Наказ N 230 від 01.10.2007 р.

Наказ N 230 від 01.10.2007 р. Зміни до наказу Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 N 232 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1262/8583

Про затвердження Змін до наказу Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 N 232 Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 230 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1394/14661 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог чинного законодавства та відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до наказу Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 N 232 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників" зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1262/8583 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.   Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду    Г. Суслов  ПОГОДЖЕНО:     Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України        Ю. Мельников  Заступник Голови Державного комітету ядерного регулювання України      С. Г. Божко  В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва      К. Ващенко    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 230 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1394/14661  Зміни до наказу Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 N 232 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників" зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1262/8583 1. У преамбулі наказу Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 N 232 "Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників" зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1262/8583 слова та цифри "Відповідно до Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29/2003" замінити словами "Відповідно до Закону України "Про охорону праці". 2. Унести до Правил будови і безпечної експлуатації підйомників затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 N 232 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1262/8583 такі зміни: 2.1. У розділі 2: 2.1.1. У підпункті 2.1.38 пункту 2.1 після слів "зміна типу приводу" доповнити словами в дужках "/ручний або механічний на електричний або гідравлічний тощо/" далі за текстом. 2.1.2. Підпункт 2.1.39 пункту 2.1 викласти в такій редакції: "2.1.39. Ремонт - відновлення пошкоджених спрацьованих або таких що стали непридатними з будь-якої причини складових частин підйомників металевих конструкцій механізмів гідроприводу електроприводу приладів і пристроїв безпеки тощо з доведенням їх до працездатного і справного стану у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів". 2.1.3. Підпункт 2.1.41 пункту 2.1 викласти в такій редакції: "2.1.41. Спеціалізована організація - суб'єкт господарювання який має дозвіл на початок продовження виконання роботи підвищеної небезпеки налагодження ремонт реконструкція експлуатація огляд випробування підйомників ". 2.1.4. Пункт 2.1 доповнити новими підпунктами 2.1.42 - 2.1.44 такого змісту: "2.1.42. Модернізація - унесення змін у конструкцію підйомника що підвищують його безпечність технічний рівень або поліпшують економічні характеристики шляхом заміни окремих складових частин на більш сучасні у тому числі заміна системи керування за збереження основних технічних характеристик підйомника які не спричиняють підвищення перерозподілу інтенсивності навантажень чи зменшення вантажної стійкості. 2.1.43. Налагодження - операція чи комплекс операцій з регулювання приладів і пристроїв безпеки механізмів електрообладнання гідропристроїв підйомників тощо що здійснюються з метою їх підготовлення до використання за призначенням. 2.1.44. Терміни "експертна організація" "технічний огляд" і "уповноважена організація" застосовувати у значенні визначеному Порядком проведення огляду випробування та експертного обстеження технічного діагностування машин механізмів устатковання підвищеної небезпеки затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 далі - НПАОП 0.00-8.18-04 ". 2.2. У розділі 3: 2.2.1. У підпункті 3.1.3 пункту 3.1 слово і цифри "ДНАОП 0.00-1.32-01" замінити словом "ПБЕЕСУ". 2.2.2. Абзац другий підпункту 3.3.1 пункту 3.3 викласти в такій редакції: "Застосування канатів виготовлених за кордоном дозволяється за умов наявності документа виробника що підтверджує якість канатів сертифіката декларації тощо ". 2.2.3. Абзац другий підпункту 3.4.1 пункту 3.4 викласти в такій редакції: "Застосування ланцюгів виготовлених за кордоном дозволяється за умов наявності документа виробника що підтверджує якість ланцюгів сертифіката декларації тощо ". 2.2.4. Підпункт 3.5.8 пункту 3.5 доповнити новим абзацом такого змісту: "Зазначені пристрої а також інші захисні кожухи навколо блоків мають унеможливлювати накопичення в них вологи". 2.2.5. У підпункті 3.7.2 пункту 3.7 після цифр "1306" доповнити словами в дужках " зі змінами ". 2.2.6 У підпункті 3.7.3 пункту 3.7 після цифр "50/1854" доповнити словами в дужках " зі змінами ". 