Порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, проектів нормативно-правових актів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства, розробок із нормування та стандартизації у сфері житлової політики

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України НАКАЗ від 14 травня 2008 року N 134 Про затвердження Порядку планування фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт проектів нормативно-правових актів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства розробок із нормування та стандартизації у сфері житлової політики Відповідно до Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717 та з метою вдосконалення системи організаційних засад проведення наукових досліджень та підвищення ефективності використання коштів для їх реалізації наказую: 1. Затвердити Порядок планування фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт проектів нормативно-правових актів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства розробок із нормування та стандартизації у сфері житлової політики що додається. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. В. Запатріну.   Міністр О. Ю. Кучеренко   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 р. N 134 Порядок планування фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт проектів нормативно-правових актів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства розробок із нормування та стандартизації у сфері житлової політики 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок установлює єдині вимоги та правила щодо планування фінансування контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт проектів нормативно-правових актів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства розробок із нормування та стандартизації у сфері житлової політики далі - НДДКР що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством з питань житлово-комунального господарства України далі - Міністерство . 1.2. Плани НДДКР розробляються згідно з пріоритетними напрямами наукових досліджень та робіт Міністерства відповідно до завдань що ставляться Міністерством Верховною Радою України Президентом України Кабінетом Міністрів України та не суперечать Положенню про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України. 1.3. Підставою для включення НДДКР до проекту плану є реалізація положень: законів України постанов Верховної Ради України актів Президента України та Кабінету Міністрів України національних державних галузевих і регіональних наукових та науково-технічних програм розвитку житлово-комунального господарства заходів Плану діяльності Міністерства міжнародних зобов'язань договорів конвенцій ініціатив Міністерства місцевих органів установ та організацій що належать до сфери його управління пропозицій інших центральних органів виконавчої влади. 1.4. Роботи що пов'язані з виконанням Україною міжнародних зобов'язань і мають спеціальні джерела фінансування у плани НДДКР не включаються. 1.5. Проекти плану НДДКР формуються Управлінням науково-технічної політики Міністерства на підставі пропозицій що надаються структурними підрозділами Міністерства а також членами президії науково-технічної ради Міністерства. 1.6. Основним документом що регламентує відносини між замовником і виконавцем є договір на створення науково-технічної продукції. 1.7. Кошторисна вартість робіт визначається відповідно до наказу Міністерства від 19.02.2008 N 42 "Про затвердження Порядку визначення вартості науково-технічних нормативних та проектних розробок що виконуються на замовлення Мінжитлокомунгоспу України" та вимог Типового положення з планування обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт затвердженого постановок Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830 зі змінами . 1.8. Після реєстрації укладених договорів в Управлінні науково-технічної політики вони підлягають реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації далі - УкрІНТЕІ згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і дисертацій затвердженим наказом МОН від 09.06.98 N 173 та зареєстрованим у Мін'юсті 26.06.98 за N 401/2841. 1.9. Результати завершення НДДКР підлягають реєстрації що засвідчується обліковою карткою УкрІНТЕІ. 1.10. Наукове супроводження виконання договорів здійснюється структурним підрозділом-замовником та Управлінням науково-технічної політики. 1.11. Фінансове супроводження договорів здійснюється Фінансово-економічним управлінням. 1.12. Усі звітні матеріали за результатами виконання НДДКР надаються виконавцями Міністерству державною мовою у друкованому вигляді 2 примірники та на магнітних носіях в узгодженому із замовником форматі прилади передаються для випробовування замовнику. 2. Планування НДДКР 2.1. До плану НДДКР включаються роботи що фінансуються з державного бюджету нова тематика та перехідні роботи . 2.2. Підготовка проекту плану НДДКР здійснюється в такій послідовності: 2.2.1. Структурні підрозділи Міністерства та члени президії науково-технічної ради у II кварталі поточного року подають до Управління науково-технічної політики пропозиції до проекту плану НДДКР на наступний рік за відповідною формою додаток 1 до Порядку з обґрунтуванням актуальності і обсягів фінансування досліджень. 