ДСТУ 1.7:2001

ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України УкрНДІССІ РОЗРОБНИКИ: О. Одноколов; В. Тетера канд. фіз.-мат наук; Я. Юзьків канд. техн. наук керівник розробки 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 29 травня 2001 р. № 247 3 Стандарт відповідає ISO/IEC Guide 21 1999 Adoption of International Standards as regional or national standards Прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів у частині розділів 4. 5. 6. 7. 8. додатків А. Б. В Г Д Ступінь відповідності нееквівалентний NEQ Переклад з англійської en 4 ПЕРЕВИДАННЯ із зміною № 1 наказ Держспоживстандарту України від 29 листопада 2002 p № 19 та поправкою. ІПС №4-2003 ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Терміни та визначення понять 4 Ступені відповідності 5 Методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів 6 Методи позначання технічних відхилів та редакційних змін 7 Способи позначання національних стандартів за ідентичного ступеня відповідності міжнародним і регіональним стандартам Змінено Зміна № 1 8 Способи позначання ступеня відповідності 9 Вимоги до побудови і викладання національних стандартів Викладено в новій редакції зміна № 1 10 Особливості прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів Додаток А Приклади переліків технічних відхилів та їх пояснень Додаток Б Зв язок між ступенями відповідності та методами прийняття публікування ...... Додаток В Приклади повідомлень про прийняття Додаток Г Приклади національних вступів Додаток Д Приклади способів датування ідентичних стандартів Додаток Е Приклади оформлення обкладинок і титульних аркушів проектів національних стандартів Додаток Ж Приклад зміни структури національного стандарту модифікованого відносно до MC Долучено Зміна № 1 ВСТУП За ринкових відносин міжнародні та регіональні стандарти широко приймають на національному рівні їх застосовують виробники торговельні організації покупці споживачі випробувальні лабораторії органи влади та інші зацікавлені сторони. Оскільки міжнародні стандарти відображають найкращий досвід промисловості дослідників споживачів і аудиторів у всьому світі і відповідають загальним потребам у багатьох країнах вони є одним із дієвих засобів усунення технічних бар'єрів у торгівлі. Це було однозначно визнано в Угоді про технічні бар'єри в торгівлі Світової організації торгівлі WTO/TBT . Прийняття міжнародного стандарту як національного ускладнюється якщо національні правила і традиції щодо структури та розроблення національних стандартів відрізняються від правил розроблення стандарту що його приймають. Для встановлення єдиних правил прийняття міжнародних стандартів Міжнародною організацією зі стандартизації ISO та Міжнародною електротехнічною комісією ІЕС розроблено настанову ISO/IEC Guide 21:1999 «Прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів». Вилучено абзац 5 Зміна № 1 Ця настанова встановлює методи прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів наводить систему позначання ступеня відповідності щоб сприяти послідовності регіональних чи національних органів стандартизації у прийнятті міжнародних стандартів і позначенні ступеня відповідності з міжнародними стандартами. Однаковість позначання країнами як відповідності так і відхилів сприятиме зв'язкам торгівлі запобігатиме плутанині. Однак не в усіх випадках повне прийняття може бути корисним з таких причин як національна безпека захист здоров я людини чи її безпека захист навколишнього природного середовища чи через суттєві кліматичні географічні або технологічні проблеми. Угода WTO/TBT визнає що це є законні причини для національних відхилів. Тому Настанову ISO/IEC 21:1999 опрацьовано та доповнено відповідними національними положеннями розділи 9 10 додаток Е . Розділи 1. 2 3 викладено у зміненій редакції НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРАВИЛА І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ NATIONAL STANDARDIZATION RULES AND METHODS FOR ADOPTION AND APPLICATION OF INTERNATIONAL OR REGIONAL STANDARDS ДСТУ 1.7:2001 Чинний від 2001-37-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт установлює основні правила та методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів як національних ідентичних та модифікованих стандартів а також їх застосування Положення цього стандарту застосовують у разі прийняття стандартів міжнародних організацій зі стандартизації членом яких є Україна а також інших міжнародних і регіональних організалй за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано праве приймати нормативні документи. Положення цього стандарту застосовують усі суб'єкти підприємницької діяльності що ^ ють в Україні незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання які н.ікону ють роботи в означеній сфері. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація Основні положення ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація Стандартизація та суміжні види діяльності терміни та визначення основних понять ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних стандар- в нормативних документів ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація Правила побудови викладання оформлення та вимоги до змісту нормативних документів ДСТУ ISO 639-94 Коди назв мов ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять Долучено Зміна № 1 ДК 004:2003 Український класифікатор нормативних документів Долучено Зміна №1 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення згідно з ДСТУ 1.1 а також такі терміни: 3.1 редакційна зміна міжнародного чи регіонального стандарту в національному стандарті Будь-яка дозволена зміна що не змінює технічного змісту стандарту. Змінено Зміна № 1 Примітка. Перелік дозволених редакційних змін подано в 4.2 3.2 технічний відхил від міжнародного чи регіонального стандарту в національному стандарті Будь-яка розбіжність між технічним змістом міжнародного чи регіонального стандарту і національного 3.3 зміна вислову слововживання Заміна окремих слів чи висловів у національному стандарті на синоніми щоб відобразити звичне використання мови в регіоні чи країні що приймає міжнародний чи регіональний стандарт визнаною однією з його офіційних мовою без перекладу 3.4 структура стандарту Порядок розташування розділів підрозділів пунктів підпунктів параграфів таблиць рисунків додатків 3.5 принцип зворотності Принцип за яким усе що прийнятне за умовами міжнародного чи регіонального стандарту є прийнятне в національному стандарті і навпаки отже узгодженість з міжнародним чи регіональним стандартом означає також узгодженість з національним стандартом 3.6 модифікований стандарт Гармонізований національний стандарт що має технічні відхили але відтворює структуру міжнародного чи регіонального стандарту. Змінено Зміна № 1 Технічні відхили точно визначено і пояснено 3.7 Вилучено Зміна № 1 3.8 технічний зміст стандарту Сукупність положень вимог які відображають сутність стандарту Долучено Зміна № 1 3.9 тотожний переклад стандарту Технічний зміст стандарту викладений мовою відмінною від мови оригіналу кожен найменший структурний елемент тексту якого заголовок абзац напис однаковий за своїм технічним змістом відповідному структурному елементові оригіналу. 4 СТУПЕНІ ВІДПОВІДНОСТІ 4.1 Загальні положення 4.1.1 Для спрощення викладу тексту далі йтиметься тільки про міжнародні стандарти але все викладене стосується і регіональних стандартів Для порівняння національних стандартів з відповідними міжнародними стандартами далі MC обов'язково треба позначати відповідність щоб їх взаємозв'язок можна було легко зрозуміти Триступеневої схеми класифікації відповідності 4.2 4.4 цілком достатньо і детальніше класифікувати недоцільно через велику кількість можливих випадків. Будь-яке порівняння має бути зроблено пункт за пунктом і воно має повністю охоплювати як сферу застосування так і технічний зміст щоб виявити розбіжності в положеннях Змінено Зміна № 1 4.1.2 MC вважають прийнятим якщо національний стандарт ідентичний 4.2 чи модифікований 4.3 щодо міжнародного стандарту 4.1.3 Ідентичний ступінь відповідності MC гарантує прозорість яка є запорукою сприяння торгівлі. Важливо пам'ятати що навіть якщо два органи стандартизації у своїх національних стандартах увели відхили щодо MC чи нову редакцію що їх вони вважають несуттєвими проблеми можуть виникнути через те що ці зміни накладаються і призводять до неприйнятності між двома такими національними стандартами. ідентичне прийняття запобігає цим проблемам Змінено Зміна № 1 4.2 Ідентичні стандарти Національний стандарт ідентичний з MC за таких умов: а національний стандарт ідентичний за технічним змістом структурою і викладом він є тотожний переклад ; б національний стандарт ідентичний за технічним змістом хоча він може містити такі незначні редакційні зміни: зміни крапки на кому як вказівник десяткових знаків; виправлення будь-яких друкарських помилок наприклад помилок написання або зміну з нумерації сторінок; виправлення авторських редакторських помилок укладання тексту оригіналу наприклад немає посилань на додатки чи таблиці : Долучено Зміна № 1 вилучення тексту однією чи декількома мовами з багатомовного MC: долучення будь-яких виданих технічних поправок чи змін до MC; зміну назви для узгодження її з чинними національними стандартами системами; заміну «цей міжнародний стандарт» на «цей стандарт»; Змінено Зміна Ns 1 долучення будь-якого національного довідкового матеріалу тобто довідкових додатків які не суперечать не доповнюють і не вилучають нічого з положень MC ; прикладами довідкового матеріалу є поради користувачам навчальні настанови пропоновані форми чи повідомлення; вилучення попереднього довідкового матеріалу з MC зміни слововживання як визначено в 3.3; довідковий додаток який містить перелік значень одиниць величин якщо в країні що приймає стандарт використовують відмінну систему одиниць фізичних величин. Принципу зворотності.