Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 22 травня 2008 року N 219 Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та складу зазначеної ради Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 N 750 наказую: 1. Затвердити Положення додаток 1 та склад додаток 2 Науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 2. Вважати таким що втратив чинність наказ Мінрегіонбуду від 18.07.2007 N 104 "Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду та складу зазначеної ради". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Негоду В. А.   Міністр  В. С. Куйбіда    Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 22 травня 2008 р. N 219  Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 1. Загальні положення 1.1. Це положення визначає порядок роботи Науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України далі - Науково-методична рада яку утворено відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України як дорадчий орган для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямків реалізації державної політики у сфері збереження історичних ареалів традиційного характеру середовища населених місць пам'яток архітектури та містобудування а також рекомендацій щодо впровадження наукових та науково-методичних розробок проектів нормативно-правових та нормативних актів нормативних документів. 1.2 У своїй діяльності Науково-методична рада керується чинним законодавством України та цим Положенням. 1.3. Організаційне забезпечення роботи Науково-методичної ради здійснює Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини. 1.4. Місце проведення засідань Науково-методичної ради визначає голова Науково-методичної ради. 2. Основні завдання Науково-методичної ради Науково-методична рада: 2.1. Розглядає і схвалює пропозиції з питань збереження історичних ареалів традиційного характеру середовища населених місць пам'яток архітектури та містобудування. 2.2. Розглядає і готує висновки щодо доцільності подальшого внесення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини та традиційного характеру середовища. 2.3. Розглядає схвалює та рекомендує до затвердження проекти державних стандартів технічних регламентів реставраційних норм будівельних норм інших нормативних актів у сфері збереження архітектурно-містобудівної спадщини та традиційного характеру середовища населених місць. 2.4. Розглядає та схвалює пріоритетні напрями і методологічні засади проведення наукових досліджень і розробок у сфері збереження архітектурної спадщини. 2.5. Розглядає питання щодо включення об'єктів архітектури та містобудування садово-паркового і монументального мистецтва пов'язаних з архітектурними пам'ятками комплексами ансамблями а також ландшафтних пам'яток до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та підготовці об'єктів культурної спадщини для включення до Списку всесвітньої спадщини. 2.6. Розглядає і схвалює програми концепції передпроектні пропозиції та проекти пов'язані з питаннями щодо збереження архітектурно-містобудівної спадщини традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць. 2.7. Розглядає схвалює та рекомендує до затвердження науково-проектну документацію з консервації реставрації та адаптації пам'яток архітектури та містобудування садово-паркового і монументального мистецтва пов'язаних з архітектурними пам'ятками комплексами ансамблями а також ландшафтних пам'яток. 2.8. Розглядає схвалює та рекомендує до затвердження науково-проектну документацію з розроблення історико-архітектурних опорних планів визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток історичних ареалів населених місць генеральних планів історико-культурних заповідників. 2.9. Розглядає і рекомендує до впровадження сучасні інформаційні технології на галузевому рівні схвалює заходи щодо їх розвитку у сфері збереження архітектурної спадщини. 2.10. Заслуховує звіти наукових установ про хід виконання наукових досліджень нормативних розробок дає оцінку їх ефективності та якості схвалює шляхи їх впровадження у виробництво. 2.11. Розглядає та пропонує до висунення об'єкта на здобуття державних премій у сфері збереження архітектурної спадщини. 2.12. Розглядає питання щодо науково-методичного керівництва державними історико-культурними заповідниками. 3. Склад та структура Науково-методичної ради 3.1. До складу Науково-методичної ради входять працівники Міністерства керівники і висококваліфіковані фахівці науково-дослідних проектних та виробничо-реставраційних організацій провідні вчені у сфері збереження архітектурно-містобудівної спадщини представники центральних та місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування і громадських об'єднань. 3.2. Склад Науково-методичної ради затверджується наказом Мінрегіонбуду. 3.3. Головою Науково-методичної ради є заступник Міністра відповідно до функціональних обов'язків. 3.4. Секретар Науково-методичної ради призначається з числа працівників Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Мінрегіонбуду. 3.5. У складі Науково-методичної ради утворюється президія та секції відповідно до напрямків діяльності. 