Положення про науково-технічну раду Мінжитлокомунгоспу України

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 14 травня 2008 року N 132 Про затвердження нових редакцій Положення структури складу президії та секцій науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України У зв'язку зі змінами керівного складу та структури Міністерства з питань житлово-комунального господарства України для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку та реформування житлово-комунального господарства і реалізації науково обґрунтованої технічної політики наказую: 1. Затвердити нові редакції Положення структури складу президії та секцій науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу України згідно з додатками 1 2 3. 2. Вважати такими що втратили чинність пункт 2 наказу Мінжитлокомунгоспу від 28.01.2008 N 20 "Про створення науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України" та наказ Мінжитлокомунгоспу від 26.03.2008 N 69 "Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу України від 28.01.2008 N 20 "Про створення науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України". 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   Міністр  О. Ю. Кучеренко    Додаток 1 до наказу Мінжитлокомунгоспу України від 14 травня 2008 р. N 132  ПОЛОЖЕННЯ про науково-технічну раду Мінжитлокомунгоспу України 1. Загальні положення 1.1. Це Положення визначає порядок роботи науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу України яка створена відповідно до Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 717 як дорадчий орган для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів формування житлової політики України розвитку та реформування житлово-комунального господарства обговорення найважливіших програм а також рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки наукових та науково-технічних розробок проектів нормативно-правових та нормативно-технічних актів проектів державних та галузевих стандартів державних будівельних норм і правил. 1.2. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради здійснює Управління науково-технічної політики. 1.3. Місце проведення засідань президії науково-технічної ради визначає голова науково-технічної ради. 2. Основні завдання науково-технічної ради Науково-технічна рада: 2.1. Розглядає і схвалює пріоритетні напрями розвитку у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту далі - сфери функціонального управління Мінжитлокомунгоспу . 2.2. Сприяє проведенню єдиної науково обґрунтованої політики у сфері функціонального управління Мінжитлокомунгоспу спрямованої на прискорення науково-технічного прогресу підвищення технічного рівня виробництва та якості продукції послуг повсюдне впровадження нових високоефективних розробок і винаходів а також заходів щодо енерго- та ресурсозбереження екологічно чистих технологій. 2.3. Визначає основні стратегічні напрями науково-технічної діяльності житлово-комунальної галузі формує основні напрями пропаганди досягнень і передового досвіду з питань що належать до сфер функціонального управління Мінжитлокомунгоспу сприяє розвиткові сучасних інформаційних технологій на галузевому рівні. 2.4. Розглядає і схвалює План науково-дослідних робіт Мінжитлокомунгоспу. В разі доцільності рекомендує Мінжитлокомунгоспу проведення наукових та науково-технічних експертиз проектів нормативно-правових актів інститутами НАН України розглядає і готує висновки щодо доцільності подальшого внесення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань що віднесені до сфер функціонального управління Мінжитлокомунгоспу. 2.5. Розглядає звіти про виконання Плану науково-дослідних робіт та приймає відповідне рішення. Розглядає схвалює та рекомендує до затвердження проекти державних стандартів технічних регламентів норм і правил інших нормативних актів у сфері функціонального управління Мінжитлокомунгоспу. 2.6. Розглядає і схвалює пропозиції та рекомендації щодо формування повноцінного життєвого середовища підвищення архітектурно-планувального інженерно-технічного та економічного рівня забудови і благоустрою населених пунктів розвитку їх інженерно-транспортної інфраструктури та поліпшення санітарно-епідемічного стану довкілля. 2.7. Аналізує пропозиції щодо формування житлової політики активізації інвестиційної та інноваційної діяльності створення фінансово-кредитних механізмів нової системи утримання наявного житлового фонду. 2.8. Розглядає та схвалює проекти державних і галузевих цільових та науково-технічних програм у сферах функціонального управління Мінжитлокомунгоспу. 2.9. Визначає пріоритетні напрями науково-технічного прогресу у житловій сфері та житлово-комунальному господарстві розглядає та дає оцінку пропозиціям щодо проведення найважливіших наукових досліджень і розробок з галузевих проблем. 2.10. Розглядає та схвалює пропозиції щодо реалізації інноваційної політики в галузі ініціює розроблення нових видів машин обладнання технологічного устаткування приладів для житлово-комунального господарства вітчизняних моделей трамвайних вагонів та тролейбусів. 