Порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держземагентства від 20 вересня 2007 р. N 200  Порядок планування фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин 1. Загальні положення 1.1. Порядок планування фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин далі - Порядок установлює єдині вимоги та правила щодо планування фінансування контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт далі - НДР що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища України далі - Мінприроди через Державне агентство земельних ресурсів України далі - Агентство . 1.2. Плани НДР розробляються згідно з пріоритетними напрямами наукових досліджень та робіт Агентства відповідно до завдань що ставляться перед Агентством Верховною Радою України Президентом України Кабінетом Міністрів України Мінприроди та обумовлюються Положенням про Державне агентство земельних ресурсів України. 1.3. Підставою для включення НДР до проекту плану є реалізація положень: законів України постанов Верховної Ради України актів Президента України та Кабінету Міністрів України державних і регіональних науково-технічних програм розвитку земельних відносин використання та охорони земельних ресурсів заходів з плану основної діяльності Агентства що вимагають наукового забезпечення міжнародних зобов'язань договорів конвенцій ініціативи Агентства територіальних органів установ та організацій що належать до сфери його управління пропозицій інших центральних органів виконавчої влади. 1.4. Роботи що пов'язані з виконанням Україною міжнародних зобов'язань і мають спеціальні джерела фінансування у план НДР не включаються. 1.5. Проект плану НДР формується Сектором з питань координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин на підставі пропозицій що надаються структурними підрозділами Агентства управліннями відділами та секторами на правах самостійного підрозділу . 1.6. Основним юридичним документом що регламентує відносини між замовником і виконавцем є договір на створення науково-технічної продукції. 1.7. Кошторисна вартість роботи складається з витрат що входять до собівартості роботи відповідно до вимог Типового положення з планування обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 830. 1.8. Після реєстрації у Секторі координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин НДР підлягають реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації далі - УкрІНТЕІ згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і дисертацій затвердженим наказом Міністерства освіти та науки від 25.12.2001 N 808 та зареєстрованим у Мін'юсті 11 січня 2002 року за N 28/6316. 1.9. Результати завершення НДР також реєструються що засвідчується обліковою карткою УкрІНТЕІ. 1.10. Наукове супроводження договорів здійснюється структурним підрозділом - замовником та при потребі виконавцем якщо це передбачено умовами договору. 1.11. Фінансове супроводження договорів здійснюється Управлінням економіки та фінансів Агентства. 1.12. Усі звітні матеріали надаються виконавцями Агентству державною мовою у друкованому вигляді 2 примірники та на магнітних носіях в узгодженому із замовником форматі. Один примірник НДР зберігається у Секторі координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин другий - у структурному підрозділі - замовника. 2. Планування НДР 2.1. До плану НДР включаються роботи що фінансуються з державного бюджету нова тематика перехідні роботи заборгованість за виконані НДР . 2.2. Підготовка проекту плану НДР здійснюється у такій послідовності: 2.2.1. Структурні підрозділи Агентства у третьому кварталі поточного року подають до Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин пропозиції до проекту плану НДР на наступний рік за відповідною формою додаток 1 з обгрунтуванням актуальності і обсягів фінансування досліджень. 2.2.2. Переліки перехідних тем і обсяги їх фінансування переліки завершених робіт за якими Агентство має заборгованість надаються Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин Управлінням економіки та фінансів до 1 лютого поточного року. 2.2.3. Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин узагальнює подані пропозиції відповідно до пріоритетних напрямів діяльності Агентства і готує проект плану НДР який після розгляду робочою групою затвердженою наказом Агентства подається керівництву. 2.2.4. Після погодження тематики та обсягів фінансування керівниками структурних підрозділів та заступниками Голови проект плану надається Голові на затвердження. До 30 відсотків від запланованих коштів на виконання науково-дослідних робіт спрямовується до резерву. 2.2.5. Після затвердження плану НДР Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин протягом 2-х тижнів надає структурним підрозділам - замовникам витяги із затвердженого плану. 2.2.6. Відбір виконавців робіт затвердженого плану НДР здійснюється тендерним комітетом Агентства згідно з процедурою тендерного відбору що регламентується Законом України від 22 лютого 2000 р. N 1490-III "Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти". 