руководящий документ J ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕХОДНЬІХ МЕР СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ПО СТРОИТЕЛЬНЬІМ ИЗДЕЛИЯМ Guidance paper J TRANSITIONAL ARRANGEMENTS UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE Чинний від 2008-07-01 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей Керівний документ розглядає проблему перехідних мір в контексті впровадження Директиви Ради 89/106/ЄЕС1 надалі позначеної як Директива будівельних виробів або CPD як змінено за Директивою Ради 93/68/ЄС2. Керівний документ призначено для авторів технічних умов членів CEN/CENELEC і ЕОТА для органів регламентації і виконавчої влади в рамках Європейської економічної зони ЕЕА для нотифікованих органів і промисловості. В контексті цього Керівного документа термін "перехідні міри" стосується періоду часу протягом якого як національні так і європейські технічні умови є доступними для використання виробниками які розміщують свої вироби на ринку ЕЕА  – період співіснування. Рекомендації для Держав-членів в документі також звернено до держав EFTA Європейської асоціації вільної торгівлі ЕЕА. Рекомендації для CEN також звернено до CENELEC. Посилання на національні положення стосується законів регламентів і адміністративних положень Держав-членів. Настанова впроваджена в цьому документі забезпечує структуру в рамках якої Комісія та Держави-члени запровадять у використання технічні умови розроблені на підтримку CPD. Всі аспекти функціонування системи будуть докладно перевірені Комісією а настанову переглядатимуть в світлі досвіду. 2. ВСТУП Головна мета періоду співіснування полягає в тому щоб дозволити виробникам і нотифікованим органам пристосуватися поступово до процедур оцінки відповідності і основних вимог встановлених директивою. Виробникам імпортерам і дистриб'юторам також необхідно нада 1. SCOPE This Guidance Paper considers the issue of transitional arrangements within the context of the implementation of Council Directive 89/106/EEC1 hereafter referred to as the Construction Products Directive or CPD as amended by Council Directive 93/68/EC2. The Guidance Paper is intended for technical specification writers CEN/CENELEC and EOTA members regulators and enforcement authorities within the European Economic Area EEA notified bodies and industry. In the context of this Guidance Paper the term "transitional arrangements" refers to the time period during which national and European technical specifications are both available for use by producers placing their products on the EEA market – the period of co-existence. References to Member States in the document also apply to the EEA EFTA States. References to CEN also apply to CENELEC. References to national provisions apply to laws regulations and administrative provisions of the Member States. The guidance provided in this document provides a framework within which the Commission and the Member States will bring into use the technical specifications produced in support of the CPD. All aspects of the system's functioning will be closely monitored by the Commission and the guidance reviewed in the light of experience. 2. INTRODUCTION The main objective of a period of co-existence is to allow producers and notified bodies to adapt gradually to the conformity assessment procedures and the essential requirements set up by a directive. Producers importers and distributors also need to be given time to exercise any rights 1 OJ L 40 11.2.1989 2 OJ L 220 30.8.1993 1 OJ L 40 11.2.1989 2 OJ L 220 30.8.1993 1 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 ти часу щоб реалізувати будь-які права набуті за правилами які передують впровадженню нового режиму наприклад щоб продати запаси виробів виготовлених за національними правилами чинними попередньо . На відміну від більшості інших директив "нового підходу" CPD не має явного датованого періоду переходу протягом якого виробники мають вибір між виконанням директиви чи національних правил. Замість цього перехідні заходи визначає стаття 6 2 яка встановлює: "Держави-члени проте дозволяють розміщення на ринку на їхній території виробів що не підпадають під дію частини 2 статті 4 якщо вони задовольняють національним положенням що узгоджуються з Договором і якщо європейські технічні умови зазначені у главах II та III не передбачають інше." Інтерпретація цієї статті – кожні європейські технічні умови зазначають положення для періоду співіснування охоплюючи вироби що знаходяться в сфері застосування цих технічних умов. Зі статті 6 2 також випливає що як тільки цей період співіснування закінчено для конкретних технічних умов Держави-члени більше не можуть дозволяти тим виробам які задовольняють раніше чинні національні положення далі розміщуватися на ринку ЕЕА. Всі вироби що знаходяться в сфері застосування цих технічних умов повинні після цього задовольняти всі умови CPD. 3. ВИПАДОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ НА ВИРОБИ hEN 3.1 Ключові події/ дати див. дод. 1 they have acquired under the rules predating the entry into force of the new regime e. g. to sell their stocks of products manufactured in line with the national rules previously in force Unlike most other "new approach' directives the CPD does not have an explicit dated transition period during which producers have the choice between complying with the directive or with national rules. Instead transitional arrangements are governed by Article 6 2 which states: "Member States shall however allow products not covered by Article 4 2 to be placed on the market in their territory it they satisfy national provisions consistent with the Treaty until the European technical specifications referred to in Chapters II and III provide otherwise. " The interpretation of this article is that each European technical specification will make provisions for a period of co-existence covering the products falling within its scope. It also follows from Article 6 2 that once this period of coexistence is over for a given technical specification Member States can no longer allow those products satisfying pre-existing national provisions to continue to be placed on the EEA market All products falling within the scope of the technical specification must thereafter comply with all of the provisions of the CPD. 3 THE CASE OF EUROPEAN PRODUCT STANDARDS hEN 3.1 Key events/dates see Annex 1 Подія Опис Дія Event Description Action Дата придатності DAV hEN3 Дата коли остаточний текст ратифікованого hEN в офіційних мовних версіях CEN розподілено CEN/MC. Правила CEN вимагають щоб його члени анонсували hEN протягом трьох місяців й опублікували перенесли стандарт протягом 6 місяців. CEN/ NSBs Date of Availability DAV of hEN3 The date when the definitive text in the official CEN language versions of a ratified hEN is distributed by the CEN/MC. CEN rules require its members to announce the hEN within 3 months and publish transpose it within 6 months. CEN/ NSBs Повідомлення про hEN на адресу ЕС Офіційне повідомлення від CEN листом до EC що hEN виконує умови необхідні для презумпції відповідності положенням статей 2 і 3 CPD. Комісія поінформує Держави члени. CEN/ EC Nottification of the hEN to the EC Official notification by CEN by letter to the EC that the hEN fulfils the conditions necessary for presumption of conformity with the provisions of Articles 2 and 3 of the CPD. The Commission will inform the Member States. CEN/ EC 3 Це може стосуватися одного стандарту на виріб або когерентного пакету зв'язаних стандартів на виріб. Зауважте що всі підтримуючі стандарти необхідні для застосування hEN також мають бути придатні раніш ніж може розпочатися період співіснування. 3 This may refer to a single product standard or a coherent package of related product standards. Note that all of the supporting standards needed to apply an hEN must also be available before the co-existence period can begin. 2 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Публікація посилання на hEN Комісія має опублікувати довідкову інформацію щодо hEN в серії "С" Офіційного журналу європейських співтовариств. EC Publication of hEN reference The Commission shall publish the reference of the hEN in the "C" series of the Official Journal of the European Communities. EC Дата застосовності Публікація повідомлення в OJEC включатиме дату застосовності стандарту як hEN за статтею 4 2 Директиви 89/106/ЄEC. Це за умовчанням буде дев'ять місяців після DAV щодо hEN якщо інше не узгоджено SCC. EC Date of Applicability The publication notice in the OJEC will include the date of applicability of the standard as an hEN according to article 4 2 a of the Directive 89/106/EEC. This will by default be nine months after the DAV of the hEN unless otherwise agreed by the SCC. EC Публікація посилання на hEN національним органами влади Держави-члени мають зобов'язання офіційно опублікувати довідкову інформацію до національного стандарту що переносить hEN хоча це не є передумовою для застосовності стандарту. Форма публікації буде за національними правилами. MS Publication of the hEN reference by national authorities Member States have an obligation to officially publish the reference to the national standard transposing the hEN although this is not a precondition for the applicability of the standard. The form of publication will be according to national rules. MS Дата відкликання DOW національних стандартів Остання дата коли національні стандарти які конфліктують з hEN повинні бути відкликані членами CEN. Дату має бути встановлено у передмові кожного остаточного hEN і разом із посиланням опубліковано в OJEC. Держави-члени мають надати юридичну силу цій даті у спосіб адекватний їх законодавству. Це буде за умовчанням один рік після дати застосовності hEN якщо інше не узгоджено SCC. EC/ CEN/ NSBs Date of Withdrawal DOW of national standards The latest date by which national standards conflicting with the hEN have to be withdrawn by CEN members. The date shall be stated in the foreword of every definitive hEN and shall be published in the OJEC along with the reference. Member States shall give legal validity to this date in a manner appropriate to their national legal system. This will be by default one year after the date of applicability of the hEN unless otherwise agreed by SCC. EC/ CEN/ NSBs Дата відкликання всіх конфліктуючих національних положень За настанням DOW пов'язаної з hEN Держави-члени мають скасувати чинність усіх конфліктуючих національних положень які дозволяють розміщувати вироби на ринку. MS Date of withdrawal of all conflicting national provisions At the DOW associated with the hEN Member States have to terminate the validity of all conflicting national provisions allowing products to be placed on the market. MS 3.2 Початок періоду співіснування Публікація в OJEC довідкової інформації щодо hEN означає що стандарт задовольняє умови необхідні для презумпції відповідності вимогам статей 2 і 3 CPD. Стаття 4 2 а встановлює що від публікації в OJEC тобто від дати застосовності зазначеної в публікації hEN може використовуватися як підстава для маркування знаком СЄ будівельних виробів які попадають в сферу його застосування за умови що його вже перенесено щонайменше одним членом CEN у ЄС.4 Стаття 6 1 зобов'язує Держави- 3.2 Start of the period of co-existence Publication of the reference of a hEN in the OJEC signifies that the standard fulfils the conditions necessary for presumption of conformity with the provisions of Articles 2 and 3 of the CPD. Article 4 2 a provides that from publication in the OJEC i.e. the date of applicability noted in the publication the hEN may be used as the basis for the CE marking of construction products falling within its scope provided that it has already been transposed by at least one EU CEN member.4 Article 6 1 obliges Member States not to impede 4 3 того часу як європейський стандарт має бути уніфікованим чином перенесено NSBs виробник може обирати будь-який з національних стандартів в які перенесено hEN. 4 Since a European standard has to be transposed in a uniform way by the NSBs a manufacturer may choose any of the national standards transposing it. 3 ДСТУ-Н Б.