2.11. Розглядає та рекомендує до впровадження сучасні інформаційні технології на галузевому рівні схвалює заходи щодо розвитку інформаційних технологій у житлово-комунальному господарстві. 2.12. На засіданні секцій розглядає та у разі необхідності заслуховує звіти наукових установ про хід виконання наукових досліджень конструкторських і нормативних розробок дає оцінку їх ефективності та якості визначає шляхи їх впровадження у виробництво. 2.13. Обговорює пропозиції наукових установ щодо кандидатур на висунення на здобуття державних премій в галузі науки і техніки. 3. Склад та структура науково-технічної ради 3.1. До складу науково-технічної ради входять працівники Міністерства провідні вчені керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств організацій та установ у сфері житлово-комунального господарства міського електричного транспорту. 3.2. Склад науково-технічної ради затверджується наказом Міністра з питань житлово-комунального господарства України. 3.3. Головою науково-технічної ради є Міністр. 3.4. У складі науково-технічної ради утворюються президія та секції відповідно до напрямів діяльності Міністерства. 3.5. До складу президії науково-технічної ради входять: голова науково-технічної ради його заступники секретар керівники секцій керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій провідні вчені. 4. Права та обов'язки членів науково-технічної ради 4.1. Члени науково-технічної ради повинні бути присутніми на засіданнях брати активну участь в обговоренні питань запропонованих до розгляду якісно та у встановлений термін виконувати рішення науково-технічної ради а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні. 4.2. Члени науково-технічної ради мають право широкого та вільного обміну думками з питань які розглядаються на засіданні науково-технічної ради знайомитися з усіма матеріалами та науковими працями що виконуються на замовлення Мінжитлокомунгоспу. 4.3. Члени науково-технічної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 5. Організація роботи науково-технічної ради 5.1. Основною формою роботи президії науково-технічної ради та секцій є засідання які проводяться відповідно до планів їх роботи. Планові засідання президії науково-технічної ради проводяться як правило останнього четверга місяця. 5.2. Плани роботи президії науково-технічної ради формуються щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів Міністерства які погоджуються заступниками Міністра та затверджуються головою науково-технічної ради. Зняття питань з розгляду або включення додаткових питань здійснюється за рішенням голови науково-технічної ради на підставі аргументованої доповідної записки члена президії підрозділу що вносить змінює або знімає питання з розгляду за погодженням із заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків. 5.3. На засіданнях секцій розглядаються питання що належать до їх компетенції проміжні етапи науково-дослідних нормативних та конструкторських розробок та завершені роботи. Прийняті на засіданні секції рішення оформляються протоколами оригінали яких зберігаються у секретаря секції а копії - у відділі взаємодії з науковими установами Управління науково-технічної політики. 5.4. Президія науково-технічної ради заслуховує інформацію керівників секцій про результати розгляду науково-технічних розробок на засіданні секції та схвалює їх висновки а у разі необхідності розглядає окремі наукові розробки які мають стратегічний характер. 5.5. Рішення науково-технічної ради приймаються простою більшістю голосів від кількості членів президії присутніх на засіданні. Рішення науково-технічної ради та протоколи засідань підписуються головою науково-технічної ради або за його відсутності заступником голови науково-технічної ради який вів засідання реєструються і зберігаються у Відділі науково-технічної політики та стандартизації. 5.6. Рішення науково-технічної ради носять рекомендаційний характер та проводяться в життя наказами Міністерства спільними рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та заінтересованими організаціями. 5.7. Науково-технічна рада через засоби масової інформації регулярно інформує громадськість про результати розгляду на засіданні питань і прийняті рішення розміщує на офіційному веб-сайті Міністерства. 5.8. Матеріально-технічне забезпечення роботи науково-технічної ради здійснюється за рахунок бюджетних коштів що виділяються на утримання апарату Міністерства; відрахувань від орендної плати яку отримують підприємства організації установи що належать до сфер функціонального управління Міністерства; пайових внесків підприємств та організацій представники яких входять до складу президії науково-технічної ради; відрахувань організацій що проводять на комерційній основі семінари конференції та інші заходи з використанням матеріалів схвалених науково-технічною радою; добровільних внесків підприємств організацій та установ. 