3. Укладення договорів 3.1. За кожною з включених до плану НДР Агентства роботою виконавець оформляє проекти кошторисно-договірних документів у складі: договору на створення науково-технічної продукції додаток 2 ; технічного завдання далі - ТЗ додаток 3 ; протоколу погодження договірної ціни додаток 4 ; календарного плану виконання робіт додаток 5 ; калькуляції кошторисної вартості робіт додаток 6 ; розрахунків витрат за статтями кошторису які повинні бути підписані керівником заступником керівника організації та головним бухгалтером і затверджені печаткою виконавця; цінових пропозицій та звіту про результати здійснення процедури торгів - для розробок загальна вартість яких перевищує суму 20 тис. гривень. 3.2. Кошторисно-договірна документація оформляється виконавцем у 2-х примірниках. Керівник структурного підрозділу - замовника візує всі примірники договору протокол погодження договірної ціни і підписує технічне завдання калькуляцію кошторисної вартості роботи та календарний план. Після цього договір візується: Сектором координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин; Юридичним управлінням. Начальник Управління економіки та фінансів візує договір протокол погодження договірної ціни та калькуляцію кошторисної вартості роботи. У разі відсутності керівника на момент оформлення кошторисно-договірної документації договори візуються підписуються його заступником. 3.3. Зміни й доповнення до умов договору оформляються додатковою угодою з потрібними додатками до неї залежно від змін що вносяться та візуються аналогічно до договору. 3.4. Договори і протоколи угоди про договірну ціну підписуються а ТЗ затверджується Головою після чого договори реєструються Сектором координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин. Після реєстрації один примірник договору передається Управлінню економіки та фінансів другий - виконавцю. Виконавець у свою чергу передає копії договору Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин та структурному підрозділу - замовнику. 4. Планування витрат на НДР 4.1. Визначення трудових витрат на виконання роботи здійснюється на основі нормативів трудовитрат на окремі процедури виробничого процесу виконання НДР і виведення їх суми за етапами і роботою в цілому. Якщо таких нормативів не існує то планові трудовитрати приймаються на рівні фактичних трудовитрат на виконання аналогічних робіт. 4.2. Кошторисна вартість роботи складається з витрат що включаються до собівартості роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830 "Про затвердження Типового положення з планування обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт". 4.3. Розмір накладних витрат розраховується на рівні фактичних витрат за рік що передує року планування і у відсотковому їх відношенні до заробітної плати того самого року переноситься на плановий період і не перевищує 50 відсотків. 4.4. Зарплата розраховується за посадовими окладами тарифними ставками прийнятими в організації. До цієї статті належать надбавки та доплати передбачені законодавством. Загальна сума зарплати не повинна перевищувати 50 відсотків від вартості роботи за договором. 4.5. Витрати на матеріали та спецобладнання розраховуються прямим рахунком виходячи з обгрунтованої потреби. Після завершення НДР спецобладнання передається замовнику якщо інше не передбачене умовами договору. 4.6. Витрати на послуги сторонніх організацій мають складати не більше 50 відсотків від загальної вартості роботи. Конкретний розмір цих послуг за кожним об'єктом формується виконавцем основного договору і включається до переліку робіт що виконуються підрядним способом. Перелік затверджується замовником розпорядником бюджетних коштів і є невід'ємною частиною договору між замовником та виконавцем. До цієї статті належать витрати на послуги і роботи що виконуються для потреб основної наукової діяльності. До зазначених витрат відноситься також вартість креслярських друкарських та розмножувальних робіт а також послуги усіх видів орендованого транспорту який використовується у процесі проведення НДР і транспортування науково-виробничого персоналу до місця робіт і у зворотному напрямі. 5. Порядок фінансування НДР 5.1. У лютому поточного року Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин готує перелік завершених розробок за якими Агентство має заборгованість та подає Голові на затвердження. Погашення заборгованості передбачається Управлінням економіки та фінансів при складанні ліміту витрат на науку в I кварталі з урахуванням фактичного рівня їх фінансування у поточному році. 5.2. Перерахування коштів за виконані роботи етапи здійснюється Управлінням економіки та фінансів на підставі оформлених належним чином акта здавання-приймання науково-технічної продукції додаток 7 акта звірки розрахунків додаток 8 та кошторису фактичних витрат додаток 9 . 5.3. При наявності фінансової можливості виконавцеві може надаватися попередня оплата аванс на виконання НДР в розмірі передбаченому умовами договору. 5.4. Управління економіки та фінансів щокварталу надає Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин інформацію про фактичне фінансування наукових досліджень за рахунок державного бюджету. 