А.1.1-80:2007 члени не перешкоджати вільному руху розміщенню на ринку чи використанню на їх теренах виробів які задовольняють вимоги CPD. Ці дві статті разом забезпечують таким чином юридичну підставу для початку періоду співіснування щодо hEN який розглядається Держави-члени мають зобов'язання офіційно публікувати довідкову інформацію щодо національного стандарту в який перенесено hEN стаття 4.2.а хоча це не є попередньою умовою для стандарту щоб використовуватися з метою маркування знаком СЄ. В принципі зобов'язання Держав-членів публікувати цю довідкову інформацію виникає як тільки hEN стає застосовним. Відмова публікувати була б порушенням європейського закону якщо тільки не ініційовано процедуру проти стандарту згідно з захисним пунктом стаття 5.1 В разі якщо останнє не має місця національні положення Держав-членів повинні також бути пристосовані/ наближені щоб забезпечити використання hEN і виробів маркованих знаком СЄ паралельно із виробами які виконують існуючі національні положення. Оскільки транспонування перенесення CPD в Держави-члени вже встановить структуру для прийняття та використання виробів які марковано знаком СЄ тільки визначені для виробу положення мають бути пристосовані/ наближені наприклад щоб встановити щодо чого в існуючих положеннях виріб маркований знаком СЄ є еквівалентним Ця діяльність буде включати специфікацію будь-яких класів і рівнів виконання які мають бути дотримані у національних теренах щодо заданих використань виробів за призначенням див. Керівний документ Е Європейської комісії для одержання додаткової інформації про класи та рівні . Такі зміни у національних положеннях не повинні реєструватися Комісією за процедурою яка встановлена відповідно до Директиви 98/34/ЕС5 якщо немає зміни у рівні залученої вимоги. Однак дійсно про зміни у національних положеннях має бути повідомлено до Комісії Стаття 22.2 CPD . Щоб долати будь-які практичні проблеми пов'язані з різними датами перенесення та публікації в Державах-членах запропоновано щоб публікація в OJEC довідкової інформації щодо hEN встановлювала дату застосовності hEN яка за умовчанням буде за дев'ять місяців після дати придатності стандарту. У визначених випадках цей період може бути скорочено чи the free movement placing on the market or use in their territory of products which satisfy the provisions of the CPD. These two articles together thus provide the legal basis for the commencement of the period of co-existence for the hEN in question. Member States have an obligation to officially publish the reference to the national standard transposing the hEN Article 4.2.a although this is not a precondition for the standard to be used for the purposes of CE marking. In principle the obligation on Member States to publish this reference arises as soon as the hEN becomes applicable. Failure to publish would constitute an infringement of European law unless a procedure is initiated against the standard under the safeguard clause Article 5.1 . Assuming the latter is not the case Member States' national provisions must also have been adapted/ approximated to provide for the use of hENs and CE marked products in parallel with products complying with the existing national provisions. As the transposition of the CPD in the Member States will have already established the framework for the acceptance and use of CE marked products only product-specific provisions will need to be adapted/ approximated e.g. to establish what the CE marked product is equivalent to in the existing provisions . This activity will include the specification of any classes and levels of performance that are to be observed on the national territory for given intended uses of the products see EC Guidance Paper E for more information on classes and levels . Such changes to national provisions do not have to be notified to the Commission under the procedure established by Directive 98/34/EC5 unless there is a change in the level of requirement involved. They do however have to be communicated to the Commission Article 22.2 of the CPD . In order to overcome any practical problems associated with different dates of transposition and publication in the Member States it is proposed that the publication of the reference to the hEN in the OJEC shall establish the date of applicability of the hEN which by default will be nine months after the Date of Availability of the standard. In specific cases this period may be 5 OJ L 204 21.07.1998. 4 5 OJ L 204 21.07.1998. ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 подовжено якщо таку зміну може бути виправдано6 SCC буде консультувати стосовно випадку за його підставою . Ця затримка дати застосовності надасть час для Держав-членів щоб пристосувати/ наблизити їх національні положення та підтвердити нотифікацію ухвалених органів. Це також надасть можливість виробникам розпочати процес який веде до маркування знаком СЄ якщо вони так бажають. Ілюстрація 1 надає приклад повідомлення для OJEC. Ілюстрація 1. Приклад повідомлення в OJEC shortened or lengthened if such a change can be justified6 the SCC will be consulted on a case by case basis . This delay in the date of applicability will provide time for the Member States to adapt/ approximate their national provisions and confirm the notification of approved bodies. It will also enable producers to start the process leading to CE marking if they so wish. Figure 1 gives an example of a notification for the OJEC. Figure 1: Example of the notification in the OJEC ESO* Позначення Найменування стандарту Дата застосовності стандарту як гармонізованого європейського стандарту за статтею 4.2.а Директиви 89/106/ЄЕС. Дата закінчення періоду співіснування** CEN EN 197-1 Цемент –Частина 1: Склад вимоги та критерії відповідності для звичайних цементів 1 квітня 2001 1 квітня 2002 ESO* Reference Title of the standard Date of Applicability of the standard as a harmonised European standard according to article 4.2.a of Directive 89/106/EEC. Date of the end of the co-existence period** CEN EN 197-1 Cement – Part 1: Composition specifications and conformity criteria for common cements 1 April 2001 1 April 2002 * ESO: європейські організації стандартизації : - CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36 B-1050 Brussels tel. 32-2 550 08 11 fax 32-2 550 08 19 www.cenorm.be - Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 36 B-1050 Brussels tel. 32-2 519 68 71 fax 322 519 69 19 www.cenelec.be - ETSI: BP 152 F-06561 Valbonne Cedex tel. 33-4 92 94 42 12 fax 33-4 93 65 47 16 www.etsi.org . ** Дата закінчення періоду співіснування є те ж саме що й дата відкликання конфліктуючих національних технічних умов після якої презумпція відповідності має базуватися на гармонізованих європейських технічних умовах гармонізовані стандарти чи Європейське технічне ухвалення . Протягом періоду співіснування який починається з дати застосовності встановленої публікацією в OJEC виробники вільні обирати чи продовжувати застосування існуючих національних систем чи приєднувати маркування СЄ згідно з CPD чи обидві системи якщо ринкова * ESO: European standardisation organisation : - CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36 B-1050 Brussels tel. 32-2 550 08 11 fax 32-2 550 08 19 www.cenorm.be - Cenelec: Rue de Stassart/Stassartstraat 36 B-1050 Brussels tel. 32-2 519 68 71 fax 322 519 69 19 www.cenelec.be - ETSI: BP 152 F-06561 Valbonne Cedex tel. 33-4 92 94 42 12 fax 33-4 93 65 47 16 www.etsi.org . ** The date of the end of the co-existence period is the same as the date of withdrawal of conflicting national technical specifications after which presumption of conformity must be based upon harmonised European specifications harmonised standards or European Technical Approval . During the period of co-existence which will thus start on the date of applicability established in the publication in the OJEC producers are free to choose whether to continue to apply the existing national systems or to affix the CE marking according to the CPD or both if the market situation 6 Необхідні зміни в національних положеннях будуть варіюватися згідно з типом залученого виробу і національними правовими рамками. Зміни в положеннях для виробів можуть також вимагати модифікацій щодо пов'язаних положень у проектуванні та зведенні споруд наприклад кодекси проектування стандарти майстерності тощо . 6 The necessary changes in national provisions will vary according to the type of product involved and the national legal framework. Changes in provisions for products may also necessitate modifications to related provisions on the design and execution of works e.g. design codes workmanship standards etc . 