Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД ТА КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Наказ Державного комітету України по стандартизації метрології та сертифікації від 24 січня 1997 р. N 37 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 1997 р. за N 110/1914 На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 10 трав- ня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" наказую: 1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд та Правила обов'язкової сертифікації кранової продукції додається . 2. Наказ Держстандарту України від 28 листопада 1996 р. N 501 "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації піднімаль- них споруд та кранової продукції" вважати таким що втратив чин- ність. 3. Керівникам органів із сертифікації підіймально-транспор- тного обладнання довести затверджені Правила до зацікавлених підприємств установ та організацій а також інших суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм фласності. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступни- ка голови Держстандарту України Рубана Ю.Г. Голова Держстандарту України Т.Кисільова ПРАВИЛА ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД Затверджено наказом Держстандарту України від 24 січня 1997 р. N 37 1. Галузь застосування 1.1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації кранів вантажопідіймальних та відповідно- го обладнання далі - підіймальних споруд - ПС в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО далі - Система . 1.2. Ці Правила є обов'язковими для органів із сертифікації ПС далі - ОС випробувальних лабораторій центрів а також підприємств установ організацій та громадян - суб'єктів підпри- ємницької діяльності незалежно від форм власності в тому числі іноземних. 2. Визначення 2.1. Використані в документі поняття терміни та їх визна- чення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення" ДСТУ 3278-95 "Система розроблення та пос- тавлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначен- ня" ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки докумен- тів. Форма та опис" та ДНАОП N 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів". 3. Загальні положення 3.1. Сертифікацію ПС в Системі проводять органи із сертифі- кації продукції що акредитовані в Системі в установленому поряд- ку. 3.2. Об'єктами обов'язкової сертифікації в Системі є ПС що: - виготовлені в Україні; - ввозяться в Україну із-за кордону. ПС іноземного виробництва що ввозяться в Україну повинні відповідати вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93. 3.3. ПС призначені для експорту сертифікуються згідно з цими Правилами якщо інше не зазначено в укладених угодах з кра- їнами до яких постачається продукція. 3.4. Обов'язкова сертифікація ПС в Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів чинних в Україні щодо безпеки життя здоров'я людей та охорони навко- лишнього природного середовища. 3.5. Добровільна сертифікація ПС в Системі проводиться на відповідність вимогам нормативних або інших документів які уз- годжені між постачальником і споживачем і які не визначені як обов'язкові. 3.6. Заявником на сертифікацію може бути виробник поста- чальник споживач продукції. 3.7. Вартість робіт із сертифікації ПС в Системі визначаєть- ся згідно з договором між замовником і виконавцем. 3.8. Порядок проведення сертифікації ПС передбачає: - подання заявки на сертифікацію; - експертизу заявки та її реєстрацію; - експертизу технічної документації; - прийняття рішення за заявкою і визначення схеми сертифіка- ції; - обстеження виробництва атестацію виробництва чи сертифі- кацію системи якості якщо це передбачено схемою сертифікації; - відбір ідентифікацію зразків ПС та їх випробування; - аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про мож- ливість видачі сертифіката відповідності та укладення угоди; - видачу сертифіката відповідності підписання угоди і ре- єстрацію сертифіката відповідності ПС у Реєстрі Системи; - визнання результатів сертифікації ПС проведеної іноземни- ми організаціями; - технічний нагляд за виробництвом сертифікованих ПС атес- тованим виробництвом сертифікованою системою якості виробництва продукції; - інформування про результати сертифікації ПС. 3.9. Порядок обов'язкової сертифікації імпортних ПС в Систе- мі встановлює ОС відповідно до цих Правил Порядку ввезення на митну територію України продукції що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації затвердженого наказом Дер- жстандарту України і Держмиткому України від 10 травня 1994 року N 107/126 державний реєстр N 103/312 від 19.05.94 р. і Порядку проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням атестацією та сертифікацією систем якості затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329 державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96 р. . 3.10. Для виконання робіт із сертифікації ОС може залучати представників Держнаглядохоронпраці України головних міжгалузе- вих організацій з кранобудування територіальних органів Дер- жстандарту України та компетентних фахівців інших підприємств і організацій за погодженням з їх керівниками . Роботи можуть виконуватися як за договорами з юридичними особами так і за договорами або контрактами з фізичними особами. 3.11. Сертифікація ПС в Системі проводиться за однією із схем додаток N 1 . Схема сертифікації установлюється ОС. 4. Правила сертифікації підіймальних споруд 4.1. Подання і розгляд заявки на проведення сертифікації ПС в Системі 4.1.1. Для проведення сертифікації ПС в Системі заявник включно іноземний надсилає ОС заявку додаток N 2 . 4.1.2. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС в рек- візиті "Найменування підприємства-виготовлювача постачальника далі - заявник адреса код ЄДРПОУ*" позначення коду не наво- диться. * ЄДРПОУ - єдиний державний реєстр підприємств та органі- зацій України 4.1.3. Якщо на сертифікацію заявляється імпортна ПС не поз- начена виробником стосовно того що вона відповідає вимогам нор- мативних документів чинних в Україні реквізит "Назва та позна- чення нормативного документа" заявником не заповнюється. ОС заз- начає в цьому реквізиті тип крана його індекс виконання за технічною документацією іноземного підприємства-виробника. 4.1.4. До заявки щодо ПС яка виготовляється серійно вітчиз- няним виробником додаються "Паспорт крана" за типовою формою ДНАОП N 0.00-1.03-93 та технічні умови а щодо імпортних ПС - технічна та експлуатаційна документація підприємства-виробника що містить інформацію в обсязі такому як для вітчизняного ви- робника. Технічна та експлуатаційна документація повинна бути викладена українською російською мовою. Переклад має виконува- тися уповноваженою організацією з перекладів технічної літерату- ри. Заміна технічної документації підприємства-виробника реклам- ними проспектами або іншими виданнями не допускається. 4.1.5. ОС розглядає заявку вітчизняного виробника за умови наявності дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлення ПС що підлягає сертифікації. 4.1.6. Заявку розглядає виконавча група ОС з обов'язковою участю представників органів Держнаглядохоронпраці експертно-- технічних центрів яка: - реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію ПС підприємства-виробника включаючи іноземно- го в якій зберігається усе листування і внутрішні документи ОС стосовно будь-яких ПС цього виробника; - проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів наявності документів передбачених пунктом 4.1.4 цих Правил та наявності реєстраційного номера технічних умов якщо ПС випускається вітчизняним виробником за технічними умовами; - проводить самостійно або із залученням інших виконавчих груп ОС та фахівців інших організацій експертизу технічної та експлуатаційної документації відповідно до вимог чинних в Україні стандартів інших нормативних документів та ДНАОП N 0.00-1.03-93; - визначає перелік необхідних додаткових документів які по- винен подати заявник для проведення сертифікації ПС за заявкою; - за позитивними результатами експертизи поданої документа- ції визначає схему сертифікації ПС необхідність обстеження ви- робництва атестації виробництва чи аналізу функціонування серти- фікованої системи якості; - визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії які мають провести випробування ПС кількість зразків ПС їх складові частини і матеріали для випробувань правила їх відбору; - узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із серти- фікації та їхню вартість; - готує і подає на підпис керівнику ОС документи за прийня- тою формою для укладення договору із заявником; - готує і подає на підпис керівнику ОС проект рішення за за- явкою додаток N 3 . 4.1.7. Виконавча група ОС вручає заявнику рішення за заяв- кою. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не пови- нен бути більше ніж 30 днів з дня її реєстрації. Копія підписано- го рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію ПС і надсилається: - випробувальним лабораторіям центрам які будуть проводи- ти випробування; - територіальному центру стандартизації метрології та сер- тифікації за місцем розташування заявника; - Держнаглядохоронпраці України; - виконавцю технічного нагляду за сертифікованою продукцією. 4.1.8. На підставі заявки і позитивного рішення ОС надсилає заявнику разом із супровідним листом договір про організацію і проведення необхідного комплексу робіт із сертифікації ПС. До договору додаються: - календарний план робіт де зазначаються основні види ро- біт вартість і терміни їх виконання а також інші організації що залучаються до виконання робіт із сертифікації; - протокол погодження договірної ціни. 4.1.9. За погодженням із заявником ОС може виконувати роботи окремими етапами - за окремими договорами разовими гарантійними листами а також за прямими договорами з випробувальними лабора- торіями центрами . 4.1.10. Після підписання договору заявник попередньо оплачує вартість проведення робіт передбачених договором або за погод- женням сторін вартість кожного окремого етапу. У разі негативно- го результату сертифікації заявник не звільняється від оплати ви- конаних робіт. 4.2. Експертиза технічної документації 4.2.1. Експертизу технічної документації проводить виконавча група ОС самостійно або із залученням фахівців інших установ і організацій які не брали участі у розробці поданої документації. Допускається проведення експертизи документації ПС головними науково-дослідними і спеціалізованими організаціями які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на розробку ПС і які не є розробниками поданої документації. Усю відповідальність за необ'- єктивність та необгрунтованість висновків експертизи несе в цьому випадку ОС. 4.2.2. Для виконання експертних робіт і проведення наступних сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до ОС у двох примірниках один - для ОС другий - для випробувальної лаборато- рії центру такі документи: - паспорт крана і технічні умови; - складальні креслення і специфікації крана основних меха- нізмів вузлів металоконструкцій і їх основних елементів кабі- ни; - технічний опис конструкції крана; - інструкції з монтажу та експлуатації; - копії дозволів Держнаглядохоронпраці України на виготов- лення ПС; - копії протоколів приймально-здавальних та періодичних вип- робувань; - копії актів і протоколів приймання міжвідомчою комісією дослідних зразків ПС; - виписку з розрахунку металоконструкцій крану або весь розрахунок що містить: схему розрахунку значення розрахункових перерізів результати розрахунків для найбільш небезпечних пере- різів. Під час проведення експертизи ОС залишає за собою право до- датково вимагати інші необхідні для оцінки безпеки ПС креслення документи а також копії національних стандартів і ТУ на комплек- туючі вироби. 4.2.3. Якщо сертифікуються дослідні зразки або установча партія то додатково додаються: - акт і протокол приймальних випробувань; - довідка про усунення недоліків виявлених під час прий- мальних випробувань; - копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлен- ня дослідного зразка або установчої партії підіймальних споруд. 