Наказ N 73 від 25.04.2008 р.

Наказ N 73 від 25.04.2008 р. Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ НАКАЗ від 25 квітня 2008 року N 73 Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 N 1434 наказую: 1. Затвердити розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції: Начальник О. М. Бондаренко 1 здійснює керівництво діяльністю Держархбудінспекції несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром регіонального розвитку та будівництва за виконання покладених на неї завдань; 2 призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції крім своїх заступників; 3 розподіляє обов'язки між заступниками керівниками структурних підрозділів Держархбудінспекції; 4 притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції крім своїх заступників; 5 підписує накази Держархбудінспекції організовує перевірку їх виконання; 6 керує роботою колегії Держархбудінспекції затверджує плани роботи колегії; 7 затверджує положення про структурні підрозділи Держархбудінспекції; 8 затверджує плани роботи інспекції та її структурних підрозділів; 9 затверджує структуру штатний розпис і кошторис Держархбудінспекції за погодженням з Міністром регіонального розвитку та будівництва та погоджує структури штатні розписи і кошториси територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях мм. Києві та Севастополі; • координує питання: 1 формування державної політики з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю ліцензування та професійної атестації; 2 організації та забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань що належать до компетенції Держархбудінспекції; 3 контролю діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим областях районах містах Києві та Севастополі містах обласного підпорядкування; 4 здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань що належать до компетенції Держархбудінспекції; - координує роботу Фінансово-економічного управління Відділу кадрової роботи та координації діяльності територіальних органів та Відділу нормативно-правового забезпечення. Перший заступник начальника А. Ф. Григор 1 організовує розроблення погодження та подання на затвердження проектів нормативно-правових актів та організаційно-методичних документів з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю ліцензування та атестації; 2 організовує відповідно до встановленого порядку процедуру видачі ліцензій на будівельну діяльність та здійснення контролю за дотриманням ліцензійних вимог і відповідає за її дотримання; 3 організовує підготовку планів роботи Держархбудінспекції та її структурних підрозділів контролює їх виконання; 4 організовує систему діловодства в Держархбудінспекції здійснення контролю за виконанням документів; 5 забезпечує підготовку та видання Вісника Держархбудінспекції виконує обов'язки головного редактора; 6 відповідає за розроблення та ведення офіційного сайту Держархбудінспекції; • координує питання: 1 провадження інформаційної діяльності забезпечення висвітлення актуальних проблем архітектурно-будівельного контролю в засобах масової інформації; 2 організації навчання підвищення кваліфікації підготовки та перепідготовки фахівців що здійснюють архітектурно-будівельний контроль та ліцензування; 3 налагодження зв'язків з відповідними органами іноземних держав забезпечення вивчення їх досвіду для врахування у процесі вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 4 проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури; 5 організації роботи колегії підготовки матеріалів для розгляду та прийняття рішень на засіданнях цього органу; - координує роботу Управління ліцензування та атестації Відділу організаційно-аналітичного забезпечення. Заступник начальника В. В. Папка 1 видає в установленому порядку дозволи на виконання робіт з нового будівництва реконструкції реставрації та капітального ремонту об'єктів далі - будівельні роботи реєстрації об'єктів на яких виконуються такі роботи далі - об'єкти будівництва ; 2 бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів а також у розслідуванні причин аварій на будівництві; 3 організовує та бере участь у перевірці: відповідності виконання будівельних робіт будівельних матеріалів виробів і конструкцій вимогам державних стандартів державних будівельних норм і правил технічним умовам затвердженим проектним рішенням; своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок замірів випробувань а також ведення журналів робіт наявності паспортів сертифікатів відповідності іншої документації; наявності у виробників будівельних матеріалів виробів та конструкцій сертифікатів відповідності на продукцію що підлягає обов'язковій сертифікації; дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; 4 розглядає питання правопорушень у сфері містобудування з прийняттям відповідних рішень; 5 забезпечує у передбачених законодавством випадках контроль за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду на виконання будівельних робіт проведення аналізу й узагальнення результатів контролю та подальшого інформування про них Міністерства; • координує питання: 1 методичного забезпечення діяльності служб контролю будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції; 2 аналізу та узагальнення результатів контролю за якістю виконаних будівельних робіт будівельних матеріалів виробів і конструкцій підготовки пропозицій щодо вдосконалення державних стандартів будівельних норм і правил; 3 забезпечення вивчення і впровадження у практику досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки з питань архітектурно-будівельного контролю; - координує роботу Управління організації та проведення контрольних перевірок будівництва об'єктів Відділу контролю за виробництвом будівельних матеріалів виробів і конструкцій. 2. У період відсутності: Начальника Держархбудінспекції рішення за нього приймає перший заступник начальника Держархбудінспекції А. Ф. Григор першого заступника начальника Держархбудінспекції А. Ф. Григора - заступник начальника Держархбудінспекції В. В. Папка заступника начальника Держархбудінспекції В. В. Папки - перший заступник начальника Держархбудінспекції А. Ф. Григор. 3. Наказ від 18.06.2007 року N 27 вважати таким що втратив чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.   Начальник  О. Бондаренко