5 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 ситуація так вимагає .7 Держави-члени мають дозволяти щоб вироби які задовольняють той або інший набір умов були розміщені на ринку та використовувались на їх теренах8. Відмова приймати марковані знаком СЄ вироби до національного ринку стане порушенням європейського закону якщо тільки не ініційовано захисну процедуру проти hEN стаття 5.1 або проти виробу безпосередньо стаття 21 . З цього випливає що Держави-члени зобов'язані підтримати їх існуючі національні системи як опцію для виробника до закінчення періоду співіснування стаття 6.2 використовує слово "shall" . Національні органи стандартизації повинні продовжити також робити доступними копії національних стандартів застосовних за існуючої національної системи навіть якщо вони стали застарілими через відкликання раніш ніж визначила дата відкликання.9 Протягом періоду співіснування Держави-члени не повинні вносити зміни до чинної національної системи які модифікували б вимоги до виробу чи процедури оцінки відповідності або інакше впливали на права власності. Якщо такі зміни зроблено згідно з Договором ЄС вони мають бути зареєстровані на стадії проекту як вимагає Директива Ради 98/34/ЕС так щоб Комісія й інші Держави-члени мали можливість надати коментарі до запропонованих змін. 3.3 Закінчення періоду співіснування Дата відкликання DOW національних стандартів які конфліктують з hEN визначає кінець періоду співіснування для виробів що знаходяться в сфері застосування hEN. В той час як правила CEN щодо дати відкликання включають зобов'язання тільки членів CEN стаття 6 2 CPD використовує цю дату щоб покласти всебічне зобов'язання на Держави-члени. Дата відкликання має бути заявлена в передмові кожного остаточного hEN10 і опублікована в so requires .7 Member States must permit products satisfying either set of provisions to be placed on the market and used on their territory8. Refusal to accept CE marked products onto the national market would constitute an infringement of European law unless a safeguard procedure is initiated against the hEN Article 5.1 or against the product itself Article 21 . It follows that Member States are obliged to maintain their existing national systems as an option for producers until the end of the period of co-existence Article 6.2 uses the word "shall" The national standards bodies should also continue to make available copies of national standards applicable under the existing national system even if they have become obsolete through withdrawal before the Date of Withdrawal specified.9 During the period of co-existence Member States should not make changes to the national system in force which would modify product requirements or the conformity assessment procedure or which would otherwise have an effect on acquired rights. If any such changes are made in accordance with the EC Treaty they must be notified at the draft stage as required by Council Directive 98/34/EC so that the Commission and other Member States may have an opportunity to submit comments on the proposed amendments. 3.3 End of the period of co-existence The Date of Withdrawal DOW of the national standards conflicting with the hEN marks the end of the period of co-existence for products falling within the scope of the hEN. Whilst CEN rules on the Date of Withdrawal only place an obligation on CEN members Article 6 2 of the CPD makes use of this date to place a more wide-ranging obligation on the Member States The Date of Withdrawal shall be stated in the foreword of each definitive hEN10 and shall be published in the OJEC along 7 Зауважте також що стаття 4 4 CPD яка стосується часткового чи повного невикористання hEN виготовлювачем для виробів що підпадають під систему 3 або 4 підтвердження відповідності також входить в гру від початку періоду співіснування. Подальша настанова щодо цієї процедури розробляється. 8 Див. також Керівний документ Е Європейської комісії стосовно використання виробів в контексті національних положень щодо споруд. 9 Держави-члени можливо мають вжити заходів щоб гарантувати що цю мету досягнуто. 10 Якщо це відсутнє за будь-якої причини то мають бути складені інші положення. 7 Note also that Article 4 4 of the CPD which addresses the partial or non-use of a hEN by a producer for products whose attestation of conformity falls under system 3 or 4 also comes into play from the start of the period of co-existence. Further guidance on this procedure is being developed. 8 See also EC Guidance Paper E regarding the use of products in the context of national provisions on works. 9 Member States may need to take action to ensure that this objective is achieved. 10 If this is missing for whatever reason then other provisions will have to be made. 6 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 OJEC разом із довідковою інформацією про гармонізований стандарт. Однак Держави - члени мають надати законної чинності цій даті на їх теренах у спосіб відповідний до їх національної юридичної системи. Оскільки дата відкликання ефективно визначає умови за яких вироби можуть бути розміщені на ринку ЕЕА юридична компетентність для її встановлення лежить на Комісії в консультації з Державами-членами SCC а не на СЕN. Запропоновано щоб за умовчанням дата відкликання тобто тривалість періоду співіснування для hEN становила один рік після дати застосовності встановленої публікацією довідкової інформації в OJEC тобто зазвичай через 21 місяць після дати придатності hEN якщо Комісії не може бути демонстровано наприклад зацікавленим CEN ТС чи SCC що цей проміжок часу недостатній для виробів які розглядаються11. У таких випадках Комісія після консультації з Державами-членами інформує CEN про дату відкликання яку належить застосувати. Як тільки період співіснування закінчився вироби що знаходяться в сфері застосування hEN мають задовольняти всі умови CPD щоб бути розміщеними на ринку ЕЕА. Вироби виготовлені у відповідності до національних положень які існували раніше далі не можуть бути розміщеними на ринку ЕЕА стаття 6.2 . Отже вироби далі не можуть бути виготовлені згідно з національним не EN стандартом національним технічним ухваленням або іншим типом апробацій чи сертифікатів випущених за попередньої системи виключаючи використання поза ЕЕА . Примітка. Чинність національного ухвалення чи сертифіката які існували раніше припиняється в кінці періоду співіснування незалежно від його первісного терміну дії юридична підстава стаття 6.2 CPD . Однак враховуючи природу будівельної промисловості з іноді значними термінами виробничого циклу за проектом цей принцип має тлумачитися Державами-членами з деякою гнучкістю. with the reference to the harmonised standard. However the Member States will have to give legal validity to this date on their territory in a manner appropriate to their national legai system. As the Date of Withdrawal effectively determines the conditions under which products may be placed on the EEA market the legal competence for its determination lies witn the Commission in consultation with the Member States SCC rather than with CEN. It is proposed that the default Date of Withdrawal i.e. the duration of the period of coexistence for hENs shall be one year after the date of availability established in the publication of the reference in the OJEC i.e. normally 21 months after the Date of Availability of the hEN unless it can be demonstrated to the Commission e.g. by the CEN TC concerned or the SCC that this length of time is insufficient for the products in question11. In such cases the Commission after consulting the Member States will inform CEN of the date to be applied. Once the period of co-existence has ended products falling within the scope of the hEN must comply with all of the provisions of the CPD in order to be placed on the EEA market. Products manufactured in line with the pre-existing national provisions may no longer be placed on the EEA market Article 6.2 . Consequently products may no longer be manufactured according to national non-EN standards national technical approvals or other type approvals or certificates issued under the previous system except for use outside the EEA . Note: the validity of a pre-existing national approval or certificate is thus terminated at the end of the period of co-existence whatever its original lifetime legal basis: Art 6.2 of the CPD . However given the nature of the construction industry with sometimes long project lead times this principle should be interpreted with some flexibility by the Member States. 11 Зауважте що подовжений період співіснування міг надати місцевим виробникам які дотримуються менш обтяжливого національного стандарту вигідну позицію стосовно конкурентів які дотримуються європейського стандарту. Однак можуть бути озвучені технічні та/або економічні аргументи за більш тривалий період співіснування наприклад потужність нотифікованих органів час необхідний для повторного випробування адаптація виробу тощо . 11 Note that an extended period of co-existence could place local producers complying with a less onerous national standard in an advantageous position with respect to competitors complying with the European standard. However there may be sound technical and/or economic arguments for a longer period of co-existence e.g. capacity of the notified bodies time required for re-testing product adaptation etc . 7 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Із цього випливає що Держави-члени мають вжити заходів щоб скасувати чинність попередньої національної системи для розміщення на ринку виробів які розглядаються наприклад щоб анулювати доречні національні закони регламенти та адміністративні положення . В результаті національними заходами які впроваджують CPD і hEN будуть тільки обов'язкові правила чинні для виробів доречних в кожній Державі-члені. Однак тому що CPD не має визначених умов стосовно "впровадження в експлуатацію" будівельних виробів національні правила застосовують щодо виробів вже розміщених на ринку ЕЕА за старої системи до закінчення періоду співіснування. Держави-члени можуть дозволити продовжене використання таких виробів для резонного проміжку часу. Звичайно це застосовується тільки до індивідуальних виробів а не до типів виробів чи діапазонів. Комісія відстежуватиме впровадження гармонізованих стандартів у всіх Державах-членах використовуючи табло CPD видане в Інтернеті. http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction /internal/score/scorehome.htm Резюме: Гармонізовані європейські стандарти на вироби – див. додаток 1 It follows that the Member States have to take action to terminate the validity of the national system previously in force for the placing on the market of the products in question e.g. to repeal the relevant national laws regulations and administrative provisions . As a result the national measures implementing the CPD and the hEN will be the only mandatory rules in force for the products concerned in every Member State. However as the CPD does not have specific provisions regarding the "putting into service" of construction products national rules apply to the case of products already placed on the EEA market under the old system prior to the end of the period of co-existence. Member States may authorise the continued use of such products for a reasonable period of time. Of course this only applies to individual products and not to product types or ranges. The Commission will track the implementation of the harmonised standards in all Member States using the CPD scoreboard published on the internet. http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction /internal/score/scorehome.htm Summary: Harmonised European product standards – see Annex 