4.2.4. Експертиза документації повинна передбачати оцінку: - повноти і комплектності поданих документів для достовірної оцінки відповідності конструкції ПС правил їх експлуатації вимо- гам чинних нормативних документів; - відповідності оформлення документів вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93 та стандартів що є чинними в Україні; - наявності та правильності віднесення ПС і їхніх механізмів до певних груп класифікації режимів роботи ; - відповідності основних технічних даних і характеристик ПС вантажовисотні характеристики геометричні параметри швидкості час повної зміни вильоту кути повороту кути нахилів що дола- ються місця управління способи управління способи живлення крана і його механізмів електричним струмом характеристики стій- кості розрахункові характеристики маркування вимогам стандар- тів з урахуванням групи класифікації; - відповідності вантажозахоплювальних органів ПС вимогам стандартів; - відповідності і достатності приладів і пристроїв безпеки сигналізаторів та запобіжних пристроїв вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93 та стандартів; - відповідності кабіни та органів керування ПС вимогам стан- дартів; - відповідності властивостей матеріалів основних розрахун- кових елементів металоконструкцій ПС вимогам стандартів а також правильності розрахунків та вибору матеріалів металоконструкцій деталей і електродів або зварювальної проволоки. 4.2.5. Обсяг експертизи документації ПС в кожному конкретно- му випадку встановлює ОС з урахуванням часу поставлення ПС на ви- робництво серійності виготовлення тощо. 4.2.6. За результатами експертизи складається експертний висновок який підписується всіма виконавцями і затверджується керівником ОС. В експертному висновку зазначають усі виявлені відхилення від вимог стандартів чинних в Україні та рекомендації щодо про- ведення подальших робіт із сертифікації ПС. Проведення подальших робіт із сертифікації ПС не допускаєть- ся якщо: - виявлені відхилення документації ПС від вимог ДНАОП N 0.00-1.03-93 які не погоджені з Держнаглядохоронпраці України; - виявлені відхилення документації ПС від вимог стандартів що не можуть бути усунуті в погоджені терміни заявником або за його замовленням іншою організацією без таких змін конструкції ПС що потребують проведення випробувань його на відповідність вимогам що перевіряються під час випробувань з метою сертифіка- ції. У випадку неможливості проведення подальших робіт із серти- фікації заявнику надсилається експертний висновок із зазначенням виявлених відхилень і пояснень а подана заявка анулюється. 4.2.7. У разі позитивних результатів експертизи технічна до- кументація залишається в розпорядженні ОС. 4.2.8. Для сертифікації ПС разового замовлення в тому числі імпортних заявник подає на експертизу технічне завдання з по- дальшим поданням документації в терміни погоджені з ОС. 4.3. Вибір схеми сертифікації ПС 4.3.1. Схема сертифікації ПС визначається ОС за погодженням із заявником залежно від виду ПС кількості або серійності ста- ну виробництва термінів діє наявних дозволів Держнаглядохорон- праці України. 4.3.2. У разі позитивних результатів робіт на попередніх етапах подальші роботи із сертифікації продовжуються за обраною схемою у разі негативних - наступні етапи не виконуються заявка анулюється договір на проведення сертифікації розривається. Ро- зірвання договору не звільнює заявника від оплати виконаних ро- біт. 4.4. Обстеження виробництва 4.4.1. Обстеження виробництва ПС проводить виконавча група ОС. Допускається виконувати обстеження виробництва головним на- уково-дослідним і спеціалізованим організаціям які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України на розробку ПС. Усю відповідальність за об'єктивність та обгрунтованість висновків за результатами обстеження виробництва несе в цьому ви- падку ОС. У будь-якому випадку для проведення обстеження виробництва залучається за погодженням представник територіального органу Держнаглядохоронпраці України за місцем розташування виробника ПС. Склад виконавчої групи що проводить обстеження виробництва у кожному випадку визначається наказом керівника ОС. 4.4.2. Обстеження виробництва ПС передбачає перевірку: - наявності дозволу органів Держнаглядохоронпраці України на виготовлення ПС; - наявності документів що підтверджують систематичне прове- дення перевірок знань персоналу підприємства відповідно до Поло- ження про порядок перевірки знань правил норм і інструкцій Дер- жнаглядохоронпраці України; - довідки про участь у роботі зварників що склали іспити відповідно до Правил атестації зварників; - додержання встановленого порядку проведення випробувань ПС усіх видів а також стану випробувальної бази підприємства та метрологічного забезпечення випробувань; - порядку складання оформлення та зберігання протоколів актів та інших документів з випробувань ПС; - наявності обліку виготовлених ПС та виявлених недоліків а також вжитих заходів для усунення недоліків; - відповідності матеріалів що застосовуються виробником для виготовлення ПС вимогам документації а також наявності докумен- тів які підтверджують якість матеріалів; - наявності і достатності технологічної документації вико- нання зварних робіт а також додержання вимог цієї документації; - стану контролю зварних з'єднань і їх відповідності вимогам ДНАОП N 0.00-1.03-93. 4.4.3. Обсяг перевірок під час проведення обстеження вироб- ництва в кожному конкретному випадку встановлюється ОС з ураху- ванням часу поставлення ПС на виробництво серійності виготовлен- ня тощо. Обсяг перевірок визначається програмою обстеження виробниц- тва ПС проект якої готується відповідною виконавчою групою і затверджується керівником ОС. 4.4.4. За результатами перевірки виконавча група складає акт обстеження виробництва ПС який підписується усіма членами групи і керівником ОС. З актом повинен бути ознайомлений керівник підприємства-ви- робника ПС. В акті зазначають усі виявлені недоліки та рекомендації щодо проведення подальших робіт із сертифікації ПС. Проведення подальших робіт із сертифікації ПС не допускаєть- ся якщо виявлені недоліки впливають на безпеку експлуатації ПС і не можуть бути усунуті виробником у погоджені терміни без зміни встановленого строку проведення робіт відповідно до прийнятого рішення за заявкою. У цьому випадку заявнику надсилається висно- вок із зазначенням виявлених недоліків із поясненнями а роботи із сертифікації ПС тимчасово припиняються до усунення недоліків. 4.4.5. Обстеження виробництва іноземного виробника ПС додат- ково виконується відповідно до Порядку проведення робіт з серти- фікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням атестацією та сертифікацією систем якості затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329 державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96 р. . 4.5. Атестація виробництва 4.5.1. Атестація виробництва ПС проводиться ОС або за його дорученням акредитованими в Системі органами із сертифікації систем якості якщо це передбачено схемою проведення сертифікації ПС або за бажанням заявника. 4.5.2. Атестація виробництва виконується відповідно до вимог нормативних документів Системи. 4.5.3. Атестація виробництва ПС іноземного виробника додат- ково проводиться відповідно до вимог визначених пунктом 4.4.5 цих Правил. 4.6. Сертифікація систем якості 4.6.1. Сертифікація систем якості виробника проводиться ак- редитованим у Системі органом із сертифікації систем якості у тих випадках коли вона передбачена схемою проведення сертифікації ПС або за бажанням заявника. 4.6.2. Сертифікація систем якості проводиться на відповід- ність вимогам ДСТУ ISO 9001 - ДСТУ ISO 9003. 4.6.3. Сертифікація систем якості виробництва ПС іноземного виробника додатково виконується відповідно до вимог визначених пунктом 4.4.5 цих Правил. 4.7. Відбір та ідентифікація зразків і їх випробування 4.7.1. Заявник у термін зазначений у договорі повинен по- дати зразки ПС для ідентифікації і проведення випробувань. Пода- ється заява на ідентифікацію додаток N 4 . Зразки повинні бути укомплектовані для відвантаження забез- печені паливномастильними матеріалами. 4.7.2. Відбір зразків проводиться представником ОС або за його дорученням представником незалежної випробувальної лабора- торії центру яка буде проводити випробування. Зразки відбира- ються із числа виробів що пройшли приймальний контроль виробника і готові до реалізації. Кількість зразків для випробувань зазначена у рішенні ОС. 4.7.3. Ідентифікація зразків передбачає: - розгляд результатів експертизи технічної документації. Як- що експертиза не проводилася раніше вона проводиться під час ідентифікації зразків. Відповідність документації що підлягає експертизі документації за якою був виготовлений відібраний зразок повинна гарантуватися заявником; - звірення відібраних зразків за документацією за якою ви- готовлялись зразки; - перевірку відповідності основних комплектуючих виробів зазначених у паспорті на ПС установленим на відібраних зразках тип зав. N наявність сертифікатів ; - перевірку відповідності маркування інформаційних табли- чок знаків безпеки і попереджувального пофарбування вимогам нор- мативних документів; - перевірку комплектності зразка; - перевірку стосовно видимих пошкоджень корозії порушень пофарбування і герметичності з'єднань. 4.7.4. Результати ідентифікації оформлюються актом ідентифі- кації додаток N 5 який підписується представником ОС та заяв- ником їхня участь у роботі з ідентифікації зразків обов'язкова . 4.7.5. Випробування ПС на відповідність вимогам нормативних документів проводяться акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями центрами . 4.7.6. Випробування проводяться на зразках ПС які пройшли приймально-здавальні випробування. Зразки що пройшли випробуван- ня з метою сертифікації залишаються власністю заявника. 4.7.7. До початку сертифікаційних випробувань заявник подає до ОС: - акти і протоколи приймально-здавальних випробувань ПС та її окремих вузлів; - акт про відповідність робіт із монтажу крана вимогам ін- струкції з монтажу і експлуатації робочої документації крана та нормам правил безпечної експлуатації; - акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань; - відомість про відхилення від проекту допущені при виго- товленні крана; - документи на застосовані матеріали; - результати вхідного контролю відповідність марок присад- кових матеріалів і флюсів; - прізвища зварників номери їхніх посвідчень протоколи випробувань контрольних зразків. 4.7.8. Випробування ПС остаточне складання якої проводиться у виготовлювача виконується на спеціально обладнаному випробу- вальному полігоні або за відсутності полігону на складальній дільниці підприємства-виготовлювача. 4.7.9. Випробування ПС остаточне складання якої проводиться у споживача виконується на місці її використання. 4.7.10. Випробування ПС проводяться виключно випробувальними лабораторіями центрами які акредитовані в Системі. При прове- денні випробувань у випробувальній лабораторії центрі що акре- дитована лише на технічну компетентність протокол випробувань повинен підписати представник ОС під контролем якого проводяться ці випробування. 4.7.11. За результатами випробувань випробувальна лаборато- рія центр подає протокол випробувань ПС до ОС а копію - заяв- нику. 4.7.12. В разі одержання негативних результатів хоча б за одним з показників випробування з метою сертифікації припиняють- ся а письмова інформація про це протягом двох діб надсилається заявнику і ОС який анулює заявку і повідомляє про це Держнагля- дохоронпраці України. Повторні випробування можуть бути продовжені тільки після подання нової заявки до ОС та переконливих доказів заявника щодо проведення ним коригувальних заходів на усунення причин що вик- ликали невідповідність. 4.7.13. Оцінка результатів випробувань проводиться ОС після одержання протоколу випробувань при цьому оцінюється їхня повно- та об'єктивність достовірність. 4.8. Оформлення результатів сертифікації 4.8.1. ОС оформляє сертифікат відповідності реєструє його в Реєстрі Системи та вручає заявнику. 