ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007

ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві НАСТАНОВА Керівний документ L ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ Guidance paper L concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC APPLICATION AND USE OF EUROCODES ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Мінрегіонбуд України 2008 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій " ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Болабко В.В. Климов Ю.А.. керівник розробки д-р. техн. наук Піскун Р.А. 2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 12 грудня 2007 № 357 3 Національний стандарт відповідає Guidance paper L concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC APPLICATION AND USE OF EUROCODES Version 27 November 2003 Керівний документ L стосовно Директиви щодо будівельних виробів – 89/106/ЕЕС ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ редакція від 27 листопада 2003 Ступінь відповідності – ідентичний IDT Переклад з англійської en УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ІІ ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт ідентичний Guidance paper L concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC APPLICATION AND USE OF EUROCODES Version 27 November 2003 Керівний документ L стосовно Директиви щодо будівельних виробів – 89/106/ЕЕС щодо застосування і використання Єврокодів редакція від 27 листопада 2003 Організація відповідальна за цей стандарт – Державне підприємство Технічний комітет зі стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій " При виданні стандарту не внесено редакційних змін в украінськомовний варіант відносно оригіналу. III ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 ЗМІСТ С. Скорочення 1 Визначення 2 Посилання 4 Частина 1: Загальні положення 4 1.1 Цілі і позитивні результати програми Єврокодів Eurocode 4 1.2 Історія програми Єврокодів Eurocode 6 1.3 Цілі Керівного документа 7 Частина 2: Використання Єврокодів EN Eurocodes для проектування будівель і споруд 9 2.1. Національні положення з проектування будівель і споруд 9 2.2. Вказівки для авторів Єврокодів EN Eurocodes 12 2.3. Національні додатки до частин Єврокодів EN Eurocodes 14 2.4. Пакети частин Єврокодів EN Eurocodes 16 2.5. Заходи з імплементації Єврокодів EN Eurocodes і період співіснування з національними правилами проектування будівель і споруд 17 Частина 3: Використання Єврокодів EN Eurocodes у технічних умовах для конструктивних виробів 19 3.1. Рвзниця між умовами для матеріалу з характеристиками які мають визначатися шляхом випробування і умовами для компонентів з характеристиками які мають визначатися шляхом розрахунку 19 3.2. Вказівки для авторів hEN та ЕТА для конструкційного матеріалу і складових виробів з характеристиками які мають визначатися шляхом випробування 20 3.3. Вказівки для авторів hEN і ЕТА для конструкційних компонентів комплектів з характеристиками які мають визначатися згідно з EN Eurocodes 22 Частина 4: Наступні дії пов'язані з програмою Єврокодів Eurocode 30 4.1. Освіта 30 4.2. Дослідження щодо Єврокодів EN Eurocodes 32 4.3. Супровід Єврокодів EN Eurocodes 33 Додаток А. Заходи з імплементації Єврокодів EN Eurocodes 35 Додаток В. Питання що мають бути висвітлені для укладання звіту про пробне використання Єврокодів EN Eurocodes 39 Додаток С. Організація пакетів частин Єврокодів EN Eurocode 40 IV ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Вступ Єврокоди EN Eurocodes можуть використовуватися для визначення характеристик конструктивних компонентів і комплектів що є будівельними виробами. У цьому контексті Єврокоди EN Eurocodes стосуються Директиви щодо будівельних виробів 89/106/ЄEC Більше того Комісія вважає що використання Єврокодів EN Eurocodes як методу проектування споруд та будівель цивільного будівництва є рекомендованим засобом надання презумпції відповідності основним вимогами №1 та аспектам №2 у сенсі статті 2.1 Директиви щодо будівельних виробів Держави-члени представлені в Постійному комітеті з будівництва висловили свої думки та підтримку схваливши цей Керівний документ що є частиною серії керівних документів що стосуються конкретних питань пов'язаних із імплементацією цієї Директиви. Ці документи не є юридичним тлумаченням Директиви. Вони не є юридично обов'язковими і жодним чином не змінюють та не доповнюють Директиву. У разі розгляду процедур це в принципі не виключає інших процедур які можуть так само відповідати вимогам Директиви. Перш за все вони будуть цікавими і корисними для тих хто бере участь у впровадженні Директиви з юридичної технічної та адміністративної точок зору. В подальшому вони можуть бути детальніше розроблені змінені або скасовані за допомогою тієї ж процедури що призвела до їхнього видання. • Цей Керівний документ був спершу виданий після консультації в рамках Постійного комітету з будівництва на 53-у засіданні що відбулося 19 грудня 2001 року та завершення письмової процедури що тривала до 25 січня 2002 року під назвою CONSTRUCT 01/483 Rev.1. • Цей документ зазнав змін лише відредагована редакція що змінила формат але не зміст 11 квітня 2003 року. • До цього документа було внесено зміни пункти 2.3.2 2.3.8 3.3.3.2.b і 3.3.4 після консультації в рамках Постійного комітету з будівництва на 58-у засіданні що відбулося 11 листопада 2003 року під назвою CONSTRUCT 03/629 Rev.1 27 листопада 2003 року . Preface EN Eurocodes can be used to determine the performance of structural components and kits which are construction products. In that context EN Eurocodes relate to the Construction Product Directive 89/106/EC Furthermore the Commission considers that the use of EN Eurocodes as the design method for buildings and civil engineering works is the recommended means of giving a presumption of conformity with the essential requirements №1 and aspects of №2 in the sense of article 2.1 of the Construction Products Directive The Member States represented in the Standing Committee on Construction have expressed their opinion and their support by endorsement of this Guidance Paper which becomes one of the series of Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation of the Directive. These papers are not legal interpretations of the Directive. They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in any way. Where procedures are dealt with this does not in principle exclude other procedures that may equally satisfy the Directive. They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the Directive from a legal technical and administrative standpoint. They may be further elaborated amended or withdrawn by the same procedure leading to their issue. • This Guidance Paper was originally issued after consultation of the Standing Committee on Construction at the 53rd meeting on 19 December 2001 and written procedure ended on 25 January 2002 as document CONSTRUCT 01/483 Rev.1. • It has been modified edited version only changing the format but not the content the 11 April 2003. • It has been amended clauses 2.3.2 2.3.8 3.3.3.2.b and 3.3.4 after consultation of the Standing Committee on Construction at the 58th meeting on 11 November 2003 as document CONSTRUCT 03/629 Rev.1 27 November 2003 . V ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Керівний документ L ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ Руководящий документ L ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОКОДОВ Guidance paper L concerning the Construction Products Directive – 89/106/EEC APPLICATION AND USE OF EUROCODES Чинний від 2008-07-01 1 СКОРОЧЕННЯ 1 ABBREVIATIONS CPD Директива щодо будівельних виробів див. посилання CPD Construction Products Directive see references PPD Директиви про державні закупівлі див. посилання PPD Public Procurement Directives see references SCC Постійний комітет з будівництва статті 19 і 20 CPD SCC Standing Committee on Construction articles 19 and 20 of the CPD ID Тлумачні документи стаття 11 CPD ID Interpretative Documents article 11 of the CPD ENV Попередній європейський стандарт ENV European pre-standard ENV Eurocode Редакція Єврокоду Eurocode опублікована СЕN як попередній стандарт ENV для подальшого перетворення у EN ENV Eurocode Version of Eurocode published by CEN as a pre-standard ENV for subsequent conversion into EN NAD Документ про національне застосування для використання Єврокодів ENV Eurocodes на національному рівні NAD National Application Document for the use of ENV Eurocodes at the National level EN Європейський стандарт EN European standard EN Eurocode Редакція Єврокоду Eurocode затверджена СЕN як Європейський стандарт EN Eurocode Version of Eurocode approved by CEN as a European standard hEN Гармонізований європейський стандарт на будівельний виріб що дозволяє нанесення маркування СЕ hEN Harmonised European standard for a construction product to enable CE Marking NDP Параметр визначений на національному рівні NDP Nationally Determined Parameter DAV Дата коли стандарт EN стає доступним DAV Date of availability of the EN standard DoW Дата скасування невідповідного національного стандарту DoW Date of withdrawal of a conflicting national standards CEN Європейський комітет із стандартизації Comite Europeen de Normalisation CEN Comite Europeen de Normalisation European Standardisation Organisation CEN/MC Центр управління CEN CEN/MC CEN Management Centre NSB Національний орган із стандартизації член CEN NSB National Standards Body CEN Member EOTA Європейська організація з технічного ухвалення стаття 9.2 CPD EOTA European Organisation for Technical Approval article 9.2 of the CPD ETA Європейське технічне ухвалення ETA European Technical Approval ETAG Настанова щодо Європейського технічного ухвалення ETAG European Technical Approval Guideline EEA Європейський економічний простір EEA European Economic Area EC Служби Європейської комісії EC European Commission services 1 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 ВИЗНАЧЕННЯ DEFINITIONS Орган ухвалення Орган який має повноваження видавати європейські технічні ухвалення стаття 10 CPD член ЕОТА Approval Body Body authorised to issue European Technical Approvals Article 10 of the CPD Member of EOTA Рамкове значення Рамкове значення яке використовувалося на стадії ЕNV разом з документом для національного застосування пропонуючи національний вибір для значення. Воно має бути включеним в EN Eurocode Boxed Value The Boxed Value used at the ENV stage together with the National Application Documents offered a National choice for a value. It has to disappear in the EN Eurocodes Будівлі та споруди Споруди та будівлі цивільного будівництва Construction Works Building and Civil Engineering Works Європейське технічне ухвалення ЕТА Схвальна технічна оцінка придатності виробу для використання з призначеною метою що грунтується на відповідності основним вимогам для будівель і споруд в яких використовується виріб статті 8 9 і 4.2 CPD . ЕТА може бути видано на підставі Настанови стаття 9.1 CPD або без Настанови стаття 9.2 CPD European Technical Approval ETA Favourable technical assessment of the fitness for use of a product for an intended use based on the fulfilment of the Essential Requirements for building works for which the product is used article 8 9 and 4.2 of the CPD . An ETA can be issued on the basis of a Guideline article 9.1 of the CPD or without guideline article 9.2 of the CPD Настанова з Європейського технічного ухвалення ETAG Документ що використовується як основа для підготовки ЕТА і містить певні вимоги до виробів відповідно до основних вимог процедури випробувань методи оцінки результатів випробувань процедур контролю і відповідності складений ЕОТА на підставі мандату Комісії статті 9.1 і 11 CPD European Technical Approval Guideline ETAG Document used as the basis for preparing ETAs which contains specific requirements for the products within the meaning of the Essential Requirements the test procedures the methods of assessing and judging the results of the tests the inspection and conformity procedures written by EOTA on the base of a mandate received from the Commission article 9.1 and 11 of the CPD Національний додаток до частини EN Eurocodes Додаток до частини EN Eurocodes який містить параметри визначені на національному рівні NDP що мають використовуватися для проектування споруд і будівель цивільного будівництва у державі-члені National Annex to an EN Eurocode Part Annex to an EN Eurocode Part containing the Nationally Determined Parameters NDPs to be used for the structural design of buildings and civil engineering works in a Member State Документ для національного застосування NAD NAD які використовувалися на стадії ENV висловлювали національні вибори зокрема у випадках коли в ENV Eurocodes наводилися "Рамкові значення" див. вище National Application Document NAD The NADs which were used at the ENV stage expressed national choices in particular wherever "Boxed Values" see above were given in the ENV Eurocodes Національні положення Національні закони підзаконні акти та адміністративні положення введені усіма рівнями органів державної влади або приватними організаціями що діють як державні підприємства або як державні органи на підставі їхнього монопольного положення National Provisions National laws regulations and administrative provisions imposed by all levels of public authorities or private bodies acting as a public undertaking or as a public body on the basis of a monopoly position Параметр визначений на національному рівні NDP Національний вибір залишений відкритим у EN Eurocode щодо значень якщо у EN Eurocode наведені символи класів або альтернативних процедур дозволених у EN Eurocode Nationally Determined Parameter NDP r A National choice left open in a EN Eurocode about values where symbols are given in the EN Eurocodes classes or alternative procedures permitted within the EN Eurocodes 2 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Технічні умови Гармонізовані європейські стандарти hEN і Європейські технічні ухвалення ЕТА на будівельні вироби стаття 4.1 CPD Technical Specifications Harmonised European Standards hENs and European Technical Approval ETAs for construction products article 4.1 of the CPD Конструкція Несуча конструкція – це змонтована конструкція зі з'єднаних частин що спроектована для забезпечення механічного опору і стійкості будівлям і спорудам ID 1 пункт 2.1.1 Structure Load-bearing construction i.е. organised assembly of connected parts designed to provide mechanical resistance and stability to the works ID 1 clause 2.1.1 Конструктивний Такий що відноситься до конструкції Structural Relating to a structure Конструктивний матеріал Матеріал або складовий виріб з характеристиками які входять до конструктивних розрахунків або іншим чином пов'язані з механічним опором і стійкістю будівель і споруд та їхніх частин та/або з їхньою вогнестійкістю включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності Structural material Material or constituent product with properties which enter into structural calculations or otherwise relate to the mechanical resistance and stability of works and parts thereof and/or to their fire resistance including aspects of durability and serviceability Конструктивний компонент Компоненти які мають використовуватися як несучі частини будівель і споруд розраховані забезпечувати механічний опір і стійкість будівлям і спорудам та/або вогнестійкість включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності ID 1 пункт 2.1.1 Structural component Components to be used as load-bearing part of works designed to provide mechanical resistance and stability to the works and/or fire resistance including aspects of durability and serviceability ID 1 clause 2.1.1 Конструктивний комплект Комплект що складається з конструктивних компонентів які мають бути зібрані й установлені на місці будівництва. Зібрана система яка зроблена із конструктивного комплекту є "конструкцією" Structural kit Kit consisting of structural components to be assembled and installed on site. The assembled system made from the structural kit is a "structure" hEN або ETA на матеріал hEN або ЕТА на матеріал або складовий виріб із характеристиками які входять до конструктивних розрахунків будівель і споруд або іншим чином пов'язані з їх механічним опором і стійкістю та/або вогнестійкістю включаючи аспекти довговічності та експлуатаційної придатності такі як бетон сталева арматура для бетону певні сталеві конструктивні вироби вогнезахисні матеріали Material hEN or ETA The hEN or ETA for a material or constituent product with properties which enter into structural calculations of works or otherwise relate to their mechanical resistance and stability and/or fire resistance including aspects of durability and serviceability such as concrete reinforcing steel for concrete certain structural steel products fire protection materials hEN або ЕТА на компонент hEN або ЕТА на готовий конструктивний компонент або комплект конструктивних компонентів наприклад виготовлені на заводі залізобетонні компоненти сходи або дерев'яні каркасні будівельні комплекти з характеристиками що визначаються шляхом розрахунків із застосуванням методів які також використовуються для проектування будівель і споруд Component hEN or ETA hEN or ETA for a prefabricated structural component or a kit consisting of structural components such as prefabricated concrete components prefabricated stairs or timber frame building kits with properties determined by calculation applying methods which are used also for structural design of works 3 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 ПОСИЛАННЯ REFERENCES CPD Директива щодо будівельних виробів 89/106/ЄЕС зі змінами внесеними Директивою про маркування СЕ 93/68/ЄЕС CPD Construction Products Directive 89/106/EEC as amended by CE Marking Directive 93/68/EEC PPD Директиви про державні закупівлі. Цей керівний документ має відношення до Директиви Ради 93/37/ЄЕС від 14 червня 1993 стосовно координації процедур укладення державних контрактів на будівельні роботи PPD Public Procurement Directives. This Guidance Paper refers to the Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination of procedures for the award of public works contract Керівний документ C Підхід до комплектів і систем згідно з Директивою щодо будівельних виробів CONSTRUCT 96/175 Rev. 2 3 Feb. 1997 – Rev. Aug. 2002 Guidance Paper C The treatment of kits and systems under the Construction Products Directive CONSTRUCT 96/175 Rev. 2 3 Feb. 1997 – Rev. Aug 2002 Керівний документ D Маркування СЕ згідно з CPD CONSTRUCT 97/220 Rev. 5 10 Dec. 1998 – Rev. Aug 2002 Guidance Paper D CE Marking under the CPD CONSTRUCT 97/220 Rev. 5 10 Dec. 1998 – Rev. Aug 2002 Керівний документ Е Рівні і класи згідно з CPD CONSTRUCT 99/337 Rev. 1 1 Jul 1999 – Rev. Aug 2002 Guidance Paper E Levels and classes under the CPD CONSTRUCT 99/337 Rev. 1 1 Jul 1999 – Rev Aug 2002 Керівний документ F Аспекти довговічності згідно з CPD CONSTRUCT 99/367 1 Jul 1999 – Rev. Aug 2002 Guidance Paper F Durability aspects under the CPD CONSTRUCT 99/367 1 Jul 1999 – Rev. Aug 2002 Керівний документ J Перехідні домовленості згідно з CPD CONSTRUCT 01/477 22 May 2001 – Rev. Aug 2002 Guidance Paper J Transitional Arrangements under the CPD CONSTRUCT 01/477 22 May 2001 – Rev. Aug 2002 Керівний документ К Атестація систем відповідності та роль і завдання уповноважених органів у сфері Директиви щодо будівельних виробів CONSTRUCT 00/421 5 July 2000 – Rev. Aug 2002 Guidance Paper K The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Product Directive CONSTRUCT 00/421 5 July 2000 – Rev. Aug 2002 ЧАСТИНА 1: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Цілі і позитивні результати програми Єврокодів Eurocode 1.1.1 Eurocodes надають загальні методи проектування викладені у комплекті Європейських стандартів які призначені для використання як довідкові документи для Держав-членів щоб: • довести відповідність будівель і споруд або їх частин основній вимозі №1 "Механічний опір і стійкість" включаючи такі аспекти основної вимоги № 4 "Безпека використання" які стосуються механічного опору і стійкості і частині основної вимоги № 2 "Пожежна безпека" включаючи довговічність як це визначено у додатку 1 до CPD; • висловити у технічних термінах ці основні вимоги що застосовуються до будівель і споруд та їх частин; • визначити характеристики конструктивних компонентів і комплектів стосовно механічного PART 1: GENERAL 1.1 Aims and benefits of the Eurocode programme 1.1.1 The Eurocodes provide common design methods expressed in a set of European standards which are intended to be used as reference documents for Member States to: • prove the compliance of building and civil engineering works or parts thereof with Essential Requirement № 1 Mechanical resistance and stability including such aspects of Essential Requirement № 4 Safety in use which relate to mechanical resistance and stability and a part of Essential Requirement № 2 Safety in case of fire including durability as defined in Annex 1 of the CPD; • express in technical terms these Essential Requirements applicable to the works and parts thereof; • determine the performance of structural components and kits with regard to mechanical 4 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 і стійкості та вогнестійкості остільки це є частиною інформації що супроводжує маркування СЕ наприклад заявлені значення . 