Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ Н А К А З 19.02.2003 N 29/м Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2003 р. за N 484/7805 Про затвердження Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи { Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 291 від 14.06.2007 } З метою формування національної нормативно-правової бази топографо-геодезичної та картографічної діяльності зорієнтованої на використання сучасних методів та технологій розвитку ринкових відносин у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності упорядкування кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи далі - ЗУКР що додається. 2. Державній службі геодезії картографії та кадастру забезпечити у п'ятиденний термін подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Збірника укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи". 3. Ввести в дію ЗУКР в десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті України. 4. Визнати такими що не застосовуються на території України "Сметные укрупненные расценки СУР на топографо-геодезические работы" затверджені наказом Головного управління геодезії та картографії СРСР від 19.01.87 N 27-П. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Кармана З.М. Міністр В.Шевчук ПОГОДЖЕНО: Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України В.Хорошковський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 19.02.2003 N 29/м Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2003 р. за N 484/7805 ЗБІРНИК укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи далі - Збірник призначений для визначення кошторисної вартості загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт які фінансуються з Державного бюджету України. 2. Збірник містить кошторисні розцінки далі - розцінки та нормативи заробітної плати і трудових витрат на геодезичні роботи топографічні зйомки оновлення карт і планів картографічні обчислювальні проектно-кошторисні роботи та складання технічних звітів про виконані роботи. 3. Розцінки розраховані відповідно до вимог нормативно-технічних документів інструкцій положень керівних технічних документів щодо виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт . 4. Укрупнені кошторисні розцінки розраховані на основі: Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ; Кодексу законів про працю України Закону України "Про підприємництво" ; Закону України "Про підприємства в Україні" ; Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" ; Указу Президента України від 1 серпня 2001 року N 575/2001 "Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 490 "Про надбавки польове забезпечення до тарифних ставок і посадових окладів працівників направлених для виконання монтажних налагоджувальних ремонтних і будівельних робіт та працівників робота яких виконується вахтовим методом постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний пересувний характер". 5. У Збірнику для кожного процесу наведено характеристики категорій складності склад робіт розцінку і в її складі зарплату трудові затрати в бригадо-днях. Наведений склад робіт для кожного процесу є коротким переліком основних операцій які в залежності від конкретних умов можуть змінюватись без коригування розцінок. 6. Розцінки у Збірнику за кожним процесом робіт наведені у гривнях на одиницю виміру пункт кв.км пог.км тощо і включають витрати виробництва за статтями основних витрат: основна зарплата працівників; додаткова зарплата працівників; відрахування на соціальні заходи; польове забезпечення; вартість матеріалів; знос малоцінних предметів; амортизація основних фондів; транспортні витрати; інші витрати пов'язані з безпосереднім виконанням робіт. 7. Розцінки та нормативи заробітної плати і трудових витрат розраховані на відповідні процеси які включають комплекси польових та камеральних робіт необхідних для випуску матеріалів згідно з їх найменуванням. 8. Нормативи витрат ураховують всі підготовчі та допоміжні роботи виробничого циклу а саме: технічну підготовку виробництва; робоче проектування; навчання працівників безпечним методам виконання робіт; поточний ремонт повірки та дослідження геодезичних приладів і інструментів метрологічне забезпечення робіт; витрати на переїзд працівників до місця робіт і назад; витрати на перевезення матеріалів спорядження приладів інструментів та інших вантажів до місця робіт і назад; витрати на узгодження місць побудови геодезичних пунктів і здачу їх користувачам власникам земельних ділянок для забезпечення їх схоронності; контрольні операції при перевірці робіт; витрати на оформлення матеріалів їх здачу та приймання. 9. У розцінках для всіх видів польових робіт ураховано витрати на польове забезпечення. 10. Знос малоцінних предметів розраховано згідно з "Нормами расхода материалов и износа иструментов приборов малоценного инвентаря и снаряжения при выполнении топографо-геодезических работ" за діючими оптовими цінами з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. 11. Амортизація основних фондів прилади інструменти обладнання тощо розрахована у відсотках від їх балансової вартості згідно зі статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". 12. У розцінках на польові роботи передбачено лише використання автомобільного транспорту. 13. Розцінки на польові роботи розраховані на їх виконання в польовий період тривалість якого на території України визначена в 7 місяців. Розділ 1. Геодезичні роботи 1. Рекогносцирування пунктів державної геодезичної мережі ДГМ планові мережі 1.1. Рекогносцирування пунктів полігонометрії 2 і 3 класів Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість відкрита з крупними формами рельєфу і розвинутою мережею покращених доріг. Наявність видимості встановлюється із землі. II категорія Місцевість горбиста місцями напівзакрита з розвинутою мережею ґрунтових доріг. Наявність видимості між пунктами встановлюється із землі. Місцевість відкрита степова рівнина з великою кількістю польових доріг. Наявність видимості між пунктами встановлюється із землі або невисоких мачт. III категорія Місцевість рівнинна закрита дорожня мережа розвинута слабко. Видимість між пунктами відсутня із землі. Місцевість напівзакрита з пересіченими формами рельєфу передгір'я. Наявність видимості між пунктами встановлюється із землі або дерев. IV категорія Місцевість закрита горбиста дорожня мережа відсутня. Наявність видимості встановлюється з дерев. Місцевість закрита з пересіченими формами рельєфу частково заболочена. Дорожня мережа відсутня. Наявність видимості встановлюється з дерев. Гірські райони. Наявність видимості встановлюється із землі або дерев. Склад робіт Отримання завдання. Робота з картою з метою вивчення проекту і маршруту руху. Вибір місцеположення пункту і визначення висоти знака. Встановлення мачт за потреби. Закріплення на місцевості точки вибраної для побудови пункту. Заповнення рекогносцирувального журналу з оформленням абрису пункту. Узгодження місця побудови пункту із землевласниками землекористувачами . Складання остаточної схеми полігонометричного ходу. Переходи і переїзди на ділянці робіт. Здавання роботи. Таблиця 1.1 Рекогносцирування пунктів полігонометрії 2 і 3 класів --------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |011 |Рекогносцирування пунктів| I | пункт |196 18| 25 35 | 0 68 | |012 |полігонометрії 2 класу | II | -"- |242 71| 32 46 | 0 87 | |013 | | III | -"- |308 80| 41 98 | 1 15 | |014 | | IV | -"- |438 24| 61 46 | 1 69 | | | | | | | | | |015 |Рекогносцирування пунктів| I | пункт |139 32| 18 13 | 0 49 | |016 |полігонометрії 3 класу | II | -"- |157 87| 20 96 | 0 56 | |017 | | III | -"- |189 45| 25 77 | 0 69 | |018 | | IV | -"- |304 97| 43 40 | 1 17 | --------------------------------------------------------------------------- 1.2. Рекогностування пунктів полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів Характеристика категорій складності I категорія Місцевість рівнинна відкрита. Вулиці сільських населених пунктів і дороги зі слабким рухом транспорту і пішоходів. II категорія Місцевість відкрита пересічена балками. Вулиці міст і селищ з рухом транспорту і пішоходів середньої інтенсивності. Промислові та будівельні майданчики з невеликою забудовою незначною кількістю інженерних споруд котлованів траншей відвалів складів будівельних матеріалів. III категорія Місцевість горбиста. Вулиці міст і селищ з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів забудовані внутрішні частини міських кварталів. Промислові та будівельні майданчики з середньою забудовою з середньою кількістю інженерних споруд котлованів траншей відвалів складів будівельних майданчиків. IV категорія Великі промислові і будівельні майданчики з великим числом підземних комунікацій інженерних споруд підіїзними коліями залізничного транспорту. Території рудників з інтенсивним вийманням ґрунту шахтними провалами і відвалами. Головні магістралі великих міст з дуже інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. Склад робіт Отримання завдання підбір матеріалів. Визначення на місцевості напрямків ходу. Вибір місцеположення пунктів ходу. Закріплення пунктів тимчасовими знаками дерев'яними кілками кованими цвяхами . Окопування пунктів. Вибір напрямків для передачі дирекційних кутів на вузлові точки. Складання абрису прив'язки пунктів до постійних предметів місцевості. Оформлення журналів абрису пунктів. Складання схеми ходів. Узгодження місця закладання пунктів із землевласниками землекористувачами . Польовий контроль і здавання робіт. Переїзди і переходи на ділянці робіт. Таблиця 1.2 Рекогносцирування пунктів полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів --------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |019 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |60 74 | 6 90 | 0 19 | |0110 |полігонометрії 4 класу | II | -"- |66 79 | 7 84 | 0 21 | |0111 |зі сторонами 2-5 км | III | -"- |71 02 | 8 48 | 0 23 | |0112 | | IV | -"- |97 30 | 12 52 | 0 34 | | | | | | | | | |0113 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |29 37 | 2 09 | 0 06 | |0114 |полігонометрії 4 класу | II | -"- |30 88 | 2 32 | 0 06 | |0115 |зі сторонами 250-2 000 м | III | -"- |32 99 | 2 64 | 0 07 | |0116 | | IV | -"- |36 01 | 3 11 | 0 08 | | | | | | | | | |0117 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |25 01 | 1 85 | 0 05 | |0118 |полігонометрії 1 і 2 | II | -"- |26 82 | 2 13 | 0 06 | |0119 |розрядів | III | -"- |28 63 | 2 42 | 0 06 | |0120 | | IV | -"- |29 84 | 2 60 | 0 07 | --------------------------------------------------------------------------- 1.3. Рекогносцирування пунктів 1 2 і 3 класів які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами СРНС Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна відкрита з розвинутою мережею ґрунтових та шосейних доріг. Антена приймача СРНС сигналів встановлюється над центром пункту. Перешкод для приймання супутникових сигналів над горизонтом немає. II категорія Місцевість напівзакрита з пересіченими формами рельєфу порізана балками та ярами. Дерева часто блокують супутникові сигнали. Їх приймання планують в періоди коли супутники знаходяться у відкритій частині неба. Наявність поблизу пунктів аеропортів. Приймання сигналів виконують тільки під час перерви в їх роботі. III категорія Місцевість горбиста на 50% покрита лісом. Мережа доріг розвинута слабко. Приймання супутникових сигналів виконують з виносної антени. Спостереження виконують поза центром пункту. Прив'язку антени приймача до центра пункту здійснюють поєднанням геодезичних і супутникових методів. Місцевість забудована наявність промислових та будівельних об'єктів. Склад робіт Отримання технічного завдання підбір матеріалів. Вибір місця для встановлення пункту й антени супутникового приймача. Маркування місця пункту або закріплення тимчасовим знаком. Зарисовування діаграми перешкод і складання абрису пункту. Встановлення розмірів і розчищення майданчика біля пункту для відкриття горизонту. Узгодження місця закладки центра із землевласниками землекористувачами . Складання схеми рекогносцированих пунктів та перелік топографо-геодезичних робіт необхідних для визначення координат пункту супутниковими методами. Переїзди на ділянці робіт. Польовий контроль і здавання робіт. Таблиця 1.3 Рекогносцирування пунктів 1 2 і 3 класів які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами --------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |0121 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |142 40| 20 73 | 0 53 | |0122 |1 класу | II |-"- |216 85| 32 47 | 0 84 | |0123 | | III |-"- |298 08| 45 29 | 1 17 | | | | | | | | | |0124 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |123 93| 17 81 | 0 46 | |0125 |2 класу | II |-"- |170 72| 25 20 | 0 65 | |0126 | | III |-"- |240 20| 36 16 | 0 93 | | | | | | | | | |0127 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |56 24 | 7 13 | 0 18 | |0128 |3 класу | II |-"- |68 56 | 9 07 | 0 23 | |0129 | | III |-"- |84 88 | 11 65 | 0 30 | --------------------------------------------------------------------------- 1.4. Рекогносцирування пунктів 4 класу 1 і 2 розрядів на території міст селищ і промислових майданчиків які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна відкрита населені пункти з одно- і двоповерховою забудовою. Антена приймача СРНС сигналів встановлюється над центром пункту. Перешкоди для приймання супутникових сигналів над горизонтом відсутні. II категорія Місцевість забудована багатоповерховими будівлями та промисловими об'єктами. Розвинута мережа міського електротранспорту. Наявність поблизу пунктів теле- і радіостанцій які деформують супутникові сигнали. Приймання сигналів виконують тільки під час перерви в їх роботі. Склад робіт Отримання технічного завдання підбір матеріалів. Вибір місця для встановлення пункту і антени супутникового приймача. Маркування місцеположення пункту або закріплення тимчасовим знаком. Зарисовування діаграми перешкод. Встановлення розмірів і розчищення майданчика біля пункту для відкриття горизонту. Узгодження місця закладки центра із землевласниками землекористувачами . Складання схеми рекогносцированих пунктів та переліку топографо-геодезичних робіт необхідних для визначення координат супутниковими методами. Переїзди на ділянці робіт. Здавання матеріалів. Таблиця 1.4 Рекогносцирування пунктів 4 класу 1 і 2 розрядів на території міст селищ і промислових майданчиків які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами --------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+------+--------+-------| |0130 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |53 54 | 6 48 | 0 17 | |0131 |4 класу | II | -"- |64 18 | 8 11 | 0 22 | | | | | | | | | |0132 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |27 76 | 2 55 | 0 07 | |0133 |1 розряду | II | -"- |33 84 | 3 48 | 0 09 | | | | | | | | | |0134 |Рекогностування пунктів | I |пункт |26 24 | 2 32 | 0 06 | |0135 |2 розряду | II | -"- |32 32 | 3 25 | 0 09 | | | | | | | | | |0136 |Рекогносцирування пунктів| I |пункт |41 44 | 4 64 | 0 12 | |0137 |мікротріангуляції | II | -"- |48 38 | 5 69 | 0 15 | --------------------------------------------------------------------------- 2. Обстеження і оновлення пунктів ДГМ планові мережі 2.1. Обстеження і оновлення пунктів ДГМ 1 2 3 і 4 класів Характеристика категорій складності робіт Категорії складності ті що й на рекогностування пунктів ДГМ приведені в пункті 1.1 . Склад робіт 1. При обстеженні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Визначення ступеня цілості зовнішнього знака і верхньої марки центру зовнішнього оформлення орієнтирних пунктів і їхніх центрів п и порушенні марки верхнього центру робиться розкриття нижньої марки центру . Складання картки обстеження і списку обстежених пунктів. Переїзди і переходи на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. 2. При обстеженні й оновленні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Установка пізнавальних стовпів над центром пункту і центрами орієнтирних пунктів. Оновлення зовнішнього оформлення окопування знака й орієнтирних пунктів. Розчищення просік до орієнтирних пунктів. Вимір відстаней до орієнтирних пунктів. Вимір висоти знака. Визначення елементів приведення. Складання картки обстеження і оновлення пункту. Складання списку обстежених і оновлених пунктів. Переїзди і переходи на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Здавання робіт. Таблиця 1.5 Обстеження і оновлення пунктів ДГМ 1 2 3 і 4 класів ---------------------------------------------------------------------------- | Шифр|Найменування процесів |Категорії|Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт|зарплата|Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-------------------------+---------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+--------+------+--------+-------| | |Обстеження пунктів ДГМ 1 | | | | | | | |2 3 і 4 класів при | | | | | | | |відстані між пунктами: | | | | | | |0138 | до 5 км | I |пункт |65 13 | 8 01 | 0 22 | |0139 | | II | -"- |77 38 | 9 83 | 0 27 | |0140 | | III | -"- |88 72 | 11 49 | 0 32 | |0141 | | IV | -"- |107 35| 14 24 | 0 39 | | | | | | | | | |0142 | до 8 км | I |пункт |70 34 | 8 78 | 0 24 | |0143 | | II | -"- |86 88 | 11 22 | 0 31 | |0144 | | III | -"- |101 58| 13 39 | 0 37 | |0145 | | IV | -"- |127 87| 17 26 | 0 48 | | | | | | | | | |0146 | до 10 км | I |пункт |73 71 | 9 28 | 0 26 | |0147 | | II | -"- |93 31 | 12 17 | 0 34 | |0148 | | III | -"- |110 10| 14 65 | 0 41 | |0149 | | IV | -"- |141 65| 19 29 | 0 53 | | | | | | | | | |0150 | до 15 км | I |пункт |82 28 | 10 55 | 0 29 | |0151 | | II | -"- |108 88| 14 46 | 0 40 | |0152 | | III | -"- |131 85| 17 85 | 0 49 | |0153 | | IV | -"- |175 90| 24 34 | 0 67 | | | | | | | | | |0154 | до 20 км | I |пункт |90 55 | 11 77 | 0 33 | |0155 | | II | -"- |124 80| 16 81 | 0 47 | |0156 | | III | -"- |153 59| 21 05 | 0 58 | |0157 | | IV | -"- |210 81| 29 48 | 0 82 | | |Обстеження і оновлення | | | | | | | |пунктів ДГМ 1 2 3 і 4 | | | | | | | |класів при відстані | | | | | | | |між пунктами: | | | | | | | | | | | | | | |0158 | до 5 км | I |пункт |164 62| 22 68 | 0 63 | |0159 | | II | -"- |184 47| 25 60 | 0 71 | |0160 | | III | -"- |204 38| 28 53 | 0 79 | |0161 | | IV | -"- |233 78| 32 86 | 0 91 | | | | | | | | | |0162 | до 8 км | I |пункт |169 52| 23 40 | 0 65 | |0163 | | II | -"- |193 66| 26 96 | 0 75 | |0164 | | III | -"- |217 55| 30 47 | 0 84 | |0165 | | IV | -"- |254 24| 35 88 | 0 99 | | | | | | | | | |0166 | до 10 км | I |пункт |173 14| 23 93 | 0 66 | |0167 | | II | -"- |200 09| 27 91 | 0 77 | |0168 | | III | -"- |226 12| 31 74 | 0 88 | |0169 | | IV | -"- |268 03| 37 91 | 1 05 | | | | | | | | | |0170 | до 15 км | I |пункт |181 71| 25 20 | 0 70 | |0171 | | II | -"- |216 01| 30 24 | 0 84 | |0172 | | III | -"- |247 81| 34 93 | 0 97 | |0173 | | IV | -"- |302 89| 43 04 | 1 19 | | | | | | | | | |0174 | до 20 км | I |пункт |189 98| 26 41 | 0 73 | |0175 | | II | -"- |231 63| 32 54 | 0 90 | |0176 | | III | -"- |269 56| 38 13 | 1 06 | |0177 | | IV | -"- |331 98| 47 33 | 1 31 | ---------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. При побудові пізнавальної піраміди розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1 632. 2. При встановленні нових орієнтирних пунктів розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1 315 при встановленні одного орієнтирного пункту. При встановленні двох орієнтирних пунктів - 1 516. 3. При інструментальному розшуку центра розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1 914. 2.2. Обстеження і оновлення пунктів полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів на території міст селищ і промислових майданчиків Характеристика категорій складності робіт I категорія Територія забудована. Знак на рівні поверхні землі. II категорія Територія середньої забудови. Знак нижче рівня поверхні землі. Зовнішнє оформлення знака збереглось погано. III категорія Територія щільної забудови. Знак нижче рівня поверхні землі. Зовнішнє оформлення знака відсутнє. Склад робіт 1. При обстеженні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Виявлення стану зовнішнього знака і верхньої марки центра зовнішнього оформлення при порушенні марки верхнього центра робиться розкриття нижньої марки центра . Складання картки обстеження і списку обстежених пунктів. Запис у журналі. Виправлення опису в абрисі. Переходи з пункту на пункт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Здавання робіт. 2. При обстеженні й оновленні пунктів Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Виявлення стану зовнішнього знака і верхньої марки центра зовнішнього оформлення. Оновлення зовнішнього оформлення окопування знака. Установка видимості між пунктами. Фарбування марки антикорозійним лаком. Складання опису місця розташування знака на стандартних бланках тушшю. Складання картки обстеження. Переходи з пункту на пункт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Здавання робіт. Таблиця 1.6 Обстеження і оновлення пунктів полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів на території міст селищ і промислових майданчиків ---------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+--------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Обстеження пунктів | | | | | | | |полігонометрії | | | | | | | |4 класу 1 і 2 розрядів: | | | | | | | | | | | | | | |0178 |а візуальний розшук | I | пункт |27 47 | 2 94 |0 07 | |0179 | | II | -"- |30 53 | 2 94 |0 08 | |0180 | | III | -"- |43 92 | 4 91 |0 14 | | | | | | | | | |0181 |б інструментальний розшук| I | пункт |44 07 | 4 91 |0 14 | |0182 | | II | -"- |50 82 | 5 91 |0 16 | |0183 | | III | |77 52 | 9 83 |0 27 | | | | | | | | | | |Обстеження і оновлення | | | | | | | |пунктів полігонометрії | | | | | | | |4 класу 1 і 2 розрядів: | | | | | | | | | | | | | | |0184 |а візуальний розшук | I | пункт |61 03 | 7 44 |0 21 | |0185 | | II | -"- |65 91 | 8 16 |0 23 | |0186 | | III | -"- |72 63 | 9 15 |0 25 | | | | | | | | | |0187 |б інструментальний розшук| I | пункт |77 82 | 9 87 |0 27 | |0188 | | II | -"- |84 57 | 10 86 |0 30 | |0189 | | III | -"- |93 47 | 12 17 |0 34 | ---------------------------------------------------------------------------- 3. Побудова та ремонт геодезичних знаків 3.1. Установлення металевих пірамід Характеристика категорій складності робіт I категорія Будівельні умови сприятливі перешкоди для розміщення будівельного обладнання та матеріалів підйому знака відсутні. Природні фактори не заважають будівництву. II категорія Будівельні умови малосприятливі рельєф місцевості та близько розташовані споруди перешкоджають розміщенню будівельного обладнання матеріалів існують також природні фактори які заважають будівництву знака та підйому. III категорія. Будівельні умови несприятливі для розміщення будівельного обладнання та матеріалів надто перешкоджають будівлі та рельєф місцевості. Природні фактори суттєво ускладнюють будівельні роботи. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Розпізнавання на місцевості місця побудови знака. Підготовка інструментів та обладнання до виконання робіт. Розбивка пікетажу. Копання ям. Установка бетонних якорів. Засипання ям з трамбуванням ґрунту. Монтування та встановлення знака. Кріплення стовпів знака до бетонних якорів. Перевірка видимості на суміжні пункти. Зовнішнє оформлення знака та орієнтирного пункту ОРП . Фарбування частин знака в пошкоджених місцях. Заповнення картки побудови знака. Здавання пункту керівникові робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.7 Установлення металевих пірамід ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| |0190 |Установлення | I | пункт |175 28| 25 98 | 0 6 | |0191 |металевих пірамід | II | -"- |261 56| 38 76 | 0 91 | |0192 | | III | -"- |374 06| 55 44 | 1 28 | ----------------------------------------------------------------------- 3.2. Ремонт металевих геодезичних знаків на будівлях Характеристика категорій складності робіт I категорія Поточний ремонт. II категорія Середній ремонт. III категорія Капітальний ремонт. Склад робіт Поточний ремонт - ремонт підлоги підходів до знака штукатурення і білення цегляного чи бетонного стовпа фарбування знака складання акта про виконану роботу. Середній ремонт - все те що й при поточному ремонті і додатково замінення підлоги окремих металевих деталей знака затягування болтів очищення металевих частин знака від іржі фарбування знака. Капітальний ремонт - все те що й при середньому ремонті та додатково замінення або нарощування несправних основних частин знака. Таблиця 1.8 Ремонт металевих геодезичних знаків на будівлях ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів|Категорії |Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складності|виміру |---------------|затрати| | | |робіт | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+---------------------+----------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+----------+-------+------+--------+-------| |0193 |Ремонт металевих | I | знак |301 06| 45 66 | 0 85 | |0194 |геодезичних знаків | II | -"- |402 16| 61 00 | 1 14 | |0195 |на будівлях | III | -"- |600 29| 91 05 | 1 70 | ------------------------------------------------------------------------ 3.3. Знесення старих геодезичних знаків простих і складних сигналів пірамід Характеристика категорій складності робіт I категорія Умови сприятливі. Природні фактори не заважають знесенню знака. II категорія Умови малосприятливі. Природні фактори частково заважають знесенню знака. III категорія Умови несприятливі. Природні фактори суттєво ускладнюють знесення знака. Склад робіт Отримання завдання. Підготовка обладнання та інструментів для роботи. Обстеження знака. Визначення методу знесення знака. Розчищення площадки навколо знака та підготовка тяглових механізмів лебідок воротів . Повалення або розбирання знака. Розрізування окремих частин знака на невеликі куски і їх складування. Прибирання обладнання. Оформлення документації складання акта про знесення здавання робіт. Переїзди на ділянці робіт. Таблиця 1.9 Знесення старих геодезичних знаків простих і складних сигналів пірамід ---------------------------------------------------------------------------- |Шифр | Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-------------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------------------+---------+-------+-------+--------+-------| |0196 |Знесення старих | I | знак |60 06 | 9 22 | 0 17 | |0197 |геодезичних знаків: | II | -"- |63 23 | 9 70 | 0 18 | |0198 |пірамід простих сигналів| III | -"- |65 94 | 10 12 | 0 18 | | | | | | | | | |0199 |Складних сигналів: | I | -"- |103 47 | 15 88 | 0 29 | |01100|висотою 15 м | II | -"- |109 35 | 16 78 | 0 30 | |01101| | III | -"- |114 77 | 17 61 | 0 32 | | | | | | | | | |01102|висотою 20 м | I | -"- |137 38 | 21 08 | 0 38 | |01103| | II | -"- |145 90 | 22 39 | 0 40 | |01104| | III | -"- |153 58 | 23 57 | 0 42 | | | | | | | | | |01105|висотою 25 м | I | -"- |178 90 | 27 45 | 0 50 | |01106| | II | -"- |188 40 | 28 91 | 0 52 | |01107| | III | -"- |197 9 | 30 37 | 0 55 | | | | | | | | | |01108|висотою 30 м | I | -"- |228 64 | 35 08 | 0 63 | |01109| | II | -"- |241 23 | 37 02 | 0 67 | |01110| | III | -"- |252 98 | 38 82 | 0 70 | ---------------------------------------------------------------------------- 4. Виготовлення бетонних монолітів для центрів 4.1. Виготовлення залізобетонних і бетонних монолітів для центрів які закладаються на пунктах державної геодезичної мережі та розрядних мереж згущення в містах селищах і на промислових майданчиках Склад робіт Отримання завдання. Поточний ремонт виготовлених раніше форм. Підготовка майданчика для відливки залізобетонних монолітів з настилом із дощок і виготовлення корита для замісу бетону. Встановлення форм. В'язання арматури. Перенесення щебеню піску та води на майданчик. Просіювання промивання піску та щебеню. Фарбування марки бітумним лаком. Виготовлення бетонної маси і заливання її у форми трамбування. Підтримка режиму необхідного для затвердіння бетону. Зняття форм. Зачищення поверхні пілона. Здавання робіт. Примітка. Виготовлення форм для пілонів та підвезення на майданчик піску щебеню гравію нормуються окремо. Таблиця 1.10 Виготовлення залізобетонних і бетонних монолітів для центрів які закладаються на пунктах державної геодезичної мережі та розрядних мереж згущення в містах селищах і на промислових майданчиках ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Виготовлення комплектів| | | | | | | |блоків для центрів: | | | | | | |01111| У 5 | | центр |110 02| 12 37 | 0 17 | |01112| У 15 | | -"- |92 92 | 12 37 | 0 17 | |01113| У 15 Н | | -"- |81 47 | 12 37 | 0 17 | |01114| У 10 П | | -"- |160 27| 12 37 | 0 17 | |01115| У 20 П | | -"- |126 46| 12 37 | 0 17 | ------------------------------------------------------------------------- 4.2. Виготовлення металевих пірамід і сигналів Склад робіт Отримання завдання. Підготовка інструментів технічного обладнання та робочого місця до роботи. Доставка металу до місця роботи. Виготовлення деталей сигналів: основних стовпів вінець хрестовин внутрішніх пірамід візирного циліндра та інших деталей. Свердління отворів у деталях. Фарбування деталей. Маркування деталей. Укладання деталей в комплекти за розмірами знаків. Прибирання робочого місця. Таблиця 1.11 Виготовлення металевих пірамід і сигналів ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Категорії|Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+---------------------+---------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+--------+-------+--------+-------| | |Виготовлення сигналів| | | | | | |01116|висотою: 15 м | |сигнал |6198 90| 113 83 | 1 61 | |01117| 20 м | | -"- |7163 39| 127 96 | 1 81 | |01118| 25 м | | -"- |8328 00| 142 10 | 2 01 | |01119| 30 м | | -"- |8692 52| 170 37 | 2 41 | |01120|Виготовлення металеви| |піраміда|835 34 | 95 27 | 1 35 | | |пірамід | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- 5. Закладання центрів геодезичних пунктів 5.1. Закладання центрів на пунктах державної геодезичної мережі Категорію складності робіт визначають за характеристиками категорій складності п. 24 на земляні роботи. Склад робіт Отримання завдання. Розмічування котловану під центр і пізнавальний стовп. Копання котловану. Упорядковування і розбирання кріплень стін котловану якщо є потреба. Установлення центра пізнавального стовпа охоронного знака. Засипання котловану утрамбовування виконання зовнішнього оформлення. Переїзди на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.12 Закладання центрів на пунктах державної геодезичної мережі 2 і 3 класів ----------------------------------------------------------------------------- | Шифр|Найменування процесів|Категорії| Одиниця | Розцінка грн. |Трудові | |норми| робіт |складно- | виміру |------------------|затрати | | | |сті робіт| | Усього | У т.ч. | брига- | | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+---------------------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+---------+---------+--------+--------| | |Закладання центрів | | | | | | | |типу У10П | | | | | | |01121| | I | центр | 117 50 | 15 19 | 0 34 | |01122| | II | -"- | 153 77 | 20 09 | 0 44 | |01123| | III | -"- | 247 24 | 32 73 | 0 72 | |01124| | IV | -"- | 386 75 | 51 60 | 1 14 | | |Закладання центрів | | | | | | | | типу У20П | | | | | | |01125| | I | центр | 107 04 | 14 05 | 0 31 | |01126| | II | -"- | 150 98 | 20 00 | 0 44 | |01127| | III | -"- | 191 44 | 25 47 | 0 56 | |01128| | IV | -"- | 282 82 | 37 82 | 0 84 | ----------------------------------------------------------------------------- 5.2. Закладання центрів на пунктах полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів у містах селищах і на промислових майданчиках Категорію складності робіт визначають за характеристиками категорій складності п. 24 на земляні роботи. Склад робіт Отримання завдання підготовка матеріалів та інструментів до роботи. Уточнення місця закладки. Розкопування асфальту. Копання ям для центра та обкопування пункту на незабудованій території. Контрольні заміри перевірка глибини . Перенесення монолітів їх встановлення засипання та утрамбовування. Закріплення розпізнавальної таблиці на забудованій території . Прив'язка пунктів до місцевих предметів. Складання картки побудови геодезичного пункту. Складання акта здачі пункту для нагляду за його збереженням. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.13 Закладання центрів на пунктах полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів у містах селищах і на промислових майданчиках ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця| Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього | У т.ч.| брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | |Закладання центрів на | | | | | | | |пунктах 4 класу 1 і 2| | | | | | | |розрядів в містах на | | | | | | | |не забудованій | | | | | | | |території тип У15Н | | | | | | |01129| | I |центр | 96 51 | 14 90 | 0 33 | |01130| | II | -"- | 110 95| 17 26 | 0 38 | |01131| | III | -"- | 161 20| 25 47 | 0 56 | |01132| | IV | -"- | 197 00| 31 32 | 0 69 | | |Те саме на забудованій| | | | | | | | території тип У15 | | | | | | |01133| | I |центр | 99 55 | 12 64 | 0 28 | |01134| | II | -"- | 108 79| 14 15 | 0 31 | |01135| | III | -"- | 137 09| 18 77 | 0 41 | |01136| | IV | -"- | 190 22| 27 45 | 0 61 | ------------------------------------------------------------------------- 5.2.1. Установлення охоронного чавунного ковпака над центрами пунктів полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів у містах селищах та на промислових майданчиках Характеристика категорій складності робіт I категорія Ґрунт м'який розпушування ґрунту здійснюється за допомогою штикових лопат . Верхній шар землі без твердого покриття. II категорія Ґрунт середньої твердості розпушування ґрунту здійснюється за допомогою штикових лопат з частковим застосуванням кирки або лома . Верхній шар землі з твердим покриттям асфальт . Склад робіт Отримання завдання. Пошук центрів на місцевості. Копання ями над центром під чавунний ковпак. Приготування цементного розчину. Установлення подушки ковпака. Установлення чавунного ковпака заливання цементним розчином. Фарбування кришок лаком. Засипання ями. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.14 Установлення охоронного чавунного ковпака над центрами пунктів полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів у містах селищах та на промислових майданчиках ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Установлення | | | | | | | |чавунного ковпака | | | | | | |01137| | I |ковпак | 26 17| 3 73 | 0 11 | |01138| | II | -"- | 33 3 | 4 75 | 0 15 | ----------------------------------------------------------------------- 5.2.2. Закладання стінних знаків полігонометрії у містах селищах та на промислових майданчиках Характеристика категорій складності робіт I категорія Стінні знаки закладають в будинках і спорудах із цегли або каменю м'якої породи вапняк піщаник тощо . II категорія Стінні знаки закладають в будинках і спорудах із залізобетону або каменю твердої породи граніт базальт кремінь тощо . Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Остаточний вибір місця закладання знака. Пробивання отвору в стіні та промивання його. Приготування розчину. Закладання та фарбування знака антикорозійним покриттям. Опис та складання картки-крокі місцеположення знака. Складання списку закладених знаків. Складання акта про здавання пункту для нагляду за його збереженням. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.15 Закладання центрів на пунктах полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів у містах селищах і на промислових майданчиках ----------------------------------------------------------------------- | Шифр|Найменування процесів|Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч.| брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Закладання стінних | | | | | | | |знаків полігонометрії| | | | | | | |в містах | | | | | | |01139| | I | центр |48 04 | 6 18 | 0 18 | |01140| | II | -"- |103 31| 14 11 | 0 42 | ----------------------------------------------------------------------- 5.3. Закладання орієнтирних пунктів Категорію складності робіт визначають за характеристиками категорій складності п. 24 на земляні роботи. Склад робіт Отримання завдання. Вибір місця закладання орієнтирного пункту. Копання котловану і канави. Установлення центра в котловані. Зовнішнє оформлення орієнтирного пункту. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.16 Закладання орієнтирних пунктів ------------------------------------------------------------------------- | Шифр| Найменування процесів|Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Закладання | | | | | | | |орієнтирних пунктів | | | | | | |01141| | I |центр |75 63 | 8 01 | 0 25 | |01142| | II | -"- |93 08 | 9 98 | 0 31 | |01143| | III | -"- |137 02| 14 93 | 0 46 | |01144| | IV | -"- |213 27| 24 84 | 0 76 | ------------------------------------------------------------------------- 6. Визначення координат пунктів ДГМ та геодезичних мереж згущення польові роботи 6.1. Вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії 2 3 класів 6.1.1. Вимірювання кутів або горизонтальних напрямків на пунктах Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість відкрита степова рівнинна або слабогорбиста. Умови видимості для вимірювань сприятливі. Вимірювання здійснюють зі штативів або простих сигналів. II категорія Місцевість залісена незаболочена. Умови видимості для вимірювань малосприятливі. Вимірювання виконують з простих сигналів. Місцевість рівнинна або слабогорбиста частково закрита. Вимірювання виконують зі штативів або простих сигналів. III категорія Місцевість покрита лісом слабогорбиста частково заболочена. Умови видимості для вимірювань несприятливі. Вимірювання здійснюють зі складних сигналів. Гірські райони з висотами до 2 000 м. Склад робіт Отримання завдання підбір матеріалів. Огляд знака. Піднімання приладу на знак. Розшук напрямків. Перевірка і юстування приладу. Вимірювання горизонтальних кутів або напрямків та зенітних віддалей вимірювання напрямків на орієнтирні пункти та відстаней до них. Визначення елементів приведення. Вимірювання висоти знака. Перевірка та оформлення журналів вимірів і центрувальних листів. Складання зведень результатів вимірювань горизонтальних кутів або напрямків та зенітних віддалей. Оновлення зовнішнього оформлення знака та орієнтирних пунктів. Попереднє обчислення поправок за центруванням і редукцією а також нев'язок у ходах. Здавання робіт. Таблиця 1.17 Вимірювання кутів або горизонтальних напрямків на пунктах полігонометрії 2 3 класів ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця| Розцінка грн.|Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Вимірювання кутів | | | | | | | |на пунктах полігоно- | | | | | | |01145|метрії 2-го класу | I | пункт |456 31| 68 60 | 1 26 | |01146| | II | -"- |513 71| 77 44 | 1 42 | |01147| | III | -"- |566 63| 85 59 | 1 57 | | |Вимірювання кутів | | | | | | | |на пунктах полігоно- | | | | | | |01148|метрії 3-го класу | I | пункт |372 04| 55 63 | 1 02 | |01149| | II | -"- |399 86| 59 92 | 1 1 | |01150| | III | -"- |427 60| 64 19 | 1 18 | ------------------------------------------------------------------------ 6.1.2. Вимірювання сторін полігонометрії 2 і 3 класів Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість відкрита степова рівнинна або слабогорбиста. Умови видимості для вимірювань сприятливі. Вимірювання здійснюють зі штативів або простих сигналів. II категорія Місцевість лісостепова незаболочена. Умови видимості для вимірювань малосприятливі. Вимірювання здійснюють з простих сигналів. Місцевість рівнинна або слабогорбиста частково закрита. Для виконання вимірювань необхідно розчищування просіки в лісосмугах. Вимірювання здійснюють зі штативів або простих сигналів. III категорія Місцевість покрита лісом слабо горбиста частково заболочена. Умови видимості для вимірювань несприятливі. Вимірювання здійснюють зі складних сигналів. IV категорія Місцевість покрита лісом суцільно заболочена. Умови видимості для вимірювань несприятливі. Сторони які підлягають виміру проходять над значним водним простором. Гірські райони з висотами до 2 000 м. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Піднімання приладу на знак. Прогрів юстування і перевірка світлодалекоміра встановлення відбивачів. Лінійні вимірювання довжин сторін введення поправок. Складання зведень результатів вимірювання довжин сторін. Графічне визначення елементів центрування світлодалекоміра і редукцій відбивачів. Оформлення журналів листів центрувань і редукцій. Вимірювання висоти знака. Зняття приладу і відбивачів зі знака. Упакування приладів до переїзду. Оновлення зовнішнього оформлення пункту. Здавання робіт. Таблиця 1.18 Вимірювання сторін полігонометрії 2 і 3 класів ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Вимірювання сторін | | | | | | |01151|полігонометрії | I |пункт |634 01| 124 49 | 0 94 | |01152|2-го класу | II | -"- |733 06| 145 29 | 1 1 | |01153| | III | -"- |834 34| 166 55 | 1 26 | |01154| | IV | -"- |928 67| 186 36 | 1 41 | | | | | | | | | | |Вимірювання сторін | | | | | | |01155|полігонометрії | I |пункт |217 31| 32 46 | 0 36 | |01156|3-го класу | II | -"- |249 83| 38 45 | 0 43 | |01157| | III | -"- |287 89| 45 45 | 0 51 | |01158| | IV | -"- |334 40| 54 03 | 0 61 | | |Вимірювання кутів і | | | | | | | |довжин сторін на | | | | | | | |пунктах | | | | | | | |полігонометрії | | | | | | | |3-го класу при 2-х | | | | | | | |напрямках з пункту | | | | | | |01159| | I |пункт |614 20| 104 56 | 1 18 | |01160| | II | -"- |657 77| 112 51 | 1 27 | |01161| | III | -"- |702 56| 120 68 | 1 37 | | | | | | | | | |01162| більше 2-х напрямків | I |пункт |618 47| 105 12 | 1 19 | |01163| | II | -"- |661 53| 112 95 | 1 27 | |01164| | III | -"- |707 62| 121 34 | 1 38 | ------------------------------------------------------------------------ 6.2. Вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів на забудованій території міст селищ і промислових майданчиків Характеристика категорій складності робіт I категорія Полігонометричні ходи прокладають: по вулицях та проїздах міст приміських селищ або по шосейних і ґрунтових дорогах приміських районів зі слабким рухом транспорту і пішоходів які не заважають виконанню робіт. II категорія Полігонометричні ходи прокладають: по вулицях міст та селищ або приміських шосейних і ґрунтових дорогах з рухом транспорту середньої інтенсивності; по широких більше 20 м вулицях дачних селищ та сільських населених пунктів зі слабким рухом транспорту; у приміській рівнинній або горбистій напівзакритій місцевості. III категорія Полігонометричні ходи прокладають: у позаміській території переважно без доріг або в закритій місцевості вздовж річок; на широких вулицях великих міст з невеликою кількістю зелених насаджень та інтенсивним рухом транспорту і пішоходів. IV категорія Полігонометричні ходи прокладають: у позаміській повністю закритій місцевості або в річній заплаві покритій лісом по заболочених ділянках; по прямолінійних вулицях великих міст з великою інтенсивністю руху транспорту та пішоходів. V категорія Полігонометричні ходи прокладають: у позаміській гірській місцевості; по вузьких кривих вулицях великих міст з великою кількістю зелених насаджень та великою інтенсивністю руху транспорту і пішоходів; на території гірничопромислових підприємств. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Підготовка приладів до роботи. Розшук і розкриття центрів. Встановлення приладу і візирних цілей. Вимірювання кутів на пунктах полігонометрії за триштативною системою і кутів примикання на вузлових точках між напрямками на пункти тріангуляції і полігонометрії. Виведення середніх значень кутів або напрямків. Встановлення світлодалекоміра і відбивачів на пунктах. Вимірювання довжин сторін зняття відліків . Обчислення на станції. Перевірка журналів і попередні обчислювання довжин сторін. Визначення елементів приведення. Оформлення журналів вимірювань. Обчислювання кутових і лінійних нев'язок ходів і полігонів. Зарядження акумуляторів. Зняття приладів і підготовка їх до переїзду. Оновлення зовнішнього оформлення пункту. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Контроль і виправлення зауважень. Здавання робіт. Таблиця 1.19 Вимірювання кутів і ліній на пунктах полігонометрії 4 класу 1 і 2 розрядів на забудованій території міст селищ і промислових майданчиків ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Вимірювання кутів і | | | | | | | |ліній на пунктах | | | | | | | |полігонометрії | | | | | | | |4-го класу при | | | | | | |01165|2-х напрямках з пункту| I |пункт |95 20 | 10 32 | 0 18 | |01166| | II | -"- |106 08| 11 94 | 0 21 | |01167| | III | -"- |117 92| 13 71 | 0 24 | |01168| | IV | -"- |129 52| 29 15 | 0 27 | |01169| | V | -"- |151 12| 18 67 | 0 32 | | |більше 2-х напрямків | | | | | | |01170|з пункту | I |пункт |128 24| 15 25 | 0 27 | |01171| | II | -"- |142 64| 17 40 | 0 30 | |01172| | III | -"- |158 00| 19 70 | 0 34 | |01173| | IV | -"- |171 45| 21 71 | 0 38 | |01174| | V | -"- |185 85| 23 86 | 0 42 | | |Вимірювання кутів і | | | | | | | |ліній на пунктах | | | | | | | |полігонометрії 1 і 2 | | | | | | | |розрядів при 2-х | | | | | | |01175|напрямках з пункту | I |пункт |70 24 | 6 58 | 0 11 | |01176| | II | -"- |75 28 | 7 33 | 0 13 | |01177| | III | -"- |81 28 | 8 23 | 0 14 | |01178| | IV | -"- |89 20 | 9 41 | 0 16 | |01179| | V | -"- |99 76 | 10 99 | 0 19 | | | більше 2-х напрямків | | | | | | |01180|з пункту | I |пункт |77 44 | 7 66 | 0 13 | |01181| | II | -"- |83 20 | 8 52 | 0 15 | |01182| | III | -"- |90 32 | 9 59 | 0 17 | |01183| | IV | -"- |99 77 | 10 94 | 0 19 | |01184| | V | -"- |112 08| 12 84 | 0 22 | ------------------------------------------------------------------------ 6.3. Визначення координат автономними супутниковими методами Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна відкрита з розвинутою мережею ґрунтових та шосейних доріг. Населені пункти з одно- і двоповерховою забудовою. Перешкод для приймання супутникових сигналів над горизонтом немає. Антена приймача встановлюється над центром пункту. II категорія Місцевість напівзакрита з хвилястими формами рельєфу пересічена балками та ярами. Населені пункти з багатоповерховою забудовою та промисловими об'єктами. Дерева часто блокують супутникові сигнали. Їх приймання планують в періоди коли супутники знаходяться у відкритій частині неба. Наявність поблизу пунктів аеропортів. Приймання сигналів виконують тільки під час перерви в роботі аеропорту. III категорія Місцевість горбиста на 50% покрита лісом. Мережа доріг розвинута слабко. Наявність поблизу теле- і радіостанцій які деформують супутникові сигнали. Приймання супутникових сигналів виконують з виносної антени. Спостереження виконують поза центром пункту. Прив'язку антени до центра пункту здійснюють поєднанням геодезичних і супутникових методів. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Планування часу на дату виконання робіт. Підготовка приймача до роботи. Встановлення антен приймачів над центром пункту вимірювання висоти антени. Позиціонування у заданому режимі. Контроль якості спостережень з видачею програмної інформації про кількість супутників що спостерігаються. Зняття приймачів. Геодезична прив'язка приймачів антен до пунктів якщо спостереження велись не з центра пункту. Оновлення зовнішнього оформлення пунктів. Повторний радіозв'язок. Перезапис інформації з приймачів у пам'ять комп'ютера. Польова контрольна обробка супутникових вимірювань. Аналіз результатів обробки відповідно до критеріїв якості. Переїзди на ділянці робіт. Здавання матеріалів. Таблиця 1.20 Визначення координат автономними супутниковими методами ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця| Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього | У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | |Визначення координат | | | | | | | |пунктів ДГМ | | | | | | | |супутниковими методами| | | | | | | |у статичному режимі: | | | | | | |01185|1 класу | I | пункт |1269 70| 232 21 | 2 74 | |01186| | II | -"- |1721 37| 318 45 | 3 75 | |01187| | III | -"- |2262 46| 421 77 | 4 97 | | | | | | | | | |01188|2 класу | I | пункт |642 42 | 112 44 | 1 32 | |01189| | II | -"- |842 40 | 150 63 | 1 77 | |01190| | III | -"- |1097 98| 199 43 | 2 35 | | | | | | | | | |01191|3 класу | I | пункт |236 81 | 34 99 | 0 41 | |01192| | II | -"- |303 53 | 47 74 | 0 56 | |01193| | III | -"- |386 84 | 63 65 | 0 74 | | | | | | | | | | |пунктів геодезичних | | | | | | | |мереж згущення | | | | | | |01194|4 класу | I | пункт |197 98 | 27 58 | 0 32 | |01195| | II | -"- |253 49 | 42 18 | 0 44 | |01196| | III | -"- |309 09 | 48 8 | 0 58 | | | | | | | | | |01197|1 розряду | I | пункт |192 42 | 26 53 | 0 31 | |01198| | II | -"- |242 37 | 36 06 | 0 42 | |01199| | III | -"- |303 53 | 47 74 | 0 56 | | | | | | | | | |01200|2 розряду і розпіз- | I | пункт |170 18 | 22 27 | 0 26 | |01201|навальних знаків | II | -"- |209 10 | 29 71 | 0 35 | |01202| | III | -"- |259 05 | 39 25 | 0 46 | ------------------------------------------------------------------------- 6.4. Визначення орієнтирних пунктів ОРП вимірювання контрольного кута між орієнтирними пунктами Характеристика категорій складності робіт така сама як і для розділу 6.1.1 Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Огляд знака. Розкриття центра. Встановлення візирних цілей над центрами ОРП. Встановлення теодоліта над центром пункту. Перевірка і юстування приладу. Розшук напрямків. Вимірювання напрямків на орієнтирні пункти та вимірювання віддалей до них рулеткою або аналітичним методом . Перевірка та оформлення журналів вимірювань та центрувальних листів. Складання зведення результатів вимірювання горизонтальних напрямків. Оновлення зовнішнього оформлення центра знака та ОРП. Попередні обчислення поправок за центруванням та редукцією. Здавання робіт. Таблиця 1.21 Визначення орієнтирних пунктів вимірювання контрольного кута між орієнтирними пунктами -------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+------------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Визначення | | | | | | | |орієнтирних пунктів | | | | | | |01203|вимірювання контрольного| I | пункт |147 41| 20 56 | 0 56 | |01204|кута між орієнтирними | II | -"- |163 21| 22 90 | 0 62 | |01205|пунктами | III | -"- |190 43| 49 82 | 0 73 | -------------------------------------------------------------------------- 6.5. Знесення координат геодезичних пунктів з дахів будівель та з вершин місцевих предметів на землю Процес знесення координат з вершин місцевих предметів та пунктів на будівлях за категоріями складності не поділяється. Склад робіт Отримання завдання та матеріалів. Ознайомлення з проектом. Піднімання приладу на будинок. Розшук напрямків. Повірка та юстування приладу. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів на знесеному центрі. Вимірювання висоти приладу. Складання зведень результатів вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. Складання схеми знесення координат на землю. Переходи та переїзди. Здавання робіт. Таблиця 1.22 Знесення координат геодезичних пунктів з дахів будівель та з вершин місцевих предметів на землю ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Знесення координат | | | | | | | |геодезичних пунктів | | | | | | | |з дахів будівель та з | | | | | | | |вершин місцевих | | | | | | |01206|предметів на землю | | пункт |252 61| 35 76 | 1 01 | ------------------------------------------------------------------------ 7. Висотні мережі 7.1. Рекогносцирування ліній нівелювання I II і III класів Характеристика категорій складності робіт I категорія Лінії нівелювання прокладають впродовж залізниць автострад шосейних та ґрунтових доріг у степових лісостепових районах із густою мережею доріг. Застосування автотранспорту можливо по всій довжині нівелювальної лінії. II категорія Лінії нівелювання прокладають у лісостепових або лісових районах упродовж відкритих берегів річок або в піщаних районах. Переїзди практично можливі всюди. Склад робіт Отримання завдання. Вибір на місцевості остаточного напрямку запроектованої траси. Вибір місця закладання знаків та позначення їх на місцевості. Перевірка стану знаків закладених упродовж траси. Установлення вузлових точок у місцях перетину з прокладеними раніше лініями нівелювання. Установлення підходів до близько розташованих футштоків метеостанцій та водомірних постів з метою прив'язки до них лінії нівелювання. Складання абрису з описом місць закладання складання списку рекогносцированих знаків. Складання звіту та схем рекогносцированих ліній. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Здавання робіт. Таблиця 1.23 Рекогносцирування ліній нівелювання I II і III класів ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Рекогносцирування | | | | | | | |ліній нівелювання | | | | | | | |нівелювання: | | | | | | | |I класу | |пог. км| | | | |03207| | I | -"- |7 69 | 1 10 | 0 03 | |03208| | II | -"- |15 31 | 2 25 | 0 06 | | | II класу | |пог. км| | | | |03209| | I | -"- |5 71 | 0 80 | 0 02 | |03210| | II | -"- |11 04 | 1 61 | 0 04 | | | III класу | |пог. км| | | | |03211| | I | -"- |5 61 | 0 75 | 0 02 | |03212| | II | -"- |10 86 | 1 50 | 0 04 | ------------------------------------------------------------------------ 7.2. Обстеження і оновлення знаків нівелювання Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість відкрита з крупними формами рельєфу і розвинутою мережею поліпшених доріг. Кількість контурів та орієнтирів велика. Ґрунт м'який. Верхній шар ґрунту без коріння кущів і дерев. II категорія Місцевість пагорбкувата місцями напівзакрита з добре вираженим рельєфом і з розвинутою мережею грунтових доріг. Ґрунт м'який. Рослинний покрив трав'янистого походження з корінням кущів. Кількість контурів та орієнтирів обмежена. Ґрунти - жирна глина леси вологі з домішками гравію. Верхній шар ґрунту трав'янистого походження. III категорія Місцевість напівзакрита з дрібними формами рельєфу. Кількість контурів та орієнтирів обмежена. Ґрунт середньої твердості тверда глина м'яка глина з домішками гравію сланцева глина пісок з домішками гравію чорнозем та каштановий - сухий затверділий. Місцевість рівнинна закрита. Дорожня мережа розвинута слабко. Кількість контурів та орієнтирів обмежена. Верхній шар ґрунту з корінням кущів. Склад робіт При обстеженні знаків нівелювання Розшук знака. Розкриття верхньої марки й огляд стану центру. Відновлення зовнішнього оформлення репера. Замір відстаней до орієнтирів. Уточнення кроків і описів місця розташування знаків. Складання списку і схеми обстежених знаків. Переїзди і переходи на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. При обстеженні й оновленні знаків нівелювання Рузшук знака. Розкриття нівелірного знака й огляд його стану. Очищення від корозії. Покриття бітумним лаком розкритих частин металевих труб реперів і марок. Оновлення зовнішнього оформлення знака. Замір відстаней до орієнтирів. Уточнення кроків і описів місця розташування знака. Складання картки обстеження. Упорядкування схеми і списку обстежених і оновлених знаків. Переходи і переїзди на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.24 Обстеження й оновлення знаків нівелювання ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Обстеження знаків | | репер | | | | | |нівелювання: | | або | | | | | |при віддалі між | | марка | | | | | |знаками 5 км: | | | | | | |03213|ґрунтових та скельних | I | -"- |45 89 | 6 09 | 0 18 | |03214| -"- | II | -"- |55 38 | 7 45 | 0 22 | |03215| -"- | III | -"- |66 36 | 9 03 | 0 26 | |03216|стінних реперів та | | -"- |37 22 | 5 02 | 0 15 | | |марок | | | | | | | | | | | | | | | |при віддалі між | | | | | | | |знаками 7 км: | | | | | | |03217|ґрунтових та скельних | I | -"- |52 38 | 7 02 | 0 2 | |03218| -"- | II | -"- |67 86 | 9 24 | 0 27 | |03219| -"- | III | -"- |87 33 | 12 04 | 0 35 | |03220|стінних реперів та | | -"- |45 27 | 6 16 | 0 18 | | |марок | | | | | | | | | | | | | | | |Обстеження та | | репер | | | | | |оновлення знаків | | або | | | | | |нівелювання: | | марка | | | | | |при віддалі між | | | | | | | |знаками 5 км: | | | | | | |03221|ґрунтових | I | -"- |153 20| 19 33 | 0 41 | |03222| -"- | II | -"- |174 03| 22 76 | 0 48 | |03223| -"- | III | -"- |194 27| 26 10 | 0 55 | | | | | | | | | |03224|ґрунтових скельних | I | -"- |157 26| 19 33 | 0 41 | |03225| -"- | II | -"- |178 09| 22 76 | 0 48 | |03226| -"- | III | -"- |198 33| 26 10 | 0 55 | |03227|стінних реперів та | | -"- |57 45 | 6 59 | 0 19 | | |марок | | | | | | | | | | | | | | | |при віддалі між | | | | | | | |знаками 7км: | | | | | | |03228|ґрунтових | I | -"- |163 32| 21 00 | 0 45 | |03229| -"- | II | -"- |194 27| 26 10 | 0 55 | |03230| -"- | III | -"- |221 06| 30 52 | 0 65 | | | | | | | | | |03231|ґрунтових скельних | I | -"- |167 37| 21 00 | 0 45 | |03232| -"- | II | -"- |198 33| 26 10 | 0 55 | |03233| -"- | III | -"- |225 11| 30 52 | 0 65 | |03234|стінних реперів та | | -"- |66 00 | 7 81 | 0 23 | | |марок | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ 7.3. Обстеження та оновлення знаків нівелювання I II III і IV класів у містах селищах та на забудованих територіях Склад робіт 1. При обстеженні пунктів Отримання завдання і матеріалів підготовка приладів та обладнання. Отримання картографічних матеріалів і вивчення району робіт по карті. Розшук знака. Розкривання нівелірного знака та огляд його стану. Коректура опису виміри відстаней до орієнтирів. Складання списку і схеми обстежених нівелірних знаків. Переїзди на ділянці робіт. Оформлення та здавання матеріалів. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. 2. При обстеженні й оновленні пунктів Отримання завдання і матеріалів підготовка приладів та обладнання. Отримання картографічних матеріалів і вивчення району робіт по карті. Розшук знака. Розкриття нівелірного знака та огляд його стану. Зачищення від корозії порості. Покриття бітумним лаком відкритих частин металевих труб грунтових реперів і марок. Замір відстаней до орієнтирів. Оновлення зовнішнього оформлення знака окопування . Виправлення опису місця розташування. Складання списку і схеми обстежених і відновлених нівелірних знаків. Переїзди на ділянці робіт. Оформлення та здавання робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.25 Обстеження та оновлення знаків нівелювання I II III і IV класів у містах селищах та на забудованих територіях ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Обстеження знаків | | репер | | | | | |нівелювання в | | або | | | | | |містах селищах та на | | марка | | | | | |забудованих | | | | | | | |територіях: | | | | | | | |а з переїздом на | | | | | | | |машині | | | | | | |03235|ґрунтових | | -"- | 28 91| 3 65 | 0 11 | |03236|стінних | | -"- | 19 98| 2 58 | 0 07 | | |б пішки | | | | | | |03237|ґрунтових | | -"- | 17 09| 4 01 | 0 12 | |03238|стінних | | -"- | 10 77| 2 58 | 0 07 | | |Обстеження та | | | | | | | |оновлення знаків | | | | | | | |нівелювання в містах | | | | | | | |селищах та на | | | | | | | |забудованих | | | | | | | |територіях з | | | | | | | |переїздом на машині | | | | | | |03239|ґрунтових | | -"- |130 58| 15 60 | 0 33 | |03241|стінних | | -"- |48 62 | 5 37 | 0 16 | ------------------------------------------------------------------------ 7.4. Закладання фундаментальних і ґрунтових реперів скельних марок уздовж ліній нівелювання I II III і IV класів; закладання стінних реперів або марок на забудованих територіях Характеристики категорій складності для ґрунтових знаків приведені в п. 24 на земляні роботи для стінних знаків у розділі 5.2.2. Склад робіт 1. При закладанні фундаментальних і ґрунтових реперів Отримання завдання і матеріалів. Остаточний вибір місця для закладання знаків. Розмічування котловану. Копання котловану. Обладнання та розбирання укріплення стін котловану у разі потреби. В'язання арматури. Складання та встановлення форми для відливання в котловані. Дроблення великого каміння або цегли. Промивання гравію або щебеню. Виготовлення бетонної маси та заливання її у форму. Підтримка режиму необхідного для затвердіння бетону. Зачищення поверхні реперів. Визначення різниці висот таємного та основного реперів. Засипання репера та його зовнішнє оформлення. Заповнення журналу закладання. Складання опису та абрисів місцезнаходження знаків. Переїзди та переходи по трасі. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. 2. При закладанні стінних реперів і марок Отримання завдання і матеріалів. Остаточний вибір місця закладання знака. Пробивання отвору в стіні і промивання його. Приготування розчину. Закладання і фарбування знака. Опис і замальовка місця розташування знака. Складання списку закладених знаків і нанесення на карту їх місця розташування. Переїзди і переходи на ділянці робіт. Здавання робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.26 Закладання фундаментальних і ґрунтових реперів скельних марок уздовж ліній нівелювання I II III і IV класів; закладання стінних реперів або марок на забудованих територіях ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | |Закладання знаків | | репер | | | | | |уздовж ліній | | або | | | | | |нівелювання | | марка | | | | | |фундаментальних | | | | | | | |ґрунтових | | -"- | | | | |03242| | I | -"- |1426 19| 200 04 | 2 56 | |03243| | II | -"- |1558 29| 223 48 | 2 86 | |03244| | III | -"- |1761 95| 259 61 | 3 32 | |03245| | IV | -"- |1949 09| 292 82 | 3 75 | | |фундаментальних | | -"- | | | | | |скельних | | | | | | |03246| | I | -"- |690 31 | 87 88 | 1 37 | |03247| | II | -"- |705 82 | 90 43 | 1 41 | |03248| | III | -"- |736 04 | 95 38 | 1 48 | |03249| | IV | -"- |766 26 | 100 34 | 1 56 | | | | | | | | | |03250|ґрунтових | I | репер |271 34 | 25 83 | 0 34 | |03251| | II | -"- |318 82 | 34 17 | 0 44 | |03252| | III | -"- |400 09 | 48 44 | 0 63 | |03253| | IV | -"- |482 27 | 62 88 | 0 82 | | |скельних марок | | марка | | | | |03254| | I | -"- |116 60 | 16 86 | 0 34 | |03255| | II | -"- |149 95 | 22 51 | 0 46 | | |стінних реперів або | | репер | | | | | |марок | | або | | | | | | | | марка | | | | |03256| | I | -"- |49 54 | 4 74 | 0 13 | |03257| | II | -"- |88 01 | 10 36 | 0 29 | ------------------------------------------------------------------------- 7.5. Нівелювання I II III і IV класів технічне нівелювання нівелювання у містах селищах та на промислових майданчиках 7.5.1. Нівелювання I класу Характеристика категорій складності робіт I категорія Лінію нівелювання прокладають вздовж залізничних колій або шосейних доріг автострад у рівнинній місцевості що дозволяє витримувати граничні довжини плеч. Рух транспорту не ускладнює виконання робіт. II категорія Лінію нівелювання прокладають в слабопересіченій місцевості вздовж залізничних колій або шосейних доріг. Рух транспорту не ускладнює виконання робіт. Кількість штативів на 1 км ходу - 11-12. III категорія Лінію нівелювання прокладають в пересіченій пагорбкуватій місцевості по шосейних або профільованих ґрунтових дорогах. Кількість штативів на 1 км ходу - 13-14. IV категорія Лінію нівелювання прокладають по закритій пересіченій горбкуватій передгірській місцевості або гірських плато по шосейних профільованих дорогах. Кількість штативів на 1 км ходу - 15-17. V категорія Лінію нівелювання прокладають в пересіченій гірській місцевості по шосейних грунтових дорогах. Кількість штативів на 1 км ходу - 18-20. VI категорія Лінію нівелювання прокладають в пересіченій гірській місцевості по шосейних грунтових дорогах з великою кількістю поворотів. Кількість штативів на 1 км ходу - 21-25. VII категорія Лінію нівелювання прокладають в пересіченій гірській місцевості по грунтових дорогах. Кількість штативів на 1 км ходу - 26-30. VIII категорія Лінію нівелювання прокладають в гірській місцевості по дорогах з важким профілем. Кількість штативів на 1 км ходу - 31-35 та більше. Склад робіт Отримання завдання і підбір матеріалів. Компарування і дослідження рейок. Перевірка нівеліра та рейок. Розшук розкривання та закривання реперів. Нівелювання. Ведення польового журналу. Контрольні обчислення. Складання схеми ходу та списку занівельованих знаків. Розпізнавання місцезнаходження реперів на картах або аерофотознімках складання або уточнення опису місцезнаходження знаків. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Обробка матеріалів нівелювання. Здавання робіт. Таблиця 1.27 Нівелювання I класу ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч.| брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+--------+------+--------+-------| | |Нівелювання | | | | | | | | | | | | | | | |I класу | |км. под.| | | | | | | | ходу | | | | |03258| | I | -"- |276 42| 55 91 | 0 42 | |03259| | II | -"- |335 06| 67 93 | 0 51 | |03260| | III | -"- |412 78| 83 87 | 0 62 | |03261| | IV | -"- |523 23| 106 51 | 0 79 | |03262| | V | -"- |639 13| 130 28 | 0 97 | |03263| | VI | -"- |719 58| 146 77 | 1 09 | |03264| | VII | -"- |821 84| 167 74 | 1 25 | |03265| | VIII | -"- |959 56| 195 97 | 1 46 | | |I класу вздовж | | | | | | | |залізниці | | | | | | |03266| | I | -"- |314 71| 66 50 | 0 42 | |03267| | II | -"- |381 58| 80 79 | 0 51 | ------------------------------------------------------------------------- 7.5.2. Нівелювання II III і IV класів Характеристика категорій складності робіт I категорія Лінію нівелювання прокладають в рівнинній місцевості по дорогах з ухилом до 0 01. Кількість штативів на 1 км ходу нівелювання II і III класів не більше 7; у нівелюванні IV класу не більше 5. Пересування неускладнене. Умови видимості сприятливі. II категорія Лінію нівелювання прокладають: а у рівнинній місцевості по дорогах з ухилом до 0 02. Кількість штативів на 1 км ходу нівелювання для всіх класів до 8; б у рівнинній степовій місцевості без доріг. III категорія Лінію нівелювання прокладають: а у слабопересіченій місцевості з ухилом до 0 025. Кількість штативів на 1 км ходу - до 9; б через великі населені пункти сільського типу. IV категорія Лінію нівелювання прокладають: а у пересіченій місцевості з ухилом до 0 03. Кількість штативів на 1 км ходу - 10-11; б у відкритих заплавах великих річок при наявності стариць протоків та рукавів або в місцях розташування великих залізничних станцій. V категорія Лінію нівелювання прокладають: а у пересіченій горбкуватій місцевості з ухилом до 0 035. Кількість штативів на 1 км ходу - 12-14; б у болотистій або піщаній місцевості або уздовж напівзарослих берегів річок. VI категорія Лінію нівелювання прокладають: а по сильно пересіченій місцевості з ухилом до 0 045. Кількість штативів на 1 км ходу -15-17; б в болотистій місцевості де є потреба в забиванні кілків до 15% для установки штативу або по зарослих берегах малих річок та струмків без наявності доріг та стежок. VII категорія Лінію нівелювання прокладають: а у місцевості з середньогірським рельєфом з ухилом до 0 06. Кількість штативів на 1 км ходу -18-21; б вздовж зарослих важкодоступних берегів річок з перекиданням ходу через річку або в зонах поливного землеробства без доріг. VIII категорія Лінію нівелювання прокладають: а у гірській місцевості по дорогах стежках та просіках з ухилом до 0 07. Кількість штативів на 1 км ходу - 22-35; б по важкодоступній залісеній місцевості з моховим покривом без доріг та стежок або вздовж зарослих важкодоступних берегів річок з перекиданням ходу через річку. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Компарування і дослідження рейок. Ознайомлення з проектом нівелювання. Перевірка нівеліра та рейок. Розшук розкривання та закривання реперів. Нівелювання. Ведення польового журналу. Контрольні обчислення. Оформлення тимчасових реперів на місцевих предметах. Розпізнавання місцезнаходження реперів на картах або аерофотознімках складання або уточнення опису місцезнаходження знаків. Складання відомості перевищень схеми ходів та списку занівельованих знаків. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Обробка матеріалів нівелювання. Контроль виправлення зауважень і здавання робіт. Таблиця 1.28 Нівелювання II III і IV класів ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Всього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Нівелювання: | | | | | | | |II класу | |пог. км| | | | |03268| | I | -"- |75 94 | 13 71 | 0 13 | |03269| | II | -"- |80 59 | 14 57 | 0 14 | |03270| | III | -"- |85 24 | 15 43 | 0 15 | |03271| | IV | -"- |98 03 | 17 78 | 0 17 | |03272| | V | -"- |108 49| 19 71 | 0 19 | |03273| | VI | -"- |132 9 | 24 21 | 0 24 | |03274| | VII | -"- |164 29| 30 00 | 0 29 | |03275| | VIII | -"- |206 14| 37 71 | 0 37 | | |III класу | |пог. км| | | | |03276| | I | -"- |56 27 | 9 51 | 0 11 | |03277| | II | -"- |61 55 | 10 42 | 0 12 | |03278| | III | -"- |66 82 | 11 34 | 0 13 | |03279| | IV | -"- |75 25 | 12 80 | 0 15 | |03280| | V | -"- |82 64 | 14 08 | 0 16 | |03281| | VI | -"- |96 34 | 16 46 | 0 19 | |03282| | VII | -"- |117 43| 20 12 | 0 23 | |03283| | VIII | -"- |143 79| 24 69 | 0 28 | | |IV класу | |пог. км| | | | |03284| | I | -"- |41 92 | 6 60 | 0 09 | |03285| | II | -"- |50 45 | 7 98 | 0 11 | |03286| | III | -"- |56 14 | 8 90 | 0 12 | |03287| | IV |пог. км|63 73 | 10 12 | 0 14 | |03288| | V | -"- |69 42 | 11 04 | 0 15 | |03289| | VI | -"- |80 8 | 12 88 | 0 17 | |03290| | VII | -"- |99 77 | 15 95 | 0 22 | |03291| | VIII | -"- |119 69| 19 17 | 0 26 | ------------------------------------------------------------------------ 7.5.3. Нівелювання II III і IV класів у містах селищах та на промислових майданчиках Таблиця 1.29 Характеристика категорій складності робіт --------------------------------------------------------------------- |Характеристика місцевості|Кількість| Категорії складності робіт | | схил місцевості |штативів |якщо рух транспорту і пішоходів| | | |-------------------------------| | | |слабкий |середній |інтенсивний| |-------------------------+---------+--------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------+---------+--------+----------+-----------| | від 0 02-0 03 | 6-15 | I | II | III | |-------------------------+---------+--------+----------+-----------| | від 0 03-0 05 | 15-21 | II | III | IV | |-------------------------+---------+--------+----------+-----------| | від 0 05-0 07 | 21-27 | III | IV | V | |-------------------------+---------+--------+----------+-----------| | більше 0 07 | 27-35 | IV | V | - | --------------------------------------------------------------------- Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Компарування і дослідження рейок. Ознайомлення з проектом нівелювання. Перевірка нівеліра та рейок. Розшук розкривання та закривання реперів. Нівелювання. Запис та обчислення на станції. Прив'язка стінних знаків. Контрольні обчислення. Оформлення журналу. Складання відомості перевищень схеми ходів та списку занівельованих знаків. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Обробка матеріалів нівелювання. Здавання робіт. Таблиця 1.30 Нівелювання II III і IV класів у містах селищах та на промислових майданчиках ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Всього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Нівелювання у містах | | | | | | | |селищах та на | | | | | | | |промислових | | | | | | | |майданчиках: | | | | | | | |II класу | |пог. км| | | | |03292| | I | -"- |111 24| 20 38 | 0 2 | |03293| | II | -"- |143 92| 26 45 | 0 25 | |03294| | III | -"- |196 44| 36 21 | 0 35 | |03295| | IV | -"- |311 99| 57 67 | 0 55 | |03296| | V | -"- |701 82| 130 09 | 1 25 | | |III класу | |пог. км| | | | |03297| | I | -"- |85 80 | 14 63 | 0 17 | |03298| | II | -"- |109 00| 18 65 | 0 21 | |03299| | III | -"- |148 01| 25 42 | 0 29 | |03300| | IV | -"- |216 55| 37 31 | 0 42 | |03301| | V | -"- |357 85| 61 81 | 0 7 | | |IV класу | |пог. км| | | | |03302| | I | -"- |65 63 | 10 43 | 0 14 | |03303| | II | -"- |86 50 | 13 80 | 0 19 | |03304| | III | -"- |120 64| 19 33 | 0 26 | |03305| | IV | -"- |175 65| 28 22 | 0 38 | |03306| | V | -"- |261 97| 42 18 | 0 57 | ------------------------------------------------------------------------ 7.5.4. Нівелювання IV класу з одночасним розпізнаванням визначенням висот розпізнавальних знаків та їх закріплення Характеристика категорій складності робіт I категорія Лінію нівелювання прокладають по рівнинній незаболоченій місцевості з добре розвинутою мережею ґрунтових доріг. Об'єктів ситуації для розпізнавання достатньо. Кількість штативів на 1 км ходу не більше 5. II категорія Лінію нівелювання прокладають по рівнинній слаборозчленованій місцевості з розвинутою мережею ґрунтових доріг закритою на площі 30% упорядкованими лісами. Об'єктів ситуації для розпізнавання достатньо. Кількість штативів на 1 км ходу до 7. III категорія Лінію нівелювання прокладають: а по відкритій пологохвилястій місцевості з наявністю нечастих балок та ярів. Об'єктів ситуації для розпізнавання достатньо. Кількість штативів на 1 км ходу до 9; б через великі населені пункти сільського типу. IV категорія Лінію нівелювання прокладають: а по пагорбкуватій місцевості закритій на площі 60% благоустроєними лісами з ґрунтовими дорогами. Об'єктів ситуації для розпізнавання достатньо. Кількість штативів на 1 км ходу до 11; б по відкритих сухих заплавах великих річок із старицями та протоками або по відкритих прохідних болотах; в у місцях розташування великих залізничних станцій. V категорія Лінію нівелювання прокладають: а по місцевості горбкуватій порізаній глибокими лощинами і балками. Об'єктів ситуації для розпізнавання мало. Кількість штативів на 1 км ходу до 13; б у болотистій або піщаній місцевості. VI категорія Лінію нівелювання прокладають: а по сильно пересіченій горбкуватій місцевості. Об'єктів ситуації для розпізнавання мало. Кількість штативів на 1 км ходу до 15; б по болотистих берегах річок без наявності доріг та стежок або по купинястих болотах з чагарником де є потреба в забиванні кілків до 15% для установлення штативів. VII категорія Лінію нівелювання прокладають: а по місцевості з середньогірським рельєфом. Кількість штативів на 1 км ходу до 17; б вздовж зарослих важкодоступних берегів річок з перекиданням ходу через річку або в зонах поливного землеробства без доріг. VIII категорія Лінію нівелювання прокладають: а по важкодоступній залісеній місцевості з моховим покривом без доріг та стежок. Об'єктів ситуації для розпізнавання мало. Кількість штативів на 1 км ходу до 35; б по зарослій важкодоступній болотистій місцевості де є потреба в забиванні кілків до 20% для установлення штативів. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Компарування і дослідження рейок. Ознайомлення з проектом нівелювання. Перевірка нівеліра та рейок. Розшук розкривання та закривання реперів. Нівелювання. Ведення польового журналу. Контрольні обчислення. Вибір розпізнавання та закріплення висотних опознаків на місцевості. Оформлення висотних опознаків та перехідних точок на аерофотознімках та репродукціях накидного монтажу. Визначення висот та розпізнавання характерних пікетів. Підрахунок нев'язок в ходах і полігонах. Розпізнавання місцеположення реперів по картах або аерофотознімках складання або уточнення опису місцезнаходження знаків. Складання відомості перевищень схеми ходів та списку занівельованих знаків. Переходи на ділянці робіт. Обробка матеріалів нівелювання. Здавання робіт. Таблиця 1.31 Нівелювання IV класу з одночасним розпізнаванням визначенням висот опознаків та їх закріпленням ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Нівелювання IV класу | |пог. км| | | | |03307|по опознаках | I | -"- |74 55 | 11 81 | 0 16 | |03308| | II | -"- |84 04 | 13 34 | 0 18 | |03309| | III | -"- |93 52 | 14 88 | 0 20 | |03310| | IV | -"- |103 01| 16 41 | 0 22 | |03311| | V | -"- |113 44| 18 10 | 0 25 | |03312| | VI | -"- |129 57| 20 71 | 0 28 | |03313| | VII | -"- |147 59| 23 62 | 0 32 | |03314| | VIII | -"- |167 51| 26 84 | 0 36 | ------------------------------------------------------------------------ 7.5.5. Технічне нівелювання Характеристика категорій складності робіт I категорія Лінію нівелювання прокладають в рівнинній місцевості з ухилом до 0 01. Пересування неускладнене. Середня кількість штативів на 1 км ходу до 5. II категорія Лінію нівелювання прокладають в пересіченій місцевості з ухилом до 0 025. Середня кількість штативів на 1 км ходу до 9. III категорія Лінію нівелювання прокладають: а у пересіченій горбкуватій місцевості з ухилом до 0 035. Середня кількість штативів на 1 км ходу до 13; б у заболоченій або піщаній місцевості а також вздовж напівзарослих берегів річок чи на закріплених рівних пісках. IV категорія Лінію нівелювання прокладають: а у місцевості з середньогірським рельєфом з ухилом до 0 060. Середня кількість штативів на 1 км ходу до 20; б вздовж зарослих труднопрохідних берегів річок з перекиданням ходу через річку або в зоні поливного землеробства чи на закріплених бугристих пісках. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Ознайомлення з проектом нівелювання. Перевірка нівеліра та рейок. Розшук розкривання та закривання реперів. Нівелювання. Ведення польового журналу. Контрольні обчислення. Оформлення тимчасових реперів на місцевих предметах. Складання відомості перевищень та схем ходів. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Обробка матеріалів нівелювання. Контроль виправлення зауважень. Здавання робіт. Таблиця 1.32 Технічне нівелювання ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Технічне нівелювання | |пог. км| | | | |03315| | I | -"- |31 07 | 4 44 | 0 07 | |03316| | II | -"- |40 45 | 5 84 | 0 10 | |03317| | III | -"- |54 95 | 8 00 | 0 13 | |03318| | IV | -"- |73 72 | 10 79 | 0 18 | | |-"- по готових | | | | | | | |пікетах при відстані | | | | | | | |між ними м | | | | | | | |10 м | |пог. км| | | | |03319| | I | -"- |69 46 | 10 15 | 0 17 | |03320| | II | -"- |78 84 | 11 55 | 0 19 | |03321| | III | -"- |90 79 | 13 33 | 0 22 | |03322| | IV | -"- |107 85| 15 87 | 0 26 | | | 20-25 м | |пог. км| | | | |03323| | I | -"- |43 01 | 6 22 | 0 1 | |03324| | II | -"- |56 66 | 8 25 | 0 14 | |03325| | III | -"- |70 31 | 10 28 | 0 17 | |03326| | IV | -"- |86 52 | 12 69 | 0 21 | | | 50 м | |пог. км| | | | |03327| | I | -"- |36 19 | 5 20 | 0 09 | |03328| | II | -"- |45 57 | 6 60 | 0 11 | |03329| | III | -"- |58 37 | 8 50 | 0 14 | |03330| | IV | -"- |74 58 | 10 92 | 0 18 | ------------------------------------------------------------------------ 8. Гравіметричні мережі 8.1. Рекогносцирування гравіметричних пунктів 1 2 і 3 класів Характеристика категорій складності робіт I категорія Район з добре розвиненою мережею доріг забезпечений великомасштабними картами. Під'їзд до всіх пунктів можливий автотранспортом. Пункти розташовані в населених пунктах та в приміщеннях. II категорія Район з горбистим рельєфом місцевості розвиненою мережею доріг. Під'їзд до пунктів можливий на автотранспорті. Пункти розташовані за межами населених пунктів та поза приміщеннями. Склад робіт Отримання завдання на виконання робіт. Детальне вивчення умов району робіт й існуючої топографо-геодезичної та картографічної інформації на цей район. Визначення розташування пункту. Вибір місця для закладання центра. Визначення обсягів робіт для побудови гравіметричних пунктів їх висотної прив'язки до реперів ліній нівелювання чи геодезичних пунктів. Погодження з організаціями на територіях яких передбачається розмістити пункт умов закладання і забезпечення його тривалого зберігання. Складання картки місця розташування пункту. Заповнення відповідного розділу паспорта гравіметричного пункту. Збір необхідних відомостей для організації і виконання робіт. Здавання матеріалів рекогносцирування. Таблиця 1.33 Рекогносцирування гравіметричних пунктів 1 2 і 3 класів ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| | | робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Рекогносцирування | | | | | | | |гравіметричних пунктів:| | | | | | |04331| 1 класу | I |пункт |274 40| 45 80 | 1 02 | |04332| | II | -"- |319 91| 53 76 | 1 20 | | | | | | | | | |04333| 2 класу | I |пункт |184 98| 30 16 | 0 67 | |04334| | II | -"- |210 68| 34 65 | 0 77 | | | | | | | | | |04335| 3 класу | I |пункт |108 94| 16 86 | 0 37 | |04336| | II | -"- |135 71| 21 54 | 0 48 | ------------------------------------------------------------------------- 8.2. Обстеження та оновлення гравіметричних пунктів Характеристика категорій складності та сама що і в пункті 8.1. Склад робіт Отримання завдання. Вивчення проекту та вихідних матеріалів. Обстеження стану пунктів які будуть використовуватись як вихідні та пунктів геодезичної мережі з якими будуть суміщені гравіметричні пункти. Обстеження стану реперів нівелювання в районі прив'язки гравіметричних пунктів. Оновлення зовнішнього оформлення гравіметричного пункту. Очищення марки від іржі фарбування марки. Коректура картки-крокі й опису розташування гравіметричного пункту та відповідного розділу паспорта на гравіметричний пункт. Складання списку обстежених і оновлених пунктів. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх збереження здійснюється на місці їх знаходження за участю представників користувачів власників земельних ділянок та виконавця робіт. Таблиця 1.34 Обстеження та оновлення гравіметричних пунктів ------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| | | робіт |складно- |виміру |---------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього| У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------+---------+-------+------+--------+-------| | |Обстеження та оновлення| | | | | | | |гравіметричних пунктів:| | | | | | |04337| 1 класу | I |пункт |398 38| 62 00 | 1 38 | |04338| | II | -"- |479 61| 75 06 | 1 68 | | | | | | | | | |04339| 2 класу | I |пункт |259 72| 45 96 | 0 83 | |04340| | II | -"- |288 21| 51 26 | 0 93 | | | | | | | | | |04341| 3 класу | I |пункт |155 03| 26 50 | 0 48 | |04342| | II | -"- |200 25| 34 91 | 0 63 | ------------------------------------------------------------------------- 8.3. Побудова гравіметричних пунктів Характеристика категорій складності робіт Побудова гравіметричних пунктів у приміщеннях за складністю робіт на категорії не поділяється. Категорію складності робіт при побудові пунктів поза приміщеннями визначають за характеристиками категорій складності п. 24 на земляні роботи. Склад робіт 1. Побудова гравіметричних пунктів у приміщеннях Розбирання підлоги. Копання котловану за допомогою лопати кирки лома на глибину 160 см. Винесення ґрунту і сміття з приміщення на відстань до 50 м навантаження його на автомашину перевезення до місця складування і розвантаження. Навантаження підвезення до місця закладання розвантаження і перенесення щебеню піску цементу та води. Встановлення в котлован форми опалубки для виготовлення центру. Нарізання і в'язання арматури встановлення арматури в котлован. Засипка і трамбування піщаної подушки. Приготування бетонного розчину і укладання його в форму з періодичним трамбуванням. Підтримання необхідного режиму для затвердіння бетону. Розбирання форми. Штукатурення та фарбування виступаючої частини. Засипання і трамбування піщано-гравійної суміші. Укладання і фарбування підлоги побілення стін. Складання картки-крокі й опису розташування центру. Заповнення відповідного розділу паспорта гравіметричного пункту. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. 2. Побудова гравіметричних пунктів поза приміщеннями Отримання завдання і матеріалів. Остаточний вибір місця для побудови пункту. Розмічування котловану. Копання котловану. Обладнання та розбирання укріплення стін котловану у разі потреби. В'язання арматури. Складання та установлення форми для відливання в котловані. Виготовлення бетонної маси та заливання її у форму. Підтримка режиму необхідного для затвердіння бетону. Засипання пункту та його зовнішнє оформлення. Заповнення журналу. Складання опису та абрисів місцезнаходження пункту. Заповнення відповідного розділу паспорта гравіметричних пунктів. Переїзди та переходи по трасі. Передача пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам власникам земельних ділянок. Таблиця 1.35 Побудова гравіметричних пунктів -------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| | | робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |Всього |У т.ч. | брига-| | | | | | |зарплата|до-дні | |-----+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | |Побудова гравіметричних| | | | | | | |пунктів: | | | | | | |04343|у приміщеннях | |пункт |1648 69| 189 26 | 2 75 | | |поза приміщеннями при | | | | | | | |найбільшій глибині про-| | | | | | |04344|мерзання ґрунту 75 см | I |пункт |1125 82| 134 18 | 1 95 | |04345| | II | -"- |1245 76| 154 64 | 2 25 | |04346| | III | -"- |1477 26| 194 12 | 2 83 | |04347| | IV | -"- |1673 53| 227 59 | 3 31 | | |поза приміщеннями при | | | | | | | |найбільшій глибині про-| | | | | | |04348|мерзання ґрунту 130 см | I |пункт |1512 41| 152 92 | 2 23 | |04349| | II | -"- |1670 71| 179 96 | 2 62 | |04350| | III | -"- |2001 55| 236 46 | 3 44 | |04351| | IV | -"- |2200 89| 270 51 | 3 94 | -------------------------------------------------------------------------- 8.4. Гравіметричні виміри на пунктах мереж 1 2 і 3 класів Характеристика категорій складності I категорія Район з добре розвиненою мережею доріг. Під'їзд до всіх пунктів можливий автотранспортом. Відомі координати і висоти пунктів. Прослуховуються всі радіостанції що передають сигнали еталонних частот. II категорія Район з горбистим рельєфом розвиненою мережею доріг. Під'їзд до всіх пунктів можливий автотранспортом. Координати і висота пункту визначається по карті масштабу 1:100 000. Прослуховуються 3 радіостанції еталонних частот. III категорія Район гірський із слаборозвиненою мережею доріг. Координати і висоти визначаються із геодезичних чи астрономічних спостережень. Прослуховується тільки одна радіостанція еталонних частот. Склад робіт Отримання завдання на виконання робіт. Транспортування апаратури на пункт. Підтримання температурного режиму під час транспортування. Встановлення апаратури на пункті. Приведення апаратури в робочий режим. Виконання вимірювань прискорення сили ваги температури і тиску. Записи результатів у журналах і виконання обчислень. Складання абрису та опису пункту. Заповнення відповідного розділу паспорта гравіметричного пункту. Перенесення апаратури до транспортного засобу. Підключення апаратури до електроживлення для підтримання температурного режиму. Здавання робіт. Таблиця 1.36 Гравіметричні виміри на пунктах мереж 1 2 і 3 класів -------------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Категорії|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| | | робіт |складно- |виміру |----------------|затрати| | | |сті робіт| |Усього |У т.ч. | | | | | | | |зарплата| | |-----+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------+---------+-------+-------+--------+-------| | |Вимірювання прискорення| | | | | | | |сили ваги: | | | | | | |04352|на вихідному пункті | I | пункт |688 21 | 138 59 | 1 19 | |04353| | II | -"- |931 86 | 217 96 | 1 87 | |04354| | III | -"- |1109 77| 261 41 | 2 24 | |04355|на пунктах: 1 класу | I | пункт |623 44 | 124 76 | 1 07 | |04356| | II | -"- |843 41 | 196 36 | 1 68 | |04357| | III | -"- |1003 42| 235 44 | 2 02 | |04358| 2 класу | I | пункт |445 03 | 86 65 | 0 74 | |04359| | II | -"- |529 34 | 119 66 | 1 03 | |04360| | III | -"- |664 51 | 152 67 | 1 31 | |04361| 3 класу | I | пункт |265 49 | 48 30 | 0 41 | |04362| | II | -"- |339 51 | 73 30 | 0 63 | |04363| | III | -"- |383 24 | 83 98 | 0 72 | -------------------------------------------------------------------------- Розділ 2. Топографічні зйомки та оновлення карт і планів польові роботи 9. Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 1 м 2 м 2 5 м 9.1. Маркування планових або планово-висотних розпізнавальних знаків методом викладання фігур спецматеріалами Характеристика категорій складності робіт I категорія Місце не потребує підготовки поверхні перед викладкою. Поверхня рівна розпізнавання не викликає ускладнень. Кількість об'єктів для розпізнавання недостатня. II категорія Місце під знак потребує часткового розчищення розбір каменю вирубка чагарників . Кількість об'єктів для розпізнавання обмежена. III категорія Місце потребує розчищення поверхні по всій площі маркувального знаку. Поверхня нерівна. Розпізнавання ускладнене. Об'єктів для розпізнавання мало необхідні допоміжні проміри для визначення точок. Склад робіт Отримання завдання. Підбір матеріалів. Ознайомлення з картографічним матеріалом та старими аерознімками. Вибір місця розпізнавального знака встановлення видимості на пункти тріангуляції та суміжні розпізнавальні знаки. Виготовлення та встановлення віхи. Розчищення площі. Викладка розпізнавального знака спецматеріалами у два ряди . Оформлення матеріалів. Здавання робіт. Таблиця 2.1 Маркування планових або планово-висотних розпізнавальних знаків методом викладання фігур спецматеріалами ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів |Катего-|Одиниц |Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |---------------|затрати| | | |склад- | |Всього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+----------------------+-------+---------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------+-------+---------+------+--------+-------| | |Маркування | | | | | | | |планових | | | | | | | |або планово-висотних | | | | | | | |опознаків методом | | | | | | | |викладання фігур | | | | | | | |спецматеріалами при | |розпізна-| | | | |02364|довжині сторін: 10 м | I |вальний |72 95 | 7 51 | 0 22 | |02365| | II |знак |103 80| 11 65 | 0 34 | |02366| | III | -"- |141 79| 16 72 | 0 49 | | | | | | | | | |02367| 15 м | I | -"- |80 91 | 8 59 | 0 25 | |02368| | II | -"- |115 40| 13 19 | 0 38 | |02369| | III | -"- |157 58| 18 82 | 0 55 | | | | | | | | | |02370| 20 м | I | -"- |89 29 | 9 71 | 0 28 | |02371| | II | -"- |132 27| 15 45 | 0 45 | |02372| | III | -"- |178 86| 21 48 | 0 62 | | | | | | | | | |02373| 25 м | I | -"- |103 54| 11 35 | 0 33 | |02374| | II | -"- |155 94| 18 21 | 0 53 | |02375| | III | -"- |205 75| 25 04 | 0 73 | | | | | | | | | |02376| 30 м | I | -"- |121 16| 13 66 | 0 40 | |02377| | II | -"- |180 8 | 21 48 | 0 62 | |02378| | III | -"- |243 66| 30 08 | 0 88 | ------------------------------------------------------------------------ 9.2. Планова прив'язка аерофотознімків для стереотопографічної зйомки масштабу 1:10 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна або з великими пологими формами рельєфу покрита лісом до 30% з густою мережею доріг і розчищених просік з великою кількістю об'єктів для розпізнавання. Пересування уздовж траси ходу не ускладнене. II категорія Місцевість горбиста з ярами і балками покрита лісом до 40% з достатньою кількістю об'єктів для розпізнавання. Пересування уздовж траси ходу не ускладнене. III категорія Місцевість рівнинна або слабогорбиста місцями заболочена покрита лісом вибір об'єктів для розпізнавання та пересування ускладнені. Болота частково зарослі лісом і чагарниками та зони поливних технічних культур. IV категорія Місцевість горбиста покрита лісом до 60% з малою кількістю об'єктів придатних для розпізнавання. Значна частина розпізнавальних знаків 30-50% визначається за допомогою допоміжних геодезичних побудов. Напівзакрита гірська місцевість. Напівзакрита болотиста місцевість. V категорія Місцевість повністю покрита лісом. Вибір об'єктів для розпізнавання ускладнений. Більше ніж 50% розпізнавальних знаків визначається за допомогою допоміжних геодезичних побудов. Високогірна місцевість. Цілком заросла болотиста місцевість. Склад роботи Отримання завдання. Вивчення матеріалів і проекту прив'язки знімків. Рекогносцирування місцевості і розшук вихідних геодезичних пунктів. Підготовка приладів до роботи та їх складання. Встановлення віх. Вибір на місцевості і розпізнавання на аерофотознімках розпізнавального знака наколювання їх на контактних відбитках та оформлення контактних відбитків. Виготовлення кілків закріплення розпізнавальних знаків на місцевості. Вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. Обчислення у польових журналах. Складання схем. Контроль виправлення зауважень і здавання робіт. Таблиця 2.2 Планова прив'язка аерофотознімків для стереотопографічної зйомки масштабу 1:10 000 --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |---------------|затрати| | | |склад- | |Всього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | |Планова прив'язка | | | | | | | |аерофотознімків для | | | | | | | |стереотопографічної | | | | | | | |зйомки масштабу | | | | | | | |1:10 000: | | | | | | | |масштаб аерофотозні- | | | | | | | |мання: | | | | | | |02379| 1:12 000-1:17 000 | I |кв.км |75 13 | 19 12 | 0 35 | |02380| | II | -"- |85 28 | 21 77 | 0 39 | |02381| | III | -"- |95 43 | 24 43 | 0 44 | |02382| | IV | -"- |107 78| 27 65 | 0 50 | |02383| | V | -"- |121 90| 31 34 | 0 57 | | | | | | | | | |02384| 1:18 000-1:21 000 | I | -"- |52 63 | 13 25 | 0 24 | |02385| | II | -"- |61 01 | 15 44 | 0 28 | |02386| | III | -"- |71 16 | 18 09 | 0 33 | |02387| | IV | -"- |83 51 | 21 31 | 0 39 | |02388| | V | -"- |95 43 | 24 43 | 0 44 | | | | | | | | | |02389| 1:35 000-1:40 000 | I | -"- |34 53 | 32 94 | 0 15 | |02390| | II | -"- |40 71 | 10 14 | 0 18 | |02391| | III | -"- |46 45 | 11 64 | 0 21 | |02392| | IV | -"- |54 83 | 13 83 | 0 25 | |02393| | V | -"- |66 75 | 16 93 | 0 31 | --------------------------------------------------------------------- 9.3. Планово-висотна прив'язка аерофотознімків з використанням супутникових радіонавігаційних систем для створення топографічних карт масштабу 1:10 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна відкрита з розвиненою мережею ґрунтових та шосейних доріг. Антена приймача встановлюється над центром пункту. Перешкод для приймання супутникових сигналів над горизонтом немає. II категорія Місцевість напівзакрита з хвилястими формами рельєфу пересічена балками та ярами. Дерева часто блокують супутникові сигнали. Їх приймання планують в періоди коли супутники знаходяться у відкритій частині неба. Наявність поблизу пунктів аеропортів. Приймання сигналів виконують тільки під час перерви в роботі аеропорту. III категорія Місцевість горбиста на 50% покрита лісом. Мережа доріг розвинута слабко. Приймання супутникових сигналів виконують з виносної антени встановленої над центром пункту або в стороні від нього. Прив'язку антени до центра пункту здійснюють поєднанням геодезичних і супутникових методів. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Планування часу та дати виконання робіт. Вибір на місцевості і розпізнавання на аерофотознімках розпізнавальних знаків наколювання їх на контактних відбитках та оформлення контактних відбитків. Підготовка приймача до роботи. Встановлення антени приймача над центром пункту вимірювання висоти антени. Позиціонування у заданому режимі. Контроль якості спостережень з видачею програмної інформації про кількість супутників що спостерігаються. Зняття приймача. Геодезична прив'язка антени до центра пункту якщо спостереження проводилося не з центра пункту. Оновлення зовнішнього оформлення пункту. Перезапис інформації з приймачів у пам'ять комп'ютера. Польова контрольна обробка супутникових вимірювань. Аналіз результатів обробки відповідно до критеріїв якості. Переїзди на ділянці робіт. Здавання матеріалів. Таблиця 2.3 Планово-висотна прив'язка аерофотознімків з використанням супутникових радіонавігаційних систем для створення топографічних карт в масштабі 1:10 000 --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |---------------|затрати| | | |склад- | |Всього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | |Планово-висотна при- | | | | | | | |в'язка аерофотознім- | | | | | | | |ків з використанням | | | | | | | |супутникових | |розпіз | | | | | |радіонавігаційних | |нава- | | | | | |систем для зйомки у | |льний | | | | |02394|масштабі 1:10 000 | I |знак |169 44| 21 87 | 0 26 | |02395| | II | -"- |208 12| 29 15 | 0 35 | |02396| | III | -"- |257 75| 38 52 | 0 46 | --------------------------------------------------------------------- 9.4. Висотна підготовка при стереотопографічній зйомці масштабу 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 2 м 2 5 м Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість відкрита рівнинна незаболочена або з пологохвилястим рельєфом. Кількість об'єктів придатних для розпізнавальних знаків достатня. Висотні ходи можуть прокладатись горизонтальним променем. Довжина візирного променя 200-250 м. Умови видимості сприятливі. Дорожня мережа розвинена добре. II категорія Місцевість рівнинна пересічена великими балками і ярами. Висотні ходи можуть прокладатись горизонтальним і нахиленим променем. Довжина візирного променя до 180 м. Пересування неускладнене. Піски закріплені рівні. Місцевість місцями заболочена болота прохідні або з обмеженою кількістю об'єктів придатних для розпізнавання. Місцевість рівнинна покрита лісом до 30% з розрідженою дорожньою мережею. Великі населені пункти сільського типу. III категорія Місцевість горбиста. Довжина візирного променя до 160 м. Об'єктів для розпізнавання достатньо. Заплави великих річок сухі зі старицями і протоками. Болота прохідні. Промислові і будівельні майданчики з рідкою забудовою або з невеликою кількістю кар'єрів котловин і неінтенсивним рухом транспорту механізмів і пішоходів. Забудовані площі великих промислових районів. IV категорія Місцевість горбиста порізана глибокими лощинами і балками. Довжина візирного променя не перевищує 140 м. Кількість об'єктів для розпізнавання обмежена. Місцевість заболочена до 50%. Пересування ускладнене. Місцевість відкрита рівнинна покрита озерами і річками які обмежують пересування на ділянці робіт. Місцевість рівнинна покрита лісом до 70% з рідкою дорожньою мережею. Піски закріплені горбисті. Ділянки поливних культур. Невеликі міста і приміські зони з рухом транспорту і пішоходів середньої інтенсивності. Промислові і будівельні майданчики з середньою забудовою або з середньою кількістю кар'єрів котлованів відвалів та ін. з рухом транспорту механізмів і пішоходів середньої інтенсивності. V категорія Великі міста з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів. Місцевість з сильно горбистим рельєфом. Довжина візирного променя не перевищує 120 м. Кількість об'єктів для розпізнавання обмежена. Переміщення ускладнене. Сади ягідники виноградники плантації технічних культур. Заплави річок відкриті з великою кількістю проток стариць рукавів і озер або частково покриті лісом і чагарником з наявністю проток стариць тощо. Забудовані ділянки великих промислових районів з інтенсивним рухом транспорту. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Ознайомлення з матеріалами і проектом ходів. Рекогносцирування місцевості. Розшук геодезичних пунктів на місцевості. Підготовка приладів до роботи. Вимірювання вертикальних кутів і довжин ліній. Вимірювання висоти інструменту. Вибір розпізнавального знака на місцевості. Розпізнавання наколювання оформлення розпізнавальних знаків і допоміжних точок на аерознімках і репродукціях накидного монтажу. Підрахунок нев'язок у ходах і полігонах. Закріплення точок кілками. Вимірювання для визначення на знімках планового положення висотних розпізнавальних знаків. Оформлення матеріалів. Польовий контроль виправлення зауважень. Переїзди переходи на ділянці робіт. Здавання робіт. Таблиця 2.4 Висотна підготовка про стереотопографічній зйомці масштабу 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 2 м 2 5 м --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |---------------|затрати| | | |склад- | |Всього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | |Висотна підготовка | | | | | | | |при стереотопографіч-| | | | | | | |ній зйомці масштабу | | | | | | | |1:10 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу | | | | | | |02397|2 м 2 5 м | I |кв.км | 27 91| 3 69 | 0 06 | |02398| | II | -"- | 30 68| 4 19 | 0 07 | |02399| | III | -"- | 35 52| 5 04 | 0 09 | |02400| | IV | -"- | 41 75| 6 15 | 0 10 | |02401| | V | -"- | 49 35| 7 51 | 0 13 | --------------------------------------------------------------------- 9.5. Висотна підготовка при стереотопографічній зйомці масштабу 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 1 м Характеристика категорій складності робіт така сама як і для підпункту 9.4 Склад робіт Отримання завдання. Ознайомлення з проектом ходів. Рекогносцирування місцевості. Розшук геодезичних знаків на місцевості. Підготовка інструментів і приладів до роботи. Вимірювання перевищень геометричним нівелюванням. Вибір розпізнавального знака на місцевості розпізнавання наколювання оформлення розпізнавальних знаків і проміжних точок на аерознімках і репродукціях накидного монтажу. Підрахунок нев'язок у ходах і полігонах. Закріплення точок кілками. Вимірювання для визначення на знімках планового положення висотних розпізнавальних знаків. Здавання робіт. Оформлення матеріалів. Польовий контроль виправлення зауважень. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Таблиця 2.5 Висотна підготовка при стереотопографічній зйомці масштабу 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 1 м --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |---------------|затрати| | | |склад- | |Всього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | |Висотна підготовка | | | | | | | |при стереотопографіч-| | | | | | | |ній зйомці масштабу | | | | | | | |1:10 000 з висотою | | | | | | |02402|перерізу рельєфу 1 м | I | кв.км |35 80 | 5 21 | 0 09 | |02403| | II | -"- |39 30 | 5 84 | 0 10 | |02404| | III | -"- |44 88 | 6 85 | 0 11 | |02405| | IV | -"- |53 27 | 8 38 | 0 14 | |02406| | V | -"- |64 45 |10 40 | 0 17 | --------------------------------------------------------------------- 9.6. Дешифрування об'єктів ситуації на фотопланах або уточнених фотосхемах масштабу 1:10 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість відкрита рівнинна з незначною кількістю об'єктів ситуації не більше 10 на 1 дм.кв площі трапеції . II категорія Місцевість рівнинна повністю покрита лісом ліс упорядкований кількість об'єктів ситуації незначна. Заплави річок з рідкою деревиною та чагарниковою рослинністю з незначною кількістю об'єктів на місцевості. Місцевість рівнинна відкрита або частково вкрита лісом і чагарником кількість об'єктів ситуації у середньому становить до 20 на 1 кв.дм площі трапеції. Місцевість відкрита горбиста або передгірські райони з дорожньою мережею і невеликою кількістю об'єктів ситуації. III категорія Райони рівнинні відкриті або частково покриті лісом і чагарником кількість об'єктів ситуації становить до 30 на 1 кв.дм площі трапеції. Болота прохідні з незначною кількістю об'єктів ситуації. Місцевість піщана закріплена трав'яною рослинністю зі значною кількістю об'єктів ситуації. Заплави річок зарослі лісом і чагарником до 30% площі трапеції. IV категорія Місцевість відкрита рівнинна кількість об'єктів ситуації становить до 40% на 1 кв.дм площі трапеції. Місцевість рівнинна покрита лісом з великою заболоченістю до 40-50% площі трапеції. Передгір'я з плантаціями технічних культур фруктовими садами і городами. V категорія Місцевість лісостепова з кількістю об'єктів ситуацїї до 70 на 1 кв.дм площі трапеції. Місцевість рівнинна покрита лісом і чагарником заболочена на 80% сухі ділянки розташовані окремими острівками на всій території. Місцевість відкрита з плантаціями технічних культур городами і густою меліоративною мережею. VI категорія Місцевість частково покрита лісом і чагарником кількість об'єктів ситуації становить до 100 на 1 кв.дм площі трапеції. Заплави великих річок покриті лісом і чагарником зі старицями протоками і озерами. Райони поливних технічних культур фруктових і городніх культур з розосередженою забудовою. VII категорія Населені пункти сільського типу. Місцевість гірська переміщення ускладнене. Заплави річок вкриті до 70% заболоченим лісом з розосередженими полями і луками. VIII категорія Районні центри залізничні станції великі населені пункти сільського типу. IX категорія Невеликі міста великі залізничні вузли або населені пункти з безсистемною забудовою серед садів городів і плантацій технічних культур. X категорія Великі міста або промислові райони з дуже розвиненою мережею залізничних і шосейних доріг. Населені пункти в гірській місцевості з безсистемною забудовою і складною конфігурацією присадибних ділянок. Склад робіт Отримання завдання. Ознайомлення з матеріалами проектування маршрутів підбір аерофотознімків. Нанесення на фотосхему фотоплан або на аерофотознімках рамок корисної площі. Польове дешифрування контурів і елементів рельєфу. Необхідні виміри для цифрових характеристик. Польове викреслювання контурів. Зведення по рамках та виготовлення викопіювань. Оформлення та систематизація матеріалів. Контроль виправлення зауважень здавання робіт. Переходи та переїзди в межах ділянки робіт. Таблиця 2.6 Дешифрування об'єктів ситуації на фотопланах або уточнених фотосхемах масштабу 1:10 000 --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |---------------|затрати| | | |склад- | |Всього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | |Дешифрування об'єктів| | | | | | | |ситуації на | | | | | | | |фотопланах або | | | | | | | |уточнених фотосхемах | | | | | | |02407|масштабу 1:10 000 | I | кв.