6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні науково-технічної ради 6.1. Проект рішення доповідну записку примірник документа який вноситься на розгляд президії науково-технічної ради і список запрошених готує відповідний структурний підрозділ Міністерства. За десять днів до дня проведення засідання науково-технічної ради ці матеріали подаються секретареві науково-технічної ради для тиражування та доведення до членів президії науково-технічної ради. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання науково-технічної ради здійснюється підрозділом що готує питання на розгляд. 6.2. Довідка список запрошених підписується керівником структурного підрозділу що готує питання до розгляду та погоджується із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Проект рішення візується заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 6.3. Структурний підрозділ Міністерства який виносить питання на розгляд науково-технічної ради надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання президії науково-технічної ради на якому розглядається питання. 6.4. Доведення матеріалів засідання до членів президії науково-технічної ради може здійснюватися шляхом: - передачі копій на паперовому носії; - передачі за допомогою електронної пошти; - розміщення на офіційному веб-сайті Мінжитлокомунгоспу; - ознайомлення безпосередньо в структурному підрозділі що готує питання до розгляду. Форма доведення матеріалів засідання визначається обсягом і характером матеріалів наявністю його електронного варіанта тощо. 6.5. Про остаточний порядок денний засідання і дату його проведення що затверджені головою науково-технічної ради члени президії науково-технічної ради сповіщаються телефонограмою факсограмою або електронною поштою але не пізніше ніж за дві доби до призначеної дати. 6.6. Хід та результати розгляду питань на засіданні президії науково-технічної ради фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються структурним підрозділом або членом президії науково-технічної ради що готували питання до розгляду протягом трьох днів за умови якщо інший термін не визначений на засіданні та подаються секретареві науково-технічної ради для подальшого затвердження головою науково-технічної ради розсилання в установленому порядку та опублікування в інформаційному бюлетені Мінжитлокомунгоспу. Прийняті на засіданні рішення а також необхідні супровідні матеріали розмножуються і розсилаються у встановленому порядку.   Додаток 2 до наказу Мінжитлокомунгоспу України від 14 травня 2008 р. N 132  СТРУКТУРА науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу України 1. Президія науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу України. 2. Секції науково-технічної ради: 2.1. Стратегії реформування ЖКГ та розвитку державного регулювання природних монополій 2.2. Благоустрою та комунального обслуговування 2.3. Водопровідно-каналізаційного господарства 2.4. Розвитку житлової сфери 2.5. Теплоенергетики 2.6. Міського електротранспорту 2.7. Інженерного захисту територій 2.8. Енергоефективності.   Додаток 3 до наказу Мінжитлокомунгоспу України від 14 травня 2008 р. N 132  СКЛАД науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Президія науково-технічної ради 1. Кучеренко Олексій Юрійович - голова науково-технічної ради Міністр з питань житлово-комунального господарства України к. с. н. 2. Лотоцький Орест Богданович - заступник голови науково-технічної ради перший заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства України 3. Запатріна Ірина Вікторівна - заступник голови науково-технічної ради заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства України к. е. н. 4. Козленко Анатолій Михайлович - заступник голови науково-технічної ради заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства України 5. Крамаренко Руслан Михайлович - заступник голови науково-технічної ради заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства 6. Мазурчак Олександр Володимирович - заступник голови науково-технічної ради заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства України 7. Бербенець Володимир Миколайович - начальник Управління теплоенергетики 8. Богдан Валентина Іванівна - начальник відділу наукового забезпечення та стандартизації заступник начальника Управління науково-технічної політики 9. Вірченко Володимир Васильович - начальник Відділу міського електротранспорту 10. Вороновський Геннадій Кирилович - голова правління ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" 11. Гаврилюк Олена Володимирівна - директор Департаменту державного регулювання 12. Гейдор Іван Іванович - секретар науково-технічної ради начальник відділу взаємодії з науковими установами Управління науково-технічної політики 13. Гончарук Владислав Володимирович - академік Національної академії наук України академік-секретар Відділення хімії НАН України 14. Долинський Анатолій Андрійович - директор Інституту технічної теплофізики академік НАНУ 15. Дорошенко Юрій Олександрович - проректор з наукової роботи Державної