1.1.2. EN Eurocodes призначені службами Європейської комісії та Державами-членами для того щоб стати рекомендованим європейським засобом для проектування будівель і споруд та їхніх частин сприяти обміну будівельними послугами будівельними роботами та пов'язаними з ними інженерними послугами і покращити функціонування внутрішнього ринку. Схвалюючи мандати CEN на підготовку EN Eurocodes Держави-члени визнали Eurocodes як прийнятний засіб для досягнення цих цілей і доведення відповідності будівель і споруд відповідним основним вимогам на своїй території. Однак у дусі нового підходу Держави-члени також можуть визнати інші засоби як прийнятні для таких цілей див. 2.1.7 . Комісія очікує що CEN опублікує усі стандарти1 що є різними частинами EN Eurocodes і очікує від Держав-членів втілення цих стандартів як прийнятних засобів для проектування будівель і споруд на їхній території. 1.1.3 Заплановані позитивні результати і можливості які мають надати Eurocodes є такими: • надати загальні проектні критерії і методи для виконання встановлених вимог механічного опору і стійкості та вогнестійкості включаючи аспекти довговічності й економіки • забезпечити загальне розуміння щодо проектування будівель і споруд між власниками операторами та користувачами проектувальниками підрядчиками і виробниками будівельних виробів • Сприяти обміну будівельними послугами між Державами-членами • сприяти торгівлі і використанню конструктивних компонентів і комплекті в у Державах-членах • сприяти торгівлі і використанню матеріалів і складових виробів властивості яких входять до проектувальних розрахунків у Державах-членах • бути загальною основою для досліджень і розвитку у будівельному секторі • дозволити підготовку загальних допоміжних засобів і програмного забезпечення для проектування • збільшити конкурентноздатність європейських цивільних інженерних фірм підрядчиків проектувальників і виробників у їхній діяльності у світовому масштабі. resistance and stability and resistance to fire insofar as it is part of the information accompanying CE marking e.g. declared values . 1.1.2. EN Eurocodes are intended by the European Commission services and the Member States to become the European recommended means for the structural design of works and parts thereof to facilitate the exchange of construction services construction works and related engineering services and to improve the functioning of the internal market. In approving the mandate to CEN to prepare the EN Eurocodes Member States have recognised Eurocodes as an acceptable means to achieve these aims and to prove compliance of construction works with the respective Essential requirements in their territory. However following the spirit of the new approach Members States may recognise also other means as being acceptable for these purposes see 2.1.7 . The Commission expects CEN to publish all of the standards1 constituting the different parts of the EN Eurocodes and expects the Member States to implement these standards as an acceptable means for the design of works in their territory. 1.1.3 The intended benefits and opportunities of Eurocodes are to: • provide common design criteria and methods to fulfil the specified requirements for mechanical resistance stability and resistance to fire including aspects of durability and economy • provide a common understanding regarding the design of structures between owners operators and users designers contractors and manufacturers of construction products • Facilitate the exchange of construction services between Members States • facilitate the marketing and use of structural components and kits in Members States • facilitate the marketing and use of materials and constituent products the properties of which enter into design calculations in Members States • be a common basis for research and development in the construction sector • allow the preparation of common design aids and software • increase the competitiveness of the European civil engineering firms contractors designers and product manufacturers in their world-wide activities. 1 На цей час програма містить 58 частин 1 At present the program contains 58 Parts 5 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 1.2 Історія програми Єврокодів Eurocode 1.2.1. У 1975 році Комісія європейської спільноти вирішила розпочати програму дій у сфері будівництва на підставі статті 95 Договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі і узгодження технічних умов. 1.2.2. В рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам Держав-членів а зрештою мали замінити їх. 1.2.3. Упродовж п'ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету до складу якого входили представники Держав-членів вела розробку програми Eurocodes яка призвела до публікації комплекту першого покоління європейських кодів у 80-х роках. 1.2.4. У 1989 році Комісія і Держави-члени вирішили на підставі угоди з СЕN2 схваленої SCC передати підготовку і публікацію Eurocodes до СЕN за допомогою мандата щоб у майбутньому вони набули статусу європейських стандартів. Примітка. Це пов'язує Eurocodes з положеннями директив ради і рішень Комісії щодо європейських стандартів наприклад CPD і Директиви про державні закупівлі започатковані щоб допомогти заснуванню внутрішнього ринку . 1.2.5. Спочатку Eurocodes були розроблені СЕN як 62 попередніх стандарти ENV . Більшість з них були опубліковані з 1992 по 1998 роки але через труднощі з узгодженням усіх аспектів методів розрахунків ENV Eurocodes містили "рамкові значення" які дозволяли Державам-членам обирати інші значення для використання на своїй території. Документи для національного застосування які містили інформацію щодо застосування EHV Eurocodes у Державах-членах загалом видавалися разом з ENV для країни. Перетворення ENV на Європейські стандарти почалося у 1998 році. Публікація частин ЕN Eurocodes очікується з 2002 по 2006 роки. 1.2 Background of the Eurocode programme 1.2.1. In 1975 the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications. 1.2.2. Within this action programme the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the structural design of construction works which in the first stage would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and ultimately would replace them. 1.2.3. For fifteen years the Commission with the help of a Steering Committee containing Representatives of Member States conducted the development of the Eurocodes programme which led to the publication of a set of first generation European codes in the 80's. 1.2.4. In 1989 the Commission and the Member States decided on the basis of an agreement with CEN2 endorsed by the SCC to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a Mandate in order that they would in the future have the status of European Standards. Note: This links the Eurocodes with the provisions of the Council's Directives and Commission's Decisions dealing with European standards e.g. the CPD and Public Procurement Directives initiated to assist with setting up the internal market . 1.2.5. Originally the Eurocodes were elaborated by CEN as 62 pre-standards ENVs . Most were published between 1992 and 1998 but due to difficulties in harmonizing all the aspects of the calculation methods the ENV Eurocodes included "boxed values" which allowed Members States to chose other values for use on their territory. National Application Documents which gave the details of how to apply ENV Eurocodes in Member States were generally issued with a country's ENV. The conversion of ENVs into European standards started in 1998. Publication of the EN Eurocode Parts is expected between 2002 and 2006. 2 Угода між Комісією європейських спільнот і Європейським комітетом стандартизації CEN щодо роботи над Eurocodes для проектування будівель і споруд CONSTRUCT 89/019 . 6 2 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation CEN concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works CONSTRUCT 89/019 . ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 1.2.6 Eurocodes оскільки вони стосуються будівель і споруд мають пряме відношення до Тлумачних документів3 згаданих у статті 12 CPD4. Таким чином технічні аспекти що випливають з Eurocodes мають бути взяті до уваги технічними комітетами CEN робочими групами ЕОАТ і органами ЕОАТ які працюють над технічними вимогами до виробів з метою досягнення повної сумісності між технічними вимогами до виробів і EN Eurocodes 1.2.7 Європейська Комісія з самого початку підтримувала розробку Eurocode і брала участь у фінансуванні їхнього складання. Вона продовжує підтримувати завдання доручене CEN досягти публікації EN Eurocodes. Вона буде стежити за втіленням і використанням EN Eurocodes у Державах-членах. 1.3 Цілі Керівного документа 1.3.1 Цей Керівний документ з метою досягнення цілей і позитивних результатів програми Eurocodes згаданих в 1.1 виражає спільне розуміння Комісії і Держав-членів щодо: • застосування EN Eurocodes для проектування будівель і споруд глава 2 . • використання EN Eurocodes в гармонізованих стандартах і Європейських технічних ухваленнях для конструктивних будівельних виробів глава 3 . Розмежування зроблено між: - виробами з характеристиками які входять до конструктивних розрахунків будівель і споруд або іншим чином стосуються їх механічного опору і стійкості включаючи аспекти довговічності й експлуатаційної придатності і які у цьому сенсі мають бути узгодженими з при 1.2.6 The Eurocodes insofar as they concern construction works have a direct relationship with Interpretative Documents3 referred to in Article 12 of the CPD4. Therefore technical aspects arising from the Eurocodes have to be taken into account by CEN Technical Committees EOTA Working Groups and EOTA Bodies working on product specifications with a view to achieving full compatibility between the product specifications and the EN Eurocodes. 1.2.7 The European Commission has supported from the beginning the elaboration of Eurocodes and contributed to the funding of their drafting. It continues to support the task mandated to CEN to achieve the publication of EN Eurocodes. It will watch the implementation and use of the EN Eurocodes in the Member States. 1.3 Objectives of the Guidance Paper 1.3.1 This Guidance Paper expresses with the view of achieving the aims and benefits of the Eurocode programme mentioned in 1.1 the common understanding of the Commission and the Member States on: • The application of EN Eurocodes in the structural design of works chapter 2 . • The use of EN Eurocodes in harmonised standards and European technical approvals for structural construction products chapter 3 . A distinction is made between: - products with properties which enter into structural calculations of works or otherwise relate to their mechanical resistance and stability including aspects of durability and serviceability and which for this reason should be consistent with the assumptions and provisions 3 Відповідно до Ст. 3.3 CPD основні вимоги ER отримають конкретну форму у Тлумачних документах для створення необхідних зв'язків між основними вимогами та мандатами на hEN і ETA. 4 Відповідно до Ст. 12 CPD Тлумачні документи мають: a надати конкретної форми основним вимогам узгодивши термінологію і технічні засади і вказавши класи або рівні для кожної вимоги де це необхідно; b вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог з технічними вимогами наприклад методи розрахунку і перевірки технічні правила проектування і т. ін.; c слугувати як рекомендація для встановлення узгоджених стандартів і настанов для європейського технічного ухвалення. Eurocodes de facto грають подібну роль у сфері ER 1 і частині ER 2. 3 According to Art. 3.3 of the CPD the essential requirements ERs shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for hENs and ETAs. 4 According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall: a give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary; b indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications e. g methods of calculation and of proof technical rules for project design etc.; c serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approval. The Eurocodes de facto play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2. 7 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 пущеннями і положеннями зробленими в EN Eurocodes найбільш це стосується "конструктивних матеріалів" – див. главу 3.2 - виробами з характеристиками які можуть бути прямо визначені методами що використовуються для проектування будівель і споруд і тому мають бути визначені відповідно до методів EN Eurocodes найбільше це стосується готових "конструктивних компонентів і комплектів" – див. главу 3.3 . 1.3.2. Цілями цього документа є: • надати настанови з розробки імплементації і використання EN Eurocodes • надати авторам EN Eurocodes рамки для розробки або завершення EN Eurocodes на основі існуючих ENV Eurocodes • надати авторам технічних умов на вироби рамки в яких вони будуть посилатися включати або брати до уваги частини EN Eurocodes в гармонізованих стандартах та європейських технічних ухваленнях для конструктивних виробів як пояснюється в 1.3.1 • дозволити включення в EN Eurocodes та в технічні умови на будівельні вироби необхідних параметрів або класів або нормативів для рівнів щоб дозволити Державам-членам обирати рівні безпеки довговічності й економії які застосовуються до будівельних робіт на їхній території • надати Державам-членам та зацікавленим органам влади необхідні елементи для підготовки державних контрактів що стосується Директиви про державні закупівлі. 1.3.3. Цей Керівний документ розглядає усі питання та умови що стосуються задовільної імплементації EN Eurocodes а також їхній зв'язок із імплементацією CPD. 1.3.4. Цей Керівний документ призначений для регулюючих органів органів нагляду національних органів стандартизації авторів технічних умов компетентних органів та промисловості. 1.3.5. В контексті цього Керівного документа посилання на Держави-члени також застосовуються до Держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі EFTA членів Європейського економічного простору ЕЕА . Посилання на авторів технічних умов застосовуються до CEN та CENELEC а також до ЕОТА та органів ЕОТА які видають ЕТА. made in the EN Eurocodes "structural materials" are the most concerned – see chapter 3.2 - products with properties which can directly be determined by methods used for the structural design of works and thus should be determined according to the EN Eurocode methods prefabricated "structural components and kits" are the most concerned – see chapter 3.3 . 1.3.2. The objectives of this document are to: • Give guidance on the elaboration implementation and use of the EN Eurocodes • Provide for the writers of EN Eurocodes the framework in which they will elaborate or finalise the EN Eurocodes on the basis of the existing ENV Eurocodes • Provide for the writers of product specifications the framework in which they will make reference to incorporate or to take into account the EN Eurocode Parts in harmonised standards and European technical approvals for structural products as explained in 1.3.1 • Allow for the inclusion in EN Eurocodes and in technical specifications for structural products the necessary parameters or classes or allowance for levels to enable the Member States to choose the level of safety durability and economy applicable to construction works in their territory • Provide to Member States and the authorities concerned the elements needed to prepare public contracts in respect of the Public Procurement Directive. 1.3.3. This Guidance Paper considers all the issues and conditions related to the satisfactory implementation of the EN Eurocodes as well as their links to the implementation of the CPD. 1.3.4. This Guidance Paper is intended for enforcement authorities regulators national standards bodies technical specification writers notified bodies and industry. 1.3.5. In the context of this Guidance Paper references to Member States also apply to the European Free Trade Association EFTA States members of the European Economic Area EEA. References to specification writers apply to CEN and CENELEC as well as to EOTA and the EOTA bodies issuing ETAs. 8 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 ЧАСТИНА 2: ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ EN EUROCODES ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 2.1 Національні положення з проектування будівель і споруд 2.1.1. Визначення рівнів безпеки5 споруд та будівель цивільного будівництва та їх частин включаючи аспекти довговічності й економії 6 є і залишається в компетенції Держав-членів. 2.1.2. Можливі відмінності в географічних або кліматичних умовах наприклад вітер або сніг або в способі життя а також різні рівні захисту які можуть існувати на національному регіональному або місцевому рівнях в як розумінні статті 3.2 CPD7 будуть взяті до уваги відповідно до Керівного документа Е надаючи вибір в EN Eurocodes для визначених значень8 класів9 або альтернативних методів10 які мають бути визначені на національному рівні вони нази- PART 2: USE OF EN EUROCODES FOR STRUCTURAL DESIGN OF WORKS 2.1 National Provisions for the structural design of works 2.1.1. The determination of the levels of safety5 of buildings and civil engineering works and parts thereof including aspects of durability and economy6 is and remains within the competence of the Member States. 2.1.2. Possible differences in geographical or climatic conditions e. g. wind or snow or in ways of life as well as different levels of protection that may prevail at national regional or local level in the sense of article 3.2 of the CPD7 will be taken into account in accordance with Guidance Paper E by providing choices in the EN Eurocodes for identified values8 classes9 or alternative methods10 to be determined at the national level named Nationally Determined Parameters . Thus 5 Слово "безпека" міститься в Eurocodes у слові "надійність". 