4.8.2. Сертифікат відповідності видається: - на одиничні вироби за наявності позитивного протоколу вип- робувань що виданий акредитованою в Системі випробувальною лабо- раторією; - на партію виробів із зазначенням її кількості за наяв- ності позитивних результатів випробувань і за висновками ОС щодо результатів обстеження виробництва; - на продукцію що виготовляється серійно протягом терміну встановленого угодою з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці випущеної продукції. 4.8.3. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію що випускається підприємством серійно встановлюється ОС з урахуван- ням терміну дії нормативних документів на продукцію результатів обстеження виробництва терміну сертифіката системи якості або атестата виробництва однак не більше ніж три роки. 4.8.4. В разі внесення змін до складу ПС або технології її виготовлення що можуть вплинути на показники які підтверджені під час сертифікації заявник зобов'язаний попередити про це ОС який приймає рішення про необхідність проведення нових випробу- вань або обстеження виробництва продукції. 4.9. Технічний нагляд за стабільністю показників сертифіко- ваної продукції під час її виробництва 4.9.1. Технічний нагляд за стабільністю показників що під- тверджені сертифікатами відповідності під час виробництва ПС здійснює ОС або за його дорученням інші організації. Пропону- ється поєднувати терміни його проведення з термінами планових обстежень заводів-виготовлювачів що проводяться органами Дер- жнаглядохоронпраці України. 4.9.2. За результатами технічного нагляду ОС складає акт в якому також зазначаються за наявності невідповідності встановле- ним вимогам можливі причини та заходи їх усунення. 4.9.3. ОС може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань і або перевірок залежно від інформації споживачів і органів контролю про стан сертифікованої продукції чи її вироб- ництва. 4.9.4. ОС може тимчасово припинити або зупинити дію сертифі- ката у разі: - виявлення невідповідності продукції вимогам що встановле- ні під час сертифікації; - виявлення випадку травмування групового або із смертельним наслідком причиною однією з причин якого стали недоліки у конструкції за офіційним висновком Держнаглядохоронпраці Укра- їни ; - порушення вимог технології виготовлення правил приймання методів контролю та випробувань маркування продукції тощо; - внесення змін виробником до нормативних документів мето- дів випробувань складу продукції тощо які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам без попереднього узгодження з ОС. 4.9.5. Рішення про тимчасове припинення або зупинення дії сертифіката відповідності може бути скасоване у випадку якщо за допомогою проведення коригувальних заходів виробник може усунути невідповідність та причини її виникнення у місячний термін і че- рез проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабора- торії центрі підтвердити відповідність продукції встановленим вимогам. У противному разі припиняється або зупиняється дія сер- тифіката у встановленому порядку. 4.9.6. Коригувальні заходи проводяться виробником продукції зразу ж після одержання відповідного рішення ОС. Контроль за ви- конанням коригувальних заходів вжитих для усунення причин вияв- лених невідповідностей здійснює ОС. Усі витрати пов'язані з ко- ригувальними заходами та контролем за їх виконанням несе вироб- ник сертифікованої продукції. 5. Порядок сертифікації продукції що імпортується 5.1. Сертифікація ПС що імпортуються проводиться відповід- но до вищезазначених вимог розділу 4 цих Правил та вимог Порядку проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням атестацією та сертифікацією систем якості затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329 державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96 р. . 5.2. Визнання результатів робіт із сертифікації ПС що ім- портуються здійснюється на основі положень прийнятих міжурядових угод з цих питань а також рішень Міждержавної Ради із стандарти- зації метрології та сертифікації. 5.3. Об'єктами визнання у Системі є протоколи випробувань сертифікати знаки відповідності та інші документи на продукцію що імпортується. 5.4. Рішення про визнання сертифікатів виданих органами сертифікації інших держав міжнародних систем на вітчизняну чи імпортовану продукцію що має використовуватися в Україні прий- має ОС Системи. 5.5. Процедура визнання результатів сертифікації передбачає прийняття рішення про визнання на основі підтвердження відповід- ності ПС обов'язковим вимогам що встановлені законодавчими акта- ми України та нормативними документами міжнародними та наці- ональними стандартами інших держав чинними в Україні. 5.6. Свідоцтвом про визнання іноземних сертифікатів є серти- фікат відповідності або свідоцтво про визнання видані в Системі. Результати сертифікації можуть бути визнані на підставі рі- шення про визнання: - без додаткових процедур сертифікації; - із проведенням додаткових процедур сертифікації; - у разі позитивних результатів сертифікації ПС в Системі. 5.7. Процедура визнання результатів сертифікації передбачає: - розгляд заявки та аналіз наданої документації; - прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відпо- відності; - оформлення та реєстрацію сертифіката відповідності та сві- доцтва про визнання; - технічний нагляд за ПС. 5.8. Заявник продукції має надати ОС таку документацію: - сертифікати або інші документи що підтверджують відповід- ність ПС конкретним вимогам; - нормативні документи на ПС в разі необхідності ; - протоколи випробувань; - атестат сертифікат виробництва сертифікат на систему якості за наявності . 5.9. ОС розглядає документацію проводить її аналіз та ек- спертизу. 5.10. ОС що розглядає документацію має право звернутися із запитом про додаткову інформацію. 5.11. ОС може прийняти рішення про повне або часткове виз- нання результатів сертифікації ПС. 5.12. ОС оформляє сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання. 5.13. У разі значних розбіжностей між нормативними докумен- тами щодо показників характеристик ПС ОС приймає рішення про повне проведення сертифікації ПС згідно з вимогами Системи. 5.14. Зразки для сертифікації надаються заявником. 5.15. Визнання сертифікатів протоколів випробування та ін- ших документів держав-імпортерів вважаються дійсними протягом терміну визначеного ОС. 5.16. Технічний нагляд за ПС що імпортуються виконується згідно з рішенням ОС. 5.17. ПС що монтуються або остаточно складаються на місцях їх використання підлягають сертифікаційним випробуванням у спо- живача заявника . Для проходження кордону в цьому випадку вида- ється сертифікат з обмеженим терміном дії який визначається ОС. Сертифікат видається на підставі позитивної експертизи технічної документації результатів обстеження виробництва та нагляду за виготовленням а також протоколів випробувань і контролю вузлів ПС та іноземних сертифікатів на складові частини та виріб у ціло- му. Сертифікаційні випробування у цьому випадку виконуються в повному обсязі згідно з умовами викладеними в пункті 4.7 цих Правил після монтажу і налагодження ПС у споживача. 6. Конфіденційність 6.1. Органи із сертифікації ПС та організації які діють за їх дорученням повинні забезпечувати конфіденційність інформації що становить комерційну або професійну таємницю. 7. Розгляд спірних питань 7.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови видачі йому сертифіката відповідності чи припинення або зупинення дії сертифіката він повинен подати письмово заяву до ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення ОС. 7.2. Заява розглядається ОС в місячний термін від дня її надходження. До розгляду спірних питань залучаються співробітники ОС які не приймали рішення щодо відмови видачі чи припинення або зупинення дії сертифіката відповідності. 7.3. До заяви додаються такі документи: - листування із спірного питання між заявником випробуваль- ною лабораторією територіальним органом Держстандарту України ОС; - відповідні матеріали випробувань перевірки нагляду; - технічна документація на продукцію за необхідністю . 7.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з випробу- вальної лабораторії для надання пояснень. 7.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити призупинення або зупинення дії сертифіката відповідності; - відновити дію сертифіката відповідності. 7.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку ОС що розглядав спірне пи- тання необхідно вжити заходів щодо стандартів та інших норматив- них документів на продукцію що використовувалися під час серти- фікації то відповідні пропозиції він подає до Держстандарту Ук- раїни. 7.7. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право зверну- тися до Держстандарту України протягом десяти днів від дня одер- жання рішення а також до суду арбітражного суду згідно з чин- ним законодавством. 8. Розрахунки між органом із сертифікації і заявником 8.1. Основні засади системи розрахунків такі: - оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її результатів; - витрати заявників на проведення робіт із сертифікації про- дукції відносяться на собівартість продукції відповідно до Декре- ту Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію". 8.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції 8.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідно- сини встановлюються між: - органом із сертифікації; - випробувальними лабораторіями центрами ; - заявником. 8.2.2. Оплаті підлягають роботи пов'язані з обов'язковою сертифікацією продукції: - експертні; - щодо атестації випробування контролю та реєстрації. 8.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на підставі договорів що укладаються за рішенням ОС відповідно до одного з нижчевикладених варіантів: - заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС. Із одержаних за договором коштів ОС сплачує за проведення відповід- них робіт випробувальним лабораторіям центрам ; - заявник укладає окремі договори на виконання видів робіт з ОС випробувальними лабораторіями центрами або іншими організа- ціями що зазначені у рішенні за заявкою. Додаток N 1 до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд Схеми обов'язкової сертифікації підіймальних споруд у системі УкрСЕПРО ------------------------------------------------------------------ Вид |N |Сері-| Обов'язковість проведення робіт щодо |Докуме- проду-|схе-|йніс-| сертифікації кранобудування у Системі|нти що кції |ми |ть | УкрСЕПРО |видає |сер-|про- |---------------------------------------|орган |ти- |дук- |Об- |Ате-|Сер-|Екс-|Сертифі- |Технічний|із сер- |фі- |ції |сте-|ста-|ти- |пер-|каційні |нагляд за|тифіка- |ка- | |жен-|ція |фі- |тиза|випробу- |виробниц-|ції |ції | |ня |ви- |ка- |до- |вання |твом сер-|проду- | | |ви- |роб-|ція |ку- | |тифікова-|кції | | |роб-|ниц-|сис-|мен-| |ної про- |крано- | | |ниц-|тва |теми|та- | |дукції |будуван- | | |тва | |яко-|ції | | |ня | | | | |сті | | | | ------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ------------------------------------------------------------------ А 1 Оди- Про- На кожно- Сертифі- Крани нична во- му крані кат від- що ди- повідно- скла- ться сті на да- кожний ються кран на ----------------------------------------------------------- підп- 2 Пар- Про- Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- риєм- тія во- во- во- ться на ться в кат від- стві- ди- ди- ди- відібра- обсязі повідно- виго- ться ться ться них зраз- періодич- сті на тов- за ках у по- ності та партію люва- рі- рядку та порядку кранів ча шен- кількос- установ- із заз- ням ті уста- лених начен- ОС і новлених органом ням ро- зая- органом із серти- зміру вни- із серти- фікації партії ка фікації що сер- тифіку- ється ------------------------------------------------------------- 3 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ться в кат від- ди- ди- первинні обсязі повідно- ться ться випробу- та поря- сті з вання на дку ус- терміном кранах тановле- дії ус- що від- них