Відповідно до ДНАОП 0.05-3.05-81 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах» для таких професій, як муляр, маляр (будівельний), столяр (будівельний) на зовнішніх роботах взимку додатково передбачена видача: куртки бавовняної з утеплювальною прокладкою, штанів бавовняних з утеплювальною прокладкою, валянків — за поясами. Відповідно до Норм безплатної видачі робітникам і службовцям теплого спеціального одягу і спеціального взуття за кліматичними поясами, єдиними для всіх галузей народного господарства, затверджених постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальним питанням і Президії ВЦРПС від 08.12.1982 р. № 293/П-19, Одеська область до кліматичних поясів не входить, хоча взимку температура повітря знижується до мінус 10—15 °С. Як вирішити питання видачі працівникам теплого спецодягу і спецвзуття? У разі видачі працівникам перелічених професій теплого спецодягу, чи буде він вважатися як спецодяг, виданий понад встановлені норми?

Відповідно до ДНАОП 0.05-3.05 81 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям зайнятим на буді¬вельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах» для таких професій як муляр маляр будівельний столяр будівельний на зовнішніх роботах взимку додатково передбачена видача: куртки бавовняної з утеплювальною прокладкою штанів бавовняних з утеплювальною прокладкою валянків за поясами. Відповідно до Норм безплатної видачі робітникам і службовцям теплого спеціального одягу і спеціального взуття за кліматичними поясами єдиними для всіх галузей народного господарс¬тва затверджених постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальним питанням і Президії ВЦРПС від 08.12.1982 р. № 293/П-19 Одеська область до кліматичних поясів не входить хоча взимку температура повітря знижується до мінус 10 15 °С. Як вирішити питання видачі працівникам теплого спецодягу і спецвзуття? У разі видачі працівникам перелічених професій теплого спец¬одягу чи буде він вважатися як спецодяг виданий понад встановлені норми? Відповідно до примітки 5 «Норм бесплатной вьідачи робочим й служащим теплой специальной одеждьі й специальной обуви по климатическим поясам единьїм для всех отраслей народного хазяйства кроме климати-ческих районов предусмотренньїх особо в Типових отраслевьіх нормах бесплатной вьідачи специальной одеждьі специальной обуви й других средств индивидуальной защитьі: робочим й служащим морского транспорте; робочим й служащим гражданской авиации; робочим й служащим осуществляющим наблюдения й роботи по гидрометеорологическому режиму окружающей средьі; постоянному й переменному составу учебньїх й спортивних организаций ДОСААФ СССР » затверджених постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 8 грудня 1982 р. № 293/П-19 доповнені та змінені постановами цих органів від 10 червня 1986 р. № 231/П-6 та від 9 бе¬резня 1987 р. № 147/П-З робітникам та службовцям яким Типовими галузевими нормами безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуально¬го захисту передбачена безплатна видача теплого спецодягу зі строком носіння «по поясам» куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою штани бавовняні з утеплювальною прокладкою у районах не віднесених до кліматичних поясів у нашому випадку Херсонській Миколаївській і Одеській областях та АР Крим зи¬мою видаються відповідно: куртка із лавсано-віскозної тканини з утеплю¬вальною прокладкою та штани із лавсано-віскозної тканини з утеплюваль¬ною прокладкою зі строком носіння 36 місяців. У листі Держнаглядохоронпраці України від 12.02.1997 р. № 01-3-01/318 щодо порядку опрацювання та за¬твердження Норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту передбачено що на всій території Ук¬раїни строк носіння теплого спецодя¬гу та спецвзуття треба вказувати не за поясами а в календарних місяцях. У розроблених в Україні Нормах безплатної видачі працівникам засобів індивідуального захисту працівників ця вимога виконується строк носіння теплого спецодягу та спецвзуття вказується в календарних місяцях. На даний час до Держнаглядохо-ронпраці надійшла для затвердження остаточна редакція «Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зайнятим у будівельному виробництві» в яких також передбачена видача працівникам теплого спецодягу зі строком носіння 36 календарних мі¬сяців на всій території України. Виданий працівникам теплий спеціальний одяг як це й передбачено приміткою 5 вищевказаних Норм затверджених постановою Держко-мітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 8 грудня 1982 р. № 293/П-19 не вважається виданим понад передба¬чені норми. Роз`яснення: В. ПЛЕТНЬОВ заступник Голови Держнаглядохоронпраці України Охорона праці № 4 2004