6 У вступних положеннях додатка і до CPD встановлено "Вироби мають бути придатні для будівельних споруд які у цілому і в окремих частинах придатні до використання за призначенням враховуючи економічні аспекти і у цьому зв'язку відповідають основним вимогам у тих випадках коли такі споруди підпадають під дію регламентів що містять такі вимоги. За умов нормального технічного обслуговування такі вимоги мають бути дотримані протягом економічно доцільного строку служби. Такі вимоги головним чином стосуються дій які є передбачувані". Аспекти економії включають аспекти експлуатаційної придатності. 7 У статті 3.2 CPD говориться що для кожної основної вимоги у Тлумачних документах і технічних умовах hEN і ETA можуть бути встановлені класи "щоб врахувати можливі відмінності географічних або кліматичних умов або способів життя а також у рівнях захисту що переважають на національному регіональному або місцевому рівнях". Це стосується Eurocodes остільки оскільки вони надають конкретної форми ER 1 і частині ER 2. 8 "Вибори значень" мають бути зроблені там де у EN Eurocodes наведені символи які позначають значення що мають бути визначені на національному рівні. 9 В основному класи які мають бути розглянуті повинні мати статус "технічних класів" у розумінні керівного документа Е див. статті 4.2 4.3 і 4.4 Керівного документа . "Регулювальні класи" повинні розглядатися лише у випадках коли це необхідно для забезпечення повної реалізації в Державах-членах. 10 "Вибори методів" мають бути зроблені там де у EN Eurocodes включені альтернативні методи розрахунку про які вказано що вони мають бути обрані на національному рівні. 5 The word "safety" is encompassed in the Eurocodes in the word "reliability". 6 The introductory provisions of Annex I of the CPD lay down: "The products must be suitable for construction works which as a whole and in their separate parts are fit for their intended use account being taken of economy and in this connection satisfy the following essential requirements where the works are subject to regulations containing such requirements. Such requirements must subject to normal maintenance be satisfied for an economically reasonable working life. The requirements generally concern actions which are foreseeable". Aspects of economy include aspects of serviceability. 7 Article 3.2 of the CPD says that for each essential requirement classes may be established in the interpretative documents and the technical specifications hENs and ETAs "in order to take account of possible differences in geographical or climatic conditions or in ways of life as well as different levels of protection that may prevail at national regional or local level". This applies to the Eurocodes in so far as they give concrete form to ER 1 and a part of ER 2. 8 "Choices about values" will be made where symbols are given in the EN Eurocodes in order to identify a value to be determined nationally. 9 Generally the classes to be envisaged should have the status of "technical classes" in the sense of guidance paper E see articles 4.2 4.3 and 4.4 of the Guidance paper . "Regulatory classes" should only be envisaged in cases in which this is necessary to ensure full implementation in the Member States. 10 "Choices about methods" will be made where alternative methods of calculation are included in the EN Eurocodes which are identified to be chosen nationally. 9 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 ваються параметрами що визначаються на національному рівні таким чином дозволяючи Державам-членам обирати рівень безпеки включаючи аспекти довговічності й економіки який має застосовуватися до будівель і споруд на їхній території. 2.1.3. Коли Держави-члени встановлюють свої параметри які визначаються на національному рівні вони мають: - обирати з класів які включені до EN Eurocodes або - використовувати рекомендоване значення або обирати значення з рекомендованого діапазону значень для символу де EN Eurocodes рекомендують11 або - якщо наведені альтернативні методи використовувати рекомендований метод якщо це рекомендовано EN Eurocodes - брати до уваги необхідність в узгодженості параметрів що визначаються на національному рівні встановлених для різних EN Eurocodes і різних їх частин. Держави-члени заохочуються до співробітництва щоб звести до мінімуму кількість випадків коли рекомендації щодо значення або методу не приймаються для параметрів що визначаються на їх національному рівні. Обираючи однакові значення і методи Держави-члени покращать позитивні результати наведені в 1.1.З. 2.1.4. Про параметри які встановлені у Державі-члені на національному рівні має бути повідомлено користувачів EN Eurocodes та інші зацікавлені сторони включаючи виробників. 2.1.5 Коли EN Eurocodes використовуються для проектування будівель і споруд або їх частин мають застосовуватися параметри що визначаються на національному рівні Держави-члена на чиїй території розташовані ці будівлі і споруди. Примітка. Будь-яке посилання на EN Eurocodes з проектування має містити інформацію щодо набору параметрів що визначаються на національному рівні який був використаний і чи відповідають параметри що визначаються на національному рівні які були використані рекомендаціям наведеним в EN Eurocodes див. 2.1.3 . 2.1.6 Національні положення не повинні заміняти будь-які положення EN Eurocodes наприклад правила застосування національними правилами кодами стандартами регуляторним положеннями тощо . allowing the Member States to choose the level of safety including aspects of durability and economy applicable to works in their territory. 2.1.3. When Member States lay down their Nationally Determined Parameters they should: - choose from the classes included in the EN Eurocodes or - use the recommended value or choose a value within the recommended range of values for a symbol where the EN Eurocodes make a recommendation11 or - when alternative methods are given use the recommended method where the EN Eurocodes make a recommendation - take into account the need for coherence of the Nationally Determined Parameters laid down for the different EN Eurocodes and the various Parts thereof. Member States are encouraged to co-operate to minimise the number of cases where recommendations for a value or method are not adopted for their nationally determined parameters. By choosing the same values and methods the Member States will enhance the benefits listed in 1.1.3. 2.1.4. The Nationally Determined Parameters laid down in a Member State should be made clearly known to the users of the EN Eurocodes and other parties concerned including manufacturers. 2.1.5. When the EN Eurocodes are used for the design of construction works or parts thereof the Nationally Determined Parameters of the Member State on whose territory the works are located shall be applied. Note: Any reference to a EN Eurocode design should include the information on which set of Nationally Determined Parameters was used whether or not the Nationally Determined Parameters that were used correspond to the recommendations given in the EN Eurocodes see 2.1.3 . 2.1.6. National Provisions should avoid replacing any EN Eurocode provisions e. g. Application Rules by national rules codes standards regulatory provisions etc. . 11 Див. EN 1991-1.1 – передмова – національні стандарти що впроваджують EN Eurocodes. 11 See EN 1991-1.1 – foreword – National standards implementing EN Eurocodes. 10 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Якщо однак національні положення вказують що проектувальник може навіть після закінчення періоду співіснування відхилятися або не застосовувати EN Eurocodes або певні їхні положення наприклад правила застосування тоді проект не може називатися "проектом що відповідає EN Eurocodes". 2.1.7. Якщо частини Eurocodes публікуються як європейські стандарти вони стають частиною застосування Директиви про державні закупівлі. У всіх випадках технічні умови мають бути сформульовані у запитах цінових пропозицій під час процедур держзакупівель та державних контрактах шляхом посилання на EN Eurocodes разом з параметрами що визначаються на національному рівні які можуть застосовуватися до цих будівель і споруд крім винятків викладених у статті 10.3 Директива 93/37 стаття 10.2 . Однак у застосуванні PPD і у дусі нового підходу посилання на EN Eurocodes є необов'язково єдиним можливим посиланням що дозволено державним контрактом PPD передбачає можливість для державного замовника приймати інші пропозиції якщо підрядник може продемонструвати їхню еквівалентність EN Eurocodes. Отже проект будівель і споруд запропонований у відповідь на державне замовлення на підряд може бути підготований відповідно до: - EN Eurocodes включаючи NDP що надає презумпцію відповідності до усіх Європейських законодавчих вимог щодо механічного опору і стійкості вогнестійкості і довговічності відповідно до технічних умов які вимагаються в контракті для цих будівель і споруд; - інших положень які містять технічні умови щодо характеристик що вимагаються. У цьому випадку технічні умови мають бути достатньо детальними щоб дозволити учасникам знати умови на яких може бути зроблена пропозиція а власнику – обрати пропозицію якій він віддає перевагу. Це стосується зокрема використання національних кодів якщо Держави-члени продовжують використовувати їх паралельно з EN Eurocodes наприклад норми проектування в яких надаються національні положення якщо вони також вказані як прийнятна альтернатива EN Eurocodes в державному замовленні. When however National Provisions do provide that the designer may – even after the end of the coexistence period – deviate from or not apply the EN Eurocodes or certain provisions thereof e. g. Application Rules then the design will not be called "a design according to EN Eurocodes". 2.1.7. When Eurocode Parts are published as European standards they will become part of the application of the Public Procurement Directive. In all cases technical specifications shall be formulated in public tender enquiries and public contracts by referring to EN Eurocodes in combination with the Nationally Determined Parameters applicable to the works concerned apart from the exceptions expressed in article 10.3 Directive 93/37 article 10.2 . However in application of the PPD and following the spirit of the New Approach the reference to EN Eurocodes is not necessarily the only possible reference allowed in a Public contract. The PPD foresees the possibility for the procuring entity to accept other proposals if their equivalence to the EN Eurocodes can be demonstrated by the contractor. Consequently the design of works proposed in response to a Public tender can be prepared according to: - EN Eurocodes including NDPs which give a presumption of conformity with all legal European requirements concerning mechanical resistance and stability fire resistance and durability in compliance with the technical specifications required in the contract for the works concerned; - Other provisions expressing the required technical specification in terms of performance. In this case the technical specification should be detailed enough to allow tenderers to know the conditions on which the offer can be made and the owner to choose the preferred offer. This applies in particular to the use of national codes as long as Member States maintain their use in parallel with EN Eurocodes e. g. a Design Code provided by National Provisions if also specified to be acceptable as an alternative to an EN Eurocode Part by the Public tender. - 11 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 2.2. Вказівки для авторів Єврокодів EN Eurocodes 2.2.1. При підготовці EN Eurocodes для проектування та виконання будівельних робіт CEN/TC 250 має передбачити національні вибори де це доречно відповідно до 2.1.2. 2.2.2. Під час перетворення ENV Eurocodes на EN Eurocodes: - "Рамкові значення" що не стосуються рівнів безпеки та відмінностей згаданих у 2.1.2 мають бути перетворені на уніфіковані значення; - "Рамкові значення" що стосуються рівнів безпеки та відмінностей згаданих у 2.1.2 мають бути замінені параметрами що визначаються на національному рівні. Якщо це доречно можливі діапазони цих параметрів мають бути наведені для інформації. "Рамкові значення" що впливають на рівень експлуатаційної придатності або довговічності мають розглядатися як параметри що визначаються на національному рівні. Примітка. Ця вимога задовольняє вимоги Мандату на вилучення "рамкових значень" або якщо це необхідно на перетворення їх на класи. 2.2.3. EN Eurocodes мають бути сформульовані таким чином щоб на них можна було легко посилатися у hEN ETAG і ЕТА на будівельні вироби зокрема на конструктивні компоненти і комплекти. Тому посилання в EN Eurocodes на інші стандарти повинні робитися тільки тоді коли це необхідно технічні критерії мають бути визначені посилання мають бути недвозначними. Щоб уникнути двозначності нормативний текст не має містити "відкритих кінців" або дозволяти різні інтерпретації. Треба уникати загальних посилань. 2.2.4. Якщо EN Eurocodes надають технічні класи або порогові значення в розумінні керівного документа Е має бути пояснено що ці класи або порогові значення можуть застосовуватися тільки для проектування будівель і споруд. Вони можуть не мати відношення до гармонізованих технічних умов для конструктивних компонентів або комплектів які повинні мати можливість включати інші класи або порогові значення якщо це необхідно наприклад такі які використовувалися до цього часу для конструктивних компонентів законно розміщених на ринку. 12 2.2. Indications to writers of EN Eurocodes 2.2.1. When preparing the EN Eurocodes for the design and execution of works CEN/ТC 250 shall provide for National choices as relevant in accordance with 2.1.2. 2.2.2. When converting the ENV Eurocodes into EN Eurocodes: - "Boxed values" which do not relate to safety levels and differences referred to in 2.1.2 should be transformed into unique values. - "Boxed values" which relate to safety levels and differences referred to in 2.1.2 should be replaced by Nationally Determined Parameters. Where relevant the possible range for these Parameters should be given for information. "Boxed values" which have an influence on the level of serviceability or durability should be treated as Nationally Determined Parameters. Note: This request satisfies the requirement of the Mandate to eliminate the "boxed values" or where necessary to transform them into classes. 2.2.3. The EN Eurocodes should be formulated in such a way that they can easily be referred to in hENs ETAGs and ETAs for construction products in particular those for structural components and kits. Therefore reference in EN Eurocodes to other standards should only be made when and as far as is necessary technical criteria are to be defined the references should be unambiguous In order to prevent ambiguity the normative text should not contain "open ends" or allow different interpretations. General references should be avoided. 2.2.4. Where EN Eurocodes give technical clas ses or threshold values in the sense of Guidance Paper E it should be made clear that these classes or threshold values are applicable only to the design of works. They may not be relevant for harmonised specifications for structural components or kits which must have the possibility to include other classes or threshold values as appropriate such as those that have been used up to now for structural components legally placed on the market. 12 12 Це стосується наприклад захисного шару бетону для арматури який відповідно до існуючих національних правил для готових бетонних компонентів може бути меншим ніж мінімальний захисний шар бетону на місці виконання будівельних робіт відповідно до EN Eurocodes. 12 This applies e. g. to the concrete cover to reinforcing steel which according to existing national rules for precast concrete components may be less than the minimum concrete cover for in situ works according to EN Eurocodes. 12 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 2.2.5. EN Eurocodes мають бути сформульовані таким чином щоб читач EN розумів що за визначенням проектування "відповідно до EN Eurocodes" означає відповідність усім положенням EN Eurocodes тобто принципам і правилам застосування разом із відповідними параметрами що визначаються на національному рівні. Примітка. Надання можливості відхилятися від EN Eurocodes або не застосовувати їх або певні їхні положення наприклад правила застосування не є питанням що має розглядатися в самих EN Eurocodes а тільки в національних положеннях що втілюють їх див. 2.1.6 . 2.2.6. EN Eurocodes мають бути сформульовані таким чином щоб робилося належне розрізнення між методами розрахунків і адміністративними положеннями інформацію про які може дати національний додаток. 2.2.7. Щоб покращити прозорість і можливість застосування системи Eurocodes кожна частина EN Eurocodes повинна включати повний перелік символів класів або методів для яких можливий вибір або визначення на національному рівні NDP – див. 2.3.3 . 2.2.8. Включення фундаментальних змін або нових правил під час перетворення ENV на EN у сферах де в Державах-членах немає практичного досвіду або він є недостатнім не повинно призводити до затримок або заперечень. 2.2.9. Посилання в якійсь частині EN Eurocodes на інші частини якщо це можливо повинні робитися тільки у EN версії цих частин. 2.2.10. Вказуючи на матеріали та складові вироби в EN CEN/TC 250 треба брати до уваги наступне: - матеріали і складові вироби з характеристиками які входять в розрахунки конструкцій наприклад характеристичні значення або іншим чином стосуються механічного опору і стійкості та/або вогнестійкості будівель і споруд включаючи аспекти їх довговічності мають бути вказані в EN Eurocodes шляхом посилання на hEN або ЕТА відповідного виробу. Якщо hEN або ЕТА ще не є доступними або не передбачені див. примітки під текстом 30 і 34. - на час перехідного періоду під час якого hEN або ЕТА на матеріали або складові вироби не є доступними або не є обовя'зковими тобто під час періоду співіснування EN Eurocodes мають якщо це доцільно з практичної точки зору надавати в інформативній частині інформацію щодо властивостей матеріалів і складових виробів необхідну для проекту- 2.2.5. The EN Eurocodes should be formulated in such a way that the reader of the ENs will be aware that by definition design "according to the EN Eurocodes" means compliance with all of the EN Eurocodes provisions i. е. Principles and Application Rules together with the respective Nationally Determined Parameters. Note: Providing the possibility of deviating from or not applying the EN Eurocodes or certain provisions thereof e. g. Application Rules is not a matter to deal with in the EN Eurocodes themselves but only for the National Provisions implementing them see 2.1.6 . 2.2.6. The EN Eurocodes should be formulated in such a way that a proper distinction is made between calculation methods and administrative provisions on which the National Annex can give information. 2.2.7. In order to improve the transparency and the applicability of the Eurocodes system each EN Eurocode Part shall include the full list of the symbols classes or methods for which a choice or determination at national level is possible NDPs –see 2.3.3 . 2.2.8. No delay or objection should be caused as a result of including fundamental changes or new rules during the conversion from the ENV to EN in fields in which there is no or not sufficient practical experience in Member States. 2.2.9. References in an EN Eurocode Part to other Parts should where possible be made only to the EN version of those parts. 