3.6. До складу президії Науково-методичної ради входять голова науково-методичної ради його заступники керівники секцій керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій що належать до сфери управління Міністерства провідні вчені інших установ. 4. Права й обов'язки Науково-методичної ради 4.1 Члени Науково-методичної ради мають право на: широкий та вільний обмін думками з питань які розглядаються на засіданнях Науково-методичної ради ознайомлення з усіма матеріалами та науковими працями що обговорюються на засіданнях. запрошення до участі в засіданнях керівних працівників міністерств інших центральних та місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування; залучення до підготовки і розгляду конкретних питань експертів рецензентів інших фахівців; 4.2. Члени Науково-методичної ради зобов'язані: бути присутніми на засіданнях брати активну участь в обговоренні питань запропонованих до розгляду якісно та в установлений термін виконувати доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні; дотримуватися принципів колегіальності наукової сумлінності та фахової принциповості й об'єктивності під час розгляду всіх питань; узгоджувати з головою Науково-методичної ради або головами секцій усі дії які виконуються за дорученням чи від імені науково-методичної ради. 4.3. Члени Науково-методичної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 5. Організація роботи Науково-методичної ради 5.1. Основною формою роботи Науково-методичної ради є засідання які проводяться відповідно до планів їх роботи. 5.2. Плани роботи Науково-методичної ради формуються на півріччя за поданням Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини і затверджуються головою Науково-методичної ради. У плані визначаються питання що виносяться на розгляд організація-розробник та термін розгляду. 5.3. На засіданнях Науково-методичної ради президії секцій розглядаються питання за основними напрямами робіт проміжні етапи програм концепцій науково-дослідних науково-проектних нормативних розробок а також в обов'язковому порядку завершені роботи. Прийняті на засіданні Науково-методичної ради президії секцій рішення оформляються протоколами оригінали яких зберігаються у секретаря Науково-методичної ради. 5.4. На розгляд президії Науково-методичної ради виносяться як правило питання попередньо розглянуті на засіданнях секцій і вимагають прийняття відповідного рішення. 5.5. Засідання Науково-методичної ради президії секцій вважаються правомочними якщо в них беруть участь не менше двох третин облікового складу Науково-методичної ради президії секцій . 5.6. Засідання Науково-методичної ради президії веде голова ради або один із його заступників. Засідання секцій Науково-методичної ради ведуть керівники відповідних секцій розширене засідання секцій - голова ради. Головуючий визначає регламент засідання. 5.7. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів ради. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" ухвальним є голос голови Науково-методичної ради голови відповідної секції . У разі необхідності на вимогу членів ради або її голови може бути проведене таємне голосування. Голова заступники голови та члени секцій Науково-методичної ради якщо вони є авторами або співавторами роботи що розглядається на раді не мають права голосу. На вимогу членів Науково-методичної ради в протоколі зазначається їхня особиста точка зору що не збігається з прийнятим рішенням. 5.8. Рішення Науково-методичної ради президії та протоколи засідань підписуються головою науково-методичної ради або за його відсутності заступником голови науково-методичної ради який вів засідання та секретарем. Рішення секцій Науково-методичної ради підписуються головами секцій. Зазначені рішення реєструються і зберігаються в Управлінні реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини. 5.9. Рішення Науково-методичної ради носять рекомендаційний характер та за необхідності впроваджуються наказами Міністерства спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та заінтересованими організаціями. 5.10. Науково-методична рада через засоби масової інформації регулярно інформує громадськість про результати розгляду на засіданні питань і прийняті рішення розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства. 5.11. Матеріально-технічне забезпечення роботи Науково-методичної ради здійснюється за рахунок бюджетних коштів що виділяються на утримання апарату Міністерства. 6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні Науково-методичної ради 6.1. Проект рішення довідку рецензії примірник документів який виноситься на розгляд Науково-методичної ради президії секцій а також список доповідачів та запрошених готує ініціатор розгляду питання. За сім днів до дати проведення засідання Науково-методичної ради ці матеріали подаються секретареві Науково-методичної ради для тиражування та доведення до членів Науково-методичної ради. 6.2. Склад матеріалів що подаються на розгляд Науково-методичної ради повинен відповідати нормативним вимогам щодо науково-проектної документації та проектної документації відповідної стадії проектування і надається в обсязі який підлягає погодженню органами охорони культурної спадщини та органами містобудування та архітектури. 