1 Початок періоду співіснування Період співіснування почнеться датою застосовності як дано в опублікованій довідковій інформації щодо hEN в OJEC. Виробники можуть відтепер приєднувати маркування СЄ. Дата застосовності До цього часу MSs мають бути готові прийняти на ринку та використовувати марковані СЄ вироби поряд з виготовленими згідно з раніше чинними національними положеннями наприклад офіційна публікація довідкової інформації на перенесений hEN адаптація національних положень тощо . Протягом періоду співіснування MS має прийняти розміщення на ринку і використання виробів маркованих знаком СЄ поряд з виробами які відповідають раніше чинним національним положенням. Виробники мають вільний вибір щодо застосування європейської та/ або національних систем. Кінець періоду співіснування Дата відкликання конфліктуючих національних стандартів. Кінець чинності національних положень які існували раніше. Вироби розміщені на ринку ЕЕА повинні виконати всі умови CPD. Вироби виготовлені за попередніми раніше чинними національними системами надалі не можуть бути розміщені на ринку ЕЕА. Start of co-existence period The co-existence period will begin on the Date of Applicability as given in the published reference to the hEN in the OJEC. Producers may now affix the CE marking. Date of Applicability By this time MSs must therefore be in a position to accept the placing on the market and use of CE marked products alongside those produced according to pro-existing national provisions e.g. official publication of the reference to transposed hEN adaptation of national provisions etc . During co-existence period MS must accept the placing on the market and use of CE marked products alongside products conforming with pre-existing national provisions. Producers have a free choice to apply the European and/ or national systems. End of co-existence period Date of Withdrawal of conflicting national standards. End of validity of the pre-existing national provisions. Products placed on the EEA market must comply with all of the provisions of the CPD. Products manufactured in line with the previous national systems in force may no longer be placed on the EEA market. 8 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 4. Випадок європейських технічних ухвалень ЕТА з керівництвом ETAG 4.1 Преамбула Хоча ETAG не є технічними умовами як визначено CPD тільки hEN і ЕТА воно дійсно має характер "технічних умов" як визначено Директивою 98/34/ЕС що встановлює процедуру для умови інформації в галузі технічних стандартів і регламентів – "специфікація вміщена в документ який встановлює необхідні характеристики виробу такі як рівні якості експлуатаційні показники безпека чи розміри включаючи вимоги застосовні до виробу щодо назви за якою виріб продано термінологія позначення випробування та тест-методи пакування маркування чи етикетування та процедури оцінки відповідності." ETAG слугує підставою для надання ЕТА які безпосередньо мають виконати умови необхідні для презумпції відповідності положенням статей 2 и З CPD. Також ETAG можна вважати інструментом для європейської гармонізації/ наближення вимог щодо будівельних виробів. Підтримання конфліктуючих національних вимог тому несумісне із законом ЄС і вони мають бути відкликані протягом резонного проміжку часу. Виключно в цілях статті 6 2 CPD ETAG отже отримає статус технічних умов12. В принципі тоді опрацювання ETAGs має походити на опрацювання гармонізованих європейських стандартів – Держави-члени потребують часу щоб пристосувати їх національні положення до приймання виробів які марковано знаком СЄ і виробникам потрібен період співіснування щоб підготуватися до остаточного відкликання конфліктуючих національних положень. 4. The case of European technical approvals ETA with guideline ETAG 4.1 Preamble Although an ETAG is not a technical specification as defined by the CPD hENs and ETAs only it does have the character of a "technical specification" as defined by Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations – "a specification contained in a document which lays down the characteristics required of a product such as levels of quality performance safety or dimensions including the requirements applicable to the product as regards the name under which the product is sold terminology symbols testing and test methods packaging marking or labelling and conformity assessment procedures." An ETAG serves as the basis for the delivery of ETAs which themselves have to fulfil the conditions necessary for presumption of conformity with the provisions of Articles 2 and 3 of the CPD. As such an ETAG can be considered to be an instrument for the European harmonisation/ approximation of requirements on construction products. The maintenance of conflicting national requirements is therefore incompatible with EC law and they must be withdrawn within a reasonable period of time. For the sole purposes of Article 6 2 of the CPD the ETAG will therefore be accorded the status of a technical specification12. In principle then the treatment of ETAGs should be analogous to that of harmonised European standards – Member States need time to adapt their national provisions to accept CE marked products and producers need a period of co-existence to prepare for the ultimate withdrawal of conflicting national provisions. 12 Ця інтерпретація належним чином дозволяє перехідним заходам бути встановленими стосовно ETAGs але звичайно не припускає що ETAGs можуть використовуватися як технічні умови взагалі наприклад як пряма підстава для маркування будівельних виробів знаком СЄ. 12 This interpretation will allow orderly transitional arrangements to be established in relation to ETAGs but certainly does not imply that ETAGs can be used as technical specifications generally e.g. as a direct basis for the CE marking of construction products. 9 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 4.2 Ключові події /дати див. додаток 2 4.2 Key events/ dates see Annex 2 Подія Опис Дія Event Description Action Дата придатності ETAG Дата коли остаточний текст ETAG англійською мовою розподілено Комісією Державам-членам із супроводжувальним листом-повідомленням. ETAG офіційно існує з цієї дати. ЕОТА/ EC Date of availability of ETAG The date when the definitive text of the ETAG in English is distributed bу the Commission to the Member States with a covering letter of notification. The ETAG officially exists from this date. EOTA/ EC Публікація ETAG в Державах-членах Держави-члени мають зобов'язання видати ETAG хоча це не є передумовою для його застосування на європейському ринку. Форма публікації буде за національними правилами. Загальна дата встановлена в кожному ETAG буде прийнята для цілей переносу. Пропозиція: за умовчанням – дев'ять місяців після придатності ETAG якщо не узгоджено інше . MS Publication of the ETAG in Member States Member States have an obligation to publish the ETAG although this is not a precondition for its applicability on the European market. The form of publication will be according to national rules. A common date stated in each ETAG will be assumed for the purposes of transition. Proposal: by default nine months after the availability of the ETAG unless otherwise agreed . MS Дата відкликання конфліктуючих національних положень Загальна дата яка буде встановлена в кожному ETAG. Пропозиція: за умовчанням –два роки після початку періоду співіснування якщо не узгоджено інше . MS Date ot withdrawal of conflicting national provisions A common date to be stated in each ETAG. Proposal: by default two years after the start of the co-existence period unless otherwise agreed . MS 4.3 Початок періоду співіснування Як тільки Комісія повідомила листом Держави-члени щодо реєстрації ETAG виробник може запросити ЕТА від одного з нотифікованих органів з ухвалення хоча все ж немає ніякого зобов'язання робити так. В принципі маркування виробів знаком СЄ за ЕТА також можливе в цей період але Державам-членам потрібно надати час щоб пристосувати/ наблизити їх національні положення та підтвердити нотифікацію ухвалених органів для цілей атестації підтвердження відповідності. Оскільки ніякий період часу для публікації не визначено в CPD зобов'язання публікувати виникає після одержання листа від EC Комісії . Однак Комісія надасть Державам-членам резонний період щоб діяти. Для попередження можливих ринкових розладів через різні дати публікацій на теренах Європи доцільно зафіксувати дату до якої має бути видано конкретний ETAG. Ця дата повинна бути встановлена Комісією за консультації з SCC до того як ETAG формально прийнято. Дату за умовчанням – дев'ять місяців було взято як основу. 4.3 Start of the period of co-existence Once an ETAG has been notified to the Member States by the Commission by letter a producer may request an ETA from one of the notified approval bodies although there is not yet any obligation to do so. In principle the CE marking of products with an ETA is also possible at this time but Member States have to be given time to adapt/ approximate their national provisions and confirm the notification of approved bodies for attestation of conformity purposes. As no time period for publication is specified in the CPD the obligation to publish arises immediately upon receipt of the EC letter. However the Commission will afford the Member States a reasonable period within which to act. To prevent possible market distortions arising from different dates of publication across Europe it is reasonable to fix a date by which a given ETAG must be published. This date shall be set by the Commission in consultation with the SCC prior to the ETAG being formally adopted. A default date of nine months has been taken as a base. The agreed 10 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Узгоджена дата має з'явитися у визначеній версії ETAG повідомленій Державам-членам Комісією13. Відмова Держави-члена опублікувати ETAG була б порушенням європейського закону Комісія має намір опублікувати періоди співіснування для ETAGs в OJEC таким саме чином як для гармонізованих стандартів на вироби див. ілюстрацію 2. Період співіснування почнеться в день визначений ETAG а не за його датою придатності щоб також всі необхідні документи підтримки методи випробувань тощо стали доступні. До цього часу національні положення Держав-членів мають бути пристосовані/ наближені щоб передбачити використання ETAs та виробів маркованих знаком СЄ паралельно з виробами які відповідають існуючим національним положенням див. розділ щодо hEN задля подробиць . Виробники можуть прагнути ЕТА на підставі ETAG та виконувати процедури що призводять до маркування знаком СЄ до початку періоду співіснування. Протягом періоду співіснування виробники вільні вибирати чи продовжити застосування існуючих національних систем чи приєднувати маркування СЄ згідно з CPD. Держави-члени мають