дотримано. Змінено Зміна № 1 Примітка. Будь-які зміни в поданні документа наприклад пов язані з нумерацією сторінок видом і розміром шрифту тощо особливо в електронній формі не впливають на ступінь відповідності 4.3 Модифіковані стандарти 4.3.1 Національний стандарт модифікований щодо MC за таких умов: має технічні відхили які точно визначено і пояснено; національний стандарт відтворює структуру MC Зміни в структурі дозволено тільки тод.. коли вони гарантують легке порівняння змісту і структури обох стандартів. 4.3.2 Для прозорості та простежності рекомендовано через національний стандарт приймати тільки один MC. За певних умов можна здійснити прийняття декількох MC через один національний стандарт. Але це можливо тільки тоді коли користувачеві легко порівнювати зміст з переліком визначених та пояснених змін Модифікований стандарт може також містити зміни дозволені в ідентичних стандартах. Принципу зворотності не дотримано. 4.3.3 Модифіковані стандарти можуть охоплювати такі випадки: а «Зміст національного стандарту менший за обсягом» Національний стандарт застосовує з MC тільки більшу частину вимог має не такі жорсткі вимоги тощо; Змінено Зміна № 1 б «Зміст національного стандарту більший за обсягом» Національний стандарт додає аспекти чи види має жорсткіші вимоги містить додаткові вимоги тощо; в «Національний стандарт змінює частину MC». Частина змісту ідентична але національний стандарт і MC містять деякі відмінні вимоги: г «Національний стандарт передбачає можливість альтернативного вибору» Національний стандарт містить положення вимоги однакового статусу які можуть бути альтернативою тим що зазначені в MC Приклади переліків технічних відхилів та їх пояснень наведено в додатку А. Змінено Зміна № 1 Примітка. Національний стандарт може охоплювати MC повністю і може містити додаткові технічні положення які не є частина прийнятого MC. У цьому разі ступінь відповідності MC модифікований або «нееквівалентний» залежить від того чи точно визначено відмінності і чи зведено у перелік і пояснено технічні відхили навіть якщо частина стандарту що являє собою долучений MC могла не зазнати жодних модифікацій. 4.4 Нееквівалентні стандарти 4.4.1 Національний стандарт нееквівалентний MC за таких умов: має технічні відхили та або редакційні зміни які не визначено і не пояснено; Змінено Зміна № 1 має зміни в структурі стандарту які не гарантують легкого порівняння змісту і структури обох стандартів і які точно не є ідентифіковані має меншу частину положень MC. Змінено Зміна № 1 4.4.2 Цей ступінь відповідності не передбачає прийняття MC Змінено Зміна № 1 Примітка Нееквівалентні стандарти не є гармонізовані. 5 МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 5.1 Загальні положення 5.1.1 Цей підрозділ описує методи прийняття MC і його можна застосовувати до перших двох ступенів відповідності 42 та 43 . Він також подає переваги та недоліки цих методів Змінено Зміна № 1 5.1.2 Методи прийняття що мають переваги подано в 5.5 див. також додаток Б короткий виклад взаємозв'язку між ступенями відповідності та методами прийняття . Змінено Зміна № 1 5.1.3 У будь-якому національному стандарті через який приймають MC будь-яким методом повинно бути чітко зазначено ідентифікацію MC. Для прийняття методом «обкладинки» чи «передруку» ідентифікація MC повинна містити на видному місці наприклад на обкладинці позначення MC назву принаймні однією з офіційних мов якими MC було опубліковано дату чи рік опублікування і ступінь відповідності розділ 4 . 5.1.4 За прийняття MC усі опубліковані зміни і технічні поправки до нього потрібно долучити до національного стандарту. Примітка. Зміни і технічні поправки опубліковані після прийняття MC треба прийняти якомога швидше 5.1.5 У разі посилання на розроблення електронних версій стандартів організації зі стандартизації можуть використовувати нові методи прийняття яких нема в цьому стандарті або об'єднати комбінувати наявні методи. У такому випадку використовуваний метод не буде належати до методів цього стандарту. Але рекомендації стосовно вибору і позначання відповідності залишаються в силі Примітка. Приклади різного типу повідомлень про прийняття MC подано в додатку В. 5.2 Підтвердження Змінено Зміна № 1 5.2.1 За цього методу національний орган оголошує що MC має статус національного стандарту. Підтверджувапьне повідомлення має бути опубліковано. Підтверджувальне повідомлення може містити відповідні інформацію чи інструкції і його слід публікувати тільки в тому випадку коли умови 4.2 а виконуються. Кожне Підтверджувальне повідомлення повинно стосуватися тільки одного MC і охоплювати будь-які опубліковані зміни та чи технічні поправки 5.2.2 Підтверджувальне повідомлення може встановлювати єдине національне державне позначення для кожного підтверджуваного MC. В іншому випадку слід використовувати позначення MC 5.2.3 Підтверджувальне повідомлення можна подавати в офіційному бюлетені інформаційному покажчику стандартів та чи як самостійний документ. Текст MC до підтверджувального повідомлення не додають. 5.2.4 Метод підтвердження процедурно є найпростішим методом прийняття. Він не потребує передруку тексту MC. Однак Підтверджувальне повідомлення не можна використати без MC і тому останній повинен бути доступним для користування. Крім того якщо підтверджувальне повідомлення не має свого власного ідентифікаційного позначення то може буде складно відстежувати MC як такий Що його прийнято в національній стандартизації 5.3 Обкладинка Змінено Зміна № 1 5.3.1 Міжнародний стандарт разом з будь-якими опублікованими змінами та чи технічними поправками можна видати методом «Обкладинки» за якого до примірника MC додають національну обкладинку. Цей метод застосовується за наявності примірників не копій одного і того самого MC. За цього методу на відміну від методу «Підтвердження» всю інформацію про прийняття MC подають на обкладинці чи в національному додатку Текст MC наводять без будь-яких змін. Змінено Зміна № 1 5.3.2 Обкладинка повинна мати національне позначення стандарту і за ідентичного 4.2 "й модифікованого 4.3 ступеня відповідності MC ставатиме частиною національного фонду нормативних документів Кожна обкладинка повинна стосуватися тільки одного MC охоплюючи будь-які наявні зміни та чи технічні поправки Змінено Зміна № 1 Липкі етикетки штампи чи інші засоби застосовані до MC є еквівалентні обкладинкам. Оскільки штампи або етикетки обмежують місце надання інформації вказівок чи приміток їх не потрібно застосовувати як обкладинки якщо національний стандарт не є ідентичний MC. 5.3.3 Обкладинка на звороті повинна мати інформацію та вказівки щодо стандарту а також .нфор-мацію стосовно редакційних змін. За потреби слід подавати посилання на додаток в якому наводять перелік технічних відхилів та пояснюють їх причини і посилання на MC. Змінено Зміна № 1 Всю інформацію та вказівки подають українською мовою Назву стандарту за цього метсду не змінюють Долучено Зміна № 1 5.3.4 Метод обкладинки має перевагу в тому що не потребує передрукування і використов>еться повний текст MC Змінено Зміна № 1 Примітка до 5 3 Згідно з ДСТУ 1 5 на першій сторінці обкладинки друкують титульний аркуш стандарт який має містити всі відомості зазначені в цьому розділі 5.4 Перевидання Змінено Зміна № 1 5.4.1 Загальні положення Є три методи перевидання а саме передрук 5.4.2 переклад 5.4.3 і перероблення прийняття за новим проектом 5.4.4 . 5.4.2 Передрук 5.4.2.1 MC друкують як національний стандарт прямим репродукуванням опублікованого документа фотографуванням скануванням або з електронного файлу . Національний стандарт може мстити: а національну обкладинку титульний аркуш національний вступ 5 4.2.2 ; Змінено Зміна № 1 б переклад тексту 5.4.3 ; в інший заголовок 4.2 та 5.4.2.4 ; г наявні технічні поправки та чи зміни 5.1.4 до MC д національний інформаційний матеріал у національному вступі примітках чи додатках розліл 6 ; е редакційні зміни чи технічні відхили розділ 6 5.4.2.2 У національному вступі подають інформацію чи інструкції стосовно національного прийняття стандарту зокрема: Змінено Зміна № 1 а оригінальну назву джерела публікації та позначення з роком опублікування наприклад ISO 9000:2000 Quality menegement systems Fundamentals and Vocabulary. Примітка. Назву слід писати однією з офіційних мов публікації MC. б національний орган відповідальний за стандарт наприклад номер та назву технічного комггету ; в за потреби докладну інформацію щодо редакційних змін та їх перелік; Змінено Зміна № 1 г за потреби довідку щодо технічних відхилів та чи змін у структурі разом з іх поясненнями або довідку щодо додатка в якому подано таку інформацію. Примітка. Приклади національного вступу подано в додатку Г. 5.4.2.3 За цього методу до MC одержаного за 5 4.2.1 долучають національні структурні елементи: «Обкладинку» «Титульний аркуш» «Передмову» «Національний вступ» «Бібліографічні дані» MC подають мовою міжнародної організації якою його було видано і без будь-яких змін. інформацію та вказівки щодо редакційних змін приміток технічних відхилів подають українською мовою в національному вступі. За потреби можна подавати тотожний переклад MC українською мовою який долучають де стандарту окремим національним додатком. Змінено Зміна № 1 5.4.2.4 Для узгодження з чинними стандартами системами національних стандартів назву національного стандарту може бути змінено відносно назви прийнятого MC Проте назву MC треба точно зазначити на обкладинці або в передмові. Змінено Зміна № 1 Примітка Рекомендовано подавати пояснення зміни назви в національному вступі стандарту. 5.4.2.5 Технічні поправки та зміни до MC опубліковані до прийняття його як національного стандарту потрібно долучити до національного стандарту 5.1.4 . Примітка. Метод позначення долучених поправок та змін відповідно до 6.1.6. інформацію про будь-які долучені зміни тощо та пояснення щодо позначення потрібно зазначити у національному вступі. Змінено Зміна № 1 5.4.3 Переклад з передрукуванням чи без передрукування оригіналу Змінено Зміна № 1 5.4.3.1 Якщо національний стандарт це тільки переклад його можна опублікувати як двомовний або одномовний. У будь-якому випадку додають національний вступ 5.4.2.2 . Змінено Зміна № 1 5.4.3.2 Якщо за перекладу одномовний національний стандарт оголошено «ідентичним» узгодженість з оригіналом MC забезпечує переклад тобто застосовується принцип зворотності. 5.4.3.3 Двомовні видання що містять текст стандарту офіційною мовою міжнародної організації якою його було видано та українською мовою можуть містити інформацію що підтверджує юридичну силу оригіналу чи перекладу. За відсутності такої інформації обидві версії мають однакову юридичну силу. Змінено Зміна № 1 5.4.3.4 І одномовні і двомовні видання можуть містити примітки в яких зазначено редакційні зміни та чи технічні відхили їх подають після пункту якого еони стосуються та чи зазначають у національному вступі. Ступінь відповідності залежить від редакційних змін і чи технічних відхилів. 5.4.3.5 В одномовних виданнях потрібно зазначити з якої мови зроблено переклад. 5.4.3.6 За двомовного видання два тексти повинні бути ідентичними за змістом і оформленням. Долучено Зміна № 1 5.4.4 Перероблення прийняття за новим проектом 5.4.4.1 Якщо MC видано як національний стандарт і національний стандарт не є передрук або тотожний переклад MC то це вважають переробленням прийняття за новим проектом . 5.4.4.2 Якщо MC перероблюють як національний стандарт у національному стандарті треба зазначити що MC був перероблений і слід вказати на наявність чи відсутність відхилів у національному стандарті від MC. Якщо є відхили тоді треба подати в національному вступі їх причини а відхили потрібно позначити в тексті одним із способів зазначених у розділі 6 5.4.4.3 Хоча перероблення і є дійовим методом прийняття MC можливість пропустити важливі технічні відхили які можуть бути замасковані змінами у викладі положень чи вживанні слів утруднює порівняння MC з національним стандартом і визначення ступеня їх відповідності. Перероблення утруднює перевірку ступеня відповідності національних стандартів різних країн. 5.5 Вибір методу прийняття 5.5.1 Якщо не зроблено редакційних змін чи технічних відхилів підходить будь-який метод прийняття із згаданих у пунктах 5.2 5.4 хоча метод передруку повного тексту 5.4.2 рекомендовано для тих країн чия мова одна з офіційних мов ISO/IEC. Коли йдеться про переклад слід розглядати проблему узгодження перекладу з текстом оригіналу 5.5.2 Якщо редакційні зміни чи технічні відхили неминучі рекомендовано використовувати метод передруку 5.4.2 чи метод перекладу 5.4.3 із долученням відхилів у текст і чи в додаток Можливо також використовувати метод обкладинки залежно від типу обкладинки та кількості інформації яку повинні подати. Метод обкладинки рекомендовано застосовувати для прийняття MC на які є посилання у національному стандарті через який приймають MC методом перекладу Позначення технічних відхилів та редакційних змін відповідно до розділу 6. 5.5.3 Перероблення стандартів не рекомендовано через причини зазначені в 5.4.4.3. Примітка. Приклади пояснювальних приміток для різних типів прийняття подано в додатку В 5.5.4 Усі MC які приймають в Україні зазначеними вище методами повинні відповідати вимогам чинного законодавства України та чинних нормативних документів 6 МЕТОДИ ПОЗНАЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА РЕДАКЦІЙНИХ ЗМІН 6.1 Загальні положення 6.1.1 У національному стандарті має бути: а пояснення у формі національного вступу 5.4 2.2 і в місцях по тексту де це доречно або на звороті обкладинки для 5.3; Змінено Зміна № 1 б додаток що описує будь-які редакційні зміни та чи технічні відхили та пояснює чому їх було зроблено і як їх позначено в тексті національного стандарту. 6.1.2 Якщо технічних відхилів та причин що їх пояснюють чи редакційних змін небагато їх можна розмістити в національному вступі. 6.1.3 Конкретні специфічні відхили або рекомендації з відповідними перехресними посиланнями можна також долучити до національного вступу. Як альтернатива їх можна долучити до тексту чи до спеціального національного додатка. Примітка. Приклад національного вступу наведено в додатку Г. 6.1.4 Якщо до тексту долучено будь-які національні пояснювальні примітки редакційні зміни та чи технічні відхили зроблені з посиланнями на MC їх треба розміщувати безпосередньо тісля пункту до якого вони належать і чітко виділяти в тексті MC наприклад рамкою чи однією вертикальною рискою | зліва на березі проти відповідного тексту. Змінено Зміна № 1 Їм повинні передувати такі написи: «Національна примітка» чи «Національне пояснення» якщо їхній зміст не виходить за межі редакційних змін; та чи «Національний відхил» якщо його зміст виходить за межі редакційних змін. 6.1.5 Іншим методом виділення пояснювальних приміток редакційних змін чи технічних відхилів одним з тих що не потребують розрізання та складання тексту MC є використання однієї вертикальної риски | на березі щоб виділити відповідний текст MC який має бути змінено Національні примітки зміни та чи відхили потім збирають разом у додатку в юнці документа з поданням перехресних посилань на пункт MC. Зміни з нормативними відхилами і обґрунтуванням причин цих відхилів збирають в одному додатку а інформативні примітки та настанови в іншому. Змінено Зміна № 1 Примітка. Приклади викладу технічних відхилів подано в додатку А 6.1.6 У процесі прийняття MC слід враховувати чинні до нього зміни та чи технічні поправки х можна долучити безпосередньо до тексту або подати в кінці документа. Змінений ними текст потрібно виділити в основному тексті стандарту подвійною рискою на березі || . Це надає можливість відр зняти національні вимоги одна риска від міжнародних змін Змінено Зміна № 1 Риски на березі слід виконувати суцільною основною лінїію згідно з ГОСТ 2.303. 6.2 Посилання на інші міжнародні стандарти 6.2.1 Якщо в прийнятому MC є посилання на інші MC посилання треба залишити без змін незалежно від чинності цих стандартів через національне прийняття чи їхнього статусу як національних стандартів. Якщо інші документи повинні замінити ті які подано s оригіналі для модифікованих стандастів то їх потрібно зазначити в національній примітці або в національному вступі. Змінено Зміна № 1 Примітка. Ці рекомендації' не поширюються на посилання які тільки інформують проте може бути корисним їх дотримування 6.2.2 Якщо MC на які є посилання прийнято як національні стандарти про це треба зазна-ити в національному вступі і потрібно подати їхні національні позначення. Якщо немає чинних національних документів про це також має бути зазначено. Зручним методом зазначення взаємозв'язку є надання переліку у вступі який містить позначення відповідних стандартів і ступінь іх відповідності. Документи на які є посилання потрібно подати саме так як у MC. Технічний комітет розробник відповідальний за національний стандарт повинен перевірити всі зазначені національні стандарти щоб гарантувати їх відповідність і чинність з урахувапням стандарту який приймають. Примітка. Якщо виявлено помилку в MC. у національній виносці подають виправлення. і інформацію про це надсилають до відповідної міжнародної організації. 6.2.3 Якщо деякі MC на які є посилання не прийнято як національні стандарти у тому числі й таю вимоги яких протирічать вимогам чинного законодавства і чинних нормативних документів тоді в національному вступі потрібно зазначити документи що вважаються чинними замість зазначених MC. якщо посилання на MC не вважають прийнятним. Також потрібно подати інформацію стосовно будь-яких технічних відхилів від міжнародних стандартів у національних документах якими зам.нено міжнародні. Коли документ що замінює MC на який є посилання не є ідентичний національний стандарт то стандарт в якому є посилання вважають таким що містить технічний відхил і отже має «модифіковану» відповідність. 6.2.4 Якщо MC на який є посилання не прийнято як національний стандарт. і відсутній чинний замість нього документ слід про це зазначати у національному вступі дописавши: «Копію документа можна отримати в Національному фонді нормативних документів» 6.2.5 Якщо посилання стосуються окремих положень пунктів чи розділів MC який не прийнято як національний стандарт то можна необхідні вимоги у формі витягу з цього MC подавати українською мовою у тотожному до MC перекладі в додатку до стандарту який приймають для методів 5.4.3 та 5.4.4 . 