5.5. Оплата за останній етап здійснюється тільки після здавання обумовленої в договорі науково-технічної продукції з оформленням акта здавання-приймання науково-технічної продукції додаток 7 та акта приймання необоротних активів додаток 10 . 6. Контроль за виконанням НДР та порядок приймання їх результатів 6.1. Контроль за виконанням НДР здійснюється з метою своєчасного прийняття рішень щодо ефективності використання коштів унесення змін при потребі щодо обсягів фінансування складу виконавців та умов використання проекту припинення робіт за договором тощо. 6.2. За дотримання умов договору крім фінансування відповідають структурні підрозділи - замовники. 6.3. Інформація про хід виконання робіт надається виконавцем поетапно у вигляді звітів анотованого проміжного заключного або інших форм науково-технічної продукції далі - НТП разом з актами здавання-приймання НТП у строки та у формі передбачені календарним планом. 6.4. Приймання створеної продукції здійснюється замовником відповідно до умов договору. 6.5. Акти здавання-приймання 2 примірники візуються керівником теми а від замовника - начальником Управління економіки та фінансів керівником структурного підрозділу - замовника. Також з метою контролю за ходом виконання робіт усі акти здавання-приймання візуються Сектором координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин. Після цього акти здавання-приймання затверджуються представниками сторін що уклали договір. Датою виконання роботи етапу є дата надання звітних матеріалів замовнику. Не пізніше ніж за 15 днів до терміну обумовленому в календарному плані проект кінцевого науково-технічного продукту надається відповідному структурному підрозділу - замовнику для розгляду. Датою прийняття роботи етапу є дата затвердження замовником акта здавання-приймання. Робота вважається виконаною якщо звітні матеріали надані замовнику в терміни обумовлені календарним планом і прийняті у 15-денний строк після їх одержання. Оформлені примірники акта здавання-приймання роботи передаються Управлінню економіки та фінансів та виконавцю. Виконавець у свою чергу передає копії примірника Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин та структурному підрозділу - замовнику. 6.6. У випадку невиконання виконавцем умов договору доопрацювання представлених результатів відповідно до зауважень замовника проводиться за рахунок коштів виконавця на підставі двостороннього акта з переліком потрібних доробок і визначенням термінів їх виконання. 6.7. На вимогу замовника виконавець надає рішення вченої науково-технічної ради організації - виконавця щодо наукової та практичної цінності виконаної роботи. 6.8. Науково-дослідні організації що належать до сфери управління Агентства щороку у лютому місяці надають Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин схвалений вченою науково-технічною радою звіт про результати виконання НДР попереднього року. Звіти про виконання НДР науково-дослідними установами що належать до сфери управління Агентства і замовником яких виступає Агентство розглядаються на відповідних секціях науково-технічної ради. 6.9. Заключний звіт про виконання НДР надається замовнику у 2-х примірниках один з яких передається Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин з подальшою його передачею на зберігання в архів другий - структурному підрозділу - замовнику. 6.10. Структурні підрозділи - замовники щорічно мають надавати Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин розгорнуту інформацію про результати завершених розробок та їх впровадження. 6.11. Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин щорічно в першому кварталі узагальнює для керівництва Агентства та громадськості інформаційний звіт про підсумки виконання НДР і впровадження їх результатів на практиці. 6.12. У разі потреби відповідні структурні підрозділи звітують про результати виконання робіт на засіданні науково-технічної ради або на колегії Агентства. 7. Упровадження результатів НДР 7.1. Залежно від характеру роботи результатом розробок можуть бути: проекти законів та інших нормативно-правових актів урядових рішень науково-технічні звіти аналітичний огляд проекти методик стандартів норм і правил рекомендації інструкції ТЗ на проведення НДР нормативно-технічна документація інформаційно-рекламне забезпечення заходів реформування земельних відносин тощо. 7.2. Упровадженням результатів завершених НДР вважається введення в дію розроблених стандартів нормативів методичних положень інструктивних указівок інформаційно-рекламних видань тощо. 7.3. Фінансування заходів щодо впровадження результатів виконання НДР може здійснюватись за власні кошти зацікавлених підприємств організацій і установ. 7.4. Упровадження результатів НДР здійснюється в рамках окремого договору. 7.5. Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин контролює стан виконання плану НДР та в разі потреби інформує керівництво Агентства про результати наукової діяльності і стан упровадження НДР.   Завідувач Сектору координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин      С. П. Погурельський    Додаток 1 до пункту 2.2.1 Порядку  План науково-дослідних робіт назва структурного підрозділу Агентства на рік N з/п  Найменування теми  Термін виконання рік квартал   Головний виконавець і співвиконавці  Кошторисна вартість робіт тис. грн.  