дозволяти щоб вироби які задовольняють той або інший набір умов були розміщені на ринку та використовувались на їх теренах. Відмова приймати марковані знаком СЄ вироби до національного ринку складатиме порушення європейського закону якщо тільки не ініційовано захисну процедуру проти ЕТА стаття 5.1 або проти виробу безпосередньо стаття 21 . Можна продовжувати випуск національних технічних ухвалень чи використання аналогічних Інструментів аж до кінця періоду співіснування хоча їх чинність буде обов'язково обмежена у часі тобто тільки до кінця періоду співіснування . date shall appear in the definitive version of the ETAG notified to the Member States by the Commission13. Failure to publish the ETAG by a Member State would constitute an infringement of European law. The Commission has the intention to publish the co-existence periods for ETAGs in the OJEC in the same way as for harmonised product standards see figure 2. The period of co-existence will therefore start on the date specified in the ETAG rather than on its date of availability as long as all of the required supporting documents test methods etc are also available. By this time the Member States' national provisions must have been adapted/ approximated to provide for the use of ETAs and CE marked products in parallel with products complying with the existing national provisions see chapter on hENs for more detail . Producers may seek an ETA on the basis of the ETAG and carry out the procedures leading to CE marking before the start of the period of co-existence. During the period of co-existence producers are free to choose whether to continue to apply the existing national systems or to affix the CE marking according to the CPD. Member States must permit products satisfying either set of provisions to be placed on the market and used on their territory. Refusal to accept CE marked products onto the national market would constitute an infringement of European law unless a safeguard procedure is initiated against the ETA Article 5.1 or against the product itself Article 21 . National technical approvals or similar instruments may continue to be issued right up until the end of the period of co-existence although their validity will necessarily be limited in time i. е. only until the end of the period of co-existence . 13 Якщо це відсутнє за будь-якої причини то мають бути складені інші положення. 13 If this is missing for whatever reason then other provisions will have to be made. 11 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Ілюстрація 2: Приклад повідомлення для ETAGs в OJEC Figure 2: Example of the notification for ETAGs in the OJEC EOTA 1 Позначення Найменування керівництва з ЕТА Дата застосовності 2 Дата закін-чення 3 періоду співіснування ЕОТА 1 Reference Title of the ETA Guideline Date of Applicability 2 Date of the end of the co-existence period 3 ETAG 001-1 Металеві анкери для використання в бетоні Частина 1: Анкери в цілому 31.07. 2000 31.07. 2002 ETAG 001-1 Metal Anchors for use in Concrete. Part 1: Anchors in general 31.07. 2000 31.07. 2002 ETAG 001-2 Металеві анкери для використання в бетоні Частина 2: Анкери розпірні з контрольованим моментом 31.07. 2000 31.07. 2002 ETAG 001-2 Metal Anchors for use in Concrete Part 2: Torque-controlled expansion anchors 31.07. 2000 31.07. 2002 ETAG 001-3 Металеві анкери для використання в бетоні Частина 3: Підрізні анкери 31.07. 2000 31.07. 2002 ETAG 001-3 Metal Anchors for use in Concrete Part 3: Undercut anchors 31.07. 2000 31.07. 2002 ETAG 001-4 Металеві анкери для використання в бетоні Частина 4: Анкери розпірні з контрольованою деформацією 31.07. 2000 31.07. 2002 ETAG 001-4 Metal Anchors for use in Concrete Part 4: Deformation-controlled expansion anchors 31.07. 2000 31.07. 2002 1 EOTA: Європейська організація з технічних ухвалень: Avenue des Arts 40 Kunstlaan В – 1040 Brussels Tel.: +32 0 2 502.69.00; Fax: +32 0 2 502.38.14 E-Mail: info@eota.be www.eota.be 2 Дата застосовності керівництва з ЕТА як гармонізованої європейської специфікації згідно зі статтею 4 2. b Директиви 89/106/ЄЕС. 3 Дата закінчення періоду співіснування – те ж саме що дата відкликання конфліктуючих національних технічних умов після якого презумпція відповідності має бути базована на гармонізованих європейських технічних умовах гармонізовані стандарти або європейські технічні ухвалення . Переклади найменувань поданих вище впроваджені ЕОТА і становлять "офіційні" мовні версії надані національними членами ЕОТА. 1 ЕОТА: European Organisation for Technical Approvals: Avenue des Arts 40 Kunstlaan В – 1040 Brussels Tel.: +32 0 2 502.69.00; Fax: +32 0 2 502.38.14 E-Mail: info@eota.be www.eota.be 2 Date of Applicability of the ETA Guideline as a harmonised European Specification according to article 4 2 b of Directive 89/106/EEC. 3 The date of the end of the co-existence period is the same as the date of withdrawal of conflicting national technical specifications after which presumption of conformity must be based upon harmonised European specifications harmonised standards or European Technical Approvals . The translations of the titles given above have been provided by EOTA and represent the "official" language versions given by the National members of EOTA. 4.4 Закінчення періоду співіснування Стаття 6 2 вимагає щоб технічні умови передбачали період співіснування на підставі вищезгаданих аргументів цю концепцію може бути поширено на ETAGs. Таким чином кожне ETAG має визначати дату відкликання суперечливих національних положень13. Однак Держави-члени мають надати законної чинності цій даті на їх теренах у спосіб відповідний до їх національної юридичної системи. Оскільки дата відкликання ефективно визначає умови за яких вироби можуть бути розміщені на ринку ЕЕА юридична компетентність для її встановлення лежить на Комісії в консультації з Державами-членами SCC а не на ЕОТА. 4.4 End of the period of co-existence Article 6 2 requires that the technical specifications provide for a period of co-existence. On the basis of the above arguments this concept can be extended to ETAGs. Thus each ETAG shall specify the date of withdrawal of conflicting national provisions13. However the Member States will have to give legal validity to this date on their territory in a manner appropriate to their national legal system. As this date of withdrawal effectively determines the conditions under which products may be placed on the EEA market the legal competence for as determination lies with the Commission in consultation with the Member States SCC rather than with EOTA. 12 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 За умовчанням дата відкликання тобто тривалість періоду співіснування для кожного ETAG має бути два роки після початку періоду співіснування тобто 33 місяці після дати придатності ETAG якщо Комісії не може бути демонстровано наприклад зацікавленою ЕОТА WG чи SCC що цей проміжок часу недостатній для виробів які розглядаються. У таких випадках Комісія після консультації з Державами-членами інформує ЕОТА про дату відкликання яку належить застосувати. Як тільки період співіснування закінчився вироби що знаходяться в сфері застосування ETAG мають задовольняти всі умови CPD щоб бути розміщеними на ринку ЕЕА14. Вироби виготовлені у відповідності до національних положень які існували раніше далі не можуть бути розміщеними на ринку ЕЕА стаття 6.2 . Отже вироби далі не можуть бути виготовлені згідно з національним не EN стандартом національним технічним ухваленням або іншим типом апробацій чи сертифікатів випущених за попередньої системи виключаючи використання поза ЕЕА див. також параграф 3.10 . Із цього випливає що Держави-члени мають вжити заходів щоб скасувати чинність попередньої національної системи для розміщення на ринку виробів які розглядаються наприклад щоб анулювати доречні національні закони регламенти та адміністративні положення . В результаті національними заходами які впроваджують CPD і ETAG будуть тільки обов'язкові правила чинні для виробів доречних в кожній Державі-члені. Однак тому що CPD не має визначених умов стосовно "впровадження в експлуатацію" будівельних виробів національні правила застосовують у випадку виробів вже розміщених на ринку ЕЕА за старої системи до закінчення періоду співіснування. Держави-члени можуть дозволити продовжене використання таких виробів для резонного проміжку часу. Звичайно це застосовується тільки до індивідуальних виробів а не до типів виробів чи діапазонів. Комісія відстежуватиме впровадження ETAGs у всіх Державах-членах використовуючи табло CPD видане в Інтернеті. http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction /internal/score/scorehome.htm The default date of withdrawal i.e. the length of the period of co-existence for each ETAG shall be two years after the start of the period of co-existence i.e. 33 months after the date of availability of the ETAG unless it can be demonstrated to the Commission e.g. by the EOTA WG concerned or the SCC that this length of time is insufficient for the products in question. In such cases the Commission after consulting the Member States will inform EOTA of the date to be applied. Once the period of co-existence has ended products falling within the scope of the ETAG must comply with all of the provisions of the CPD in order to be placed on the EEA market14. Products manufactured in line with the pre-existing national provisions may no longer be placed on the EEA market Article 6.2 . Consequently products may no longer be manufactured according to national non-EN standards national technical approvals or other type approvals or certificates issued under the previous system except for use outside the EEA see also paragraph 3.10 . It follows that the Member States have to take action to terminate the validity of the national system previously in force for the placing on the market of the products in question e.g. to repeal the relevant national laws regulations and administrative provisions . As a result the national measures implementing the CPD and the ETAG will be the only mandatory rules in force for the products concerned in every Member State. However as the CPD does not have specific provisions regarding the "putting into service" of construction products national rules apply to the case of products already placed on the EEA market under the old system prior to the end of the period of co-existence. Member States may authorise the continued use of such products for a reasonable period of time. Of course this dispensation only applies to individual products and not product types or ranges. The Commission will track the implementation of the ETAGs in all Member States using the CPD Scoreboard published on the internet. http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction /internal/score/scorehome.htm 14 Примітка. Якщо ETAG стосується комплектів то комплекти – це вироби про які йдеться тут. Складові комплекту можуть все ще розміщуватись на ринку згідно з національним положенням якщо самі вони не охоплені технічними умовами для яких закінчився період співіснування. 