ор- тановле- бирають- ганом із ним уго- ся у кі- сертифі- дою не лькості кації у більше та поря- рамках 2-х ро- дку ус- Програми ків тановле- та мето- них ор- дики ганом із атеста- сертифі- ції ви- кації робницт- ва ------------------------------------------------------------ 4 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться пе- ться в кат від- ди- ди- рвинні обсязі повідно- ться ться випробу- та поря- сті з вання на дку ус- терміном кранах тановле- дії ус- що від- них ор- тановле- бирають- ганом із ним уго- ся у кі- сертифі- дою не лькості кації за більше та поря- сертифі- 3-х ро- дку ус- кованою ків з тановле- продук- урахува- них ор- цією та нням те- ганом із атесто- рміну сертифі- ваним дії ате- кації виробни- стата цтвом виробни- цтва ------------------------------------------------------------- 5 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ться 1 кат від- ди- ди- первинні раз на повідно- ться ться випробу- рік у сті з ор- вання на обсязі терміном га- кранах та поря- дії ус- ном що від- дку ус- тановле- із бирають- тановле- ним уго- сер- ся у кі- них ор- дою з ти- лькості ганом із урахува- фі- та поря- сертифі- нням те- ка- дку ус- кації у рміну ції тановле- рамках дії сер- сис- них ор- Програми тифіката тем ганом та мето- на сис- яко- із сер- дики тему сті тифіка- атеста- якості ції ції ви- робниц- тва а також нагляд за сер- тифіко- ваною системою якості ------------------------------------------------------------------- Б 6 Оди- Про- Проводя- Сертифі- Крани нич- во- ться ви- кат від- що на ди- пробува- повідно- скла- ться ння сті на дають- - основ- кожний ся у них кран спожи- склада- вача льних одиниць у виго- товлюва- ча; - крана у зборі ----------------------------------------------------------- 7 Пар- Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- тія во- во- ться ви- ться у кат від- ди- ди- пробува- обсязі повідно- ться ться ння періоди- сті на за - основ- чності партію рі- них ск- та поря- із заз- шен- ладаль- дку ус- начен- ням них оди- тановле- ням ОС і ниць у них ор- розміру зая- виготов- ганом із партії вни- лювача; сертифі- що сер- ка - кранів кації тифіку- - у спо- ється живача що відби- раються у кількості та поряд- ку уста- новлених органом із серти- фікації ---------------------------------------------------------- 8 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ви- ться в кат від- ди- ди- пробува- обсязі повідно- ться ться ння періоди- сті з - основ- чності терміном них та поря- дії ус- склада- дку ус- тановле- льних тановле- ним уго- одиниць них ор- дою у виго- ганом із товлюва- сертифі- ча; кації у - кранів рамках - у спо- Програми живача та мето- що від- дики бирають- атеста- ся у ції ви- кількос- робниц- ті та тва порядку установ- лених органом із сер- тифіка- ції але не менше ніж один комплект склада- льних одиниць та один кран на рік ---------------------------------------------------------- 9 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ви- ться в кат від- ди- ди- пробува- обсязі повідно- ться ться ння періоди- сті з - основ- чності терміном них та поря- дії ус- склада- дку ус- тановле- льних тановле- ним уго- одиниць них ор- дою на у виго- ганом із термін товлюва- сертифі- не біль- ча; кації за ше ніж - кранів сертифі- термін - у спо- кованою дії ате- живача продук- стата що від- цією та вироб- бирають- атесто- ництва ся у ваним кількос- виробни- ті та цтвом порядку установ- лених органом із сер- тифіка- ції але не менше ніж один комплект склада- льних одиниць та один кран на рік ---------------------------------------------------------- 10 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- води- во- ться пе- ться в кат від- ться ди- рвинні обсязі повідно- орга- ться випробу- періоди- сті з ном з вання: чності терміном сер- - основ- та поря- дії ус- тифі- них дку ус- тановле- кації склада- тановле- ним уго- сис- льних них ор- дою на тем одиниць ганом із термін яко- у вигото- сертифі- не біль- сті влювача; кації ше ніж - кранів- у рамках термін у спожи- Програми дії сер- вача що та мето- тифіката відбира- дики на сис- ються у атеста- тему нього в ції ви- якості установ- робницт- леному ва а порядку також нагляд за сер- тифіко- ваною системою якості ------------------------------------------------------------------- В 11 Пар- Про- Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- Основ- тія во- во- во- ться на ться в кат від- ні ко- виро- ди- дить- ди- зразках обсязі повідно- мплек- бів ться ся за ться виро- періоди- сті на туючі ріше- бах що чності партію та нням відбира- та поря- із заз- скла- ОС і ються у дку ус- наченням дальні зая- кількос- тановле- розміру одини- вни- ті та них ор- партії ці ка порядку ганом із що сер- кра- установ- сертифі- тифікує- нів лених кації у ться що ви- органом рамках пуска- із сер- Програми ються тифіка- та мето- підп- ції дики риємс- атеста- твами ції ви- як робницт- проду- ва кція ---------------------------------------------------------- виро- 12 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- би - виро- во- во- ться на ться в кат від- лебід- бів ди- ди- зразках обсязі повідно- ки ться ться виро- періоди- сті з стрі- бах що чності терміном ли відбира- та поря- дії ус- прила- ються у дку ус- тановле- ди кількос- тановле- ним уго- безпе- ті та них ор- дою але ки та порядку ганом із не біль- ін. установ- сертифі- ше тер- лених кації у міну дії органом рамках атестата із сер- Програми виробни- тифіка- та мето- цтва ції дики атеста- ції ви- робниц- тва а також нагляд за атес- тованим виробни- цтвом Додаток N 2 до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд Керівнику органу із сертифікації найменування прізвище ініціали адреса Заявка на проведення сертифікації продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО 1. найменування підприємства-виготовлювача постачальника далі - заявник адреса код ЄДРПОУ* в особі прізвище ім'я по батькові та посада заявляє що назва продукції код ОКП код ТН ЗЕД для імпортної продукції яка ий виготовляється масово серійно партіями шт. тис.шт. від N до N виробу одноразово за назва та позначення нормативного документа відповідає вимогам назва та позначення нормативного документа і просить провести сертифікацію цієї продукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам наведених нормативних документів. 2. Випробування з метою сертифікації просимо провести найменування акредитованої випробувальної лабораторії центру адреса. У разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться 3. Заявник зобов'язується: - виконувати всі умови сертифікації; - забезпечувати стабільність показників характеристик продукції які підтверджені сертифікатом відповідності; - сплатити всі витрати за проведення сертифікації. 4. Додаткові відомості Керівник підприємства підпис прізвище ініціали Головний бухгалтер підпис прізвище ініціали " " 199 р. М.П. * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України Додаток N 3 до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд Назва та адреса органу із сертифікації продукції Рішення N від " " 199 р. за заявкою на проведення сертифікації продукції Розглянувши заявку найменування підприємства-виготовлювача або постачальника продукції від дата на сертифікацію назва продукції код ОКП код ТН ЗЕД для імпортної продукції повідомляємо: 1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам позначення та назва нормативних документів 2. Схема сертифікації міститиме: непотрібне викреслити - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції що сертифікується; - сертифікацію системи якості виробництва продукції; - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи якості продукції; - відбір зразків продукції для випробувань; - випробування зразків продукції; - технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції. 3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з до назва та адреса організації що проводитиме обстеження 4. Атестація виробництва продукції* що сертифікується буде проведена в період з до назва та адреса організації що проводитиме атестацію 5. Сертифікація системи якості виробництва продукції* що сертифікується буде проведена в період з до назва та адреса організації що проводитиме сертифікацію системи якості 6. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи якості продукції* буде проведено в період з до назва та адреса організації що проводитиме аналіз 7. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено в період з до назва та адреса організації що відбиратиме зразки для випробувань 8. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені в період з до назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії центру 9. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме назва організації та її адреса Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть повідомлені додатково. 10. Для проведення робіт із сертифікації органу із сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи та технічну документацію*: позначення та назва нормативного або технічного документа 11. Роботи проводяться на підставі господарського договору. Керівник органу із сертифікації продукції М.П. підпис прізвище ініціали * пункт включається при необхідності Додаток N 4 до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд Заява про ідентифікацію Заявник назва підприємства-виробника або постачальника та його адреса в особі посада прізвище ім'я та по батькові керівника заявляє під свою юридичну відповідальність що вся продукція назва продукції позначення та назва нормативного документа на продукцію яка входить до складу партії що виготовлена за період з дата до дата в кількості ідентична тим зразкам цієї продукції які були відібрані заявни- ком і подані для випробувань з метою сертифікації зазначеної пар- тії продукції. Заявник зобов'язується супроводжувати сертифікатом N номер за Реєстром від виданим дата назва органу із сертифікації продукції виключно вищезазначену партію продукції з дотриманням усіх правил зберігання і транспортування продукції що визначені позначення та назва нормативного документа на продукцію* Керівник підпис прізвище та ініціали М.П. Дата * За відсутності нормативного документа правила зберігання і транспортування встановлює орган із сертифікації продукції. Додаток N 5 до Правил обов'язкової сертифікації підіймальних споруд Акт ідентифікації назва продукції що випускається найменування підприємства та його розташування дата місто Представник органу із сертифікації продукції посада місце роботи прізвище ім'я та по батькові та уповноважений представник найменування підприємства посада прізвище ім'я та по батькові склали цей акт як свідчення того що відібрані зразки назва продукції для випробувань з метою її сертифікації відповідають вимогам позначення та назва нормативного документа щодо маркування та комплектації Відібрані та опечатані опломбовані зразки назва продукції ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування з метою сертифікації. Представник органу із сертифікації продукції підпис прізвище ініціали Представник заявника підпис прізвище ініціали М.П. ПРАВИЛА ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Затверджено наказом Держстандарту України від 24 січня 1997 р. N 37 1. Галузь застосування 1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення обов'язкової сертифікації кранової продукції КП в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО далі - Система що проводиться органом із сертифікації кранової продукції ОС КП . 1.2. Правила є обов'язковими для ОС КП акредитованих випро- бувальних лабораторій центрів а також підприємств установ організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності в тому числі іноземних. 2. Нормативні посилання 2.1. У цих Правилах є посилання на такі документи: ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності. Форма розмі- ри технічні вимоги та правила застосування"; ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та виз- начення"; ДСТУ 3498-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки докумен- тів. Форма та опис". 3. Визначення 3.1. Поняття терміни та визначення використані в цьому до- кументі відповідають ДСТУ 2462-94. 4. Загальні положення 4.1. Сертифікацію КП у Системі проводять органи із сертифі- кації продукції що акредитовані в Системі в установленому поряд- ку. 4.2. Обов'язкова сертифікація КП у Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів чинних в Україні щодо безпеки життя здоров'я людей захисту їх майна охорони навколишнього природного середовища. Сертифікаційні вип- робування КП проводяться акредитованими в Системі випробувальними лабораторіями центрами . 4.3. Добровільна сертифікація КП у Системі проводиться на відповідність вимогам нормативних або інших документів які уз- годжені з постачальником та споживачем. 4.4. Порядок обов'язкової сертифікації конкретної імпортної КП у Системі встановлює ОС КП відповідно до цих Правил Порядку ввезення на митну територію України продукції що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації затвердженого нака- зом Держстандарту України і Держмиткому України від 10 травня 1994 року N 107/126 державний реєстр N 103/312 від 19.05.94 р. і Порядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням атестацією та сертифікацією систем якості затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329 державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96 р. . 4.5. Якщо сертифікація проводиться в межах міжнародної угоди системи то порядок сертифікації видача сертифіката відповід- ності та інші правила і вимоги визначаються цією угодою систе- мою . 4.6.Порядок проведення сертифікації КП передбачає: - подання і розгляд заявки на сертифікацію; - визначення схеми сертифікації; - експертизу технічної документації; - обстеження виробництва або атестацію виробництва КП що сертифікується або аналіз функціонування сертифікованої системи якості якщо це передбачено схемою сертифікації; - відбір та ідентифікацію зразків КП для випробувань; - випробування зразків КП; - видачу сертифіката відповідності; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва; - інформацію про результати робіт із сертифікації КП. 4.7. Для виконання робіт із сертифікації продукції ОС КП мо- же залучати головні міжгалузеві організації з кранобудування те- риторіальні органи Держстандарту України технічний комітет зі стандартизації ТК-16 "Крани підіймальне устаткування та відпо- відне обладнання" інженерно-консультативну фірму "Підйом" ком- петентних спеціалістів інших підприємств та організацій. Роботи можуть виконуватись як за договорами з юридичними особами так і за договорами та контрактами з фізичними особами. 5. Правила сертифікації кранової продукції 5.1. Подання і розгляд заявки на сертифікацію 5.1.1. Для проведення сертифікації КП в Системі заявник по- дає до ОС КП заявку додаток N 1 . ОС КП реєструє заявку в журна- лі обліку заявок. Для іноземного виробника заявка подається в по- рядку що встановлений наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329. 5.1.2. Розгляд заявки передбачає встановити: - правильність її виконання; - відповідність заявленої продукції галузі акредитації ОС КП; - придатність зазначених у заявці нормативних документів для цілей сертифікації продукції; - схему сертифікації за узгодженням із заявником ; - можливість проведення випробувань у зазначеній заявником лабораторії або визначає її; - необхідність додаткових відомостей про кількість продук- ції що випускається та умови її виробництва з'ясовує через за- явника і або територіальний орган Держстандарту України . 5.1.3. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею додаток N 2 у кожному разі не повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації та внесення плати згідно з договором. Рішення за заявкою надсилають заявнику. Копії рішення надсилають: - випробувальній лабораторії яка буде проводити випробуван- ня; - територіальному органу Держстандарту України за місцем розташування заявника; - органу із сертифікації систем якості за необхідності . 5.2. Схема сертифікації визначається ОС КП залежно від спе- цифіки продукції технології та умов її виробництва додаток N 3 . 5.3. Експертиза технічної документації 5.3.1. Експертиза за рішенням ОС КП може виконуватися силами ОС КП незалежними аудиторами атестованими в Системі на право проведення даної роботи а також кваліфікованими спеціалістами в галузі кранобудування. До експертизи не допускаються особи при- четні до проектування та виготовлення продукції що сертифікуєть- ся. Експертиза виконується з метою визначення відповідності тех- нічної документації вимогам чинних в Україні нормативних докумен- тів. 5.3.2. Для виконання експертних робіт і проведення наступних сертифікаційних випробувань заявник повинен подати до ОС КП такі документи у двох примірниках один - для ОС КП другий - для вип- робувальної лабораторії : - паспорт крана та технічні умови; - складальні креслення та специфікації крана основних меха- нізмів вузлів металоконструкцій та їх основних елементів кабі- ни; - схеми електричні принципові та гідравлічні принципові з переліком елементів; - технічний опис конструкції крана; - інструкції з монтажу та експлуатації; - копію дозволу Держнаглядохоронпраці України на виготовлен- ня КП; - копії протоколів приймально-здавальних та періодичних вип- робувань; - копії актів і протоколів приймання міжвідомчою комісією МВК ; - виписку з розрахунку металоконструкції крана або весь розрахунок яка містить: розрахункову схему величини розрахун- кових навантажень розрахункові сполучення навантажень геомет- ричні характеристики основних розрахункових перерізів результати розрахунків для найбільш небезпечних перерізів розрахунковий прогин в центрі прогону та на консолях при наявності консолей . Для проведення експертизи ОС КП залишає за собою право до- датково вимагати інші необхідні для оцінки безпеки крана крес- лення документи а також копії національних стандартів і техніч- них умов на комплектуючі вироби що застосовані у виготовленні крана. 5.3.3. Якщо сертифікуються дослідні зразки або установча се- рія то додаються: - акт і протокол приймальних випробувань; - довідка про усунення недоліків що були виявлені під час приймальних випробувань; - копія дозволу Держнаглядохоронпраці України на серійне ви- готовлення КП. 5.3.4. У результаті експертизи оформляється експертний вис- новок. Копія негативного висновку надсилається заявнику та Дер- жнаглядохоронпраці України. 5.3.5. У разі позитивного результату експертизи роботи із сертифікації продовжуються за визначеною схемою негативного - наступні етапи не виконуються заявка анулюється договір на про- ведення сертифікації розривається. Розірвання договору не звіль- няє заявника від оплати виконаних робіт. 5.3.6. Якщо роботи проводяться за заявкою на партію або се- рію виробів то експертизою визначаються типопредставники для проведення випробувань та їх кількість. 5.3.7. Копії технічної документації поданої на експертизу після закінчення сертифікації залишаються в розпорядженні ОС КП. 5.4. Обстеження виробництва 5.4.1. Обстеження виробництва проводиться з метою перевірки умов виробництва які забезпечують стабільний рівень характерис- тик і показників КП відповідності конструкторської та техноло- гічної документації вимогам нормативних документів чинних в Ук- раїні стану виробничого обладнання та наявності системи контролю показників технологічного процесу технічної можливості підпри- ємства виготовляти продукцію у відповідності з вимогами норматив- них документів а також з метою видачі рекомендацій щодо пері- одичності проведення та форм технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції способів та правил відбору зразків про- дукції для випробувань і т.ін. 5.4.2. Обстеження виробництва проводиться комісією експертів ОС КП. Склад комісії експертів та програма її роботи затверджу- ються керівником ОС КП. 5.4.3. Порядок виконання робіт з обстеження виробництва по- винен передбачати: - експертизу нормативної конструкторської та технологічної документації наданої підприємством; - перевірку виробництва; - оформлення акта обстеження виробництва. 5.4.4. Експертиза нормативної технічної та технологічної документації повинна передбачати: - перевірку відповідності показників і характеристик продук- ції встановлених технічною документацією вимогам стандартів та інших нормативних документів що поширюються на продукцію та тех- нологічні процеси її виготовлення наявності документа що під- тверджує поставлення продукції на виробництво; - оцінку достатності контрольних операцій і випробувань пе- редбачених технологічною документацією для встановлення повної відповідності продукції вимогам стандартів та іншої нормативної документації; - оцінку системи контролю показників технологічного процесу включаючи контроль сировинних матеріалів; - перевірку наявності системи необхідного метрологічного за- безпечення засобів вимірювань та випробувального обладнання що застосовуються. Якщо для обстеження виробництва необхідні додаткові відомос- ті комісія одержує їх від підприємства. 5.4.5. За результатами обстеження виробництва комісія офор- мляє акт у двох примірниках. 5.4.6. Використовувати схему сертифікації що передбачає обстеження виробництва до одного і того ж виробника продукції ОС КП має право не більше трьох разів а термін дії виданого за цією схемою сертифіката відповідності не може бути більше одного року. 5.5. Атестація виробництва 5.5.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки тех- нічних можливостей підприємства-виробника для забезпечення ста- більної якості продукції що відповідає вимогам нормативних доку- ментів. 5.5.2. Атестація виробництва проводиться за ініціативою за- явника або за рішенням ОС КП і виконується органом ОС КП. Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом ОС КП з урахуванням особливостей виробництва конкретної продукції та ви- мог нормативних документів Системи. 5.5.3. Порядок проведення робіт з атестації виробництва по- винен передбачати: - попередню оцінку; - складання програми та методики атестації; - перевірку виробництва і атестацію його технічних можливос- тей; - технічний нагляд за атестованим виробництвом. 5.5.4. Результати атестації оформляються атестатом вироб- ництва який вручається заявнику. 5.5.5. Термін дії сертифіката відповідності виданого за схемою що передбачає атестацію виробництва не може бути більше трьох років. 5.6. Сертифікація систем якості 5.6.1. Сертифікація систем якості проводиться органами що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт. Порядок проведення сертифікації встановлюється органом із сертифікації систем якості з урахуванням вимог нормативних документів Системи. 5.6.2. Сертифікація систем якості виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС КП якщо це передбачено схемою серти- фікації. 5.6.3. Сертифікація системи якості стосовно виробництва виз- наченої продукції проводиться з метою підтвердження того що ви- робник може постійно випускати продукцію яка відповідає вимогам нормативних документів. 5.6.4. Порядок сертифікації систем якості повинен передбача- ти: - попередню оцінку системи якості; - остаточну перевірку і оцінку системи якості; - оформлення результатів перевірки; - технічний нагляд за сертифікованою системою якості в пері- од терміну дії сертифіката. 5.6.5. Результати сертифікації системи якості оформлюються сертифікатом на систему якості який вручається заявнику а його копія - ОС КП. 5.6.6. У разі наявності сертифіката на систему якості яка поширюється на виробництво продукції заявленої на сертифікацію заявник додає до заявки копію цього сертифіката. 5.6.7. ОС КП після одержання заявки і копії сертифіката на систему якості надсилає до органу із сертифікації систем якості запит щодо документального підтвердження задовільного функціону- вання на підприємстві системи якості. Після одержання документів що підтверджують функціонування системи якості відповідно до ви- мог нормативних документів які поширюються на систему і пози- тивних результатів їх аналізу ОС КП визначає схему сертифікації продукції що передбачає сертифікацію системи якості. 5.6.8. Термін дії сертифіката відповідності виданого за схемою що передбачає сертифікацію системи якості не може бути більше трьох років. 5.7. Відбір та ідентифікація зразків продукції 5.7.1. Кількість зразків КП для випробувань та порядок їх відбору визначають за нормативною документацією що встановлює вимоги безпеки. 5.7.2. Якщо нормативною документацією не встановлено обсягу вибірки зразків КП необхідного для проведення випробувань з ме- тою сертифікації то кількість зразків і правила їх відбору вста- новлюються ОС КП. 5.7.3. Заявник в термін обумовлений договором повинен на- дати для випробувань відібрані зразки КП та заяву на ідентифіка- цію додаток N 4 . 5.7.4. Ідентифікація продукції проводиться ОС КП або за його дорученням випробувальною лабораторією центром . Якщо випробу- вальна лабораторія центр акредитована тільки на технічну компе- тентність ідентифікація проводиться за участю уповноваженого представника ОС КП. В обох випадках ідентифікація проводиться в присутності заявника. 5.7.5. Ідентифікація продукції включає в себе звірення конструкції поданого для випробувань зразка та його технічного стану за змістом нормативних документів. Якщо виявлено невідповідності роботи призупиняються про що заявника письмово повідомляють протягом двох діб. Одночасно ця інформація доводиться до ОС КП. Якщо заявник у 10-денний термін після одержання повідомлення не поінформував про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів випробування продукції з метою сертифікації припиняються. 5.7.6. Рішення про порядок продовження сертифікації приймає ОС КП не пізніше десяти днів з дня подання пропозиції заявником. 5.7.7. За результатами ідентифікації складається акт іденти- фікації у трьох примірниках незалежно від результату ідентифіка- ції додаток N 5 . 5.7.8. Зразки продукції що не пройшли ідентифікацію на випробування з метою сертифікації не приймаються. 5.8. Випробування зразків КП 5.8.1. Випробування проводяться на зразках КП конструкція склад і технологія виготовлення яких повністю відповідає виробам що постачаються споживачу замовнику . Зразки що пройшли випро- бування з метою сертифікації залишаються власністю заявника. 5.8.2. Для проведення випробувань КП заявник подає до ОС КП: - акти та протоколи приймально-здавальних випробувань КП та її окремих вузлів; - акт приймання кранового шляху; - акт перевірки контуру заземлення кранового шляху; - акт про відповідність робіт з монтажу крана вимогам ін- струкції з монтажу і експлуатації робочої документації крана та нормам правил безпечної експлуатації; - акт про якість виконаних під час монтажу зварних з'єднань; - акт за результатами перевірки опору ізоляції; - відомість відхилень від проекту допущених при виготовлен- ні крана; - сертифікати за наявності на застосовані метал і електро- ди документи щодо відповідності марок присадкових матеріалів та флюсів результати вхідного контролю; - прізвища зварників номери їх посвідчень протокол випро- бувань контрольних зразків; - сертифікат виробника канатів ланцюгів за наявності ; - документ про ступінь захисту електрошаф. 5.8.3. Випробування КП остаточне складання якої проводиться у виробника виконуються на спеціально обладнаному випробувально- му полігоні або при відсутності полігону - на складальному май- данчику заводу-виробника. 5.8.4. Випробування КП остаточне складання якої проводиться у споживача виконується на місці її використання. 5.8.5. Після завершення випробувань із позитивним результа- том випробувальна лабораторія надсилає протокол випробувань в ОС КП а копію - заявнику. 5.8.6. В разі одержання негативних результатів хоча б за одним із показників випробування з метою сертифікації припиня- ються інформація про це надсилається заявнику і ОС КП який ану- лює заявку та повідомляє про це Держнаглядохоронпраці України. Повторні випробування можуть проводитися тільки після подан- ня заявником нової заявки до ОС КП та певних доказів проведення підприємством коригувальних заходів для усунення причин що вик- ликали невідповідність. 5.8.7. Оцінка результатів випробувань проводиться ОС КП піс- ля одержання протоколу випробувань оцінюється їх повнота об'єк- тивність достовірність і точність . 5.9. Видача сертифіката відповідності 5.9.1. Сертифікат відповідності оформляє і видає виключно ОС КП. 5.9.2. Сертифікат відповідності видається: 1 на одиничний виріб за наявності позитивного протоколу випробувань виданого випробувальною лабораторією акредитованою в Системі; 2 на партію виробів за наявності позитивного протоколу вип- робувань виданого випробувальною лабораторією акредитованою в Системі і висновку ОС КП щодо стабільності технологічного проце- су виробництва продукції; 3 на продукцію що випускається серійно залежно від прий- нятої схеми сертифікації: - за наявності позитивного протоколу випробувань виданого випробувальною лабораторією акредитованою в Системі і зареєс- трованого в Реєстрі Системи сертифіката на систему якості; - за наявності позитивного протоколу випробувань виданого випробувальною лабораторією акредитованою в Системі і зареєс- трованого в Реєстрі Системи атестата виробництва; - за наявності позитивного протоколу випробувань виданого випробувальною лабораторією акредитованою в Системі і позитив- ного акта обстеження виробництва. 5.9.3. Термін дії сертифіката встановлюється ОС КП але не більше ніж на три роки залежно від результатів сертифікації схеми сертифікації терміну дії нормативної документації серти- фіката на систему якості і атестата виробництва. Якщо норма на характеристику що сертифікується змінена то дія сертифіката припиняється з дати введення зміни. 5.9.4. Для продукції в тому числі призначеної на експорт сертифікаційні випробування якої проводяться на місці її викорис- тання сертифікат відповідності видається без проведення випробу- вань КП у зборі на підставі фактично проведених випробувань але з обмеженим терміном дії від 3 до 6 місяців . Після проведення випробувань КП у зборі сертифікат видається на певний строк з урахуванням вимог пункту 5.9.3 цих Правил. 5.9.5. Сертифікат відповідності оформлюється згідно з ДСТУ 3498-96 реєструється в Реєстрі Системи і вручається заявнику. 5.9.6. Сертифікат набирає чинності з моменту його реєстрації в Реєстрі Системи. 5.9.7. ОС КП веде облік виданих ним сертифікатів і копії їх надсилає до Держстандарту України. 5.9.8. Одночасно з виданням заявнику сертифіката відповід- ності на продукцію що випускається серійно ОС КП укладає з ним угоду на право використання знака відповідності згідно з ДСТУ 2296-93. 5.9.9. Заявник зобов'язаний інформувати ОС КП: - про внесення змін до конструкції або технології виготов- лення сертифікованої КП що можуть вплинути на показники які підтверджені під час сертифікації - не пізніше ніж за шість мі- сяців до їх впровадження у виробництво; - про надходження усіх рекламацій і претензій на сертифіко- вану КП негайно. 5.10. Технічний нагляд за сертифікованою КП під час її ви- робництва 5.10.1. У разі коли сертифікат відповідності видано заявни- ку на певний термін і за договором йому надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до виготовленої продукції технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва прово- дить ОС КП чи за його дорученням інша організація. 5.10.2. Залежно від схеми сертифікації застосовують такі ви- ди технічного нагляду: - проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції що відбираються у заявника у збутових та торговельних організаціях; - проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції що відбираються у заявника у збутових та торговельних організаціях а також періодичний технічний нагляд за атестованим виробництвом сертифікованої продукції; - проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції що відбираються у заявника у збутових та торговельних організаціях а також періодична оцінка ефективності функціону- вання сертифікованої системи якості у заявника; - проведення періодичного контролю за технологічним процесом виробництва сертифікованої продукції. 5.10.3. Періодичність контрольних випробувань їх обсяг та порядок проведення періодичність оцінки стану виробництва та ефективності функціонування системи якості встановлює ОС КП в кожному конкретному випадку і регламентує їх в програмі технічно- го нагляду яка розробляється ОС КП і затверджується його керів- ником. 5.10.4. За результатами технічного нагляду виконавець скла- дає і подає до ОС КП звіт в якому зазначаються можливі причини невідповідностей встановленим вимогам за наявності та пропону- ються коригувальні заходи. Один примірник звіту вручається заявникові. 5.10.5. ОС КП може прийняти рішення про проведення додатко- вих випробувань і або перевірок залежно від інформації про стан сертифікованої продукції яка надходить від споживачів і органів контролю. 5.10.6. ОС КП може прийняти рішення про зупинення або припи- нення дії сертифіката відповідності у випадках: - виявлення невідповідностей продукції вимогам встановленим під час сертифікації; - порушення вимог технології виготовлення правил приймання методів контролю та випробувань маркування продукції тощо; - внесення заявником змін до нормативних документів методів випробувань складу продукції тощо які можуть вплинути на відпо- відність сертифікованої продукції встановленим вимогам без попе- реднього узгодження з ОС КП; - порушення умов договору заявником. 5.10.7. ОС КП в триденний термін надсилає письмову інформа- цію про прийняте рішення щодо зупинення або припинення дії вида- ного сертифіката відповідності до Держстандарту України його те- риторіального органу та заявника. 5.10.8. Рішення ОС КП про зупинення або припинення дії сер- тифіката відповідності може бути скасовано у випадку якщо прове- денням коригувальних заходів заявник може усунути невідповідності та причини їх виникнення у місячний термін і підтвердити відпо- відність продукції встановленим вимогам. 5.10.9. Коригувальні заходи виконуються заявником продукції зразу ж після одержання рішення ОС КП про зупинення або припинен- ня дії сертифіката відповідності. Контроль за виконанням коригу- вальних заходів здійснює ОС КП що видав сертифікат. Усі витрати на проведення коригувальних заходів та контроль за їх виконанням несе заявник сертифікованої продукції. 5.10.10. Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними якщо після їх виконання продукція відповідає вимогам нормативних документів. 5.10.11. Продукція на яку була зупинена або припинена дія сертифіката відповідності може заявлятися на повторну сертифіка- цію заявником після виконання ним коригувальних заходів спрямо- ваних на усунення порушень виявлених під час технічного нагляду. В такому разі роботи із сертифікації проводяться без урахування результатів попередньої сертифікації даної продукції. 5.11. Сертифікація зразків КП що виготовляється в одному примірнику 5.11.1. Сертифікація зразків унікальних кранів а також ін- шої КП що виготовляється за оригінальним проектом в одному при- мірнику виконується за спрощеною схемою з вилученням етапу оцін- ки стану виробництва атестації виробництва або сертифікації сис- теми якості . Із схеми сертифікації відповідно виключається тех- нічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції. За бажан- ням заявника ці етапи можна ввести до схеми сертифікації. 5.11.2. У зв'язку з тим що остаточне складання цієї продук- ції виконується як правило у споживача то в разі позитивної експертизи проекту і за необхідності наприклад для перетину кордону видається сертифікат з обмеженим терміном дії згідно з вимогами пункту 5.9.4 цих Правил. Надалі після монтажу і нала- годження кранової продукції та проведення сертифікаційних випро- бувань за позитивними результатами видається сертифікат відпо- відності з терміном дії згідно з вимогами Системи і пункту 5.9.3 цих Правил. 5.11.3. Сертифікаційні випробування як правило виконуються разом з приймальними випробуваннями. 