6.3. На засіданні Науково-методичної ради доповідачем є розробник проекту. Участь рецензента рецензентів у засіданні ради не знімає вимоги щодо обов'язкової наявності письмової рецензії рецензій . 6.4. Порядок денний довідка список доповідачів та запрошених проект рішення погоджуються із головою Науково-методичної ради. 6.5. Доведення матеріалів до членів засідання Науково-методичної ради може здійснюватись шляхом: передачі копій на паперовому носії; передачі за допомогою електронної пошти; розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду; ознайомлення безпосередньо в Управлінні реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини. Форма доведення матеріалів засідання визначається обсягом і характером матеріалів наявністю їх електронного варіанта тощо. 6.6. Про остаточний порядок денний засідання і дату його проведення що затверджені головою Науково-методичної ради члени Науково-методичної ради сповіщаються телефонограмою факсограмою або електронною поштою не пізніше ніж за дві доби до призначеної дати. 6.7. Хід та результати розгляду питань на засіданні Науково-методичної ради фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються Управлінням реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини яке готувало питання до розгляду разом з розробниками протягом трьох днів якщо інший термін не визначено на засіданні та подаються секретареві Науково-методичної ради для подальшого затвердження головою Науково-методичної ради. Прийняті на засіданні рішення а також необхідні супровідні матеріали розмножуються і розсилаються в установленому порядку. 7. Порядок підстава та юридичні наслідки відкликання рішень Науково-методичної ради 7.1 Науково-методична рада має право відкликати своє рішення у разі виявлення після його прийняття нових обставин що впливають на його зміст. Пропозиції щодо відкликання рішення Науково-методичної ради готує та подає на розгляд Науково-методичної ради Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини за поданням ініціатора розгляду питання. За результатами розгляду Науково-методичної ради зазначених пропозицій Науково-методична рада може прийняти рішення про відкликання свого попереднього рішення. 7.2 Рішення Науково-методичної ради про відкликання свого попереднього рішення є підставою для скасування попереднього рішення Науково-методичної ради. 7.3 У разі прийняття зазначеного рішення попереднє рішення Науково-методичної ради вважається таким що не має юридичної сили та не тягне за собою настання юридичних наслідків.   Начальник Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини       Т. П. Майстерчук    Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду від 22 травня 2008 р. N 219  СКЛАД Науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Президія Науково-методичної ради 1.  НЕГОДА В'ячеслав Андронович   голова Науково-методичної ради заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва   2.  МАЙСТЕРЧУК Тетяна Петрівна  заступник голови Науково-методичної ради начальник Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Міністерства регіонального розвитку та будівництва   3.  ПРИБЄГА Леонід Володимирович  заступник голови Науково-методичної ради голова секції збереження архітектурної та містобудівної спадщини проректор з наукової роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури віце-президент Української академії архітектури кандидат архітектури за згодою   4.  ГРАУЖИС Олег Олександрович  заступник голови Науково-методичної ради голова секції реставрації пам'яток архітектури головний архітектор інституту "УкрНДІпроектреставрація"  5.  ТИМКОВИЧ Василь Юрійович  заступник голови Науково-методичної ради голова секції технології реставрації пам'яток архітектури та монументального мистецтва головний інженер інституту "УкрНДІпроектреставрація" кандидат технічних наук  6.  АНТОНЮК Анатолій Євдокимович  директор інституту "УкрНДІпроектреставрація" кандидат технічних наук  7.  ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор Васильович  начальник відділу Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища КМДА кандидат архітектури за згодою   8.  ГРУЗДО Сергій Миколайович  заступник начальника Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини начальник відділу планування і організації реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва  9.  ГУЦУЛЯК Роман Борисович  заступник директора з наукової роботи ДНТЦ "Конрест" кандидат хімічних наук  10.  ДОРОФІЄНКО Інна Пантелеймонівна  головний художник-реставратор корпорації "Укрреставрація"   11.  ЗАХАРЧУК Микола Іванович  заступник начальника Управління технічного регулювання в будівництві начальник відділу стандартизації та оцінки відповідальності Міністерства регіонального розвитку та будівництва  12.  КУХАРЕНКО Руслан Іванович  начальник Головного управління охорони культурної спадщини КМДА   13.  КУЧЕРУК Микола Максимович  голова Державної служби з питань національної культурної спадщини за згодою   14.  ОВЧАР Анатолій Васильович  генеральний директор ЗАТ "Укрреставрація" за згодою   15.  ОТЧЕНАШКО Віталій Федорович  помічник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" кандидат архітектури  16.  ПАРХОМЕНКО Микола Трохимович  перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури за згодою   17.  СОКОЛОВ Ігор Анатолійович  архітектор за згодою   18.  ЯКОВИНА Микола Михайлович  президент УК ІКОМОС за згодою   19.  ПАЛАЖЧЕНКО Світлана Михайлівна  секретар Науково-методичної ради головний спеціаліст Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Міністерства регіонального розвитку та будівництва   Члени Науково-методичної ради Секція збереження архітектурної та містобудівної спадщини 1.  АНДРУЩЕНКО Микола Пантелеймонович  архітектор за згодою   2.  БЕВЗ Микола Валентинович  завідуючий кафедрою Національного університету "Львівська політехніка" кандидат архітектури за згодою   3.  ВОДЗИНСЬКИЙ Євген Євгенович  керівник сектору інституту ДП "НДПІмістобудування"  4.  ДЕМЧИШИН Михайло Гордійович  завідуючий відділом інституту інженерної геології НАН України доктор геолого-мінералогічних наук за згодою   5.  ІВАКІН Гліб Юрійович  заступник директора з наукової роботи інституту археології НАН України доктор історичних наук за згодою   6.  КУКОВАЛЬСЬКА Неля Михайлівна  генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська"  7.  МАНІФАСОВА Тетяна Григорівна  директор Всеукраїнського науково-методичного та дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини за згодою   8.  МАРДЕР Абрам Павлович  архітектор доктор архітектури за згодою   9.  ОНИШКО Роман Орестович  заступник начальника Управління охорони культурної спадщини Львівської облдержадміністрації за згодою   10.  РОМАНЧЕНКО Олександр Дмитрович  начальник відділу охорони пам'яток та об'єктів культурної спадщини Державної служби з питань національної культурної спадщини за згодою   11.  СЕРДЮК Олена Михайлівна  директор НДІ пам'яткоохоронних досліджень за згодою   12.  СОКОВНІНА Нінель Харитонівна  начальник науково-проектного відділу інституту ДП "НДПІмістобудування"  13.  ТИТОВА Олена Миколаївна  директор Центру пам'яткознавства НАН України кандидат історичних наук за згодою   14.  ТРЕГУБОВА Тетяна Олександрівна  старший науковий співробітник інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України кандидат архітектури за згодою   15.  ШЕПІТЬКО Ніна Петрівна  начальник науково-дослідного відділу інституту "УкрНДІпроектреставрація"  Секція реставрації пам'яток архітектури 1.  ГАЙДА Микола Павлович  директор Комунального підприємства реставрації та управління замками і палацами Львівщини Львівської обласної ради за згодою   2.  КІЛЕССО Сергій Костянтинович  архітектор кандидат архітектури за згодою   3.  КОСЬЯНЕНКО Володимир Іванович  головний архітектор проектів інституту "УкрНДІпроектреставрація"   6.  КРІТОВ Віталій Олексійович  завідувач відділу інституту НДІБК кандидат технічних наук  7.  КУЧЕРЯВИЙ Анатолій Антонович  головний інженер інституту "Укрпроектреставрація"  8.  МАТВЕЄВ Ігор Вікторович  завідувач відділу інституту НДІБК кандидат технічних наук  9.  НОВОЖИЛОВ Юрій Дмитрович  начальник відділу цивільного будівництва служби "Укрінвестекспертизи" за згодою   10.  ОСАДЧИЙ Євген Іванович  головний архітектор проектів інституту "УкрНДІпроектреставрація"  11.  ТУПЧІЙ Олена Володимирівна  заступник начальника Головного управління охорони культурної спадщини КМДА за згодою   12.  ШВЕЦЬ Володимир Ярославович  директор інституту "Укрзахідпроектреставрація"  13.  ШТЕРБУЛЬ Наталія Анатоліївна  начальник Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації  14.  ЮРЧЕНКО Сергій Борисович  науковий працівник інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України за згодою   Секція технології реставрації пам'яток архітектури і монументального мистецтва 1.  БІЛЕЦЬКА Олена Платонівна  головний спеціаліст технологічного відділу інституту "УкрНДІпроектреставрація"  2.  ГРИГОРІВ Олексій Вікторович  голова секції монументального мистецтва НСХУ  3.  ДМИТРЕНКО Любомир Іванович  заслужений діяч культури України член НСХУ  4.  КОРЕНЮК Юрій Олександрович  головний художник-реставратор ДНТЦ "Конрест" кандидат мистецтвознавства  5.  МАМОЛАТ Ольга Євгенівна  науковий керівник проектних робіт АТЗТ "Майстерня реставрації живопису" за згодою   6.  ОСТАПЧУК Анатолій Миколайович  головний художник-реставратор Національного заповідника "Софія Київська"  7.  ПРЯДКА Володимир Михайлович  народний художник України член НСХУ  8.  САЛЬНИКОВА Надія Володимирівна  головний спеціаліст технологічного відділу інституту "УкрНДІпроектреставрація"  9.  СТРІЛЕНКО Юлія Миколаївна  технолог-реставратор за згодою   10.  ТОЦЬКА Ірма Фантинівна  історик за згодою   11.  ЩАВІНСЬКИЙ Роман Васильович  директор ДНТЦ "Конрест".    Начальник Управління реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини      Т. П. Майстерчук