14 Note that if the ETAG concerns kits then the kit is the product referred to here. Components of the kit may still be placed on the market according to national provisions unless they themselves are covered by a technical specification for which the period of co-existence has ended. 13 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Резюме: Європейські технічні ухвалення з керівництвом – див. додаток 2 Summary: European technical approvals with guideline – sea Annex 2 Початок періоду співіснування Загальна дата яка буде встановлена в ETAG. Виробники можуть відтепер приєднувати маркування СЄ на підставі ЕТА наданого згідно з ETAG. До цього часу MSs мають бути готові прийняти на ринку та використовувати марковані СЄ вироби поряд з виготовленими згідно з раніше чинними національними положеннями наприклад офіційна публікація ETAG адаптація національних положень тощо . Start of co-existence period Common date to be fixed in the ETAG. Producers may now affix the CE marking on the basis of an ETA granted in accordance with the ETAG. By this time MSs must therefore be in a position to accept the placing on the market and use of CE marked products alongside those produced according to pre-existing national provisions e.g. official publication of the ETAG adaptation of national provisions etc . Протягом періоду співіснування MS має прийняти розміщення на ринку і використання виробів маркованих знаком СЄ поряд з виробами які відповідають раніше чинним національним положенням. Виробники мають вільний вибір щодо застосування європейської та/ або національних систем. During co-existence period MS must accept the placing on the market and use of CE marked products alongside products conforming with pre-existing national provisions. Producers have a free choice to apply the European and/ or national systems. Кінець періоду співіснування Дата відкликання конфліктуючих національних положень встановлена в ETAG . Кінець чинності національних положень які існували раніше. Вироби розміщені на ринку ЕЕА повинні виконати всі умови CPD. Вироби виготовлені за попередніми раніше чинними національними системами надалі не можуть бути розміщені на ринку ЕЕА. End of co-existence period Date of withdrawal of conflicting national provisions fixed in ETAG . End of validity of the pre-existing national provisions. Products placed on the EEA market must comply with all of the provisions of the CPD. Products manufactured in line with the previous national systems in force may no longer be placed on the EEA market. 5. Випадок європейських технічних ухвалень без керівництва Європейські технічні ухвалення надані згідно з процедурою встановленою в статті 9 2 CPD стосуються одного виробника та одного типу виробу та не покладають ніяких конкретних зобов'язань на інших виробників. Виробник який запитує ЕТА за цією схемою ефективно та добровільно просувається в європейську систему. Через індивідуальність виробів які використовують цю схему для маркування СЄ не передбачено щоб визначалися перехідні заходи стосовно цих випадків якщо окрему проблему не ідентифіковано Державами-членами чи ЕОТА. Якщо потребу в керівництві з ЕТА чи в європейському стандарті згодом ідентифіковано то застосують доречні перехідні заходи ідентифіковані вище. Держави-члени мають ті ж самі зобов'язання стосовно прийняття до розміщення на ринку та використання цих маркованих СЄ виробів так само як тих що йдуть до маркування СЄ будь-яким іншим шляхом див. розділи 3 і 4 . 5. The case of European technical approvals without guideline European technical approvals granted according to the procedure laid down in Article 9 2 of the CPD apply to one manufacturer for one product type and do not impose any specific obligations on other producers. The producer applying for an ETA via this route is effectively voluntarily moving to the European system. Due to the individuality of products using this route to CE marking it is not envisaged to specify transitional arrangements for these cases unless a particular problem is identified by the Member States or EOTA. If the need for an ETA Guideline or European standard is subsequently identified then the relevant transitional arrangements identified above will apply. Member States have the same obligations regarding their acceptance of the placing on the market and use of these CE marked products as for products following any other route to CE marking see sections 3 and 4 . 14 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 6. Випадок виробів не охоплених європейськими технічними умовами Застосовують національні положення стаття 6.2 . Маркування СЄ не дозволяється для таких виробів. CPD не покладає ніякого зобов'язання на виробників щоб запитувати ЕТА протягом визначеного періоду часу. 7. Випадок гармонізованих європейських стандартів і систем класифікації щодо пожежної безпеки 7.1 Преамбула Існування національних систем пожежно-технічної класифікації становить технічний бар'єр у торгівлі незалежно від того чи доступні європейські специфікації на виріб чи ні. Як тільки юридичний інструмент для європейської гармонізації/ наближення існує експлуатація конфліктуючих національних систем несумісна із законом ЄС. Тому національні системи пожежно-технічної класифікації повинні бути відкликані в рамках резонного проміжку часу. Це застосовується не тільки до будівельних виробів але також і до будівельних споруд або їх частин де вимоги також впливають на внутрішній ринок наприклад вогнестійкість для зібраних блоків не охоплених специфікаціями на виріб . Однак має бути зазначено що кінцеве відкликання національних систем пожежно-технічної класифікації не визначає стаття 6 2 CPD оскільки закінчені європейські специфікації на виріб не залучено. Системи пожежно-технічної класифікації щодо реакції на вогонь15 і опору вогню16 тепер доступні і в найближчі місяці декілька європейських технічних умов на виріб будуть готові та будуть очікувати на їх використання. Системи пожежно-технічної класифікації повинні бути запроваджені у користування так швидко як це можливо щодо виробів охоплених такими технічними умовами. Щодо інших виробів виготовлювачам необхідно також надати опцію використання єврокласифікацій якнайраніше за практичної можливості. 6. The case of products not covered by European technical specifications National provisions apply Art. 6.2 . CE marking is not permitted for such products. The CPD does not impose any obligation on producers to request an ETA within a specific time period. 7. The case of harmonised European fire standards and classification systems 7.1 Preamble The existence of national fire classification systems represents a technical barrier to trade irrespective of whether European product specifications are available or not. Once a legal instrument for European harmonisation/ approximation exists the maintenance of conflicting national systems is incompatible with EC law. The national fire classification systems will therefore have to be withdrawn within a reasonable period of time. This applies not only to construction products but also to construction works or parts thereof where the requirements also have an influence on the Internal Market e.g. resistance to fire for assemblies not covered by product specifications . However it should be noted that the final withdrawal of the national fire classification systems is not governed by Article 6 2 of the CPD as complete European product specifications are not involved. The fire classification systems for reaction to fire15 and resistance to fire16 are now available and in the coming months several European product specifications will be ready and waiting to make use of them. The classification systems must therefore be brought into use as soon as possible for products covered by such technical specifications. For other products producers should also be given the option of using the Euro-classifications at the earliest practical opportunity. 15 Рішення Комісії 2000/147/ЕС: рішення Комісії від 8 лютого 2000 яке запроваджує Директиву Ради 89/106/ЕЕС що стосується класифікації характеристик будівельних виробів з реакції на вогонь. 16 Рішення Комісії 2000/367/ЕС: рішення Комісії від 3 травня 2000 яке запроваджує Директиву Ради 89/106/ЕЕС що стосується класифікації характеристик будівельних виробів будівельних споруд та їх частин з опору вогню. 15 Commission Decision 2000/147/ЕС: Commission decision of 8th February 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction to fire performance of construction products. 16 Commission Decision 2000/367/EC: Commission decision of 3rd May 2000 implementing Council Direcfive 89/106/EEC as regards the classification of the resistance to fire performance of construction products construction works and parts thereof. 15 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Кінцеве відкликання національних систем зазвичай має відбуватися як тільки суттєву частину європейських технічних умов на вироби випущено та їх періоди співіснування завершено. Однак щоб позбутися проблем пов'язаних з обслуговуванням двох паралельних систем Держави-члени були б зацікавлені остаточно прийняти європейські системи класифікації як єдину національну систему найраніше. Це також слугувало б усуненню технічних бар'єрів в торгівлі згідно зі статтями 28/30 Договору ЄС. 7.2 Ключові події/ дати The final withdrawal of national systems should normally only occur once a significant proportion of European product specifications have been delivered and their co-existence periods ended. Nevertheless to eliminate the problems associated with the maintenance of two parallel systems it would be in the interests of Member States to definitively adopt the European classification systems as the sole national system at an earlier date. This would also serve to remove technical barriers to trade in line with Articles 28/30 of the EC Treaty. 