Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

Про затвердження Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві і Севастополі Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 листопада 2007 року N 317 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2007 р. за N 1361/14628 Відповідно до пункту 111 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року N 1434 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві і Севастополі додається . 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції Бондаренко О. М. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  3. Наказ набирає чинності з 1 січня 2008 року. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   Міністр  В. Г. Яцуба  ПОГОДЖЕНО:     В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва      К. Ващенко   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 листопада 2007 р. N 317 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2007 р. за N 1361/14628  Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві і Севастополі 1. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві та Севастополі далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю є територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції далі - Держархбудінспекція входять до сфери її управління підзвітні і підконтрольні їй. 2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України актами Президента України актами Кабінету Міністрів України наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва та Державної архітектурно-будівельної інспекції а також цим Положенням. 3. Основними завданнями інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю є: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері будівництва містобудування та архітектури; виконання в межах компетенції дозвільних реєстраційних функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва містобудування та архітектури далі - державний архітектурно-будівельний контроль . 4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до покладених на них завдань: 1 розробляють і надають на розгляд до начальника Держархбудінспекції пропозиції щодо формування державної політики у сфері будівництва містобудування та архітектури вдосконалення законодавства з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; 2 забезпечують виконання нормативно-правових актів з питань що належать до їх компетенції; 3 вносять пропозиції до Держархбудінспекції щодо розроблення організаційно-методичних документів з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю інших питань що належать до їх компетенції забезпечують їх виконання; 4 видають замовникам та реєструють у встановленому порядку дозвіл на виконання робіт з нового будівництва реконструкції реставрації капітального ремонту розширення та технічного переоснащення підприємств далі - будівельні роботи ; 5 беруть участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів а також у розслідуванні причин аварій на будівництві; 6 проводять у встановленому порядку перевірки: відповідності виконання будівельних робіт будівельних матеріалів виробів і конструкцій вимогам державних стандартів будівельних норм і правил технічним умовам затвердженим проектним рішенням; своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією замірів випробувань а також ведення журналів робіт та іншої виконавчої документації; наявності у виконавця будівельних робіт у передбачених законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали вироби і конструкції; додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 7 проводять аналіз та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт будівельних матеріалів виробів і конструкцій розробляють і надають Держархбудінспекції пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 8 провадять інформаційну діяльність забезпечують висвітлення актуальних проблем державного архітектурно-будівельного контролю у місцевих засобах масової інформації; 9 забезпечують навчання підвищення кваліфікації підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; 10 здійснюють функції з підготовки документів для видачі та анулювання ліцензій і додатків до них та подають їх на розгляд Держархбудінспекції беруть участь у контролі за додержанням вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності у будівництві пов'язаної із створенням об'єктів архітектури; 11 надають платні послуги відповідно до законодавства. 5. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю мають право: 1 в установлених законодавством випадках проводити перевірку об'єктів будівництва і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції незалежно від форм власності щодо дотримання вимог законодавства з питань що належать до їх компетенції; 2 одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій інформацію необхідну для виконання покладених на них завдань; 3 скликати в установленому порядку наради з питань що належать до їх компетенції; 4 залучати спеціалістів органів виконавчої влади підприємств установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань що належать до їх компетенції; 5 давати у межах своїх повноважень замовникам проектним і будівельним організаціям підприємствам що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції обов'язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушень вимог законодавства державних стандартів будівельних норм і правил технічних умов затверджених проектних рішень місцевих правил забудови населених пунктів вносити замовникам пропозиції щодо припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення виявлених у результаті здійснення державного архітектурно-будівельного контролю недоліків; 6 залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки висновків з питань що належать до їх компетенції; 7 вимагати у випадках визначених законодавством від замовників підрядників підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд проведення зйомок і замірів додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів виробів і конструкцій; 8 одержувати від замовників проектних і будівельних організацій підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції нормативно-технічну проектну та іншу документацію необхідну для виконання покладених на них функцій; 9 зупиняти будівельні роботи які не відповідають вимогам законодавства державних стандартів норм і правил технічним умовам затвердженим проектним рішенням місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без дозволу на їх виконання а також виробництво і застосування в будівництві будівельних матеріалів виробів і конструкцій виготовлених з порушенням державних стандартів; одержувати від замовників проектних та будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції письмові пояснення щодо причин допущення порушень; 10 одержувати від замовників будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції а також органів державної статистики дані про введення в дію основних фондів реалізацію готової продукції; 11 повідомляти органи державної статистики про факти порушення встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів а також про реалізацію будівельних матеріалів виробів і конструкцій що не відповідають вимогам державних стандартів; 12 складати протоколи та розглядати справи про правопорушення пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування розміщення будівництва реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд недодержанням державних стандартів норм і правил під час проектування і будівництва а також самовільним будівництвом будинків або споруд відповідно до статті 2446 Кодексу України про адміністративні правопорушення і Закону України "Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування". Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх заступники. 13 передавати до органів прокуратури органів дізнання і досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння в яких вбачаються ознаки злочину; 14 здійснювати відповідно до актів законодавства фіксування процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки для запобігання та виявлення фактів порушення законодавства у сфері будівництва містобудування та архітектури; 15 здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у сфері будівництва містобудування та архітектури. Працівники інспекції державного архітектурно-будівельного контролю мають право безперешкодного доступу до об'єктів будівництва і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції незалежно від форми власності. 6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють з іншими органами виконавчої влади що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних санітарно-гігієнічних протипожежних охорони праці та інших вимог передбачених законодавством. 7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю видають у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру з питань що належать до їх компетенції та контролюють їх виконання. 8. При інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю можуть утворюватися в установленому порядку групи позаштатних громадських інспекторів. 9. Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю очолює начальник який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника Держархбудінспекції. 10. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю має заступників у тому числі одного першого які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром регіонального розвитку та будівництва за поданням начальника Держархбудінспекції. 11. Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю: 1 здійснює керівництво діяльністю інспекції державного архітектурно-будівельного контролю; 2 призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю крім своїх заступників; 3 розподіляє обов'язки між заступниками керівниками структурних підрозділів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю; 4 притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю крім своїх заступників; 5 підписує накази інспекції державного архітектурно-будівельного контролю організовує перевірку їх виконання; 6 затверджує положення про структурні підрозділи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. 12. Начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю мають право брати участь у засіданнях колегії Держархбудінспекції із правом дорадчого голосу. 13. Структуру і чисельність працівників інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в межах граничної чисельності працівників Держархбудінспекції їх штатний розпис і кошторис затверджує начальник Держархбудінспекції. 14. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. 15. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю є юридичними особами мають самостійний баланс реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.   Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції    О. М. Бондаренко