2.2.7. Підпункт 3.11.1 пункту 3.11 викласти в такій редакції: "3.11.1. Електрообладнання підйомників його монтаж струмопроводи та заземлення мають відповідати вимогам цих Правил "Правил устройства электроустановок 6-е издание переработанное и дополненное . Энергоатомиздат 1987 г." зі змінами далі - ПУЕ ПБЕЕСУ та НД". 2.2.8. У підпункті 3.11.11 пункту 3.11 слово і цифри "ДНАОП 0.00-1.32-01" замінити словами "ПУЕ і ПБЕЕСУ". 2.3. У розділі 4: 2.3.1. Назву розділу 4 викласти в такій редакції: "4. Вимоги до виготовлення налагодження реконструкції модернізації та ремонту підйомників". 2.3.2. Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 викласти в такій редакції: "4.1.1. Підйомники виготовляються суб'єктами господарювання які мають дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на початок продовження виконання робіт підвищеної небезпеки пов'язаних з виготовлення підйомників відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 із змінами далі - НПАОП 0.00-4.05-03 . Реконструкцію та ремонт підйомників мають виконувати суб'єкти господарювання які одержали відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-03 дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання цих робіт. Вимоги пункту 4.1 розділу 4 цих Правил щодо ремонту підйомників поширюються на такі види ремонту складових частин підйомників: ремонт несучих металоконструкцій з метою відновлення їх несучої здатності ремонт із застосуванням зварювання а також ремонт пов'язаний з відновленням деформованих або пошкоджених металоконструкцій або їх елементів ; ремонт механізмів підіймання і висування їх гідро- та електроприводу а також приладів і пристроїв безпеки крім робіт передбачених настановою з експлуатації. Налагодження підйомників мають виконувати суб'єкти господарювання які одержали відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-03 дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання цих робіт". 2.3.3. Абзац десятий підпункту 4.1.7 пункту 4.1 викласти в такій редакції: "порядок проведення технічних оглядів із зазначенням положення стріли підйомника що відповідає найменшій його стійкості". 2.3.4. У підпункті 4.1.9 пункту 4.1 слова "та реконструкції" замінити словами "реконструкції та модернізації". 2.3.5. У підпункті 4.1.10 пункту 4.1 слова "чи реконструйований" замінити словами "реконструйований чи модернізований". 2.3.6. У підпункті 4.1.12 пункту 4.1: у абзаці першому слова "чи реконструкції" замінити словами "реконструкції або модернізації"; у абзаці другому слова "чи реконструкцію" замінити словами "реконструкцію або модернізацію". Підпункт доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Після налагодження підйомників проведені роботи відображаються в паспорті журналі технічних обслуговувань ". 2.3.7. Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 викласти в такій редакції: "4.2.5. Матеріали що не зазначені в НД і не застосовувалися раніше для виготовлення реконструкції модернізації та ремонту підйомників застосовуються після випробування відповідно до вимог НД. Матеріали застосовані для виготовлення підйомників що постачаються з інших країн мають відповідати вимогам НД країн-постачальників цих підйомників". 2.3.8. У підпункті 4.3.2 пункту 4.3: слова "чи реконструкції" замінити словами "реконструкції або модернізації"; слова "розробленого виробником або спеціалізованою організацією" виключити. 2.3.9. У абзаці другому підпункту 4.3.4 пункту 4.3 слова "за спеціальною технологією" виключити. 2.3.10. У підпункті 4.3.5 пункту 4.3 слова "на виготовлення підйомників" виключити. 2.3.11. У підпункті 4.4.1 пункту 4.4: у абзаці першому слова "чи реконструкції" замінити словами "реконструкції або модернізації"; абзац другий підпункту виключити. 2.4. У розділі 6: 2.4.1. Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 викласти в такій редакції: "6.1.1. Підйомники до введення в експлуатацію крім установлених на залізничному спеціальному рухомому складі дрезина автомотриса тощо підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці". 2.4.2. У підпункті 6.1.2 пункту 6.1: у абзаці першому слово "оренді" замінити словами "користуванні оренда лізинг тощо "; у абзаці четвертому слово "спеціалізованою" замінити словом "експертною"; абзац п'ятий виключити. 2.4.3. У підпункті 6.1.4 пункту 6.1 після слова "ремонту" доповнити словами "чи модернізації". 2.4.4. Пункт 6.2 викласти в такій редакції: "6.2. Пуск у роботу 6.2.1. Перед пуском у роботу підйомників суб'єкт господарювання відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-03 повинен одержати дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на початок продовження виконання роботи підвищеної небезпеки експлуатація підйомників . 