7.2 Key events/ dates Подія Опис Дія Event Description Action Дата придатності пакету EN з пожежно-технічної класифікації fEN 17 Дата коли остаточний текст в офіційних мовних версіях CEN ратифікованого fEN розподілено CEN/MC. Правила CEN вимагають щоб його члени анонсували fEN протягом 3 місяців і опублікували транспонували його протягом 6 місяців. CEN/ NSBs Date of Availability of fire classification EN package fEN 17 The date when the definitive text in the official CEN language versions of a ratified fEN is distributed by the CEN/MC. CEN rules require its members to announce the fEN within 3 months and publish transpose it within 6 months. CEN/ NSBs Публікація рішення ЕС в OJEC Комісія має опублікувати рішення які встановлюють європейські системи класифікації в серії "L" Офіційного журналу ЄС. EC Publication of the EC Decision in the OJEC The Commission shall publish the Decisions establishing the European classification systems in the "L" series of the Official Journal of the European Communities. EC Надання чинності рішенню ЕС Це відбувається після повідомлення про рішення тим кому воно адресовано Держави-члени . Однак рішення не буде застосовне доки європейські стандарти щодо пожежної безпеки необхідні щоб його впровадити не будуть зроблені доступними. EC/ MS Entry into force of the EC Decision This occurs upon notification of the Decision to those to whom it is addressed the Member States . However the Decision will not be applicable until the European fire standards necessary to implement it have been made available. EC/ MS Дата відкликання національних стандартів Найпізніша дата за якою національні стандарти що конфліктують з fEN мають бути відкликані членами CEN. Дата повинна бути встановлена у передмові кожного кінцевого fEN. Дати відкликання класифікаційного EN і пов'язаних випробувальних ENs мають збігатися усюди де можливо. CEN/ NSBs Date of Withdrawal of national standards The latest date by which national standards conflicting with the fEN have to be withdrawn by CEN members. The date shall be stated in the foreword of every definitive fEN. Withdrawal dates for the classification EN and related test ENs should coincide wherever possible. CEN/ NSBs Відкликання конфліктуючих національних систем класифікації Дата яку визначатиме Комісія за консультації з Державами-членами. Може відрізнятися щодо реакції на вогонь і опору вогневі. EC/ MS Withdrawal of conflicting national classification systems A date to be determined by the Commission in consultation with the Member States. May be different for reaction and resistance to fire. EC/MS 17 Класифікаційний EN і всі підтримуючі стандарти EN з вогневих випробувань. Зауважте що зобов'язання членів CEN виникають щодо кожного окремого EN але цей розділ розглядає пакет fEN як єдине ціле. 17 Classification EN and all supporting fire test ENs. Note that the obligations on CEN members arise for each individual EN but this section considers the fEN package as a whole. 16 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 7.3 Початок періоду співіснування Як тільки доречне рішення Комісії буде повідомлено Державам-членам18 та набрало чинності Європейська система класифікації стає діючою за придатності повного пакету європейських стандартів щодо пожежної безпеки необхідних для його впровадження тобто класифікаційний стандарт і пов'язані тест-методи . Після цього терміну Держави-члени мають зобов'язання прийняти на їх ринок позначені знаком СЄ вироби які включають єврокласифікацію для однієї чи більше характеристик щодо пожежі. До того вони не повинні перешкоджати використанню таких виробів стаття 6.1 . Період співіснування ефективно починається з дати придатності останнього європейського стандарту із пакета необхідного щоб впровадити це рішення19. До цього терміну національні положення Держав-членів повинні бути адаптовані щоб впровадити до використання позначені знаком СЄ вироби з європейськими пожежно-технічними класифікаціями паралельно з виробами які відповідають існуючим національним положенням. Для виробів не охоплених європейськими технічними умовами hENs і ETAs у яких закінчився супутній період співіснування див. частини 3 и 4 виробники можуть також незалежно обирати застосування та використання європейських пожежно-технічних класифікаційних систем. Однак там де європейський пакет fEN не забезпечує достатньої інформації для виробу щоб бути правильно класифікованим наприклад тому що деталізовані інструкції по монтажу та закріпленню мають впроваджуватися в європейській специфікації на виріб не буде можливо використати європейську систему з метою регламентування доки та інформація не стане доступною в юридично прийнятній формі. В принципі договір EC зобов'язує Держави-члени допускати використання європейських систем класифікації замість існуючих національних систем навіть за відсутності маркування СЄ. Держави-члени повинні тому створити умови для паралельного використання європейських і національних класифікацій для всіх виробів в рамках резонного проміжку часу. 7.3 Start of the period of co-existence Once the relevant Commission Decision has been notified to the Member States18 and entered into force a European classification system becomes operational with the availability of the complete package of European fire standards necessary to implement it i. е. the classification standard and related test methods . After this time Member States have an obligation to accept onto their market CE marked products that incorporate a Euro-classification for one or more fire characteristics. In addition they must not impede the use of such products Article 6.1 . The period of co-existence therefore effectively starts on the Date of Availability of the final European standard of the package required to implement a given Decision19. By this time Member States' national provisions must have been adapted to provide for the use of CE marked products with European fire classifications in parallel with products complying with existing national provisions. For products not covered by European technical specifications hENs and ETAs for which the associated period of co-existence has ended see chapters 3 and 4 producers may also choose to apply and use the European fire classification systems independently. However where the European fEN package does not provide sufficient information for a product to be correctly classified e.g. because detailed mounting and fixing instructions are to be provided in a European product specification then it will not be possible to use the European system for regulatory purposes until that information is available in a legally acceptable form. In principle the EC Treaty obliges Member States to accept the use of the European classification systems in place of the existing national systems even in the absence of CE marking. Member States must therefore make provision for the parallel use of European and national classifications for all products within a reasonable period of time. 18 Зауважте що публікація рішення в OJEC не обов'язкова договір EC але зазвичай робиться незабаром після повідомлення Державам-членам. 19 Оскільки європейські стандарти мають бути транспоновані перенесені уніфікованим чином а CPD та класифікаційні рішення не відносяться до перенесених стандартів то не є необхідним для пакета fEN бути перенесеним у відповідні національні стандарти. 18 Note that publication of the Decision in the OJEC is not obligatory EC Treaty but is normally done shortly after its notification. 19 Since European standards have to be transposed in a uniform way and neither the CPD or the classification Decisions refer to transposed standards it is not necessary for the fEN package to have been trans posed into corresponding national standards. 17 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Коли виробник хоче використати європейську систему класифікації Держава-член може не запитувати додаткову національну класифікацію на те ж саме застосування щодо кінцевого використання. Навпаки у період співіснування для пожежно-технічних систем класифікації виробника не зобов'язують надавати європейську класифікацію за винятком цілей СЄ-маркування. 7.4 Вимоги з СЄ-маркування Як тільки період співіснування для систем єв-рокласифікації розпочався СЄ-маркування будівельних виробів з вимогою щодо пожежної безпеки стає можливим але не обов'язковим як тільки період співіснування для відповідної європейської специфікації на виріб також розпочався. В цілях СЄ-маркування використання європейських класів обов'язкове. Як тільки період співіснування пов'язаний з європейськими технічними умовами на виріб яка розглядається закінчився використання європейських класів стає обов'язковим для СЄ-маркування виробів які підпадають під її дію припускаючи що характеристика є доречною щодо виробу який розглядається . Тривале використання національних тестів і класифікацій більше не буде таким чином дозволятися для таких виробів розміщених на ринку ЕЕА тобто у цих випадках кінцем перехідних заходів стосовно вогневих випробувань і класифікації керує закінчення періоду співіснування пов'язаного з європейськими технічними умовами на виріб . До кінця періоду співіснування встановленого для технічних умов на виріб виробники будуть мати вибір щоб продовжити використання національної системи незалежно від того чи застаріли через відкликання чи ні конфліктуючі національні стандарти. 7.5 Відкликання національних стандартів щодо пожежі Дату відкликання національних стандартів щодо пожежної безпеки які суперечать європейським стандартам встановлюють за правилами CEN. Мінімальний період дозволений після дати придатності EN  – 6 місяців а максимум зазвичай не має перевищувати 3 роки. Однак відкликання конфліктуючих національних тест-стандартів не є визначальним кроком у впровадженні європейських систем пожежно-технічної класифікації20. Періодами співісну- When a producer chooses to use the European classification system a Member State may not request an additional national classification for the same end-use application. Conversely during the period of co-existence for fire classification systems a producer cannot be obliged to supply a European classification except for CE marking purposes. 7.4 CE marking requirements Once the co-existence period for the Euro-classification systems has started the CE marking of construction products with a fire-related requirement becomes possible but not compulsory once the co-existence period for the corresponding European product specification has also begun. For the purposes of CE marking use of the European classes is obligatory. Once the period of co-existence associated with the European product specification in question has ended use of the European classes becomes obligatory for CE marking products falling within its scope assuming that the characteristic is relevant for the product in question . The continued use of national tests and classifications will thus no longer be permitted for such products placed on the EEA market i. е. in these cases the end of the transitional arrangements for fire testing and classification is governed by the ending of the co-existence period associated with the European product specification . Until the end of the co-existence period laid down for the product specification producers will have a choice to continue to use the national system whether or not the conflicting national standards have become obsolete through withdrawal. 