7 СПОСОБИ ПОЗНАЧАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЗА ІДЕНТИЧНОГО СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИМ І РЕГІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТАМ Змінено Зміна № 1 7.1 Загальні положення Коли національні стандарти є ідентичні 4.2 до MC це має бути зрозуміло відразу а не після ознайомлення із змістом. 7.2 Позначення 7.2.1 Коли повний текст MC прийнято через національний стандарт так що MC або повністю передруковано або на нього є посилання у разі підтверджувального повідомлення чи обкладинки або переклад є тотожний можна використовувати будь-який з двох способів позначання згідно з 7.2.2. 7.2.2 Рекомендоване позначення для ідентичного стандарту складається з позначення індексу та номера MC сполученого або згрупованого з національним індексом ДСТУ або індексом та номером а та б нижче . Залежно від вибраного способу рік опублікування MC та чи національного стандарту потрібно долучати до позначення додаток Д . Змінено Зміна № 1 Застосовують такі способи позначання спосіб а є більш прийнятним : а сполучення тільки з національним індексом. Національний індекс відокремлюється від позначення MC проміжком Приклад Якщо стандарт ДСТУ є ідентичний до ІЕС 61642 довідкове позначення національного стандарту буде таке: ДСТУ ІЕС 61642:2000*1. Це часто називають «позначення в один рядок» з очевидних причин це те саме що можна сказати: «Позначення національного стандарту ІЕС 61642». Використання цього способу засвідчує пряму й очевидну ідентичність з MC; б групування з національним позначенням індексом та номером Приклад ДСТУ 8787:2003 ISO 13616:1996 Це позначення називають «подвійне позначення на два рядки». Це позначення можна також подавати в один рядок з використанням похилої риски для відокремлення двох складових позначення. Приклад ДСТУ 8787:2003/ISO 13616:1996 ДСТУ 8728:2003/ISO/IEC 5728:1996; Долучено Зміна №1 Примітка Цей спосіб найефективніший якщо національний стандарт видано як серію окремо виданих частин з яких тшькі деякі ідентичні MC. У другому прикладі похилу риску після року прийняття національного стандарту слід виділяти товщиною і довжиною від другої похилої риски. Змінено Зміна № 1 Обидва способи однорядковий та подвійного позначення на два рядки можна застосовувати тільки за ідентичного ступеня відповідності MC. У разі прийняття стандарту за модифікованого ступеня відповідності дозволено тільки національний номер тобто жоден вибір ні а ні б не дозволено. Змінено Зміна № 1 * Тут і далі використано умовні позначення національних стандартів і технічних комітетів ТК з огляду на те Що цей документ приймається вперше а також міжнародні стандарти подано в Настанові ISO/IEC 21:1999. 8 СПОСОБИ ПОЗНАЧАННЯ СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ 8.1 Загальні положення Рекомендовано використовувати систему позначання що якнайзрозуміліше для користувача встановлює відповідність між MC та національним стандартом. Таку саму інформацію потрібно подати в каталогах та інших інформаційних виданнях. 8.2 Ступені відповідності та їхні скорочення Ступінь Відповідності Опис Скорочення Ідентичний Національний стандарт ідентичний MC якщо: а національний стандарт ідентичний за технічним змістом структурою та вживанням слів або б національний стандарт ідентичний за технічним змістом але він може містити мінімальні редакційні зміни згідно з 4.2. Принципу зворотності дотримано IDТ Модифікований Національний стандарт модифікований щодо MC якщо дозволені технічні відхили чітко визначено та пояснено. Національний стандарт відтворює структуру MC дозволені зміни у структурі допустимі за умови що змінена структура дає змогу порівнювати зміст обох стандартів. Модифіковані стандарти також містять зміни дозволені в разі ідентичної відповідності. Принципу зворотності не дотримано MOD Нееквівалентний Національний стандарт нееквівалентний MC. якщо має зміни в технічному змісті і структурі будь-які зміни чітко не визначено немає чіткої відповідності між національним стандартом та MC Примітка Цей ступінь відповідності не узаконює прийняття MC Змінено Зміна № 1 NEQ 8.3 Позначення ступеня відповідності в національному стандарті Для позначення ступеня відповідності потрібно використати систему рекомендовану у 8.2. Позначення чи скорочення ступеня відповідності потрібно подати після назви національного стандарту та позначення MC зазначивши його рік опублікування. Змінено Зміна № 1 Потрібно вживати такі позначення або скорочення: «ідентичний» чи «IDT» стосовно 4.2; «модифікований» чи «MOD» стосовно 4.3; «нееквівалентний» чи «NEQ» стосовно 4.4. В усіх випадках рік опублікування національного стандарту слід вставити між позначенням національного стандарту та його назвою Приклади ідентичний стандарт: ДСТУ ISO 6051:2003 Фотографія Оброблені знімки відтворення. Методи зберігання 1506051:1997 IDT ДСТУ 6725:2003 Кліматичні випробування Частина 1 Загальні положення та настанови ІЕС 60068-1:1998 ІЕС60068-1:1998 ІDT модифікований стандарт: ДСТУ 2345:2003 Трансформатори струму ІЕС 60185.1987 MOD ; нееквівалентний стандарт: ДСТУ 567:2003 Годинники для водолазів та допоміжні пристрої ISO 6425:1996 NEQ . 8.4 Позначення ступеня відповідності в переліках каталогах та інших довідниках У переліках каталогах базах даних тощо позначення стандартів потрібно доповнити відповідними роками опублікування національного стандарту та MC. Якщо не подано назву стандартів у переліках та каталогах після позначення національного стандарту треба подати в дужках позначення відповідного MC із зазначенням ступеня його відповідності. Змінено Зміна № 1 Приклади ідентичний стандарт: ДСТУ ISO 6051:2003 ISO 6051:1997 IDT модифікований стандарт: ДСТУ 2345:2003 ІЕС 60185.1987 MOD нееквівалентний стандарт: ДСТУ 2567:2003 ISO 6425:1996 NEQ Скорочення яке вживають згідно зі зведеною таблицею 8.2 потрібно пояснити використанням описів з 8.2. Необхідно робити посилання також на Настанову ISONET* в якій подано правила щодо позначення відповідності у разі застосування бази даних. 9 ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ Викладено в новій редакції Зміна № 1 9.1 Оформлювати стандарт зокрема першу сторінку треба згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та цим стандартом. 9.2 Для методів «Обкладинка» 5.3 «Передрук» 5.4.2 структурні елементи MC їх виклад і зміст залишають без змін. Для методів «Передрук» 5.4.2 «Переклад» 5.4.3 і «Перероблення» 5.4.4 національні структурні елементи «Титульний аркуш» «Передмову» «Зміст». «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» треба оформлювати згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та цим стандартом 9.3 Обкладинку для методу «Обкладинка» 5.3 оформлюють з урахуванням вимог 5.1.3 5.3 2 5 3.3. Обов'язково треба зазначити хто виконав національний стандарт «Внесено» прізвища офор-млювачів стандарту «Оформлення» надало чинності ступінь відповідності його MC термін упровадження код класифікаційного угруповання за ДК 004 за його відсутності у MC. На обкладинці титульному аркуші подають позначення національного стандарту його назву українською мовою і інформацію щодо MC згідно з 5.1.3. Назву стандарту за цього методу не змінюють 9.4 Для методів «Обкладинка» 53 на звороті обкладинки і «Перевидання» 5.4 у пункті 3 передмови в кінці тексту в усіх національних стандартах через які приймаються європейські стандарти за ідентичного чи модифікованого ступеня відповідності згідно з вимогою Центрального Секретаріату CEN від 24 березня 1997 p. «Correspouding organizations» треба зазначати: «Цей стандарт видано з дозволу CEN» 9.5 Для методу «Перевидання» 5.4 позначення і назву MC однією з офіційних мов на обкладинці не подають їх треба подавати у передмові та національному вступі. 9.6 Якщо назва національного стандарту відрізняється від назви MC то на обкладинці і титульному аркуші для методу «Перевидання» 5.4 треба подати тільки нову назву українською мовою. На першій сторінці для методів «Переклад» 5.4.3 і «Перероблення» 5.4.4 треба також подати нову назву трьома мовами згідно з ДСТУ 1.5 без позначення в дужках відповідного MC і ступеня його відповідності. 9.7 Приклади оформлення титульних аркушів для ідентичних модифікованих національних стандартів для методу «Обкладинка» 5.3 а також модифікованих і нееквівалентних стандартів подано в додатку Е. 9.8 Національну передмову подають у стандартах для методів «Перевидання» 5.4 . 9.9 Оформлення передмови для методу «Передрук» 5.4.2 9.9.1 Для ідентичних національних стандартів зазначають: 1 «ВНЕСЕНО:» «ОФОРМЛЕННЯ:» 2 «НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від № з дата номер дата наказу 3 «Національний стандарт відповідає позначення назва мовою оригіналу назва українською мовою в дужках Ступінь відповідності ідентичний IDT » 4 Згідно з 4.3.2.4 ДСТУ 1.5 9.9.2 Для модифікованих національних стандартів зазначають. 