Очікуваний результат  Підстава для виконання  усього  у тому числі  із загальної суми співвиконавцям  борг за попередній рік  на поточний рік  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Додаток 2 до пункту 3.1 Порядку  Договір про створення науково-технічної продукції м. Київ " " 200 р.                                                                 повна назва організації - виконавця її підпорядкування далі - Виконавець в особі керівника заступника керівника організації                                                                                           прізвище ім'я по батькові діючого на основі з одного боку та Державне агентство земельних ресурсів України далі - Замовник в особі Голови що діє на                                                                               прізвище ім'я по батькові підставі Положення про Держземагентство з іншого боку склали цей договір про таке: 1. Предмет договору 1.1. Замовник доручає а Виконавець бере на себе виконання роботи на тему 1.2. Наукові технічні економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції яка є предметом договору викладені у технічному завданні відповідно до додатка 3. 1.3. Зміст та терміни виконання етапів визначаються календарним планом додаток 5 . 1.4. Приймання та оцінка науково-технічної продукції здійснюються згідно з вимогами технічного завдання. 1.5. Використання науково-технічної продукції здійснюється Замовником                                                                                 де коли у яких обсягах з якою метою   2. Вартість робіт та порядок розрахунків 2.1. За виготовлену науково-технічну продукцію згідно з договором Замовник перераховує Виконавцеві у відповідності з протоколом про договірну ціну додаток 4                                                                                             сума цифрами і словами   2.2. Оплата здійснюється поетапно або оплата здійснюється з виплатою авансу в розмірі вартості роботи. 2.3. Оплата етапів здійснюється згідно з розрахунками Виконавця в установленому порядку. 2.4. Джерело фінансування - бюджетна програма за КПКВК 2408030 "Проведення земельної реформи". 3. Порядок здавання та приймання робіт 3.1. Перелік наукової технічної та іншої документації що підлягає оформленню та здаванню Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання та після закінчення договору визначений календарним планом що додається. 3.2. Передавання оформленої в установленому порядку документації за окремими етапами договору здійснюється супроводжувальними документами Виконавця. 3.3. Виконавець надає не пізніше ніж за 15 днів до терміну обумовленому в календарному плані проект кінцевого науково-технічного продукту відповідному структурному підрозділу - Замовника для розгляду. 3.4. Після завершення робіт етапів Виконавець представляє Замовнику акт здавання-приймання науково-технічної продукції у 2-х примірниках комплект наукової технічної та іншої документації передбаченої технічним завданням та умовами договору у 2-х примірниках у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями включаючи кошториси фактичних витрат від співвиконавців або акти здавання-приймання науково-технічної продукції акти звірки розрахунків. 3.5. Замовник протягом 15 днів з дня одержання акта здавання-приймання робіт та звітних документів зазначених у п. 3.4 цього договору зобов'язаний направити Виконавцеві підписаний акт здавання-приймання науково-технічної продукції або мотивовану відмову від приймання робіт. 3.6. У разі мотивованої відмови Замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання. 3.7. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити роботи за фактично здійсненими витратами у межах суми передбаченої пунктом 2.1 цього договору. 3.8. Якщо у процесі виконання роботи з'ясується неминучість одержання негативного результату недоцільність або неможливість подальшого проведення роботи то Виконавець або Замовник зобов'язаний зупинити її сповістивши про це іншу сторону в 5-денний строк після зупинення роботи. У цьому випадку сторони зобов'язані в 15-денний строк розглянути питання про доцільність та напрями продовження робіт. 3.9. Рішення про припинення НДР оформлюється двостороннім актом з обгрунтуванням мотивації розриву договору. При цьому Виконавцеві відшкодовуються фактичні витрати за виконану роботу. 3.10. У разі невиконання Виконавцем умов договору доопрацювання представлених результатів відповідно до зауважень Замовника проводиться за рахунок коштів Виконавця на підставі двостороннього акта з переліком потрібних доробок і визначенням термінів їх виконання. 4. Відповідальність сторін 4.1. За невиконання або неякісне виконання обов'язків за цим договором Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність згідно з діючим законодавством. 4.2. У разі несвоєчасного здавання робіт етапу якщо внаслідок цього Замовник зазнав фінансових збитків оплата вартості робіт цього етапу Виконавцю не гарантується. 4.3. Додаткові не встановлені законодавством санкції за невиконання або неякісне виконання робіт та їх доопрацювання на вимогу Замовника здійснюються за рахунок Виконавця. 