академії житлово-комунального господарства д. т. н. 16. Іванова Ірина Миколаївна - заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту к. е. н. 17. Кірюшин Володимир Миколайович - начальник Управління розвитку житлової сфери к. т. н. 18. Кістерський Леонід Леонідович - директор Інституту міжнародного ділового співробітництва професор д. е. н. представник від України в науково-економічній Раді ООН 19. Корецький Микола Христофорович - провідний фахівець завідувач відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування РВПС України НАН України д. н. д. у. професор 20. Кравченко Валерій Анатолійович - директор ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" к. т. н. 21. Лісовик Вячеслав Леонідович - начальник Управління енергоефективності та інженерного захисту територій 22. Макарова Олена Володимирівна - заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень д. е. н. 23. Макєєнко Марія Федорівна - голова Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування населення 24. Мільнер Олександр Олександрович - консультант ТОВ "Інститут місцевого розвитку" к. т. н. 25. Оглобля Олександр Іванович - директор "УкрНДІводоканалпроект" д. т. н професор 26. Олещенко В'ячеслав Іванович - старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького заслужений юрист України кандидат географічних наук 27. Онищук Георгій Ілліч - директор Державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція" д. е. н. 28. Рудий Володимир Петрович - начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства 29. Сіденко Володимир Романович - головний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України" д. е. н. 30. Скрипніченко Марія Іллівна - керівник відділу моделювання економічного розвитку державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України" д. е. н. 31. Стеценко Яків Андрійович - начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування 32. Судникова Юлія Дмитрівна - начальник Управління стратегії реформування 33. Цихан Тетяна Василівна - начальник Управління науково-технічної політики 34. Чумак Андрій Костянтинович - начальник Відділу енергоаудиту Львівського інституту енергоаудиту та обліку енергоносіїв Секції науково-технічної ради Секція стратегії реформування ЖКГ та розвитку державного регулювання природних монополій 1. Судникова Ю. Д. - голова секції начальник Управління стратегії реформування 2. Шостак С. М. - секретар секції начальник відділу аналізу та стратегічного планування Управління стратегії реформування 3. Богдан В. І. - начальник відділу наукового забезпечення та стандартизації Управління науково-технічної політики 4. Березовська К. В. - заступник директора Департаменту державного регулювання 5. Гаврилюк О. В. - директор Департаменту державного регулювання 6. Долинець І. М. - начальник відділу розвитку нормативно-правового забезпечення заступник начальника Управління стратегії реформування 7. Ковальова Т. І. - науковий співробітник Інституту соціально-економічних стратегій к. е. н. 8. Макарова О. В. - заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень д. е. н. 9. Олещенко В. І. - старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького к. г. н. 10. Скрипніченко М. І. - керівник відділу моделювання економічного розвитку державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України" д. е. н. Секція благоустрою та комунального обслуговування 1. Стеценко Я. А. - голова секції начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування 2. Боргун Т. С. - секретар секції головний спеціаліст відділу благоустрою Управління благоустрою та комунального обслуговування 3. Андрушенко Б. С. - начальник Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва Київської міської держадміністрації 4. Горлицький Б. О. - директор державного науково-виробничого об'єднання "Екологічні технології і нормативи" доктор геолого-мінералогічних наук 5. Косенко Ю. І. - начальник Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції 6. Костюченко Л. Л. - президент корпорації "Украгроквіти" 7. Степанюк А. П. - генеральний директор Української асоціації автопідприємств санітарної очистки 8. Фаткулін Л. Х. - президент корпорації "Укркомунавтодор" Секція водопровідно-каналізаційного господарства 1. Рудий В. П. - голова секції начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства 2. Титаренко Л. А. - секретар секції головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення Управління водопровідно-каналізаційного господарства 3. Костенко В. Ф. - заступник директора з наукової роботи УДНДІ "УкрВОДГЕО" к. т. н. 4. Кравченко В. І. -директор НДКТІ МГ к. т. н. 5. Марченко Ю. Г. - головний інженер ЗАТ "УкркомунНДІпрогрес" к. т. н. 6. Мільнер О. О. - консультант ТОВ "Інститут місцевого розвитку" к. т. н. 7. Оглобля О. І. - директор "УкрНДІводоканалпроект" д. т. н професор 8. Хомко В. Є. - директор ОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" 9. Челембій Ю. А. - виконавчий директор відділення УСПП в Полтавській області Секція