2.2.10. When specifying materials and constituent products in EN Eurocodes CEN/TC 250 shall take account of the following: - Materials and constituent products with properties which enter into the calculation of structures e. g. by characteristic values or otherwise relate to the mechanical resistance and stability and/or fire resistance of the works including aspects of their durability should be specified in EN Eurocodes by reference to the respective product hENs or ETAs. If an hEN or ETA is not yet available or is not foreseen see footnote 30 and 34. - For the transitional period during which hENs or ETAs for materials or constituent products are not available or are not binding i. е. during the co-existence period EN Eurocodes should as far as practicable give in an informative part Information regarding the properties of materials and constituent products necessary for the structural design of works according to the - 13 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 вання будівель і споруд відповідно до EN Eurocodes і мають вказувати що характеристики відповідних матеріалів і складових виробів можуть підпадати під дію національних положень Держави-члена в якій розташовані будівлі і споруди13. 2.3. Національні додатки до частин Єврокодів EN Eurocodes 2.3.1. Якщо частина Eurocode надається CEN для публікації як EN остаточний текст затвердженого ЕN відповідно до правил CEN надається Центром управління CEN членам CEN NSB трьома офіційними мовами англійською французькою і німецькою . 14 Кожний NSB має реалізувати цей EN як національний стандарт опублікувавши еквівалентний текст тобто версію перекладену іншою мовою або схваливши одну з 3 мовних версій наданих Центром управління CEN додавши до неї "аркуш схвалення" впродовж узгодженого терміну публікації. Національний стандарт який впроваджує частину EN Eurocodes опублікований Національним органом із стандартизації має складатися з тексту EN Eurocodes якому може передувати Національна титульна сторінка і Національна передмова за яким звичайно слідує Національний додаток. 2.3.2. Національні комітети стандартів звичайно мають публікувати національний додаток від імені і з дозволу національних компетентних органів влади. Національний додаток не є необхідним якщо частина EN Eurocodes не містить можливостей вибору параметрів що визначаються на національному рівні або якщо частина EN Eurocodes не потрібна для Держави-члена наприклад сейсмічне проектування для деяких країн . Національний додаток також не є необхідним якщо Держава-член прийняла рекомендовані значення наведені в частині EN Eurocodes як параметри що визначаються на національному рівні які мають застосовуватися на її території. У такому випадку достатньо наприклад інформації у передмові до відповідної частини EN Eurocodes про те що мають застосовуватися рекомендовані значення. EN Eurocodes and they should state that the respective material and constituent product specifications may be subject to the National Provisions of the Member State in which the works are located13. 2.3. National Annexes of the EN Eurocode Parts 2.3.1. When a Eurocode Part is circulated by CEN for publication as an EN the final text of the approved EN according to CEN rules is made available by CEN Management Centre to CEN members the NSBs in the 3 official languages English French and German . 14 Each NSB shall implement this EN as a national standard by publication of an equivalent text i. е. а version translated into another language or by endorsement of one of the 3 language versions provided by CEN Management Centre by attaching an "endorsement sheet" within the timescale agreed for publication. The National standard transposing the EN Eurocode Part when published by a National Standards Body NSB will be composed of the EN Eurocode text which may be preceded by a National title page and by a National Foreword generally followed by a National Annex. 2.3.2. The National Standards Bodies should normally publish a National Annex on behalf of and with the agreement of the national competent authorities. A National Annex is not necessary if an EN Eurocode Part contains no choice open for Nationally Determined Parameters or if an EN Eurocode Part is not relevant for the Member State e. g. seismic design for some countries . A National Annex is neither necessary if a Member State has adopted the recommended values provided in an EN Eurocode part as Nationally Determined Parameters applicable in its territory. Information for instance in the foreword of the EN Eurocode part concerned indicating that the recommended values are applicable should be sufficient in such a case. 13 На той час поки посилання на відповідні hEN не будуть опубліковані в Офіційному віснику європейських спільнот або лист від Комісії що інформує Держави-члени про схвалення відповідної настанови про ЕТА не буде надісланий Державам-членам і його період співіснування не закінчиться для подальшої інформації див. Керівний документ J . 14 Цей крок відповідає DAV – даті доступності. 13 For as long as references to the respective hEN has not been published in the Official Journal of the European Communities or the letter from the Commission informing Member States on the endorsement of the respective ETA Guideline has not been sent to Member States and its period of coexistence has not yet ended for further information see Guidance Paper J . 14 This step correspond to the DAV – Date of Availability. 14 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Примітка. Як указано в правилах CEN Національний додаток не є вимогою CEN NSB може опублікувати частину EN Eurocodes без нього . Однак у контексті цього Керівного документа національний додаток використовується NSB для публікації параметрів що визначаються на національному рівні які необхідні для проектування. 2.3.3. Національний додаток може містити15 безпосередньо або шляхом посилання на певні положення інформацію про ті параметри що залишені в Eurocodes відкритими для національного вибору або параметри що визначаються на національному рівні для проектування споруд та будівель цивільного будівництва що будуть зводитись у відповідній країні тобто: - значення та/або класи альтернативи для яких наведені в EN Eurocodes - значення які мають використовуватися якщо в EN Eurocodes наведений тільки символ - специфічні дані для країни географічні кліматичні тощо наприклад карта снігового покрову - процедура яка має використовуватися якщо в EN Eurocodes наведені альтернативні процедури. Національний додаток може також містити наступне: - рішення щодо застосування інформативних додатків і - посилання на несуперечливу додаткову інформацію яка може допомогти користувачу в застосуванні Eurocode. 2.3.4. Національний додаток не може змінювати зміст тексту EN Eurocodes крім тих випадків де він вказує що національний вибір може бути зроблений шляхом параметрів що визначаються на національному рівні. 2.3.5. Національний додаток до частини EN Eurocodes зазвичай буде завершений коли будуть розглянуті рівні безпеки та економи тобто в кінці періоду відведеного для встановлення параметрів що визначаються на національному рівні див. додаток А . 2.3.6. Якщо Держава-член не обирає жодних NDP вибір відповідних значень наприклад рекомендованих значень класів або альтернативних методів буде обов'язком проектувальника який має брати до уваги умови проекту і Національні положення. Note: As stated by the CEN Rules the National Annex is not a CEN requirement a NSB can publish an EN Eurocode Part without one . However in the context of this Guidance Paper the National Annex serves for NSBs to publish the Nationally Determined Parameters which will be essential for design. 2.3.3. The National Annex may contain15 directly or by reference to specific provisions information on those parameters which are left open in the Eurocodes for national choice the Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned i. е.: - values and/or classes where alternatives are given in the EN Eurocode - values to be used where a symbol only is given in the EN Eurocode - country specific data geographical climatic etc. e. g. a snow map - the procedure to be used where alternative procedures are given in the EN Eurocode It may also contain the following: - decisions on the application of informative annexes and - reference to non-contradictory complementary information to assist the user in applying the Eurocode. 2.3.4. A National Annex cannot change or modify the content of the EN Eurocode text in any way other than where it indicates that national choices may be made by means of Nationally Determined Parameters. 2.3.5. The National Annex of an EN Eurocode Part will normally be finalised when the safety and economy levels have been considered i. е. at the end of the period allocated for the establishment of the Nationally Determined Parameters see Annex A . 2.3.6. If a Member State does not choose any NDPs the choice of the relevant values e. g. the recommended value classes or alternative method will be the responsibility of the designer taking into account the conditions of the project and the National provisions. 15 Див EN 1990 і EN 1991 Частина 1-1 – Передмова –Національні стандарти що втілюють Eurocodes. 15 See EN 1990 and EN 1991 Part 1-1 – Foreword –National standards implementing Eurocodes. 15 ДСТУ Н Б А.1.1-77:2007 2.3.7. Національний додаток має інформативний статус. Зміст національного додатка може бути основою для національного стандарту шляхом NSB та/або на нього може бути посилання в Національному нормативі. 2.3.8. Національний додаток може бути наданий NSB разом із текстом відповідної частини EN Eurocodes. Однак він також має бути доступним продаватися окремо від тексту частин EN Eurocodes. 2.3.9. Національний додаток може бути змінений якщо це необхідно відповідно до правил CEN. 2.4. Пакети частин Єврокодів EN Eurocodes 2.4.1. Мета визначення пакетів шляхом групування частин EN Eurocodes полягає у можливості визначення загальної дати скасування DoW 16 для всіх відповідних частин які необхідні для певного проектування. Таким чином національні стандарти що конфліктують будуть скасовані в кінці періоду співіснування після того як усі EN Eurocodes пакета стануть доступними а національні положення будуть адаптовані наприкінці періоду національної стандартизації як описано в додатку А. Публікація окремих частин в пакеті скоріш за все розтягнеться на довгий період часу тому для багатьох частин період співіснування буде значно довший ніж мінімум наведений в 2.5.5. Якщо національний стандарт має ширшу сферу застосування ніж пакет Eurocodes що конфліктує з ним тільки та частина національного стандарту чию сферу застосування охоплює пакет має бути скасована. Якщо більш ніж один пакет EN Eurocodes вірогідно знадобиться для проектування будівель і споруд дати скасування пов'язаних пакетів можуть бути синхронізовані. 2.4.2. Номери частини з ряду EN 1990 або EN 1991 EN 1997 або EN 1998 формують пакети самі по собі ці частини включаються в кожний пакет тому що вони не залежать від матеріалів. 2.4.3. Перелік частин EN Eurocodes що включені в різні пакети для кожного з основних матеріалів тобто бетону сталі залізобетону дерева кам'яної кладки і алюмінію та їхні відповідні планові дати будуть оновлюватися і 2.3.7. The National Annex has an informative status. The content of a National Annex can be the basis for a national standard via the NSB and/or can be referred to in a National Regulation. 2.3.8. National Annex may be provided by the NSBs attached to the body of the corresponding EN Eurocode Part. But it has also to be kept accessible sold separately from the body of the EN Eurocodes Parts. 2.3.9. The National Annex can be amended if necessary according to CEN rules. 2.4. Packages of EN Eurocode Parts 2.4.1. The purpose of defining packages by grouping Parts of EN Eurocode is to enable a common date of withdrawal DoW 16 for all of the relevant parts that are needed for a particular design. Thus conflicting national standards shall have been withdrawn at the end of the coexistence period after all of the EN Eurocodes of a package are available and National Provisions will have been adapted by the end of the National Calibration period as described in Annex A. Publication of the individual Parts in a Package is likely to occur over a long period of time so that for many Parts the coexistence period will be much longer than the minimum given in 2.5.5. When a National standard has a wider scope than the conflicting Eurocode Package only that part of the National standard whose scope is covered by the Package has to be withdrawn. When more than one package of EN Eurocodes is likely to be needed for the design of works the dates of withdrawal of the related Packages can be synchronised. 2.4.2. No Parts from EN 1990 or the EN 1991 EN 1997 or EN 1998 series form a package in themselves; those Parts are placed in each of the Packages as they are material independent. 2.4.3. The list of the EN Eurocode Parts contained in the various Packages for each of the main materials i. е. concrete steel composite concrete and steel timber masonry and aluminium and their respective target dates will be up dated and 16 На дату скасування пов'язану з новим стандартом усі характеристики що до цього існували в національному зібранні стандартів які конфліктують з новим стандартом мають бути вилучені а національні положення мають бути адаптовані щоб дозволити законне використання EN Eurocodes. 16 At the date of withdrawal related to a new standard all the specifications existing previously in the National collection of standards conflicting with the new standard have to be withdrawn and the national provisions have to be adapted to allow the legitimate use of EN Eurocodes. 16 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 оприлюднюватися на веб-сайті CEN/MC17 див. додаток С який наводить пакети які передбачені на цей час . 2.5 Заходи з імплементації Єврокодів EN Eurocodes і період співіснування з національними правилами проектування будівель і споруд 2.5.1. Заходи щодо впровадження частин EN Eurocodes з моменту коли CEN/TC250 надасть остаточний проект18 EN Eurocodes включають п'ять періодів. Два періоди перед датою доступності DAV : • період вивчення; • період процесу CEN. Три періоди після дати доступності: • період перекладу; • період національної стандартизації; • період співіснування. Детальний зміст кожного з п'яти періодів наведений у таблиці і схемі в додатку А. Звіт про прогрес кожного EN Eurocode або пакета впродовж цих періодів буде надаватися CEN/MC на їхньому веб-сайті. 2.5.2. Для посилання у національних положеннях частини EN Eurocodes мають відповідати таким основним вимогам: - розрахунки виконані на основі частини Eurocode у поєднанні з параметрами що визначаються на національному рівні мають передбачати прийнятний рівень безпеки; - використання частини EN Eurocode у поєднанні з параметрами що визначаються на національному рівні не утворює споруди які впродовж їх строку служби19 коштують значно більше ніж ті що були спроектовані відповідно до національних стандартів або положень якщо тільки зміни у безпеці не були зроблені і погоджені. 2.5.3. Європейська Комісія заохочує Держави-члени впроваджувати EN Eurocodes в рамках їхніх національних положень. Впродовж періоду співіснування органи що здійснюють регулювання у будівництві мають приймати використання EN Eurocodes як альтернативу попереднім правилам наприклад Національним кодексам стандартам або іншим технічним правилам які включені або зазначені в національних made available through the CEN/MC web-site17 see Annex C which presents the packages as they are currently foreseen . 2.5 Arrangements for the implementation of EN Eurocodes and period of coexistence with national rules for the structural design of works 2.5.1. The arrangements for the implementation of an EN Eurocode Part include from the time the final draft18 of the EN Eurocode is produced by the CEN/TC250 five periods. Two periods before the date of availability DAV : • Examination period. • CEN process period. Three periods after the date of availability: • Translation period • National calibration period • Coexistence period. The detailed content of each of the five periods is given in the table and chart in Annex A. The progress of each EN Eurocode or package within these periods will be provided by CEN/MC on their web-site. 2.5.2. The following basic requirements need to be fulfilled by the EN Eurocode Parts in order to be referred to in the national provisions: - Calculations executed on the basis of the Eurocode Part in combination with the Nationally Determined Parameters shall provide an acceptable level of safety. - The use of the EN Eurocode Part in combination with the Nationally Determined Parameters does not lead to structures that cost significantly more over their working life19 than those designed according to National standards or provisions unless changes in safety have been made and agreed. 2.5.3. The European Commission encourages Member States to implement EN Eurocodes in the framework of their National Provisions During the coexistence period the construction regulation authorities should accept the use of EN Eurocodes as an alternative to the previous rules e.g. National codes standards or other technical rules included or referred to in national provisions for the design of construction works. Member States 17 Адреса: http://www.cenorm.be/sectors/construction/eurocode.htm 18 CEN/MC повідомить цю дату на своєму веб-сайті. 19 Див. Тлумачний документ 1 пункт 1.3.5. 17 Address: http://www.cenorm.be/sectors/construction/eurocode.htm 18 CEN/MC will communicate this date on its web-site. 19 See Interpretative Document 1 clause 1.3.5. 17 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 положеннях для проектування будівель і споруд Держави-члени також заохочуються до адаптації їхніх національних положень для скасування національних правил що конфліктують до кінця періоду співіснування. 2.5.4. Коли частина EN Eurocodes стає доступною Держави-члени мають: • до кінця періоду національної перевірки див. додаток А офіційно встановити параметри що визначаються на національному рівні які мають застосовуватися на їхній території. У випадку будь-яких неочікуваних перешкод для проведення перевірки частини EN Eurocodes Держава-член має повідомити Комісію коли продовження періоду може бути затверджене SCC; • адаптувати наскільки це необхідно їхні національні положення таким чином щоб частина EN Eurocodes могла використовуватися на їхній території: - як засіб доведення відповідності будівель і споруд до національних вимог щодо "механічного опору і стійкості" та "вогнестійкості" в розумінні додатка І до CPD і - як основа для формулювання контрактів на виконання державних будівельних робіт та пов'язаних з ними інженерних послуг. Якщо для частини EN Eurocodes не повинно бути визначено жодного NDP період співіснування починається в день DAV і закінчується в день DoW. Таким чином EN Eurocodes і будь-який існуючий національний стандарт є доступними і тому під час цього періоду можуть бути використані обидва. До кінця "періоду співіснування" останньої частини EN Eurocodes в пакеті Держави-члени мають адаптувати усі свої національні положення які встановлюють або зазначають правила проектування у сфері застосування відповідного пакета. 2.5.5. Через потребу в діючих пакетах як визначено в 2.4 період співіснування пакета визначається як період співіснування останньої пастини Eurocode цього пакета. В Державах-членах які планують втілити EN Eurocodes період співіснування цієї останньої частини має складати три роки. Через три роки періоду співіснування останньої частини EN Eurocodes пакета тобто максимум через 5 років після DAV 20 усі колишні конфліктуючі національні стандарти пов'язані з цим пакетом будуть скасовані. are also encouraged to adapt their national provisions to withdraw conflicting national rules before the end of the co-existence period. 