Порядок прийняття рішення про відчуження об'єктів державної власності

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 15 червня 2007 року N 341 Про затвердження Порядку прийняття рішення про відчуження об'єктів державної власності З метою забезпечення в Міністерстві промислової політики України єдиного системного підходу до порядку підготовки та розгляду матеріалів щодо відчуження державного майна що знаходиться в управлінні суб'єктів господарювання які діють на основі державної власності наказую: 1. Затвердити Порядок прийняття рішення про відчуження об'єктів державної власності що додається. 2. Вважати таким що втратив чинність підпункт 1.1 пункту 1 наказу Міністерства промислової політики України від 09.06.2004 р. N 274 про затвердження Методичних рекомендацій про порядок отримання підприємствами і організаціями згоди Міністерства промислової політики України на відчуження ліквідацію передачу основних засобів. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Новицького В. С.   Міністр  А. І. Головко    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства промислової політики України від 15 червня 2007 р. N 341  Порядок прийняття рішення про відчуження об'єктів державної власності Загальна частина 1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності" встановлює процедуру і умови надання Міністерством промислової політики України далі - Міністерство рішення щодо відчуження майна яке віднесене до основних засобів та перебуває на балансі державних підприємств на правах відання оперативного управління державного майна інших суб'єктів підприємницької діяльності. 2. Терміни що вживаються у цьому Порядку мають таке значення: об'єкти державної власності далі - майно - матеріальні активи які відповідно до законодавства визнаються основними фондами засобами ; відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб що передбачені цим Порядком; оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки яка збігається з датою інвентаризації за процедурою встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна; аукціон - спосіб продажу майна за яким його власником стає покупець що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну; конкурс - спосіб продажу майна за яким його власником стає покупець що запропонував за нього найвищу ціну і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови конкурсу; організатор аукціону - юридична особа яка уклала договір про продаж майна що перебуває в державній власності з Фондом державного майна; організатор конкурсу - суб'єкт господарювання суб'єкт управління на балансі якого перебуває майно або юридична особа уповноважена в установленому порядку суб'єктом господарювання суб'єктом управління бути організатором конкурсу за погодженням з Фондом державного майна; початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість з якої розпочинається продаж майна; покупець - юридична або фізична особа що стала переможцем аукціону або конкурсу; фіксовані умови конкурсу - вичерпний перелік однакових та незмінних для всіх учасників конкурсу зобов'язань які публікуються в інформаційному повідомленні. Інші терміни які використовуються у цьому Порядку вживаються у значенні наведеному в актах законодавства що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном його оцінки та бухгалтерського обліку. 3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна що передано казенним підприємствам державним комерційним підприємствам їх об'єднанням установам та організаціям та майна відкритих акціонерних товариств управління якими здійснює Міністерство. 4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу об'єднання вкладів учасників простого товариства за договором про спільну діяльність якщо за договором простого товариства виникає право спільної власності на таке майно . Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном. 5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження: 1 цілісних майнових комплексів державних підприємств їх структурних підрозділів; 2 індивідуально визначеного майна що в установленому порядку включене до переліків об'єктів які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації; 3 майна на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження; 4 майна порядок відчуження якого визначається окремим законом; 5 майна що не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації корпоратизації але перебуває на їх балансі і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації; 6 майна переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств організацій їх структурних підрозділів . Прийняття рішення про відчуження майна 6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання на балансі якого перебуває таке майно лише після надання на це згоди або дозволу далі - згода Міністерства. Рішення про надання згоди на відчуження об'єктів нерухомого майна а також повітряних та морських суден суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається Міністерством лише за погодженням з Фондом державного майна. Розгляд питання щодо прийняття рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна здійснюється постійно діючою комісією Міністерства персональний склад і порядок роботи якої затверджується наказом Міністра. Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов: відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних технічних або інших показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне; відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу; відчуження майна що не зазначене у пункті 5 цього Порядку та відповідає вимогам визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку. Відчуження майна що перебуває на балансі Міністерства здійснюється за рішенням Міністерства крім нерухомого майна а також повітряних та морських суден суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна. 7. Для отримання згоди на відчуження суб'єкт господарювання звертається до Міністерства листом який обов'язково реєструється в канцелярії Міністерства і направляється на розгляд заступнику Міністра за напрямком. Суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна: 1 техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу ; 2 відомості про об'єкти основних фондів засобів які пропонуються до відчуження за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1; 3 акт інвентаризації основних фондів засобів які пропонуються до відчуження згідно з додатком 2; 4 акт технічного стану майна складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання; 5 висновок про вартість майна погоджений відповідно до абзацу третього пункту 10 цього Порядку та звіт про оцінку майна; 6 звіт про оцінку вкладів інших учасників простого товариства у разі потреби ; 7 відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном яке пропонується до відчуження разом з відповідними підтвердними документами ; 8 довідку про діяльність пов'язану з державною таємницею та розміщенням мобілізаційного завдання; 9 при реалізації транспортного засобу - завірену копію технічного паспорту з інформацією про номер шасі і двигуна. У разі доцільності відчуження майна зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку Міністерство у 30-денний строк з дати надходження документів зазначених у підпунктах 1 - 7 цього пункту подає їх Фонду державного майна. Надання документів до Фонду державного майна та їх отримання разом із листом погодження Фонду державного майна та погодженим висновком про вартість майна здійснюється Департаментом фінансово-економічного забезпечення промисловості листом за встановленою формою згідно додатку 4. Строк подання документів зазначених у підпунктах 2 - 6 цього пункту Міністерству не може перевищувати двох місяців від дати оцінки. У разі потреби Міністерство Фонд державного майна можуть затребувати додаткові документи необхідні для прийняття рішення технічні паспорти суднові документи витяги з реєстрів висновки спеціалізованих організацій договори проекти договорів тощо . Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження документів зазначених у підпунктах 1 - 10 цього пункту. 8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається протягом 30 днів з дати надходження до Міністерства документів зазначених у пункті 7 цього Порядку та відповідного погодження Фонду державного майна. Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається Міністерством у формі наказу а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна має бути отримане від Фонду державного майна у формі листа. Відповідне галузеве управління Міністерства в термін не більше 3-х робочих днів вивчає доцільність наслідки та умови відчуження майна і готує відповідний проект наказу згідно з додатком 5. Проект наказу Міністерства на відчуження майна погоджується керівником галузевого підрозділу який його готує керівниками департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості відділу фінансового моніторингу діяльності методології бухгалтерського обліку та звітності управління юридичного забезпечення управління реформування власності департаменту загального машинобудування в разі відчуження верстатного парку начальником режимно-секретного відділу заступником міністра за напрямком. При цьому термін погодження з кожним із структурних підрозділів не може перевищувати 2-х робочих днів. Рішення про відмову в наданні згоди або погодження на відчуження майна приймається у разі коли: майно запропоноване до відчуження не відповідає вимогам установленим абзацами третім-шостим пункту 6 цього Порядку; суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи передбачені цим Порядком або не подав їх у встановлений цим Порядком строк а також за наявності у документах суперечностей; техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків що підтверджують необхідність відчуження майна зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу ; за результатами рецензування висновок про вартість майна не може бути погоджений. 