7.5 Withdrawal of national fire standards The Date of Withdrawal of national fire standards conflicting with the European standards is governed by CEN rules. The minimum period allowed after the date of availability of the EN is 6 months whilst the maximum should not normally exceed 3 years. However the withdrawal of conflicting national test standards is not a determining step in the implementation of the European fire classification systems20. The periods of co-existence will be 20 В будь-якому випадку не завжди ясно чи можна національний стандарт вважати конфліктуючим якщо це стосується випробувального методу що відрізняється від європейського  – наприклад випробування щодо реакції на вогонь. Вони можуть бути потрібні також для небудівельних виробів. 20 In any case it is not always clear if a national standard can be considered to be conflicting if it concerns a different test method to the European one – e.g. reaction to fire tests. They may also be required for non-construction products. 18 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 вання будуть керувати зобов'язання з СЄ-маркування та остаточне відкликання національних систем класифікації а не відкликання національних вогневих тест-стандартів. Щоб досягти цілей будь-якого перехідного періоду Держави-члени повинні підтримати існуючі національні системи протягом періоду навіть якщо це означає робити посилання на національні стандарти які стали застарілими через дострокове відкликання21. Сертифікати з вогневих випробувань згідно з національними системами можуть залишатися чинними доки не виникає зобов'язання маркувати знаком CЄ виріб або не досягнуто кінцевого терміну відкликання національних систем класифікації див. нижче . Випробування за національними системами можна також дозволити до того ж самого часу. Фіксація дат відкликання для fEN – справа для CEN за консультацією з Комісією та Державами-членами. Узгоджені дати будуть встановлені у передмові кожного остаточного fEN. За практичних причин мають бути скоординовані дати відкликання пов'язані з пакетом класифікації. 7.6 Кінець періоду співіснування22 Кінцевий термін відкликання національних систем пожежно-технічної класифікації буде визначено Комісією за консультації з Державами-членами беручи до уваги потреби та проблеми промисловості. Час відкликання зазвичай має бути достатньо довгим щоб поставили більшу частку європейських технічниї умов на виріб та їх періоди співіснування скінчилися тобто використання систем єврокласифікації так чи інакше потрібно для більшості будівельних виробів . Однак якщо більшість Держав-членів вже добровільно рухалися остаточно в європейську систему то цей час може бути скорочено див. параграф 7.3 . Запропоновано щоб остаточна дата за якої національні системи класифікації мають бути повністю відкликані була розглянута в майбутньому в світлі прогресу технічної гармонізації для будівельних виробів. Поточні показники governed by СЕ marking obligations and the final withdrawal of national classification systems rather than the withdrawal of national fire test standards. To fulfil the objectives of any transitional period Member States should maintain the existing national systems throughout the period even if this means making reference to national standards that have become obsolete through prior withdrawal21. Fire test certificates according to the national systems may therefore remain valid until either an obligation to CE mark a product arises or the final date of withdrawal of national classification systems has been reached see below . Testing to national systems may also be permitted until the same time. The fixing of the Dates of Withdrawal for the fENs is a matter for CEN in consultation with the Commission and the Member States. The agreed dates will be stated in the foreword of every definitive fEN. For practical reasons the dates of withdrawal associated with a classification package should be co-ordinated. 7.6 End of the period of co-existence22 The final date of withdrawal of the national fire classification systems will be determined by the Commission in consultation with the Member States taking account of the needs and concerns of industry. The time to withdrawal should normally be sufficiently long so that a large proportion of European product specifications have been delivered and their periods of co-existence ended i. е. the use of the Euro-classification systems will anyway be required for the majority of construction products . However if most Member States have already voluntarily moved definitively to the European system then this time could be shortened see para 7.3 . It is proposed that the definitive date by which the national classification systems shall be fully withdrawn be reviewed in the future in the light of progress with technical harmonisation for construction products. Current indications are that a 21 Національні органи зі стандартизації можуть відкликати конфліктуючі стандарти в будь який час аж до дати відкликання але це не заважає Державам-членам підтримувати довідкову інформацію на ці стандарти. 22 Зауважте що це стосується тільки тих будівельних виробів для яких вже немає зобов'язання використовувати європейські системи класифікації через закінчення періоду співіснування для технічних умов на виріб. 21 National Standards Bodies may withdraw the conflicting standards at any time up until the Date of Withdrawal but this does not prevent Member States from maintaining references to these standards. 22 Note that this refers only to construction products for which there is not already an obligation to use the European classification systems as a result of the ending of the co-existence period for the product technical specification. 19 ДСТУ-Н Б.А.1.1-80:2007 свідчать що потрібен період між 5 і 10 роками від початку використання відповідних європейських систем класифікації раніше ніж таке відкликання могло б бути розглянуто. Від узгодженої дати мають бути анульовані існуючі національні положення стосовно вогневих випробувань і класификації для будівельних виробів чи споруд. Тільки європейські системи класифікації будуть чинні в ЕЕА незалежно від того чи надані чи ні всі європейські специфікації на виріб до цього часу. Для виробів/ елементів не охоплених гармонізованими технічними умовами чинні національні положення мають бути виправлені щоб посилатися на систему класифікації EC і асоційовані методи випробувань23. Резюме: Європейські системи пожежно-технічної класифікації period of between 5 and 10 years from the entry into use of the corresponding European classification systems will be required before such a withdrawal could be contemplated. From the agreed date the existing national provisions relating to fire testing and classification for construction products or works will have to be repealed. Only the European classification systems will be valid in the EEA whether or not all of the European product specifications have been delivered by this time. For products/ elements not covered by harmonised technical specifications the national provisions in force will have to be amended to refer to the EC classification system and associated test methods23. Summary: European fire classification systems Початок періоду співіснування Дата придатності усього EN пакета класифікації у припущенні що відповідне рішення набуло чинності. Регламенти Держав-членів мають бути адаптовані щоб створити умови для використання маркованих знаком СЄ виробів з європейськими пожежно-технічними класифікаціями паралельно з виробами які відповідають існуючим національним положенням. Держави-члени повинні також адаптувати їх законодавство щоб дозволити всім виробникам використання єврокласифікації поряд з існуючою національною системою. Виробники можуть тепер приєднати маркування СЄ якщо технічні умови на виріб також застосовуються. Виробники можуть вибрати чи використовувати європейську та/або національні системи пожежно-технічної класифікації за винятком цілей маркування СЄ. Start of co-existence period Date of availability of the whole EN classification package assuming that the corresponding Decision has entered into force. Member States' regulations must have been adapted to make provision for the use of CE marked products with European fire classifications in parallel with products complying with the existing national provisions. Member States should also have adapted their legislation to permit all producers to make use of the Euro-classification alongside the existing national system. Producers may now affix CE marking if the product technical specification is also in application. Producers may choose whether to use the European and/ or national fire classification systems except for the purposes of CE marking. Протягом періоду співіснування MS повинні прийняти використання як європейської так і існуючих національних систем класифікації. Виробники мають вільний вибір яку систему застосовувати за винятком цілей маркування СЄ. During co-existence period MS must accept the use of either the European or existing national classification systems. Producers have a free choice of which system to apply except for the purposes of CE marking. Кінець періоду співіснування Дата відкликання конфліктуючих національних систем класифікації. MS мають завершити використання існуючої національної системи. Вироби розміщені на ринку ЕЕА відтепер повинні мати єврокласифікацію якщо необхідно . N.В. для цілей СЄ-маркування кінець періоду співіснування пожежно-технічних класифікацій більш вірогідно будуть визначати технічні умови на вироби . End of co-existence period Date of withdrawal of conflicting national classification systems. MS must terminate use of the existing national system. Products placed on the EEA market must from now on have a Euro-classification if required . N.В. for CE marking purposes the end of the period of co-existence of fire classifications is more likely to be governed by the product technical specification . 23 Зауважте що національні системи класифікації можуть залишатися чинними для виробів не охоплених сферою застосування CPD наприклад завіски та драпірування у випадку реакції на вогонь . 23 Note that national classification systems may remain in force for products not falling within the scope of the CPD e. g. curtains and drapes in the case of reaction to fire . 20 ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 ANNEX 1: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS Додаток 1: Перехідні міри Harmonised product standards 21 Гармонізовані стандарти на вироби ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 ANNEX 2: TRANSITIONAL ARRANGEMENTS Додаток 2: Перехідні міри ETAG 22 ETAG ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Код УКНД 91.010.99 Ключові слова: період співіснування дата придатності дата застосовності дата відкликання технічні умови гармонізовані стандарти на вироби європейські технічні ухвалення керівництва з технічних ухвалень системи класифікації щодо пожежної безпеки 23