5. Інші умови договору Умови дотримання прав сторін на створювану науково-технічну продукцію: 5.1. Власником науково-технічної продукції є Замовник. 5.2. У разі немотивованого розірвання договору з боку Замовника - Виконавцю сплачується вартість фактично виконаної роботи. При цьому різниця між сумою виплаченого авансу та вартістю фактично виконаної роботи повертається Виконавцем Замовнику. 5.3. Усі спірні питання вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством. 5.4. У разі відсутності коштів на оплату виконаних етапів роботи початок фінансування і остаточні розрахунки можуть бути перенесені. У цьому разі терміном закінчення дії договору вважається дата остаточних розрахунків. Перенесення терміну дії договору з причин затримки фінансування не вимагає письмового підтвердження сторін. 5.5. Інші умови на розсуд сторін. 5.6. Виконавець здійснює авторське супроводження виконаних робіт протягом місяців з моменту завершення договору. 6. Термін дії договору та юридичні адреси сторін 6.1. Термін дії договору                                                                                                                 початок                                                                                                               закінчення   6.2. Адреси та банківські реквізити сторін Виконавця: Замовника: 6.3. До цього договору додається: технічне завдання на створення науково-технічної продукції; календарний план виконання робіт; протокол погодження договірної ціни на науково-технічну продукцію; калькуляція кошторисної вартості роботи.  Від Виконавця: Керівник заступник керівника організації М. П. " " 200 р.  Від Замовника: Голова Держземагентства М. П. " " 200 р.  Узгоджено: Заступник Голови Структурний підрозділ Держземагентства Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин Юридичне управління Управління економіки та фінансів    Додаток 3 до пункту 3.1 Порядку  ПОГОДЖЕНО         керівник заступник організації споживача   ЗАТВЕРДЖЕНО Голова Держземагентства        підпис   розшифровка підпису         підпис   розшифровка підпису           дата           дата   ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ                                                                                                           назва НДР                                                                          шифр індекс номер державної реєстрації НДР   Діє з доповненням                                                                                                 номер доповнення *  ПОГОДЖЕНО                                                         керівник заступник підприємства організації - виконавця НДР                                             підпис                                                           розшифровка підпису                 дата   * Зазначають за наявності доповнення до ТЗ. 1. Підстава для виконання роботи                                                                                               назва документа на підставі якого проводять НДР його номер                              дата затвердження та організація що затвердила документ; терміни початку і закінчення НДР   2. Мета і призначення НДР                                                                                                 коротка характеристика та оцінка стану проблеми                                 головна мета і задачі роботи її актуальність та обгрунтування необхідності виконання НДР   3. Вихідні дані для проведення НДР                                                                                                 проводиться уперше або є продовженням попередніх робіт                                     наводиться перелік документів які необхідно використовувати під час проведення НДР   4. Виконавці НДР                                                                                   головний виконавець і виконавці складових частин НДР   5. Вимоги до виконання НДР                                                                                                 основні технічні вимоги що їх пред'являють до НДР;                                             якісні і кількісні показники які мають бути досягнуті у процесі виконання НДР   6. Етапи НДР і терміни їх виконання                                                                                                                           необхідні етапи виконання НДР                            склад робіт за кожним етапом та форма подання результатів терміни їх виконання і виконавців   7. Очікувані результати та порядок реалізації НДР                                                                                                                                                   передбачувані способи                               реалізації результатів НДР рекомендації щодо застосування та впровадження результатів НДР                                                                                       та обгрунтування їх ефективності   8. Матеріали які подають під час закінчення НДР та її етапів                                                                                                                                                                               