9. У разі надання згоди та/або погодження на відчуження майна Міністерство та Фонд державного майна можуть визначати спосіб та умови проведення продажу. Оцінка майна що пропонується до відчуження 10. Незалежна оцінка майна що пропонується до відчуження проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рецензування звітів про оцінку майна зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку проводиться Фондом державного майна. Висновок про вартість майна погоджений Фондом державного майна надається разом із погодженням на відчуження майна Міністерству. Висновок про вартість іншого майна що пропонується до відчуження за результатами рецензування погоджується державним органом приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання відповідно до Методики оцінки майна затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 Офіційний вісник України 2003 р. N 51 ст. 2669 . 11. Вартість зокрема початкова майна що пропонується до відчуження встановлюється на підставі погодженого висновку про вартість такого майна. 12. Після проведення оцінки майна суб'єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження які можуть призвести до зміни його вартості. Погоджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дії згоди Міністерства на відчуження такого майна. Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна 13. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється на конкурентних засадах - через біржі на аукціоні за конкурсом. Продаж нерухомого майна а також повітряних та морських суден суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється на аукціоні за конкурсом. У разі коли зазначене майно не продано на аукціоні або за конкурсом воно може бути продано через біржі за погодженням із суб'єктом управління та/або Фондом державного майна. Під час здійснення продажу через біржі на аукціоні суб'єкт господарювання після надання згоди Міністерства на відчуження майна забезпечує укладення договору з юридичною особою яка уклала договір про продаж майна що перебуває у державній власності з Фондом державного майна. 14. Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України "Про товарну біржу" з урахуванням вимог пунктів 19 20 22 і 23 цього Порядку. У разі коли майно не продано на товарній біржі протягом 30 календарних днів з моменту його виставлення на біржові торги початкова вартість на таке майно може бути зменшена не більш як на 30 відсотків за погодженням із Міністерством. 15. Суб'єкти господарювання під час здійснення продажу через біржі на аукціоні подають юридичним особам які уклали з Фондом державного майна договір про продаж майна що перебуває у державній власності документи які підтверджують надання згоди на відчуження такого майна Міністерством та погодження з Фондом державного майна. 16. Відчуження майна що перебуває за кордоном і реалізація якого в Україні неможлива чи недоцільна здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства країн на території яких перебуває майно що підлягає відчуженню а також збереження умов конкурентного продажу майна. 17. Суб'єкт господарювання у разі відчуження майна шляхом об'єднання вкладів учасників простого товариства за договором про спільну діяльність в обов'язковому порядку подає Міністерству звіти про оцінку вкладів інших учасників простого товариства разом з рецензіями на зазначені звіти складеними оцінювачами відповідних державних органів приватизації а також проект договору простого товариства для погодження. 18. Кошти що надійшли від продажу державного майна спрямовуються відповідно до вимог законодавства. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати Міністерству Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3. Прикінцеві положення 19. Керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів отриманих від реалізації майна подання Міністерству та Фонду державного майна достовірної інформації передбаченої цим Порядком. 20. Галузеві підрозділи Міністерства в управлінні яких знаходяться суб'єкти господарювання майно яких відчужується забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів що надійшли від продажу майна та за дотриманням порядку відчуження майна. 21. Реєстр наданих Міністерству суб'єктами господарювання матеріалів для розгляду питання щодо надання дозволу на відчуження державного майна здійснює відділ фінансового моніторингу діяльності методології бухгалтерського обліку та звітності департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості. 22. Реєстр наданих Міністерством дозволів суб'єктам господарювання на відчуження державного майна здійснює галузевий структурний підрозділ. Інформацію щодо наданих дозволів галузевий підрозділ щомісячно не пізніше 5-го числа за звітним періодом подає для формування єдиного реєстру до відділу фінансового моніторингу діяльності методології бухгалтерського обліку та звітності департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості. 23. Рішення про надання згоди Міністерством на відчуження майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття. 24. Спори що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку розв'язуються у порядку передбаченому законодавством.   Додаток 1 до Порядку  ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник суб'єкта господарювання          підпис   ініціали та прізвище   200 р. М. П.  ВІДОМОСТІ про об'єкти основних фондів засобів які пропонуються до відчуження на 200 р. Найме- нування об'єкта  Рік випуску побу- дови   Номер об'єкта  Інформація про проведення модернізації модифікації добудови дооблад- нання реконструкції Вартість здійснених капітальних ремонтів  Первісна перео- цінена вартість  Сума нарахо- ваного зносу  Балансова залиш- кова вартість гривень  Дані про дорогоцінні метали*  Інвен- тарний  Завод- ський  Паспорт- ний                                               * Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом. Головний бухгалтер суб'єкта господарювання    підпис     ініціали та прізвище     Додаток 2 до Порядку  ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник суб'єкта господарювання          підпис   ініціали та прізвище   200 р. М. П.  АКТ інвентаризації основних фондів засобів які пропонуються до відчуження найменування об'єкта суб'єкта господарювання цеху дільниці тощо де проводилась інвентаризація та його місцезнаходження На підставі наказу розпорядження від 200 р. N комісією у складі                                                                                                     посада ініціали та прізвище членів комісії проведено інвентаризацію основних засобів які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку N на 200 р. Інвентаризацію почато 200 р. Інвентаризацію закінчено 200 р. Під час інвентаризації встановлено:  Наймену- вання об'єкта  Рік випуску  Номер об'єкта  Обліковується на 200 р.  фактично виявлено  за даними бухгалтерського обліку  Примітка  інвен- тарний  завод- ський  паспор- тний  кількість  первісна переоцінена вартість гривень  кількість  первісна переоцінена вартість гривень                             Усього: а загальна кількість одиниць фактично                                                                                                                                                         словами б на суму гривень фактично                                                                                                                                         словами   Голова комісії  посада   підпис   ініціали та прізвище   Члени комісії:  посада   підпис   ініціали та прізвище      посада   підпис   ініціали та прізвище     Додаток 3 до Порядку  ЗВІТ за результатами відчуження та використання коштів отриманих від продажу майна Наймену- вання місцезна- ходження суб'єкта господа- рювання  Наймену- вання суб'єкта управ- ління який надав згоду на відчу- ження  Номер та дата доку- мента яким надано згоду  Найме ну- вання інвен- тарний номер об'єкта про- дажу  Наймену- вання місцезна- ходження органі- затора аукціону конкурсу біржі  Наймену- вання місцезна- ходження покупця  Номер дата реєст- рації договору купівлі- продажу  Балан- сова залиш- кова вартість об'єкта продажу гривень  Вартість майна за резуль- татами незалежної оцінки початкова вартість гривень  Сума коштів отри- маних від продажу гривень  Номер рахунка  Вико- ристання коштів згідно з техніко- еконо- мічним обґрун- туванням  Фактичне використання коштів                                   призна- чення  сума  призна- чення  сума  Керівник суб'єкта господарювання    підпис     ініціали та прізвище   Головний бухгалтер  підпис   ініціали та прізвище      М. П.       Додаток 4 до Порядку    МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 03035 м. Київ вул. Сурікова 3  Тел. 246-33-30 246-32-36  На N   N   від 2007 р.  2007 р.     Фонд державного майна України 01133 м. Київ вул. Кутузова 18/9  Щодо погодження відчуження державного майна     Міністерство промислової політики України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. N 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності" скеровує для розгляду та погодження питання відчуження державного майна а саме - . Додатки: 1. ; 2. .   Заступник Міністра      Вик.   Додаток 5 до Порядку    МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНПРОМПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 2007 р.   N   м. Київ Про надання згоди на відчуження майна Розглянувши надані державним підприємством матеріали щодо отримання згоди на відчуження державного майна та протокол засідання комісії з цього приводу від 200 року N враховуючи згоду Фонду державного майна України від 200 року N НАКАЗУЮ: I. Керівнику підприємства : 1. Здійснити продаж державного майна згідно з переліком який додається шляхом спосіб та умови проведення продажу - конкурс аукціон та інше . Кошти отримані від реалізації використати згідно з затвердженим фінансовим планом підприємства. 2. Про результати продажу та використання отриманих в результаті коштів повідомити Мінпромполітики України протягом 30 днів з моменту реалізації. II. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра .   Міністр  А. І. Головко