2.2.2. Переліки договорів на виконання перехідних НДДКР і обсяги їх фінансування надаються Фінансово-економічним управлінням Управлінню науково-технічної політики до 1 лютого поточного року. 2.2.3. Управління науково-технічної політики до 1 серпня поточного року узагальнює подані пропозиції відповідно до пріоритетних напрямів діяльності Міністерства і готує проект плану НДДКР для розгляду на науково-технічній раді та ухвалення в установленому порядку наказом Міністерства. 2.2.4. Після затвердження планів НДДКР Управління науково-технічної політики протягом 2-х тижнів надає структурним підрозділам-замовникам витяги із затвердженого плану. 2.2.5. Відбір виконавців проектів затвердженого плану НДДКР здійснюється Тендерним комітетом Міністерства згідно з процедурою тендерного відбору що регламентується законодавством з питань закупівлі товарів робіт і послуг за державні кошти 3. Укладення договорів 3.1. За кожною з включених до плану НДДКР Міністерства роботою Виконавець подає Замовнику документацію у такому складі: - договір на створення науково-технічної продукції додаток 2 до Порядку ; - технічне завдання на виконання науково-технічної продукції далі - ТЗ додаток 1 до Договору ; - протокол узгодження кошторисної вартості додаток 2 до Договору ; - календарний план на виконання НДДКР далі - КП додаток 3 до Договору ; - калькуляція кошторисної вартості додаток 4 до Договору ; - розрахунки витрат за статтями кошторису які мають бути підписані керівником заступником керівника організації та головним бухгалтером і затверджені печаткою Виконавця додатки 4.1 - 4.6 до Договору ; - перелік документації що підлягає здачі додаток 5 до Договору . 3.2. Документація оформляється Виконавцем у 2-х примірниках. Заступник Міністра якому підпорядковано структурний підрозділ-замовник та керівник структурного підрозділу-замовника візують всі примірники договору протокол погодження договірної ціни і підписують технічне завдання калькуляцію кошторисної вартості роботи та КП. Перевірку відповідності оформлення договірної документації чинним нормативним актам щодо виконання робіт здійснює Управління науково-технічної політики. Перевірку калькуляції кошторисної вартості робіт і розрахунків витрат за статтями кошторису здійснює Фінансово-економічне управління. 3.3. Договір підлягає візуванню: - Управлінням науково-технічної політики; - Юридичним відділом; - Фінансово-економічним управлінням. Начальником Фінансово-економічного управління також візуються протоколи погодження договірної ціни та калькуляція кошторисної вартості робіт. У разі відсутності начальника на момент оформлення кошторисно-договірної документації договори візуються підписуються його заступником. 3.4. Зміни й доповнення до умов договору на створення науково-технічної продукції оформлюються додатковою угодою з необхідними додатками до неї залежно від змін що вносяться. Порядок узгодження та підписання додаткової угоди є таким як і для основної договірної документації. 3 5 Договори і протоколи узгодження договірної ціни підписуються а технічне завдання далі - ТЗ затверджується Міністром або заступниками Міністра яким підпорядковані відповідні структурні підрозділи - замовники після чого договори реєструються Управлінням науково-технічної політики. Після реєстрації один примірник договору передається у Фінансово-економічне управління другий - Виконавцю. Виконавець у свою чергу передає копії договору Управлінню науково-технічної політики та структурному підрозділу-замовнику 4. Планування витрат на НДДКР 4.1. Визначення граничної межі трудовитрат на виконання робіт здійснюється на основі відповідної експертизи яка проводиться спеціалізованими робочими групами що утворюються науково-технічною радою Міністерства. Гранична межа вартості робіт обраховується виходячи із граничної межі трудовитрат визначеної робочими групами на підставі наказу Міністерства від 19.02.2008 N 42. 4.2. Витрати на послуги сторонніх організацій повинні складати не більше 50 % загальної вартості роботи. Конкретний розмір цих послуг за кожним об'єктом формується Виконавцем основного договору. До цієї статті належать витрати на послуги і роботи що виконуються для потреб основної наукової діяльності. 5. Порядок фінансування НДДКР 5.1. У лютому поточного року Управління науково-технічної політики готує перелік завершених розробок за якими Міністерство має заборгованість та подає Міністру на затвердження. Погашення заборгованості передбачається Фінансово-економічним управлінням при складанні плану фінансування на виконання науково-технічної діяльності у I кварталі з урахуванням фактичного рівня їх фінансування у поточному році. 5.2. Перерахування коштів за виконані етапи роботи здійснюється Фінансово-економічним управлінням на підставі оформлених належним чином акта здачі-приймання науково-технічної продукції додаток 3 до Порядку та анотованого звіту. 5.3. За наявності фінансової можливості Виконавцеві може надаватись попередня оплата аванс на виконання НДДКР в розмірі передбаченому законодавством та умовами договору. 5.4. Фінансово-економічне управління щокварталу надає Управлінню науково-технічної політики інформацію про фактичне фінансування НДДКР за рахунок державного бюджету. 5 5. Оплата за виконану роботу в цілому здійснюється після передачі Виконавцем Замовнику обумовленої в договорі науково-технічної продукції оформленої накладною акта здачі-приймання науково-технічної продукції додаток 3 до Порядку кошторису фактичних витрат на проведення НДДКР додаток 4 до Порядку копії договорів укладених зі сторонніми організаціями якщо такі мали місце копії платіжних доручень на придбане спецустаткування. 