Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ НАКАЗ від 14 квітня 2008 року N 162 Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" та з метою забезпечення здійснення Державною архітектурно-будівельною інспекцією ліцензування господарської діяльності в будівництві пов'язаної із створенням об'єктів архітектури на території України наказую: 1. Затвердити Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції Бондаренко О. М. у встановленому порядку забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; офіційне оприлюднення цього наказу. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   Міністр  В. Куйбіда    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінрегіонбуду від 4 квітня 2008 р. N 162  ПОЛОЖЕННЯ про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції I. Загальні положення 1.1. Ліцензійна комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції далі - ліцензійна комісія утворена на виконання Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Державної архітектурно-будівельної інспекції. 1.2. У своїй діяльності ліцензійна комісія керується Конституцією України законами України актами Президента України та Кабінету Міністрів України іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 1.3. Персональний склад ліцензійної комісії формується з числа висококваліфікованих і досвідчених фахівців будівельної галузі за поданням Національної спілки архітекторів України Академії будівництва України Асоціації "Українське об'єднання проектних організацій" Української Будівельної Асоціації Будівельної палати України інших професійних об'єднань у сфері будівництва та органів влади. Персональний склад ліцензійної комісії затверджується наказом Держархбудінспекції. 1.4. Начальник Держархбудінспекції за посадою є головою ліцензійної комісії а його заступники - заступниками голови ліцензійної комісії. 1.5. Організаційно-технічне забезпечення роботи ліцензійної комісії забезпечує Держархбудінспекція. II. Функції ліцензійної комісії 2.1. Ліцензійна комісія: 1 розглядає надані органом ліцензування документи та за результатами розгляду готує висновок про невідповідність поданих суб'єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам або про неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком; 2 готує висновки з питань видачі ліцензії зупинення дії ліцензії анулювання ліцензії; 3 розглядає та вносить пропозиції Держархбудінспекції щодо поліпшення та вдосконалення процедури ліцензування будівельної діяльності. III. Організація роботи ліцензійної комісії 3.1. Ліцензійна комісія здійснює свою роботу шляхом проведення засідань які веде голова ліцензійної комісії а в разі його відсутності - його заступник. 3.2. Засідання ліцензійної комісії відбуваються не рідше двох разів на місяць а в разі прийняття невідкладного рішення - позачергово. 3.3. Ліцензійна комісія правоможна вирішувати питання у разі присутності на засіданні 3/4 кількості її членів. Рішення ліцензійної комісії приймається більшістю голосів її членів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ліцензійної комісії голос головуючого на засіданні є вирішальним. 3.4. Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи зазначені у пункті 5 цього Порядку з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок. 3.5. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів з дня його отримання рішення про видачу ліцензії і затверджує в установленому порядку перелік робіт про що письмово повідомляє заявника. У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб'єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії про що письмово повідомляє заявника. IV. Права та обов'язки ліцензійної комісії 4.1. Ліцензійна комісія для розгляду і вирішення окремих питань мають право запрошувати представників суб'єктів господарювання кваліфікованих фахівців та науковців. 4.2. Голова ліцензійної комісії: 1 здійснює керівництво ліцензійною комісією; 2 підписує протоколи засідань; 3 здійснює інші функції передбачені цим Положенням. 4.3. Секретар ліцензійної комісії: 1 здійснює організаційне забезпечення роботи ліцензійної комісії; 2 готує матеріали засідань; 3 контролює своєчасність надання та комплектність документації що надається на розгляд ліцензійної комісії; 4 веде протоколи засідань; 5 оформляє та підписує протокол засідання; 4.4. Член ліцензійної комісії: 1 бере участь у роботі комісії і має право голосу; 2 розглядає подані матеріали та вносить пропозиції щодо питань визначених у пункті 2.1 цього Положення; 3 дотримується принципів об'єктивності при розгляді поданих матеріалів; 4 виконує доручення голови ліцензійної комісії з підготовки та розгляду матеріалів до засідань.   Начальник Держархбудінспекції  О. Бондаренко