розвитку житлової сфери 1. Кірюшин В. М. - голова секції начальник Управління розвитку житлової сфери к. т. н. 2. Шалигайло А. І. - секретар секції заступник начальника відділу розвитку житла та нових форм управління Управління розвитку житлової сфери 3. Гонгало В. Ф. - начальника КП "Печерськжитло" 4. Гордєладзе М. В. - професор завідуючий кафедрою житлової політики і утримання житла ДАЖКГ к. т. н. 5. Гура Н. О. - доцент Київського національного університету ім. Шевченка к. е. н. 6. Ковалюк В. А. - керівник М. Ж. К. м. Луцьк 7. Марочко В. Г. - начальник науково-дослідного відділу інституту "НДІпроектреконструкція" 8. Погорєлова В. В. - експерт міжнародної громадської організації "Центр сприяння житловим та муніципальним реформам" Секція теплоенергетики 1. Бербенець В. М. - голова секції начальник Управління теплоенергетики 2. Черноус Т. В. - секретар секції головний спеціаліст Відділу нормативного забезпечення Управління теплоенергетики 3. Абдулін М. З. - керівник проекту "Струменево-нішева технологія спалювання палива" к. т. н. 4. Бржестовський С. В. - директора підприємства "Інноваційний центр" 5. Бродовський Ю. В. - начальник відділу нормативного забезпечення Управління теплоенергетики 6. Віхрущ В. Б. - начальник Управління з питань теплоенергетичного нагляду Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії 7. Єнін П. М. - директор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури д. т. н. 8. Кремена С. В. - начальник центру комунальної теплоенергетики АЕК "Київенерго" 9. Кушнір М. І. - директор КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" 10. Мельниченко О. В. - завідуюча лабораторією ВАТ "УкрНДІінжпроект" 11. Пирков В. В. - радник з технічних питань Компанії "Данфос" к. т. н. 12. Рабінович М. Д. - директор ТОВ "Проблемний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу" 13. Сігал О. І. - директор Інституту промислової екології 14. Чубенко Д. А. - президент Міжнародної асоціації теплоенергетичних компаній Секція міського електротранспорту 1. Вірченко В. В. - голова секції начальник Відділу міського електротранспорту 2. Применко С. П. - секретар секції головний спеціаліст Відділу міського електротранспорту 3. Бейкул С. П. - президент корпорації "Укрелектротранс" 4. Бруєвич В. А. - головний інженер Служби енергозабезпечення КП "Київпастранс" 5. Будніченко В. Б. - завідувач відділу міського електротранспорту НДКТІ МГ к. т. н. 6. Захарченко В. М. - головний конструктор проекту по тролейбусах Дочірнього підприємства "НТЦ ЛуАЗ" 7. Луценко М. П. - головний інженер Вінницького підприємства "Трамвайно-тролейбусне управління" 8. Рабічев О. І. - заступник головного конструктора з наземного транспорту АНТК "Антонов" 9. Резніков В. М. - перший заступник головного інженера-начальник Служби рухомого складу КП "Київпастранс" 10. Резніков В. А. - заступник генерального директора АТ "Київпроект" Секція інженерного захисту територій 1. Лісовик В. Л. - голова секції начальник Управління енергоефективності та інженерного захисту територій 2. Тарасенко В. М. - заступник голови секції головний спеціаліст відділу інженерного захисту територій Управління енергоефективності та інженерного захисту територій 3. Хмельницька Л. Л. - секретар секції головний спеціаліст Відділу інженерного захисту територій Управління енергоефективності та інженерного захисту територій 4. Демчишин М. Г. - завідуючий відділом інженерної геології Інституту геологічних наук НАНУ д. т. н. 5. Лещенко О. Я. - заступник директора Департаменту цивільного захисту МНС України 6. Марченко А. М. - начальник відділу екогеології Державної геологічної служби Мінприроди 7. Менжинська І. Ф. - учений секретар Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства 8. Уралов О. В. - начальник Управління водних ресурсів Держводгоспу 9. Яковлев Є. О. - провідний науковий співробітник Інституту проблем національної безпеки РНБОУ Секція енергоефективності 1. Лісовик В. Л. - голова секції начальник Управління енергоефективності та інженерного захисту територій 1. Шульга А. А. - заступник голови секції начальник відділу енергоефктивності заступник начальника Управління енергоефективності та інженерного захисту територій 2. Савинкова І. В. - секретар секції головний спеціаліст відділу енергоефективності Управління енергоефективності та інженерного захисту територій 3. Власюк А. В. - віце-президент Міжнародної асоціації термоенергетичних компаній 4. Копець А. С. - представник Європейської асоціації "Енерджі-Сіте" 5. Нікітін Є. Є. - консультант з питань енергоефективних технологій Інституту газу НАН України 6. Новосельцев О. В. - заступник директора Інституту загальної енергетики член-кореспондент НАН України 7. Панасенко О. О. - головний інженер КП СПКБ АСУВ 8. Печерський В. А. - директор департаменту компанії "ЕСКО-ЦЕНТР" 9. Розен В. П. - завідувач кафедри автоматизації електротехнічних комплексів НТУУ "КПІ" 10. Чумак А. К. - начальник відділу енергоаудиту ЗАТ "Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв"