ДБН А.2.2-1-95

ДБН А.2.2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ     ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАД  І  ЗМІСТ  МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ  ВПЛИВІВ  НА  НАВКОЛИШНЄСЕРЕДОВИЩЕ   ОВНС    ПРИПРОЕКТУВАННІ   І   БУДІВНИЦТВІПІДПРИЄМСТВ   БУДИНКІВ І  СПОРУД. ОСНОВНІ   ПОЛОЖЕННЯПРОЕКТУВАННЯ   ДБНА.2.2-1-95   РОЗРОБЛЕНІ Українським державним об'єднанням орендних підприємств "Укрекогеобуд" Держкоммістобудування України канд. техн. наук академік АБУ Чуніхін В. Г. канд. геол.-мін. наук Абрамов 1. Б. Бабенко В. Д. Державним проектним інститутом "Київський Промбудпроект" Держкорпорації "Укрбуд" Лещенко Е. В. Нечитайло Є. Ф. Колективним підприємством проектним та науково-дослідним інститутом "Харківський ПромбудНДІпроект" Федак Г. Ф. Слободяник С. Ю. Науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури і містобудування д-р арх. академік УАА Дьомін М. М. д-р біол. наук чл.-кор. УЕАН та УАА Солуха Б. В. Українським науковим центром охорони вод Мінекобезпеки України д-р фіз.-мат. наук академік УЕАН Рожков В. В. канд. техн. наук Аніщенко Л. Я. канд. хім. наук Васюков О. Є. Свердлов Б. С. Українською академією архітектури д-р арх. академік УАА Яблонський Д. Н. Товариством з обмеженою відповідальністю "Екотон" Гроня Л. 1. Науково-виробничим консорціумом "Дослідник" Белявський B.C. за участю Головного управління промислової забудови та інженерної інфраструктури Держкоммістобудування України Красовсь-киЙ Л. Т. Крищук А.Б. Колесников О.В. Павленко В.О. Левчій В.Г. та Управління державної екологічної експертизи Мінекобезпеки України Калиновський С. В. Пустовойт М. А. Побоченко Л. І. . ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Головним управлінням промислової забудови та інженерної інфраструктури Держкоммістобудування України ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом Держкоммістобудування України від 28 лютого 1995 р. №37 та наказом Мінекобезпеки України від 5 квітня 1995 р. N9 і введені в дію з 01 .07.95.   З введенням в дію ДБН А.2.2-1-95 втрачає силу на території України "Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО ТЭР и проектов строительства народнохозяйственных объектов и комплексов" затверджена Держкомприроди СРСР 18.05.90 р.   ЗМІСТ 1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 2  СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС   . ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА І КЛІМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНІВ І МАЙДАНЧИКІВ ТРАС БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНАХ ЇХ ВПЛИВІВ. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО   . Загальні вимоги. Геологічне середовище. Повітряне середовище. Мікроклімат. Водне середовище. Грунт  . Рослинний і тваринний світ заповідні об'єкти. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА І ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО   . ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОПЧНОЇ БЕЗПЕКИ. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛИШКОВИХ ВПЛИВІВ   . 3  ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ. 4  ВИМОГИ ДО ОВНС В СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА Додаток 1 Довідковий. СХЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА І ВИКОНАННЯ ОВНС. Додаток 2 Обов'язковий. ЗАЯВА ПРО НАМІРИ. Додаток 3 Обов'язковий. ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ МАТЕРІАЛІВ ОВНС. Додаток 4 Обов'язковий. ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ   ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ   . Додаток 5 Довідковий. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.   Дані будівельні норми встановлюють порядок розробки матеріалів ОВНС у складі перед-проектної техніко-економічне обгрунтування ТЕО або техніко-економічні розрахунки ТЕР та проектно-кошторисної документації на нове будівництво розширення реконструкцію і технічне переоснащення підприємств будинків та споруд далі проектована діяльність і визначають основні вимоги до складу і змісту цих матеріалів. Норми є обов'язковими для органів державного управління контролю і експертизи місцевого і регіонального самоврядування підприємств організацій і установ незалежно від форм власності і відомчої належності та громадян які здійснюють проектування і будівництво.   1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1  Метою ОВНС є екологічне обгрунтування доцільності проектованої діяльності та способів її реалізації визначення шляхів і засобів нормалізації стану навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки. 1.2 Основними завданнями ОВНС є: * характеристика сучасного стану території району та майданчика траси будівництва або їх варіантів; * визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів далі впливів і зон впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище по варіантах розміщення; *  визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище в нормальних та аварійних умовах; * прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів при будівництві експлуатації ліквідації об'єктів проектованої діяльності та імовірних аварійних ситуаціях; *  визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище необхідних для дотримання вимог природоохоронного законодавства та нормативних документів; *  визначення еколого-економічних наслідків реалізації проектованої діяльності та залишкових впливів на навколишнє середовище; * складання Заяви про екологічні наслідки діяльності. 1.3 При розробці матеріалів ОВНС необхідно керуватись вимогами Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" "Про екологічну експертизу" а також земельного водного лісового законодавства законодавства про надра про охорону атмосферного повітря про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншого спеціального законодавства Законів України "Про основи містобудування" "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" "Про місцеві Ради і місцеве самоврядування" стосовно охорони навколишнього середовища діючими державними будівельними нормами санітарними нормами і правилами гігієнічними нормативами протипожежними нормами місцевими екологічними умовами і обмеженнями. 1.4  ОВНС виконується з урахуванням пріоритету екологічних чинників у їх взаємодії з соціальними   і економічними чинниками та їхнього перерозподілу на локальному і регіональному рівнях. 1.5         Розробка матеріалів ОВНС доручається спеціалізованим та іншим організаціям що мають відповідні ліцензії. 1.6           Порядок розробки матеріалів ОВНС повинен відповідати загальній  технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва наведеній в додатку 1: * замовник визначає виконавця ОВНС; * замовник і виконавець ОВНС складають і узгоджують Заяву про наміри по формі наведеній в додатку 2 з обгрунтуванням переліку впливів проектованої діяльності; проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан природного середовища умови життєдіяльності населення і господарської діяльності відповідно до переліку впливів; складають завдання на розробку матеріалів ОВНС по формі наведеній в додатку 3 з обгрунтуванням обсягу робіт в залежності від екологічної небезпеки проектованої діяльності варіантів її розміщення і стану навколишнього середовища; * виконавець проводить ОВНС згідно із завданням і складає проект Заяви про екологічні наслідки діяльності; * замовник чи за його дорученням генпроектувальник подають матеріали ОВНС на державну екологічну експертизу до органів Мінекобезпеки України. 1.7         Передпроектна ТЕО ТЕР або проектно-кошторисна документація на будівництво повинна мати у своєму складі матеріали ОВНС у вигляді спеціальної частини розділу документації. В матеріалах ОВНС повинні враховуватися вимоги передбачені СНиП 1.02.01-85* до розділу "Охорона навколишнього природного середовища" який при цьому окремо не розробляється. Для видів діяльності та об'єктів що становлять підвищену екологічну небезпеку наведених в додатку 4 розробка матеріалів ОВНС виконується згідно з розділом 2 цих ДБН. Для інших видів діяльності та об'єктів обсяг і зміст матеріалів ОВНС визначаються замовником і генпроектувальником за участю місцевих органів Мінекобезпеки України у кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри та представленні до органів місцевої влади. 