6. Контроль за виконанням НДДКР та порядок приймання їх результатів 6.1. Контроль за виконанням НДДКР здійснюється з метою своєчасного прийняття рішень щодо ефективності використання коштів внесення змін щодо обсягів фінансування складу виконавців та умов використання роботи припинення робіт за договором тощо. 6.2. За дотриманням умов договору крім фінансування відповідають структурні підрозділи-замовники. 6.3. Інформація про хід виконання робіт надається Виконавцем поетапно у вигляді звітів анотованого проміжного заключного або інших форм науково-технічної продукції разом з актами здачі-приймання науково-технічної продукції у строки та у формі передбачені КП. 6.4. Приймання створеної продукції здійснюється Замовником відповідно до умов договору. 6.5. Акти здачі-приймання 2 примірники підписуються керівником організації Виконавця а від Замовника - структурним підрозділом відповідальним за виконання НДДКР Управлінням науково-технічної політики та заступником Міністра якому підпорядковано структурний підрозділ відповідальний за виконання НДДКР та скріплюються печатками з боку Виконавця та Замовника. Датою виконання роботи етапу є дата надання звітних матеріалів Замовнику. Не пізніше ніж за 10 днів до терміну обумовленого в КП проект кінцевого науково-технічного продукту надається відповідному структурному підрозділу-замовнику для розгляду. Датою прийняття роботи етапу є дата підписання Замовником акта здачі-приймання. Робота вважається виконаною якщо звітні матеріали надані Замовнику в терміни обумовлені КП. Оформлені примірники акта здачі-приймання роботи передаються по одному примірнику Фінансово-економічному управлінню та Виконавцю. Виконавець у свою чергу передає копії акта здачі-приймання роботи Управлінню науково-технічної політики та структурному підрозділу-замовнику. 6.6. У випадку невиконання Виконавцем умов договору доопрацювання представлених результатів відповідно до зауважень замовника проводиться за рахунок коштів виконавця на підставі двостороннього акта з переліком необхідних доопрацювань і визначенням термінів їх виконання. 6.7. Заключні звіти про виконання НДДКР замовником яких виступає Міністерство розглядаються на засіданнях відповідних секцій науково-технічної ради у разі необхідності розглядаються також звіти про виконання окремих етапів роботи. 6.8. Підвідомчі науково-дослідні організації Міністерства щороку в січні надають Управлінню науково-технічної політики звіт про результати виконання НДДКР попереднього року. 6.9. Заключний звіт про виконання НДДКР надається Замовнику у двох примірниках один з яких передається Управлінню науково-технічної політики з подальшою його передачею у місячний термін на зберігання в архів Міністерства другий - структурному підрозділу-замовнику. 6.10. Структурні підрозділи-замовники щорічно до 15 лютого поточного року надають Управлінню науково-технічної політики розгорнуту інформацію про результати завершених розробок та їх впровадження. 6.11. Управління науково-технічної політики щорічно в І кварталі узагальнює інформаційний звіт про підсумки виконання НДДКР і впровадження їх результатів на практиці та розміщує його на веб-сайті Міністерства 6.12. Відповідальні структурні підрозділи звітують про результати виконання робіт на засіданні науково-технічної ради. 7. Впровадження результатів НДДКР 7.1. Залежно від характеру роботи результатом розробок можуть бути: проекти законів урядових рішень науково-технічні звіти аналітичний огляд методики рекомендації інструкції ТЗ на проведення НДДКР проектно-конструкторська документація нормативно-технічна документація дослідні та дослідно-промислові зразки виробів дослідно-експериментальні установки винаходи тощо. 7.2. Дослідно-конструкторські роботи мають завершуватися розробкою робочої документації проведенням приймальних іспитів держконтрольних випробувань та внесенням виробу до держреєстру. 7.3. Впровадженням результатів завершених НДДКР вважається введення в дію розроблених стандартів нормативів методичних положень інструктивних вказівок початок масового виробництва нових приладів матеріалів перехід на нові ресурсоощадні технології подання на розгляд Міністерств нормативно-правових актів тощо. 7.4. Фінансування заходів щодо впровадження результатів виконання НДДКР може здійснюватись за власні кошти зацікавлених підприємств організацій і установ. 7.5. Впровадження результатів НДДКР здійснюється в рамках окремого договору. 7.6. Управління науково-технічної політики контролює стан виконання плану НДДКР та в разі потреби інформує керівників Міністерства про результати наукової діяльності і стан впровадження НДДКР. 8. Охорона прав на створені НДДКР 8.1. Об'єктом інтелектуальної власності є науково-технічна продукція підготовлена відповідно до вимог і умов Договору. Всі права на результати отримані під час виконання науково-технічної продукції належать Замовникові. 8.2. Зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності мають відповідати чинному законодавству. 8.3. У 30-денний строк з дня підписання акта здачі-приймання науково-технічної продукції Виконавець зобов'язаний укласти із Замовником договір на передачу Замовнику виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності у формі передбаченій чинним законодавством додаток 5 до Порядку .