6. Порядок сертифікації кранової продукції іноземного виробництва 6.1. Порядок сертифікації КП у разі коли відсутні міждер- жавні угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності або результатів сертифікації продукції 6.1.1. До укладення контракту організація-замовник повинна поінформувати постачальника про діючі в Україні вимоги безпеки. 6.1.2. До укладення контракту на постачання КП з-за кордону заявник повинен подати до ОС КП: - на закупівлю серійних зразків - заявку на сертифікацію а після одержання рішення та укладення договору - комплект техніч- ної документації в обсязі згідно з пунктом 5.3.2 цих Правил; - на закупівлю зразка ів що підлягає ють проектуванню - гарантійний лист на оплату робіт і технічну документацію в обсязі згідно з комерційною пропозицією іноземної фірми. 6.1.3. Сертифікація КП що імпортується проводиться відпо- відно до вищезазначених вимог розділу 5 цих Правил та вимог По- рядку проведення робіт із сертифікації продукції іноземних вироб- ництв за схемами з обстеженням атестацією та сертифікацією сис- тем якості затвердженого наказом Держстандарту України від 02.08.96 р. N 329 державний реєстр N 458/1483 від 16.08.96 р. . 6.1.4. У випадку закупівлі серійних зразків ОС КП виконує експертизу технічної документації. Експертний висновок надсила- ється заявнику. Позитивний висновок дає право заявнику укласти контракт на постачання обладнання. 6.1.5. У випадку закупівлі зразка ів що підлягає ють про- ектуванню ОС КП готує технічний висновок згідно з наданою доку- ментацією який надсилається заявнику. Позитивний висновок дає право заявнику укласти контракт на проектування та постачання об- ладнання. Після укладення контракту заявник подає заявку на проведення сертифікації. Після одержання рішення за заявкою укладення дого- вору на проведення сертифікації і закінчення проектування заявник подає до ОС КП технічну документацію в обсязі згідно з пунктом 5.3.2 цих Правил. ОС КП виконує експертизу технічної документації. Негативний експертний висновок надсилається заявнику і є водночас підставою для скасування заявки на сертифікацію і розірвання контракту як- що іноземна фірма відмовиться допрацювати технічну документацію відповідно до діючих в Україні вимог. Для продовження робіт із сертифікації необхідне подання нової заявки. 6.1.6. Для КП що імпортується в Україну випробування зраз- ків з метою сертифікації проводяться за тими ж правилами що і для продукції вітчизняних підприємств-виробників КП. 6.1.7. Випробування КП з метою сертифікації у виробника мо- жуть бути проведені: - силами ОС КП із залученням випробувальних лабораторій центрів України або інших країн акредитованих у Системі; - зарубіжним органом із сертифікації в присутності представ- ника ОС КП за контрактом. 6.1.8. Перед випробуваннями проводиться ідентифікація про- дукції згідно з пунктом 5.7.4 цих Правил. 6.1.9. Якщо випробування КП проведені ОС КП то з урахуван- ням результатів експертизи технічної документації результатів обстеження виробництва нагляду за виготовленням та позитивних результатів випробувань і на підставі поданих фірмою сертифікатів на метал матеріали і комплектуючі вироби та на КП в цілому про- токолів приймальних випробувань ОС КП оформляє за правилами Сис- теми сертифікат відповідності на заявлену КП. 6.1.10. Якщо випробування КП проведені зарубіжним органом із сертифікації в присутності представника ОС КП то сертифікат від- повідності може бути оформлений без проведення сертифікаційних випробувань в Україні після одержання КП або сертифікат оформлю- ється після поставлення КП до України та проведення додаткових процедур із сертифікації. Рішення з даного питання приймає ОС КП. В останньому випадку для ввезення продукції видається сертифікат з обмеженим терміном дії згідно з пунктом 5.9.4 цих Правил. 6.1.11. КП яку монтують або остаточно складають на місці її використання підлягає сертифікаційним випробуванням у споживача заявника . У такому випадку для ввезення через кордон також ви- дається сертифікат з обмеженим терміном дії що оформлюється на підставі позитивних результатів експертизи технічної документа- ції результатів обстеження виробництва та нагляду за виготовлен- ням а також протоколів випробувань і контролю вузлів КП та іно- земних сертифікатів на складові та виріб у цілому. Сертифікаційні випробування в такому випадку виконуються в повному обсязі піс- ля монтажу і налагодження КП у споживача. 6.1.12. Перед сертифікаційними випробуваннями в Україні про- водиться ідентифікація КП відповідно до вимог пункту 5.7.4 цих Правил. 6.1.13. Сертифікаційні випробування можуть поєднуватися з приймально-здавальними випробуваннями КП. 6.1.14. У разі виявлення в процесі випробувань невідповід- ності КП окремим вимогам безпеки договір на сертифікацію не роз- ривається якщо заявник виробник погоджується усунути цю невід- повідність. Після усунення невідповідності проводяться необхідні процедури сертифікації - вартість сертифікаційних робіт відповід- но зростає. 6.1.15. Роботи із сертифікації продукції що імпортується проводяться за рахунок заявника. Можлива оплата окремих етапів робіт або роботи в цілому фірмою-виробником КП. 6.1.16. За рішенням ОС КП сертифікація може виконуватися за одним договором на всі роботи або за договорами на окремі етапи робіт. Можливі також за погодженням з ОС КП прямі договори між заявником і безпосереднім виконавцем сертифікаційних робіт. 6.1.17. Сертифікат із обмеженим терміном дії не є підставою для реєстрації КП в органах Держнаглядохоронпраці України та для одержання дозволу на запуск КП в роботу. 6.2. Порядок визнання сертифікатів чи інших документів які підтверджують відповідність імпортної продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів і які видані на цю продукцію за кордоном 6.2.1. Сертифікати та протоколи випробувань продукції вида- ні уповноваженими органами інших країн далі - іноземний сертифі- кат підлягають визнанню в Системі при дотриманні сукупності та- ких умов: - якщо Держстандартом України укладено двосторонню угоду про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з національним органом із сертифікації тієї країни з якої походить продукція що ввозиться в Україну; - іноземний сертифікат видано в державній системі сертифіка- ції тієї країни з якої походить продукція що ввозиться в Укра- їну; - продукція що ввозиться в Україну може бути ідентифікова- на за супровідною документацією маркування етикетка як така що виготовлена за міждержавними або іншими нормативними докумен- тами що є чинними в Україні; - зазначені в іноземному сертифікаті номенклатура усіх обов'язкових вимог до продукції і норми цих вимог повністю відпо- відають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам чинним в Укра- їні. 6.2.2. При виконанні сукупності умов наведених у пункті 6.2.1 цих Правил ОС КП видає свідоцтво про визнання іноземного сертифіката згідно з ДСТУ 3498-96. Свідоцтво про визнання реєс- трується в Реєстрі Системи. 6.2.3. У разі невиконання принаймні однієї з умов наведених у пункті 6.2.1 цих Правил визнання іноземних сертифікатів прово- диться після виконання додаткових процедур: - подання і розгляду заявки про визнання результатів серти- фікації КП; - експертизи документації наданої заявником іноземних сер- тифікатів протоколів випробувань нормативних документів на КП сертифікатів на систему якості атестатів сертифікатів вироб- ництва за їх наявності ; - проведення випробувань КП в разі необхідності ; - аналізу результатів експертизи документації і випробувань КП; - технічного нагляду за КП. 6.2.4. ОС КП має право зробити запит щодо додаткової інфор- мації. 6.2.5. Зразки для сертифікації надаються заявником. 6.2.6. За позитивними результатами додаткових процедур виз- нання результатів сертифікаціі ОС КП приймає рішення про видачу свідоцтва про визнання або сертифіката відповідності. 6.2.7. У разі значних розбіжностей в документації наданої заявником з вимогами чинних в Україні нормативних документів що- до показників КП що підлягають сертифікації ОС КП приймає рі- шення про проведення сертифікації КП згідно з вимогами Системи. 6.2.8. Технічний нагляд за КП що імпортується виконується згідно з рішенням ОС КП. 7. Конфіденційність 7.1. ОС КП повинен забезпечувати конфіденційність інформа- ції що становить комерційну або професійну таємницю. 8. Розгляд спірних питань 8.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови видачі йому сертифіката відповідності чи зупинення або припинення дії сертифіката він повинен подати письмово заяву до ОС КП не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого рішення ОС КП. 8.2. Заява розглядається ОС КП в місячний термін з дня її надходження. 8.3. До заяви додаються такі документи: - листування із спірного питання між заявником випробуваль- ною лабораторією територіальним органом Держстандарту України ОС КП; - відповідні матеріали випробувань перевірки нагляду; - технічна документація на продукцію за необхідністю ; 8.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з випробу- вальної лабораторії для надання пояснень. 8.5. Рішення стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити призупинення дії сертифіката відповідності; - відновити дію сертифіката відповідності. 8.6. Рішення надсилається заявнику протягом п'яти днів після проведення засідання. Якщо на думку ОС КП необхідно вживати захо- дів щодо стандартів та інших нормативних документів на продукцію що використовувалися під час сертифікації то відповідні пропози- ції він надсилає до Держстандарту України. 8.7. У разі незгоди з рішенням ОС КП заявник має право звер- нутися до Держстандарту України протягом десяти днів з дня одер- жання рішення а також до суду арбітражного суду згідно з чин- ним законодавством. 9. Розрахунки між органом із сертифікації і заявником 9.1. Основні засади системи розрахунків такі: - оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її результатів; - витрати заявників на проведення робіт із сертифікації про- дукції відносяться на її собівартість відповідно до Декрету Кабі- нету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стан- дартизацію і сертифікацію". 9.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції 9.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові взаємовідно- сини встановлюються між: - органом із сертифікації кранової продукції; - випробувальними лабораторіями центрами ; - заявником. 9.2.2. Оплаті підлягають роботи пов'язані з обов'язковою сертифікацією продукції: - підготовчі; - експертні; - щодо атестації випробування контролю та реєстрації. 9.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції виконується на підставі договорів що укладаються за рішенням ОС КП відповідно до одного з нижчевикладених варіантів: - заявник укладає договір на проведення усіх робіт з ОС КП. Із одержаних за договором коштів ОС КП сплачує за проведення від- повідних робіт випробувальним лабораторіям центрам ; - заявник укладає окремі договори на виконання видів робіт з ОС КП випробувальними лабораторіями центрами або іншими орга- нізаціями що зазначені у рішенні за заявкою. Додаток N 1 до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції Керівнику органу із сертифікації найменування прізвище ініціали адреса ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ У СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО 1. найменування підприємства-виготовлювача постачальника далі-заявник адреса код ЄДРПОУ* в особі прізвище ім'я по батькові та посада заявляє що назва продукції код ОКП код ТН ЗЕД для імпортної продукції яка ий виготовляється масово серійно партіями шт. тис.шт. від N до N виробу одноразово за назва та позначення нормативного документа відповідає вимогам назва та позначення нормативного документа і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність вимогам наведених нормативних документів у Системі сертифікації УкрСЕПРО. 2. Випробування з метою сертифікації просимо провести найменування акредитованої випробувальної лабораторії центру адреса. В разі відсутності відомостей цей пункт не наводиться . 3. Заявник зобов'язується: - виконувати всі умови сертифікації; - забезпечувати стабільність показників характеристик продукції які підтверджені сертифікатом відповідності; - сплатити всі витрати за проведення сертифікації. 4. Додаткові відомості Керівник підприємства підпис прізвище ініціали Головний бухгалтер підпис прізвище ініціали " " 199 р. М.П. * Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України Додаток N 2 до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції Назва та адреса органу із сертифікації продукції Рішення N від " " 199 р. за заявкою на проведення сертифікації продукції Розглянувши заявку найменування підприємства-виготовлювача або постачальника продукції від дата на сертифікацію назва продукції код ОКП код ТН ЗЕД для імпортної продукції повідомляємо: 1. Сертифікація буде проведена на відповідність продукції вимогам позначення та назва нормативних документів 2. Схема сертифікації міститиме: непотрібне викреслити - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції що сертифікується; - сертифікацію системи якості виробництва продукції; - аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи якості продукції; - відбір зразків продукції для випробувань; - випробування зразків продукції; - технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції. 3. Обстеження виробництва* буде проведено в період з до назва та адреса організації що проводитиме обстеження 4. Атестація виробництва продукції* що сертифікується буде проведена в період з до назва та адреса організації що проводитиме атестацію 5. Сертифікація системи якості виробництва продукції* що сертифікується буде проведена в період з до назва та адреса організації що проводитиме сертифікацію системи якості 6. Аналіз ефективності функціонування сертифікованої системи якості продукції* буде проведено в період з до назва та адреса організації що проводитиме аналіз 7. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено в період з до назва та адреса організації що відбиратиме зразки для випробувань 8. Випробування продукції з метою сертифікації будуть проведені в період з до назва та адреса акредитованої випробувальної лабораторії центру 9. Технічний нагляд* за виробництвом сертифікованої продукції здійснюватиме назва організації та її адреса Періодичність проведення та форми технічного нагляду будуть повідомлені додатково. 10. Для проведення робіт із сертифікації органу із сертифікації продукції необхідно подати такі нормативні документи та технічну документацію*: позначення та назва нормативного або технічного документа 11. Роботи проводяться на підставі господарського договору. Керівник органу із сертифікації продукції підпис прізвище ініціали М.П. * пункт включається при необхідності Додаток N 3 до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції СХЕМИ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У СИСТЕМІ СЕРТИФІКАЦІЇ УКРСЕПРО ------------------------------------------------------------------ Вид |N |Сері-| Обов'язковість проведення робіт щодо |Докуме- проду-|схе-|йніс-| сертифікації кранобудування у Системі|нти що кції |ми |ть | сертифікації УкрСЕПРО |видає |сер-|про- |---------------------------------------|орган |ти- |дук- |Об- |Ате-|Сер-|Екс-|Сертифі- |Технічний|із сер- |фі- |ції |сте-|ста-|ти- |пер-|каційні |нагляд за|тифіка- |ка- | |жен-|ція |фі- |тиза|випробу- |виробниц-|ції |ції | |ня |ви- |ка- |до- |вання |твом сер-|проду- | | |ви- |роб-|ція |ку- | |тифікова-|кції | | |роб-|ниц-|сис-|мен-| |ної про- | | | |ниц-|тва |теми|та- | |дукції | | | |тва | |яко-|ції | | | | | | | |сті | | | | ------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ------------------------------------------------------------------ А 1 Оди- Про- На кожно- Сертифі- Крани нична во- му крані кат від- що ди- повідно- скла- ться сті на да- кожний ються кран на ----------------------------------------------------------- підп- 2 Пар- Про- Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- риєм- тія во- во- во- ться на ться в кат від- стві- ди- ди- ди- відібра- обсязі повідно- виго- ться ться ться них зраз- періодич- сті на тов- за ках у по- ності та партію люва- рі- рядку та порядку кранів ча шен- кількос- установ- із заз- ням ті уста- лених начен- ОС і новлених органом ням ро- зая- органом із серти- зміру вни- із серти- фікації партії ка фікації що сер- тифіку- ється ------------------------------------------------------------- 3 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ться в кат від- ди- ди- первинні обсязі повідно- ться ться випробу- та поря- сті з вання на дку ус- терміном кранах тановле- дії ус- що від- них ор- тановле- бирають- ганом із ним уго- ся у кі- сертифі- дою не лькості кації у більше та поря- рамках 2-х ро- дку ус- Програми ків тановле- та мето- них ор- дики ганом із атеста- сертифі- ції ви- кації робницт- ва ------------------------------------------------------------- 4 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться пе- ться в кат від- ди- ди- рвинні обсязі повідно- ться ться випробу- та поря- сті з вання на дку ус- терміном кранах тановле- дії ус- що від- них ор- тановле- бирають- ганом із ним уго- ся у кі- сертифі- дою не лькості кації за більше та поря- сертифі- 3-х ро- дку ус- кованою ків з тановле- продук- урахува- них ор- цією та нням те- ганом із атесто- рміну сертифі- ваним дії ате- кації виробни- стата цтвом виробни- цтва ------------------------------------------------------------- 5 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ться 1 кат від- ди- ди- первинні раз на повідно- ться ться випробу- рік у сті з ор- вання на обсязі терміном га- кранах та поря- дії ус- ном що від- дку ус- тановле- із бирають- тановле- ним уго- сер- ся у кі- них ор- дою з ти- лькості ганом із урахува- фі- та поря- сертифі- нням те- ка- дку ус- кації у рміну ції тановле- рамках дії сер- сис- них ор- Програми тифіката тем ганом та мето- на сис- яко- із сер- дики тему сті тифіка- атеста- якості ції ції ви- робниц- тва а також нагляд за сер- тифіко- ваною системою якості ------------------------------------------------------------------ Б 6 Оди- Про- Проводя- Сертифі- Крани нич- во- ться ви- кат від- що на ди- пробува- повідно- скла- ться ння сті на дають- - основ- кожний ся у них кран спожи- склада- вача льних одиниць у виго- товлюва- ча; - крана у зборі ---------------------------------------------------------- 7 Пар- Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- тія во- во- ться ви- ться у кат від- ди- ди- пробува- обсязі повідно- ться ться ння періоди- сті на за - основ- чності партію рі- них ск- та поря- із заз- шен- ладаль- дку ус- начен- ням них оди- тановле- ням ОС і ниць у них ор- розміру зая- виготов- ганом із партії вни- лювача; сертифі- що сер- ка - кранів кації тифіку- - у спо- ється живача що відби- раються у кількості та поряд- ку уста- новлених органом із серти- фікації ----------------------------------------------------------- 8 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ви- ться в кат від- ди- ди- пробува- обсязі повідно- ться ться ння періоди- сті з - основ- чності терміном них та поря- дії ус- склада- дку ус- тановле- льних тановле- ним уго- одиниць них ор- дою у виго- ганом із товлюва- сертифі- ча; кації у - кранів рамках - у спо- Програми живача та мето- що від- дики бирають- атеста- ся у ції ви- кількос- робниц- ті та тва порядку установ- лених органом із сер- тифіка- ції але не менше ніж один комплект склада- льних одиниць та один кран на рік ----------------------------------------------------------- 9 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- во- во- ться ви- ться в кат від- ди- ди- пробува- обсязі повідно- ться ться ння періоди- сті з - основ- чності терміном них та поря- дії ус- склада- дку ус- тановле- льних тановле- ним уго- одиниць них ор- дою на у виго- ганом із термін товлюва- сертифі- не біль- ча; кації за ше ніж - кранів сертифі- термін - у спо- кованою дії ате- живача продук- стата що від- цією та вироб- бирають- атесто- ництва ся у ваним кількос- виробни- ті та цтвом порядку установ- лених органом із сер- тифіка- ції але не менше ніж один комплект склада- льних одиниць та один кран на рік ----------------------------------------------------------- 10 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- води- во- ться пе- ться в кат від- ться ди- рвинні обсязі повідно- орга- ться випробу- періоди- сті з ном з вання: чності терміном сер- - основ- та поря- дії ус- тифі- них дку ус- тановле- кації склада- тановле- ним уго- сис- льних них ор- дою на тем одиниць ганом із термін яко- у вигото- сертифі- не біль- сті влювача; кації ше ніж - кранів- у рамках термін у спожи- Програми дії сер- вача що та мето- тифіката відбира- дики на сис- ються у атеста- тему нього в ції ви- якості установ- робницт- леному ва а порядку також нагляд за сер- тифіко- ваною системою якості ------------------------------------------------------------------- В 11 Пар- Про- Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- Основ- тія во- во- во- ться на ться в кат від- ні ко- виро- ди- дить- ди- зразках обсязі повідно- мплек- бів ться ся за ться виро- періоди- сті на туючі ріше- бах що чності партію та нням відбира- та поря- із заз- скла- ОС і ються у дку ус- наченням дальні зая- кількос- тановле- розміру одини- вни- ті та них ор- партії ці ка порядку ганом із що сер- кра- установ- сертифі- тифікує- нів лених кації у ться що ви- органом рамках пуска- із сер- Програми ються тифіка- та мето- підп- ції дики риємс- атеста- твами ції ви- як робницт- проду- ва кція ----------------------------------------------------------- виро- 12 Серія Про- Про- Проводя- Проводи- Сертифі- би - виро- во- во- ться на ться в кат від- лебід- бів ди- ди- зразках обсязі повідно- ки ться ться виро- періоди- сті з стрі- бах що чності терміном ли відбира- та поря- дії ус- прила- ються у дку ус- тановле- ди кількос- тановле- ним уго- безпе- ті та них ор- дою але ки та порядку ганом із не біль- ін. установ- сертифі- ше тер- лених кації у міну дії органом рамках атестата із сер- Програми виробни- тифіка- та мето- цтва ції дики атеста- ції ви- робниц- тва а також нагляд за атес- тованим виробни- цтвом Додаток N 4 до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції ЗАЯВА ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ Заявник назва підприємства-виробника або постачальника та його адреса в особі посада прізвище ім'я та по батькові керівника заявляє під свою юридичну відповідальність що вся продукція назва продукції позначення та назва нормативного документа на продукцію яка входить до складу партії що виготовлена за період з до дата дата в кількості ідентична тим зразкам цієї продукції які були відібрані заявни- ком і подані для випробувань з метою сертифікації зазначеної пар- тії продукції. Заявник зобов'язується супроводжувати сертифікатом N від номер за Реєстром дата виданим назва органу із сертифікації продукції виключно вищезазначену партію продукції з дотриманням усіх правил зберігання і транспортування продукції що визначені позначення та назва нормативного документа на продукцію* Керівник підпис прізвище та ініціали М.П. Дата * За відсутності нормативного документа правила зберігання і транспортування встановлює орган із сертифікації продукції. Додаток N 5 до Правил обов'язкової сертифікації кранової продукції Назва та адреса органу із сертифікації продукції Акт ідентифікації назва продукції що випускається найменування підприємства та його розташування дата місто Представник органу із сертифікації посада місце роботи прізвище ім'я та по батькові та уповноважений представник найменування підприємства посада прізвище ім'я та по батькові склали цей акт як свідчення того що відібрані зразки назва продукції для випробувань з метою її сертифікації відповідають вимогам позначення та назва нормативного документа щодо маркування та комплектації Відібрані та опечатані опломбовані зразки назва продукції ідентифіковані і можуть бути пред'явлені на випробування з метою сертифікації. Представник органу із сертифікації продукції підпис прізвище ініціали Представник заявника підпис прізвище ініціали М.П.