1.8   При наявності впливів проектованої діяльності на території суміжних держав скла дається транскордонна ОВНС відповідно до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті. 1.9   Вихідними даними для виконання ОВНС є матеріали природоохоронних  розділів містобудівної планувальної документації або інші матеріали   оцінки екологічного стану території державного моніторингу навколишнього   середовища який здійснюють органи Мінекобезпеки Національного космічного агентства Держводгоспу Держкомгеології Держ- комзему Держжитлокомунгоспу Міністерства охорони здоров'я Мінсільгосппроду Мінліс- госпу Держкомгідромету Держкомнаглядохоронпраці відомчого контролю а також ре зультати наукових досліджень інженерно-екологічних та інших вишукувань. При недостатній повноті вихідних даних повині бути проведені додаткові інженерно-екологічні вишукування і науково-дослідні роботи на базі сучасних методик і технічних засобів. 2 СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС 2.1 Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи: *          підстави для проведення ОВНС; * фізико-географічна і кліматична характеристики району і майданчика траси будівництва об'єктів проектованої діяльності; *    загальна характеристика об'єктів проектування і господарської діяльності в зонах їх впливів; *    характеристика навколишнього природного середовища і оцінка впливів на нього; *    характеристика навколишнього соціального середовища і оцінка впливів на нього; * оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє техногенне середовище; *          заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та еко логічної безпеки; * комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище та характеристика залишкових впливів; *Заява про екологічні наслідки діяльності. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОВНС 2.2        До складу матеріалів підрозділу включаються: *         відомості про документи що є підставою для розробки передпроектної ТЕО ТЕР та проектно-кошторисної документації на будівництво в цілому і розділу ОВНС в її складі в тому числі перелік попередніх узгоджень експертних висновків; * коротка характеристика видів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище і їх перелік визначений у Заяві про наміри або на інших етапах виконання ОВНС; *    узгоджений перелік екологічних санітарно-гігієнічних протипожежних містобудівель них і територіальних обмежень; *    дані щодо ставлення місцевої громадськості до проектованої діяльності і проблем що потребують вирішення у зв'язку з цим; * відомості про замовника генпроектувальника та виконавців ОВНС в тому числі дані про організації та фізичних осіб які є власниками первинної інформації виконували інженерно-екологічні вишукування і науково-дослідні роботи брали участь у збиранні та обробці інформації а також про рецензентів попередніх матеріалів проектування. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА І КЛІМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНІВ І МАЙДАНЧИКІВ ТРАС БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.3        Підрозділ містить картографічні матеріали ситуаційні схеми опис фізико-геогра фічних кліматичних умов і рельєфу місцевості дані щодо наявності об'єктів природно- заповідного фонду узагальнену характеристику флори і фауни в обсязі мінімально необхід ному для екологічних соціальних і економічних оцінок регіонального рівня і характеристики розподілу всіх негативних чинників у зонах впливів проектованої діяльності. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНАХ ЇХ ВПЛИВІВ 2.4        В підрозділі відображаються: * відповідність проектованої діяльності затвердженій схемі регіонального розвитку; *         наявність позитивних екологічних соціальних і економічних аспектів реалізації проек тованої діяльності. 2.5        Характеристика проектованої діяльності наводиться відповідно   до визначеного переліку впливів і включає: * розгляд альтернативних варіантів розміщення проектованої діяльності; * розгляд альтернативних варіантів технологічних процесів; *    дані про сировинні земельні водні енергетичні та інші ресурси що споживаються; *    дані про продукцію що виробляється; * перелік джерел впливів на навколишнє середовище що включає площі заняття земельних угідь обсяги знесення зелених насаджень дані про кількісний і якісний склад викидів в атмосферу скидів стічних вод фільтраційних витоків твердих та інших відходів виробництва; про рівні шуму ультразвук вібрацію електромагнітні хвилі наявність іонізуючих випромінювань інші шкідливі чинники; * розгляд можливих аварійних ситуацій; *         перелік об'єктів впливів та загальні межі зон впливів при будівництві та експлуатації об'єктів проектованої діяльності. 