Колишнім Міністерством шляхів сполучення СРСР наказом № Г-196У від 09.01.87 р. (додаток 7) визначено перелік робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах і в організаціях комунального господарства та побутового обслуговування населення. Згідно з цим наказом (розділ б) Комунальні котельні, п. 4) таке право поширювалось на робітників з обслуговування водогрійних і парових котлів, що працюють на твердому та рідкому паливі. Чи поширюється це право на операторів котельних і операторів хімводоочистки для котельних, що працюють на природному газі?

Колишнім Міністерством шляхів сполучення СРСР наказом № Г-196У від 09.01.87 р. додаток 7 визначено перелік робіт з важкими та шкідливими умовами праці на яких можуть вста¬новлюватися доплати робітникам за умови праці на підприємствах і в організаціях комунального господарства та побутового обслуговування населення. Згідно з цим наказом розділ б Комунальні котельні п. 4 таке право поширювалось на робітників з обслуговування водогрійних і парових котлів що працюють на твердому та рідкому паливі. Чи поширюється це право на операторів котельних і операторів хімводоочистки для котельних що працюють на природному газі? Доплати за умови праці робітникам встановлюються відповідно до постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/22-78 «Об утверждении Типового положення об оценке усло-вий труда на робочих местах й по-рядке применения отраслевьіх перечней работ на которьіх могут устанавливаться доплати робочим за условия труда» та провадяться на робочих місцях на яких виконуються роботи передбачені галузевими переліками робіт із важкими та шкідливими особливими важкими та особливо шкідливими умовами праці у відсотках до тарифної ставки окладу лише за неможливості усунення шкідливих виробничих факторів організаційними або інженерно-технічними заходами. Конкретні розміри доплат за роботу із шкідливими і важкими умовами праці робітникам визначаються за результатами атестації робочих місць за умовами праці за шкалою передбаченою зазначеним вище Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядком застосування галузевих переліків робіт затверджених цією постановою. Враховуючи те що з часу затвердження Типового положення відбулися суттєві зміни форм власності і значна кількість підприємств втратила галузеве підпорядкування такі підприємства і організації можуть розробляти з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці свої переліки робочих місць і конкретних робіт на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці у вищезазначеному Порядку на підставі регіональних переліків робіт які мають додаватись до регіональних угод. Роз`яснення: О. ЧЕРНЕТЕНКО заступник Головного державного експерта з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці №10 2004