1 «РОЗРОБЛЕНО:» «РОЗРОБНИКИ » 2 «ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТИ: наказ Держспоживстандарту України від № з дата номер дата наказу 3 «Національний стандарт відповідає позначення назва мовою оригіналу назва українською мовою в дужках в частині окрім коротка назва частини стандарту українською мовою або перелік розділів пунктів підпунктів в яких є технічні відхили Ступінь відповідності модифікований MOD » 4 Згідно з 4.3 2.4 ДСТУ 1.5 9.10 Оформлення передмови для методу «Переклад» 5.4.3 : 9.10.1 Для ідентичних національних стандартів тільки для методу «Переклад» 5.4 3 зазначають 1 «ВНЕСЕНО:» «ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:» 2 «НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від № з дата номер дата наказу 3 «Національний стандарт відповідає позначення назва мовою оригіналу назва українською мовою в дужках Ступінь відповідності ідентичний IDT » Переклад з мова оригіналу познака мови 4 Згідно з 4.3.2 4 ДСТУ 1.5 9.10.2 Для модифікованих і нееквівалентних національних стандартів зазначають: 1 «РОЗРОБЛЕНО:» «РОЗРОБНИКИ:» 2 «ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Держспоживстандарту України від № з дата номер дата наказу 3 «Національний стандарт відповідає позначення назва мовою оригіналу назва українською мовою в дужках у частині крім коротка назва частини стандарту українською мовою або перелік розділів пунктів підпунктів в яких є технічні відхили Ступінь відповідності модифікований MOD або нееквівалентний NEQ Переклад з мова оригіналу познака мови 4 Згідно з 4.3.2.4 ДСТУ 1.5 9.11 Структурний елемент «Національний вступ» як обов'язковий елемент подають у національному стандарті тільки для методу «Перевидання» 5.4 . Приклади оформлення національних вступів подано в додатку Г. 9.11.1 Загалом у національному вступі зазначають відомості за 5.4.2.2 5.4.2.4 5.4.2.5 а саме: відповідність національного стандарту MC Подають назву MC мовою оригіналу і в дужках українською мовою; назву національного технічного комітету відповідального за національний стандарт і те що вимоги національного стандарту відповідають чинному законодавству України перелік внесених редакційних змін. Якщо національний стандарт має змінену назву то треба подати пояснення та обґрунтування цієї зміни; відомості щодо національних приміток і технічних відхилів прийнятих змін до MC змін у структурі стандарту і як їх наведено в тексті або національний додаток в якому подано таку інформацію; що структурні елементи національного стандарту; «Титульний аркуш» «Передмову» «Національний вступ». «Бібліографічні дані» і національний стандарт оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5 ДСТУ 1.7. інформацію щодо інших національних додатків; перелік національних стандартів України ДСТУ ідентичних чи модифікованих MC посилання на які є в MC що приймається або довідку щодо національного додатка в якому подано таку інформацію; перелік MC на які є посилання у тексті національного стандарту і які не мають чинності в Україні. Треба зазначити що копії цих стандартів можна отримати в Національному фонді нормативних документів; інформацію щодо чинності MC на які є посилання і національних стандартів які діють замість них на час прийняття MC як національного стандарту; інші дані за необхідності. 9.11.2 У національному вступі може бути подано відомості що стосуються причин упровадження національного стандарту зв'язок з іншими стандартами національної стандартизації. 9.12 Структурний елемент «Зміст» треба подавати для методів «Переклад» 5.4.3 і «Перероблення» 5.4.4 в новій редакції з урахуванням усіх структурних змін у тексті національного стандарту. 9.13 Структурний елемент «Бібліографічні дані» для методу «Передрук» треба подавати українською мовою у разі його відсутності в MC. Код класифікаційного угруповання треба уточнювати за ДК 004 у разі прийняття MC із зміненою назвою. Якщо в бібліографічних даних MC нема класифікаційного коду його треба зазначити в національному вступі. 9.14 За необхідності введення нових додаткових розділів їх треба подавати в кінці національного стандарту або в національних додатках до нього або замість вилучених для модифікованих та нееквівалентних стандартів розроблених методом «Перекладу» 5.4.3 чи «Перероблення» 5.4.4 щоб не змінювати змісту структури і послідовності пунктів та позначень в MC Національні додатки треба позначати літерами української абетки за 4.12.3 ДСТУ 1.5 з проставленням перед літерою що позначає додаток літери «Н» Національний Приклад «Додаток НА». 9.15 Метод «Передруку» 5.4.2 рекомендовано застосовувати в першу чергу для впровадження MC виданих російською мовою для забезпечення можливості користування ними без перекладу Структуру національного стандарту за цього методу не змінюють. 9.16 Метод «Перекладу» 9.16.1 Переклад MC треба виконувати тотожно і тільки з мови оригіналу Офіційну мову ориг налу MC з якої зроблено переклад та її познаку згідно з ДСТУ ISO 639 треба зазначати в передмові 9.10.1 і 9.10.2 пункт 3 . Наприклад для передмови: «Переклад з англійської en » «Переклад з французької fr » 9.16.2 У національному стандарті дозволено не подавати структурний елемент «Вступ» MC чи регіонального стандарту якщо в ньому нема відомостей щодо причин його розроблення та про інші частини стандарту. 9.16.3 У розділі «Нормативні посилання» позначення і назви MC треба подавати так як їх подано в оригіналі MC. Назви стандартів треба подавати мовою оригіналу. Переклад назв MC треба подати у «Національному поясненні» оформленому відповідно де 5.1.4 після переліку MC або в національному додатку. Якщо деякі MC на які є посилання прийнято як ідентичні чи модифіковані національні стандарти про це треба зазначити у національному вступі і перелік цих стандартів треба подати у національному додатку до стандарту. У переліку наводять позначення згідно з 8.3. та назви національних стандартів українською мовою. 9.16.4 У розділі «Терміни та визначення понять» за наявності в MC треба подавати терміни так як іх прийнято в Україні а визначення понять тотожно оригіналу. Терміни треба подавати українською мовою зазначаючи у дужках термін мовою оригіналу його скорочення якщо є . Якщо визначення в чинних національних стандартах і оригіналі MC мають суттєві розбіж-юсті доцільно такі терміни та їхні визначення подати в порівняльній таблиці у національному додатку до стандарту. Якщо MC має скорочення термінів виразів зокрема короткі формь складені з початкових літер слів їх подають у розділі «Терміни та визначення понять» як скорочення складені з початкових літер слів українських термінів. Примітка. У тексті національного стандарту подають тільки скорочення українських термінів Дозволене подавати без зміни широковживані іншомовні скорочення наприклад. GSM PAL SECAM. 9.16.5 Літерні познаки які є в MC треба подати так як їх подано в тексті MC. Якщо літерні познаки понять у MC відрізняються від прийнятих в Україні то в окремій таблиці в національному додатку треба навести відповідні їм познаки так як іх прийнято в Україні 9.16.6 В ідентичному стандарті зберігають посилання на документи. інформацію про які наведено в структурному елементі MC «Бібліографія». Наявну в ньому інформацію подають як правило без перекладу. Дозволено через «Національне пояснення» подавати переклад назв документів назеде-них у бібліографії за умови забезпечення тотожності перекладу. Назви органів які затвердили документ або прізвища авторів треба подавати мовою оригіналу без перекладу . 9.16.7 У додатках національного стандарту треба зберігати познаки додатків MC з використанням літер латинської абетки. Також треба зберігати літери латинської абетки і в переліках по тексту. 9.16.8 Графічний матеріал треба подавати так як його подано в MC Усі написи пояснювальні дані треба подавати українською мовою. Літерні познаки на них не змінюють. 9.16.9 Технічні відхили пояснення до них рекомендовано наводити безпосередньо після підрозділів пунктів підпунктів абзаців до яких вони належать згідно з 6.1.4 Обґрунтовання -юяс-нення поданих відхилів змін треба подавати в національному додатку чи національному вступ. Перед поясненням треба писати «Пояснення» додаток А Викладаючи вимоги до тексту треба вживати слова: «замінити» «доповнити» «вилучити» За потреби додаткові або альтернативні вимоги можна подати в національному додатку. Обґрунтовання потреби наведення національного додатка треба подавати після його заголовка в дужках. 9.16.10 За потреби в модифікованих стандартах можна вилучити окремі розділи підрозділи пункти підпункти і додатки MC які недоцільно або завчасно застосовувати в національній стандартизації за певних причин. Відповідне обґрунтований треба подати в національному вступі. Текст вилучених елементів треба навести в окремому довідковому національному додатку. 9.16.11 Внесення змін вилучення або додання нового тексту може спричинити зміну структури модифікованого стандарту відносно MC що ускладнить порівнювання цих стандартів у разі посилання на них у міжнародній торгівлі і особливо у разі підготування зміни до модифікованого національного стандарту. У цьому разі треба подати довідковий додаток в якому в табличній формі навести порівняння структур цих стандартів а також пояснити причини які зумовили їх відмінність. Цей додаток розміщують останнім у національному стандарті. Приклад зміни структури у модифікованому стандарті подано в додатку Ж. 9.17 MC за модифікованого ступеня відповідності можна приймати методами «Передрук» 5.4.2 використовуючи текст MC без перекладу і «Переклад» 5.4.3 використовуючи тотожний переклад тексту MC українською мовою згідно з вимогами цього стандарту та з внесенням відповідних технічних відхилів згідно з 4.3 розділу 6 і цього розділу Критерієм величини обсягу допустимих технічних відхилів у модифікованих стандартах є забезпечення гармонізації національного стандарту з MC тобто забезпечення «взаємозамінності виробів процесів і послуг чи загальне однозначне розуміння результатів випробування або інформації поданої відповідно до цих стандартів» 8.1 ДСТУ 1.1 . Зміни в структурі і технічному змісті дозволено за умови що вони гарантують легке порівняння технічного змісту і структури обох стандартів 4.3.1 ; чіткої їх ідентифікації і пояснення причин відхилів. 9.18 Метод «Перероблення» 5.4.4 не рекомендовано як метод для прийняття MC 5.4.4.3 . За потреби розроблення національного стандарту на засадах відповідного MC його треба розробляти згідно з вимогами ДСТУ 1.5 як нееквівалентний стандарт. Передмову при цьому треба оформити за 9.10.2 цього стандарту. У пункті 3 передмови після позначення і назви MC треба зазначити в дужках: « Прийняття за новим проектом ». Ступінь відповідності нееквівалентний NEQ ». 9.19 Прийняття термінологічних MC як національних стандартів може бути виконано тільки за їх ідентичного ступеня відповідності методом «Перекладу» Текст MC треба перекладати тільки з однієї з мов наведених у MC про що треба зазначити в передмові. Назва національного стандарту структура його технічного змісту нумерація розділів підрозділів терміностатей і їх розміщення повинні відповідати MC. Дозволено робити зміни тільки редакційного характеру. Якщо MC є словник то у назві національного стандарту замість слова «словник» яке є у назві MC треба писати: «словник термінів» Опису сфери застосування як доповнення до «Сфери застосування» MC та загальних пояснень до національного стандарту згідно з додатком Е ДСТУ 3966 не виконують. Терміни подані в MC вважають у національному стандарті іншомовними відповідниками українських термінів. Абеткові покажчики термінів MC у національному стандарті подають так як їх подано в MC. Українські терміни-словосполуки треба подавати у прямому порядку слів. Розміщення терміностатей і іншомовних відповідників треба виконувати згідно з ДСТУ 3966 див. додаток Ж Іншомовні відповідники подають тільки ті які є в MC і без зазначення у квадратних дужках джерела інформації Абетковий покажчик українських термінів треба подавати довідковим національним додатком Пояснення примітки редакційні зміни треба подавати згідно з вимогами цього стандарту. 10 ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 10.1 Прийняття MC наведеними вище методами потрібно виконувати відповідно до плану національної стандартизації враховуючи норми чинного законодавства України вимоги стандартів національної стандартизації України ДСТУ 1.0 ДСТУ 1.2 та вимоги цього стандарту. Змінено Зміна № 1 10.2 Технічне завдання розроблюють згідно з ДСТУ 1.2 Воно складається з таких розділів підстава для прийняття MC призначеність і метод прийняття MC; етапи робіт і терміни їх виконання; порядок приймання роботи; додаткові вказівки; перелік організацій з якими треба узгодити проект національного стандарту. Розсилання на відгук першої редакції не передбачено. 10.3 Для всіх методів прийняття MC як національних стандартів окрім 5.2 на узгодження надсилають проект національного стандарту оформлений згідно з вимогами цього стандарту пояснювальну записку а за потреби звід зауваг і пропозицій у разі повторного розгляду. Для проектів національних стандартів оформлених за методами «Обкладинка» 5.3 «Передрук» 5.4.2 на вимогу узгоджувальних організацій разом із проектом стандарту треба надсилати і тотожний переклад MC Змінено Зміна №1 10.4 Подаючи проект національного стандарту на прийняття розробник або центральний орган виконавчої влади якому він підпорядкований стосовно стандартів що повинні мати національну організацію Агентство супроводження стандарту зазначає листом цю організацію. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики надаючи чинність стандартові зазначає національну організацію Агентство яка супроводжує національний стандарт та Агенство супроводження MC відповідної міжнародної організації Змінено Зміна №1 10.5 Прийняття MC як національного стандарту виконують за встановленими правилами та згідно з ДСТУ 1 2. Змінено Зміна №1 10.6 Суб'єктам господарювання дозволено пряме застосування стандартів міжнародних організацій зі стандартизації за умови що вимоги MC не протирічать вимогам чинного законодавства України і продукцію виготовляють для експорту. Змінено Зміна № 1 10.6.1 Відповідальним за правильне використання положень зазначених у застосованому MC. є суб'єкт господарювання що застосував MC Змінено Зміна № 1 10.6.2 Як правило такому стандартові національне позначення не надають він не є чинний в Україні і інформацію про нього не публікують в каталозі нормативних документів. 10.6.3 Суб'єкт господарювання повинен подати центральному органові виконавчої влади у сфері стандартизації інформацію про пряме застосування MC а також переклад MC для можливого прийняття його як національного стандарту Змінено Зміна № 1 ДОДАТОК А довідковий ПРИКЛАДИ ПЕРЕЛІКІВ ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ ТА ЇХ ПОЯСНЕНЬ А.1 Рекомендовано кожне речення в якому наводять технічні відхили починати зі слів «Доповнити» «Замінити» чи «Вилучити». Наступні приклади пояснюють як технічні відхили у різного типу модифікованих стандартах 4 3 можна звести в перелік та пояснити. А.2 Випадок 4 3.3 а . Приклад на вилучення Сфера застосування IS010191:1995 «Шини для легкових автомобілів Перевірка можливостей шин Лабораторні методи випробування» поширюється на стандартні та армовані з підвищеним навантаженням шини ДСТУ ХХХХ застосовують тільки до стандартного типу шин Пункт підпункт Модифікації 5.1.1.1 Таблиця 1 Тиски надування для випробування на міцність Вилучити рядок «Армовані з підвищеним навантаженням » під словами «тип шин» 5.4.1.1 Таблиця 4 Тиски надування для швидкісного випробування Вилучити колонку «Армовані з підвищеним навантаженням » під словами «тиски надування» Пояснення. Розроблений стандарт містить технічні умови що базуються на міжнародному стандарті ISO 10191 в якому встановлено технічні умовк на шини легкових автомобілів а також і вимоги до експлуатаційних характеристик а не тільки методи випробування. MC крім того містить вимоги до армованих з додатковим навантаженням шин що не було передбачено методами випробування національного стандарту. А.3 Випадок 4.3.3.б . Приклад на доповнення ISO 6899:1994 «Умови приймального випробування відкритих спереду механічних пресів. Випробування на точність» установлює вимоги до геометричного випробування відкритих спереду механічних пресів. У ДСТУ ХХХХ вимоги до випробування точності прийнято з MC без змін але в ньому встановлено вимоги до випробування точності всього вертикального зазору між з'єднаними частинами не долучені до MC. Ці вимоги в національному стандарті встановлено додатково Пункт підпункт Модифікації 4 Умови випробування та допустимі розміри Доповнити пункти що стосуються випробування словами: «вимоги до випробування точності всього вертикального зазора з'єднаних частин» Пояснення: Доповнення зроблено тому що визначена точність усього вертикального зазора між з'єднаними частинами необхідна для забезпечення точності розмірів виробів виготовлених на механічних пресах і усталення її якості. А.4 Випадок 4.3.3 в . Приклад на заміну ISO 4524-2:1985 «Покриття металеві. Методи випробування гальваніччого покриття із золота й сплавів золота. Частина 2. Методи випробування на дію зовнішніх чинників» установлює температуру 25 °С і відносну вологість 75 % для умов навколишнього середовища під час випробування а ДСТУ ХХХХ їх замінює на 40 °С та 80 % відповідно. Пункт підпункт Модифікації 5 Промислове атмосферне випробування Замінити « 25 ± 2 °С на 40 ± 1 °С» і «якомога ближче до 75 % у діапазоні від 70 % до 80 %» на « 80 ±5 %» Пояснення: Цей національний стандарт змінює умови пришвидшеного випробування щоб краще відтворити погодні умови за високих температури та вологості. А.5 Випадок 4.3.3 г . Приклад на паралельні альтернативні вимоги до методів випробування. В ISO 7619:1997 «Гума. Визначення твердості за допомогою кишенькових твердомірів» вимірювання твердості упорними дюрометрами зумовлено для типу Д й типу А. У ДСТУ ХХХХ сфера застосування якого охоплює типи А та D додатково зазначають тип Е що частково дублює тип А. Пункт підпункт Модифікації 4 1 Упорні дюрометри: Типи А та Д Додати тип Е 4 1.1 Тиску футах Додати: «має бути 5 4 мм ± 0 2 мм для дюрометрів типу «Є» відносно діаметра центрального отвору» 4.1.2 Індентор Додати опис і рисунок індентора для уявлення його форми та розмірів 4.1 .4 Калібрована пружина Додати в а : «дюрометр типу Е щодо застосовного діапазону рівняння що виражає силу пружини для типу А» 7 Процедура 73 Додати в кінці параграфа слова: «Вимірюйте дюрометром типу Е коли твердість визначена дюрометром типу А менша ніж А20» 7 3 Примітка 2 Додати: «Маса 1 кг рекомендована для дюрометра типу Е» Пояснення: Дюрометри це інструменти якими визначають твердість вимірюванням глибини проникнення голки індентора що її втискують у поверхню гуми. Тип D використовують для гум високої твердості а тип А для середньої твердості. Національний стандарт додатково охоплює тип Е необхідний тільки для гум низької твердості. A.6 Приклад на поєднання вищезгаданих варіантів Текст MC ІЕС 60335-2-61:1992 було адаптовано CENELEC як європейський стандарт з узгодженими модифікаціями що показано нижче. Пункт підпункт Модифікації 11 Опалення 11.8 Замінити текст примітки 101 до таблиці 3 на: «Близько розташованими об'єктами є поверхні на відстані 100 мм від ґрат з повітряними отворами яка вимірюється вертикально над отворами і на відстані 25 мм в інших напрямках» 19 Порушення функціювання 19.13 Замінити «175 К» на «180 К» удвох місцях 19.101 Додати після другого параграфа: Примітка Z1. Відмови повітрозмішувальноґо пристрою можна імітувати відімкненням конролю. Третій параграф модифікація тільки французької версії. Замінити перший пункт через тире у п'ятому параграф на: повітродувні ґрати та безпосереднє оточення 180 К для нагрівачів з вентиляторами в яких повітродувні ґрати розміщено по боках чи спереду нагрівала; 180 К упродовж перших 5 хв і 155 К після цього періоду для інших нагрівачів 22 Конструкція Додати: 22.17 Додаток. Вимоги виконують тільки після встановлення приладу ДОДАТОК Б довідковий ЗВ'ЯЗОК МІЖ СТУПЕНЯМИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА МЕТОДАМИ ПРИЙНЯТТЯ ПУБЛІКУВАННЯ Ступінь відповідності Метод прийняття Дозволені зміни Редакційні зміни як означено Структура Технічні відхил>- Ідентичний Підтвердження Обкладинка Перевидання охоплює передрук ідентичний переклад Ні Так [4.2 б ] Так [4 2 6 ] Ні Ні Ні Ні Ні Ні Модифікований Обкладинка Перевидання Так Так Неприпустимо Так1 Так2 Так2 Нееквівалентний Перевидання Так Так Так 1 За умови що можна легко порівняти зміст двох стандартів або в раз; прийняття понад одного MC є перелік із зазначенням змін. 2 3а умови що технічні відхили зазначено та пояснено. ДОДАТОК В довідковий ПРИКЛАДИ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В.1 Приклад повідомлення про підтвердження Використовується тільки за ідентичного прийняття: «MC ISO 00000:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги» із змінрю SO 00000-A1:1998 надано статус національного стандарту України за номером ДСТУ ISО 00000:2003. Міжнародний стандарт ISO 00000 та зміну ISO 00000-A1 можна замовити в Національномуфонді нормативних документів». Змінено Зміна № 1 В.2 Пориклад обкладинки В.2.1 Викхистовується тільки за ідентичного прийняття: « Версія en або fr MC ISO 00000:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги» із зміною ISO 00000-A1.1998 прийнято як ідентичний національний стандарт за номером ДСТУ ІSO 00000 2003. Змінено Зміна № 1 В.2.2 Прийняття із змінами модифікований : « Версія en або fr MC ISO 00000:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги із зміною ISO 00000-A1.1998 прийнято з національними змінами як національний стандарт України за номером ДСТУ 9999:2003». Зміни та їх причини: Пункти: Для всіх випробувань додається верхня межа діапазону темпе- ратур у літній час і змінюється на «+ 45°С» що відповідає температурам характерним для цього сезону в Україні Змінено Зміна № 1 В.3 Присгзі повідомлень про прийняття методом перевидання Змінено Зміна № 1 Примітка. Так повідомлення можна надавати окремо або долучати до вступу та чи передмови стандарту. В.3.1 Передрук Приклади: « Версія en або fr MC ISO 00000:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку Загальні вимоги» із зміною ISO 00000-А1 1998 прийнято як ідентичний національний стандарт за номером ДСТУ ІSO 00000:2003" « Версія en або fr MC ISO 00000 1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги» із зміною ISO 00000-A1:1998 прийнято із змінами як національний стандарт України за -юизхм ДСТУ 9999:2003. У національному вступі подано докладну інформацію щодо змін та їх виділення в тексті» Змінено Зміна № 1 В.3.2 Переклад Приклади. «MC !SC ГСССО:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги» із змі-ое SO 00000-A1.1998 в тотожному перекладі українською мовою прийнято як національний trrat-jsr .-країни за номером ДСТУ ISO 00000:2003» «MC ІSО 00000:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку Загальні вимоги» із змінюю ІSО 00000-А1:1998 в тотожному перекладі прийнято як національний стандарт України за номером ДСТУ ІSО 00000:2003. Версію англійською мовою відтворюють разом з перекладом». «MC ISО 00000:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги» із зміною ІSО 00000-А1:1998 прийнято в перекладі із змінами як національний стандарт ДСТУ 9999:2003. У національному вступі подано докладну інформацію щодо змін та їх виділення в тексті». Змінено. Зміна № 1 В.3.З Перероблення прийняття за новим проектом «MC ІSО 00000:1997 «Продукція призначена для використання на світовому ринку Загальні вимоги» із зміною ІSO 00000-A1 :1998 до нього прийнято із змінами як національний стандарт України за номером ДСТУ 9999:2003. Національний стандарт є переробленою версією міжнародного стандарту. У націснальному вступі подано докладну інформацію щодо змін та їх виділення в тексті». Змінено. Зміна № 1 ДОДАТОК Г довідковий ПРИКЛАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ВСТУПІВ Г.1 Вступ до ідентичного національного стандарту «Цей стандарт ідентичний ISO 00000:1997 «Products in tended for use in the global market General requirements» Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги із зм ною ISO 00000-A1:1998. Технічний комітет відповідальний за цей стандарт ТК XX «Продукція для ринку України» Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству Цей стандарт замінює ДСТУ 6666-1996 «Продукція для ринку України Вимоги» який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам. До стандарту внесено таку редакційну зміну: наведено національний інформаційний додаток зважаючи на інтереси користувачів Перелік національних стандартів України ДСТУ ідентичних MC. посилання на які є в ISO 00000 разом із зміною наведено в додатку НА» Змінено Зміна № 1 Г.2 Вступ до національного стандарту прийнятого із змінами модифікованого «Цей стандарт є прийнятий із змінами версії en або fr MC ISO 00000:1997 «Products in tended for use in the global market General requirements» Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги із зміною ISO 00000-A1 :1998. Технічний комітет відповідальний за цей стандарт ТК XX «Продукція для ринку України» Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству Цей стандарт замінює ДСТУ 6666-1996 «Продукція для ринку України. Вимоги» який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам. До стандарту було внесено окремі зміни зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів яких вони стосуються іх позначають рамкою і заголовком «Національний відхил» або Національне пояснення» Повний перелік змін разом з обґрунтованням наведено в додатку НА До стандарту внесено таку редакційну зміну слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт». Перелік національних стандартів України ДСТУ ідентичних MC посилання на які є в ISO 00000 разом із зміною наведено в додатку НБ. Змінено Зміна № 1 Г.3 Вступ до національного стандарту який є тотожний переклад «Цей стандарт є тотожний переклад ISO 00000.1997 «Products in tended for use in the global market General requirements» Продукція призначена для використання на світовому ринку Загальні вимоги із зміною ISO 00000-A1 :1998 Технічний комітет відповідальний за цей стандарт ТК XX «Продукція для ринку України» Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт містить вимоги ДСТУ 6666-1996 «Продукція для ринку України Вимоги» який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам. До стандарту внесено такі редакційні зміни крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт» структурні елементи стандарту: «Обкладинку» «Передмову» «Національний вступ» «Визначення понять» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» виділене в текста рамкою: з «Передмови до ІЕС ХХХХХ» у цей «Національний вступ» взято те що безпосередньо стосується цього стандарту: познаки одиниць вимірювання відповідають серій стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин; національний інформаційний додаток наведено як настанову для користувачів. Перелік національних стандартів України ДСТУ ідентичних MC посилання на які є в ISO 00000 разом із зміною наведено в додатку НА» Змінено Зміна № 1 Г.4 Вступ до національного стандарту який є переклад із змінами модифікований «Цей стандарт є переклад ISO 00000:1997 «Products in tended for use in the global market General requirements» Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги із зміною ISO 00000-A1 :1998 з окремими технічними змінами. Технічний комітет відповідальний за цей стандарт ТК XX «Продукція для ринку України». Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт замінює ДСТУ 6666-1996 «Продукція для ринку України. Вимоги» який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам. До стандарту внесено окремі зміни зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів яких вони стосуються та позначаються рамкою і заголовком «Національний відхил» або «Національне пояснення» Повний перелік змін разом з обґрунтованням наведено в додатку НА. До стандарту внесено такі редакційні зміни: крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків національний інформаційний додаток наведено як настанову для користувачів. Перелік національних стандартів України ДСТУ ідентичних MC посилання на які є в ISO 00000 разом із зміною наведено в додатку НБ. Змінено Зміна № 1 Г.5 Вступ до національного стандарту який є перероблення MC приймають за новим проектом . «Цей стандарт є прийнятий із змінами версії en або fr ISO 00000:1997 «Products in tended for use in the global market General requirements» Продукція призначена для використання на світовому ринку. Загальні вимоги із зміною ISO 00000-A1 :1998. Технічний комітет відповідальний за цей стандарт ТК XX «Продукція для ринку України». Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт замінює ДСТУ 6666-1996 «Продукція для ринку України. Вимоги» який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам. Стандарт перероблено щоб забезпечити структуру яка відповідає іншим національним стандартам цієї серії. Для порівняння перелік пунктів у національному стандарті ДСТУ та відповідні пункти в MC наведено в інформаційному додатку НА. До стандарту внесено окремі зміни зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили наведено і позначено однією рискою на лівому березі сторінки. Повний перелік змін разом з обґрунтованням наведено в додатку НБ. До стандарту внесено такі редакційні зміни: крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків; слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт». Змінено Зміна № 1 ДОДАТОК Д довідковий ПРИКЛАДИ СПОСОБІВ ДАТУВАННЯ ІДЕНТИЧНИХ СТАНДАРТІВ Д.1 Загальні положення Оскільки стандарти періодично переглядають необхідно збільшити прозорість ідентичного прийняття через зв'язок позначення індексу та номера національного стандарту з певним виданням додаючи відповідний рік опублікування до позначення 7.2.2 . УД.2.1 і Д.2.2 введено варіанти використовувані як «позначення в один рядок» Але національному органу який приймає стандарт треба вибрати один із методів позначання і додержуватись його. Тобто ці два методи використовувати одночасно не можна. Метод «подвійного позначення на два рядки» подано в Д.3. Д.2 Позначення в один рядок Д.2.1 Використання року опублікування міжнародного стандарту У цьому випадку незалежно від року опублікування національного стандарту через який виконують прийняття рік опублікування MC додають до індексу та номера національного стандарту. Приклад ДСТУ ISO 10044:1995 опублікований у 1997 p. є ідентичний ISO 10044:1995. При цьому інформацію щодо року опублікування національного стандарту треба подати якомога ближче до його позначення на обкладинці чи титульному аркуші наприклад ДСТУ ISO 10044:1995 Видано ДСТУ в 1997 Змінено Зміна № 1 Д.2.2 Використання року опублікування національного стандарту У цьому випадку рік опублікування національного стандарту через який виконують прийняття додають до його індексу та номера публікації MC Приклад ДСТУ ISO 11054-1997. опублікований у 1997 p е ідентичний ISO 11054:1995 Інформацію щодо року опублікування MC потрібно подавати якомога ближче до позначення на обкладинці чи титульному аркуші національного стандарту наприклад ДСТУ ISO 11054-1997 Видано ISO в 1995 Змінено Зміна № 1 Д.2.3 Вибір Спосіб Д.2.1 просто и однозначно показує ідентичність з певними виданнями MC та між різними національними прийняттями MC для використання в будь-якому контексті спосіб Д.2 2 дає :могу безпосередньо відстежити рік прийняття що є більш прийнятним Ці два методи використовували одночасно не можна Змінено Зміна № 1 Д.3 Подвійне позначення у два рядки У тому випадку коли надають окремий національний номер рік опублікування кожного стандарту додають до кожного номера наприклад ДСТУ 2345-97 ISO 9876:1994 Цей метод чітко позначає рік опублікування ідентичних стандартів але через те що є тенденція зазначати в багатьох контекстах тільки перший елемент національне позначення безпосеседній зв'язок з MC може бути втрачений. Змінено Зміна № 1 ДОДАТОК Е обов'язковий ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНИХ АРКУШІВ ПРОЕКТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ Е.1 Приклад оформлення титульного аркуша ідентичного національного стандарту Змінено Зміна № 1 Герб НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БЕЗПЕЧНІСТЬМАШИН ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ Частина 1. Основна термінологія методологія EN 292-1:1991 IDT ДСТУ EN 292-1-2001 Проект остаточна редакція Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2003 E.2 Приклад оформлення титульного аркуша ідентичного національного стандарту підготовленого до опублікуваня у збірнику стандартів Змінено Зміна № 1 Герб ДСТУ EN 292-1-2001 Видано EN в 1991 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ БЕЗПЕЧНІСТЬМАШИН ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ Частина 1 . Основна термінологія методологія EN 292-1:1991 ІDТ Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2003 Е.3 Приклад оформлення титульного аркуша модифікованого або нееквівалентного національного стандарту Змінено Зміна № 1 Герб НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ РАДІОГРАФІЧНИХ ЗНІМКІВ Частина 2. Індикатори якості зображення; визначання індексу EN 462-2:1994 MOD ДСТУ ХХХХІХХХХ Проект остаточна редакція Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2003 E.4 Приклад оформлення титульного аркуша ідентичного національного стандарту підготовленого до опублікуваня у збірнику стандартів Змінено Зміна № 1 Герб ДСТУ ХХХХІХХХХ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ РАДІОГРАФІЧНИХ ЗНІМКІВ Частина 2. Індикатори якості зображення; визначання індексу EN 462-2:1994 MOD Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2003 E.5 Приклад оформлення титульного аркуша для методу «Обкладинка» Долучено Зміна № 1 Герб НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Якість ґрунту ВІДБИРАННЯ ПРОБ Частина 6. Настанови щодо відбирання обробляння та зберігання ґрунту для досліджування аеробних мікробіологічних процесів у лабораторії ISO 10381-6:1993 IDT ДСТУ ISO 10381-6:2001 Проект Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДОДАТОК Ж Долучено Зміна № 1 довідковий ПРИКЛАД ЗМІНИ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ МОДИФІКОВАНОГО ВІДНОСНО MC Ж.1 В умовному міжнародному стандарті ISO/IEC 0000:2000 встановлено вимоги які відповідають за своїм складом національному стандарту загальних технічних вимог. Але їх розміщення в цьому MC не відповідає вимогам ДСТУ 1.5. Крім того в MC графічний матеріал скомпановано разом і подано після тексту його основної частини але не оформлено як додаток. У тексті національного стандарту внесено технічні відхили. Для приведення структури національного стандарту у відповідність вимогам ДСТУ 1.5 було виконано таке: змінено структуру та заголовки деяких розділів; розміщено графічний матеріал безпосередньо після тексту в якому його вперше з-адують або на наступній сторінці. Зіставлення структури цих стандартів наведено у табличній формі s зкремо-му національному додатку в модифікованому стандарті. Ж.2 Приклад ДОДАТОК НЖ довідковий ЗІСТАВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТІВ Таблиця НЖ.1 Структурний елемент ISO/IEC 0000 2000 Структурний елемент цього стандарту 1 Загальні положення 1.1 Сфера застосування 1.2 Нормативні посилання 1 Сфера застосування 1.1 2 Нормативні посилання 1.2 2 Визначення 3 Терміни та визначення понять 2 3 Загальні вимоги * 4 Загальні вимоги до випробування 4 Класифікація 6 5 Нормовані параметри 6 Класифікація 7 Маркування 8 Розміри 9 Захист від ураження електричним струмом 1 0 Контактні затискачі 11 Заземлення 12 Конструкція 13 Патрони зі змонтованим вимикачем 14 Вологотривкості опір і електрична міцність ізоляції 15 Механічна міцність 5 Загальні технічні вимоги 5.1 Вимоги призначення 5 5.2 Вимоги до розмірів патронів 8 5.3 Конструктивні вимоги 12 5.4 Вимоги до контактних затискачів 10 5.5 Вимоги до ґвинтів струмопровідних деталей і з'єднань 16 5.6 Вимоги до патронів зі змонтованим вимикачем 13 5.7 Вимоги до механічної міцності 15 5.8 Вимоги до теплотривкості 18 5.9 Вимоги Вологотривкості 14.1; 14 2 5.10 Вимоги тривкості до нагрівання займання та струму поверхневого розряду 19 5.11 Вимоги до засобів захисту від старіння та корозії 20 5.12 Маркування 7 5.13 Пакування ** - 16 Гвинти струмопровідш деталі і з'єднання 6 Вимоги безпеки 6.1 Вимоги до засобів захисту від ураження електричним струмом 6.2 Вимоги щодо опору й електричної міцності ізоляції 14.3 17 Шляхи спливу й зазори 6.3 Вимоги до шляхів спливу та зазорів 17 18 Теплотривкість 6 4 Вимоги до заземлення 11 19 Стійкість до нагрівання займання та струмів поверхневого розряду 7 Правила приймання 4 8 Методи контролю 9 Транспортування та зберігання ** - 10 Гарантії виробника ** - Рисунки *** Додаток А Випробування на корозійну тривкість *** Додаток НА Таблиця порівняння стандартів на які є посилання Додаток НБ Зіставлення структури міжнародного та національного стандартів * Цей розділ вилучено його положення розміщено в інших розділах цього стандарту ** Долучення до цього стандарту даних розділів і підрозділів зумовлено потребою приведення його у відповідність з вимогами ДСТУ 15. *** Рисунки розміщено безпосередньо після тексту в якому їх вперше згадують або на наступній сторінці а текст додатку А у розділі 8 Примітка. Після заголовків розділів підрозділів цього стандарту у дужках наведено номери аналогічних їм розділів підрозділів пунктів MC Ключові слова: міжнародний стандарт національний стандарт ідентичний стандарт модифіко-а гтянпаот прийняття міжнародного стандарту редакційна зміна технічні ваний стандарт нееквівалентний станд«чл відхили структура.