перелік                      документів що їх подають до приймання перелік організацій із якими слід узгодити звітні документи   9. Порядок приймання НДР та її етапів                                                                                                                 НТР виконавця або її секція приймальна комісія   10. Вимоги до розроблення документації                                                                                                                     склад звітної документації та інших технічних                                             і організаційно-методичних документів; спосіб виконання документації та                                             кількість комплектів документації а також організації яким її надсилають 11. Вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим доступом за необхідності                                                   перелік відомостей що підлягають охороні методи і засоби їх захисту                       вимоги до заходів технічного захисту інформації під час проведення досліджень згідно з ДСТУ 3396.0 Додатки за необхідності                                                                                         розрахунки довідкові та інші технічні матеріали і документи                                                                                              що їх передають разом з ТЗ   Від Замовника Керівник структурного підрозділу Держземагентства  Від Виконавця: Науковий керівник НДР        підпис   розшифровка підпису         підпис   розшифровка підпису           дата           дата     Додаток 4 до пункту 3.1 Порядку  Протокол погодження договірної ціни на науково-технічну продукцію за договором N від " " 200 року Ми що нижче підписалися від представника Замовника - Голова Держземагентства                                                                                           прізвище ім'я по батькові та від представника Виконавця - керівник заступник керівника організації                                                                                             прізвище ім'я по батькові засвідчуємо що сторонами досягнуто угоди про розмір договірної ціни на розробку науково-технічної продукції в сумі грн.                                                                                                             словами   Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.  Від Виконавця: Керівник заступник керівника організації " " 200 р. М. П.  Від Замовника: Голова Держземагентства " " 200 р. М. П.  Узгоджено: Заступник Голови Структурний підрозділ    Додаток 5 до пункту 3.1 Порядку  Календарний план виконання робіт на 200 рік за договором N від назва розробки N з/п  Найменування робіт етапів   Строки виконання початок та закінчення   Обсяг фінансування грн. / %   Очікувані результати  1  2  3  4  5  Від Виконавця: Науковий керівник управління відділу та сектору на правах самостійного " " 200 р.  Від Замовника: Керівник структурного підрозділу   " " 200 р.    Додаток 6 до пункту 3.1 Порядку                    назва організації-виконавця   Калькуляція кошторисної вартості роботи назва роботи за договором N від " " 200 року Найменування статей витрат  Усього тис. грн.   у тому числі  I етап  II етап  III етап  IV етап  1  Витрати на оплату праці                 2  Відрахування на соціальні заходи                 3  Матеріали                 4  Витрати на службові відрядження                 5  Спецустаткування для наукових експериментальних робіт                 6  Накладні витрати                 7  Інші витрати                 8  Витрати на роботи які виконуються сторонніми організаціями                 9  Кошторисна вартість договірна ціна                  Від Виконавця: Керівник заступник керівника організації               підпис прізвище ім'я та по батькові " " 200 р. М. П.  Від Замовника: Заступник Голови         підпис прізвище ім'я та по батькові " " 200 р. М. П.  Головний бухгалтер управління відділу та сектору на правах самостійного " " 200 р.  Керівник структурного підрозділу   " " 200 р.  Візування: Начальник Управління економіки та фінансів    Додаток 7 до пункту 5.2 Порядку  Найменування Виконавця Адреса Банківські реквізити   Найменування Замовника Адреса Банківські реквізити   Акт здавання-приймання науково-технічної продукції за етапом договору N від " " 200 р. назва продукції та етапу робіт Ми що нижче підписалися представник Виконавця з одного боку та                                                               посада прізвище ім'я та по батькові представник Замовника                                                                                                           посада прізвище ім'я та по батькові з іншого боку уклали цей акт про те що продукція задовольняє не задовольняє умови виконання етапу договору N від " " 200 р. та технічного завдання і в належному порядку оформлена. Стислий опис продукції Кошторисна ціна етапу становить грн.                                                                                                                                               