2.5.4. When an EN Eurocode Part is made available the Member States should: • set officially before the end of the National calibration period see Annex A the Nationally Determined Parameters to be applied on their territory. In the event of any unexpected obstacles to carrying out the calibration of an EN Eurocode Part the Member State shall inform the Commission when an extension of the period could be agreed by the SCC; • adapt as far as necessary their National Provisions so that the EN Eurocode Part can be used on their territory: - as a means to prove compliance of construction works with the national requirements for "mechanical resistance and stability" and "resistance to fire" in the sense of Annex I of the CPD and - as a basis for specifying contracts for the execution of public construction works and related engineering services. If no NDPs are to be produced for an EN Eurocode Part the coexistence period begins at DAV and ends at DoW. Trus the EN Eurocode is available and any existing national standard is still available so that both can be used during this period. At the end of the "coexistence period" of the last EN Eurocode Part of a Package the Member States should have adapted all their National Provisions which lay down or refer to design rules within the scope of the relevant Package. 2.5.5. Owing to the need for operational Packages as defined in 2.4 the reference to the coexistence period of a Package is defined as the coexistence period of the last Eurocode Part of that Package. In Member States intending to implement EN Eurocodes the coexistence period of this last part should be three years. After the three years coexistence period of the last EN Eurocode Part of a Package the whole Package-related former conflicting national standards will be withdrawn і. е. 5 years maximum after DAV20. 20 Планується що кінець періоду співіснування для кожного пакету буде встановлений Комісією після консультацій з Державами-членами. 20 It is intended that the end of the coexistence period for each package will be laid down by the Commission after consultation of Member States. 18 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Конфліктуючі національні положення які б не дозволяли використання перших частин пакета мають бути упорядковані щоб дозволити законне використання цих частин. 2.5.6. Щоб збільшити загальну прозорість втілення EN Eurocodes Комісія хоче щоб Держави-члени інформували її про головні фази: періоди перекладу національної перевірки Іі співіснування для кожної частини EN Eurocodes і про адаптацію національних положень. Примітка. Комісія збирається підготувати для цього "форму звітування про випробування" на основі пунктів згаданих в Додатку В. ЧАСТИНА 3: ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОКОДІВ EN EUROCODES У ТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНИХ ВИРОБІВ Примітка. Ця частина Керівного документа стосується тільки тих будівельних виробів які є будівельними виробами в розумінні CPD. 3.1 Різниця між умовами для матеріалу з характеристиками які мають визначатися шляхом випробування і умовами для компонентів з характеристиками які мають визначатися шляхом розрахунку 3.1.1. З CPD21 та Тлумачних документів22 витікає що існує потреба в узгодженості між технічними умовами для будівельних виробів hEN і ЕТА і технічними правилами для будівель і споруд. 3.1.2. Для будівельних виробів які впливають на механічний опір і стійкість та/або вогнестійкість будівель і споруд розрізняють два типи характеристик залежно від методу визначення: • характеристики які мають визначатися шляхом випробування як правило у випадку будівельних матеріалів і складових виробів таких як бетон арматурна сталь для бетону вогнезахисний матеріал і т. ін. і • характеристики які мають визначатися шляхом розрахунку використовуючи методи які також застосовуються для проектування будівель і споруд як правило для готових конструктивних компонентів і комплектів що складаються з конструктивних компонентів таких як виготовлені заводським способом бетонні компоненти сходи або дерев'яні каркасні будівельні комплекти і т. ін. . Conflicting National Provisions that would not allow the use of the first parts of a Package should be arranged in order to allow the legitimate use of those Parts. 2.5.6. In order to increase the overall transparency of the implementation of the EN Eurocodes the Commission wishes to be informed by the Member States of the mam phases: translation national calibration and coexistence Period for each EN Eurocode Part and the adaptation of National Provisions. Note: the Commission intends to prepare for this purpose a "test reporting form" on the basis of the items mentioned in the Annex В. PART 3: USE OF EN EUROCODES IN TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR STRUCTURAL PRODUCTS Note: This part of the Guidance Paper only deals with such structural products which are construction products in the sense of the CPD. 3.1 Distinction between specifications for material with properties to be determined by test and specifications for components with properties to be determined by calculation 3.1.1. It follows from the CPD21 and the Interpretative Documents22 that there is a need for consistency between the technical specifications for construction products hEN and ETA and the technical rules for works. 3.1.2. For construction products which contribute to the mechanical resistance and stability and/or fire resistance of works two types of properties are distinguished according to the validation method: • Properties to be determined by testing generally in the case of structural materials and constituent products such as concrete reinforcing steel for concrete fire protection material etc. and • Properties to be determined by calculation following methods which are also used for the structural design of works generally for prefabricated structural components and kits consisting of structural components such as prefabricated concrete components prefabricated stairs timber frame buildings kits etc. . 21 Статті 2.1 і 3.3. 22 Пункти 4.2 4.3.1 4.3.2 і 5.2 ID 1. 21 Article 2.1 and 3.3 22 Clauses 4.2 4.3.1 4.3.2 and 5.2 of ID 1 19 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Для обох типів характеристик виробів результати мають бути "оголошені" в інформації що супроводжує маркування СЕ23 виробу і використовуватися в проектуванні будівель і споруд або їх частин. 3.1.3. Для посилання на EN Eurocodes або їх використання в узгоджених технічних умовах на вироби у цій частині 3 розрізняються: • конструктивні матеріали і складові вироби з характеристиками які мають бути визначені шляхом випробування і • готові конструктивні компоненти і комплекти що складаються з конструктивних компонентів з характеристиками які мають бути розраховані за методами EN Eurocodes. 3.2. Вказівки для авторів hEN і ЕТА для конструкційного матеріалу і складових виробів з характеристиками які мають визначатися шляхом випробування 3.2.1. Для конструктивних матеріалів і складових виробів з характеристиками які входять до конструктивних розрахунків будівель і споруд або іншим чином стосуються їхнього механічного опору і стійкості та/або вогнестійкості включаючи аспекти довговічності й експлуатаційної придатності hEN та hEN на матеріали мають відповідати наступним вимогам: • hEN і ЕТА на матеріали мають брати до уваги технічні вимоги EN Eurocodes щоб відповідати припущенням проектування відповідно до EN Eurocodes. Це зокрема стосується загальних принципів і вимог наведених в EN 1990 "Основи проектування конструкцій" наприклад щодо визначення значень характеристик матеріалу або виробу таких як характеристичне значення24; • тому hEN і ЕТА на матеріали мають встановлювати методи для визначення таких характеристик і вказувати вимоги для системи контролю виробництва і атестації відповідності таким чином щоб кожне заявлене значення або заявлений клас відповідали наскільки це мож- For both types of product properties the resulting values are to be "declared" in the information accompanying the CE marking23 of the product and used in the structural design of works or parts thereof. 3.1.3. For the reference to or use of EN Eurocodes in harmonised product specifications a distinction is made in this Part 3 between: • structural materials and constituent products with properties to be determined by testing and • prefabricated structural components and kits consisting of structural components with properties to be calculated according to EN Eurocode methods. 3.2 Indications to writers of hENs and ETAs for structural material and constituent products with properties to be determined by testing 3.2.1. For structural materials and constituent products with properties which enter into structural calculations of works or otherwise relate to their mechanical resistance and stability and/or fire resistance including aspects of durability and serviceability material hENs and ETAs shall meet the following: • Material hENs and ETAs shall take the technical requirements of the EN Eurocodes into account so that the assumptions of design according to the EN Eurocodes are met. This applies in particular to the general principles and requirements given in EN 1990 Basis of structural design e.g. with regard to the definition of values of material or product properties such as the characteristic value24; • Material hENs and ETAs will therefore have to lay down the methods for determining these properties and to specify the requirements for the factory production control and for the conformity attestation in such a way that each declared value or declared class corresponds as far as practi • 23 Шляхом застосування CPD і у відповідності з мандатом який було надано Комісією. 24 EN 1990 п. 1.5.4.1 визначає характеристичне значення як "Значення характеристики матеріалу або виробу яке має задану ймовірність не бути отриманим в результаті гіпотетичної необмеженої серії випробувань. Це значення як правило відповідає певній квантилі припустимого статистичного розподілу певної характеристики матеріалу або виробу. За деяких обставин номінальне значення використовується як характеристичне значення". Однак часто характеристичне значення також бере до уваги довірчий рівень. 23 By application of CPD and in conformity with the mandate given by the Commission. 24 EN 1990 § 1.5.4.1 defines the characteristic values as "Value of a material or product property having a prescribed probability of not being attained in a hypothetical unlimited test series. This value generally corresponds to a specific tractile of the assumed statistical distribution of the particular property of the material or product. A nominal value is used as the characteristic value in some circumstances". However often the characteristic value takes also the confidence level into account. 20 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 ливо визначеній статистичній достовірності визначеним рівням квантилі і достовірності і могли під час проектування будівель і споруд використовуватися як "характеристичне значення"; • щоб взяти до уваги "можливі відмінності географічних або кліматичних умов або способів життя а також у рівнях захисту що переважають на національному регіональному або місцевому рівнях" в розумінні ст. 3.2 CDP 7 в hEN і ЕТА на матеріали можуть бути встановлені рівні і класи9 відповідно до керівних документів Е і F які брали би до уваги установлену компетенцію Держав-членів щодо рівнів безпеки включаючи аспекти довговічності й економії. Держави-члени зможуть тоді обирати рівні і класи яких треба дотримуватися на їх території. Примітка. Узгоджені технічні умови не повинні усувати з ринку вироби які законно використовуються принаймні в одній Державі-члені. Тому hEN або ЕТА на матеріали можуть містити певні положення які відрізняются від положень EN Eurocodes за умови що заявлені значення залишаються такими що можуть використовуватися для проектування будівель і споруд згідно з EN Eurocodes. 3.2.2. Розробляючи положення в hEN або ЕТА на матеріали які визначають заявлені значення або класи ТС з виробів CEN І WG ЕОТА мають усвідомлювати що: • поправки на мінливість заявлених значень "конструктивних матеріалів і виробів" в проектних розрахунках згідно з EN Eurocodes враховуються частковими коефіцієнтами надійності за матеріалом; • значення або клас характеристики або експлуатаційної якості "конструктивного матеріалу або складового виробу" які необхідні для проектування будівель і споруд і їхніх частин і тому важливі для конкурентоспроможності цього матеріалу або виробу буде не встановленим характеристичним значенням або класом а розрахунковим значенням25; • рішення щодо факторів безпеки включаючи часткові коефіцієнти за матеріалом які використовуються для визначення розрахункового значення за характеристичним значенням24 залишаються обов'язком Держав-членів. cable to a defined statistical confidence defined fractile and confidence level and can for the structural design of works be taken as the "characteristic value" • In order to take into account "possible differences in geographical or climatic conditions or in ways of life as well as different levels of protection that prevail at national regional or local level" in the sense of Art 3 2 of the CPD7 levels and classes9 may have to be established in the material hENs and ETAs in accordance with Guidance Papers E and F taking into account the established competence of the Member States concerning the levels of safety including aspects of durability and economy. The Member States may then choose the levels and classes to be observed m their territory. Note: Harmonised specifications shall not exclude from the market products legally in use in at least one Member State. Therefore materials hENs or ETAs may include specific provisions deviating from the EN Eurocode provisions provided that the declared values remain usable for the design of construction works according to the EN Eurocodes. 3.2.2. When making provisions in material hENs or ETAs which determine the declared values or classes CEN product TCs and EOTA WGs should be aware that: • Uncertainties concerning declared values of 'structural materials and products" will in design calculations according to the EN Eurocodes be allowed for by material partial safety factors • The value or class of a property or performance of a "structural material or constituent product" which is needed in the design of works and parts thereof and is consequently important for the competitiveness of that material or product will not be the declared characteristic value or class but the design value25. • Deciding on the safety factors including the material partial factors which are used to deter mine the design value from the characteristic value24 remains the responsibility of Member States. 25 Згідно з EN 1990 п. 1.5.4.2 і 1.6 розрахункове значення характеристики матеріалу або виробу визначається як "значення що одержується від ділення характеристичного значення на частковий коефіцієнт для характеристики матеріалу або для характеристики матеріалу яка також враховує мінливість і розмірні варіації моделі або за особливих обставин прямим визначенням". 25 According to EN1990 § 1.5.4.2 and 1.6 the design value of a material or product property is defined as "value obtained by dividing the characteristic value by a partial factor for material property or for material property also accounting for model uncertainties and dimensional variation or in special circumstances by direct determination". 21 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 3.2.3. Усі положення щодо маркування СЕ і супровідної інформації щодо характеристик виробу чи матеріалу мають бути наведені у відповідному hEN або ЕТА згідно з мандатами і керівними документами комісії. 3.2.4. Для характеристик матеріалів необхідних для конструктивних розрахунків будівель і споруд які пов'язані з основними вимогами hEN або ЕТА на матеріали необхідно щоб усі їхні значення або класи які мають значення для розрахунків або розрахункових припущень EN Eurocodes заявлялися в інформації що супроводжує маркування СЕ. Якщо одна з цих характеристик для яких мають бути заявлені значення або класи відсутня в мандаті CEN/TC або EOTA/WG мають повідомити Комісію щоб до відповідного мандата були внесені зміни якщо це виправдано і якщо це необхідно було вжито перехідних заходів щоб дозволити публікацію hEN або ЕТА без затримок. 3.2.5. Якщо це доречно положення зазначені в пунктах з 3.2.1 по 3.2.4 щодо ЕТА мають також братися до уваги ЕОТА при підготовці настанов з ЕТА ETAG . 3.3. Вказівки для авторів hEN або ЕТА для конструкційних компонентів комплектів з характеристиками які мають визначатися згідно з EN Eurocodes26 3.3.1. Вступ hEN і ЕТА на конструктивні компоненти або комплекти які нижче називаються "hEN і ЕТА на компоненти" мають забезпечувати один кілька або всі27 з наступних методів для визначення характеристик що стосуються основних вимог № 1 "Механічний опір і стійкість" включаючи такі аспекти основної вимоги № 4 "Безпека експлуатації" які стосуються механічного опору і стійкості і аспектів основної вимоги № 2 "Пожежна безпека" які мають бути заявлені як інформація що супроводжує маркування СЕ: 3.2.3. All of the provisions concerning the CE marking and the accompanying information on the properties of a product or material shall be given in the relevant hEN or ETA in accordance with the mandates and the guidance papers of the Commission. 3.2.4. For material properties needed for the structural design of works and that are linked to the Essential Requirements the material hEN or ETA shall provide that all of their values or classes relevant for the calculation or the design assumptions of the EN Eurocodes are declared in the information accompanying the CE marking. If one of those properties for which values or classes have to be declared is missing in the mandate the CEN/TC or EOTA/WG shall inform the Commission so that the corresponding mandate can if justified be amended and if needed transitional arrangements can be made to enable the hEN or ETA to be published without delay. 3.2.5. Provisions made in 3.2.1 to 3.2.4 with regard to ETAs shall also be taken into account by EOTA in the preparation of the ETA Guidelines ETAGs as appropriate. 3.3 Indications to writers of hENs and ETAs for structural components and kits with properties to be determined according to EN Eurocodes26 3.3.1. Introduction The hENs and ETAs for structural components or kits hereinafter referred to as "component hENs and ETAs" shall provide for one or several or all27 of the following methods to determine the properties relating to the essential requirements № 1 "mechanical resistance and stability" including such aspects of Essential Requirement № 4 Safety in use which relate to mechanical resistance and stability and aspects of Essential Requirement № 2 "resistance to fire" to be declared as information accompanying the CE marking: 26 Характеристики конструктивних компонентів і комплектів також можуть бути визначені шляхом випробування. Методи які мають застосовуватися для цього наведені в hEN або ЕТА для відповідного конструктивного компонента або комплекту. 27 Для даного виробу одна або кілька характеристик можуть підлягати одному з цих методів а інші характеристики можуть підлягати іншим з цих методів. 26 Properties of structural components and kits can also be determined by testing. The methods to be applied are those which will be given in the hEN or ETA for the structural component or kit concerned. 27 For a given product one or several properties can be subject to one of these methods and other properties can be subject to another of these methods. 