Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, передбачено професії слюсарів, зайнятих обслуговуванням, ремонтом котельного устаткування (позиція 13а—3б), та посади начальників змін котелень (позиція 13б) і начальників котелень цехів (позиція 13б). У цьому ж Списку є професії машиністів котлів, але немає професій операторів котельні. Цікава ситуація: слюсарі, начальники змін котелень і начальники котелень, що працюють на газоподібному паливі, мають право на пільгову пенсію, а оператори, які безпосередньою працюють всю зміну біля таких котлів, ні. Чи правильно це?

Списком № 2 виробництв робіт професій посад і показ¬ників з шкідливими та важкими умовами праці зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах передбачено професії слюсарів зайнятих обслуговуванням ремонтом котельного устаткування позиція 13а 3б та посади начальників змін котелень позиція 13б і начальників котелень цехів позиція 13б . У цьому ж Списку є професії машиністів котлів але немає професій операторів котельні. Цікава ситуація: слюсарі начальники змін котелень і начальники котелень що працюють на газоподібному паливі мають право на пільгову пенсію а оператори які безпосередньою працюють всю зміну біля таких котлів ні. Чи правильно це? Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники зайняті повний робочий день на під¬земних роботах на роботах з особ¬ливо шкідливими і особливо важки¬ми зі шкідливими і важкими умова¬ми праці згідно зі ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» за Списками № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників затвердженими постановою Кабіне¬ту Міністрів від 16 січня 2003 р. № 36 і за результатами атестації робочих місць. У розділі XXXIII «Загальні профе¬сії у всіх галузях господарства » за¬значеного вище Списку № 2 перед¬бачені професії машиністів кочега¬рів котелень на вугіллі й сланці у тому числі зайнятих видаленням зо¬ли. В їхні обов'язки входить подріб¬нення палива завантаження та шу¬рування топки котла видалення вручну шлаку та золи із топок і бун¬керів парових та водогрійних котлів тощо що потребує значних фізичних зусиль . Крім того зазначені робіт¬ники мають безпосередній контакт зі шкідливими факторами які виника¬ють під час переробки твердого па¬лива що обумовило внесення їх до цього Списку. Професія «оператор котельні» була введена постановою Держ-компраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 27 листопада 1984 р. № 342/22-123 у зв'язку із значним зростанням кількості котелень що працюють на рідкому та газоподіб¬ному паливі або електронагріванні. Керування устаткуванням на таких котельних установках проводиться з пульта керування за допомогою ав¬томатики і контролю як правило з окремих приміщень. Оскільки робочі місця зазначених робітників характеризуються такими рівнями факторів виробничого сере¬довища і трудового процесу що не перевищують встановлених гігієніч¬них нормативів для робочих місць а можливі зміни функціонального ста¬ну організму відновлюються за час регламентованого відпочинку та не впливають несприятливо на стан здоров'я працюючого і відносяться до категорії із допустимими умовами праці тому Списками № 1 і № 2 ця професія не передбачена і оператори права на песію за віком на пільгових умовах не мають. Стосовно начальників котелень повідомляємо що в розділі XIII «Електростанції енергопоїзди паро¬силове господарство» Списку № 2 передбачені лише посади начальників змін котелень турбінних парога-зотурбінних котлотурбінних пило-приготувальних цехів і цехів паливо-подавання а також начальників котелень цехів та їх заступників. Такі цехи створюються на електростанціях енергопоїздах та в паросилових господарствах з урахуванням кількості парових машин з великою паропродуктивністю за годину. Віднесення робочих місць працівників зайнятих у таких цехах до категорії робіт зі шкідливими і важкими умо¬вами праці обумовлено значними тепловиділеннями від працюючих котлів і турбін. Відповідно до частини третьої ст. 13 працівникам інших не передбачених Списками виробництв професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці але не раніше ніж після досягнення 55 років чо¬ловіками і 50 років жінками можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій призначених на оплату праці які перераховуються до Пенсійного фонду на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку передбаченого ст. 12 цього Закону. Водночас повідомляємо що від¬повідно до вимог наказу Мінпраці «Про організацію розгляду клопотань підприємств і організацій щодо внесення змін і доповнень до Списків № 1 і № 2 виробництв робіт професій посад і показників що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 19.08.94 р. № 48 пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цих Списків готуються та подаються до Кабінету Міністрів після попереднього розгляду Міністерством праці та соціальної політики обгрунтованих клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Ці клопотання готуються відповідними міністерствами на підставі зазначених у цьому наказі матеріалів за результатами атестації робочих місць за умовами праці висновків місцевих органів державної експертизи умов праці та інших документів поданих підпорядкованими їм підприємствами та організаціями. Роз`яснення: С. РЯБОКОНЬ начальник відді¬лу державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики Охорона праці № 12 2003