км |44 75 | 3 57 | 0 10 | |02408| | II | -"- |49 97 | 4 80 | 0 13 | |02409| | III | -"- |54 95 | 5 99 | 0 16 | |02410| | IV | -"- |63 39 | 13 96 | 0 22 | |02411| | V | -"- |72 99 | 10 25 | 0 28 | |02412| | VI | -"- |85 84 | 13 29 | 0 37 | |02413| | VII | -"- |102 50| 17 23 | 0 47 | |02414| | VIII | -"- |127 63| 23 18 | 0 64 | |02415| | IX | -"- |153 88| 29 39 | 0 81 | |02416| | X | -"- |180 70| 35 74 | 0 98 | --------------------------------------------------------------------- 9.7. Комбінована зйомка на фотопланах масштабу 1:10 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість відкрита з рівним плоским рельєфом без балок ярів і мікрорельєфу з незначною кількістю об'єктів ситуації. II категорія Місцевість відкрита з рівнинним слабохвилястим рельєфом з невеликою кількістю дрібних лощин западин або горбів і незначною кількістю об'єктів ситуації. Місцевість відкрита з великими площами полів степовою або луговою трав'яною рослинністю рельєф пологохвилястий. III категорія Місцевість відкрита виорана або з луговою степовою трав'янистою рослинністю рельєф рівнинний хвилястий з дрібними западинами і горбами або місцевість рівнинна розчленована рідкими балками або руслами дрібних періодичних водотоків. Місцевість до 30% покрита лісом чагарником порослю з рідкими населеними пунктами рельєф рівнинний пологохвилястий. IV категорія Місцевість рівнинна з простими пологими формами рельєфу територія на 50-75% покрита лісом. Заплави великих річок з покритими лісом берегами або з невеликими населеними пунктами з забудовою простої конфігурації. Рельєф рівнинний з окремими западинами і пониженнями зарослими очеретом і рідким чагарником. Болота прохідні не зарослі або зарослі рідким чагарником. Місцевість відкрита виорана з долинами річок рельєф пологохвилястий з крутими порізаними схилами. Місцевість рівнинна з густою мережею каналів. V категорія Місцевість відкрита горбиста. Болота прохідні повністю покриті лісом чагарником очеретом або місцевість повністю вкрита лісом з рідкою мережею просік і доріг рельєф пологохвилястий. Місцевість рівнинна розчленована глибокими лощинами з незначною кількістю об'єктів ситуації. Місцевість горбиста покрита лісом до 30% з великими площами полів або луків з населеними пунктами із забудовою простої конфігурації. Заплави великих річок не зарослі лісом і чагарником з мікрорельєфом вираженим напівгоризонталями з великою кількістю стариць протоків рукавів і невеликими населеними пунктами. VI категорія Місцевість горбиста розчленована мережею річок і ярів покрита рідким лісом чагарником і порослю або населені пункти із забудовою простої конфігурації. Місцевість горбиста малорозчленована покрита лісом до 80% або зайнята прохідними болотами з рідким лісом і чагарником. Заплави великих рік частково вкриті лісом і чагарником з великою кількістю стариць протоків і рукавів. Місцевість горбиста з дрібними формами рельєфу і населеними пунктами правильного планування оточеними великими садами і городами які займають 50% площі трапеції. VII категорія Заплави великих річок частково покриті лісом і чагарником з мікрорельєфом вираженим напівгоризонталями з великою кількістю стариць проток і рукавів. Місцевість відкрита горбиста з широкими річковими долинами які мають заболочені заплави з крутими схилами зрізаними дрібними ярами. Місцевість горбиста розчленована глибокими ярами покрита лісом до 30%. Місцевість з великими населеними пунктами сільського типу дорожня мережа густа із залізничними й автомобільними дорогами. Рельєф хвилястий пересічений річковими долинами і ярами. Піски закріплені трав'яною рослинністю з мікрорельєфом. VIII категорія Місцевість покрита лісом з просіками дорогами і заболоченими долинами вкритими чагарником і порослю рельєф горбистий з балками або дрібними горбами і западинами. Місцевість відкрита з населеними пунктами сільського типу правильного планування рельєф горбистий зрізаний густою мережею річкових долин ярів і струмків. Великі населені пункти з безсистемною розосередженою забудовою серед садів і городів рельєф пологохвилястий. Піски хвилясті закріплені чагарниковою і трав'яною рослинністю. IX категорія Міста або селища дачного типу. Місцевість з горбистим рельєфом повністю покрита лісом. Заплави рік повністю покриті лісом і чагарником з складним мікрорельєфом з протоками і старицями. Піски суцільні закріплені чагарником з дрібногорбистим мікрорельєфом. X категорія Великі міста і забудовані території великих промислових районів. Склад роботи Отримання завдання і матеріалів перегляд матеріалів. Створення мережі висотної основи. Визначення схилення магнітної стрілки. Зйомка рельєфу дешифрування і дознімання контурів з розчищенням напрямків видимості на пікети у разі необхідності. Вимірювання пов'язані з отриманням цифрових характеристик об'єктів зйомки. Польове викреслювання рельєфу і об'єктів ситуацій. Обробка польових топографічних журналів. Складання кальки висот. Складання відомості схилення магнітної стрілки і транскрибування назв. Оформлення зведень по рамках і складання викопіювань на вільні рамки сусідніх трапецій. Польовий контроль виправлення зауважень. Здавання робіт. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Таблиця 2.7 Комбінована зйомка на фотопланах масштабу 1:10 000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | |Комбінована зйомка на| | | | | | | |фотопланах масштабу | | | | | | | |1:10 000 з висотою | | | | | | |02417|перерізу рельєфу: | I | кв.км |270 65 | 28 33 | 0 47 | |02418|2 5 м | II | -"- |303 22 | 36 24 | 0 61 | |02419| | III | -"- |332 97 | 43 46 | 0 73 | |02420| | IV | -"- |376 60 | 54 07 | 0 91 | |02421| | V | -"- |428 78 | 66 74 | 1 12 | |02422| | VI | -"- |500 94 | 84 26 | 1 41 | |02423| | VII | -"- |568 48 | 10 66 | 1 69 | |02424| | VIII | -"- |672 85 | 126 02 | 2 11 | |02425| | IX | -"- |820 23 | 161 80 | 2 71 | |02426| | X | -"- |900 02 | 1841 18| 3 04 | | | | | | | | | |02427|1 м | I | -"- |330 20 | 42 80 | 0 72 | |02428| | II | -"- |373 83 | 53 39 | 0 90 | |02429| | III | -"- |424 79 | 65 77 | 1 10 | |02430| | IV | -"- |500 94 | 84 26 | 1 41 | |02431| | V | -"- |589 94 | 105 87 | 1 77 | |02432| | VI | -"- |688 21 | 129 75 | 2 18 | |02433| | VII | -"- |795 65 | 155 84 | 2 61 | |02434| | VIII | -"- |955 27 | 194 61 | 3 26 | |02435| | IX | -"- |1188 64| 251 28 | 4 21 | |02436| | X | -"- |1308 37| 280 35 | 4 70 | ---------------------------------------------------------------------- 10. Топографічна зйомка забудованих територій 10.1. Стереотопографічна зйомка міст робочих селищ і сільських населених пунктів у масштабах 1:5 000 1:2000 10.1.1. Маркування планових або планово-висотних розпізнавальних знаків способом пофарбування на забудованих територіях при стереотопографічній зйомці в масштабах 1:5 000 1:2 000 Характеристика категорій складності робі I категорія Місце не потребує підготування поверхні для маркування розпізнавального знаку. Поверхня рівна. Кількість об'єктів для розпізнавання недостатньо. II категорія Місце для маркувального знака потребує часткової розчистки прибирання каменю вирубування кущів . Поверхня нерівна. Природні об'єкти для розпізнавання відсутні. Склад робіт Підготовка інструментів та матеріалів. Вибір місця розпізнавального знаку. Розшук точок геодезичної основи які треба маркувати для розпізнавального знаку. Пофарбування розпізнавального знака. Оформлення маркувальних карток та аерофотознімків. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Здавання робіт. Таблиця 2.8 Маркування планових або планово-висотних розпізнавальних знаків способом пофарбування на забудованих територіях при стереотопографічній зйомці в масштабах 1:5 000 1:2 000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | |Маркування планових | | | | | | | |або планово-висотних | | | | | | | |опознаків способом | | | | | | | |пофарбування на забу-| | | | | | | |дованих територіях | | | | | | | |при довжині сторони | | | | | | | |маркувального знака -| |розпіз-| | | | | |1 0 м | I |наваль-| 32 25 | 0 98 | 0 02 | |02437| | II |ний | 35 81 | 1 57 | 0 03 | |02438| | |знак | | | | | |при довжині сторони | | | | | | | |маркувального знака -| | | | | | | |1 5 м | | | | | | |02439| | I | -"- | 33 44 | 1 18 | 0 02 | |02440| | II | -"- | 36 99 | 1 77 | 0 04 | | |при довжині сторони | | | | | | | |маркувального знака -| | | | | | | |2 0 м | | | | | | |02441| | I | -"- | 34 62 | 1 37 | 0 03 | |02442| | II | -"- | 39 37 | 2 16 | 0 05 | | |при довжині сторони | | | | | | | |маркувального знака -| | | | | | | |2 5 м | | | | | | |02443| | I | -"- | 35 81 | 1 57 | 0 03 | |02444| | II | -"- | 41 14 | 2 45 | 0 05 | | |при довжині сторони | | | | | | | |маркувального знака -| | | | | | | |3 0 м | | | | | | |02445| | I | -"- | 37 59 | 1 86 | 0 04 | |02446| | II | -"- | 44 11 | 2 94 | 0 06 | ---------------------------------------------------------------------- 10.1.2. Планова прив'язка аерофотознімків для стереотопографічної зйомки в масштабах 1:5 000 1:2 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна або горбиста із розвинутою дорожньою мережею. Кількість контурів місцевості що чітко відображені на аерофотознімках і придатні для вибору в якості розпізнавальних знаків достатня. Розпізнавальні знаки визначаються без допоміжних геодезичних побудов. Сільські населені пункти з одно-дворядною забудовою розташовані на рівнинній відкритій місцевості. II категорія Місцевість степова або рівнинна відкрита або частково до 30% вкрита лісом із наявністю доріг. Кількість контурів придатних для вибору розпізнавальних знаків недостатня. Розпізнавальні знаки визначаються без допоміжних геодезичних побудов. Місцевість рівнинна або горбиста частково до 30% вкрита лісом або забудована. Дорожня мережа на лісових ділянках розріджена. Вибір розпізнавальних знаків труднощів не викликає. Для визначення невеликої кількості розпізнавальних знаків до 15% необхідні допоміжні геодезичні побудови. Сільські населені пункти із спланованими вулицями багаторядної забудови в частково закритій рівнинній місцевості. Невеликі міста і селища із щільністю забудови до 15% у рівнинній або горбистій місцевості. III категорія Місцевість рівнинна або горбиста укрита лісом або забудована до 50%. Дорожня мережа мало розвинена. Для визначення частини опознаків 20-30% необхідні допоміжні геодезичні побудови. Місцевість відкрита горбиста дуже пересічена балками і ярами. Місцевість відкрита болотиста. Середні сільські населені пункти із спланованими вулицями а також невеликі сільські населені пункти із спланованими вулицями в дуже пересіченій або напівзакритій місцевості. Невеликі міста і селища із щільністю забудови 15-20% у пересіченій місцевості. IV категорія Місцевість рівнинна або горбиста вкрита лісом або забудована до 80% із рідкою дорожньою мережею. Мала кількість контурів придатних для вибору розпізнавальних знаків. Значна частина розпізнавальних знаків 30-50% визначається за допомогою допоміжних геодезичних побудов. Напівзакрита гірська місцевість. Напівзакрита болотиста місцевість. Великі населені пункти із системною компактною забудовою у відкритій або напівзакритій місцевості з рівнинним або дуже пересіченим рельєфом. Середні сільські населені пункти з розосередженою забудовою з наявністю садів і зелених насаджень у гірській місцевості. Міста з незначною інтенсивністю руху транспорту і пішоходів. V категорія Місцевість рівнинна або горбиста цілком вкрита лісом або забудована. Дорожня мережа на залісеній площі практично відсутня. Більше 50% розпізнавальних знаків визначається за допомогою допоміжних геодезичних побудов. Кількість контурів придатних для вибору розпізнавальних знаків обмежена. Високогірна місцевість. Цілком заросла болотиста місцевість. Великі сільські населені пункти з безсистемною забудовою в напівзакритій місцевості із дуже пересіченим рельєфом а також великі сільські населені пункти із системною забудовою в гірській або закритій місцевості. Великі міста з великою інтенсивністю руху транспорту і пішоходів. Склад робіт Отримання завдання. Перегляд матеріалів та проекту прив'язки аерофотознімків. Рекогносцирування місцевості та уточнення напрямку ходів. Підготовка приладів та приладдя до роботи. Вибір на місцевості та розпізнавання за аерофотознімками розпізнавального знака наколювання розпізнавального знака оформлення абрису розпізнавального знака на зворотному боці аерофотознімка. Виготовлення кілків. Закріплення розпізнавального знака на місцевості. Розпізнавання на місцевості геодезичних пунктів. Вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів теодолітом. Обчислення кутів у журналах. Обчислення координат та складання каталогів координат планових розпізнавальних знаків. Складання схеми. Визначення магнітного схилення та азимуту за Сонцем якщо це необхідно . Контроль виправлення зауважень та здавання робіт. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Таблиця 2.9 Планова прив'язка аерофотознімків для стереотопографічної зйомки в масштабах 1:5 000 1:2 000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | |Планова прив'язка | | | | | | | |аерофотознімків для | | | | | | | |стереотопографічної | | | | | | | |зйомки масштабу | | | | | | | |1:5 000 | | | | | | | |масштаб | | | | | | | |аерофотознімання: | | | | | | |02447| 1:8 000 | I | кв.км | 146 94| 36 17 | 0 65 | |02448| | II | -"- | 165 50| 40 90 | 0 74 | |02449| | III | -"- | 196 75| 48 84 | 0 88 | |02450| | IV | -"- | 230 27| 57 37 | 1 04 | |02451| | V | -"- | 261 51| 65 32 | 1 18 | | | | | | | | | |02452| 1:10 000-1:12 000 | I | -"- | 134 26| 32 95 | 0 60 | |02453| | II | -"- | 155 09| 38 25 | 0 69 | |02454| | III | -"- | 182 26| 45 16 | 0 82 | |02455| | IV | -"- | 213 51| 53 11 | 0 96 | |02456| | V | -"- | 245 21| 61 17 | 1 11 | | | | | | | | | |02457| 1:20 000 | I | -"- | 88 06 | 21 20 | 0 38 | |02458| | II | -"- | 104 82| 25 46 | 0 46 | |02459| | III | -"- | 119 76| 29 26 | 0 53 | |02460| | IV | -"- | 140 60| 34 56 | 0 62 | |02461| | V | -"- | 171 84| 42 51 | 0 77 | | |Планова прив'язка | | | | | | | |аерофотознімків для | | | | | | | |стереотопографічної | | | | | | | |зйомки масштабу | | | | | | | |1:2 000 | | | | | | | |масштаб | | | | | | | |аерофотознімання: | | | | | | |02462|1:3 000-1:4 000 | I | -"- | 437 92| 99 65 | 1 80 | |02463| | II | -"- | 477 59| 115 78| 2 09 | |02464| | III | -"- | 554 72| 135 48| 2 45 | |02465| | IV | -"- | 648 48| 159 43| 2 88 | |02466| | V | -"- | 741 79| 183 28| 3 31 | | | | | | | | | |02467|1:6 000-1:8 000 | I | -"- | 273 89| 63 71 | 1 15 | |02468| | II | -"- | 319 86| 75 46 | 1 36 | |02469| | III | -"- | 367 65| 87 67 | 1 58 | |02470| | IV | -"- | 429 85| 103 57| 1 87 | |02471| | V | -"- | 523 44| 127 53| 2 30 | ---------------------------------------------------------------------- 10.1.3. Висотна підготовка при стереотопографічній зйомці в масштабах 1:5 000 1:2 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна або з пологохвилястим рельєфом. Висотні ходи прокладають горизонтальним та нахиленим променями. Довжина візирного променя до 150 м. Невеликі міста і населені пункти сільського типу дороги з незначним рухом транспорту та пішоходів. II категорія Місцевість горбиста. Висотні ходи прокладають горизонтальним та нахиленим променями. Довжина візирного променя до 120 м. Кількість об'єктів для розпізнавання на аерофотознімках достатня. Заплави великих річок із старицями і протоками. Населені пункти сільського типу зі спланованими вулицями в частково закритій рівнинній місцевості. III категорія Місцевість горбиста. Висотні ходи прокладають горизонтальним та нахиленим променями. Довжина візирного променя до 100 м. Кількість об'єктів для розпізнавання на аерофотознімках обмежена. Болота прохідні. Невеликі міста і селища у пересіченій місцевості. IV категорія Місцевість гірська. Довжина візирного променя до 75 м. Кількість об'єктів для розпізнавання на аерофотознімках обмежена. Місцевість залісена болотиста. Піски незакріплені. Середні міста де рух транспорту та пішоходів значної інтенсивності або населені пункти в гірській місцевості. V категорія Місцевість повністю залісена. Кількість об'єктів для розпізнавання на аерофотознімках обмежена. Болота труднопрохідні. Високогірна місцевість. Великі міста з великою щільністю забудови та інтенсивним рухом транспорту і пішоходів. Склад робіт Отримання завдання. Перегляд матеріалів та проекту прив'язки аерофотознімків. Рекогносцирування місцевості та уточнення напрямку ходів. Розшук геодезичних пунктів на місцевості. Підготовка приладів та приладдя до роботи. Прокладання висотних ходів. Вибирання розпізнавання та закріплення висотних розпізнавальних знаків на місцевості. Оформлення висотних розпізнавальних знаків та проміжних точок за аерофотознімками та репродукціями накидного монтажу. Контроль виправлення зауважень та здавання робіт. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Таблиця 2.10 Висотна підготовка при стереотопографічній зйомці в масштабах 1:5 000 1:2 000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | |Висотна підготовка | | кв.км | | | | | |при стереотопографі- | | | | | | | |чній зйомці масштабу | | | | | | | |1:5 000 | | | | | | | |висота перерізу | | | | | | | |рельєфу: | | | | | | |02472| 0 5 м | I | -"- |67 95 | 11 12 | 0 18 | |02473| | II | -"- |77 62 | 12 54 | 0 20 | |02474| | III | -"- |86 54 | 14 61 | 0 24 | |02475| | IV | -"- |100 48 | 17 84 | 0 29 | |02476| | V | -"- |118 88 | 22 11 | 0 36 | | | | | | | | | |02477| 1 0 м | I | -"- |67 02 | 10 09 | 0 16 | |02478| | II | -"- |72 04 | 11 25 | 0 18 | |02479| | III | -"- |80 96 | 13 32 | 0 21 | |02480| | IV | -"- |93 23 | 16 16 | 0 26 | |02481| | V | -"- |110 52 | 20 17 | 0 32 | | |Висотна підготовка | | | | | | | |при стереотопографі- | | | | | | | |чній зйомці масштабу | | | | | | | |1:2 000 | | | | | | | |висота перерізу | | | | | | | |рельєфу: | | | | | | |02482| 0 5 м | I | -"- |181 98 | 27 80 | 0 45 | |02483| | II | -"- |195 86 | 31 29 | 0 50 | |02484| | III | -"- |216 93 | 36 59 | 0 59 | |02485| | IV | -"- |248 79 | 44 61 | 0 72 | |02486| | V | -"- |291 95 | 55 47 | 0 89 | | | | | | | | | |02487| 1 0 м | I | -"- |174 27 | 25 86 | 0 42 | |02488| | II | -"- |188 15 | 29 35 | 0 47 | |02489| | III | -"- |207 68 | 34 26 | 0 55 | |02490| | IV | -"- |237 48 | 41 76 | 0 67 | |02491| | V | -"- |277 05 | 51 72 | 0 83 | ---------------------------------------------------------------------- 10.1.4. Дешифрування на фотопланах або фотосхемах забудованих територій при стереотопографічній зйомці в масштабах 1:5 000 1:2 000 Таблиця 2.11 Характеристика категорій складності робіт ------------------------------------------------------------------ |Щільність забудови % |Характеристика забудови та категорії | | | складності робіт | | |-----------------------------------------| | |Забудова крупної простої|Забудова дрібної| | | конфігурації | конфігурації | |----------------------+------------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+------------------------+----------------| |До 15 | I | II | |16-25 | II | III | |26-35 | III | IV | |36-50 | IV | V | |Більше 50 | V | - | ------------------------------------------------------------------ Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Польове дешифрування об'єктів ситуації з необхідними промірами вимірювання для отримання їх цифрових характеристик. Викреслювання віддешифрованих фотопланів або аерофотознімків. Зведення і викопіювання по рамках. Оформлення та систематизація матеріалів. Складання схем маршрутів. Самокоректура. Контроль виправлення зауважень та здавання робіт. Переїзди та переходи на ділянці робіт. Таблиця 2.12 Дешифрування на фотопланах або фотосхемах забудованих територій при стереотопографічній зйомці в масштабах 1:5 000 1:2 000 --------------------------------------------------------------------- | Шифр| Найменування |Категорії |Одиниця| Розцінка грн. | Трудові | |норми| процесів |складності| виміру|----------------|затрати | | | робіт | робіт | | Усього| У т.ч.| бригадо-| | | | | | |зарплата| дні | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| | |Дешифрування | | | | | | | |забудованих | | | | | | | |територій за | | | | | | | |фотопланами або| | | | | | | |фотосхемами в | | | | | | | |масштабах | | | | | | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| | | | | кв. км| | | | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02492|1 : 5 000 | I | -"- | 567 06| 136 05| 2 92 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02493| | II | -"- | 728 31| 174 93| 3 75 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02494| | III | -"- | 889 55| 213 80| 4 58 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02495| | IV | -"- |1171 73| 281 83| 6 04 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02496| | V | -"- |1534 53| 369 30| 7 91 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| | | | | | | | | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02497|1 : 2 000 | I | -"- |1586 99| 379 01| 8 12 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02498| | II | -"- |1909 51| 456 76| 9 78 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02499| | III | -"- |2554 49| 612 26| 13 12 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02500| | IV | -"- |3602 57| 864 93 | 18 53 | |-----+---------------+----------+-------+-------+--------+---------| |02501| | V | -"- |4690 99| 1127 33| 24 15 | --------------------------------------------------------------------- Примітка: якщо давність зальоту 2-3 роки то розцінки застосовуються з коефіцієнтом 1 10 а більше 3 років - 1 15. { Таблиця 2.12 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 291 від 14.06.2007 } 10.2. Комбінована зйомка на фотопланах забудованих територій в масштабах 1:5 000 1:2 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Населені пункти сільського типу в рівнинній місцевості. Щільність забудови до 20 % будівлі простої конфігурації. II категорія Населені пункти сільського типу в рівнинній слабопересіченій місцевості. Щільність забудови до 30% будівлі простої конфігурації. III категорія Населені пункти в рівнинній місцевості з великою кількістю об'єктів ситуації. Щільність забудови до 40%. IV категорія Населені пункти в рівнинній відкритій пологохвилястій місцевості з великою кількістю малих об'єктів ситуації. Щільність забудови до 50%. Забудовані площі із значними зеленими насадженнями або в гірській місцевості промислові майданчики заводів та гірничодобувних підприємств. Склад робіт Отримання завдання. Перегляд матеріалів. Підготовка інструментів до роботи. Прокладання мензульних зйомочних ходів. Визначення схилення магнітної стрілки. Зйомка рельєфу та дешифрування об'єктів і контурів. Вимірювання зв'язані з цифровими характеристиками об'єктів зйомки. Опрацювання польових журналів. Складання кальки висот. Викреслювання фотопланів. Зведення та викопіювання по рамках. Контроль виправлення зауважень. Здавання робіт. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Таблиця 2.13 Комбінована зйомка на фотопланах забудованих територій в масштабах 1:5 000 1:2000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+-------+--------+-------| | |Комбінована зйомка | | | | | | | |на фотопланах | | | | | | | |забудованих | | | | | | | |територій в | | | | | | | |масштабах: | | | | | | | |1:5 000 з висотою | | кв.км | | | | | |перерізу: | | | | | | |02502| рельєфу - 2 м | I | -"- |246 03 | 54 58 | 0 90 | |02503| | II | -"- |312 97 | 71 08 | 1 17 | |02504| | III | -"- |452 00 | 105 35 | 1 73 | |02505| | IV | -"- |673 43 | 159 93 | 2 62 | | | | | | | | | |02506| рельєфу - 1 м | I | -"- |333 57 | 76 16 | 1 25 | |02507| | II | -"- |446 85 | 104 08 | 1 71 | |02508| | III | кв.км |663 13 | 157 39 | 2 58 | |02509| | IV | -"- |1008 14| 242 43 | 3 98 | | | рельєфу - 0 5 м | | | | | | |02510| | I | -"- |457 15 | 106 62 | 1 75 | |02511| | II | -"- |616 79 | 145 96 | 2 39 | |02512| | III | -"- |961 79 | 231 00 | 3 79 | |02513| | IV | -"- |1584 86| 384 58 | 6 31 | | |1:2 000 з висотою | | | | | | | |перерізу | | | | | | | | рельєфу - 1 м | | кв.км | | | | |02514| | I | -"- |739 74 | 151 04 | 2 48 | |02515| | II | -"- |1059 00| 229 74 | 3 77 | |02516| | III | -"- |1589 38| 360 47 | 5 91 | |02517| | IV | -"- |2490 52| 582 59 | 9 56 | | | рельєфу - 0 5 м | | кв.км | | | | |02518| | I | -"- |986 91 | 211 97 | 3 48 | |02519| | II | -"- |1434 90| 322 39 | 5 29 | |02520| | III | -"- |2171 26| 503 89 | 8 27 | |02521| | IV | -"- |3427 71| 813 59 | 13 35 | ---------------------------------------------------------------------- 10.3. Зйомка забудованих територій: тахеометрична та мензульна в - масштабах 1:5 000 1:2 000 1:1 000 1:500; горизонтальна та висотна в масштабах 1:2 000 1:1 000 1:500 Характеристика категорій складності робіт I категорія Території сільських населених пунктів з правильною забудовою в рівнинній місцевості. Щільність забудови до 15 % будови простої конфігурації рух транспорту незначний рух пішоходів слабкий. II категорія Території сільських населених пунктів зі складною конфігурацією планування. Щільність забудови до 30% забудови простої конфігурації; рух транспорту рух пішоходів слабкий рельєф рівнинний. III категорія Території великих міст в рівнинній місцевості. Щільність забудови до 45% забудова простої конфігурації з малою кількістю окремих деталей; щільність забудови до 15% забудова складної конфігурації; рух транспорту значний рух пішоходів ускладнює виконання робіт. IV категорія Території сільських та міських населених пунктів з розосередженою забудовою в гірській місцевості. Території великих міст і селищ. Щільність забудови до 60% забудова простої конфігурації з малою кількістю окремих деталей; щільність забудови до 25% забудова складної конфігурації; населені пункти в горбкуватій місцевості; міські сквери та парки; територія промислового підприємства із щільністю забудови 25% з розвинутою мережею внутрішньозаводських залізничних колій; рух транспорту та пішоходів інтенсивний. V категорія Території великих міст і селищ з плановою забудовою. Щільність забудови до 75% забудова простої конфігурації; щільність забудови до 40% забудова складної конфігурації з великою кількістю прибудов або безсистемна забудова; населені пункти в гірській місцевості; територія промислового підприємства яке діє з щільністю забудови до 40% з інтенсивним рухом автомобільного та залізничного транспорту. VI категорія Території великих міст і селищ з розосередженою забудовою в гірській місцевості. Щільність забудови до 90% забудова простої конфігурації; щільність забудови до 60% забудова складної конфігурації; населені пункти в гірській залісеній місцевості; територія промислового підприємства яке діє та реконструюється з щільністю забудови до 60%. Склад робіт тахеометричної зйомки Отримання завдання. Виписування вихідних даних з польових каталогів. Рекогносцирування ділянки. Визначення кількості станцій при наявності планово-висотної основи. Створення планово-висотної знімальної мережі. Зарисовка абрису. Прокладання тахеометричних ходів. Зйомка контурів та рельєфу місцевості. Оформлення журналів. Складання плану тахеометричної зйомки. Обчислювання віддалей з урахуванням поправок за нахил. Обчислювання перевищень та відміток в вдругу руку. Обчислення координат і висот позначок знімальної мережі. Нанесення на планшет знімальних точок. Виписування відміток. Накладання пікетів з виписуванням відміток. Викреслювання контурів олівцем по умовних знаках із пояснювальними підписами. Розрахунок та проведення горизонталей. Рисування рельєфу польова коректура плану техеометричної зйомки контроль та здавання робіт. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Склад робіт мензульної зйомки Отримання завдання та матеріалів. Підготовка інструментів до роботи. Рекогносцирування пунктів планової та висотної основи. Згущення знімальної мережі прокладанням мензульних ходів. Знімання контурів ситуації та рельєфу. Обмір будов та споруд. Польове викреслювання контурів та рельєфу. Складання кальки висот та контурів. Складання викопіювання. Зведення по рамках оформлення журналів заповнення формуляра. Польовий контроль виправлення зауважень та здавання робіт. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Склад робіт горизонтальної та висотної зйомки Отримання завдання. Рекогносцирування ділянки. Згущення знімальної основи прокладання знімальних теодолітних ходів. Зарисовка абрису. Детальний обмір будов споруд та інших внутрішньоквартальних об'єктів. Горизонтальне та висотне знімання забудованої території. Оформлення журналів. Польовий контроль та здавання робіт. Переходи та переїзди на ділянці робіт. Таблиця 2.14 Зйомки забудованих територій: тахеометрична та мензульна в масштабах 1:5 000 1:2 000 1:1 000 1:500; горизонтальна та висотна в масштабах 1:2 000 1:1 000 1:500 ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця| Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |-----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | |Тахеометрична зйомка | | | | | | | |в масштабах: | | | | | | | |1:5 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02522| 2 м | I | кв.км | 329 90 | 68 54 | 1 12 | |02523| | II | -"- | 462 15 | 101 54 | 1 67 | |02524| | III | -"- | 660 51 | 151 04 | 2 48 | |02525| | IV | -"- |1026 72 | 242 43 | 3 98 | |02526| | V | -"- |1652 33 | 398 55 | 6 54 | |02527| | VI | -"- |2664 49 | 651 13 | 10 68| | | | | | | | | |02528| 1 м | I | кв.км | 396 02 | 85 04 | 1 39 | |02529| | II | -"- | 568 95 | 128 20 | 2 10 | |02530| | III | -"- | 823 27 | 191 66 | 3 14 | |02531| | IV | -"- |1301 38 | 310 97 | 5 10 | |02532| | V | -"- |2105 00 | 511 51 | 8 39 | |02533| | VI | -"- |3412 18 | 837 71 | 13 74| | | | | | | | | |02534| 0 5 м | I | кв.км | 477 40 | 105 35 | 1 73 | |02535| | II | -"- | 691 03 | 158 66 | 2 60 | |02536| | III | -"- |1031 80 | 243 70 | 4 00 | |02537| | IV | -"- |1667 59 | 402 35 | 6 60 | |02538| | V | -"- |2700 10 | 660 01 | 10 83| |02539| | VI | -"- |4393 82 | 1082 67| 17 76| | |1:2 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02540| 2 м | I | га | 9 43 | 2 16 | 0 04 | |02541| | II | -"- | 12 99 | 3 05 | 0 05 | |02542| | III | -"- | 18 59 | 4 44 | 0 07 | |02543| | IV | -"- | 28 76 | 6 98 | 0 11 | |02544| | V | -"- | 44 53 | 10 92 | 0 18 | |02545| | VI | -"- | 69 45 | 17 13 | 0 28 | | | | | | | | | |02546| 1 м | I | га | 10 45 | 2 41 | 0 04 | |02547| | II | -"- | 15 53 | 3 68 | 0 06 | |02548| | III | -"- | 23 16 | 5 58 | 0 09 | |02549| | IV | -"- | 36 90 | 9 01 | 0 15 | |02550| | V | -"- | 55 71 | 13 71 | 0 22 | |02551| | VI | -"- | 87 76 | 21 70 | 0 36 | | | | | | | | | |02552| 0 5 м | I | га | 12 48 | 2 92 | 0 05 | |02553| | II | -"- | 19 09 | 4 57 | 0 07 | |02554| | III | -"- | 27 74 | 6 73 | 0 11 | |02555| | IV | -"- | 44 02 | 10 79 | 0 18 | |02556| | V | -"- | 69 96 | 17 26 | 0 28 | |02557| | VI | -"- | 110 65 | 27 42 | 0 45 | | |1:1 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02558| 1 м | I | га | 23 02 | 5 46 | 0 09 | |02559| | II | -"- | 34 72 | 8 38 | 0 14 | |02560| | III | -"- | 46 42 | 11 30 | 0 19 | |02561| | IV | -"- | 70 32 | 17 26 | 0 28 | |02562| | V | -"- | 107 96 | 26 65 | 0 44 | |02563| | VI | -"- | 165 94 | 41 12 | 0 67 | | | | | | | | | |02564| 0 5 м | I | га | 28 11 | 6 73 | 0 11 | |02565| | II | -"- | 40 82 | 9 90 | 0 16 | |02566| | III | -"- | 59 13 | 14 47 | 0 24 | |02567| | IV | -"- | 91 18 | 22 47 | 0 37 | |02568| | V | -"- | 144 58 | 35 79 | 0 59 | |02569| | VI | -"- | 225 45 | 55 97 | 0 92 | | |1 : 500 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02570| 1 м | I | га | 61 21 | 14 72 | 0 24 | |02571| | II | -"- | 90 20 | 21 96 | 0 36 | |02572| | III | -"- | 126 82 | 31 10 | 0 51 | |02573| | IV | -"- | 191 93 | 47 34 | 0 78 | |02574| | V | -"- | 275 85 | 68 29 | 1 12 | |02575| | VI | -"- | 427 42 | 106 11 | 1 74 | | | | | | | | | |02576| 0 5 м | I | га | 71 38 | 17 26 | 0 28 | |02577| | II | -"- | 104 95 | 25 64 | 0 42 | |02578| | III | -"- | 155 30 | 38 20 | 0 63 | |02579| | IV | -"- | 249 91 | 61 81 | 1 01 | |02580| | V | -"- | 384 19 | 95 32 | 1 56 | |02581| | VI | -"- | 603 40 | 150 03 | 2 46 | | |Мензульна зйомка | | | | | | | |в масштабах: | | | | | | | |1:5 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02582| 2 м | I | кв.км | 301 24 | 61 96 | 0 98 | |02583| | II | -"- | 411 15 | 89 65 | 1 42 | |02584| | III | -"- | 620 51 | 142 39 | 2 25 | |02585| | IV | -"- | 986 89 | 234 67 | 3 71 | |02586| | V | -"- |1609 73 | 391 56 | 6 18 | |02587| | VI | -"- |2635 58 | 649 96 | 10 26| |02588| | | | | | | | | | | | | | | |02589| 1 м | I | кв.км | 384 98 | 83 06 | 1 31 | |02590| | II | -"- | 552 47 | 125 25 | 1 98 | |02591| | III | -"- | 845 57 | 199 08 | 3 14 | |02592| | IV | -"- |1374 20 | 332 23 | 5 25 | |02593| | V | -"- |2263 97 | 556 36 | 8 79 | |02594| | VI | -"- |3724 25 | 924 19 | 14 59| | | | | | | | | |02595| 0 5 м | I | кв.км | 494 90 | 110 74 | 1 75 | |02596| | II | -"- | 714 72 | 166 12 | 2 62 | |02597| | III | -"- |1149 14 | 275 54 | 4 35 | |02598| | IV | -"- |1918 53 | 469 34 | 7 41 | |02599| | V | -"- |2855 41 | 705 33 | 11 14| |02600| | VI | -"- |4703 00 | 1170 72| 18 49| | |1:2 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02601| 1 м | I | кв.км | 832 00 | 189 85 | 3 00 | |02602| | II | -"- |1287 35 | 304 55 | 4 81 | |02603| | III | -"- |2093 38 | 507 58 | 8 02 | |02604| | IV | -"- |3187 28 | 783 12 | 12 37| |02605| | V | -"- |4940 66 | 1224 78| 19 34| |02606| | VI | -"- |8143 84 | 2031 63| 32 08| | | | | | | | | |02607| 0 5 м | I | кв.км |1083 23 | 253 13 | 4 00 | |02608| | II | -"- |1690 37 | 406 06 | 6 41 | |02609| | III | -"- |2737 16 | 669 74 | 10 58| |02610| | IV | -"- |4155 56 | 1027 02| 16 22| |02611| | V | кв.км |6919 09 | 1723 12| 27 21| |02612| | VI | -"- |11436 00| 2860 89| 45 18| | |1:1 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02613| 1 м | I | кв.км |1685 04 | 395 52 | 6 25 | |02614| | II | -"- |2574 80 | 619 64 | 9 79 | |02615| | III | -"- |3883 27 | 949 23 | 14 99| |02616| | IV | -"- |5767 50 | 1423 85| 22 49| |02617| | V | -"- |9483 61 | 2359 90| 37 27| |02618| | VI | -"- |15659 68| 3915 59| 61 84| | | | | | | | | |02619| 0 5 м | I | кв.км |2313 10 | 553 72 | 8 74 | |02620| | II | -"- |3516 90 | 856 95 | 13 53| |02621| | III | -"- |5610 48 | 1384 30| 21 86| |02622| | IV | -"- |8541 52 | 2122 60| 33 52| |02623| | V | -"- |13618 43| 3401 42| 53 72| |02624| | VI | -"- |22516 17| 5642 67| 89 11| | | 1 : 500 з висотою | | | | | | | | перерізу рельєфу: | | | | | | |02625| 1 м | I | кв.км |4617 32 | 1107 44| 17 49| |02626| | II | -"- |7548 33 | 1845 73| 29 15| |02627| | III | -"- |11212 12| 2768 61| 43 72| |02628| | IV | кв.км |15399 28| 3823 31| 60 38| |02629| | V | -"- |23564 24| 5879 98| 92 86| |02630| | VI | -"- |38952 10| 9756 02| 154 07| | | | | | | | | |02631| 0 5 м | I | кв.км |5716 44 | 1384 30| 21 86| |02632| | II | -"- |9013 85 | 2214 88| 34 98| |02633| | III | -"- |14771 19| 3665 10| 57 88| |02634| | IV | -"- |22517 43| 5616 30| 88 69| |02635| | V | -"- |37538 92| 9400 06| 148 45| |02636| | VI | -"- |62190 84|15609 63| 246 51| | |Горизонтальна та | | | | | | | |висотна зйомки в | | | | | | | |масштабах: | | | | | | | |1:2 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02637| 1 м | I | кв.км |2799 24 | 687 95 | 10 83| |02638| | II | -"- |3793 45 | 939 32 | 14 78| |02639| | III | -"- |6514 39 | 1627 27| 25 61| |02640| | IV | -"- |9444 64 | 2368 15| 37 27| |02641| | V | -"- |12584 20| 3161 94| 49 76| |02642| | VI | -"- |15880 72| 3995 42| 62 88| | | | | | | | | |02643| 0 5 м | I | кв.км |2956 25 | 727 64 | 11 45| |02644| | II | -"- |3950 44 | 979 01 | 15 41| |02645| | III | -"- |6880 69 | 1719 89| 27 07| |02646| | IV | -"- |9967 88 | 2500 44| 39 35| |02647| | V | -"- |13316 77| 3347 16| 52 67| |02648| | VI | -"- |16508 61| 4154 17| 65 37| | |1:1 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02649| 1 м | I | кв.км |3217 87 | 793 79 | 12 49| |02650| | II | -"- |4944 63 | 1230 38| 19 36| |02651| | III | -"- |7194 60 | 1799 26| 28 32| |02652| | IV | -"- |10281 84| 2579 82| 40 60| |02653| | V | -"- |14153 95| 3558 83| 56 01| |02654| | VI | -"- |18863 28| 4749 52| 74 74| | | | | | | | | |02655| 0 5 м | I | кв.км |3636 47 | 899 63 | 14 16| |02656| | II | -"- |5310 88 | 1322 98| 20 82| |02657| | III | -"- |7770 19 | 1944 78| 30 61| |02658| | IV | -"- |11119 05| 2791 50| 43 93| |02659| | V | -"- |15148 16| 3810 20| 59 96| |02660| | VI | -"- |19595 83| 4934 74| 77 66| | |1:500 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |02661| 0 5 м | I | кв.км |3584 12 | 886 39 | 13 95| |02662| | II | -"- |6148 13 | 1534 67| 24 15| |02663| | III | -"- |9496 94 | 2381 37| 37 48| |02664| | IV | -"- |13683 02| 3439 76| 54 13| |02665| | V | -"- |18601 64| 4683 37| 73 70| |02666| | VI | -"- |24305 15| 6125 42| 96 40| ----------------------------------------------------------------------- 11. Оновлення карт і планів 11.1. Оновлення карт масштабів 1:50 000 1:25 000 1:10 000 Кошторисні нормативи на роботи для яких одиницею вимірювання є номенклатурний лист карти розраховані для трапецій розміри рамок яких відповідають широті 50 град. Для територій розташованих в інших широтних поясах кошторисні нормативи коректуються множенням їх на відповідний коефіцієнт. ------------------------------------------------ | Широтний пояс | Коефіцієнти | |---------------------------+------------------| | 43 град. - 45 град. | 1 12 | | 46 град. - 48 град. | 1 06 | | 49 град. - 51 град. | 1 00 | | 52 град. - 54 град. | 0 94 | ------------------------------------------------ Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна лісова степова незакріплених пісків з кількістю об'єктів ситуації до 20 на 1 кв. дм площі трапеції. II категорія Місцевість степова лісостепова залісена з рідкою мережею доріг просік і стежок кількість об'єктів ситуації до 30 на 1 кв. дм. Гірські райони зі складним рельєфом кількістю об'єктів ситуації до 20 на 1 кв. дм площі трапеції. III категорія Місцевість рівнинна залісена лісостепова з дорогами лініями електропередач зв'язку окремими будівлями кількістю об'єктів ситуації до 40 на 1 кв.