словами   Фактичні витрати етапу становлять грн.                                                                                                                                               словами   Загальна сума авансу що перерахована за виконані етапи становила грн.                                                                                                                                               словами у тому числі за етапами грн. Підлягає перерахуванню грн.                                                                                                                                               словами   Роботу здав: Від Виконавця: Керівник заступник керівника організації   підпис прізвище ім'я та по батькові М. П.  Роботу прийняв: Від Замовника: Голова Держземагентства   підпис прізвище ім'я та по батькові М. П.  Головний бухгалтер " " 200 р.  Заступник Голови " " 200 р.  Керівник структурного підрозділу управління відділу та сектору на правах самостійного       " " 200 р.     Начальник Управління економіки та фінансів    " " 200 р.     Візування: Сектор координації науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин    Додаток 8 до пункту 5.2 Порядку  Акт звірки розрахунків за договором N від " " 200 р. За станом на Виконавцем                                                                                                                                                               повна назва організації в особі виконано робіт на суму Замовником - Державним агентством земельних ресурсів України в особі прийнято робіт на суму та оплачено на суму Заборгованість Замовника перед Виконавцем становить   Замовник: Голова Держземагентства " " 200 р. М. П.  Виконавець: Керівник заступник керівника організації " " 200 р. М. П.  Начальник Управління економіки та фінансів " " 200 р.  Головний бухгалтер " " 200 р.  Керівник структурного підрозділу управління відділу та сектору на правах самостійного         " " 200 р.       Додаток 9 до пункту 5.2 Порядку  Кошторис фактичних витрат за рік за етапом теми назва роботи за договором від " " 200 року N Найменування статей витрат  Планові витрати грн.   Фактичні витрати грн.   1. Витрати на оплату праці        2. Відрахування на соціальні заходи        3. Матеріали        4. Витрати на службові відрядження        5. Спецустаткування для наукових робіт        6. Накладні витрати        7. Інші витрати        8. Витрати на роботи які виконуються сторонніми організаціями        Усього        Від Виконавця Керівник заступник керівника організації " " 200 р. М. П. Головний бухгалтер " " 200 р.   Додаток 10 до пункту 5.5 Порядку  Найменування Виконавця Адреса Банківські реквізити   Найменування Замовника Адреса Банківські реквізити   Голова Держземагентства " " 200 року     АКТ приймання необоротних активів по договору N від 200 р. Ми що нижче підписалися представник Виконавця в особі                                                                                           посада та П. І. Б. Виконавця з одного боку та представник Замовника в особі                                                                                           посада та П. І. Б. Замовника з іншого боку уклали цей акт про те що Виконавцем передаються а Замовником приймаються згідно з договором N від 200 р. необоротні активи:  N з/п  Найменування з розшифровкою   Один. виміру  Кількість  Ціна за одиницю без ПДВ  Загальна вартість без ПДВ  Сума нарах. зносу  Залиш. вартість  ПДВ  Сума заг. з ПДВ  1  Звіт на тему: " " на стор.                           2  Обладнання                           3  Література                           4  Інше                              Всього                           Роботу здав: від Виконавця Керівник заступник керівника М. П. " " 200 року  Роботу прийняв: від Замовника Заступник Голови М. П. " " 200 року  Головний бухгалтер           управління відділ сектор на правах самостійного   Структурний підрозділ  Здав     " " 200 року     Управління фінансів та економіки Прийняв особа відповідальна за зберігання архіву      ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 20 вересня 2007 року N 200 Про затвердження Порядку планування фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин Відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р. N 614 та з метою вдосконалення системи організаційних засад проведення наукових досліджень та підвищення ефективності використання коштів для їх реалізації наказую: 1. Затвердити Порядок планування фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних робіт у галузі земельних відносин далі - Порядок що додається. 2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства забезпечити виконання вимог цього Порядку. 3. Визнати такими що втратили чинність наказ Держкомзему України від 25.02.2004 N 54 "Про затвердження Порядку організації та виконання робіт щодо створення науково-технічної продукції" та розділ 3 наказу Держкомзему України від 17.07.2006 N 285 "Про затвердження Положення про організацію договірної роботи у Комітеті". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Черпіцького О. З.   Голова  І. П. Яцук