2.6        Дані про сучасний стан і перспективи господарської діяльності в зонах впливу повинні містити стислі відомості про містобудівну ситуацію промислові сільсьгосподарські житлово- цивільні гідротехнічні та інші об'єкти транспортні та інженерні мережі можливі аварійні ситуації. Виділяються об'єкти впливи яких на навколишнє середовище перевищують нормативні показники або можуть підсумовуватися з впливами проектованої діяльності. 2.7        Джерела впливів на навколишнє середовище позначаються на ситуаційних схемах.   ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО Загальні вимоги 2.8          При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі компоненти: * геологічне середовище; *    повітряне середовище; * мікроклімат; *    водне середовище; * грунт; *    рослинний і тваринний світ заповідні об'єкти. 2.9        Розглядаються тільки ті компоненти і об'єкти навколишнього природного середовища на які впливає проектована діяльність а також ті сучасний стан яких не відповідає нор мативному. 2.10        Для кожного компонента навколишнього природного середовища що розглядається наводиться: *    обгрунтування необхідності його характеристики; *    перелік впливів включаючи опосередковані які ранжуються за масштабом і значенням наслідків та їх характеристика що включає якісні і кількісні параметри ступінь небезпеки; * обгрунтування меж зон впливів проектованої діяльності; *          характеристика ретроспективного сучасного і прогнозного станів і їх оцінка відносно - фонових і нормативних показників з врахуванням можливих аварійних ситуацій; * обгрунтування заходів щодо попередження або обмеження впливів оцінка їх ефективності та характеристика залишкових впливів. 2.11         Результати аналізу і оцінки стану та змін компонентів природного середовища відображаються на ситуаційній схемі і картографічному матеріалі. Геологічне середовище 2.12         Включається загальна характеристика основних елементів геологічної структурно- тектонічної будови геоморфологічних особливостей та ландшафтів аналіз існуючих і прог нозних негативних ендогенних та екзогенних процесів і явищ геологічного та геотехногенного походження тектонічних сейсмічних зсувних сельових карстових змін напруженого стану і властивостей масивів порід деформації земної поверхні тощо з урахуванням впливів проекто ваної діяльності. Обґрунтовуються заходи по попередженню або зменшенню можливих екологічно небезпечних змін у геологічному середовищі. .   Повітряне середовище 2.13         Підлягають аналізу впливи пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин що містяться у викидах об'єктів проектованої діяльності з урахуванням фонових концентрацій в межах зон їх впливів: * наводяться їх кількісні характеристики; *    враховуються впливи що мають підсумовуватися; *    наводяться результати розрахунків приземних концентрацій; *    враховуються можливі аварійні ситуації і несприятливі метеорологічні умови; * обґрунтовуються рівні гранично допустимих викидів і заходи по попередженню або зменшенню утворення і виділення забруднюючих атмосферу речовин. 2.14         Наводиться аналіз впливів теплових викидів шуму ультразвуку електромагнітних та іонізуючих випромінювань і обґрунтовуються заходи по їх попередженню або зменшенню. Мікроклімат 2.15         Підрозділ виконується у випадках активного і масштабного впливів проектованої діяльності на мікрокліматичні умови значне теплове забруднення випаровування у великих масштабах тощо . Підлягають аналізу впливи проектованої діяльності на інтенсивність падаючої сонячної радіації температуру швидкість вітру вологість атмосферні інверсії тривалість туманних періодів і т. ін. Водне середовище 2.16         Підлягають аналізу порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій в зонах впливів проектованої діяльності впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин які надходять до водного середовища при скидах всіх видів стічних вод та фільтраційних витоках. Результати аналізу повинні відображати розподіл оцінюваних показників по території і в контрольних створах враховувати впливи що підсумовуються обґрунтовувати санітарні попуски гранично допустимі скиди і фільтраційні витоки. 2.17         В матеріалах що характеризують поверхневі води наводяться загальні відомості про водні об'єкти дані щодо їх водозбірних басейнів і господарського використання перелік пунктів спостережень за їх станом та висновки з результатів цих спостережень. При оцінці впливів проектованої діяльності на стан поверхневих вод і гідробіоценози розглядаються: * морфометричні гідродинамічні та воднобалансові параметри; * якість вод включаючи фізичні хімічні санітарно-гігієнічні токсикологічні паразитологічні радіоекологічні характеристики; *біологічні характеристики включаючи видовий склад чисельність біомасу гідробіонтів і біопродуктивність в тому числі рибопродуктивність біоперешкоди тощо . 2.18         Матеріали які характеризують підземні води включають загальні   відомості про басейни підземних вод потужність зон активного водообміну розвиток горизонтів підземних вод дані щодо їх господарського використання перелік і опис пунктів гідрогеологічних спос тережень та результати цих спостережень. Оцінка впливів проектованої діяльності на підземні води виконується для ґрунтових вод і водоносних горизонтів що використовуються для питних господарських лікувальних та інших цілей. При оцінці впливів розглядаються: * морфометричні гідродинамічні фільтраційні та воднобалансові параметри; * якість вод включаючи фізичні хімічні санітарно-гігієнічні токсикологічні паразитоло-гічні радіоекологічні та інші характеристики. 2.19         Обґрунтовуються заходи щодо відвернення або зменшення надходження до водного середовища забруднюючих речовин виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів погіршення стану вод і деградації угрупувань водних організмів. Розрахункові варіанти повинні охоплювати найменш сприятливі періоди і аварійні ситуації. Грунт 2.20         Підлягають аналізу впливи проектованої діяльності на грунти   з урахуванням особливостей землекористування забруднення шкідливими речовинами вібрації ендогенних та екзогенних геологічних процесів і явищ інших чинників. При оцінці впливів проектованої діяльності на стан грунтів враховуються генетичні види грунтів характеристики їх гумусового горизонту механічні і водно-фізичні властивості ландшафтно-геохімічні бар'єри накопичення і міграція речовин родючість ґрунтова мікрофлора і фауна ступінь розвитку процесів деградації грунтів тощо. 2.21         Обґрунтовуються заходи по попередженню або зменшенню впливів на грунти та зниженню родючості щодо рекультивації площ які тимчасово вилучаються із землекористу вання відпрацьованих кар'єрів інших порушених земель а також проведенню робіт по покра щенню якості малопродуктивних сільгоспугідь за рахунок використання знятого в інших місцях родючого шару грунтів. Рослинний і тваринний світ заповідні об'єкти 2.22         Вихідні дані для характеристики стану і оцінки змін рослинного і тваринного світу формуються на основі фондових даних і матеріалів натурних досліджень. 2.23  Підлягають аналізу впливи на рослинний і тваринний світ пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин включаючи радіоактивні які надходять   до навколишнього сере довища в результаті проектованої діяльності; враховуються опосередкований вплив на флору і фауну техногенні зміни природного ґрунтового покрову клімату і мікроклімату водного режиму фізичні і біологічні впливи. 2.24  Оцінюються зміни складу рослинних угрупувань фауни видової різноманітності популяцій домінуючих цінних і тих що потребують охорони видів їх фізіологічного стану і продуктивності стійкості до хвороб; обґрунтовуються заходи щодо запобігання виснаженню і деградації рослинних угрупувань і фауни накопичення ними шкідливих речовин. 2.25  Враховується наявність в зонах впливів проектованої діяльності об'єктів природно- заповідного фонду і територій перспективних для заповідання тих що резервуються з цією метою шляхів міграції тварин та птахів і обґрунтовуються заходи що забезпечують збережен ня режиму заповідності і шляхів міграції. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА І ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО 2.26        Дається загальна соціальна характеристика місцевого населення в зонах впливів про ектованої діяльності та оцінка умов його життєдіяльності. Характеристика населення включає інформацію про статево-вікову структуру зайнятість міграцію чисельність захворюваність потреби і громадську думку щодо проектованої діяльності. Оцінка впливів проектованої діяльності на стан здоров'я і захворюваність здійснюється з урахуванням нормативів Міністерства охорони здоров'я. Оцінюються позитивні та негативні впливи проектованої діяльності на стан соціальних умов та задоволення потреб місцевого населення. Обґрунтовуються заходи щодо запобігання погіршенню умов життєдіяльності цього населення розглядаються компенсаційні заходи. ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ 2.27        Оцінюються впливи проектованої діяльності на промислові сільськогосподарські та житлово-цивільні об'єкти наземні і підземні споруди соціальну організацію територій вклю чаючи зони рекреації культурні ландшафти пам'ятники архітектури історії і культури та інші елементи техногенного середовища які знаходяться в зонах її впливів. Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереження. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 2.28  Підрозділ містить результати узагальнення даних  щодо заходів по забезпеченню нор мативного стану навколишнього середовища які були розглянуті в п. п. 2.12-2.14 2.19 2.21 2.24-2.27. 2.29  Наводиться перелік і коротка характеристика проектних рішень комплекс яких включає:   *    охоронні заходи моніторинг території зон впливів проектованої діяльності система оповіщення населення; *    захисні заходи технологічні ресурсозбереження очистка повторне використання та екологічно безпечне поховання відходів використання екологічно чистих та безпечних технологій планувальні функціональне зонування створення захисних екранів споруд озеленення тощо захист окремих об'єктів впливів; » відновлювальні заходи - усунення наднормативних впливів нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища; » компенсаційні заходи компенсація неусувних втрат від проектованої діяльності шляхом проведення заходів по рівноцінному покращенню стану природного і соціального середовища або грошове відшкодування цих втрат. 2.30        При неможливості досягнення санітарно-гігієнічних норм і дотримання умов екологічної безпеки на територіях з існуючим наднормативним забрудненням в контролюючих органах узгод жується обсяг захисних і відновлювальних заходів з потенційно можливих у складі проекту. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛИШКОВИХ ВПЛИВІВ 2.31 Виконується комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище з урахуванням часткових оцінок наведених у попередніх підрозділах за умов реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища. Визначається ступінь екологічного ризику проектованої діяльності. Обґрунтовується оптимальність з екологічних позицій прийнятого комплексу проектних рішень. Наводиться перелік та характеристика залишкових впливів і обґрунтовується їх екологічна допустимість при будівництві та експлуатації об'єктів проектованої діяльності. 3         ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ 3.1         Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом щодо суті цих наслідків про гарантії виконання заходів по забезпеченню екологічної безпеки на весь період здійснення проектованої діяльності складається замовником та генпроектувальником і є резю ме ОВНС де повинні бути відображені: *          дані про мету і засоби здійснення проектованої діяльності; * перелік найзначшших впливів на стан навколишнього середовища підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій; *    оцінка екологічного ризику проектованої діяльності; *    перелік заходів що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища вклю чаючи систему спостереження і контролю моніторинг ; * перелік залишкових впливів; *          зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єктів проектованої діяльності. 3.2  Заява про екологічні наслідки діяльності складається в короткій формі містить лише підсумкові результати ОВНС і необхідні коментарі. 3.3  Заява про екологічні наслідки діяльності підписується замовником і генеральним про ектувальником копія її подається для контролю до місцевих органів влади. 4         ВИМОГИ ДО ОВНС В СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА 4.1 Матеріали ОВНС як правило розроблюються на стадії ТЕО ТЕР і уточнюються у випадку зміни прийнятих рішень в проекті робочому проекті зокрема при змінах технологічного процесу а також при освоєнні проектної потужності. Додаток 1 Довідковий СХЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА І ВИКОНАННЯ ОВНС   N етапу Зміст етапу будівництва Зміст етапу ОВНС Прийняття інвестором рішення про будівництво Передінвестиційні дослідження: 1. Підготовка вихідних даних щодо об'єкта наміченого до будівництва; визначення виробничої програми потреб в сировині енергоресурсах і кадрах. Попередня оцінка впливу об'єкта на навколишнє середовище. 2. Розміщення об'єкта проектування розробка варіантів розміщення об'єкта з урахуванням екологічної обстановки та інженерної підготовки території . Складання Заяви про наміри. 3. Складання і узгодження завдання на розробку ТЕО ТЕР . Складання завдання на розробку матеріалів ОВНС в складі завдання на розробку ТЕО ТЕР . 4. Розробка ТЕО ТЕР в обсязі встановленому нормативними документами. Вибір майданчика траси будівництва. Розробка матеріалів ОВНС в складі ТЕО ТЕР . Складання Заяви про екологічні наслідки діяльності. 5. Узгодження і затвердження ТЕО ТЕР . Екологічна експертиза матеріалів ОВНС. Передача Заяви про екологічні наслідки діяльності. Проектування: 6. Складання і узгодження завдання на розробку проекту робочого проекту .   Уточнення завдання на розробку матеріалів ОВНС у складі завдання на розробку проекту робочого проекту у випадку зміни рішень прийнятих в ТЕО ТЕР або містобудівної ситуації. 7. Розробка проекту робочого проекту в обсязі встановленому нормативними документами. Уточнення ОВНС у відповідності до зміненого завдання. 8. Узгодження і затвердження проекту робочого проекту . Екологічна експертиза уточнених матеріалів ОВНС. Будівництво: 9. Розробка робочої документації. Уточнення матеріалів ОВНС при змінах технології виробництва та виконанні будівельно-монтажних робіт що погіршують стан навколишнього середовища. 10. Будівництво об'єкта. Реалізація заходів передбачених в матеріалах ОВНС. Експлуатація: 11. Освоєння проектної потужності. Оцінка ефективності природоохоронних і захисних заходів передбачених в матеріалах ОВНС. Уточнення при необхідності матеріалів ОВНС.   Додаток 2 Обов'язковий ПОГОДЖЕНО м.п. назва органу місцевого самоврядування посада ініціали прізвище керівника дата ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 1. Інвестор замовник Поштова адреса 2. 2.  Місцезнаходження майданчика траси будівництва варіанти 3. 3.  Характеристика підприємства орієнтовно за об'єктами-аналогами Технічні і технологічні дані види та обсяги продукції що виробляється строк експлуатації 4. 4.  Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності 5. 5.  Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: земельних площа земель які вилучаються у тимчасове і постійне користування вид використання сировинних види обсяги місце розробки і видобування джерела одержання енергетичних паливо електроенергія тепло види обсяги джерела водних обсяги потрібна якість джерела водозабезпечення трудових 6. Транспортне забезпечення при будівництві і експлуатації 7. Можливі впливи проектованої діяльності при будівництві і експлуатації на навколишнє середовище і види впливів на: геологічне середовище повітряне середовище мікроклімат водне середовище грунт рослинний і тваринний світ заповідні об'єкти навколишнє соціальне середовище навколишнє техногенне середовище 8. 8.  Відходи виробництва і можливість їх повторного використання утилізації знешкодження чи безпечного поховання 9. 9.  Обсяг виконання ОВНС Замовник Генпроектувальник     Додаток 3 Обов'язковий ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО М. П. М. П. назва організації-виконавця назва організації-замовника посада ініціали прізвище посада ініціали прізвище керівника керівника дата дата ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ МАТЕРІАЛІВ ОВНС Назва об'єкта Генеральний підрядчик Перелік співвиконавців Характер будівництва нове будівництво розширення реконструкція технічне переоснащення Місцезнаходження адміністративне положення межі території майданчика траси будівництва або їх варіантів Стадія проектування Перелік джерел впливів Перелік забруднюючих речовин Перелік компонентів навколишнього середовища на які оцінюються впливи Додаткові вимоги Порядок проведення і строки підготовки матеріалів ОВНС До завдання на розробку матеріалів ОВНС додаються Заява про наміри і викопіювання генплану району розміщення проектованої діяльності. Замовник Генпроектувальник   Додаток 4 Обов'язковий ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ 1.  Атомна енергетика і атомна промисловість у тому числі видобування і збагачення руди виготовлення тепловиділяючих елементів для атомних електростанцій регенерація відпрацьованого ядерного палива зберігання чи утилізація радіоактивних відходів . 2.  Біохімічне біотехнічне і фармацевтичне виробництво. 3.  Збір обробка зберігання поховання знешкодження і утилізація всіх видів промислових і побутових відходів. 4.  Видобування нафти нафтохімія і нафтопереробка включаючи всі види продуктопро- водів . 5.  Добування і переробка природного газу будівництво газосховищ. 6.  Хімічна промисловість включаючи виробництво засобів захисту рослин стимуляторів їх росту мінеральних добрив текстильне виробництво з фарбуванням тканин і обробкою їх іншими хімічними засобами . 7.  Металургія чорна і кольорова . 8.  Вугільна гірничовидобувна промисловість видобування і переробка торфу сапропелю.   9.    Виробництво зберігання утилізація і знищення боєприпасів усіх видів вибухових речовин і ракетного палива. 10.Виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива. 11.Промисловість будівельних матеріалів виробництво цементу асфальтобетону азбесту скла . 12.Целюлозно-паперова промисловість. 13.Деревообробна промисловість хімічна переробка деревини виробництво деревоструж кових і деревоволокнистих плит та інше з використанням синтетичних смол консервування деревини просочуванням .   14.Машинобудування і металообробка з литтям із чавуну сталі кольорових металів та хімічною обробкою . 15.Будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних споруд і меліоративних систем вклю чаючи хвостосховища та шламонакопичувачі. 16.Будівництво аеропортів залізничних вузлів і вокзалів автовокзалів річкових і морських портів залізничних і автомобільних магістралей метрополітенів.   17.  Тваринництво тваринницькі комплекси продуктивністю понад 5000 голів і птахо фабрики . 18.  Виробництво харчових продуктів м'ясокомбінати молокозаводи цукрозаводи спиртзаводи . 19.  Обробка продуктів і переробка відходів тваринного походження переробка шкіри виготовлення клею і технічного желатину утильзаводи . 20.  Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд. 21.  Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для централізованих систем водопостачання населених пунктів водозабезпечення меліоративних систем окремих промислових підприємств. 22.  Інші окремі об'єкти будівництво і експлуатація яких можуть негативно впливати на стан навколишнього середовища які у кожному конкретному випадку визначаються Мінекобезпеки або його органами на місцях.   Додаток 5 Довідковий ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ   Терміни Визначення Оцінка впливу на навколишнє середовище ОВНС Визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище заходів по запобіганню або зменшенню цих впливів прийнятності проектних рішень з екологічної точки зору. Навколишнє середовище Сукупність природних техногенних і соціальних умов існування людського суспільства. Навколишнє природне середовище Сукупність природних чинників і об'єктів навколишнього середовища які мають природне походження або розвиток. Навколишнє техногенне середовище Штучно створена частина навколишнього середовища яка складається з технічних і природних елементів. Навколишнє соціальне середовище Сукупність умов життєдіяльності соціально-економічних відносин між людьми групами людей між ними і створюваними ними матеріальними і духовними цінностями. Нормативний стан Стан у якому кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам. Вплив Привнесення у навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної субстанції або інші дії що викликають зміни стану цього середовища. Джерела впливів Техногенні та природні об'єкти або їх складові частини процеси і явища які впливають на навколишнє середовище. Об'єкти впливу Об'єкти та компоненти навколишнього середовища які зазнають впливів проектованої діяльності.