дм. Гірські райони зі складним рельєфом кількістю об'єктів ситуації до 30 на 1 кв. дм площі трапеції. IV категорія Місцевість рівнинна з окремими річками дорогами просіками будівлями й іншими об'єктами кількість об'єктів ситуації до 50 на 1 кв.дм. Гірські райони і місцевість зі складним рельєфом з кількістю об'єктів ситуації до 40 на 1 кв.дм площі трапеції. V категорія Місцевість рівнинна із залізницями лініями зв'язку та електропередач вимоїнами канавами з кількістю об'єктів ситуації до 65 на 1 кв. дм. Заплави річок із протоками рукавами старицями та гірські райони і місцевість зі складним рельєфом кількість об'єктів ситуації до 50 на 1 кв. дм площі трапеції. VI категорія Місцевість рівнинна з кількістю об'єктів ситуації до 75 на 1 кв.дм. Гірські райони і місцевість зі складним рельєфом місцевість з розвинутою річковою мережею кількість об'єктів ситуації до 60 на 1 кв. дм площі трапеції. VII категорія Місцевість рівнинна закрита або напівзакрита з дорогами просіками стежками кількість об'єктів ситуації до 90 на 1 кв.дм. Райони гірські з великою кількістю кам'яних осипів обривів місцевість із складним рельєфом розвинутою гідрографічною мережею з кількістю об'єктів ситуації до 70 на 1 кв.дм площі трапеції. VIII категорія Місцевість із щільною мережею залізниць шосейних і грунтових доріг лініями зв'язку й електропередач окремими будівлями кількість об'єктів ситуації до 100 на 1 кв.дм. Гірські райони місцевість зі складним рельєфом заплави річок із протоками рукавами старицями кількістю об'єктів ситуації до 85 на 1 кв.дм площі трапеції. IX категорія Місцевість з нескладним рівнинним рельєфом райони поливних технічних культур з іригаційною мережею з промисловими районами кількість об'єктів ситуації до 110 на 1 кв.дм. Заплави великих річок із великою кількістю озер рукавів стариць райони гірські зі складним рельєфом кількість об'єктів ситуації до 90 на 1 кв.дм площі трапеції. X категорія Місцевість з кількістю дрібних об'єктів ситуації понад 110 на 1 кв.дм або райони зі складним рельєфом і кількістю об'єктів ситуації понад 90 на 1 кв.дм площі трапеції. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Підготовка робочого місця. Підбір аерофотознімків підготовка картматеріалів. Перевірка нанесення кутів рамок трапецій виходів кілометрової сітки і пунктів планової основи порівняння нового фотоматеріалу і картматеріалу відомчих організацій з оновлюваною картою. Вибір і визначення опорних точок. Виправлення контурів і рельєфу що не потребують польового обстеження. Складання проекту маршрутного обстеження. Переходи і переїзди за маршрутом з одночасним дешифруванням. Проведення польового обстеження збір необхідних даних. Відображення на оригіналі результатів польового обстеження. Перенесення на оригінал результатів польового обстеження. Упорядкування відомості встановлених назв. Виміри пов'язані з цифровими характеристиками. Зміна умовних знаків на нові. Відновлення рельєфу в місцях виправлення. Узгодження рельєфу з позначками та віддешифрованою гідрографією виправлення і викреслювання рельєфу. Зарамкове оформлення зведення рамок виготовлення викопіровок. Самокоректура. Виправлення зауважень. Здавання робіт. Таблиця 2.15 Оновлення карт масштабів 1:50 000 1:25 000 1:10 000 ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця | Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |-----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| | |Оновлення карт на | | | | | | | |непрозорих основах | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |02667| 1:25 000 | I |трапеція|664 15 |93 16 | 2 71 | |02668| | II | -"- |909 94 |128 99 | 3 75 | |02669| | III | -"- |1155 74 |164 82 | 4 79 | |02670| | IV | -"- |1450 69 |207 81 | 6 04 | |02671| | V | -"- |1843 97 |265 15 | 7 70 | |02672| | VI | -"- |2286 42 |329 64 | 9 58 | |02673| | VII | -"- |2777 98 |401 30 | 11 66 | |02674| | VIII | -"- |3269 59 |472 96 | 13 74 | |02675| | IX | -"- |3761 16 |544 62 | 15 82 | |02676| | X | -"- |4203 60 |609 11 | 17 70 | | | | | | | | | |02677| 1:10 000 | I |трапеція|370 52 |50 16 | 1 46 | |02678| | II | -"- |518 03 |71 67 | 2 08 | |02679| | III | -"- |665 48 |93 16 | 2 71 | |02680| | IV | -"- |812 98 |114 66 | 3 33 | |02681| | V | -"- |960 45 |136 16 | 3 96 | |02682| | VI | -"- |1206 22 |171 98 | 5 00 | |02683| | VII | -"- |1353 71 |193 48 | 5 62 | |02684| | VIII | -"- |1599 52 |229 32 | 6 66 | |02685| | IX | -"- |1796 13 |257 98 | 7 50 | |02686| | X | -"- |1992 78 |286 64 | 8 33 | | |на прозорих основах | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |02687| 1:50 000 | I |трапеція|909 94 |128 99 | 3 75 | |02688| | II | -"- |1106 58 |157 65 | 4 58 | |02689| | III | -"- |1401 54 |200 65 | 5 83 | |02690| | IV | -"- |1794 79 |257 98 | 7 50 | |02691| | V | -"- |2188 07 |315 30 | 9 16 | |02692| | VI | -"- |2581 36 |372 64 | 10 83 | |02693| | VII | -"- |3171 27 |458 63 | 13 32 | |02694| | VIII | -"- |3859 49 |558 95 | 16 24 | |02695| | IX | -"- |4252 77 |616 28 | 17 91 | |02696| | X | -"- |4793 5 |695 11 | 20 20 | | | | | | | | | |02697| 1:25 000 | I |трапеція|467 50 |64 49 | 1 87 | |02698| | II | -"- |664 15 |93 16 | 2 71 | |02699| | III | -"- |909 94 |128 99 | 3 75 | |02700| | IV | -"- |1106 58 |157 65 | 4 58 | |02701| | V |трапеція|1401 54 |200 65 | 5 83 | |02702| | VI | -"- |1647 32 |236 48 | 6 87 | |02703| | VII | -"- |2237 24 |322 47 | 9 37 | |02704| | VIII | -"- |2532 21 |365 47 | 10 62 | |02705| | IX | -"- |2876 30 |415 63 | 12 08 | |02706| | X | -"- |3171 27 |458 63 | 13 32 | | | | | | | | | |02707| 1:10 000 | I |трапеція|272 23 |35 83 | 1 04 | |02708| | II | -"- |419 68 |57 32 | 1 67 | |02709| | III | -"- |567 17 |78 83 | 2 29 | |02710| | IV | -"- |714 65 |100 33 | 2 91 | |02711| | V | -"- |862 11 |121 82 | 3 54 | |02712| | VI | -"- |1058 74 |150 49 | 4 37 | |02713| | VII | -"- |1206 22 |171 98 | 5 00 | |02714| | VIII | -"- |1501 20 |214 99 | 6 25 | |02715| | IX | -"- |1599 52 |229 32 | 6 66 | |02716| | X | -"- |1796 13 |257 98 | 7 50 | ------------------------------------------------------------------------ 11.2. Оновлення площ населених пунктів топографічних карт масштабів 1:50 000 1:25 000 1:10 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія. Населені пункти сільського типу. II категорія. Районні центри залізничні станції великі населені пункти сільського типу. III категорія. Невеликі міста великі залізничні вузли і населені пункти з безсистемною забудовою. IV категорія. Великі міста з приміськими зонами. Склад робіт Одержання завдання. Підбір і перегляд аерофотознімків і картматеріалів. Звірення і порівняння аерофотознімків. Польове обстеження населених пунктів. Перенос результатів обстеження з аерофотознімків на оригінал. Викреслювання. Контроль виправлення зауважень. Здавання робіт. Таблиця 2.16 Оновлення площ населених пунктів топографічних карт масштабів 1:50 000 1:25 000 1:10 000 ------------------------------------------------------------------------ |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця | Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |-----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+--------+--------+--------+-------| | |Оновлення карт на | | | | | | | |пластику площі | | | | | | | |населених пунктів | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |02717| 1:50 000 | I | кв.км | 64 15 | 8 03 | 0 22 | |02718| | II | | 71 97 | 9 64 | 0 26 | |02719| | III | | 83 82 | 12 07 | 0 33 | |02720| | IV | | 103 22 | 16 06 | 0 44 | | | | | | | | | |02721| 1:25 000 | I | кв.км | 92 76 | 13 91 | 0 38 | |02722| | II | | 113 28 | 18 13 | 0 49 | |02723| | III | | 132 05 | 21 99 | 0 60 | |02724| | IV | | 151 24 | 25 93 | 0 71 | | | | | | | | | |02725| 1:10 000 | I | кв.км | 149 45 | 25 29 | 0 69 | |02726| | II | | 187 66 | 33 15 | 0 90 | |02727| | III | | 240 55 | 44 02 | 1 20 | |02728| | IV | | 283 20 | 52 79 | 1 44 | | |на фотоплані | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |02729| 1:50 000 | I | кв.км | 61 47 | 7 48 | 0 20 | |02730| | II | | 68 40 | 8 90 | 0 24 | |02731| | III | | 78 90 | 11 06 | 0 30 | |02732| | IV | | 96 07 | 14 59 | 0 40 | | | | | | | | | |02733| 1:25 000 | I | кв.км | 75 77 | 10 42 | 0 28 | |02734| | II | | 92 98 | 13 96 | 0 38 | |02735| | III | | 113 28 | 18 13 | 0 49 | |02736| | IV | | 139 20 | 23 46 | 0 64 | | | | | | | | | |02737| 1:10 000 | I | кв.км | 129 37 | 21 16 | 0 58 | |02738| | II | | 165 98 | 28 69 | 0 78 | |02739| | III | | 208 19 | 37 37 | 1 02 | |02740| | IV | | 249 72 | 45 90 | 1 25 | | |на непрозорих | | | | | | | |основах | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |02741| 1:25 000 | I | кв.км | 97 19 | 14 82 | 0 40 | |02742| | II | | 119 31 | 19 37 | 0 53 | |02743| | III | | 139 20 | 23 46 | 0 64 | |02744| | IV | | 159 73 | 27 68 | 0 75 | | | | | | | | | |02745| 1:10 000 | I | кв.км | 156 60 | 26 76 | 0 73 | |02746| | II | | 198 13 | 35 30 | 0 96 | |02747| | III | | 249 72 | 45 90 | 1 25 | |02748| | IV | | 296 61 | 55 55 | 1 51 | ------------------------------------------------------------------------ Примітка. Якщо на карті що оновлюється зміни перевищують 15% то розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1 77. 11.3. Оновлення планів міст і забудованих територій масштабів 1:5 000 і 1:2 000 Таблиця 2.17 Характеристика категорії складності робіт для планів масштабів 1:5 000 і 1:2 000 ------------------------------------------------------------------ |Щільність забудови | Характеристика забудови і категорія | | | складності робіт | | |-------------------------------------------| | | Масштаб 1:2 000 |Масштаб 1:5 000| | |---------------------------+---------------| | | Забудова | Забудова | Забудова | | | велика або | дрібна | дрібна | | | змішана | складної | складної | | | простої | конфігурації| конфігурації | | | конфігурації| | | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | До 10% | - | - | I | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | До 15% | I | I | - | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Від 11 до 20 | - | - | II | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Від 16 до 25 | II | II | - | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Від 21 до 30 | - | - | III | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Від 25 до 35 | III | III | - | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Від 31 до 40 | - | - | IV | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Від 36 до 50 | IV | IV | - | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Від 41 до 50 | - | - | V | |--------------------+-------------+-------------+---------------| | Більше 50 | V | V | - | ------------------------------------------------------------------ Склад робіт Отримання завдання. Підбір і перегляд знімків та картматеріалів. Камеральне оновлення звірення і порівняння знімків з оновленим оригіналом . Польове обстеження населених пунктів. Збір необхідних даних. Перенесення результатів обстеження із знімків на оригінал. Викреслювання зведення рамок і виготовлення викопіровок. Зарамкове оформлення. Самокоректура. Виправлення зауважень і здавання робіт. Оновлення планів міст і забудованих територій масштабів 1:5 000 і 1:2 000 Таблиця 2.18 ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця| Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |-----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | |Оновлення планів міст| | | | | | | |і забудованих | | | | | | | |територій на фотопла-| | | | | | | |нах масштабів: | | | | | | |02749| 1:2 000 | I | кв.км |1435 50 | 289 68 | 7 88 | |02750| | II | -"- |1828 50 | 370 47 | 10 07 | |02751| | III | -"- |2547 57 | 518 29 | 14 09 | |02752| | IV | -"- |4023 62 | 821 74 | 22 34 | |02753| | V | -"- |5948 55 | 1217 46| 33 10 | | | | | | | | | |02754| 1:5 000 | I | кв.км |142 96 | 23 96 | 0 65 | |02755| | II | -"- |183 64 | 32 32 | 0 88 | |02756| | III | -"- |236 31 | 43 15 | 1 17 | |02757| | IV | -"- |350 21 | 66 56 | 1 81 | |02758| | V | -"- |430 59 | 83 09 | 2 26 | | | | | | | | | | |на прозорих копіях | | | | | | | |1:2 000 | | | | | | |02759|по аерофотознімках | I | га |46 42 | 4 11 | 0 11 | |02760|на території з | II | -"- |53 05 | 5 47 | 0 15 | |02761|дрібною та складною | III | -"- |68 47 | 8 64 | 0 24 | |02762|конфігурацією | IV | -"- |92 75 | 13 64 | 0 37 | |02763| | V | -"- |124 68 | 20 20 | 0 55 | ----------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Якщо при оновленні планів масштабів 1:5 000 і 1:2 000 аерофотозйомка має давність зальоту 2-3 роки то розцінки застосовуються з коефіцієнтом 1 10. 2. Якщо на планах що оновлюються зміни перевищують 15 % то розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1 77. Розділ 3. Топографічні зйомки та оновлення карт і планів камеральні роботи 12. Стереотопографічна зйомка цифровими методами 12.1. Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 2 5 м 2 м 1 м Категорії складності робіт визначаються за еталонами категорій складності які поміщені в "Единых нормах выработки времени на геодезические и топографические работы. Камеральные работы". Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Підготовка приладу до роботи. Уведення вихідних даних-параметрів знімальної фотокамери і координат вихідних опорних пунктів. Внутрішнє взаємне і зовнішнє орієнтування стереопари знімків. Побудова фотограмметричної моделі місцевості в автоматичному режимі фотограмметричне згущення. Аналіз результатів орієнтування. Заповнення бази топографічних даних. Заповнення формуляра. Проведення первинного редагування з використанням графічного редактора. Здавання роботи. Таблиця 3.1 Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 2 5 м 2 м 1 м --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |---------------|затрати| | | |склад- | |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------| | |Стереотопографічна | | | | | | | |зйомка в масштабі | | | | | | | |1:10 000 | | | | | | | |з висотою перерізу | | | | | | | |рельєфу | | | | | | | |2 5 м і 2 м | | | | | | |11764| | I |кв.км |63 78 | 5 63 | 0 21 | |11765| | II | -"- |72 99 | 7 84 | 0 29 | |11766| | III | -"- |82 20 | 10 00 | 0 37 | |11767| | IV | -"- |92 55 | 12 43 | 0 46 | |11768| | V | -"- |105 22| 15 40 | 0 57 | |11769| | VI | -"- |119 03| 18 70 | 0 69 | |11770| | VII | -"- |132 84| 21 89 | 0 81 | |11771| | VIII | -"- |148 95| 25 67 | 0 95 | |11772| | IX | -"- |162 76| 28 92 | 1 07 | |11773| | X | -"- |176 57| 32 16 | 1 19 | | | 1 м | | | | | | |11774| | I |кв.км |78 74 | 9 19 | 0 34 | |11775| | II | -"- |92 55 | 12 43 | 0 46 | |11776| | III | -"- |107 52| 15 94 | 0 59 | |11777| | IV | -"- |119 03| 18 65 | 0 69 | |11778| | V | -"- |137 44| 22 97 | 0 85 | |11779| | VI | -"- |151 25| 26 22 | 0 97 | |11780| | VII | -"- |170 82| 30 81 | 1 14 | |11781| | VIII | -"- |192 69| 35 94 | 1 33 | |11782| | IX | -"- |199 59| 37 56 | 1 39 | |11783| | X | -"- |218 01| 41 89 | 1 55 | --------------------------------------------------------------------- 12.2. Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:5 000 1:2 000 з висотою перерізу рельєфу 2 м 1 м 0 5 м Категорії складності робіт визначаються за еталонами категорій складності які поміщені в "Единых нормах выработки времени на геодезические и топографические работы Камеральные работы". Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Підготовка приладу до роботи. Уведення вихідних даних-параметрів знімальної фотокамери і координат вихідних опорних пунктів. Внутрішнє взаємне і зовнішнє орієнтування стереопари знімків. Побудова фотограмметричної моделі місцевості в автоматичному режимі фотограмметричне згущення. Аналіз результатів орієнтування. Заповнення бази топографічних даних. Заповнення формуляра. Проведення первинного редагування з використанням графічного редактора. Здавання роботи. Таблиця 3.2 Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:5 000 1:2 000 з висотою перерізу рельєфу 2 м 1 м 0 5 м ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця| Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |-----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | |Стереотопографічна | | | | | | | |зйомка в масштабі | | | | | | | |1:5 000 з висотою | | | | | | | |перерізу рельєфу: | | | | | | |11784| 2 м | I | кв.км | 113 13 | 17 26 | 0 64 | |11785| | II | -"- | 136 11 | 22 66 | 0 84 | |11786| | III | -"- | 163 67 | 29 13 | 1 08 | |11787| | IV | -"- | 195 84 | 36 68 | 1 36 | |11788| | V | -"- | 232 59 | 45 32 | 1 68 | |11789| | VI | -"- | 273 95 | 55 13 | 2 04 | |11790| | VII | -"- | 315 31 | 64 74 | 2 40 | |11791| | VIII | -"- | 361 25 | 75 53 | 2 80 | |11792| | IX | -"- | 407 2 | 86 32 | 3 20 | |11793| | X | -"- | 453 15 | 97 10 | 3 60 | | | 1 м | | | | | | |11794| | I | кв.км | 182 05 | 33 45 | 1 24 | |11795| | II | -"- | 223 41 | 43 16 | 1 60 | |11796| | III | -"- | 250 98 | 49 63 | 1 84 | |11797| | IV | -"- | 306 12 | 62 58 | 2 32 | |11798| | V | -"- | 347 47 | 72 29 | 2 68 | |11799| | VI | -"- | 388 82 | 82 00 | 3 04 | |11800| | VII | -"- | 480 72 | 103 58 | 3 84 | |11801| | VIII | -"- | 591 | 129 48 | 4 80 | |11802| | IX | -"- | 669 11 | 147 82 | 5 49 | |11803| | X | -"- | 747 22 | 166 16 | 6 17 | | | 0 5 м | | | | | | |11804| | I | кв.км | 342 87 | 71 21 | 2 64 | |11805| | II | -"- | 411 8 | 87 39 | 3 24 | |11806| | III | -"- | 485 32 | 104 66 | 3 88 | |11807| | IV | -"- | 517 48 | 112 21 | 4 16 | |11808| | V | -"- | 531 27 | 115 45 | 4 28 | |11809| | VI | -"- | 563 43 | 123 00 | 4 56 | |11810| | VII | -"- | 659 92 | 145 66 | 5 41 | |11811| | VIII | -"- | 756 41 | 168 32 | 6 25 | |11812| | IX | -"- | 852 91 | 190 98 | 7 09 | |11813| | X | -"- | 885 07 | 198 53 | 7 37 | | | масштаб 1:2 000 | | | | | | | | переріз рельєфу: | | | | | | |11814| 2 м | I | кв.км | 350 23 | 72 94 | 2 71 | |11815| | II | -"- | 421 91 | 89 77 | 3 33 | |11816| | III | -"- | 541 40 | 117 83 | 4 37 | |11817| | IV | -"- | 660 84 | 145 87 | 11 66 | |11818| | V | -"- | 804 21 | 178 54 | 6 66 | |11819| | VI | -"- | 971 45 | 218 81 | 8 12 | |11820| | VII | -"- | 1162 61| 263 7 | 9 79 | |11821| | VIII | -"- | 1353 75| 308 58 | 11 45 | | | 1 м | | | | | | |11822| | I | кв.км | 613 04 | 134 65 | 5 00 | |11823| | II | -"- | 756 42 | 168 31 | 6 25 | |11824| | III | -"- | 828 09 | 185 15 | 6 87 | |11825| | IV | -"- | 923 67 | 207 59 | 7 70 | |11826| | V | -"- | 1114 83| 252 48 | 9 37 | |11827| | VI | -"- | 1353 75| 308 58 | 11 45 | |11828| | VII | -"- | 1497 11| 342 25 | 12 70 | |11829| | VIII | -"- | 1759 95| 403 96 | 14 99 | | | 0 5 м | | | | | | |11830| | I | кв.км | 923 67 | 207 59 | 7 70 | |11831| | II | -"- | 1043 13| 235 64 | 8 74 | |11832| | III | -"- | 1067 02| 241 15 | 8 95 | |11833| | IV | -"- | 1090 94| 245 87 | 9 16 | |11834| | V | -"- | 1329 86| 302 97 | 11 24 | |11835| | VI | -"- | 1592 68| 364 68 | 13 53 | |11836| | VII | -"- | 1640 46| 375 90 | 13 95 | |11837| | VIII | -"- | 1927 18| 443 23 | 16 45 | ----------------------------------------------------------------------- 12.3. Редагування зібраної цифрової інформації і контроль якості її збирання на стереоцифровій фотограмметричній станції ЦФС Котегорії складності робіт визначаються за еталонами категорій складності які поміщені в "Единых нормах выработки времени на геодезические и топографические работи. Камеральные работы". Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Графічне інтерактивне редагування цифрової інформації з використанням графічного редактора у тому числі: перегляд інформації за типами об'єктів; переміщення точок і об'єктів; видалення точок ліній і об'єктів; зміна порядку слідування точок в об'єкті на зворотний; злиття об'єктів; вставка розриву в об'єкт; перенесення і копіювання об'єктів і їх атрибутів; зміна атрибутів лінії зміна атрибутів площинного об'єкта; присвоювання об'єктам семантичної ідентифікації; присвоювання об'єктам характеристик; присвоювання об'єктам умовних знаків; нанесення зміни порядку показу об'єктів на карті та ін. Виправлення помилок які були допущені при введенні семантичної і метричної інформації на попередньому етапі створення цифрових карт. Введення додаткових об'єктів а також характеристик в існуючі об'єкти за довідковими матеріалами. Зведення цифрової інформації по рамках із суміжними листами. Вставка кілометрової сітки. Оформлення рамок трапеції і оформлення зарамкове. Заповнення формулярів в автоматичному режимі. Здавання роботи і матеріалів. Таблиця 3.3 Редагування зібраної цифрової інформації і контроль якості її збирання на стерео ЦФС ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця| Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |рії |виміру |-----------------|затрати| | | |склад- | |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------| | |Редагування зібраної | | | | | | | |цифрової інформації і| | | | | | | |контроль якості її | | | | | | | |збирання на стерео | | | | | | | |ЦФС масштаби: | | | | | | |11838| 1:10 000 | I | кв.км | 53 85 | 3 53 | 0 12 | |11839| | II | -"- | 59 79 | 5 00 | 0 17 | |11840| | III | -"- | 64 53 | 6 17 | 0 21 | |11841| | IV | -"- | 71 65 | 7 94 | 0 27 | |11842| | V | -"- | 78 77 | 9 70 | 0 33 | |11843| | VI | -"- | 87 08 | 11 76 | 0 40 | |11844| | VII | -"- | 95 39 | 13 81 | 0 47 | |11845| | VIII | -"- | 104 88 | 16 16 | 0 55 | |11846| | IX | -"- | 113 19 | 18 22 | 1 62 | |11847| | X | -"- | 121 5 | 20 28 | 0 69 | | | | | | | | | |11848| 1:5 000 | I | кв.км | 86 99 | 11 73 | 0 40 | |11849| | II | -"- | 101 2 | 15 25 | 0 52 | |11850| | III | -"- | 115 42 | 18 78 | 0 64 | |11851| | IV | -"- | 139 11 | 24 64 | 0 84 | |11852| | V | -"- | 158 06 | 29 33 | 1 00 | |11853| | VI | -"- | 186 48 | 36 38 | 1 24 | |11854| | VII | -"- | 214 91 | 43 42 | 1 48 | |11855| | VIII | -"- | 243 33 | 50 46 | 1 72 | |11856| | IX | -"- | 271 76 | 57 5 | 1 96 | |11857| | X | -"- | 300 19 | 64 54 | 2 20 | | | | | | | | | | | 1:2 000 | | | | | | |11858| | I | кв.км | 261 35 | 54 92 | 1 87 | |11859| | II | -"- | 310 61 | 67 12 | 2 29 | |11860| | III | -"- | 384 53 | 85 43 | 2 91 | |11861| | IV | -"- | 458 45 | 103 74 | 3 54 | |11862| | V | -"- | 556 99 | 128 14 | 4 37 | |11863| | VI | -"- | 680 16 | 158 65 | 5 41 | |11864| | VII | -"- | 803 33 | 189 15 | 6 45 | |11865| | VIII | -"- | 951 16 | 225 77 | 7 70 | |11866| | IX | -"- | 1098 98| 262 38 | 8 95 | |11867| | X | -"- | 1246 81| 298 99 | 10 20 | ----------------------------------------------------------------------- 13. Виготовлення ортофотопланів 13.1. Сканування аерофотознімків контроль сканування Склад робіт Отримання завдання та матеріалів. Огляд сканера та перевірка його працездатності програмними засобами. Закладання діапозитивів фільму в касету приладу та його орієнтування відносно системи координат сканера. Автоматичне сканування з необхідною роздільною здатністю. Візуальний контроль якості зображення. Конвертація растрових зображень у необхідні формати TIF ВМР або інш. Запис інформації на машинний носій. Здавання робіт та вихідних матеріалів. Таблиця 3.4 Сканування аерофотознімків контроль сканування -------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | |Сканування аерофотоз-| | | | | | | |німків | | | | | | |11868| 18 х 18 см | 11 |діапоз.| 26 35| 2 98 | 0 13 | |11869| | 22 | -"- | 17 86| 1 99 | 0 08 | |11870| | 44 | -"- | 13 62| 1 49 | 0 06 | |11871| | 88 | -"- | 9 37| 0 99 | 0 04 | | | | | | | | | |11872| 23 х 23 см | 11 | -"- | 39 08| 4 47 | 0 19 | |11873| | 22 | -"- | 26 35| 2 98 | 0 13 | |11874| | 44 | -"- | 17 86| 1 99 | 0 08 | |11875| | 88 | -"- | 13 62| 1 49 | 0 06 | | | | | | | | | |11876| 30 х 30 см | 11 | -"- | 64 54| 7 44 | 0 31 | |11877| | 22 | -"- | 43 32| 4 96 | 0 21 | |11878| | 44 | -"- | 30 59| 3 47 | 0 15 | |11879| | 88 | -"- | 17 86| 1 98 | 0 08 | -------------------------------------------------------------------- 13.2. Виготовлення цифрових ортофотопланів Категорія складності визначається в залежності від різниці висот місцевості в метрах у межах робочої площі аерофотознімка. ------------------------------------------------------------------ | Масштаб | Категорія складності при різниці висот м | | зйомки |---------------------------------------------------| | | I | II | III | IV | V | |------------+--------+---------+---------+---------+------------| | 1:2 000 | До 6 | 7-10 | 11-15 | 16-20 | Більше 20 | | 1:5 000 | До 15 | 16-25 | 26-40 | 41-50 | Більше 50 | | 1:10 000 | До 30 | 31-50 | 51-80 | 81-100 |Більше 1000 | ------------------------------------------------------------------ Склад робіт Отримання завдання та матеріалів. Підготовка ЦФС до роботи. Підготовка файлів з каталогами координат та висот опорних точок уведення вихідних даних. Зовнішнє внутрішнє та взаємне орієнтування стереопар. Побудова фотограмметричної моделі місцевості фотограмметричне згущення. Визначення площі трансформування трансформування знімків в ортозображення та контроль. Зшивання ортофотознімків гамма-корекція зображення та вирівнювання нерівномірності освітлення зображень. Оформлення ортофотопланів. Контроль зведення із суміжними планами. Архівація запис на машинні носії та заповнення формуляра. Здавання робіт. Таблиця 3.5 Виготовлення цифрових ортофотопланів -------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | |Виготовлення цифрових| | | | | | | |ортофотопланів | | | | | | | |масштабу | | | | | | |11880|1:2 000 | I | кв.км |263 46| 29 78 | 1 25 | |11881|за масштабом | II | -"- |348 34| 39 70 | 1 67 | |11882|аерофотозйомки | III | -"- |433 2 | 49 62 | 2 08 | |11883|1:3 000-1:5 000 | IV | -"- |560 49| 64 50 | 2 71 | |11884| | V | -"- |645 38| 74 43 | 3 12 | | | | | | | | | |11885|за масштабом | I | кв.км |136 16| 14 89 | 0 62 | |11886|аерофотозйомки | II | -"- |263 46| 29 78 | 1 25 | |11887|1:6 000-1:8 000 | III | -"- |305 88| 34 73 | 1 46 | |11888| | IV | -"- |390 76| 44 66 | 1 87 | |11889| | V | -"- |433 2 | 49 62 | 2 08 | | | | | | | | | |11890|1:5 000 | I | кв.км |49 64 | 4 77 | 0 20 | |11891|за масштабом | II | -"- |65 96 | 6 68 | 0 28 | |11892|аерофотозйомки | III | -"- |74 13 | 7 63 | 0 32 | |11893|1:6 000-1:10 000 | IV | -"- |98 61 | 10 49 | 0 44 | |11894| | V | -"- |106 77| 11 45 | 0 48 | | | | | | | | | |11895|за масштабом | I | кв.км |33 32 | 2 86 | 0 12 | |11896|аерофотозйомки | II | -"- |49 64 | 4 77 | 0 20 | |11897|1:10 000-1:20 000 | III | -"- |65 96 | 6 68 | 0 28 | |11898| | IV | -"- |74 13 | 7 63 | 0 32 | |11899| | V | -"- |90 45 | 9 54 | 0 40 | | | | | | | | | |11900|1:10 000 | I | кв.км |12 93 | 0 48 | 0 02 | |11901|за масштабом | II | -"- |17 02 | 0 96 | 0 04 | |11902|аерофотозйомки | III | -"- |21 1 | 1 43 | 0 06 | |11903|1:11 000-1:16 000 | IV | -"- |23 15 | 1 67 | 0 07 | |11904| | V | -"- |27 24 | 2 15 | 0 09 | | | | | | | | | |11905|за масштабом | I | кв.км |10 88 | 0 24 | 0 01 | |11906|аерофотозйомки | II | -"- |14 97 | 0 72 | 0 03 | |11907|1:17 000-1:30 000 | III | -"- |21 1 | 1 43 | 0 06 | |11908| | IV | -"- |23 15 | 1 67 | 0 07 | |11909| | V | -"- |27 24 | 2 15 | 0 09 | -------------------------------------------------------------------- 13.3. Виведення графічних копій цифрових ортофотопланів Склад робіт Отримання завдання та матеріалів. Підготовка плоттера до роботи. Підготовка файлів із зображеннями до друку. Настройка параметрів плоттера. Виведення графічних копій. Контроль виведення здавання робіт. Таблиця 3.6 Виведення графічних копій цифрових ортофотопланів -------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| |11910| Виведення графічних | | план | 47 7 | 4 91 | 0 19 | | | копій ортофотопланів| | | | | | | | у прямокутній | | | | | | | | розграфці 50 х 50 | | | | | | | | | | | | | | |11911| Виведення графічних | | план | 34 75| 3 27 | 0 12 | | | копій ортофотопланів| | | | | | | | у міжнародній | | | | | | | | розграфці | | | | | | -------------------------------------------------------------------- 14. Топографічна зйомка 14.1. Викреслювання та копіювання топографічних планів у масштабах 1:5 000 1:2 000 Категорії складності визначають за еталонами ЕНВ. Камеральные работы. Эталоны категорий трудности приложение 2 . Склад робіт Викреслювання в туші всіх елементів ситуації та рельєфу у прийнятих умовних знаках. Викреслювання рамок планів та координатної сітки підписування та наклеювання назв. Підписування назв і висот відповідними шрифтами. Зарамкове оформлення. Виправлення коректурних зауважень. Відмітка у формулярі. Таблиця 3.7 Викреслювання та копіювання топографічних планів у масштабах 1:5 000 1:2 000 -------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | |Викреслювання | | | | | | | |оригіналу плану та | | | | | | | |копіювання масштабу | | | | | | | |1:5 000 | | | | | | |02912| | I | кв.км.| 13 66| 7 79 | 0 37 | |02913| | II | -"- | 17 61| 10 39 | 0 50 | |02914| | III | -"- | 22 40| 13 53 | 0 65 | |02915| | IV | -"- | 29 45| 18 14 | 0 87 | |02916| | V | -"- | 38 07| 23 81 | 1 14 | |02917| | VI | -"- | 47 68| 30 11 | 1 45 | |02918| | VII | -"- | 57 18| 36 34 | 1 75 | |02919| | VIII| -"- | 66 68| 42 58 | 2 05 | |02920| | IX | -"- | 76 18| 48 81 | 2 35 | |02921| | X | -"- | 85 68| 55 04 | 2 65 | | |масштабу 1:2000 | | | | | | |02922| | I | кв.км.| 75 07| 42 05 | 0 20 | |02923| | II | -"- | 94 87| 55 04 | 0 36 | |02924| | III | -"- |129 72| 77 91 | 0 37 | |02925| | IV | -"- |169 26| 103 85| 0 50 | |02926| | V | -"- |228 21| 142 52| 0 69 | |02927| | VI | -"- |287 61| 181 49| 0 87 | |02928| | VII | -"- |352 10| 223 80| 1 08 | |02929| | VIII| -"- |406 95| 259 79| 1 25 | |02930| | IX | -"- |462 93| 296 50| 1 43 | |02931| | X | -"- |517 51| 332 32| 1 60 | -------------------------------------------------------------------- Примітка. Вартість виготовлення копій на паперовій кальці з оригіналу викресленого в туші визначається за цінами норм викреслювання оригіналу плану із застосуванням коефіцієнта 0 4 а при виготовленні копій з оригіналу викресленого олівцем із застосуванням коефіцієнта 0 5. 15. Оновлення карт У базових нормативах при оновленні карт установлені три основні процеси камеральних робіт: 1. Підготовчі роботи. 2. Фотограмметричні та фотографічні роботи. 3. Камеральне оновлення контурів та рельєфу. Базові нормативи на роботи для яких одиницею виміру є номенклатурний лист карти розраховані для трапецій площа яких відповідає широті 50 град. Для об'єктів розташованих в інших широтних поясах кошторисні нормативи коригуються множенням їх на відповідні коефіцієнти які наведені в п. 11.1. 15.1. Підготовчі роботи при оновленні топографічних карт Характеристика категорій складності робіт За об'єм робіт приймається кількість номенклатурних листів карти найбільш крупного в ряду масштабу. I категорія Місцевість з малорозвинутим сільським господарством районами лісорозробок суспільного значення. Районами нафтогазодобувної промисловості. Рідка мережа доріг та інших комунікацій. Зміна рельєфу відсутня. II категорія Місцевість з розвинутою мережею доріг великими населеними пунктами з розвинутим сільським господарством та окремими промисловими підприємствами. III категорія Місцевість із значними змінами контурів та рельєфу в результаті будівництва та планування земель. Міста та приміські зони. Промислові райони та центри. Склад робіт Збір та систематизація матеріалів аерофотознімків топографічних карт технічних звітів і каталогів . Аналіз змін визначених за черговими картами та іншими матеріалами. Порівнювання великомасштабних карт з аерофотознімками та визначення ступеня застарілості карти. Підготовка редакційних та технічних указівок для складання технічного проекту. Таблиця 3.8 Підготовчі роботи при оновленні топографічних карт --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | |Підготовчі роботи | | | | | | | |при оновленні | | | | | | | |топографічних карт | | | | | | | |масштабний ряд | | | | | | |08932| 1:10 000 - 1:50 000 | I |трапеція|118 70| 44 71 | 2 06 | |08933| | II | -"- |193 66| 93 89 | 4 38 | |08934| | III | -"- |241 36| 125 19 | 5 84 | | | | | | | | | |08935| 1:10 000 - 1:100 000| I |трапеція|152 78| 67 07 | 3 12 | |08936| | II | -"- |241 36| 125 19 | 5 84 | |08937| | III | -"- |302 67| 165 42 | 7 71 | --------------------------------------------------------------------- 15.2. Фотографічні та фотограмметричні роботи при оновленні карт Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість з незначною кількістю контурів які мають господарське значення. Категорія застосовується для карт масштабу 1:25000 та менше. Розрахована на аерофотозйомку з висотою фотографування 7000 м. II категорія Місцевість насичена контурами зміни контурів перевищують 40% істотних змін рельєфу немає. III категорія Місцевість насичена контурами та з великими безконтурними ділянками значними масивами орних земель де для виготовлення топопланів потрібне згущення планової основи аналітичними методами зміни контурів перевищують 40% зміни рельєфу в середньому становлять від 2 до 5% площі трапеції. IV категорія Насичена контурами місцевість зміни контурів перевищують 40% істотних змін рельєфу немає. V категорія Місцевість з великими безконтурними ділянками значними масивами орних земель де для виготовлення топопланів потрібне згущення планової основи аналітичними методами. Насичена контурами місцевість зміни контурів перевищують 40% зміни рельєфу в середньому становлять до 5% площі трапеції. Склад робіт Ототожнювання планових розпізнавальних опорних точок контурних точок із старих фотопланів або карт на нових аерофотознімках. Виготовлення та підготовка робочих основ. Виготовлення копій оригіналів карт на пластику або непрозорій основі. Виготовлення контактних відбитків та приведення їх до масштабу оновлюваної карти. Трансформування знімків. Заповнення формулярів. Таблиця 3.9 Фотографічні та фотограмметричні роботи при оновленні карт --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | |Фотографічні та | | | | | | | |фотограмметричні | | | | | | | |роботи при оновленні | | | | | | | |карт масштаби: | | | | | | | | 1:10 000 | | | | | | |08938| | I |трапеція|77 83 | 17 89 | 0 83 | |08939| | II | -"- |84 65 | 22 36 | 1 04 | |08940| | III | -"- |105 07| 35 77 | 1 67 | |08941| | IV | -"- |159 57| 71 53 | 3 33 | |08942| | V | -"- |180 | 84 94 | 3 96 | | | 1:25 000 | | | | | | |08943| | I |трапеція|111 87| 40 23 | 1 87 | |08944| | II | -"- |125 51| 49 18 | 2 29 | |08945| | III | -"- |186 84| 89 42 | 4 16 | |08946| | IV | -"- |207 27| 102 83 | 4 79 | |08947| | V | -"- |214 09| 107 3 | 5 00 | | | | | | | | | | | 1:50 000 | | | | | | |08948| | I |трапеція|166 39| 76 | 3 54 | |08949| | II | -"- |193 66| 93 89 | 4 37 | |08950| | III | -"- |357 17| 201 18 | 9 16 | |08951| | IV | -"- |404 88| 232 48 |10 83 | |08952| | V | -"- |479 83| 281 66 |13 12 | --------------------------------------------------------------------- 15.3. Оновлення карт масштабів 1:50 000 1:25 000 1:10 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна лісова степова незакріплених пісків з кількістю об'єктів ситуації до 20 на 1 кв.дм карти. II категорія Місцевість лісостепова залісена з рідкою мережею просік доріг і стежок. Кількість об'єктів ситуації до 30 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 20 на 1 кв.дм карти. III категорія Місцевість рівнинна залісена з лініями електропередач зв'язку окремими будівлями. Кількість об'єктів ситуації до 40 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 30 на 1 кв.