6.2.2. Пуск у роботу підйомників здійснюється на підставі прийнятого відповідно до вимог підпунктів 6.2.3 - 6.2.10 пункту 6.2 розділу 6 цих Правил рішення про можливість їх експлуатації в таких випадках: 1 у разі введення в експлуатацію нововиготовленого підйомника; 2 перерви в експлуатації більш як 12 місяців; 3 після реконструкції або модернізації; 4 після капітального ремонту підйомника а також після ремонтів зазначених у підпункті 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 цих Правил; 5 після експертного обстеження у разі закінчення строку служби граничного строку експлуатації підйомника а також у разі аварії або пошкодження спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру виявлення зносу механічного або корозійного залишкової деформації тріщин інших пошкоджень складових частин деталей або їх елементів що перевищують допустимі значення; 6 після передачі іншому суб'єкту господарювання; 7 після направлення підйомника для роботи строком більше трьох місяців за межі області у якій він зареєстрований; 8 заміни лебідок ОГВ стріли або її секцій; 9 заміни зношених канатів і ланцюгів а також у разі їх перепасування; 10 заміни складових частин гідроприводу гідропристроїв ущільнювачів гідроциліндрів тощо ; 11 після заборони експлуатації підйомника посадовою особою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці або працівника який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників. 6.2.3. Рішення про можливість експлуатації підйомників приймається посадовою особою територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці крім випадків зазначених у підпунктах 6.2.8 і 6.2.10 пункту 6.2 розділу 6 цих Правил. 6.2.4. Рішення про можливість експлуатації нововиготовлених капітально відремонтованих реконструйованих чи модернізованих підйомників приймається на підставі результатів приймально-здавальних випробувань проведених у виробника або на ремонтному підприємстві та часткового технічного огляду в суб'єкта господарювання. 6.2.5. Рішення про можливість експлуатації підйомника що мав перерву в експлуатації більш як 12 місяців приймається на підставі результатів попередньо проведеного повного технічного огляду. Додатково посадовою особою територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці перевіряється виконання вимог викладених у підпункті 6.4.2 пункту 6.4 розділу 6 цих Правил. 6.2.6. У випадках зазначених у підпункті "5" пункту 6.2 розділу 6 цих Правил рішення про можливість експлуатації підйомника приймається на підставі результатів експертного обстеження проведеного експертною чи уповноваженою організацією і позачергового технічного огляду проведеного уповноваженою організацією. 6.2.7. У випадках зазначених у підпунктах "6" і "7" пункту 6.2 розділу 6 цих Правил рішення про можливість експлуатації підйомників приймається на підставі результатів перевірки виконання вимог викладених у підпункті 6.4.2 пункту 6.4 розділу 6 цих Правил. 6.2.8. Рішення про можливість експлуатації підйомника підданого ремонту відповідно до підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 цих Правил а також у випадках зазначених у підпункті "8" пункту 6.2 розділу 6 цих Правил приймається працівником який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників на підставі результатів повного технічного огляду а у випадках зазначених у підпунктах "9" і "10" пункту 6.2 розділу 6 цих Правил - на підставі результатів перевірки відповідно до підпункту 6.3.3 пункту 6.3 розділу 6 цих Правил. Рішення про можливість експлуатації підйомника після ремонту передбаченого системою планово-попереджувальних ремонтів і відображеного в настанові з експлуатації приймається працівником відповідальним за утримання їх у справному стані із відповідним записом до вахтового журналу. 6.2.9. Рішення про поновлення експлуатації підйомників експлуатація яких була заборонена посадовою особою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці приймається відповідно до вимог чинного законодавства України. 6.2.10. Рішення про можливість експлуатації підйомників експлуатація яких була заборонена працівником який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомників приймається в порядку встановленому суб'єктом господарювання. 6.2.11. Рішення про можливість поновлення експлуатації підйомника оформлюється шляхом здійснення відповідного запису до паспорта підйомника посадовою особою працівником яка прийняла це рішення". 2.4.5. Підпункти 6.3.1 - 6.3.3 пункту 6.3 викласти в такій редакції: "6.3.1. Підйомники підлягають первинному періодичному та позачерговому технічним оглядам у порядку встановленому НПАОП 0.00-8.18-04. Первинному технічному огляду підлягають нововиготовлені підйомники перед уведенням їх в експлуатацію. Періодичному технічному огляду підлягають підйомники що перебувають в експлуатації впродовж установленого строку служби: повному технічному огляду - не рідше одного разу на три роки; частковому технічному огляду - не рідше одного разу на 12 місяців. 6.3.2. Позачерговий повний технічний огляд підйомників належить проводити після: ремонту зазначеного в підпункті 4.1.1 пункту 4.1 розділу 4 цих Правил; заміни лебідок ОГВ стріли або її секцій; перерви в експлуатації більш як на 12 місяців; закінчення граничного строку експлуатації із застосуванням видів робіт що не використовувалися під час експертного обстеження ; експлуатаційної чи деградаційної відмови виявлення зносу механічного або корозійного залишкової деформації тріщин інших пошкоджень складових частин деталей або їх елементів що перевищують допустимі значення; аварії або пошкодження спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру; отримання припису посадової особи територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці або працівника який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підйомника у разі виявлення дефектів пошкоджень і порушень цих Правил що впливають на безпечну експлуатацію підйомника. 6.3.3. У разі заміни зношених канатів і ланцюгів або їх перепасування а також у разі заміни складових частин гідроприводу гідропристроїв ущільнювачів гідроциліндрів тощо проводиться перевірка правильності запасовки та надійності кріплення кінців каната ланцюга а також перевірка якості виконаних робіт вантажем у робочій платформі маса якого дорівнює вантажопідіймальності підйомника". 2.4.6. У підпункті 6.3.4 пункту 6.3: абзаци перший і другий викласти в такій редакції: "6.3.4. Технічний огляд повний і частковий підйомників проводять суб'єкти господарювання які одержали відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-03 дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання цих робіт. Технічний огляд має проводитися відповідно до вимог організаційно-методичних документів розроблених з урахуванням вимог настанови з експлуатації підйомника. За відсутності в настанові таких вимог організаційно-методичні документи розроблюються з урахуванням вимог цих Правил. Технічний огляд має проводитися за участю працівника відповідального за утримання їх у справному стані крім випадку зазначеного в підпункті 6.3.5 пункту 6.3 розділу 6 цих Правил"; доповнити підпункт після абзацу другого абзацом такого змісту: "Позачерговий технічний огляд у разі закінчення граничного строку експлуатації проводиться у визначеному уповноваженою організацією обсязі з урахуванням виконаних робіт під час проведення експертного обстеження підйомників. Після проведення технічного огляду уповноважена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації який зберігається разом з паспортом підйомника". У зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом четвертим. 2.4.7. У абзаці п'ятому підпункту 6.3.7 пункту 6.3 після слова "статичне" доповнити словами "і динамічне". 2.4.8. У абзаці десятому підпункту 6.4.2 пункту 6.4 слова та цифри "Типового положення про навчання з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541 далі - ДНАОП 0.00-4.12-99 " замінити словами та цифрами "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 2.4.9. У підпункті 6.4.15 пункту 6.4 слова і цифри "Положення про медичний огляд працівників певних категорій затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 31.03.94 N 45 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345" замінити словами і цифрами "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113". 2.4.10. Пункт 6.4 доповнити новим підпунктом 6.4.19 такого змісту: "6.4.19. Технічне обслуговування підйомників проводиться згідно з вимогами настанови з експлуатації в строки установлені їх виробником. Результати технічних обслуговувань записуються до паспорта а в разі відсутності в паспорті відповідних форм - до журналу технічних обслуговувань". 2.4.11. Підпункт 6.5.1 пункту 6.5 доповнити словами і цифрами "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 та НД". 2.4.12. У абзаці першому підпункту 6.5.9 пункту 6.5 слова "роботодавець або організація що експлуатує підйомники" замінити словами "суб'єкт господарювання". 2.5. Розділ 7 викласти в такій редакції: "7. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків Розслідування аварій та нещасних випадків що мали місце під час експлуатації ремонту налагодження чи обслуговування підйомників здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України". 2.6. Розділ 8 "Відповідальність за порушення правил" виключити. У зв'язку з цим розділ 9 уважати розділом 8. 2.7. Доповнити додаток 3 після розділу 12 новим розділом 13 такого змісту: "13. Відомості про технічне обслуговування* Дата проведення  Вид технічного обслуговування  Опис проведених робіт виявлені дефекти несправності та пошкодження**  Посада прізвище ініціали підпис                                                                                                  * Не менше 8 сторінок. ** У цей розділ заносять результати налагодження підйомника". У зв'язку з цим розділи 13 і 14 уважати відповідно розділами 14 і 15. 2.8. У тексті Правил слово "пункт" у всіх відмінках замінити словом "підпункт" у відповідних відмінках після слова "реконструкція" у всіх відмінках доповнити словом "модернізація" у відповідних відмінках слова "Держнаглядохоронпраці України" замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці" у відповідних відмінках слово "роботодавець" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках слово і цифри "ДНАОП 0.00-1.21-98" замінити словом "ПБЕЕС" слово і цифри "ДНАОП 1.1.10-1.01-97" замінити словом "ПБЕЕ".   Заступник начальника управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду         В. М. Бабійчук  ПОГОДЖЕНО:     Заступник Голови Федерації професійних спілок України    С. Я. Українець