22 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 - Метод 1. Зазначення геометричних розмірів компонента і характеристик використаних матеріалів і складових виробів згідно з 3.3.2; - Метод 2. Визначення характеристик за допомогою EN Eurocodes з результатами вираженими як характеристичні значення або розрахункові значення згідно з 3.3.3; - Метод 3: Посилання на проектні документи будівель і споруд або замовлення клієнта згідно з 3.3.4. Маркування СЕ і супроводжувальні документи для такого виробу мають забезпечувати усю необхідну інформацію для використання виробу для будівель і споруд або для включення характеристик виробу до конструктивних розрахунків будівель і споруд або їхніх частин. Вироби які мають заявлені значення визначені згідно з методами розрахунків EN Eurocodes що відповідають гармонізованим технічним умовам і на основі цього мають маркування СЕ повинні отримати дозвіл на розміщення на ринку і використання для призначеної для них цілі в усіх Державах-членах див. статтю 6.1 CPD . 3.3.2. Метод 1 hEN або ЕТА на компонент передбачають що маркування СЕ має супроводжуватися наступною інформацією: - геометричними даними розміри і перерізи включаючи допуски конструктивного компонента або у випадку комплектів установленої системи і компонентів комплекту і - характеристиками використаних матеріалів і складових виробів28 які необхідні для визначення згідно з національними положеннями дійсними в місці застосування або можливого застосування несучої здатності та інших характеристик включаючи аспекти довговічності й експлуатаційної придатності конструкційного компонента або у випадку комплектів зібраної системи встановленого як частина будівель і споруд – див. 3.3.З f . Адекватність відповідних положень має бути перевірена шляхом консультацій з CEN/TC 250. Планується що приклади застосування методу 1 і приклади маркування СЕ розроблені CEN/TC або EOTA/WG з виробів будуть оприлюднені службами Комісії на їхньому веб-сайті. - Method 1: Indication of geometrical data of the component and of properties of the materials and constituent products used according to 3.3.2; - Method 2: Determination of properties by means of the EN Eurocodes with the results expressed as characteristic values or design values according to 3.3.3; - Method 3: Reference to design documents of the works or client's order according to 3.3.4. CE marking and the accompanying documents for such a product shall provide all of the information necessary to use the product in works or to integrate the product characteristics into the structural design of works or parts thereof. Products that have declared values determined according to EN Eurocode calculation methods following the harmonised technical specifications and that are CE marked on this basis must be allowed to be placed on the market and used for the purpose for which they are intended in all Member States see CPD article 6.1 . 3.3.2. Method 1 The component hEN or ETA provides that the CE marking shall be accompanied by the following information: - the geometrical data dimensions and cross sections including tolerances of the structural component or in the case of kits of the installed system and the components of the kit and - the properties of the materials and constituent products used28 that are needed to determine according to the National Provisions valid in the place of use or possible use load-bearing capacities and other properties including aspects of durability and serviceability of the structural component or in the case of kits of the assembled system installed in the works –see 3.3.З f . The adequacy of the respective provisions should be verified in consultation with CEN/TC 250. It is intended that examples for the application of method 1 and examples of CE marking developed by product CEN/ТCs or EOTA/WGs will be made publicly available by the Commission services in their web site. 28 Характеристики використаних матеріалів і складових виробів мають бути вказані шляхом посилання на технічні умови відповідних виробів. 28 The properties of the materials and constituent products used should be indicated by reference to the respective product specification. 23 ДСТУ Н Б А.1.1-77:2007 3.3.3. Метод 2 hEN або ЕТА на компоненти використовують методи EN Eurocodes як засоби для визначення характеристик конструктивних компонентів або комплектів що стосуються основних вимог "механічний опір і стійкість" або "вогнестійкість" показниках характеристичних або розрахункових значень беручи до уваги наступне. 3.3.3.1. Загальні положення а у hEN та ЕТА на компоненти повинні відповідати принципам і вимогам викладеним в EN 1990 "Основи проектування конструкцій" наприклад беручи до уваги визначення значень характеристик матеріалів або виробів таких як характеристичні значення24 і розрахункові значення25. Таким чином hEN та ЕТА на компоненти мають: - визначати характеристики конструктивних компонентів і комплектів що стосуються "механічного опору і стійкості" або "вогнестійкості" які використовуються в проектуванні будівель і споруд і - встановлювати методи для визначення цих характеристик і вказувати вимоги до контролю виробництва і підтвердження відповідності. Таким чином кожне заявлене значення або заявлений клас відповідають наскільки це можливо визначеній статистичній достовірності визначеним рівням квантилі і достовірності і можуть використовуватися для проектування будівель і споруд як "характеристичне значення" або "розрахункове значення". b hEN та ЕТА на компоненти наскільки це можливо з практичної точки зору мають застосовувати методи зазначені у відповідних EN Eurocodes. Адекватність положень hEN та ЕТА на компоненти щодо зазначень характеристик які стосуються механічного опору і стійкості та вогнестійкості має бути перевірена шляхом консультацій з CEN/TC 250. Проте узгоджені технічні умови не повинні усувати з ринку вироби які законно використовуються принаймні в одній державі-члені. Таким чином hEN або ЕТА на компонент може включати певні положення що відхиляються від положень EN Eurocodes за умови що компонент або у випадку комплекту зібрана система залишається придатною для будівель і споруд спроектованих відповідно до EN Eurocodes. 3.3.3. Method 2 The component hEN or ETA uses EN Eurocode methods as the means of determining the properties of the structural component or kits relating to the essential requirements "mechanical resistance and stability" or "resistance to fire" in terms of characteristic values or design values taking into account the following: 3.3.3.1. General a Component hENs and ETAs shall comply with the principles and requirements given in EN 1990 Basis of structural design e. g. with regard to the definition of values of material or product properties such as the characteristic value24 and the design value25. Thus component hENs and ETAs will have to: - define the properties of structural components and kits which relate to "mechanical resistance and stability" or "resistance to fire" that are to be used in the structural design of works and - lay down the methods for determining those properties and specify the requirements for the factory production control and for the conformity attestation. In such a way that each declared value or declared class corresponds as far as practicable to a defined statistical confidence defined fractile and confidence level and can for the structural design of works be taken as the "characteristic value" or "design value". b Component hENs and ETAs shall use the methods given in the specific EN Eurocodes as far as applicable. The adequacy of the provisions of components hENs and ETAs concerning the indication of properties related to mechanical resistance and stability and resistance to fire should be verified in consultation with CEN/TC 250. Nevertheless harmonised specifications shall not exclude from the market products legally in use in at least one Member State. Therefore a component hEN or ETA may include specific provisions deviating from the EN Eurocode provisions provided that the component or in the case of kits the assembled system remains usable for works designed according to EN Eurocodes. 24 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Примітка. Методи EN Eurocodes на які посилаються hEN і ЕТА мають такий самий статус як метод випробувань описаний у підтримуючому стандарті на який посилається hEN або ЕТА. Шляхом посилання відповідні пункти EN Eurocodes стають частиною гармонізованих технічних умов на виріб. с hEN і ЕТА на компоненти мають брати до уваги встановлену компетенцію Держав-членів щодо рівнів безпеки включаючи аспекти довговічності і економії29 і специфічні для країни дані які стосуються "відмінностей географічних або кліматичних умов або способів життя а також у рівнях захисту що переважають на національному регіональному або місцевому рівнях" в розумінні ст. 3.2 CPD 7. Для цього відповідні рівні і класи9 які надають можливість національного вибору відповідних параметрів і які можуть бути включені в національні положення можуть бути наведені в hEN і ЕТА на компоненти беручи до уваги відповідні параметри що визначаються на національному рівні. До цих рівнів і класів застосовується Керівний документ Е з положеннями що стосуються граничних рівнів розділ 3 мінімальні/максимальні значення класів характеристик виробів розділ 4 і можливих національних вимог що стосуються рівнів характеристик виробу розділ 5 . Оскільки конструктивні компоненти і комплекти є готовими частинами будівель і споруд які мають маркування СЕ відповідно до CPD до них також застосовується розділ 2 Керівного документа Е. Рівні і класи мають бути представлені таким чином що вибір Держав-членів не є визначеним заздалегідь наприклад шляхом назви присвоєної певному рівню або класу . Держави-члени заохочуються до співробітництва для зведення до мінімуму кількості класів і рівнів які мають бути введені авторами технічних умов до hEN і ЕТА для "конструктивних компонентів і комплектів". d що стосується довговічності Керівний документ F застосовується також до конструктивних компонентів і комплектів та їхніх характеристик пов'язаних із основними вимогами "механічний опір і стійкість" або "вогнестійкість". Для параметрів які впливають на довговічність будівель і споруд hEN і ETA на компоненти мають також надавати можливість національного вибору шляхом рівнів або класів згідно з Керівним документом Е. Note: EN Eurocode methods referred to in hENs and ETAs have the same status as a test method described in a supporting standard and referred to in an hEN or ETA. By use of a reference the respective EN Eurocode clauses become part of the harmonised product specification. c Component hENs and ETAs shall take into account the established competence of the Member States concerning the levels of safety including aspects of durability and economy29 and of country specific data related to "differences in geographical or climatic conditions or in ways of life or different levels of protection that prevail at National regional or local level" in the sense of Art. 3.2 of the CPD7 For this purpose appropriate levels and classes9 which give the possibility of national choices for the respective parameters and which can be referred to in the National Provisions may have to be given in the component hENs and ETAs taking into account the relevant Nationally Determined Parameters. With respect to these levels and classes Guidance Paper E applies with the provisions concerning threshold levels section 3; minimum/maximum values classes of product performance section 4 and possible National requirements concerning levels of product performances section 5 . As structural components and kits are prefabricated parts of works bearing the CE marking according to the CPD also section 2 of Guidance Paper E applies. The levels and classes should be presented in such a way that the Member States choice is not predetermined e. g. by the name given to a certain level or class . Member States are encouraged to co-operate to minimise the number of classes and levels to be introduced in hENs and ETAs by specification writers for "structural components and kits". d As far as durability is concerned Guidance Paper F on durability applies also to structural components or kits and their properties related to the Essential Requirements "mechanical resistance and stability" or "resistance to fire". For parameters that have an influence on the durability of the works the Component hENs and ETAs shall also give the possibility for national choices by means of levels or classes according to Guidance Paper E. 29 Які включають аспекти експлуатаційної придатності в розумінні EN Eurocodes. 29 Which includes the aspects of serviceability in the sense of EN Eurocodes. 25 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 e використання положень EN Eurocodes в hEN і ЕТА на компоненти беручи до уваги параметри що визначаються на національному рівні в hEN або ЕТА на компоненти шляхом присвоювання відповідних рівнів і класів якщо це доречно див. 3.3.3.2 примітку 2 може бути зроблене: - посиланням в hEN або ETA на компонент на відповідну відповідні частину частини EN Eurocode зазначаючи відповідні розділи або пункти цьому методу віддається перевага або - включенням відповідних положень EN Eurocode до hEN або ЕТА на компонент з відповідною адаптацією або спрощенням де це необхідно; f hEN і ЕТА на компоненти мають вказувати матеріали і складові вироби які мають використовуватися посилаючись на відповідні hEN 30 або ЕТА на вироби щодо перехідних заходів див. 3.3.3.3 . Це застосовується до будь-яких матеріалів або складових виробів які мають розглядатися як будівельні вироби в розумінні CPD і характеристики яких: - входять до розрахунку характеристик конструктивних компонентів або комплектів за характеристичними значеннями або - опосередковано стосуються механічного опору і стійкості будівель і споруд зокрема з огляду на аспекти довговічності31 навіть якщо вони не входять до розрахунків. g Усі правила що стосуються маркування СЕ та супровідної інформації про характеристики конструктивних компонентів або комплектів з інформацією необхідною для їхнього застосування виробниками мають бути наведені в hEN або ЕТА на компоненти на виконання мандата наданого комісією і згідно з Керівним документом D. e The use of EN Eurocode provisions in component hENs and ETAs taking the Nationally Determined Parameters into account in the component hEN or ETA by appropriate levels and classes if relevant see 3.3.3.2 note 2 may be done by: - Referring in the component hEN or ETA to the respective EN Eurocode Part s indicating the relevant sections or clauses this method is preferred or - Incorporating the respective EN Eurocode provisions in the component hEN or ETA where necessary with appropriate adaptation or simplification f Component hENs and ETAs should specify the materials and constituent products to be used by referring to the respective product hEN30 or ETAs for transitional arrangements see 3.3.3.3 . This applies to any material or constituent product which is to be considered as a construction product in the sense of the CPD and the properties of which: - enter into the calculation of properties of the structural component or kit by the characteristic value or - relate indirectly to the mechanical resistance and stability of the works in particular with regard to durability aspects31 even if they do not enter into the calculation. g All rules related to the CE Marking and the accompanying information on the properties of structural components or kits must be given with the details necessary for the application by the manufacturers in the component hEN or ETA in application of the mandate given by the Commission and in accordance with Guidance Paper D. 30 У певних випадках які мають бути визначені Комі сією і Державами-членами hEN і ЕТА на компоненти можуть посилатися на Європейські стандарти виробів які не мають або тимчасово не мають статусу гармонізованих стандартів в розумінні CPD наприклад EN 206 "бетон". 31 Наприклад домішки до бетону які можливо мають негативний вплив відносно корозії сталевої арматури заповнювачі які можуть викликати взаємодію лугів цементу з кремнеземом заповнювача або конструкційна сталь яка в залежності від складу може бути більш чи менш чутлива до корозії або вогнезахисні матеріали для зниження температури конструкційних виробів. 30 In specific cases to be identified by the Commission and Member States component hENs or ETAs may refer to European product standards which do not or not yet have the status of harmonised standard in the sense of the CPD for instance EN 206 "concrete". 31 E. g. concrete admixtures possibly having a negative effect concerning corrosion of reinforcing steel aggregates possibly leading to alkali-silica reaction. or structural steel which depending on its composition could be more or less sensitive to corrosion or fire protection materials to reduce temperature of structural products. 26 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Положення що стосуються "вказівок для встановлення характеристик виробу" і "настанов для авторів технічних умов щодо встановлення характеристик виробу" пункти 3.6 і 4 Керівного документа D застосовуються також до характеристик що стосуються основних вимог "механічний опір і стійкість" та "вогнестійкість". Тому hEN або ЕТА мають передбачати що інформація яка супроводжує маркування СЕ конструктивного компонента або комплекту має включати рівні або класи характеристик що стосуються основних вимог "механічний опір і стійкість" та "вогнестійкість" виражені за допомогою заявлених значень або заявлених класів включаючи проектні припущення використані виробником. Виробник таких готових частин будівель і споруд може вибрати в кожному випадку рівні і класи відповідно до запланованого використання див. 3.3.3.1 с і d a також 3.3.3.2 . h розробляючи положення hEN або ETA на конструктивні компоненти або комплекти які визначають заявлені значення або класи ТС з виробів СEN і органи ЕОТА мають усвідомлювати що: - значення або класи характеристик конструктивного компонента або комплекту які суттєво важливі для проектування будівель і споруд і тому для конкурентоспроможності конструктивного компонента або комплекту мають бути не характеристичними значеннями а розрахунковими значеннями; - мінливість заявлених значень або класів конструктивного компонента або комплекту з маркуванням СЕ згідно з EN Eurocode а також згідно з існуючими національними правилами проектування буде взята до уваги при розрахунку будівель і споруд з частковими коефіцієнтами за матеріалом який може застосовуватися до конструктивного компонента або у випадку комплекту до встановленої системи; - встановлення часткових коефіцієнтів матеріалів які можуть застосовуватися до конструкційних компонентів або у випадку комплектів до встановленої системи залишається обов'язком Держав-членів. 3.3.3.2. Наведення характеристик які стосуються "механічного опору і стійкості" та "вогнестійкості" Характеристики що стосуються "механічного опору і стійкості" та "вогнестійкості" та інформація що супроводжує маркування СЕ мають бути вказані в hEN або ЕТА на компоненти найпростішим чином з урахуванням потреби виконувати національні положення. Це може бути зроблене шляхом наведення характеристик як: The provisions concerning the "indications to identify the characteristics of the product" and the "guidance to specification writers regarding the identification of product characteristics" clauses 3.6 and 4 of Guidance Paper D apply also to properties related to the essential requirements "mechanical resistance and stability" and "resistance to fire". Thus the hEN or ETA shall provide that the information accompanying the CE marking of a structural component or kit shall include the levels or classes of the properties related to the essential requirements "mechanical resistance and stability" and "resistance to fire" expressed in terms of declared values or declared classes including the design assumptions used by the manufacturer. It will be up to the manufacturer of such prefabricated parts of works to choose in each case levels and classes according to the intended use see 3.3.3.1 c and d as well as 3.3.3.2 . h When making provisions in hENs or ETAs for structural components or kits that determine the declared values or classes CEN product TCs and EOTA bodies should be aware that: - the values or classes of performance of the structural component or kit which are essential for the design of works and consequently for the competitiveness of the structural component or kit will not be the characteristic values but the design values; - uncertainties concerning declared values or classes of the CE-marked structural component or kit will according to the EN Eurocodes but also according to the prevailing national design rules be taken into account in calculations of the works by material partial factors applicable to the structural component or in the case of a kit to the installed system; - laying down the material partial factors applicable to the structural component or in the case of a kit to the installed system remains the responsibility of the Member States. 3.3.3.2. Expression of properties related to "me chanical resistance and stability" and "resistance to fire" The properties related to "mechanical resistance and stability" and "resistance to fire" and the information accompanying the CE marking should be specified in component hENs or ETAs as simply as possible with regard to the needs of fulfilling the National Provisions. This may be done by expressing the properties in terms of: 27 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 a характеристичних значень для міцності та інших характеристик перерізів за якими може бути обчислена несуча здатність та інші аспекти32 конструкційного компонента або у випадку комплекту зібраної системи встановленого в будівлю або споруду беручи до уваги національні положення або b розрахункових значень за умови що NDP які застосовуються до будівель і споруд були взяті до уваги шляхом: - відповідних рівнів і класів які відповідають системам NDP див. пункти з 2.1.2 по 2.1.5 і 2.2.2 або - значень NDP наведених в національних додатках до Eurocode. Якщо національний додаток не був розроблений мають застосовуватися рекомендовані значення які надають відповідні частини EN Eurocode. hEN або ETA на вироби мають також розглядати випадки в яких Держави-члени замість встановлення власних NDP приймають відповідні значення класи та/або методи рекомендовані у відповідній частині частинах EN Eurocode. Примітка 1. Наведення характеристики конструктивного компонента або комплекту "розрахунковим значенням" передбачає що система NDP яка може застосовуватися до компонента або комплекту в умовах кінцевого використання виражається в hEN або ЕТА як класи. З цією метою в hEN або ЕТА на компонент класи будуть визначені поєднанням NDP що застосовуються в Державах-членах. Як правило для даного конструктивного компонента або комплекту та його запланованого використання: - не будуть застосовуватися декілька символів класів або альтернативних методів які в EN Eurocodes мають статус NDP і - відповідні NDP не завжди будуть різними в різних Державах-членах. Це означає що в більшості випадків обмеженої кількості класів в hEN або ЕТА на компонент буде досить для охоплення NDP та відмінностей NDP які можуть застосовуватися до компонента або комплекту в різних державах-членах. Примітка 2. Зрештою у певних випадках для даного компонента або комплекту може статися так що в hEN або ЕТА на компонент має братися до уваги тільки один набір NDP який охоплює умови кінцевого використання в усіх Державах-членах. a characteristic values for strength and other cross section properties from which the load-bearing capacities and other aspects32 of the structural component or in the case of kits of the assembled system installed in the works taking into account the National Provisions can be calculated or b design values provided that the NDPs applicable to works have been taken into account by: - appropriate levels and classes which correspond to sets of NDPs see 2.1.2 to 2.1.5 and 2.2.2 or - values for the NDPs given in the National Annexes of the Eurocodes. If a National annex has not been elaborated the recommended values provided by the relevant parts of EN Eurocode Parts are applicable. The product hEN s or ETA s should also consider the case in which a Member State instead of setting up its own NDPs has adopted the respective values classes and/or methods recommended in the EN Eurocode part s concerned. Note 1: To express a property of a structural component or kit by the "design value" involves that the set of NDPs which are applicable to the component or kit in the end use conditions are expressed in the hEN or ETA in terms of classes. For this purpose the classes will be defined in component hEN or ETA by the combination of NDPs applicable in Member States. Normally for a given structural component or kit and its intended use: - a number of symbols classes or alternative methods which in EN Eurocodes have the status of NDPs will not be relevant and - the relevant NDPs will not always be different from one Member State to the other. This means that in most cases a reduced number of classes in the component hEN or ETA will be sufficient to cover the NDPs and the differences of NDPs in the various Member States applicable to the component or kit. Note 2: Eventually in particular cases it may happen for a given component or kit that there is just one set of NDPs to be taken into account in the component hEN or ETA which covers the end use conditions in all the Member States. 32 Наприклад термоізоляція для вогнезагороджувальних елементів. 32 For instance thermal insulation for fire separating elements. 28 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Планується що приклади застосування методу 2 і приклади маркування СЕ розроблені CEN/TC з виробів або EOTA/WG будуть оприлюднені службами Комісії на їхньому веб-сайті. 3.3.3.3. Перехідні заходи Наступні перехідні заходи мають бути взяті до уваги при складанні hEN або ЕТА на компоненти: • на період часу коли відповідні EN Eurocodes ще не є доступними і тому на них не можна посилатися в hEN або ЕТА на компоненти або використовувати їх виробникам конструктивних компонентів або комплектів рекомендується посилатися33 або включати наскільки це можливо відповідні положення EN Eurocode в їхній останній версії після консультацій з CEN/TC 250. Ці положення будуть замінені посиланнями на відповідні EN Eurocodes коли ті стануть доступними; • на період часу коли відповідні hEN або ETA на матеріали ще не є доступними і тому на них не можна посилатися в hEN або ЕТА на компоненти або використовувати їх виробникам конструктивних компонентів або комплектів рекомендується включати наскільки це можливо технічні умови на матеріали або вироби в hEN або ЕТА на компоненти найкраще в додатки після консультацій з відповідними ТС/WG з матеріалів34; Положення hEN або ЕТА на компоненти для таких перехідних заходів будуть необхідні до кінця періодів співіснування відповідних матеріалів і складових виробів. Для подальшої інформації щодо "перехідних заходів" що застосовуються до hEN або ЕТА на матеріали і складові вироби дивись Керівний документ J. 3.3.4. Метод 3 а у випадках коли конструктивний компонент або комплект виробляються згідно з проектною документацією кресленнями технічними умовами тощо підготовленою проектувальником будівель і споруд35 згідно з Національними положеннями hEN або ЕТА на компоненти мають It is intended that examples for the application of method 2 and examples of CE marking developed by product CEN/TCs or EOTA/WGs will be made publicly available by the Commission services in their web-site. 3.3.3.3. Transitional arrangements The following transitional arrangements shall be taken into account in the drafting of component hENs or ETAs: • For the period of time in which the respective EN Eurocodes are not yet available and thus cannot be referred to in the Component hEN or ETA or used by manufacturers of the structural component or kit it is recommended to refer to33 or to incorporate as far as practicable the relevant EN Eurocode provisions in their latest version in consultation with CEN/TC 250. These provisions shall be replaced by references to the respective EN Eurocodes when these become available. • For the period of time in which the relevant material hENs or ETAs are not yet available and thus cannot be referred to in the component hEN or ETA or used by manufacturers of structural components or kits it is recommended to incorporate as far as practicable the material or product specification in the component hEN or ETA preferably in Annexes in consultation with the respective material TCs/WGs34 Provisions in component hENs or ETAs for such transitional arrangements will be necessary until the co-existence periods relating the respective materials and constituent products have come to their end. For further information on "Transitional Arrangements" applicable to hENs and ETAs for materials and constituent products see Guidance Paper J. 3.3.4 Method 3 a For cases in which a structural component or kit is produced in accordance with the design details drawings material specifications etc. prepared by the designer of the works35 following the National Provisions component hENs or ETAs shall provide where relevant that the information to 33 Посилатися можна тільки на загальнодоступні документи. 34 У більшості випадків таке попереднє узгодження використаних конструктивних матеріалів або складових продуктів буде неможливим. Зрештою подальші мандати на hEN або ETAG або зелене світло для ЕТА без настанов можуть бути забезпечені Європейською комісією. 35 Або проектувальником відповідної частини будівель і споруд. 33 Reference can only be made to documents which are publicly available. 34 In most cases such a preliminary harmonisation of the structural materials or constituent products used will not be practicable. Eventually further mandates for hENs or ETAGs or green light for an ETAs without guideline could be provided for by the European Commission. 35 Or the designer of the concerned part of the works. 29 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 забезпечити де це доречно щоб інформація яка супроводжує маркування СЕ стосовно характеристик виробу могла бути надана шляхом недвозначного посилання на відповідні проектні документи будівель і споруд; b у випадках коли виробник розробив і виготовив конструктивний компонент або комплект за положеннями замовлення клієнта згідно з національними положеннями що застосовуються до будівель і споруд hEN або ЕТА на компонент мають забезпечити якщо це доречно щоб інформація яка супроводжує маркування СЕ стосовно характеристик виробу могла бути надана шляхом недвозначного посилання на креслення і технічні умови на матеріали пов'язані із замовленням клієнта. 3.3.5. Засвідчення відповідності Що стосується засвідчення відповідності конструктивних елементів і комплектів як і для будь-яких інших будівельних виробів усі випробування і процедури мають бути здійснені і задокументовані згідно з положеннями CPD для перенесення в технічні умови виробу див. Керівний документ К пункт 2.4 . Таким чином hEN або ЕТА на компоненти мають містити необхідні положення для визначення завдань для виробника і компетентних органів стосовно засвідчення відповідності виробу. Характеристики конструктивного компонента або комплекта що стосуються "механічного опору і стійкості" та "вогнестійкості" і які визначаються шляхом розрахунків підлягають процедурі засвідчення відповідності як і усі інші характеристики. В межах систем засвідчення відповідності зазначених в додатку III до CPD за методом 2 перевірка розрахунків має розглядатися як частина "початкового випробування типу" виробу. 3.3.6. Застосування ЕТА Положення викладені в пунктах з 3.3.2 по 3.3.5 стосовно ЕТА якщо це доречно мають також бути взятими до уваги ЕОТА під час підготовки настанов з ЕТА ETAG . ЧАСТИНА 4: НАСТУПНІ ДІЇ ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОГРАМОЮ ЄВРОКОДІВ EUROCODE 4.1 Освіта 4.1.1. Щоб розвивати сильну основу EN Eurocodes описану вище Комісія розуміє важливість продовження цього за допомогою програм освіти щоб допомогти спеціалістам впровадити EN Eurocodes. accompany the CE marking with regard to the product properties can be given by making reference in an unambiguous way to the respective design documents of the works; b For cases in which the producer has designed and produced a structural component or kit following the provisions of the client's order in accordance with the National Provisions applicable to the works the component hEN or ETA shall provide where relevant that the information to accompany the CE marking withregard to the product properties can be given by making reference in an unambiguous way to the drawings and material specifications linked to the client's order. 3.3.5. Attestation of conformity Concerning the conformity attestation of structural components and kits as of any other construction product all of the tests and procedures shall be performed and documented according to the provisions of the CPD to be transposed into the technical specification of the product see Guidance Paper K clause 2.4 . Therefore component hENs or ETAs shall contain the necessary provisions to define the tasks of the manufacturer and the Notified Bodies with regard to the attestation of conformity of the product. Properties of a structural component or kit which relate to "mechanical resistance and stability" and "fire safety" and which are determined by calculation are subject to the procedure of attestation of conformity as is any other property. Within the systems of attestation of conformity referred to in Annex III of the CPD in the case of method 2 the checking of calculations shall be considered as a part of the "initial type testing" of the product. 3.3.6. Application to ETAs Provisions made in 3.3.2 to 3.3.5 with regard to ETAs should also be taken into account by EOTA in the preparation of the ETA Guidelines ETAGs as appropriate. PART 4: FUTURE ACTIONS RELATED TO THE EUROCODE PROGRAMME 4.1 Education 4.1.1. To build on the strong pedigree of the EN Eurocodes described above the Commission recognises the importance of building on this with programmes of education to help the professions to implement the EN Eurocodes. 30 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 4.1.2. Аспекти освіти які мають бути охоплені включають: - інформування і надання спеціалістам повних знань про EN Eurocodes - надання можливості спеціалістам постійного професійного розвитку і навчання - заохочення укладання підручників методичних настанов з проектування програмного забезпечення тощо для сприяння впровадженню EN Eurocodes - заохочення університетів і технічних коледжів до викладання інженерного проектування цивільних будівель і споруд за EN Eurocodes. 4.1.3 Комісія у взаємодії з промисловістю і Державами-членами буде заохочувати: - публікацію легко зрозумілих "вільних від жаргону" буклетів про EN Eurocodes; - проведення європейських семінарів для широкого кола спеціалістів після того як стануть доступними ключові EN Eurocodes наприклад EN 1990:Основи проектування ; - публікацію документів про прийняття EN Eurocodes урядом або від імені уряду; - проведення зустрічей організованих професійними організаціями та промисловими спілками з метою інформування спеціалістів-будівельників і викладачів університетів заслуховування і обговорення їхніх зауважень а також з метою подальшого розвитку можливостей які пропонують EN Eurocodes; - організацію постійних курсів професійної підготовки та навчання; - розвиток методичних настанов щодо впровадження. 4.1.4 Головним для будь-яких освітніх ініціатив є укладання: - підручників навчальних прикладів і довідкових документів; - програмного забезпечення; - довідників для найбільш розповсюджених споруд наприклад звичайних будинків які грунтуються на EN Eurocodes; - видавничі компанії компанії що розробляють програмне забезпечення і професійні організації будуть займатися цією важливою діяльністю здебільшого як комерційні підприємства. Заохочення для цих організацій може бути надане суворим зобов'язанням втілити EN Eurocodes з боку EC і Держав-членів. 4.1.5. Держави-члени мають заохочувати використання EN Eurocodes в приватних підрядах зокрема шляхом освітніх і інформаційних кампаній незалежно від вимог національних положень. 4.1.2. Aspects of education that need to be covered include: - informing and making the profession as a whole aware of the EN Eurocodes - providing continuing professional development and training to the profession - encouraging the production of handbooks design aids software etc to facilitate the implementation of the EN Eurocodes - encouraging Universities and Technical Colleges to base their teaching of civil and structural engineering design on the EN Eurocodes. 4.1.3 The Commission in liaison with industry and Member States will encourage: - Publication of easily understandable "jargon free" booklets covering the EN Eurocodes; - The holding of European seminars aimed at the profession as a whole as key EN Eurocodes become available as ENs e.g. EN 1990:Basis of Design ; - Publication of documents on the adoption of the EN Eurocodes through Government or on behalf of Government; - The holding of meetings organised by professional and industry bodies to inform construction professionals and university teachers to listen to and discuss their concerns and to promote the opportunities offered by the EN Eurocodes; - The arrangement of continuing professional development and training courses; - The development of aids to implementation. 4.1.4 Central to any initiatives taken on education is the production of: - Handbooks worked examples and background documents; - Software; - Guides for everyday structures e.g. normal buildings based on the EN Eurocodes; - Publishing companies software houses and trade organisations will carry out these important activities mainly as commercial ventures. Encouragement to these bodies can be given by a strong commitment to implementation of the EN Eurocodes both by the EC and the Member States. 4.1.5. Member States should encourage the use of the EN Eurocodes in private contracts particularly through education and information campaigns regardless of what may be requested by National provisions. 31 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 4.2. Дослідження стосовно Єврокодів EN Eurocodes 4.2.1. Служби Комісії розуміють що для збереження конкурентоспроможності будівельного сектора у світовій будівельній промисловості необхідно щоб EN Eurocodes після публікації залишалися найбільш актуальними і корисними міжнародними будівельними нормами і правилами які відповідають вимогам професійної діяльності у конкурентному середовищі. 4.2.2. EN Eurocodes повинні мати можливість розвиватися відповідно до інноваційного тиску ринку і прогресу наукових знань та методів. 4.2.3. Ринкові тиски спричиняються: - новими матеріалами і виробами; - новими шляхами замовлення і виконання будівельних робіт; - потребами економії при збереженні прийнятного рівня безпеки. Прогрес наукових знань та методів спричиняється: - потребою уникати катастроф у сфері безпеки наприклад землетрусів пожеж ; - знанням феноменів отриманих з інших галузей наприклад дія вітру з аеронавтики ; - відповідями на нові економічні або соціальні потреби наприклад швидкісні залізниці атомні електростанції ; - доступність потужних і поширених засобів обчислення комп'ютери і програмне забезпечення . 4.2.4. Ініціативи для досліджень виникають від - промисловості або зацікавлених користувачів; - органів влади які відповідають за безпеку економію науковий розвиток і освіту наприклад розробку NDP ; - університетів і дослідницьких організацій що отримали досвід від своєї участі в якості третіх сторін. 4.2.5. В багатьох випадках існуватиме обопільна зацікавленість промисловості й органів влади включаючи Європейську комісію у дослідженнях і це має бути відображено в угодах про спільне фінансування згідно з наступними критеріями: - джерела промисловості і користувачів – головні джерела фінансування для досліджень метою яких є короткострокові позитивні результати або індивідуальні переваги для особливих інноваційних компаній пов'язаних з ними галузей промисловості і користувачів наприклад унікальні підтвердження і ЕТА ; 4.2. Research with regard to EN Eurocodes 4.2.1. The Commission services recognises that for the Construction sector to remain competitive in the world construction industry it is essential that the EN Eurocodes once published should remain the most up to date useable International Codes of Practice meeting the requirements for a profession practising in a competitive environment. 4.2.2. The EN Eurocodes should be able to develop according to the innovative pressures of the market and the progress of scientific knowledge and methods. 4.2.3. The pressures from the market are generated by: - new material and new products; - new ways for procurement and execution of works; - needs for economy whilst maintaining acceptable levels of safety. The progress of the scientific knowledge and methods are generated by: - the need to avoid disasters in the area of safety eg seismic fire ; - a knowledge of phenomena acquired in other domains eg aeronautics for wind action ; - the answer to new economic or social needs eg High Speed Railways nuclear plants ; - the availability of powerful and widely-distributed tools for calculation computers and software . 4.2.4. Initiatives for research arise from - the industry or the users concerned; - public authorities in charge of safety economy scientific development and education for example the development of NDPs ; - universities and research organisations experienced from their involvement as third parties. 4.2.5. In many cases there will be a mutual interest for both industry and public authorities including the European Commission in research and this should be reflected by agreements on common funding according to the following criteria: - Industrial and user's sources – the main funding for research whose objectives are short-term benefits or particular advantages for special innovative companies and associated industries and users e.g. unique verifications and ETA's ; 32 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 - EC або національне державне фінансування – головні джерела фінансування для досліджень метою яких є середньострокові і довгострокові позитивні наслідки для європейської будівельної промисловості наприклад для покращення технічних умов і норм проектування узгодження моделей для дій і протидій покращення аспектів безпеки . 4.3. Супровід Єврокодів EN Eurocodes 4.3.1. Супровід EN Eurocodes є необхідним потреба в оновленні перегляді і завершенні добре зрозуміла для того щоб могло розвиватися покращене друге покоління EN Eurocodes. Однак має бути дотриманий період стабільності перш ніж вдаватися до інших змін36 ніж виправлення помилок. 4.3.2. Робота з супроводу буде включати: - скорочення відкритих виборів NDP ; - термінові питання здоров'я і безпеки; - виправлення помилок; - забезпечення того що в EN Eurocodes міститься найактуальніша інформація визнання останніх підтверджених інновацій і покращень у будівельній технології; - зворотній зв'язок від використання EN Eurocodes в різних Державах-членах через CEN; - запити до CEN щодо перегляду від промислових організацій або органів влади. 4.3.3. Організація супроводу має розпочатися після отримання позитивного голосування за проект EN Eurocodes група супроводу має бути сформована відповідним CEN/TC250 SC щоб: - далі розглянути питання координації що виникають з роботи інших робочих груп це необхідно тому що різні частини EN Eurocodes готуються не одночасно ; - надати пояснення до питань що виникають при використанні EN Eurocodes наприклад щодо історії й інтерпретації правил; - збирати коментарії і запити щодо поправок; - готувати плани дій для термінових переглядів у випадку питань пов'язаних з безпекою або майбутніх систематичних переглядів згідно з процедурою CEN і за рішенням CEN/TC250. - EC or National public funding – the mam funding for research whose objectives are medium to long term benefits for the European construction industry e. g. for improving technical specifications and design codes harmonising models for actions and resistances improving safety aspects . 4.3. Maintenance of EN Eurocodes 4.3.1. The maintenance of the EN Eurocodes is essential; the need for updating revision and completion is strongly recognisedso that an improved second generation of EN Eurocodes can evolve. However a period of stability should be observed before embarking on change36 other than to correct errors. 4.3.2. Maintenance work will involve: - Reducing open choices NDPs ; - urgent matters of health and safety; - correcting errors; - ensuring the most up to date information is in the EN Eurocodes recognising recent proven innovations and improvements in construction technology; - feedback from use of the EN Eurocodes in the various Member States through CEN; - requests from industrial organisations or public authorities to CEN members for revision. 4.3.3. The organisation of maintenance should start after the receipt of a positive vote on a draft EN Eurocode a Maintenance Group should be formed by the relevant CEN/TC250 SC to: - give further consideration of co-ordination items arising from the work of other Project Teams this is necessary as the various parts of the EN Eurocodes are not being prepared simultaneously ; - provide explanations to questions arising from the use of the EN Eurocode e g on background and interpretation of rules; - collect comments and requests for amendment - prepare action plans for urgent revision in the case of safety related matters or future systematic revisions according to the CEN procedure and as decided by CEN/TC250. - 36 Жодне переглянуте видання не має бути опубліковане до кінця періоду співіснування. 36 No revision should be published until after the coexistence period has finished. 33 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 4.3.4. Рішення щодо стратегії забезпечення адекватних ресурсів для підтримки EN Eurocodes має бути прийняте Європейською Комісією Державами-членами представниками промисловості і CEN які прагнутимуть знайти баланс між: - вимогами громадської безпеки; - конкурентними вимогами промисловості; - наявністю коштів. 4.3.4. The strategy to provide adequate resources to support the maintenance of the EN Eurocodes should be decided by the European Commission Member States Industry and CEN seeking to find a balance between: - the requirements for public safety; - the competitive demands of industry; - the availability of funds. - 34 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Додаток А Заходи з імплементації Єврокодів EN Eurocodes Annex A Arrangements for the implementation of the EN Eurocodes Періоди Опис Дія Event Description Periods Період вивчення Після того як фінальний проект підготовлений проектною групою надсилається до підкомітету для просування на голосування має бути наданий період для вивчення змісту частини Eurocode як компетентними властями так і членами підкомітету. Після взяття до уваги усіх коментарів що виникли протягом цього вивчення підкомітет схвалює висування документа на формальне голосування і надсилає його до CEN/MC стадія CEN 49 . Максимальний період для вивчення перегляду в підкомітеті і остаточного схвалення висування на формальне голосування складає 6 місяців. CEN/ NSB Examination Period After the final draft prepared by the Project Team is sent to the subcommittee for progressing to the vote a period should be allowed for examination of the content of the Eurocode Part by both competent authorities and Sub-committee members. After taking into account any comments generated from this examination the Sub-committee approves the document to go to formal vote and sends it to CEN/MC CEN stage 49 . A maximum period for the examination revision in the sub-committee and final approval to go to formal vote is 6 months. CEN/ NSBs Період процесу CEN Після отримання фінального проекту стадія CEN 49 CEN/MC організує формальне голосування і ратифікацію яка приводить до дати доступності DAV затвердженого європейського стандарту. Цей процес потребує близько 8 місяців в залежності від редагування перекладу перекладу частин Eurocode на дві Інші офіційні мови CEN і завершення документа до передавання його членам СЕN для публікації. ECEN/ NSB CEN Process Period After receiving the final draft CEN stage 49 CEN/MC organises the formal vote and the ratification leading to the date of availability DAV of the approved European standard. This process requires about 8 months depending on editing translation translation of the EN Eurocode Parts to the other two official languages of CEN and finalisation of the document prior to making it available to CEN members for publication. CEN/ NSBs Період перекладу Переклад частини Eurocode на офіційні національні мови NSB може розпочатися не пізніше того як національні комітети стандартизації отримають Eurocode від CEN DAV . Максимальний час відведений на переклад  – 12 місяців після DAV. NSB Translarion Period The translation of an Eurocode Part in authorised national languages may be started at the latest when the National Standardisation Bodies have received the Eurocode from CEN DAV . The maximum time allowed for translation is 12 months after DAV. NSBs Період національної стандартизації паралельно з періодом перекладу Період в два 2 роки після DAV є максимальним дозволеним часом для встановлення параметрів що визначаються на національному рівні. Однак як виняток SСС може розглядати запитання. Наприкінці цього періоду публікується національна версія частини EN Eurocode з національним додатком що містить параметри що визначаються на національному рівні. Наприкінці цього 2-річного періоду Держави-члени мають адаптувати свої національні положення таким чином що ця частина Eurocode може використовуватися на їхній території. Національний додаток має бути надісланий до служб EC для інформації див. 2.5.6 . Під час цього періоду Держави-члени мають інформувати Комісію про результати випробувань проведених з використанням цієї частини Eurocode див. 2.5.6 і додаток В . МС/ NSB National Calibration Period in parallel with translation period A period of two 2 years after DAV is the maximum time allowed to fix the Nationally Determined Parameters. The SCC could however examine requests for exceptions. At the end of this period the national version of an EN Eurocode Part will be published with the National Annex which will include the Nationally Determined Parameters. At the end of this 2-year period the Member States should have adapted their National Provisions so that this Eurocode Part can be used on their territory. The National Annex shall be sent to the EC services for information see 2.5.6 . During this period the Member States shall inform the Commission about the result of the tests undertaken using this EN Eurocode Part see 2.5.6 and Annex B . МC/ NSBs 35 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Період співіснування пакета Eurocode Під час періоду співіснування який починається наприкінці періоду національної стандартизації частина Eurocode може використовуватися так само як і колишня національна система норми і положення . Період співіснування пакета Eurocode продовжуватиметься не більше максимального строку у три 3 роки після національної публікації останньої частини в пакеті. Наприкінці періоду співіснування пакета NSB має вилучити усі національні стандарти що конфліктують а Держави-члени повинні забезпечити що всі частини відповідного пакета можуть бути використані на їхніх територіях без двозначності шляхом адаптації їхніх національних положень необхідним чином. Отже усі національні стандарти37 що конфліктують в пакеті мають бути вилучені не пізніше 5 років після DAV останнього доступного стандарту в пакеті див. 2.5.5 . МС/ NSB Промисловість Coexistence Period of a Eurocode Package During the coexistence period which starts at the end of the National Calibration period the Eurocode Part can be used just as the former national system codes and provisions can also be used. The coexistence period of an Eurocode Package will last up to a maximum time of three 3 years after the national publication of the last Part of a Package. At the end of the coexistence period of a Package the NSBs shall withdraw all conflicting national standards and the Member States shall make sure that all the Parts of the related Package can be used without ambiguity on their territories by adapting their National Provisions as necessary. Thus all conflicting National Standards37 in a package should be withdrawn a maximum of 5 years after DAV of the last available standard in the package see 2.5.5 . MS/ NSBs Industry 37 Слова "Національні стандарти що конфліктують" означають стандарти сфера застосування яких охоплює ті самі питання що і сфери частин EN Eurocode. 37 The words "conflicting National Standards" mean standards whose scope covers the same subjects as those of the EN Eurocode Parts. 36 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 1 DAV = Дата коли стандарт EN стає доступним 2 DoW = Дата скасування невідповідного національного стандарту 37 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 1 DAV = Date of availability 2 DoW = Date of withdrawal of conflicting National Standard 38 Додаток В Питання що мають бути висвітлені для укладання звіту про пробне використання Єврокодів EN Eurocodes Примітка. Відповідайте якомога стисліше не додавайте розрахунків або креслень. А Заголовок звіту: Включіть ТЕМУ МАТЕРІАЛ КРАЇНА В Основна інформація Тема звіту Дата звіту Автор и Використані EN Eurocodes Стадія перевірки або проектування Будь-який національний кодекс або ENV Eurocodes з його NAD використаний для порівняння Зведене резюме про роботу і отримані результати С Опис запроектованої будівлі будівель Тип будівлі існуюче чи нове будівництво? Включіть дрібномасштабні малюнки щоб проілюструвати будівлю D1. Проект або перевірка будівлі з використанням національних кодексів і стандартів D1.1 Використані національні кодекси і стандарти: 1 Основа для проектування 2 Дії 3 Матеріали D1.2 Резюме операцій перевірки проекту D1.3 Результати D2 Проект або перевірка будівлі з використанням EN Eurocodes D2.1 Яка частина EN Eurocodes була використана? Перелік NDP і використаних значень класів або альтернативних методів де в частині EN Eurocode вказані NDP. D2.2 Резюме операцій перевірки проекту D2.3 Результати Е Порівняння між двома розрахунками якщо потрібно F Відгук про використання EN Eurocodes Зручність використання Зрозумілість Ясність Чіткість Упущення Рівень складності Відносний час на розрахунки порівняно з національним кодексом Загальне враження від EN Eurocode s ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Annex В Items to be considered for the report on the EN Eurocode trial use Note: Keep answers as short as possible; do not add the calculations and drawings themselves. A Title of the report: Include SUBJECT MATERIAL COUNTRY В Basic Information Subject of report Date of report Author s EN Eurocodes s used Calibration study or design Any National Code or ENV Eurocode with its NAD used for comparison Executive summary of work and results obtained C Description of the structure s designed Type of the construction works is it an existing one or new build? Include small-scale figures to illustrate the construction works D1 The design or the checking of the structure using national codes and standards D1.1 The national codes and standards used: 1 Basis for the design 2 Actions 3 Materials D1.2 Summary of the design checking operations D1.3 Results D2 The design or the checking of the structure using EN Eurocodes D2.1 Which EN Eurocode Part used? List of NDPs and values or classes or alternatives methods used where NDPs are identified in the EN Eurocode Part. D2.2 Summary of the design checking operations D2.3 Results E Comparison between the two calculations if relevant F Observations on use of EN Eurocodes Usability Understandability Clarity Conciseness Omissions Level of complexity Relative time to do calculations compared with National Code Overall impression of EN Eurocode s 39 ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Додаток С Організація пакетів частин Єврокодів EN Eurocode Згідно з фактичним розумінням CEN 38 Єврокод 2 Eurocode 2 : Бетонні конструкції Пакет 2/1 Будівлі і цивільні інженерні споруди за винятком мостів і конструкцій для зберігання і утримання рідини. Пакет 2/2 Мости. Пакет 2/3 Конструкції для зберігання і утримання рідини. Єврокод 3 Eurocode 3 : Сталеві конструкції Пакет 3/1 Будівлі і цивільні інженерні споруди за витятком мостів бункерів резервуарів і трубопроводів сталевих стояків конструкцій для підтримання кранів башт та щогл. Пакет 3/2 Мости. Пакет 3/3 Бункери резервуари і трубопроводи. Пакет 3/4 Сталеві стояки. Пакет 3/5 Конструкції для підтримки кранів. Пакет 3/6 Башти та щогли. Єврокод 4 Eurocode 4 : Сталезалізобетонні конструкції Пакет 4/1 Будівлі і цивільні інженерні споруди за винятком мостів. Пакет 4/2 Мости. Єврокод 5 Eurocode 5 : Дерев'яні конструкції Пакет 5/1 Будівлі і цивільні інженерні споруди за винятком мостів. Пакет 5/2 Мости. Єврокод 6 Eurocode 6 : Кам'яні конструкції Пакет 6/1 Будівлі і цивільні інженерні споруди за винятком мостів. Пакет 6/2 Спрощене проектування. Єврокод 9 Eurocode 9 : Алюміній Пакет 9/1 Все без втоми. Пакет 9/2 Зі втомою. • Частини Єврокоду з EN 1990 1991 1997 і 1998 не видаються як пакети але є необхідними частинами пакетів Eurocode для проектування з конкретних матеріалів описаних вище. • Якщо частина Eurocode наводиться більше ніж в одному пакеті DoW для цієї частини буде така ж як для пакета з найпізнішою DoW. Annex C Packaging of the EN EUROCODE Parts According to the actual understanding of CEN 38 Eurocode 2: Concrete Structures Package 2/1 Building and Civil Engineering Structures excluding bridges and liquid retaining and containment structures Package 2/2 Bridges. Package 2/3 Liquid retaining and containment structures. Eurocode 3: Steel Structures Package 3/1 Building and Civil Engineering Structures excluding bridges silos tanks and pipelines steel piling crane supporting structures and towers and masts. Package 3/2 Bridges. Package 3/3 Silos tanks and pipelines. Package 3/4 Steel piling. Package 3/5 Crane supporting structures. Package 3/6 Towers and Masts. Eurocode 4: Composite Steel and Concrete Structures Package 4/1 Building and Civil Engineering Structures excluding bridges. Package 4/2 Bridges. Eurocode 5: Timber Structures Package 5/1 Buildings and Civil Engineering Structures excluding bridges. Package 5/2 Bridges. Eurocode 6: Masonry Structures Package 6/1 Building and Civil Engineering Structures excluding bridges. Package 6/2 Simplified design. Eurocode 9: Aluminium Package 9/1 All without fatigue. Package 9/2 With fatigue. • Eurocode Parts from EN 1990 1991 1997 and 1998 do not appear as Packages but are necessary parts of the Eurocode packages for design with particular materials described above. • Where a Eurocode Part appears in more than one Package the DoW for that Part is the same as that for the Package with the DoW furthest in the future. • 38 У разі необхідності CEN може оновити цей перелік. 40 38 This list should be up-dated by CEN as appropriate. ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 КОД УКНД 91.010.99 Ключові слова: директива будівельний виріб Єврокод Керівний документ настанова імплементація національний додаток