дм карти. IV категорія Місцевість рівнинна з окремими річками дорогами просіками будівлями. Кількість об'єктів ситуації до 50 на 1 кв.дм карти. Гірська місцевість і місцевість зі складним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 40 на 1 кв.дм карти. V категорія Місцевість рівнинна з залізницями лініями зв'язку та електропередач вимоїнами канавами з кількістю об'єктів ситуації до 65 на 1 кв.дм карти. Райони гірські місцевість зі складним рельєфом заплави річок із протоками рукавами старицями. Кількість об'єктів ситуації до 50 на 1 кв.дм карти. VI категорія Місцевість рівнинна з кількістю об'єктів ситуації до 75 на 1 кв.дм карти. Гірські райони місцевість зі складним рельєфом з розвинутою річковою мережею. Кількість об'єктів ситуації до 60 на 1 кв.дм карти. VII категорія Місцевість рівнинна закрита напівзакрита з просіками стежками дорогами. Кількість об'єктів ситуації до 90 на 1 кв.дм карти. Райони гірські з великою кількістю кам'яних осипів обривів місцевість з дрібним складним рельєфом з розвинутою гідрографічною мережею з кількістю об'єктів ситуації до 70 на 1 кв.дм карти. VIII категорія Місцевість із щільною мережею залізниць шосейних і ґрунтових доріг лініями зв'язку і електропередач окремими будівлями. Кількість об'єктів ситуації до 100 на 1 кв.дм карти. Райони гірські місцевість зі складним рельєфом заплави річок із протоками рукавами старицями. Кількість об'єктів ситуації до 85 на 1 кв.дм карти. IX категорія Місцевість з районами технічних поливних культур з іригаційною мережею промислові райони з рівнинним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 110 на 1 кв.дм карти. Заплави великих річок із великою кількістю озер рукавів стариць місцевість гірська зі складним дрібним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 90 на 1 кв.дм карти. X категорія Місцевість з кількістю дрібних об'єктів ситуації понад 110 на 1 кв.дм карти. Місцевість зі складним рельєфом кількість об'єктів ситуації понад 90 на 1 кв.дм карти. Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Підготовка робочого місця. Відбір аерофотознімків. Підготовка картматеріалів. Перевірка нанесення кутів рамок трапецій виходів кілометрової сітки і пунктів планового забезпечення. Порівнювання нового фотоматеріалу і картматеріалу з оновлюваною картою. Вибір і визначення опорних точок. Дешифрування об'єктів ситуації на аерофотознімках. Перенесення об'єктів на оновлювану карту. Викреслювання об'єктів ситуації заміна об'єктів які змінились на нові. Відновлення рельєфу у місцях виправлень. Узгодження рельєфу з позначками та з віддешифрованою гідрографією. Зведення по рамкам. Зарамкове оформлення. Заповнення відомостей. Оформлення матеріалів та їх систематизація. Самокоректура. Виправлення зауважень. Здавання робіт. Таблиця 3.10 Камеральне оновлення карт масштабів 1:50 000 1:25 000 1:10 000 --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми| робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |-----+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | |Камеральне | | | | | | | |оновлення карт | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |08953| 1:50 000 | I |трапеція| 81 30| 58 77 | 2 64 | |08954| | II | -"- |110 10| 80 98 | 3 64 | |08955| | III | -"- |142 53| 105 98 | 4 77 | |08956| | IV | -"- |173 12| 129 58 | 5 83 | |08957| | V | -"- |210 31| 158 26 | 7 12 | |08958| | VI | -"- |248 72| 187 89 | 8 45 | |08959| | VII | -"- |300 92| 228 15 |10 26 | |08960| | VIII | -"- |356 10| 270 73 |12 18 | |08961| | IX | -"- |428 71| 326 72 |14 70 | |08962| | X | -"- |192 91| 376 24 |16 93 | | | | | | | | | |08963| 1:25 000 | I |трапеція| 53 13| 37 02 | 1 67 | |08964| | II | -"- | 73 51| 52 75 | 2 37 | |08965| | III | -"- | 95 12| 69 42 | 3 12 | |08966| | IV | -"- |116 74| 89 05 | 3 87 | |08967| | V | -"- |152 11| 113 38 | 5 10 | |08968| | VI | -"- |180 92| 135 59 | 6 10 | |08969| | VII | -"- |209 73| 157 81 | 7 10 | |08970| | VIII | -"- |248 13| 187 42 | 8 43 | |08971| | IX | -"- |283 51| 214 73 | 9 66 | |08972| | X | -"- |354 32| 269 33 |12 12 | | | | | | | | | |08973| 1:10 000 | I |трапеція| 29 71| 18 97 | 0 85 | |08974| | II | -"- | 42 33| 28 70 | 1 29 | |08975| | III | -"- | 55 52| 38 88 | 1 75 | |08976| | IV | -"- | 68 72| 49 06 | 2 21 | |08977| | V | -"- | 81 31| 58 77 | 2 64 | |08978| | VI | -"- | 86 33| 70 34 | 3 16 | |08979| | VII | -"- |108 90| 80 05 | 3 60 | |08980| | VIII | -"- |125 10| 92 56 | 4 16 | |08981| | IX | -"- |143 11| 106 44 | 4 79 | |08982| | X | -"- |161 11| 120 31 | 5 41 | --------------------------------------------------------------------- 15.4. Оновлення і складання топографічних карт масштабів 1:200 000 1:100 000 1:50 000 і 1:25 000 за оновленими картами суміжних масштабів Характеристика категорій складності робіт I категорія Місцевість рівнинна лісова та степова. Кількість об'єктів ситуації до 20 на 1 кв.дм карти. II категорія Місцевість лісостепова залісена з рідкою мережею просік доріг і стежок. Кількість об'єктів ситуації до 30 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 20 на 1 кв.дм карти. III категорія Місцевість рівнинна залісена з лініями електропередач зв'язку окремими будівлями. Кількість об'єктів ситуації до 40 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 30 на 1 кв.дм карти. IV категорія Місцевість рівнинна з окремими річками дорогами просіками будівлями. Кількість об'єктів ситуації до 50 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 40 на 1 кв.дм карти. V категорія Місцевість рівнинна з залізницями лініями зв'язку та електропередач промоїнами канавами. Кількість об'єктів ситуації до 65 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом заплави річок із протоками рукавами старицями. Кількість об'єктів ситуації до 50 на 1 кв.дм карти. VI категорія Місцевість рівнинна. Кількість об'єктів ситуації до 75 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом райони з розвинутою гідрографією. Кількість об'єктів ситуації до 60 на 1 кв.дм карти. VII категорія Місцевість рівнинна закрита або напівзакрита з просіками стежками дорогами. Кількість об'єктів ситуації до 90 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська з обривами; місцевість з дрібним складним рельєфом і розвинутою гідрографією. Кількість об'єктів ситуації до 70 на 1 кв.дм карти. VIII категорія Місцевість з великою кількістю залізниць шосейних і ґрунтових доріг лініями зв'язку і електропередач окремими будівлями. Кількість об'єктів ситуації до 100 на 1 кв.дм карти. Місцевість гірська зі складним рельєфом заплавами річок з протоками рукавами старицями. Кількість об'єктів ситуації до 85 на 1 кв.дм карти. IX категорія Місцевість з районами технічних поливних культур з іригаційною мережею; промислові райони з рівнинним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 110 на 1 кв.дм карти. Заплави великих рік з великою кількістю озер рукавів стариць; місцевість гірська зі складним дрібним рельєфом. Кількість об'єктів ситуації до 90 на 1 кв.дм карти. X категорія Місцевість з кількістю дрібних об'єктів ситуації більше 110 на 1 кв.дм; місцевість зі складним рельєфом кількість об'єктів ситуації більше 90 на 1 кв. дм карти. Склад робіт Отримання завдання і картматеріалів. Перевірка за координатами кутів рамок трапеції виходів кілометрової сітки і пунктів планово-висотної мережі. Вибір і визначення опорних точок суміщення пластика з копією карт найбільшого масштабу і приведеного до масштабу оновленого листа. Складання і викреслювання ситуації і оновлювальних об'єктів. Відновлення рельєфу у виправлених місцях. Узгодження рельєфу з позначками на карті з гідрографією викреслювання рельєфу. Складання відомості встановлених назв. Зарамкове оформлення. Зведення рамок і виготовлення викопіровок. Самокоректура. Виправлення зауважень. Здавання роботи. Таблиця 3.11 Оновлення і складання топографічних карт масштабів 1:200 000 1:100 000 1:50 000 і 1:25 000 за оновленими картами суміжних масштабів ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | |Оновлення і | | | | | | | |складання при зміні | | | | | | | |ситуації на 15-40% | | | | | | | |карт масштабів: | | | | | | |08983 | 1:200 000 | I |трапеція| 285 05| 155 00 | 6 60 | |08984 | | II | -"- | 323 77| 176 51 | 7 52 | |08985 | | III | -"- | 395 94| 216 60 | 9 22 | |08986 | | IV | -"- | 465 45| 255 22 | 10 87 | |08987 | | V | -"- | 585 15| 321 72 | 13 70 | |08988 | | VI | -"- | 758 54| 418 04 | 17 80 | |08989 | | VII | -"- | 969 75| 535 38 | 22 80 | |08990 | | VIII | -"- |1287 47| 711 89 | 30 31 | |08991 | | IX | -"- |1755 67| 972 01 | 41 39 | |08992 | | X | -"- |2374 39|1315 73 | 56 03 | | | | | | | | | |08993 | 1:100 000 | I |трапеція| 187 34| 100 72 | 4 29 | |08994 | | II | -"- | 229 59| 124 19 | 5 29 | |08995 | | III | -"- | 286 79| 23 09 | 6 64 | |08996 | | IV | -"- | 357 22| 195 09 | 8 31 | |08997 | | V | -"- | 462 81| 253 76 | 10 81 | |08998 | | VI | -"- | 664 35| 365 72 | 15 57 | |08999 | | VII | -"- | 887 03| 489 43 | 20 84 | |081000| | VIII | -"- |1229 39| 679 62 | 28 94 | |081001| | IX | -"- |1753 04| 970 54 | 41 33 | |081002| | X | -"- |2116 52|1172 47 | 49 93 | | | | | | | | | |081003| 1:50 000 | I |трапеція| 148 24| 78 94 | 3 73 | |081004| | II | -"- | 187 97| 100 99 | 4 77 | |081005| | III | -"- | 220 56| 119 08 | 5 62 | |081006| | IV | -"- | 260 26| 141 12 | 6 66 | |081007| | V | -"- | 296 8 | 161 41 | 7 62 | |081008| | VI | -"- | 450 13| 246 52 | 11 64 | |081009| | VII | -"- | 710 7 | 391 17 | 18 47 | |081010| | VIII | -"- | 942 65| 519 94 | 24 55 | |081011| | IX | -"- |1308 08| 722 80 | 34 12 | |081012| | X | -"- |1500 34| 829 53 | 39 16 | | | | | | | | | |081013| 1:25 000 | I |трапеція| 123 63| 65 27 | 3 08 | |081014| | II | -"- | 159 37| 85 11 | 4 02 | |081015| | III | -"- | 205 44| 110 69 | 5 23 | |081016| | IV | -"- | 288 06| 156 55 | 7 39 | |081017| | V | -"- | 351 61| 191 83 | 9 06 | |081018| | VI | -"- | 444 56| 243 43 | 11 49 | |081019| | VII | -"- | 563 72| 309 58 | 14 62 | |081020| | VIII | -"- | 705 92| 388 52 | 18 34 | |081021| | IX | -"- | 926 77| 511 12 | 24 13 | |081022| | X | -"- |1120 61| 618 73 | 29 21 | ----------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Якщо на оновленій карті об'єкти ситуації змінились менш ніж на 15% то застосовується коефіцієнт 0 77. 2. Якщо оновлюються і складаються карти видані раніше російською мовою то до розцінок і нормативів застосовується коефіцієнт 1 77 для написання семантики українською мовою. 15.5. Оновлення населених пунктів на топографічних картах масштабів 1:10 000 і планів масштабів 1:5 000 і 1:2 000 15.5.1. Оновлення населених пунктів на карті масштабу 1:10 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Населені пункти сільського типу. II категорія Районні центри залізничні станції великі населені пункти сільського типу. III категорія Невеликі міста великі залізничні вузли або населені пункти з безсистемною забудовою. IV категорія Великі міста з приміськими зонами. Склад робіт Отримання завдання. Підбір та перегляд аерофотознімків і картматеріалів. Звірення та суміщення аерофотознімків з оригіналом що оновлюється. Перенесення результатів польового обстеження населених пунктів із аерофотознімків на оригінал. Викреслювання. Відновлення рельєфу в місцях виправлення. Контроль виправлення зауважень та здавання робіт. Таблиця 3.12 Оновлення населених пунктів на карті масштабу 1:10 000 --------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+-------+------+--------+-------| | |Оновлення населених | | | | | | | |пунктів на топокартах| | | | | | | |в масштабі 1:10 000 | | | | | | | |на пластику | | кв.км | | | | |081024| | I | -"- | 27 46| 14 38 | 5 98 | |081025| | II | -"- | 35 54| 18 84 | 0 78 | |081026| | III | -"- | 46 81| 25 06 | 1 04 | |081027| | IV | -"- | 55 89| 30 07 | 1 25 | | | | | | | | | | |на фотоплані | | | | | | | | | | кв.км | | | | |081028| | I | -"- | 23 19| 12 03 | 0 50 | |081029| | II | -"- | 31 00| 16 34 | 0 68 | |081030| | III | -"- | 39 90| 21 25 | 0 88 | |081031| | IV | -"- | 48 81| 26 16 | 1 09 | | | | | | | | | | |на непрозорій основі | | кв.км | | | | |081032| | I | -"- | 29 00| 15 23 | 0 63 | |081033| | II | -"- | 37 81| 20 09 | 0 83 | |081034| | III | -"- | 47 81| 25 61 | 1 06 | |081035| | IV | -"- | 58 71| 31 62 | 1 31 | --------------------------------------------------------------------- 15.5.2. Оновлення планів міст та забудованих територій в масштабах 1:5 000 та 1:2 000 Таблиця 3.13 Характеристика категорій складності робіт ------------------------------------------------------------------ |Щільність забудови | Характеристика забудови і категорії | | % | складності робіт | | |--------------------------------------------| | | масштаб 1:2 00 |масштаб 1:5 000| | |----------------------------+---------------| | |забудова велика| забудова |забудова дрібна| | | або змішана | дрібна | складної | | | простої | складної | конфігурації | | | конфігурації |конфігурації| | |-------------------+---------------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------+---------------+------------+---------------| | до 10 | | | I | |-------------------+---------------+------------+---------------| | до 15 | I | I | | |-------------------+---------------+------------+---------------| | від 11 до 20 | | | II | |-------------------+---------------+------------+---------------| | від 16 до 25 | II | II | | |-------------------+---------------+------------+---------------| | від 21 до 30 | | | III | |-------------------+---------------+------------+---------------| | від 25 до 35 | III | III | | |-------------------+---------------+------------+---------------| | від 31 до 40 | | | IV | |-------------------+---------------+------------+---------------| | від 36 до 50 | IV | IV | | |-------------------+---------------+------------+---------------| | від 41 до 50 | | | V | |-------------------+---------------+------------+---------------| | Більше 50 | V | V | - | ------------------------------------------------------------------ 15.5.2.1. Оновлення планів міст та забудованих територій на фотопланах у масштабах 1:5 000 та 1:2 000 Склад робіт Отримання завдання та матеріалів. Підготовка та прибирання робочого місця. Підбір аерофотознімків. Перевірка нанесення кутів рамок трапеції виходів кілометрової сітки та пунктів планової основи. Дешифрування виправлення та викреслювання об'єктів ситуації які не потребують польового обстеження звірення фотоплану з допоміжними картматеріалами відомчих організацій. Складання проекту маршрутів польового обстеження. Збір необхідних відомостей. Перенесення на фотоплан результатів польового обстеження. Викреслювання. Зведення та викопіювання по рамках. Зарамкове оформлення. Самокоректура. Виправлення зауважень та здавання робіт. Таблиця 3.14 Оновлення планів міст та забудованих територій на фотопланах у масштабах 1:5 000 та 1:2 000 ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| |081036| у масштабі 1:2 000 | I | кв.км |305 29 | 148 70 | 6 85 | |081037| | II | -"- |380 77 | 190 29 | 8 77 | |081038| | III | -"- |518 61 | 266 22 | 12 26 | |081039| | IV | -"- |800 25 | 421 70 | 19 43 | |081040| | V | -"- |1170 06| 625 10 | 28 79 | | | | | | | | | |081041| у масштабі 1:5 000 | I | кв.км |29 17 | 12 29 | 0 57 | |081042| | II | -"- |36 97 | 16 59 | 0 76 | |081043| | III | -"- |47 06 | 22 15 | 1 02 | |081044| | IV | -"- |68 88 | 34 17 | 1 57 | |081045| | V | -"- |84 31 | 42 67 | 1 97 | ----------------------------------------------------------------------- 15.5.2.2. Оновлення планів міст та забудованих територій на світлокопіях у масштабі 1:2 000 за аерофотознімками Склад робіт Отримання завдання та матеріалів. Підготовка та прибирання робочого місця. Підбір аерофотознімків. Перевірка нанесення кутів рамок трапеції виходів кілометрової сітки та пунктів планової основи. Збір необхідних відомостей. Перенесення на копію результатів польового обстеження. Виправлення та викреслювання об'єктів ситуації. Оформлення зведення та викопіювання по рамках. Зарамкове оформлення. Самокоректура. Виправлення зауважень. Здавання робіт. Таблиця 3.15 Оновлення планів міст та забудованих територій на світлокопіях в масштабі 1:2 000 за аерофотознімками ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| |081046|в масштабі 1:2000 на | I | га | 1 99 | 0 90 | 0 04 | |081047|світлокопіях | II | -"- | 2 40 | 1 13 | 0 05 | |081048| | III | -"- | 3 80 | 1 90 | 0 09 | |081049| | IV | -"- | 5 77 | 2 98 | 0 14 | |081050| | V | -"- | 8 39 | 4 43 | 0 20 | | | | | | | | | |081051|на світлокопіях з | I | га | 2 57 | 1 22 | 0 06 | |081052|дрібною та складною | II | -"- | 3 39 | 1 67 | 0 08 | |081053|ситуацією | III | -"- | 4 95 | 2 53 | 0 12 | |081054| | IV | -"- | 7 66 | 4 02 | 0 19 | |081055| | V | -"- |11 18 | 5 97 | 0 27 | ----------------------------------------------------------------------- Розділ 4. Картографічні роботи 16. Складання та підготовка до видання карт аналоговими методами За одиницю виміру прийнята одна трапеція карти загальнодержавної розграфки з розмірами рамок що відповідають широті 50 град. При розташуванні об'єкта в інших широтних поясах нормативи коректуються множенням їх на відповідні коефіцієнти які поміщені в п. 11.1. Характеристика категорій складності робіт Категорії складності картографічних і креслярсько-оформлювальних робіт відповідають еталонам додатків 5 6 до "ЕНВ" частина II 16.1. Складання топографічних карт масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 Склад робіт Отримання завдання матеріалів. Підготовка робочого місця креслярського приладдя. Підготовка основи. Перевірка розмірів рамок трапеції кілометрової сітки і геодезичної основи. Складання всіх елементів змісту карти і викреслювання їх тушшю. Підписування назв і цифрових характеристик. Зведення і виготовлення викопіювання по рамках трапеції. Зарамкове оформлення трапеції. Самокоректура і виправлення коректурних зауважень. Заповнення даних у формулярі. Самокоректура. Здавання робіт і вихідних матеріалів. Таблиця 4.1 Складання топографічних карт масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | |Складання оригіналів | | | | | | | |карт масштабів: | | | | | | |081056| 1:10 000 | I |трапеція| 225 83| 111 54 | 4 58 | |081057| | II | -"- | 272 22| 141 97 | 5 83 | |081058| | III | -"- | 364 94| 202 80 | 8 33 | |081059| | IV | -"- | 442 22| 253 50 | 10 41 | |081060| | V | -"- | 596 81| 354 91 | 14 57 | |081061| | VI | -"- | 774 57| 471 52 | 19 36 | |081062| | VII | -"- |1029 60| 638 83 | 26 23 | |081063| | VIII| -"- |1388 07| 874 04 | 35 60 | |081064| | IX | -"- |1925 63|1226 72 | 49 97 | |081065| | X | -"- |2580 08|1656 08 | 67 46 | | | | | | | | | |081066| 1:25 000 | I |трапеція| 225 83| 111 54 | 4 58 | |081067| | II | -"- | 264 46| 136 89 | 5 62 | |081068| | III | -"- | 318 59| 172 39 | 7 08 | |081069| | IV | -"- | 388 12| 218 01 | 8 95 | |081070| | V | -"- | 473 15| 273 79 | 11 24 | |081071| | VI | -"- | 573 63| 339 70 | 13 95 | |081072| | VII | -"- | 712 73| 430 96 | 17 70 | |081073| | VIII| -"- | 897 24| 552 03 | 22 49 | |081074| | IX | -"- |1193 27| 746 25 | 30 40 | |081075| | X | -"- |1606 20|1017 15 | 41 43 | | | | | | | | | |081076| 1:50 000 | I |трапеція| 256 74| 131 82 | 5 41 | |081077| | II | -"- | 303 12| 162 24 | 6 66 | |081078| | III | -"- | 349 49| 192 67 | 7 91 | |081079| | IV | -"- | 426 78| 243 37 | 9 99 | |081080| | V | -"- | 527 25| 309 28 | 12 70 | |081081| | VI | -"- | 650 90| 390 40 | 16 03 | |081082| | VII | -"- | 813 21| 496 87 | 20 40 | |081083| | VIII| -"- |1037 47| 644 03 | 26 23 | |081084| | IX | -"- |1411 42| 889 37 | 36 23 | |081085| | X | -"- |1917 84|1221 61 | 49 76 | | | | | | | | | |081086| 1:10 0000 | I |трапеція| 336 74| 183 52 | 6 87 | |081087| | II | -"- | 387 57| 216 89 | 8 12 | |081088| | III | -"- | 446 90| 255 83 | 9 58 | |081089| | IV | -"- | 540 08| 317 00 | 11 87 | |081090| | V | -"- | 666 02| 399 71 | 14 78 | |081091| | VI | -"- | 828 96| 506 69 | 18 74 | |081092| | VII | -"- |1043 34| 647 43 | 23 94 | |081093| | VIII| -"- |1352 03| 850 01 | 31 44 | |081094| | IX | -"- |1780 80|1131 60 | 41 85 | |081095| | X | -"- |2458 26|1576 36 | 58 30 | | | | | | | | | |081096| 1:200 000 | I |трапеція| 370 06| 189 08 | 7 08 | |081097| | II | -"- | 420 88| 222 45 | 8 33 | |081098| | III | -"- | 497 15| 272 51 | 10 20 | |081099| | IV | -"- | 573 39| 322 56 | 12 08 | |081100| | V | -"- | 699 42| 405 34 | 14 99 | |081101| | VI | -"- | 879 52| 523 57 | 19 36 | |081102| | VII | -"- |1111 04| 675 58 | 24 98 | |081103| | VIII| -"- |1454 07| 900 78 | 33 31 | |081104| | IX | -"- |1960 00|1232 94 | 45 60 | |081105| | X | -"- |2628 86|1672 68 | 61 84 | | | | | | | | | |081106| 1:500 000 | I |трапеція| 691 97| 400 41 | 14 99 | |081107| | II | -"- | 836 01| 494 97 | 18 53 | |081108| | III | -"- |1005 43| 606 19 | 22 69 | |081109| | IV | -"- |1276 53| 784 15 | 29 36 | |081110| | V | -"- |1659 87|1035 89 | 38 31 | |081111| | VI | -"- |2200 12|1390 58 | 51 43 | |081112| | VII | -"- |3083 36|1970 45 | 72 87 | |081113| | VIII| -"- |4103 80|2235 40 | 97 65 | |081114| | IX | -"- |5733 09|3710 07 |137 20 | |081115| | X | -"- |7902 60|5134 41 |189 88 | | | | | | | | | |081116| 1:1000 000 | I |трапеція| 708 93| 411 54 | 15 41 | |081117| | II | -"- | 861 41| 511 64 | 19 15 | |081118| | III | -"- |1047 78| 633 99 | 23 73 | |081119| | IV | -"- |1327 37| 817 53 | 30 61 | |081120| | V | -"- |1719 89|1075 30 | 39 77 | |081121| | VI | -"- |2294 44|1452 50 | 53 72 | |081122| | VII | -"- |3126 21|1998 59 | 73 91 | |081123| | VIII| -"- |4326 75|2786 77 |103 06 | |081124| | IX | -"- |5998 93|3884 60 |143 66 | |081125| | X | -"- |8331 38|5415 91 |200 29 | ----------------------------------------------------------------------- 16.2. Підготовка до видання методом гравіювання карт масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 Склад робіт Отримання завдання матеріалів. Підготовка робочого місця гравіювальних приладів. Виписка висот назв і позарамкового оформлення в набір. Перевірка розмірів і гравіювання рамки і кілометрової сітки. Перевірка положення і гравіювання пунктів геодезичного обґрунтування. Гравіювання елементів змісту карти на абрисних відбитках. Зведення по рамках. Ретуш відгравійованних елементів гідрографії. Виправлення коректурних зауважень на абрисних копіях. Вирізування з гранок і наклеювання назв цифр умовних позначень позарамкового оформлення. Коректура бригадира редактора ВТК. Виправлення коректурних зауважень бригадира редактора ВТК. Заповнення формуляра. Чистка і заправлення на позитивних копіях. Виготовлення мазок вода дороги квартали ліс поросль . Чистка і заправлення масок фонових елементів карти . Здавання вихідних матеріалів і роботи. Таблиця 4.2 Підготовка до видання методом гравіювання карт масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | |Підготовка до видання| | | | | | | |методом гравіювання | | | | | | | |оригіналів карт | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |081126| 1:10 000 | I |трапеція|261 55 | 107 80 | 4 79 | |081127| | II | -"- |297 33 | 131 24 | 5 83 | |081128| | III | -"- |333 08 | 154 66 | 6 87 | |081129| | IV | -"- |433 28 | 220 29 | 9 79 | |081130| | V | -"- |541 44 | 291 15 | 12 91 | |081131| | VI | -"- |677 67 | 380 38 | 16 86 | |081132| | VII | -"- |842 55 | 488 38 | 21 65 | |081133| | VIII| -"- |1064 80| 633 96 | 28 11 | |081134| | IX | -"- |1387 41| 845 28 | 37 48 | |081135| | X | -"- |1896 41| 1178 69| 52 26 | | | | | | | | | |081136| 1:25 000 | I |трапеція|268 70 | 112 49 | 5 00 | |081137| | II | -"- |329 57 | 140 61 | 6 25 | |081138| | III | -"- |354 55 | 168 73 | 7 50 | |081139| | IV | -"- |426 11 | 215 59 | 9 58 | |081140| | V | -"- |491 27 | 258 28 | 11 45 | |081141| | VI | -"- |634 63 | 352 19 | 15 62 | |081142| | VII | -"- |720 68 | 408 55 | 18 11 | |081143| | VIII| -"- |899 90 | 525 95 | 23 32 | |081144| | IX | -"- |1165 16| 699 70 | 31 02 | |081145| | X | -"- |1494 93| 915 71 | 40 60 | | | | | | | | | |081146| 1:50 000 | I |трапеція|290 15 | 126 54 | 5 62 | |081147| | II | -"- |354 55 | 168 73 | 7 50 | |081148| | III | -"- |376 01 | 182 78 | 8 12 | |081149| | IV | -"- |454 73 | 234 34 | 10 41 | |081150| | V | -"- |548 61 | 295 84 | 13 12 | |081151| | VI | -"- |663 32 | 370 98 | 16 45 | |081152| | VII | -"- |821 04 | 474 29 | 21 03 | |081153| | VIII| -"- |1007 45| 596 39 | 26 44 | |081154| | IX | -"- |1355 79| 824 73 | 35 81 | |081155| | X | -"- |1860 82| 1155 59| 50 18 | | | | | | | | | |081156| 1:100 000 | I |трапеція|347 40 | 164 04 | 7 29 | |081157| | II | -"- |390 35 | 192 17 | 8 54 | |081158| | III | -"- |440 42 | 224 97 | 9 99 | |081159| | IV | -"- |526 30 | 281 22 | 12 49 | |081160| | V | -"- |627 47 | 347 50 | 15 41 | |081161| | VI | -"- |770 86 | 441 42 | 19 57 | |081162| | VII | -"- |942 92 | 554 12 | 24 57 | |081163| | VIII| -"- |1172 34| 704 40 | 31 23 | |081164| | IX | -"- |1580 98| 972 07 | 43 10 | |081165| | X | -"- |2168 83| 1357 13| 60 17 | | | | | | | | | |084116| 1:200 000 | I |трапеція|340 25 | 159 36 | 7 08 | |084116| | II | -"- |376 01 | 182 78 | 8 12 | |084116| | III | -"- |426 11 | 215 59 | 9 58 | |084116| | IV | -"- |533 43 | 285 90 | 12 70 | |084117| | V | -"- |648 97 | 361 58 | 16 03 | |084117| | VI | -"- |799 54 | 460 20 | 20 40 | |084117| | VII | -"- |985 93 | 582 30 | 25 82 | |084117| | VIII| -"- |1279 88| 774 84 | 34 35 | |084117| | IX | -"- |1695 67| 1057 20| 46 43 | |084117| | X | -"- |2297 87| 1441 66| 63 92 | | | | | | | | | |081176| 1:500 000 | I |трапеція|647 91 | 360 88 | 16 03 | |081177| | II | -"- |762 42 | 435 88 | 19 36 | |081178| | III | -"- |912 69 | 534 31 | 23 73 | |081179| | IV | -"- |1148 80| 688 97 | 30 61 | |081180| | V | -"- |1444 76| 882 84 | 39 14 | |081181| | VI | -"- |1860 55| 115 20 | 51 22 | |081182| | VII | -"- |2405 41| 1512 1 | 67 04 | |081183| | VIII| -"- |3215 51| 2042 74| 90 57 | |081184| | IX | -"- |4384 07| 2808 18| 124 50| |081185| | X | -"- |6197 85| 3996 26| 177 18| | | | | | | | | |081186| 1:1000 000 | I |трапеція|748 11 | 426 51 | 18 95 | |081187| | II | -"- |891 20 | 520 24 | 23 11 | |081188| | III | -"- |1070 08| 637 41 | 28 32 | |081189| | IV | -"- |1356 30| 824 89 | 36 64 | |081190| | V | -"- |1710 01| 1056 59| 46 85 | |081191| | VI | -"- |2211 85| 1385 31| 61 42 | |081192| | VII | -"- |2842 72| 1798 55| 79 74 | |081193| | VIII| -"- |3796 22| 2423 12| 107 43| |081194| | IX | -"- |5388 48| 3466 76| 150 53| |081195| | X | -"- |7752 47| 5015 54| 217 78| ----------------------------------------------------------------------- 16.3. Переоформлення карт і планів масштабів 1:100 000 - 1:2 000 Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Підготовка робочого місця та креслярського приладдя. Перевірка розмірів і викреслювання рамок трапецій кілометрової сітки і геодезичної основи. Викреслювання в туші всіх елементів змісту карти в умовних знаках. Відновлення умовних знаків часткова заміна їх. Заправлення швів заміна наклейок. Підписування назв і висот відповідними шрифтами. Самокоректура. Виправлення коректурних зауважень. Зведення і викопіювання по рамках. Зарамкове оформлення. Відмітки у формулярі. Заповнення щоденника. Здавання робіт. Таблиця 4.3 Переоформлення карт і планів масштабів 1:100 000 - 1:2 000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | |Переоформлення карт і| | | | | | | |планів у різних | | | | | | | |умовних знаках з | | | | | | | |елементами | | | | | | | |гравіювання | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |081196| 1:2 000 - 1:50 000 | I |трапеція| 6 91 | 4 57 | 0 21 | |081197| | II | -"- | 6 91 | 4 57 | 0 21 | |081198| | III | -"- | 6 91 | 4 57 | 0 21 | |081199| | IV | -"- | 6 91 | 4 57 | 0 21 | |081200| | V | -"- | 6 91 | 4 57 | 0 21 | |081201| | VI | -"- | 13 86| 9 16 | 0 42 | |081202| | VII | -"- | 13 86| 9 16 | 0 42 | |081203| | VIII| -"- | 13 86| 9 16 | 0 42 | |081204| | IX | -"- | 13 86| 9 16 | 0 42 | |081205| | X | -"- | 20 97| 13 86 | 0 62 | | | | | | | | | |081206| 1:100 000 | I |трапеція| 6 91| 4 57 | 0 21 | |081207| | II | -"- | 6 91| 4 57 | 0 21 | |081208| | III | -"- | 6 91| 4 57 | 0 21 | |081209| | IV | -"- | 13 86| 9 16 | 0 42 | |081210| | V | -"- | 20 77| 13 73 | 0 62 | |081211| | VI | -"- | 20 77| 13 73 | 0 62 | |081212| | VII | -"- | 20 77| 13 73 | 0 62 | |081213| | VIII| -"- | 27 95| 18 48 | 0 83 | |081214| | IX | -"- | 27 95| 18 48 | 0 83 | |081215| | X | -"- | 34 97| 23 10 | 1 04 | ---------------------------------------------------------------------- 17. Складання та підготовка до видання карт планів цифровими методами 17.1. Виготовлення цифрових растрових топографічних карт планів ЦРК масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 Характеристика категорій складності робіт I категорія Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з тиражних відбитків карт. II категорія Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з вихідних матеріалів на твердій основі. III категорія Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з діапозитивів постійного зберігання 4-8 роздільних діапозитивів на 1 трапецію . Склад робіт Редакційно-підготовчі роботи складання технічного завдання збір та аналіз вихідних картографічних матеріалів . Отримання завдання та матеріалів. Огляд сканера та перевірка його працездатності. Закладання вихідних матеріалів у прилад. Автоматичне сканування з необхідною роздільною здатністю. Візуальний контроль якості зображення. Конвертація растрових зображень у необхідні формати. Підготовка вихідних даних для калібрування та прив'язки растрових зображень. Калібрування та прив'язка растрових зображень. Контроль виконання робіт. Архівація запис на машинні носії та заповнення формуляра. Здавання робіт та вихідних матеріалів. Таблиця 4.4 Виготовлення цифрових растрових топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | |Сканування вихідних | | | | | | | |картографічних | | | | | | | |матеріалів | | | | | | |111216| | I |трапеція| 49 35| 4 97 | 0 21 | |111217| | II | -"- | 49 40| 4 97 | 0 21 | |111218| | III | -"- | 59 08| 9 92 | 0 42 | | |Виготовлення ЦРК | | | | | | | | калібровка | | | | | | | |прив'язка растрових | | | | | | | |зображень | | | | | | |111219| | I |трапеція| 75 58| 17 89 | 0 83 | |111220| | II | -"- | 93 56| 26 82 | 1 25 | |111221| | III | -"- |111 54| 35 77 | 1 67 | ---------------------------------------------------------------------- 17.2. Виготовлення цифрових векторних топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 Категорії складності виготовлення цифрових векторних топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 відповідають еталонам додатків до "ЕНВ" частина II. Склад робіт Редакційно-підготовчі роботи. Складання проекту карти. Векторизація растрових зображень. Коректура векторизації. Зшивання номенклатурних листів у блоки. Конвертація і запис карти у вихідний формат. Пошарова векторизація елементів карти. Математична прив'язка растрової основи топокарти. Зведення по рамках з суміжними трапеціями. Заповнення формулярів. Коректура карт та виправлення коректурних зауважень. Здавання робіт. Таблиця 4.5 Виготовлення цифрових векторних топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | |Векторизація | | | | | | | |растрового | | | | | | | |зображення | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |111222| 1:1000 000 | I |трапеція|651 00 | 304 01 | 14 16 | |111223| | II | -"- |803 85 | 380 01 | 17 70 | |111224| | III | -"- |1001 66| 478 38 | 22 28 | |111225| | IV | -"- |1298 37| 625 91 | 29 15 | |111226| | V | -"- |1702 97| 827 09 | 38 52 | |111227| | VI | -"- |2296 37| 1122 16| 52 26 | |111228| | VII | -"- |3168 52| 1555 83| 72 45 | |111229| | VIII| -"- |4436 26| 2184 21| 101 81| |111230| | IX | -"- |6180 54| 3053 55| 142 20| |111231| | X | -"- |8626 10| 4269 59| 198 83| | | | | | | | | |111232| 1:500 000 | I |трапеція|579 07 | 268 25 | 12 49 | |111233| | II | -"- |722 94 | 339 78 | 15 82 | |111234| | III | -"- |911 76 | 433 67 | 20 20 | |111235| | IV | -"- |1199 45| 576 73 | 26 86 | |111236| | V | -"- |1586 07| 768 97 | 35 81 | |111237| | VI | -"- |2152 51| 1050 63| 48 93 | |111238| | VII | -"- |3078 59| 1511 12| 70 37 | |111239| | VIII| -"- |4139 54| 2038 67| 94 94 | |111240| | IX | -"- |5847 85| 2888 12| 134 50| |111241| | X | -"- |8122 61| 4019 23| 187 17| | | | | | | | | |111242| 1:200 000 | I |трапеція|363 30 | 160 95 | 7 50 | |111243| | II | -"- |543 11 | 250 36 | 11 66 | |111244| | III | -"- |695 97 | 326 37 | 15 20 | |111245| | IV | -"- |866 79 | 411 31 | 19 15 | |111246| | V | -"- |1163 50| 558 85 | 26 03 | |111247| | VI | -"- |1523 15| 737 68 | 34 35 | |111248| | VII | -"- |2152 51| 1050 63| 48 93 | |111249| | VIII| -"- |3006 67| 1475 35| 68 71 | |111250| | IX | -"- |4184 51| 2061 03| 95 98 | |111251| | X | -"- |6135 58| 3031 19| 141 16| | | | | | | | | |111252| 1:100 000 | I |трапеція|318 36 | 138 60 | 6 45 | |111253| | II | -"- |444 20 | 201 18 | 9 37 | |111254| | III | -"- |570 08 | 263 77 | 12 28 | |111255| | IV | -"- |722 94 | 399 78 | 15 82 | |111256| | V | -"- |956 71 | 456 02 | 21 24 | |111257| | VI | -"- |1244 42| 599 08 | 27 90 | |111258| | VII | -"- |1711 96| 831 57 | 38 73 | |111259| | VIII| -"- |2332 34| 1140 05| 53 09 | |111260| | IX | -"- |3240 44| 1591 59| 74 12 | |111261| | X | -"- |4661 02| 2297 97| 107 01| | | | | | | | | |111262| 1:50 000 | I |трапеція|273 38 | 116 24 | 5 41 | |111263| | II | -"- |345 31 | 152 01 | 7 08 | |111264| | III | -"- |435 23 | 196 72 | 9 16 | |111265| | IV | -"- |579 07 | 268 25 | 12 49 | |111266| | V | -"- |740 92 | 348 72 | 16 24 | |111267| | VI | -"- |974 69 | 464 97 | 21 65 | |111268| | VII | -"- |1271 40| 612 50 | 28 52 | |111269| | VIII| -"- |1657 99| 804 73 | 37 48 | |111270| | IX | -"- |2296 37| 1122 16| 52 26 | |111271| | X | -"- |3186 50| 1564 77| 72 87 | | | | | | | | | |111272| 1:25 000 | I |трапеція|219 44 | 89 42 | 4 16 | |111273| | II | -"- |300 34 | 129 65 | 6 04 | |111274| | III | -"- |399 26 | 178 83 | 8 33 | |111275| | IV | -"- |516 14 | 236 95 | 11 03 | |111276| | V | -"- |669 00 | 312 96 | 14 57 | |111277| | VI | -"- |866 79 | 411 31 | 19 15 | |111278| | VII | -"- |1118 56| 536 5 | 24 98 | |111279| | VIII| -"- |1442 22| 697 44 | 32 48 | |111280| | IX | -"- |1999 67| 974 63 | 45 39 | |111281| | X | -"- |2772 90| 1359 12| 63 29 | | | | | | | | | |111282| 1:10 000 | I |трапеція|246 41 | 102 83 | 4 79 | |111283| | II | -"- |300 34 | 129 65 | 6 04 | |111284| | III | -"- |390 27 | 174 36 | 8 12 | |111285| | IV | -"- |516 14 | 236 95 | 11 03 | |111286| | V | -"- |686 96 | 321 89 | 14 99 | |111287| | VI | -"- |875 79 | 415 78 | 19 36 | |111288| | VII | -"- |1154 49| 554 37 | 25 82 | |111289| | VIII| -"- |1523 15| 737 68 | 34 35 | |111290| | IX | -"- |1999 67| 974 63 | 45 39 | |111291| | X | -"- |2844 83| 1394 89| 64 96 | | | | | | | | | |111292| 1:5 000 | I | план |282 37 | 120 71 | 5 62 | |111293| | II | -"- |363 30 | 160 95 | 7 50 | |111294| | III | -"- |489 18 | 223 54 | 10 41 | |111295| | IV | -"- |633 02 | 295 07 | 13 74 | |111296| | V | -"- |839 82 | 397 90 | 18 53 | |111297| | VI | -"- |1064 58| 509 66 | 23 73 | |111298| | VII | -"- |1361 31| 657 21 | 30 61 | |111299| | VIII| -"- |1774 89| 862 86 | 40 18 | |111300| | IX | -"- |2287 38| 1117 69| 52 05 | |111301| | X | -"- |3060 62| 1502 18| 69 96 | | | | | | | | | |111302| 1:2 000 | I | план |318 35 | 138 60 | 6 45 | |111303| | II | -"- |417 23 | 187 77 | 8 74 | |111304| | III | -"- |588 07 | 272 72 | 12 70 | |111305| | IV | -"- |758 89 | 357 66 | 16 66 | |111306| | V | -"- |1001 66| 478 38 | 22 28 | |111307| | VI | -"- |1262 40| 608 03 | 28 32 | |111308| | VII | -"- |1568 12| 760 04 | 35 39 | |111309| | VIII| -"- |2035 63| 992 51 | 46 22 | |111310| | IX | -"- |2566 10| 1256 29| 58 50 | |111311| | X | -"- |3276 41| 1609 48| 74 95 | | | | | | | | | | |Коректура | | | | | | | |векторизації | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |111312| 1:1000 000 | I |трапеція|84 58 | 22 36 | 1 04 | |111313| | II | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111314| | III | -"- |120 53 | 40 23 | 1 87 | |111315| | IV | -"- |138 51 | 49 18 | 2 29 | |111316| | V | -"- |174 48 | 67 07 | 3 12 | |111317| | VI | -"- |210 44 | 84 94 | 3 96 | |111318| | VII | -"- |282 37 | 120 71 | 5 62 | |111319| | VIII| -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | |111320| | IX | -"- |498 16 | 228 01 | 10 62 | |111321| | X | -"- |713 94 | 335 31 | 15 62 | | | | | | | | | |111322| 1:500 000 | I |трапеція|84 58 | 22 36 | 1 04 | |111323| | II | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111324| | III | -"- |120 53 | 40 23 | 1 87 | |111325| | IV | -"- |138 51 | 49 18 | 2 29 | |111326| | V | -"- |165 48 | 62 59 | 2 91 | |111327| | VI | -"- |210 44 | 84 94 | 3 96 | |111328| | VII | -"- |273 38 | 116 24 | 5 41 | |111329| | VIII| -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | |111330| | IX | -"- |498 16 | 228 01 | 10 62 | |111331| | X | -"- |713 94 | 335 31 | 15 62 | | | | | | | | | |111332| 1:200 000 | I |трапеція|75 58 | 17 89 | 0 83 | |111333| | II | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111334| | III | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111335| | IV | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111336| | V | -"- |165 48 | 62 59 | 2 91 | |111337| | VI | -"- |201 45 | 80 48 | 3 75 | |111338| | VII | -"- |273 38 | 116 24 | 5 41 | |111339| | VIII| -"- |363 30 | 160 95 | 7 50 | |111340| | IX | -"- |498 16 | 228 01 | 10 62 | |111341| | X | -"- |704 96 | 330 84 | 15 41 | | | | | | | | | |111342| 1:100 000 | I |трапеція|66 58 | 13 41 | 0 62 | |111343| | II | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111344| | III | -"- |84 58 | 22 36 | 1 04 | |111345| | IV | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111346| | V | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111347| | VI | -"- |156 51 | 58 12 | 2 71 | |111348| | VII | -"- |183 47 | 71 53 | 3 33 | |111349| | VIII| -"- |228 43 | 93 89 | 4 37 | |111350| | IX | -"- |300 34 | 129 65 | 6 04 | |111351| | X | -"- |399 26 | 178 83 | 8 33 | | | | | | | | | |111352| 1:50 000 | I |трапеція|66 58 | 13 41 | 0 62 | |111353| | II | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111354| | III | -"- |84 58 | 22 36 | 1 04 | |111355| | IV | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111356| | V | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111357| | VI | -"- |138 51 | 49 18 | 2 29 | |111358| | VII | -"- |174 48 | 67 07 | 3 12 | |111359| | VIII| -"- |219 44 | 89 42 | 4 16 | |111360| | IX | -"- |291 38 | 125 19 | 5 83 | |111361| | X | -"- |381 26 | 169 88 | 7 91 | | | | | | | | | |111362| 1:25 000 | I |трапеція|57 60 | 8 94 | 0 42 | |111363| | II | -"- |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111364| | III | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111365| | IV | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111366| | V | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111367| | VI | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111368| | VII | -"- |156 51 | 58 12 | 2 71 | |111369| | VIII| -"- |192 46 | 76 00 | 3 54 | |111370| | IX | -"- |255 40 | 107 30 | 5 00 | |111371| | X | -"- |336 34 | 147 54 | 6 87 | | | | | | | | | |111372| 1:10 000 | I |трапеція|57 60 | 8 94 | 0 42 | |111373| | II | -"- |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111374| | III | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111375| | IV | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111376| | V | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111377| | VI | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111378| | VII | -"- |165 48 | 62 59 | 2 91 | |111379| | VIII| -"- |201 45 | 80 48 | 3 75 | |111380| | IX | -"- |255 40 | 107 30 | 5 00 | |111381| | X | -"- |345 31 | 152 01 | 7 08 | | | | | | | | | |111382| 1:5 000 | I | план |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111383| | II | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111384| | III | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111385| | IV | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111386| | V | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111387| | VI | -"- |156 51 | 58 12 | 2 71 | |111388| | VII | -"- |183 47 | 71 53 | 3 33 | |111389| | VIII| -"- |228 43 | 93 89 | 4 37 | |111390| | IX | -"- |282 37 | 120 71 | 5 62 | |111391| | X | -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | | | | | | | | | |111392| 1:2 000 | I | план |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111393| | II | -"- |84 58 | 22 36 | 1 04 | |111394| | III | -"- |102 55 | 31 3 | 1 46 | |111395| | IV | -"- |120 53 | 40 23 | 1 87 | |111396| | V | -"- |147 50 | 53 65 | 2 50 | |111397| | VI | -"- |174 48 | 67 07 | 3 12 | |111398| | VII | -"- |210 44 | 84 94 | 3 96 | |111399| | VIII| -"- |255 40 | 107 3 | 5 00 | |111400| | IX | -"- |318 35 | 138 6 | 6 45 | |111401| | X | -"- |399 26 | 178 83 | 8 33 | | |Зшивання | | | | | | | |номенклатурних | | | | | | | |листів у блок | | | | | | | |масштабів: | | | | | | |111402| 1:1000 000 | I |трапеція|84 58 | 22 36 | 1 04 | |111403| | II | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111404| | III | -"- |120 53 | 40 23 | 1 87 | |111405| | IV | -"- |138 51 | 49 18 | 2 29 | |111406| | V | -"- |174 48 | 67 07 | 3 12 | |111407| | VI | -"- |210 44 | 84 94 | 3 96 | |111408| | VII | -"- |282 37 | 120 71 | 5 62 | |111409| | VIII| -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | |111410| | IX | -"- |498 16 | 228 01 | 10 62 | |111411| | X | -"- |713 94 | 335 31 | 15 62 | | | | | | | | | |111412| 1:500 000 | I |трапеція|84 58 | 22 36 | 1 04 | |111413| | II | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111414| | III | -"- |120 53 | 40 23 | 1 87 | |111415| | IV | -"- |138 51 | 49 18 | 2 29 | |111416| | V | -"- |165 48 | 62 59 | 2 91 | |111417| | VI | -"- |210 44 | 84 94 | 3 96 | |111418| | VII | -"- |273 38 | 116 24 | 5 41 | |111419| | VIII| -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | |111420| | IX | -"- |498 16 | 228 01 | 10 62 | |111421| | X | -"- |713 94 | 335 31 | 15 62 | | | | | | | | | |111422| 1:200 000 | I |трапеція|75 58 | 17 89 | 0 83 | |111423| | II | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111424| | III | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111425| | IV | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111426| | V | -"- |165 48 | 62 59 | 2 91 | |111427| | VI | -"- |201 45 | 80 48 | 3 75 | |111428| | VII | -"- |273 38 | 116 24 | 5 41 | |111429| | VIII| -"- |363 30 | 160 95 | 7 50 | |111430| | IX | -"- |498 16 | 228 01 | 10 62 | |111431| | X | -"- |704 96 | 330 84 | 15 41 | | | | | | | | | |111432| 1:100 000 | I |трапеція|66 58 | 13 41 | 0 62 | |111433| | II | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111434| | III | -"- |84 58 | 22 36 | 1 04 | |111435| | IV | -"- |102 55 | 31 3 | 1 46 | |111436| | V | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111437| | VI | -"- |156 51 | 58 12 | 2 71 | |111438| | VII | -"- |183 47 | 71 53 | 3 33 | |111439| | VIII| -"- |228 43 | 93 89 | 4 37 | |111440| | IX | -"- |300 34 | 129 65 | 6 04 | |111441| | X | -"- |399 26 | 178 83 | 8 33 | | | | | | | | | |111442| 1:50 000 | I |трапеція|66 58 | 13 41 | 0 62 | |111443| | II | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111444| | III | -"- |84 58 | 22 36 | 1 04 | |111445| | IV | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111446| | V | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111447| | VI | -"- |138 51 | 49 18 | 2 29 | |111448| | VII | -"- |174 48 | 67 07 | 3 12 | |111449| | VIII| -"- |219 44 | 89 42 | 4 16 | |111450| | IX | -"- |291 38 | 125 19 | 5 83 | |111451| | X | -"- |381 26 | 169 88 | 7 91 | | | | | | | | | |111452| 1:25 000 | I |трапеція|57 60 | 8 94 | 0 42 | |111453| | II | -"- |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111454| | III | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111455| | IV | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111456| | V | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111457| | VI | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111458| | VII | -"- |156 51 | 58 12 | 2 71 | |111459| | VIII| -"- |192 46 | 76 00 | 3 54 | |111460| | IX | -"- |255 40 | 107 30 | 5 00 | |111461| | X | -"- |336 34 | 147 54 | 6 87 | | | | | | | | | |111462| 1:10 000 | I |трапеція|57 60 | 8 94 | 0 42 | |111463| | II | -"- |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111464| | III | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111465| | IV | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111466| | V | -"- |111 54 | 35 77 | 1 67 | |111467| | VI | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111468| | VII | -"- |165 48 | 62 59 | 2 91 | |111469| | VIII| -"- |201 45 | 80 48 | 3 75 | |111470| | IX | -"- |255 40 | 107 30 | 5 00 | |111471| | X | -"- |345 31 | 152 01 | 7 08 | | | | | | | | | |111472| 1:5 000 | I | план |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111473| | II | -"- |75 58 | 17 89 | 0 83 | |111474| | III | -"- |93 56 | 26 82 | 1 25 | |111475| | IV | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111476| | V | -"- |129 54 | 44 71 | 2 08 | |111477| | VI | -"- |156 51 | 58 12 | 2 71 | |111478| | VII | -"- |183 47 | 71 53 | 3 33 | |111479| | VIII| -"- |228 43 | 93 89 | 4 37 | |111480| | IX | -"- |282 37 | 120 71 | 5 62 | |111481| | X | -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | | | | | | | | | |111482| 1:2 000 | I | план |66 58 | 13 41 | 0 62 | |111483| | II | -"- |84 58 | 22 36 | 1 04 | |111484| | III | -"- |102 55 | 31 30 | 1 46 | |111485| | IV | -"- |120 53 | 40 23 | 1 87 | |111486| | V | -"- |147 50 | 53 65 | 2 50 | |111487| | VI | -"- |174 48 | 67 07 | 3 12 | |111488| | VII | -"- |246 41 | 102 83 | 4 79 | |111489| | VIII| -"- |300 34 | 129 65 | 6 04 | |111490| | IX | -"- |318 35 | 138 60 | 6 45 | |111491| | X | -"- |399 26 | 178 83 | 8 33 | ----------------------------------------------------------------------- 17.3. Підготовка до видання цифрових векторних топографічних карт планів ЦВК масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 Категорії складності підготовки до видання цифрових векторних топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 відповідають еталонам додатків до "ЕНВ" частина II. Склад робіт Редакційно-підготовчі роботи. Складання проекту карти. Візуалізація в умовних знаках цифрових векторних карт планів . Розміщення підписів та цифрових характеристик. Математична прив'язка растрової основи топокарти. Пошарова векторизація елементів карти. Зведення по рамках із суміжними трапеціями. Зарамкове оформлення трапеції. Заповнення формулярів. Виконання коректури візуалізованого зображення карт та виправлення коректурних зауважень. Конвертація і запис карти в растровий та цифровий формат. Здавання робіт. Таблиця 4.6 Підготовка до видання цифрових векторних топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | |Підготовка до видання| | | | | | | |цифрових векторних | | | | | | | |топографічних карт | | | | | | | | планів масштабів: | | | | | | |111492| 1:1000 000 | I |трапеція|633 02 | 295 07 | 13 74 | |111493| | II | -"- |794 86 | 375 55 | 17 49 | |111494| | III | -"- |992 66 | 473 90 | 22 07 | |111495| | IV | -"- |1280 37| 616 96 | 28 73 | |111496| | V | -"- |1675 99| 813 68 | 37 89 | |111497| | VI | -"- |2251 41| 1099 81| 51 22 | |111498| | VII | -"- |3105 58| 1524 54| 71 00 | |111499| | VIII| -"- |4337 37| 2137 04| 99 52 | |111500| | IX | -"- |6045 67| 2986 48| 139 08| |111501| | X | -"- |8482 24| 4198 06| 195 50| | | | | | | | | |111502| 1:500 000 | I |трапеція|561 09 | 259 30 | 12 08 | |111503| | II | -"- |722 94 | 339 78 | 15 82 | |111504| | III | -"- |911 76 | 433 67 | 20 20 | |111505| | IV | -"- |1190 48| 572 26 | 26 65 | |111506| | V | -"- |1568 12| 760 04 | 35 39 | |111507| | VI | -"- |2125 54| 1037 22| 48 30 | |111508| | VII | -"- |3024 65| 1484 30| 69 12 | |111509| | VIII| -"- |4085 61| 2011 85| 93 69 | |111510| | IX | -"- |5757 95| 2843 42| 132 42| |111511| | X | -"- |8059 66| 3987 93| 185 71| | | | | | | | | |111512| 1:200 000 | I |трапеція|354 29 | 156 47 | 7 29 | |111513| | II | -"- |525 15 | 241 43 | 11 24 | |111514| | III | -"- |686 96 | 321 89 | 14 99 | |111515| | IV | -"- |848 82 | 402 37 | 18 74 | |111516| | V | -"- |1136 52| 545 43 | 25 40 | |111517| | VI | -"- |1487 17| 719 79 | 33 52 | |111518| | VII | -"- |2107 56| 1028 27| 47 89 | |111519| | VIII| -"- |2925 75| 1435 12| 66 83 | |111520| | IX | -"- |4085 61| 2011 85| 93 69 | |111521| | X | -"- |5982 71| 2955 18| 137 62| | | | | | | | | |111522| 1:100 000 | I |трапеція|309 35 | 134 12 | 6 25 | |111523| | II | -"- |426 22 | 192 24 | 8 95 | |111524| | III | -"- |543 11 | 250 36 | 11 66 | |111525| | IV | -"- |678 00 | 317 43 | 14 78 | |111526| | V | -"- |911 76 | 433 67 | 20 20 | |111527| | VI | -"- |1190 48| 572 26 | 26 65 | |111528| | VII | -"- |1613 06| 782 39 | 36 44 | |111529| | VIII| -"- |2179 49| 1064 04| 49 55 | |111530| | IX | -"- |3015 67| 1479 83| 68 91 | |111531| | X | -"- |4310 38| 2123 62| 98 90 | | | | | | | | | |111532| 1:50 000 | I |трапеція|237 40 | 98 35 | 4 58 | |111533| | II | -"- |300 34 | 129 65 | 6 04 | |111534| | III | -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | |111535| | IV | -"- |489 18 | 223 54 | 10 41 | |111536| | V | -"- |633 02 | 295 07 | 13 74 | |111537| | VI | -"- |839 82 | 397 90 | 18 53 | |111538| | VII | -"- |1091 57| 523 08 | 24 36 | |111539| | VIII| -"- |1424 26| 688 51 | 32 06 | |111540| | IX | -"- |1963 70| 956 74 | 44 55 | |111541| | X | -"- |2718 95| 1332 29| 62 04 | | | | | | | | | |111542| 1:25 000 | I |трапеція|192 46 | 76 00 | 3 54 | |111543| | II | -"- |264 41 | 111 78 | 5 21 | |111544| | III | -"- |345 31 | 152 01 | 7 08 | |111545| | IV | -"- |444 20 | 201 18 | 9 37 | |111546| | V | -"- |570 08 | 263 77 | 12 28 | |111547| | VI | -"- |740 92 | 348 72 | 16 24 | |111548| | VII | -"- |965 69 | 460 49 | 21 44 | |111549| | VIII| -"- |1235 44| 594 62 | 27 69 | |111550| | IX | -"- |1711 96| 831 57 | 38 73 | |111551| | X | -"- |2368 30| 1157 93| 53 92 | | | | | | | | | |111552| 1:10 000 | I |трапеція|210 44 | 84 94 | 3 96 | |111553| | II | -"- |264 41 | 111 78 | 5 21 | |111554| | III | -"- |345 31 | 152 01 | 7 08 | |111555| | IV | -"- |444 20 | 201 18 | 9 37 | |111556| | V | -"- |597 07 | 277 19 | 12 91 | |111557| | VI | -"- |749 91 | 353 19 | 16 45 | |111558| | VII | -"- |992 66 | 473 90 | 22 07 | |111559| | VIII| -"- |1307 35| 630 38 | 29 36 | |111560| | IX | -"- |1711 96| 831 57 | 38 73 | |111561| | X | -"- |2431 24| 1189 23| 55 38 | | | | | | | | | |111562| 1:5 000 | I | план |219 44 | 89 42 | 4 16 | |111563| | II | -"- |273 38 | 116 24 | 5 41 | |111564| | III | -"- |372 28 | 165 42 | 7 70 | |111565| | IV | -"- |480 17 | 219 07 | 10 20 | |111566| | V | -"- |624 04 | 290 06 | 13 53 | |111567| | VI | -"- |794 86 | 375 55 | 17 49 | |111568| | VII | -"- |1001 66| 478 38 | 22 28 | |111569| | VIII| -"- |1307 35| 630 38 | 29 36 | |111570| | IX | -"- |1684 99| 818 16 | 38 10 | |111571| | X | -"- |2251 41| 1099 81| 51 22 | | | | | | | | | |111572| 1:2 000 | I | план |246 41 | 102 83 | 4 79 | |111573| | II | -"- |318 35 | 138 60 | 6 45 | |111574| | III | -"- |435 23 | 196 72 | 9 16 | |111575| | IV | -"- |570 08 | 263 77 | 12 28 | |111576| | V | -"- |740 92 | 348 72 | 16 24 | |111577| | VI | -"- |929 74 | 442 61 | 20 61 | |111578| | VII | -"- |1154 49| 554 37 | 25 82 | |111579| | VIII| -"- |1496 18| 724 27 | 33 73 | |111580| | IX | -"- |1891 78| 920 98 | 42 89 | |111581| | X | -"- |2413 26| 1180 28| 54 96 | ----------------------------------------------------------------------- 17.4. Виведення графічних копій цифрових топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 Склад робіт Отримання завдання та матеріалів. Підготовка плоттера до роботи. Підготовка файлів із зображеннями до друку. Настроювання параметрів плоттера. Виведення графічних копій. Контроль виведення здавання робіт. Таблиця 4.7 Виведення графічних копій цифрових топографічних карт планів масштабів 1:1000 000 1:500 000 1:200 000 1:100 000 1:50 000 1:25 000 1:10 000 1:5 000 1:2 000 ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| |111582|Виведення графічних | | | | | | | |копій цифрових | | план | 50 07| 5 45 | 0 21 | | |планів у | | | | | | | |прямокутному і | | | | | | | |міжнародному | | | | | | | |розграфленні | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Примітка. При виведенні наступних копій до розцінок застосовують такі коефіцієнти ------------------------------------------------- | Наступні копії | Коефіцієнти | |------------------------+----------------------| | 2-5 | 0 949 | | 6-10 | 0 798 | | 11-15 | 0 748 | | 16-20 | 0 708 | ------------------------------------------------- Розділ 5. Обчислювальні роботи 18. Опрацювання геодезичних вимірювань ДГМ планові мережі 18.1. Попередні опрацювання матеріалів полігонометрії Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Перевірка журналів кутових вимірювань. Перевірка листів центрування і обчислення поправок за центруванням і редукцією складання таблиць елементів приведення. Перевірка журналів лінійних вимірювань перевірка метеоданих обчислення поправок за метеоумови за приведення виміряної лінії до горизонту. Підрахунок остаточних значень виміряних ліній. Обчислення приведених до центру направлень і складання таблиць зведення. Складання схеми. Оцінка точності. Додаткові обчислення. Здавання робіт. Таблиця 5.1 Попередні опрацювання матеріалів полігонометрії ---------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |---------------|затрати| | | | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| | |Опрацювання матеріалів| | | | | | |полігонометрії: | | | | | |061583| 2 класу | пункт | 40 09| 19 89 | 0 71 | |061584| 3 класу | -"- | 38 07| 18 78 | 0 67 | |061585| 4 класу | -"- | 36 32| 17 81 | 0 64 | |061586| 1 розряду | -"- | 33 69| 17 39 | 0 62 | |061587| 2 розряду | -"- | 33 44| 17 25 | 0 62 | ---------------------------------------------------------------- 18.2. Опрацювання матеріалів супутникових спостережень Склад робіт Отримання завдання. Підбір матеріалів. Урівноваження координат пунктів супутникових мереж. Сумісне врівноваження координат пунктів наземних і супутникових мереж. Оцінка точності порівняння й аналіз результатів. Складання каталогу координат викреслювання схеми пунктів мережі. Записування даних на магнітооптичні диски які забезпечують довготривале і надійне зберігання інформації. Архівування. Здавання роботи. Таблиця 5.2 Опрацювання матеріалів супутникових спостережень ---------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |---------------|затрати| | | | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| | |Опрацювання пунктів | | | | | | |GPS-спостережень: | | | | | |061588|1 2 і 3 класу | пункт |89 26 | 39 99 | 1 44 | | | | | | | | |061589|4 класу 1 і | | | | | | |2 розрядів | -"- |32 48 | 13 91 | 0 50 | ---------------------------------------------------------------- 18.3. Урівноваження та обчислення координат геодезичних пунктів ДГМ 1 2 і 3 класів на ПК Склад робіт Отримання завдання. Підбір матеріалів і їх аналіз. Уведення загальної інформації на ПК: назви об'єкта найменування пунктів типів і висот знаків типів центрів і номерів марок значення лінійних і кутових вимірів. Уведення допоміжної інформації. Редукування виміряних величин на поверхність еліпсоїда і на площину. Урівноваження. Аналіз недопустимих нев'язок виправлення інформації. Складання звітних документів та їх друкування. Здавання роботи. Таблиця 5.3 Урівноваження та обчислення геодезичних пунктів ДГМ 1 2 і 3 класів ---------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |---------------|затрати| | | | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| |061590|Урівноваження та обчи-| | | | | | |слення координат | пункт |101 26| 45 35 | 1 63 | | |геодезичних пунктів | | | | | | |ДГМ 1 2 і 3 кл. | | | | | ---------------------------------------------------------------- 18.4. Переобчислення координат геодезичних пунктів Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Уведення інформації координат пунктів на ПК. Уведення загальної інформації указуються значення осьового меридіану номер зони район робіт ключ переходу з однієї системи в іншу . Зчитування і виправлення інформації. Складання звітних документів та їх друкування. Здавання робіт. Таблиця 5.4 Переобчислення координат геодезичних пунктів ---------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |---------------|затрати| | | | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| |061591|Переобчислення | пункт | 7 64 | 3 10 | 0 11 | | |координат | | | | | ---------------------------------------------------------------- 18.5. Складання каталогів координат і висот геодезичних пунктів ДГМ Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Складання каталогу координат і висот за матеріалами врівноваження. Формування каталогу за трапеціями. Перевірка наявності для кожного пункту: номера за каталогом назви типу геодезичного знака і його висоти типу центра і номера його марки номера роботи згідно з переліком класу мережі координати X Y H зближення меридіанів дирекційних кутів і сторін на пункти мережі рівного і вищого класу та на ОРП. Складання схеми до каталогу. Складання загальних відомостей указуються система координат і висот роки виконання геодезичних робіт організація яка їх виконувала номенклатура аркуша карти на площі яких вона виконувалась ; обчислення та надання відомостей про точність геодезичних мереж: середні квадратичні похибки взаємного положення суміжних геодезичних пунктів дирекційних напрямків на орієнтирні пункти середні квадратичні похибки астрономічної довготи широти та азимуту на пунктах Лапласа . Складання відомостей про щільність геодезичних пунктів. Підбирання типів центрів для пунктів. Складання і оформлення формуляра. Складання схеми зведення з сусідніми каталогами перелік координат зарамкових пунктів. Уписування до формуляра відомостей порівняння висот пунктів номенклатур карт останніх років видання. Визначення середньої квадратичної похибки на кожному пункті. Складання алфавітного покажчика і зчитування з каталогом. Складання каталогу на смугу перекриття. Редагування каталогу. Здавання робіт. Таблиця 5.5 Складання каталогів координат і висот геодезичних пунктів ---------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |---------------|затрати| | | | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------+--------+------+--------+-------| |061592|Складання каталогів | | | | | | |координат і висот гео-| пункт |61 77 | 26 87 | 1 04 | | |дезичних пунктів ДГМ | | | | | ---------------------------------------------------------------- 18.6. Урівноваження обчислення координат та складання каталогів геодезичних пунктів 4 класу 1 і 2 розрядів на ПК Склад робіт Отримання завдання. Уведення до ПК інформації про кутові та лінійні виміри. Складання загальної інформації: назви об'єкта найменування пунктів типів і висот знаків типів центрів і номерів марок. Складання інформації про врівноваження. Складання допоміжної інформації. Урівноваження мережі. Аналіз недопустимих нев'язок виправлення інформації. Складання звітних документів. Здавання робіт. Таблиця 5.6 Урівноваження обчислення координат та складання каталогів геодезичних пунктів ----------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |---------------|затрати| | | | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+-----------------------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+-----------------------+--------+------+--------+-------| |061593|Урівноваження координат| пункт |10 31 | 3 55 | 0 14 | | |пунктів 4 класу 1 і 2 | | | | | | |розрядів | | | | | |061594|Складання каталогів | пункт | 3 82 | 0 74 | 0 03 | | |координат і висот гео- | | | | | | |дезичних пунктів | | | | | | |4 класу 1 і 2 розрядів| | | | | ----------------------------------------------------------------- 19. Опрацювання геодезичних вимірювань ДГМ висотні мережі 19.1. Попередні опрацювання матеріалів тригонометричного нівелювання Склад робіт Перевірка журналів вимірювання зенітних віддалей. Перевірка правильності виписування висоти приладу та висоти візірної цілі перевірка обчислення місця зеніту і зенітних віддалей виведених із спостережень за кожною ниткою перевірка середніх значень зенітних віддалей в прийомах. Перевірка обчислених висот знаків аналітичним методом. Складання зведень вимірювання зенітних віддалей зчитування зведень. Обчислення перевищень. Складання схеми для врівноваження висот. Урівноваження висот способом наближень з оцінкою точності. Таблиця 5.7 Попередні опрацювання матеріалів тригонометричного нівелювання ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| |061595|Попереднє | | пункт |15 82 | 7 96 | 0 42 | | |опрацювання | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | |тригонометричного | | | | | | | |нівелювання | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 19.2. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання I II III і IV класів технічного нівелювання Склад робіт 19.2.1. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання I і II класів Опрацювання результатів дослідження нівеліра: обчислення коефіцієнту віддалеміра несиметрії ниток і ціни поділки еліваційного гвинта нівеліра обчислення ціни поділки рівня за визначенням по рейці обчислення ціни поділки рівня шкали мікрометра. Опрацювання результатів дослідження правильності руху фокусувальної лінзи. Опрацювання результатів дослідження рейок: визначення загальної довжини рейки визначення віддалей між контрольними марками обчислення дециметрових поділок рейки за матеріалами дослідження визначення поправок до довжини середнього метра робочої частини рейки із дослідження дециметрових штрихів за період весняного та осіннього компарування складання графіка дециметрових поправок обчислення поправок у перевищення за довжину метра рейок. Опрацювання журналів нівелювання I і II класів: перевірка віддалемірних відстаней і контрольних перевищень обчислення перевищень на штативі підрахунок довжини ходу з точністю до 0 1 км. Обчислення перевищень по кожній секції уведення поправок за довжину середнього метра рейок за даними компарування а також поправки за різницю температури рейок під час еталонування і під час нівелювання. Складання відомостей перевищень: вид номер тип нівелірного знака рік закладки місцезнаходження нівелірного знака відстань перевищення із прямого і зворотного ходів обчислення робочих позначок відміток з розподіленням одержаної нев'язки перевищення. Складання відомостей вихідних даних для обчислення позначок відміток та зчитування їх. Зчитування відомостей перевищень двох виконавців. Складання схеми нівелірних ходів I і II класів. Складання пояснювальної записки за нівелірними роботами I і II класів. Складання об'єктових каталогів висот пунктів нівелювання I і II класів без червоних перевищень і типів центрів . 19.2.2. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання III класу Опрацювання матеріалів нівелювання III класу. Опрацювання результатів дослідження нівеліра: визначення коефіцієнта віддалеміра несиметрії ниток і ціни поділки елеваційного гвинта нівеліра обчислення ціни поділки рівня з визначення по рейці дослідження правильності руху окулярного коліна труби. Опрацювання результатів дослідження рейок: визначення загальної довжини рейок визначення помилки окремих дециметрів рейки визначення нерівності висоти нулів уведення в суму перевищень поправок за довжину метра рейок. Опрацювання журналів нівелювання III класу: обчислення середніх з відліків за трьома нитками чорної сторони рейки обчислення перевищень за чорними і червоними сторонами рейок посторінковий контроль обчислення довжин секцій з точністю до 0 1 км. Складання відомостей перевищень III класу: виписуються вид номер тип нівелірного знака рік закладки місцезнаходження нівелірного знака відстань перевищення з прямого і зворотного ходів обчислення середніх перевищень уведення поправок за невірність довжини рейок розподілення нев'язки в перевищення і обчислення позначок відміток . Складання відомостей вихідних даних і зчитування їх. Складання схеми нівелірних ходів. Урівноваження групи нівелірних ліній які утворюють вузлову точку: складання схеми для врівноваження попередня оцінка матеріалів обчислення висоти вузлової точки оцінка точності за результатами урівноваження. Складання каталогів висот марок і реперів: назва пункту або номер репера марки тип центру клас значення координат місцезнаходження нівелірного знака висота над рівнем моря. Складання пояснювальної записки з нівелірних робіт. Обчислення позначок відміток пунктів нівелювання до 0 001 м: підсумок суми перевищень за ходом довжини ходів число штативів одержаних і допустимих нев'язок розподілення нев'язок у перевищення оцінка точності. 19.2.3. Попередні опрацювання матеріалів нівелювання IV класу Обробка журналів нівелювання: перевірка польових обчислень на станції підсумок відліків за чорними і червоними сторонами рейок перевищень із посторінковим контролем та контроль по всій довжині ходу. Обчислення довжини секції з точністю до 0 1 км. Наступний склад робіт такий само як і в нівелюванні III класу. 19.2.4. Попередні опрацювання матеріалів технічного нівелювання Обробка журналів нівелювання: перевірка польових обчислень на станції підсумок відліків за чорними і червоними сторонами рейок перевищень із посторінковим контролем та контроль по всій довжині ходу. Складання відомостей перевищень: вид номер тип нівелірного знака місцезнаходження нівелірного знака перевищення по довжині ходу уведення поправок за неправильність довжини рейок розподілення нев'язки в перевищення і обчислення позначок відміток . Складання відомостей вихідних даних і зчитування їх. Складання схеми нівелювання. Урівноваження групи нівелірних ліній які утворюють один вузол. Обчислення позначок відміток пунктів нівелювання. Таблиця 5.8 Попередні опрацювання матеріалів нівелювання I II III і IV класів технічного нівелювання ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | |Попереднє опрацювання| | | | | | | |матеріалів | | | | | | | |нівелювання | | | | | | |061596|I клас | | км | 35 77 | 16 86 | 0 83 | |061597|II клас | | -"- | 35 77 | 16 86 | 0 83 | |061598|III клас | | -"- | 17 91 | 8 43 | 0 42 | |061599|IV клас | | -"- | 8 99 | 4 22 | 0 21 | |061600|технічне | | -"- | 8 01 | 4 22 | 0 21 | ----------------------------------------------------------------------- 19.3. Урівноваження нівелірних мереж I II III і IV класів технічного нівелювання на ПК Склад робіт 19.3.1. Урівноваження нівелірних мереж I і II класів Уточнення опису місцезнаходження пункту за картою: перевірка за довідником назв населених пунктів зняття координат з карти з точністю до 0 1 км. Урівноваження системи ліній I і II класів які утворюють вузли: складання схеми для врівноваження з виписуванням необхідних даних попередня оцінка матеріалів обчислення ваги обчислення позначок відміток вузлових пунктів оцінка точності за результатами врівноваження. Складання відомостей порівнювання результатів нівелювання різних років: номер вид знака тип центру довжина секції перевищення старого і нового нівелювань опис місцезнаходження пункту. Складання відомостей характеристики ліній нівелювання I і II класів: заповнення відомостей характеристики вибір даних із звітів та каталогів. Складання графіка розходження перевищень: підрахунок суми та накопичування розходження щодо виконавців. Обчислення середньої випадкової і систематичної помилок: сума довжини ходу розходження прямого та зворотного ходів накопичення розходжень для кожного виконавця. Обчислення поправок у перевищення за перехід до різниць нормальних висот: перенесення пунктів нівелювання з топографічної карти на гравіметричну знімання відліків у мілігалах з гравіметричної карти знімання широти обчислення робочих позначок відміток обчислення поправок у перевищення за перехід до різниць нормальних висот зчитування матеріалів. 19.3.2. Урівноваження нівелірних мереж III і IV класів та технічного нівелювання Складання робочої схеми для врівноваження. Підготовка матеріалів до врівноваження: установлення вихідних даних з відміченням на схемі установлення межі системи врівноваження порівняння попередніх відміток і центрів вузлових і вихідних пунктів порівняння перевищень різних років у вузлах та встановлення остаточного перевищення для врівноваження. Урівноваження групи нівелірних ліній III і IV класів які утворюють вузлові точки: складання схеми для врівноваження попередня оцінка матеріалів обчислення ваги урівноваження обчислення висот вузлових точок оцінка точності за результатами врівноваження. Підрахунок нев'язок у нівелірних полігонах: підрахунок суми перевищень за годинниковою стрілкою віддалей обчислення одержаних та допустимих нев'язок полігонів виписування їх на схему. Урівноваження технічного нівелювання: урівноваження групи нівелірних ліній які утворюють один вузол складання схеми обчислення позначок відміток нівелювання. Підбирання та аналіз матеріалів урівноваження пунктів нівелювання. Таблиця 5.9 Урівноваження нівелірних мереж I II III і IV класів технічного нівелювання на ПК ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |----------------|затрати| | | |склад-| |Усього |У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+-------+--------+-------| | |Урівноваження | | | | | | | |нівелірних | | | | | | | |мереж I і II класів | | | | | | |061601| | | пункт | 3 44 | 1 64 | 0 62 | | | | | | | | | | |Урівноваження | | | | | | | |нівелірних мереж III | | | | | | | |і IV класів та тех- | | | | | | | |нічного нівелювання | | | | | | |061602| | | пункт | 5 6 | 2 73 | 1 04 | ----------------------------------------------------------------------- 19.4. Складання зведених каталогів висот пунктів нівелювання I II III і IV класів Склад робіт Ознайомлення з матеріалами для складання каталогу. Складання переліку нівелірних робіт включених до каталогу. Складання робочої схеми: нанесення пунктів за координатами з'єднання ліній нівелювання за класами підписування позначення пунктів. Складання карток нівелірних знаків: нанесення знака на карту за описом зняття координат з карти з точністю до 0 1 км коректура опису місцезнаходження пункту установлення типу центра зняття позначки відмітки з карти виписка з матеріалів номера або назви пункту тип знака клас тип центра. Складання зведеного нівелірного каталогу: підбирання нівелірних знаків за лініями розміщення їх за класністю нумерація ліній. Порядкова нумерація усіх нівелірних знаків установлення за каталогом нівелірних знаків які повторюються. Складання пояснювальної записки: підбирання та складання переліку робіт складання характеристики робіт складання списку нівелірних робіт з недопустимими нев'язками з робіт поміщених до каталогу нумерація робіт за переліком. Установлення підбирання та компановка типів центрів. Складання списку втрачених пунктів які не були поміщені до нівелірного каталогу: назва пункту причина втрати організація яка виконала обстеження рік виконання роботи. Складання списку прийнятих скорочених найменувань до нівелірного каталогу. Складання алфавітного покажчика: підбирання за алфавітом назви нівелірних знаків та встановлення їх номера за каталогом. Зчитування карткового каталогу з виданим оригіналом зчитування всіх даних . Перевірка видавничої схеми і зчитування її з карточним каталогом. Редагування каталогу схеми. Зведення рамок видавничої схеми прийняття коректури. Таблиця 5.10 Складання зведених каталогів висот пунктів нівелювання I II III і IV класів --------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |----------------|затрати| | | | |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+---------------------+-------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+---------------------+-------+-------+--------+-------| | |Складання зведених | | | | | | |каталогів висот | | | | | | |пунктів нівелювання | | | | | |061603|I-IV класів на лист | пункт | 16 78| 9 12 | 0 21 | | |карти маштабу | | | | | | |1:200 000 | | | | | --------------------------------------------------------------- 19.5. Заповнення формулярів карт і каталогів Склад робіт 1. Заповнення формулярів для топографічної зйомки Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра розділ - титульний лист. Заповнення розділу - висотна основа: рік виконання робіт вихідні дані номер каталога ким виконані роботи рівень відліку висот за якими інструкціями виконана робота схема розташування пунктів номер пункту марки репера клас нівелювання до чого відноситься позначка відмітка абсолютна висота пункту та землі місцезнаходження пункту марки репера або приблизні координати дані про збереження пункту. Перевірка розділу - висотна основа. Заповнення розділу - планова основа рік виконання робіт вихідні дані ким виконані роботи еліпсоїд та система координат находження пунктів планової основи на схемі вивченості або в старих формулярах нанесення їх на схему розташування у формулярі виписка назви пункту або номера клас тріангуляції тип та висота знака тип центра та клас нівелювання координат з каталогу перевірка за координатами розташування пунктів у межах даної трапеції виписка абсолютних висот центра та землі перевірка заповнення розділу - планова основа. Опис підготовчих робіт при заповнені формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт. 2. Заповнення формулярів для картоскладальних робіт Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра розділ - титульний лист. Заповнення розділу - висотна основа. Перевірка заповнення розділу - висотна основа склад робіт на заповнення та перевірку розділу - висотна основа див. у пункті 1 . Заповнення картоскладальних формулярів за формулярами планової або висотної основи з викреслюванням знаків. Перевірка заповнення картоскладальних формулярів. Опис підготовчих робіт при заповненні формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт. 3. Заповнення формулярів для переоформлення карт Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра розділ - титульний лист. Заповнення розділу планово-висотна основа. Перевірка заповнення розділу планово-висотна основа склад робіт див. у пункті 1 . Опис підготовчих робіт при заповненні формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт. 4. Заповнення формулярів при оновленні карт і планів Уведення даних до персонального комп'ютера для заповнення формуляра розділ - титульний лист. Заповнення розділу - планово-висотна основа. Перевірка заповнення розділу - планово-висотна основа склад робіт див. у пункті 1 . Заповнення вкладок для формулярів: розграфлення бланків виписування 16-ти номенклатур трапеції 16-ти географічних широта і довгота та прямокутних координат. Усе виконується два рази у двух системах . Перевірка заповнення вкладишів. Опис підготовчих робіт при заповненні формулярів. Перевірка опису підготовчих робіт. Таблиця 5.11 Заповнення формулярів карт і каталогів ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |----------------|затрати| | | | |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| | |Заповнення формулярів: | | | | | |061604| для топографічної зйомки |формуляр| 22 15| 12 65 | 0 62 | |061605| для картоскладальних робіт | -"- | 7 51 | 4 22 | 0 21 | |061606| для переоформлення карт | -"- | 22 09| 12 65 | 0 62 | |061607| для оновлення карт і планів| -"- | 29 46| 16 86 | 0 83 | ----------------------------------------------------------------------- 19.6. Креслярські та оформлювальні роботи Склад робіт Складання та викреслювання схеми тріангуляції для видання каталогу на лист карти масштабу 1:200 000: нанесення пунктів на схему за координатами викреслювання рамок трапецій кілометрової сітки пунктів нанесених олівцем оформлення поза рамкою оформлення схеми виправлення коректури. Складання та викреслювання видавничого оригіналу схеми нівелірних ходів I II III і IV класів до нівелірного каталогу на лист карти масштабу 1:200 000: нанесення пунктів на схему за координатами викреслювання нівелірних ліній наклейка нівелірних знаків пунктів назви або номера знака оформлення поза рамкою виправлення коректури викреслювання рамок трапецій географічної і прямокутної сіток. Складання та викреслювання схем полігонометрії та знімальної мережі: нанесення на схему пунктів знімальної мережі або полігонометрії за координатами викреслювання схеми: викреслювання нанесених пунктів викреслювання рамок трапецій прямокутної сітки. Наклеювання назви пунктів. Таблиця 5.12 Креслярські та оформлювальні роботи ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |----------------|затрати| | | | |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| | |Складання та викреслювання | | | | | | |схем для видання: | | | | | |061608|каталогів тріангуляції на | пункт | 1 17 | 0 46 | 2 29 | | |лист карти масштабу | | | | | | |1:200 000 | | | | | |061609|каталогів нівелювання I | пункт | 1 53 | 0 63 | 3 12 | | |II III IV класів | | | | | | |на лист карти масштабу | | | | | | |1:200 000 | | | | | |061610|полігонометрії і | | | | | | |знімальної мережі | пункт | 0 99 | 0 38 | 1 87 | ----------------------------------------------------------------------- 20. Опрацювання гравіметричних вимірювань ДГМ 20.1. Попереднє опрацювання матеріалів гравіметричних спостережень Склад робіт Отримання завдання. Перевірка та контроль польових матеріалів. Додаткові обчислення з урахуванням постійних поправок приладів. Уточнення і порівняння отриманих результатів. Опрацювання гравіметричних спостережень: переведення відліків гравіметрів які виражені в кутовій або лінійній мірі в мілігали. Опрацювання результатів маятникових вимірів: обчислення поправок за амплітуду за температуру за тиск повітря в приладі за відхилення частоти генератора від номіналу за приливні зміни сили тяжіння. Обчислення за відповідними формулами приростів сили тяжіння між вихідними і визначуваними пунктами. Оформлення і здавання матеріалів. Таблиця 5.13 Попереднє опрацювання матеріалів гравіметричних спостережень ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |----------------|затрати| | | | |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| |061611| Попереднє опрацювання | пункт | 94 95 | 38 79 | 1 52 | | | матеріалів гравіметричних | | | | | | | спостережень | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 20.2. Урівноваження та обчислення сили тяжіння на пунктах ДГМ 1 2 і 3 класів на ПК Склад робіт Отримання завдання і матеріалів. Обчислення результатів гравіметричних спостережень на ПК відповідним пакетом програм. Порівняння отриманих результатів з даними польових обчислень. Урівноваження і обчислення приростів та величини сили тяжіння пунктів державної геодезичної мережі 1 2 і 3 класів. Складання звітних документів та їх друкування заповнення паспортів пунктів складання пояснювальної записки . Оформлення і здавання матеріалів. Таблиця 5.14 Урівноваження та обчислення сили тяжіння на пунктах ДГМ 1 2 і 3 класів ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |----------------|затрати| | | | |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| |061612|Урівноваження та обчислення | пункт | 72 37 | 28 58 | 1 12 | | |сили тяжіння на пунктах | | | | | | |ДГМ 1 2 і 3 класів | | | | | ----------------------------------------------------------------------- 20.3. Складання каталогів гравіметричних пунктів Склад робіт Отримання матеріалів. Складання опису місцезнаходження пунктів гравіметричної мережі. Виписування значення широти довготи нормальної висоти значення сили тяжіння та їх середніх похибок. Зчитування і виправлення інформації. Складання пояснювальної записки. Друкування звітних документів. Оформлення і здавання матеріалів. Таблиця 5.15 Складання каталогів гравіметричних пунктів ----------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |виміру |----------------|затрати| | | | |Усього |У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | | | | | | | | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------+----------------------------+--------+-------+--------+-------| |061613|Складання каталогів | пункт | 39 62 | 13 78 | 0 54 | | |гравіметричних пунктів | | | | | ----------------------------------------------------------------------- Розділ 6. Проектно-кошторисні роботи складання технічних звітів 21. Складання технічних проектів і кошторисів на виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення Укрупнені кошторисні розцінки встановлені для середнього рівня витрат на розробку проектно-кошторисної документації. У залежності від складності проектних робіт технічні проекти поділені на групи з відповідними коефіцієнтами складності що наведені в таблицях 6.1 6.2. Для проектування топографо-геодезичних та картографічних робіт у містах відповідні коефіціенти складності наведені в таблиці 6.3. Склад робіт Отримання завдання. Уточнення технічних умов меж об'єкта та визначення обсягів робіт. Збір інформації про топографо-геодезичну та картографічну вивченість території перевірка та уточнення отриманої інформації. Аналіз та систематизація матеріалів. Складання технічного проекту розрахунок кошторисної вартості робіт щодо кожного процесу і всього проекту. Складання і викреслювання схем геодезичних мереж та планово-висотного обгрунтування топографічних зйомок на картограмах топографічних або бланкових картах. Набір тексту на персональному комп'ютері і друкування його на принтері в необхідній кількості примірників. Креслярські та оформлювальні роботи їх перевірка та приймання. Копіювальні та палітурні роботи. Самокоректура та редагування проекту виправлення поданих зауважень та пропозицій. Представлення проекту на розгляд та затвердження керівництвом підприємства чи організації. Здавання проекту для відправлення на експертизу. Виправлення всіх примірників проекту за зауваженнями експертизи та здавання їх у групу зберігання матеріалів. Таблиця 6.1 Складання технічних проектів та кошторисів ----------------------------------------------------------------- |Шифр |Групи та коефіцієнти |Одиниця|Розцінка грн. |Трудові| |норми |складності проектування |виміру |---------------|затрати| | | | |Усього|У т.ч. | брига-| | | | | |зарплата|до-дні | |------+------------------------+-------+------+--------+-------| |141614| I група 1 7 |проект |6718 |3284 | 158 6 | |141615| II група 1 4 | -"- |5533 |2705 | 130 6 | |141616| III група 1 2 | -"- |4742 |2318 | 112 0 | |141617| IV група 1 0 | -"- |3952 |1932 | 93 3 | | | базовий | | | | | |141618| V група 0 8 | -"- |3162 |1546 | 74 6 | |141619| VI група 0 6 | -"- |2371 |1159 | 56 0 | |141620| VII група 0 4 | -"- |1581 | 773 | 37 3 | ----------------------------------------------------------------- Коефіціенти складності проектування топографо-геодезичних картографічних та інших робіт Таблиця 6.2 ------------------------------------------------------------------------ | Група |Вид проектно-кошторисної документації |Площа об'єкта | |коефіцієнт | | обсяг робіт | |складності | | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------------| | 1. Геодезичні роботи | |----------------------------------------------------------------------| | V |Побудова мереж згущення | 200 кв.км | | 0 8 |Обстеження пунктів міської геодезич- | 2000 пунктів | | |ної мережі та їх інвентаризація | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | IV |Гравіметричні роботи на пунктах | об'єкт | | 1 0 |астрономо-геодезичної мережі 1 класу | | | |Згущення державної геодезичної | 500 пунктів | | |мережі методом тріангуляції | | | |Обстеження та оновлення пунктів | | | |геодезичної мережі: | | | |1 у промислово розвинутих та | 10 тис. кв.км | | |сільськогосподарських районах | | | |2 у малонаселених районах | 20 тис. кв.км | | |Побудова геодезичної мережі згущення | 50 пунктів | | |методом тріангуляції та планово-висотної| | | |опорної мережі методом полігонометрії | | | |4 кл. і нівелювання II-IV кл. | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | III |Обстеження та згущення державної | 20 тис. кв.км | | 1 2 |геодезичної мережі до густоти 1 пункт | | | |на 30 кв.км степових рівнинно-горбистих| | | |та відкритих гірських районах | | | |Обстеження та оновлення пунктів | 1000 пунктів | | |геодезичної та нівелірної мереж | | | |Побудова геодезичної основи для | | | |великомасштабних зйомок у містах з | | | |населенням від 500 тис. до 1 млн. | місто | | |жителів незалежно від площі та обсягу | | | |робіт | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | II |Обстеження та згущення пунктів | 200 пунктів | | 1 4 |державної геодезичної мережі в | | | |важкодоступних районах та | | | |заболочених районах | | | |Обстеження та згущення державної | 15 тис. кв.км | | |геодезичної мережі в залісених та | | | |гірських районах до густоти | | | |1 пункт на 30 кв.км | | | |Побудова спеціальних геодезичних | 150 пунктів | | |мереж тріангуляція полігонометрія | | | |трилатерація супутникова мережа | | | |та нівелювання на геодезичних | | | |полігонах та в районах | | | |крупних гідротехнічних споруд | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | I |Обстеження та згущення державної | | | 1 7 |геодезичної мережі в промислово | | | |розвинутих районах до густоти: | | | |1 1 пункт на 20-30 кв.км | 10 тис. кв.км | | |2 1 пункт на 5-15 кв.км | 4 тис. кв.км | | |Реконструкція планової та висотної | | | |геодезичної мережі в місті | 200 пунктів | |----------------------------------------------------------------------| | 2. Нівелірні роботи | |----------------------------------------------------------------------| | VI |Повторне нівелювання I і II класів | 200 пог.км | | 0 6 | | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | III |Нівелювання I і II класів | 1000 пог.км | | 1 2 | | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | II |Нівелювання III класу | 2000 пог.км | | 1 4 | | | |----------------------------------------------------------------------| | 3. Топографо-геодезичні роботи | |----------------------------------------------------------------------| | IV |Комплекс топографо-геодезичних | 25 кв.км | | 1 0 |робіт масштабів 1:2000 1:5000 в | | | |сільській місцевості | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | III |Комплекс топографо-геодезичних | 200 кв.км | | 1 2 |робіт масштабів 1:2000 1:5000 для | | | |меліорації земель | | | |Комплекс топографо-геодезичних | 1 тис. кв.км | | |робіт масштабів 1:2000 1:5000 в | | | |промислових та гірничодобувних | | | |районах | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | II |Комплекс топографо-геодезичних | 100 кв.км | | 1 4 |робіт масштабів 1:2000 1:5000 в містах | | | |Комплекс топографо-геодезичних | 2 тис. кв.км | | |робіт для зйомки масштабу 1:10 000 | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | I |Комплекс топографо-геодезичних | 20 тис. кв.км | | 1 7 |робіт для зйомки в масштабі 1:25 000 | | | |Комплекс топографо-геодезичних | 10 тис. км | | |робіт для проектування лінійних | | | |об'єктів на трасах довжиною 10 тис. км | | |----------------------------------------------------------------------| | 4. Топографічні зйомки та оновлення карт | |----------------------------------------------------------------------| | VI |Оновлення карт масштабу 1:100 000 | 60 тис. кв.км | | 0 6 |або 1:200 000 | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | V |Топографічна зйомка масштабів | 200 кв.км | | 0 8 |1:2000 - 1:5000 для меліорації земель | | | |Оновлення топографічних карт | 25 тис. кв.км | | |масштабного ряду 1:25 000-1:100 000 | | | |малообжитих районів | | | |Складання та оновлення планів міст з | місто | | |населенням 1 млн. жителів | | | | незалежно від площі та обсягу робіт | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | IV |Топографічна зйомка в масштабах | 10 кв.км | | 1 0 |1:500 і 1:1000 із зйомкою підземних | | | |комунікацій | | | |Топографічна зйомка в масштабах | 1 тис. кв.км | | |1:2000 і 1:5000 без побудови | | | |геодезичної основи у промислових | | | |та гірничовидобувних районах з | | | |великою кількістю населених пунктів | | | |Топографічна зйомка в масштабах | 500 кв.км | | |1:2000 і 1:5000 із згущенням | | | |геодезичної основи для меліорації | | | |земель | | | |Оновлення топографічних карт | 3 5 тис. кв.км | | |масштабу 1:10 000 | | | |Оновлення топографічних карт | 30 тис. кв.км | | |масштабного ряду 1:25 000 - 1:100 000 | | | |Оновлення топографічних карт | 35 тис. кв.км | | |масштабного ряду 1:25 000-1:200 000 | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | II |Топографічна зйомка масштабу | 3 тис. кв.км | | 1 2 |1:10 000 плоскорівнинних районів | | | |Топографічна зйомка та оновлення | 3 тис. кв.км | | |карт масштабу 1:10 000 в районах де | | | |рельєф сильно змінився в результаті | | | |проведених меліоративних робіт | | | |Топографічна зйомка масштабу | 15 тис. кв.км | | |1:25 000 з обстеженням та | | | |оновленням геодезичних мереж у | | | |розвинутих промислових та | | | |сільськогосподарських районах | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | II |Топографічна зйомка в масштабі | 3 тис. кв.км | | 1 4 |1:10 000 для меліорації земель з | | | |частковим обстеженням та | | | |оновленням геодезичних мереж | | | |Оновлення карт масштабного ряду | 50 тис. кв.км | | |1:25 000-1:100 000 в обжитих районах | | |----------------------------------------------------------------------| | 5. Картографічні та обчислювальні роботи | |----------------------------------------------------------------------| | VI |Складання та підготовка до видання | 50 тис. кв.км | | 0 6 |топографічних карт масштабного ряду | | | |1:25 000 - 1:100 000 | | | |Те саме - карт масштабу | 80 тис. кв.км | | |1:100 000 і 1:200 000 | | | |Складання та підготовка до видання | 10 каталогів | | |каталогів координат і висот | | | |геодезичних пунктів | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | IV |Складання та підготовка до видання | 20 каталогів | | 1 0 |каталогів координат і висот | | | |геодезичних пунктів | | | |Урівноваження та каталогізація | 5 000 пунктів | | |державних геодезичних мереж | | |-----------+----------------------------------------+-----------------| | V |Урівноваження нівелірних мереж I II | 10 000 пунктів | | 1 4 |III і IV класів | | |----------------------------------------------------------------------| | 6. Інші роботи | |----------------------------------------------------------------------| | VII |Спостереження за осіданням будівель | об'єкт | | 0 4 |та споруд незалежно від площі та | | | |обсягу робіт | | | |Проекти та кошториси на: | проект кошторис| | |проектно-кошторисні роботи | -"- | | | незалежно від площі та обсягу робіт | | | |обстеження геодезичних та | -"- | | |нівелірних мереж | | | |спостереження на пунктах GPS | -"- | | |переоформлення карт | -"- | | |інші види проектно-кошторисної | -"- | | |документації на роботи вартістю | | | |до 5 000 грн. | | ------------------------------------------------------------------------ Примітки: 1. Якщо обсяги робіт що проектуються відрізняються від наведених у таблиці то група складності змінюється в залежності від співвідношення цих обсягів а саме: в 1 2-1 5 раза - на 1 ступінь; в 1 6-2 0 раза - на 2 ступені; в 2 1-3 0 раза - на 3 ступені; але не нижче VI групи і не вище I групи. 2. Якщо вартість кошторисної документації менше ніж 5 000 грн. то застосовується коефіціент 0 2 до розцінок. Таблиця 6.3 Коефіціенти складності проектування топографічних зйомок масштабів 1:2000 і 1:5000 в містах ------------------------------------------------------------------ |Група | Коефіцієнт складності | Площа міста що | Розцінка | | | проектування |забудовується кв.км | грн. | |------+------------------------+---------------------+----------| | I | 1 7 | більше 100 кв.км | 6718 | | | | | | | II | 1 4 | 100-50 | 5533 | | | | | | | III | 1 2 | 49-25 | 4742 | | | | | | | IV | 1 0 | 24-8 | 3952 | | | | | | | V | 0 8 | 7-3 | 3162 | | | | | | | VI | 0 6 | менше 3 | 2371 | ------------------------------------------------------------------ Таблиця 6.4 4. Норми трудових затрат та зарплати за етапами проектування -------------------------------------------------------------------------- |Етапи |Кваліфікація|Зміст етапів проектування |Трудо- |Трудові | |проекту- |виконавця | |місткість |затрати | |вання |код професії| | % |люд./дні | | | | | |зарплата | | | | | | грн. | |---------+------------+----------------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------+------------+----------------------------+----------+---------| | | | | | | |1. Видача|Провідний |1 Видача завдання | 10 7 | 10 0 | |завдання |геодезист |керівництво роботами | | ------ | | | 2058600 |приймання готового проекту | | 189 76 | | | |його погодження та передача | | | | | |на затвердження | | | |Збір та | | | | | |аналіз | Геодезист |2 Отримання завдання | 5 0 | 4 7 | |матеріа- |I категорії |Уточнення технічних умов | | ----- | |лів вив- | 2058610 |меж об'єкта та визначення | | 89 19 | |ченості | |обсягів робіт | | | |території| | | | | | | |3 Збір та аналіз матеріалів| 10 0 | 9 3 | | | |топографо-геодезичної та | | ------ | | | |картографічної вивченості | | 176 48 | | | |території перевірка та | | | | | |уточнення отриманої | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | |4 Складання і викреслювання| 5 0 | 4 7 | | | |графічних додатків: схем | | ----- | | | |геодезичних мереж і планово-| | 89 19 | | | |висотного обгрунтування | | | | | |топографічних зйомок інших | | | | | |додатків | | | |---------------------------------------------------+----------+---------| | Разом | 30 7 | 28 7 | | | | ------ | | | | 544 62 | |---------------------------------------------------+----------+---------| |2. Проек-| Геодезист |1 Складання технічного | 48 0 | 44 8 | |тування |I категорії |проекту та кошторису варто- | | ------ | |робіт | 2058610 |сті робіт на ПК | | 850 12 | | | | | | | | | |2 Друкування тексту техніч-| 1 3 | 1 2 | | | |ного проекту на принтері | | ----- | | | |в необхідній кількості | | 22 77 | | | |примірників | | | | | | | | | | | |3 Самокоректура та | 3 0 | 2 8 | | | |редагування проекту | | ----- | | | |виправлення зауважень. | | 53 13 | | | |Підготовка завдання для | | | | | |креслярів | | | |---------------------------------------------------+----------+---------| | Разом | 52 3 | 48 8 | | | | ------ | | | | 926 03 | |---------------------------------------------------+----------+---------| |3. Крес- | Технік |1 Отримання завдання та | 1 0 | 0 9 | |лярсько- |II категорії|матеріалів | | ------ | |оформлю- | 2494020 | | | 17 08 | |вальні | | | | | |роботи | |2 Складання та викреслю- | 14 0 | 13 1 | | | |вання схем геодезичних | | ------ | | | |мереж і планово-висотного | | 248 59 | | | |обґрунтування топографічних | | | | | |зйомок на картограмах | | | | | |топографічних або бланкових | | | | | |картах | | | | | | | | | | | |3 Розмноження схем. Здаван-| 1 1 | 1 0 | | | |ня роботи та вихідних | | ----- | | | |матеріалів | | 19 98 | |---------------------------------------------------+----------+---------| | Разом | 16 10 | 15 0 | | | | ------ | | | | 284 64 | |---------------------------------------------------+----------+---------| |4. Палі- |Палітурник |Переплітання та відправ- | 0 9 | 0 8 | |турні | 1753404 |лення технічного проекту | | ------ | |роботи | | | | 15 18 | |---------------------------------------------------+----------+---------| | Усього | 100 | 93 3 | | | | ------ | | | | 177 50 | -------------------------------------------------------------------------- 22. Складання технічних звітів про виконані роботи Склад робіт Збір аналіз та систематизація матеріалів виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт. Складання технічного звіту з використанням ПК й оцінка якості топографо-геодезичних та картографічних робіт. Виготовлення графічної документації до звіту схем рисунків таблиць тощо . Креслярсько-оформлювальні роботи. Редагування звіту та виправлення зауважень. Копіювальні та палітурні роботи. Здавання роботи. Таблиця 6.5 Складання технічних звітів ----------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Одиниця |Розцінка грн. |Трудові | |норми | робіт |виміру |---------------|затрати | | | | |Усього|У т.ч. | бр.-дні | | | | | |зарплата| | |------+---------------------+--------+------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------------------------------------------------------------| | 1. Геодезичні роботи | |---------------------------------------------------------------| |141621|Гравіметричні роботи | звіт |6777 | 3313 | 160 | | |на пунктах 1 класу | | | | | | | до 30 пунктів | | | | | | |Створення геодезичних| | | | | | |мереж | | | | | | |1 2 3 і 4 класів: | | | | | |141622|1 побудова нових | | | | | | |державних | пункт |8 0 | 3 9 | 0 19 | | |геодезичних мереж | | | | | | |2 мережі згущення: | | | | | |141623|а до 150 пунктів | -"- |11 4 | 5 6 | 0 27 | |141624|б до 500 пунктів | -"- |12 7 | 6 2 | 0 30 | |141625|Обстеження та | | | | | | |оновлення | -"- | 8 0 | 3 9 | 0 19 | | |геодезичної мережі | | | | | | | до 500 пунктів | | | | | |141626|Обстеження та згущен-| -"- |12 7 | 6 2 | 0 30 | | |ня геодезичної мережі| | | | | | | до 500 пунктів | | | | | |141627|Урівноваження та | | | | | | |каталогізація | -"- | 1 7 | 0 8 | 0 04 | | |геодезичних мереж | | | | | | | до 3000 пунктів | | | | | |141628|Побудова спеціальних | -"- |10 6 | 5 2 | 0 25 | | |геодезичних мереж | | | | | | | до 150 пунктів | | | | | |141629|Реконструкція плано- | -"- |12 7 | 6 2 | 0 30 | | |вої та висотної мереж| | | | | | |у містах | | | | | | | до 200 пунктів | | | | | |---------------------------------------------------------------| | 2. Нівелірні роботи | |---------------------------------------------------------------| |141630|Нівелювання | | | | | | |1 і 2 класів | пог.км.|18 6 | 9 1 | 0 44 | |141631|Нівелювання 3 класу | -"- |12 3 | 6 0 | 0 29 | |141632|Нівелювання 4 класу | -"- |8 0 | 3 9 | 0 19 | |141633|Урівноваження та | | | | | | |каталогізація | пункт |1 7 | 0 8 | 0 04 | | |нівелірних мереж | | | | | |---------------------------------------------------------------| | 3. Топографо-геодезичні роботи | |---------------------------------------------------------------| | |Комплекс | | | | | | |топографо-геодезичних| | | | | | |робіт масштабу | | | | | | |1:2 000 і 1:5 000 | | | | | | |у містах: | | | | | | |топографічні роботи | | | | | | |обсягом: | | | | | |141634|до 10 планів | план |179 2 | 87 6 | 4 23 | |141635|25-50 планів | -"- |98 3 | 48 0 | 2 32 | |141636|геодезичні роботи | пункт | 5 9 | 2 9 | 0 14 | | |обсягом 250 пунктів | | | | | | |і більше | | | | | |141637|Комплекс | план |28 80 | 14 1 | 0 68 | | |топографо-геодезичних| | | | | | |робіт масштабу | | | | | | |1:2 000 і 1:5 000 у | | | | | | |сільській місцевості | | | | | | |Комплекс | | | | | | |топографо-геодезичних| | | | | | |робіт масштабу | | | | | |141638|1:2 000 і 1:5 000: | звіт |1652 | 808 | 39 | | |для меліорації земель| | | | | | | 25 кв.км | | | | | |141639|у промислових та | |98 3 | 48 0 | 2 32 | | |гірничодобувних | | | | | | |районах | | | | | |141640|Комплекс | звіт |1525 | 745 | 36 | | |топографо-геодезичних| | | | | | |робіт для вишукувань | | | | | | |та проектування | | | | | | |інженерних споруд | | | | | |---------------------------------------------------------------| | 4. Топографічні зйомки та оновлення карт | |---------------------------------------------------------------| | |Топографічна зйомка | | | | | | |та оновлення карт | | | | | | |в масштабах: | | | | | |141641|10 000 |трапеція|22 9 | 11 2 | 0 54 | |141642|25 000 | -"- | 8 0 | 3 9 | 0 19 | | |Складання та | | | | | | |оновлення планів міст| | | | | | |усіх масштабів: | | | | | |141643|промислових | звіт |1864 | 991 | 44 | |141644|інших | -"- |1482 | 725 | 35 | |141645|Оновлення планів | звіт |3346 | 1636 | 79 | | |масштабів | | | | | | |1:2 000 і 1:5 000 | | | | | | | до 150 трап. | | | | | |141646|Оновлення карт | -"- |2880 | 1408 | 68 00 | | |масштабів 1:25 000 і | | | | | | |дрібніше обсяг робіт| | | | | | |300 трап. | | | | | |141647|Оновлення карт | -"- |3387 | 1657 | 80 00 | | |масштабу 1:50 000 та | | | | | | |дрібніше обсяг робіт| | | | | | |200 трап. | | | | | |---------------------------------------------------------------| | 5. Картографічні обчислювальні та інші роботи | |---------------------------------------------------------------| |141648|Складання та | | | | | | |підготовка до |трапеція|22 4 | 11 0 | 0 53 | | |видання | | | | | | |топографічних карт | | | | | |141649|Складання та | пункт |1 7 | 0 8 | 0 04 | | |підготовка до видання| | | | | | |каталогів координат | | | | | | |та висот геодезичних | | | | | | |пунктів | | | | | | | до 3000 пунктів | | | | | |141650|Урівноваження та | | | | | | |каталогізація | пункт |1 7 | 0 8 | 0 04 | | |державних геодезичних| | | | | | |та нівелірних мереж | | | | | | | до 3000 пунктів | | | | | |141651|Інші роботи | звіт |847 | 414 | 20 | ----------------------------------------------------------------- Розділ 7. Інші роботи 23. Прорубка візирок та просік Характеристика категорій складності робіт I категорія Рідкий молодий ліс рідкий чагарник зарості очерету. II категорія Рідкий ліс або молодий ліс середньої гущини чагарник середньої гущини. III категорія Густий молодий ліс густий чагарник ліс середньої гущини. IV категорія Густий ліс з підліском та вітроломом густі зарості колючого чагарнику. Склад робіт Прорубка візирок та просік за визначеним напрямком при заздалегідь зробленому тичкуванні. Звалювання лісу підпилюванням і підрубуванням. Обрубування сучків. Розкряжування стовбурів. Очищення просіки та прибирання залишків порубки. Таблиця 7.1 Прорубка візирок та просік ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | |Прорубка візирок | | | | | | | |шириною до: 0 7 м | | | | | | | |порода дерев м'якої | | | | | | | |та середньої | | | | | | | |твердості | |пог. км | | | | |151652| | I | -"- |29 31 | 4 58 | 0 28 | |151653| | II | -"- |39 83 | 6 50 | 0 40 | |151654| | III | -"- |58 07 | 9 82 | 0 60 | |151655| | IV | -"- |79 32 | 13 68 | 0 83 | | |1 0 м м'якої та | |пог. км | | | | | |середньої твердості | | | | | | |151656| | I | -"- |40 02 | 6 53 | 0 40 | |151657| | II | -"- |54 31 | 9 13 | 0 56 | |151658| | III | -"- |80 64 | 13 92 | 0 85 | |151659| | IV | -"- |107 90| 18 88 | 1 15 | | |0 7 м тверді | |пог. км | | | | |151660|породи дерев | I | -"- |37 20 | 6 02 | 0 37 | |151661| | II | -"- |51 30 | 12 28 | 0 52 | |151662| | III | -"- |75 75 | 13 03 | 0 52 | |151663| | IV | -"- |107 90| 18 88 | 1 15 | | |1 0 м тверді | |пог. км | | | | |151664|породи дерев | I | -"- |51 30 | 8 59 | 0 52 | |151665| | II | -"- |71 61 | 12 28 | 0 75 | |151666| | III | -"- |101 51| 17 72 | 1 08 | |151667| | IV | -"- |150 20| 26 58 | 1 62 | | |Прорубка просік | |пог. км | | | | | |шириною до: 2 0 м | | | | | | | |порода дерев | | | | | | | |м'якої та | |пог. км | | | | |151668|середньої твердості | I | -"- |93 72 | 15 78 | 0 81 | |151669| | II | -"- |124 85| 21 83 | 1 12 | |151670| | III | -"- |184 40| 33 89 | 1 71 | |151671| | IV | -"- |249 38| 46 01 | 2 36 | | |4 0 м м'якої та | |пог. км | | | | |151672|середньої твердості | I | -"- |207 17| 37 82 | 1 94 | |151673| | II | -"- |286 36| 53 19 | 2 73 | |151674| | III | -"- |410 89| 77 38 | 3 97 | |151675| | IV | -"- |638 84| 121 64 | 6 24 | | |2 0 м тверді | |пог. км | | | | |151676|породи дерев | I | -"- |118 16| 20 53 | 1 05 | |151677| | II | -"- |161 00| 28 85 | 1 48 | |151678| | III | -"- |231 62| 42 56 | 2 18 | |151679| | IV | -"- |349 67| 65 49 | 3 36 | | |4 0 м тверді | |пог. км | | | | |151680|породи дерев | I | -"- |270 27| 50 07 | 2 57 | |151681| | II | -"- |363 25| 68 12 | 3 50 | |151682| | III | -"- |560 49| 106 43 | 5 46 | |151683| | IV | -"- |809 55| 154 79 | 7 94 | ---------------------------------------------------------------------- 24. Земляні роботи Характеристика категорій ґрунтів I категорія Ґрунт м'який розпушування ґрунту здійснюється штиковими лопатами . Ґрунт рослинного шару і торф без коріння чагарників та дерев; лес пісок супісок природної вологи без домішок; суглинок легкий і лесовидний. II категорія Ґрунт середньої твердості розпушування ґрунту здійснюється штиковими лопатами з частковим застосуванням кирки або лому . Гравій дрібний і середній; глина жирна м'яка; ґрунт рослинного шару з корінням чагарників і дерев або з домішками щебеню та гравію; торф з корінням; лес пісок суглинок природної вологи з домішками щебеню або гравію; суглинок важкий; солончак і солонець м'які; чорнозем та каштановий ґрунт природної вологи; щебінь дрібний. III категорія Ґрунт більше ніж середньої твердості та твердий розпушування ґрунту здійснюється кирками ломами і молотами . Галька і гравій дрібні та середні з домішкою валунів; глина тверда ломова сланцева морена з домішками щебеню гальки і валунів; лес твердий і затверділий; пісок суглинок супісок з домішками чорнозем та каштановий ґрунт сухий затверділий; щебінь крупний. IV категорія Ґрунт розбірно-скальний розпушування грунту здійснюється ломами клинами і молотами . Вапняк м'який пористий вивітрений; гіпс; дресва; крейда м'яка і тверда; мергель м'який; сланці вивітрені маловивітрені глинисті середньої міцності; туф; черепашник. Склад робіт Отримання завдання. Підготовка інструментів до роботи. Розмічування ям. Копання ям вручну з перекиданням ґрунту на виступи і відкиданням його на брівку. Зачищування поверхні дна і стінок ям без їх кріплення. Копання канав вручну. Зачищування дна й укосу за шаблоном і відкидання ґрунту від брівок. Складання інструменту. Здавання роботи. Таблиця 7.2 Земляні роботи ---------------------------------------------------------------------- |Шифр |Найменування процесів|Кате- |Одиниця |Розцінка грн. |Трудові| |норми | робіт |горії |виміру |---------------|затрати| | | |склад-| |Усього|У т.ч. | брига-| | | |ності | | |зарплата|до-дні | | | |робіт | | | | | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------------------+------+--------+------+--------+-------| | |Копання канав | | | | | | |151684|глибиною 1 2 м | I | куб.м |13 95 | 4 21 | 0 12 | |151685| | II | -"- |21 16 | 6 39 | 0 19 | | | | III | -"- |41 16 | 12 43 | 0 24 | | | | IV | -"- |58 84 | 17 76 | 0 53 | | |Копання ям | | | | | | |151686|глибиною 1 5 м | I | куб.м |18 84 | 5 69 | 0 17 | |151687| | II | -"- |26 74 | 8 07 | 0 24 | |151688| | III | -"- |47 21 | 14 25 | 0 42 | |151689| | IV | -"- |98 14 | 29 63 | 0 88 | |151690| | | | | | | | | | | | | | | |151691| 2 0 м | I | куб.м |23 02 | 6 95 | 0 21 | |151692| | II | -"- |31 4 | 9 48 | 0 28 | |151693| | III | -"- |55 12 | 16 64 | 0 49 | |151694| | IV | -"- |111 86| 33 77 | 1 00 | | | | | | | | | | |2 5 м | | | | | | |151695| | I | куб.м |26 74 | 8 07 | 0 24 | |151696| | II | -"- |37 44 | 11 3 | 0 34 | |151697| | III | -"- |64 19 | 19 38 | 0 57 | |151698| | IV | -"- |128 37| 38 75 | 1 15 | ---------------------------------------------------------------------- Голова Державної служби геодезії картографії та кадастру І.Макаренко