Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Про затвердження Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Наказ Державного агентства земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 року N 119 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1179/14446 На виконання вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" щодо забезпечення якісної професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 614 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок додається . 2. Управлінню ринку землі та оціночної діяльності Горбатович С. М. керуватися зазначеним Положенням під час підготовки угод з навчальними закладами про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 3. Управлінню ринку землі та оціночної діяльності Горбатович С. М. та Юридичному управлінню Царьов Д. В. у встановлений термін подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Наказ Держкомзему від 15.02.2005 N 41 "Про Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 квітня 2005 року за N 376/10656 визнати таким що втратив чинність. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства Г. М. Яцишину.   Голова  І. П. Яцук  ПОГОДЖЕНО:     В. о. Міністра охорони навколишнього природного середовища      С. М. Глазунов  В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва        К. Ващенко  Т. в. о. Міністра освіти і науки України    Б. Жебровський    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 10 серпня 2007 р. N 119 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1179/14446  Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок 1. Загальні положення 1.1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог статті 8 Закону України "Про оцінку земель" для створення системи навчальних закладів що здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок далі - оцінювач за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації та забезпечення виконання вказаними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів. 1.2. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок далі - угода з Державним агентством земельних ресурсів України далі - Держземагентство . Угода укладається з навчальними закладами які мають відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України. 1.3. Угода укладається між Держземагентством і навчальним закладом на строк дії відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України. Продовження терміну дії угоди здійснюється у порядку установленому для її укладання. 1.4. Держземагентство веде реєстр навчальних закладів з якими уклав угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів та оприлюднює його через засоби масової інформації. 1.5. Держземагентство сприяє створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів які здійснюють професійну підготовку оцінювачів. 2. Організація навчального процесу 2.1. Професійна підготовка оцінювачів проводиться за програмами базової підготовки та програмами підвищення кваліфікації. 2.2. Під час професійної підготовки оцінювачів навчальні заклади використовують єдині навчальні програми базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок загальні вимоги щодо змісту яких погоджені Наглядовою радою з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок до якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів Фонду державного майна України та саморегулівних організацій оцінювачів у сфері оцінки землі і яка здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 2.3. Навчальний заклад проводить навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів у разі здійснення базової підготовки оцінювачів про що може бути передбачено в угоді про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. При цьому підвищення кваліфікації може відбуватися за: загальними програмами підвищення кваліфікації; програмами що включають тренінги та практичні заняття; спеціальними тематичними програмами. 2.4. У разі підвищення кваліфікації за програмами що включають тренінги і практичні заняття а також за спеціальними тематичними програмами загальна кількість годин навчальних програм не повинна бути меншою ніж це визначено загальними вимогами до єдиних програм підвищення кваліфікації. 2.5. Навчальний заклад забезпечує належну якість викладання навчального матеріалу та забезпечує фізичних осіб що проходять професійну підготовку навчально-методичною літературою. 2.6. На підставі рішення екзаменаційної комісії навчальний заклад у 15-денний термін забезпечує підготовку кваліфікаційних свідоцтв для оцінювачів які успішно склали кваліфікаційний іспит за формою затвердженою Держземагентством та передачу їх до Держземагентства для підписання. 2.7. Для укладання угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок навчальний заклад подає до Держземагентства такі документи: відомості щодо рівня кваліфікації посади та вчені звання та наукові ступені викладачів які залучаються до навчального процесу; заяву навчального закладу за формою передбаченою додатком 1 до цього Положення; копію засновницьких документів; копію відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України; форми документів зазначені в абзацах п'ятому та сьомому пункту 2.1 додатка 2 до цього Положення; проект угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів згідно з додатком 2 до цього Положення. Усі вищезазначені документи повинні бути підписані керівником та скріплені печаткою навчального закладу. 2.8. Держземагентство перевіряє документи подані навчальним закладом у термін що не перевищує 14 календарних днів від дати їх надходження та приймає рішення про укладання угоди. 2.9. Усі спори щодо укладання угоди або її розірвання вирішуються у встановленому законодавством порядку.   Начальник Управління ринку земель та оціночної діяльності    С. М. Горбатович    Додаток 1 до Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок  ЗАЯВА про укладання угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Заявник                                                                                                   назва навчального закладу Керівник                                                                       прізвище ім'я та по батькові керівника навчального закладу                                                                                     поштовий індекс місцезнаходження Телефон Телефакс E-mail   Поточний рахунок МФО Код ЄДРПОУ   Прошу укласти угоду про співробітництво стосовно професійної базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. До заяви додаються такі документи: копія установчих документів; копія ліцензії Міністерства освіти і науки України; проекти робочих програм з напрямів базової підготовки та підвищення кваліфікації; зразок свідоцтва про навчання за програмою базової підготовки; зразок посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача; проект угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок; список викладачів які залучаються до навчального процесу. Усього на арк. у прим.                               кількість                         кількість   Керівник                                       підпис   ініціали прізвище   М. П.     " " 200 р.           дата заповнення заяви        Додаток 2 до Положення про співробітництво з навчальними закладами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок  ЗРАЗКОВА УГОДА про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок м. Київ  " " 200 р.     Державне агентство земельних ресурсів України далі Держземагентство в особі голови що діє на підставі Положення яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 614 з одного боку та                                                                                                                                                         назва навчального закладу що діє на підставі статуту з іншого боку надалі разом іменуються "Сторони" а кожна окремо "Сторона" уклали цю угоду про таке: 1. Предмет угоди       1.1. Метою співробітництва Держземагентства та є                                                                                                                                                 назва навчального закладу забезпечення професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок на високому кваліфікаційному рівні що відповідає вимогам чинного законодавства України національним та міжнародним стандартам з оцінки нерухомого майна та положенням нормативно-методичного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок.       1.2. Держземагентство та                                                                                                                         назва навчального закладу взаємодіють при організації навчального процесу з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. 2. Обов'язки сторін       2.1. зобов'язується:                                                                               назва навчального закладу       - забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу на базі                                                                                                                                                                                 назва навчального закладу шляхом залучення викладацького складу який відповідає кваліфікаційним вимогам до викладачів;    - здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів земельних ділянок згідно з робочими навчальними програмами з базової підготовки та підвищення кваліфікації розробленими на основі єдиних навчальних програм та погодженими Держземагентством;        - для осіб які прослухали курс базової підготовки провести залік з теоретичної підготовки далі - залік . За результатами заліку приймається рішення стосовно доцільності направлення зазначених вище осіб на стажування. У випадку не складання заліку особами які прослухали курс базової підготовки вони повторно складають залік у порядку установленому навчальним закладом для проведення заліку;       - для проведення заліку створювати комісію до складу якої входять представники викладацького складу. Склад комісії затверджується керівником навчального закладу та узгоджується з Держземагентством;       - видавати фізичним особам що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів свідоцтво про те що особа прослухала навчальний курс з базової підготовки;       - організовувати стажування оцінювачів-стажистів у місячний термін від дати видачі їм свідоцтва про проходження навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок у порядку установленому Держземагентством;    - фізичним особам що прослухали курс з підвищення кваліфікації видавати посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка;       - передавати в Держземагентство перелік осіб які прослухали базовий курс підготовки або курс з підвищення кваліфікації разом з інформацією щодо стажування та основного місця роботи;       - організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту про що інформувати Держземагентство з метою скликання Екзаменаційної комісії;      - забезпечувати необхідні умови для діяльності Екзаменаційної комісії та для осіб які складають кваліфікаційний іспит. З цією метою навчальні заклади які уклали угоду з Держземагентством про співробітництво можуть об'єднувати свої зусилля;    - забезпечувати виготовлення оформлення та видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок особам які склали кваліфікаційний іспит;       - у  10-денний термін інформувати Держземагентство про зміни у складі керівництва та реквізитах навчального закладу;       - організовувати конференції та семінари з питань оцінки земельних ділянок;    - брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації трьох працівників Держземагентства а також інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом календарного року на безоплатній основі.        2.2. Держземагентство зобов'язується:       - брати участь у спільних з заходах                                                                                                             назва навчального закладу пов'язаних з питаннями що є предметом угоди;       - погоджувати робочі програми та викладацький склад;       -  забезпечувати   участь   представників  Держземагентства  у  навчальному  процесі  та   роботі Екзаменаційної комісії;       - інформувати стосовно                                                                                                       назва навчального закладу законодавчих актів та розроблених нормативно-правових документів з оцінки земель. 3. Термін дії угоди        3.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до " " 200 року.       3.2. Угода припиняє свою дію у разі закінчення її терміну реорганізації або ліквідації однієї із Сторін а також за домовленістю Сторін. Угода може бути розірвана за рішенням суду.     3.3. Систематичне невиконання Сторонами вищезазначених зобов'язань є підставою для розірвання угоди.          3.4. Цю угоду складено у двох примірниках які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.       3.5. Зміни до цієї угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін що оформляються додатковою угодою до цієї угоди.      3.6. Додаткові угоди є її невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені в письмовій формі підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 4. Місцезнаходження та реквізити Сторін Державне агентство земельних ресурсів України                                   місце знаходження п/р МФО в ОПЕРУ Держказначейства України Код ЄДРПОУ Номер свідоцтва           посада           підпис                           ініціали та прізвище М. П.                              назва навчального закладу                                       місце знаходження   п/р МФО Код ЄДРПОУ Номер свідоцтва           посада             підпис                                 ініціали та прізвище М. П.