Наказ N 10 від 08.05.2007 р.

Наказ N 10 від 08.05.2007 р. Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 14.06.2007 Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Наказ від 8 травня 2007 р. № 10 Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності в сферах регіональної політики будівництва містобудування та архітектури і реалізації науково обґрунтованої технічної політики наказую: 1. Створити науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 2. Затвердити Положення про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 1. 3. Затвердити структуру науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 2. 4. Затвердити склад Президії науково-технічної ради міністерства регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 3. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кужель О.В.Міністр В. Яцуба Положення про науково-технічну раду Мінрегіонбуду України. 14.06.2007 Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду України від 08.05. 2007р. № 10 1. Загальні положення1.1. Це положення визначає порядок роботи науково-технічної ради Мінрегіонбуду України яка створена відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України як дорадчий орган для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів у формуванні та реалізації державної регіональної політики політики у сферах будівництва та архітектури обговоренні найважливіших програм а також рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки наукових та науково-технічних розробок проектів нормативно-правових та нормативних актів нормативних документів.1.2. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради здійснює Відділ наукового розвитку.1.3. Місце проведення засідань президії науково-технічної ради визначає голова науково-технічної ради. 2. Основні завдання науково-технічної радиНауково-технічна рада:2.1. Розглядає і схвалює пріоритетні напрями розвитку у сферах державної регіональної політики будівництва та архітектури промисловості будівельних матеріалів далі - сфери функціонального управління Мінрегіонбуду .2.2. Сприяє проведенню єдиної науково обґрунтованої політики у сферах функціонального управління Мінрегіонбуду спрямованої на прискорення науково-технічного прогресу підвищення технічного рівня виробництва та якості продукції послуг повсюдне впровадження нових високоефективних розробок і винаходів а також заходів щодо енерго- та ресурсозбереження екологічно чистих технологій.2.3. Визначає основні стратегічні напрями науково-технічної діяльності будівельної галузі формує основні напрями пропаганди досягнень і передового досвіду з питань що належать до сфер функціонального управління Мінрегіонбуду сприяє розвиткові сучасних інформаційних технологій на галузевому рівні.2.4. Розглядає і готує висновки щодо доцільності подальшого внесення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань що віднесені до сфер функціонального управління Мінрегіонбуду.2.5. Розглядає схвалює та рекомендує до затвердження проекти державних стандартів технічних регламентів будівельних норм інших нормативних актів у сферах функціонального управління Мінрегіонбуду.2.6. Розглядає і схвалює пропозиції та рекомендації щодо формування повноцінного життєвого середовища підвищення інженерно-технічного та економічного рівня забудови і благоустрою населених пунктів розвитку їх інженерно-транспортної інфраструктури та впровадження екологічно безпечних технологій в промисловості будівельних матеріалів.2.7. Аналізує пропозиції щодо формування житлової політики активізації інвестиційної та інноваційної діяльності створення фінансово-кредитних механізмів будівництва житла. 2.8. Здійснює науково-технічну та економічну оцінку завершених розробок які фінансувались за рахунок коштів державного бюджету в рамках державних і галузевих цільових та науково-технічних програм виконавцем або співвиконавцем яких є Мінрегіонбуд.2.9. Визначає пріоритетні напрями науково-технічного прогресу в будівельній галузі розглядає та дає оцінку пропозиціям щодо проведення найважливіших наукових досліджень і розробок з галузевих проблем.2.10. Здійснює оцінку пропозицій щодо реалізації інноваційної політики у будівельній галузі.2.11. Розглядає і схвалює пропозиції щодо формування державної політики з питань ціноутворення у будівництві кошторисної нормативної бази та порядку її застосування.2.12. Розглядає та рекомендує до погодження проекти рішень Кабінету Міністрів України щодо затвердження проектів інвестиційних програм і проектів будівництва.2.13. Розглядає питання про розміщення і будівництво об'єктів державного значення спорудження окремих архітектурних об'єктів пам'ятників видатним діячам науки та на честь історичних подій. 2.14. Розглядає питання методології проектування житлово-цивільних і промислових об'єктів інженерних споруд систем інженерного обладнання будинків і споруд реконструкції та пристосування об'єктів для інших цілей створення і запровадження ефективних архітектурно-будівельних систем прогресивних технічних рішень.2.15. Здійснює оцінку проектів державних цільових програм у сферах функціонального управління Мінрегіонбуду.2.16. Розглядає та рекомендує до впровадження сучасні інформаційні технології на галузевому рівні схвалює заходи щодо розвитку інформаційних технологій у сферах регіональної політики будівельної галузі та архітектури.2.17. Заслуховує звіти наукових установ про хід виконання наукових досліджень конструкторських і нормативних розробок дає оцінку їх ефективності та якості визначає шляхи їх впровадження у виробництво.2.18. Обговорює та пропонує до висунення на здобуття державних премій роботи у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування та в галузі науки і техніки. 3. Склад та структура науково-технічної ради3.1. До складу науково-технічної ради входять працівники Міністерства керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств організацій та установ що належать до сфер функціонального управління Міністерства провідні вчені у сферах регіонального розвитку будівництва архітектури представники громадських об'єднань.3.2. Склад науково-технічної ради затверджується наказом Міністра.3.3. Головою науково-технічної ради є Міністр.3.4. У складі науково-технічної ради утворюються президія та секції відповідно до напрямів діяльності Міністерства.3.5. До складу президії науково-технічної ради входять: голова науково-технічної ради його заступники керівники секцій керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій що належать до сфер функціонального управління Міністерства провідні вчені інших установ. 4. Права та обов'язки членів науково-технічної ради4.1. Члени науково-технічної ради повинні бути присутніми на засіданнях брати активну участь в обговоренні питань запропонованих до розгляду якісно та у встановлений термін виконувати рішення науково-технічної ради а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні.4.2. Члени науково-технічної ради мають право широкого та вільного обміну думками з питань які розглядаються на засіданні науково-технічної ради знайомитися з усіма матеріалами та науковими працями що обговорюються на засіданні.4.3. Члени науково-технічної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 5. Організація роботи науково-технічної ради5.1. Основною формою роботи президії науково-технічної ради та секцій є засідання які проводяться відповідно до планів їх роботи. Планові засідання президії науково-технічної ради проводяться як правило останнього четверга місяця.5.2. Плани роботи президії науково-технічної ради формуються щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів Міністерства які погоджуються заступниками Міністра та затверджуються головою науково-технічної ради. Зняття питань з розгляду або включення додаткових питань здійснюється за рішенням голови науково-технічної ради на підставі аргументованої доповідної записки підрозділу що вносить змінює або знімає питання з розгляду за погодженням із заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків.5.3. На засіданнях секцій розглядаються питання що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу Міністерства проміжні етапи науково-дослідних нормативних та конструкторських розробок а також в обов'язковому порядку завершені роботи.Прийняті на засіданні секції рішення оформляються протоколами оригінали яких зберігаються у секретаря секції а копії - у Відділі наукового розвитку.5.4. На розгляд президії науково-технічної ради виносяться як правило питання попередньо розглянуті на засіданнях секцій що стосуються пріоритетних напрямів діяльності Міністерства і вимагають прийняття відповідного рішення.5.5. Рішення науково-технічної ради приймаються простою більшістю голосів від кількості членів президії присутніх на засіданні.Рішення науково-технічної ради та протоколи засідань підписуються головою науково-технічної ради або за його відсутності заступником голови науково-технічної ради який вів засідання реєструються і зберігаються у Відділі наукового розвитку.5.6. Рішення науково-технічної ради носять рекомендаційний характер та проводяться в життя наказами Міністерства спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та заінтересованими організаціями.5.7. Науково-технічна рада через засоби масової інформації регулярно інформує громадськість про результати розгляду на засіданні питань і прийняті рішення розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства.5.8. Матеріально-технічне забезпечення роботи науково-технічної ради здійснюється за рахунок бюджетних коштів що виділяються на утримання апарату Міністерства. 6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні науково-технічної ради6.1. Проект рішення довідку примірник документа який вноситься на розгляд президії науково-технічної ради і список доповідачів та запрошених готує відповідний структурний підрозділ Міністерства. За сім днів до дня проведення засідання науково-технічної ради ці матеріали подаються секретареві науково-технічної ради для тиражування та доведення до членів президії науково-технічної ради.Забезпечення матеріалами запрошених на засідання науково-технічної ради здійснюється підрозділом що готує питання на розгляд.6.2. Довідка список доповідачів та запрошених підписується керівником структурного підрозділу що готує питання до розгляду та погоджується із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Проект рішення візується заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків та керівниками інших зацікавлених структурних підрозділів Міністерства. 6.3. Структурний підрозділ Міністерства який виносить питання на розгляд науково-технічної ради надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання президії науково-технічної ради на якому розглядається питання.6.4. Головою президії науково-технічної ради можуть бути прийняті рішення в робочому порядку за умови їх позитивного розгляду на відповідній секції науково-технічної ради та підготовки матеріалів до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради у встановленому порядку обов'язково додається копія протоколу про розгляд зазначеного питання на засіданні відповідної секції науково-технічної ради . Головним чином в робочому порядку можуть бути прийняті рішення щодо погодження змін до державних будівельних норм та державних стандартів України погодження стандартів організацій України відомчих будівельних норм технічних умов та технічних свідоцтв. Проект рішення візується членами президії науково-технічної ради визначеними заступником Міністра до компетенції якого належать питання що ухвалюються в робочому порядку.6.5. Доведення матеріалів засідання до членів президії науково-технічної ради може здійснюватися шляхом: передачі копій на паперовому носії; передачі за допомогою електронної пошти; розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду; ознайомлення безпосередньо в структурному підрозділі що готує питання до розгляду.Форма доведення матеріалів засідання визначається обсягом і характером матеріалів наявністю його електронного варіанту тощо.6.6. Про остаточний порядок денний засідання і дату його проведення що затверджені головою науково-технічної ради члени президії науково-технічної ради сповіщаються телефонограмою факсограмою або електронною поштою але не пізніше ніж за дві доби до призначеної дати. 6.7. Хід та результати розгляду питань на засіданні президії науково-технічної ради фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються структурним підрозділом або членом президії науково-технічної ради що готували питання до розгляду протягом трьох днів за умови якщо інший термін не визначений на засіданні та подаються секретареві науково-технічної ради для подальшого затвердження головою науково-технічної ради розсилання в установленому порядку та опублікування в Інформаційному бюлетені Мінрегіонбуду.Прийняті на засіданні рішення а також необхідні супровідні матеріали розмножуються і розсилаються у встановленому порядку. Начальник Відділу наукового розвитку Л. Котова Структура науково-технічної ради Мінгеріонбуду України 14.06.2007 Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду України від 08.05. 2007р. № 10 1. Президія науково-технічної ради Мінрегіонбуду України2. Секції науково-технічної ради: 2.1. Ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві 2.2. Економіки організації та розвитку будівельної діяльності 2.3. Планування та забудови територій 2.4. Архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд 2.5. З питань технічного регулювання в будівництві 2.6. Промислової забудови та інженерного захисту територій 2.7. Регіональної політики та розвитку регіонів 2.8. Самоврядування 2.9. Місцевого самоврядування 2.10. Адміністративно-територіальної реформи Склад науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 14.06.2007 Додаток 3 до наказу Мінрегіонбуду України від 08.05. 2007р. № 10Президія науково-технічної ради 1. Яцуба Володимир Григорович голова науково-технічної ради Міністр регіонального розвитку та будівництва України к.н. держуправління 2. Сорока Микола Петрович заступник голови науково-технічної ради Перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України 3. Соловков Юрій Петрович заступник голови науково-технічної ради заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України к.е.н. 4. Беркута Анатолій Всеволодович заступник голови науково-технічної ради заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України к.е.н. 5. Кужель Олександра Володимирівна заступник голови науково-технічної ради заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України к.е.н. 6. Авдієнко Олександр Петрович начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд 7. Адріанов Володимир Павлович віце-президент Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт 8. Ампілогов Володимир Федорович директор центральної служби "Укрінвестекспертиза" 9. Барзилович Дмитро Владиславович начальник Управління технічного регулювання у будівництві 10. Білоконь Юрій Миколайович директор Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто" доктор архітектури 11. Вашкулат Олександр Михайлович начальник Управління планування та забудови територій Мінрегіонбуду України 12. Галінський Олександр Михайлович директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва 13. Григор Анатолій Федорович перший заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції 14. Громадський Юрій Степанович директор ВАТ "Київпромелектропроект" 15. Гудзь Анатолій Олексійович директор Департаменту розвитку регіонів 16. Губень Петро Іванович начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві 17. Деньгін Анатолій Петрович заступник Голови Державного комітету з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду 18. Дзюбенко Віктор Олександрович директор Українського державного науково-дослідного центру ціноутворення у будівництві "Цінобуд" 19. Євсеєнко Олексій Олексійович заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МВС України за згодою 20. Зембицький Петро Юлійович директор ВАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ" 21. Кривошеєв Петро Іванович директор Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій к.т.н. 22. Кармінський Анатоль Маркович начальник Київської міської служби "Укрінвестекспертиза" 23. Лисюк Олександр Васильович директор Департаменту забезпечення реформування органів місцевого самоврядування та територій 24. Ляшенко Ольга Іванівна начальник Юридичного забезпечення 25. Максименко Сергій Семенович голова правління Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіоУкраїна" 26. Монащенко Володимир Олександрович директор Державного проектно-вишукувального інституту транспортного будівництва "Київдіпротранс" 27. Онищенко Василь Михайлович директор науково-дослідного та проектного інституту "НДПІмістобудування" канд. архітектури 28. Онищук Георгій Ілліч директор Державного науково-дослідного та проектно- вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція" д.е.н. 29. Романюк Ольга Опанасівна президент Інституту місцевого розвитку 30. Сай Віталій Іванович директор Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" к.т.н. 31. Сітенко Михайло Антонович заступник Головного санітарного лікаря України МОЗ України за згодою 32. Татарчук Валерій Григорович директор Департаменту взаємодії з регіонами 33. Соколов Віктор Артемович генеральний директор Українського державного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань 34. Удовенко Леонід Андрійович директор ДП "Український державний проектний інститут "Укрміськбудпроект" 35. Чижевський Олександр Павлович директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд" канд. архітектури 36. Шарапова Тамара Олексіївна начальник Управління економіки та організації будівництва 37. Шаталов Олександр Леонідович директор Запорізького державного інституту по проектуванню об'єктів цивільного будівництва "Запоріжцивільпроект" 38. Шахнова Валентина Митрофанівна голова правління ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" к.т.н. 39. Шацький Володимир Іванович голова правління державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" 40. Шимановский Олександр Віталійович директор ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція" д.т.н. Начальник Відділу наукового розвитку Л. Котова