Працівник під час щорічної перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб показав незадовільні результати. Після проведеного навчання і повторної перевірки знань результат був такий самий. Прошу роз'яснити законодавчий механізм оформлення документів на звільнення такого працівника

"Працівник під час щорічної перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб показав незадовільні результати. Після проведеного навчання і повторної перевірки знань результат був такий самий. Прошу роз'яснити законодавчий механізм оформлення документів на звільнення такого працівника." В. Демонов заступник головного інженера з охорони праці ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» м. Маріуполь "Відповідно до ст. 46 Кодексу законів про працю України далі КЗпП відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: відмови або ухиляння від обов'язкових медичних оглядів навчання інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки; в інших випадках передбачених законодавством. Відсторонення від роботи працівників що ухиляються від навчання інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки провадиться без збереження заробітної плати. Відповідно до пп. 3.16 3.17 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. за № 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.02.2005р. за №231/10511 у разі незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи працівники у тому числі посадові особи які не пройшли навчання інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Строк відсторонення не повинен бути непропорційно великим. Якщо працівник усуне перешкоди для допуску до роботи пройде курс навчання інструктажу складе відповідний екзамен йому має бути надана можливість продовжити роботу. Якщо працівник не усуне причини що слугували підставою для відсторонення працівник має бути звільнений з роботи як за порушення трудової дисципліни зокрема з підстав передбачених п. З ст. 40 КЗпП . Відповідно до п. З ст. 40 КЗпП трудовий договір укладений на невизна-чений строк а також строковий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку: систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення. Враховуючи вищезазначене працівнику необхідно оголосити догану за порушення трудової дисципліни з додержанням встановленого порядку ознайомити з наказом про накладення стягнення а лише потім вирішувати питання про звільнення з урахуванням поведінки працівника після застосування стягнення із зазначеної вище підстави." Роз`яснення: О. ТУЛІНА заступник начальника юридичного відділу Міністерства праці та соціального захисту Охорона праці № 5 2006