Із введенням в дію нової редакції Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 та зареєстрованого Міністерством юстиції 15.02.2005 р. за № 231/10511 почастішали звернення читачів журналу з проханням більш розширено пояснити деякі положення цього нормативно-правового акта, особливо щодо проведення щорічного спеціального навчання для працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою (розділ 4 Типового положення)

Із введенням в дію нової редакції Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 та зареєстрованого Міністерством юстиції 15.02.2005 р. за № 231/10511 почастішали звернення читачів журналу з проханням більш розширено пояснити деякі положення цього нормативно-правового акта особливо щодо проведення щорічного спеціального навчання для працівників які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою розділ 4 Типового положення . "Спеціальне навчання з питань охорони праці повинно проводитись для всіх працівників у тому числі й посадових осіб які безпосередньо виконують роботи з підвищеною небезпекою зазначені у Переліку робіт з підвищеною небезпекою затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15 та зареєстрованому Міністерством юстиції України 15.02.2005 р. за № 232/10512 далі - Перелік . Навчальний план тобто обсяг навчання згідно з п. 4.3 Типового положення визначається роботодавцем. Навчальна програма розробляється з обов'язковим урахуванням специфіки підприємства конкретних видів робіт умов праці на конкретному робочому місці. Бо зрозуміло що умови роботи зварника наприклад на нафтохімічному комбінаті будуть суттєво відрізнятися від умов роботи того ж зварника на швейній фабриці або вугільній шахті тощо. Взагалі сенс проведення спеціального навчання з питань охорони праці якраз і полягає в тому щоб максимально врахувати всі можливі ризики небезпеки праці травмонебезпеч-ні ситуаціїтощо підчас виконання конкретної роботи в конкретних умовах і на конкретному підприємстві. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться як правило безпосередньо на підприємстві тому не потребує отримання дозволу органів Держпромгірнагляду. Згідно з п. 4.2 Типового положення роботодавець може здійснювати спеціальне навчання й у навчальному закладі який має дозвіл органів Держпромгірнагляду на проведення навчання з питань охорони праці. Спеціальне навчання проводиться за програмами затвердженими роботодавцем. Програма спеціального навчання має містити відповідні правила норми та інструкції враховувати специфічні особливості підприємства організації та технології виробництва конкретних професій та видів робіт. Навчальні програми повинні передбачати теоретичне і практичне навчання. Типовим положенням не регламентується обсяг спеціального навчання який залежить від обсягу нормативної бази з охорони праці для конкретної професії професій які суміщаються або виду робіт. Не треба змішувати спеціальне навчання з питань охорони праці із професійним навчанням на виробництві. Професійне навчання робіт- ника закінчується кваліфікаційною атестацією та присвоєнням кваліфікації відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам які здобувають професійно-технічну освіту затвердженого спільним наказом Мінпраці та Міносвіти від 31.12.98 р. № 201/469. У разі успіш-ного завершення кваліфікаційної атестації присвоєння кваліфікації підтверджується документом державного зразка - свідоцтвом про присвоєння підвищення робітничої кваліфікації форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів від 09.08.2001 р. №979. Якщо професійна підготовка перепідготовка або підвищення кваліфікації проводяться безпосередньо на підприємстві то згідно з п. 4.2 Типового положення спеціальне навчання є складовою зазначеної професійної підготовки. Спеціальне навчання закінчується перевіркою знань працівника комісією підприємства та видачею посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. У разі неможливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або теруправління спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці." Роз`яснення: Л. ВИНОКУРОВА начальник науково-методичного кабінету Головного навчально-методичного центру Держпромгірнагляду МНС України Охорона праці № 4 2006