Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 17 липня 2008 року N 325 Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури З метою впорядкування визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури передбаченої п. 5 Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" та відповідно до рішення Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.03.2008 року N 42 наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури додаються . 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції О. М. Бондаренко забезпечити контроль за дотриманням методики розрахунку вартості послуг ліцензійної експертизи установами і організаціями уповноваженими на проведення цієї експертизи. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Щепановського З. В.   Міністр  В. С. Куйбіда    Додаток до наказу від 17 липня 2008 р. N 325  СХВАЛЕНО рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 березня 2008 р. N 42  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури далі - Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону України від 20.05.99 року N 687-XIV "Про архітектурну діяльність" з урахуванням змін та постанови Кабінету Міністрів від 05.12.2007 року N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві". 1. Загальні положення 1. Методичні рекомендації встановлюють основні засади визначення вартості послуг що надаються уповноваженою організацією на проведення ліцензійної експертизи далі - експертна організація тих суб'єктів будівельної діяльності які мають намір звернутися до органу ліцензування щодо видачі їм ліцензії на здійснення господарської діяльності пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. 2. Вартість послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури - це сума коштів необхідних експертній організації для покриття понесених нею витрат з виконання зазначених послуг з урахуванням запланованого прибутку. 3. Витрати експертної організації з проведення ліцензійної експертизи суб'єкта будівельної діяльності включають: прямі витрати загальновиробничі витрати адміністративні витрати податки збори та обов'язкові платежі встановлені законодавством економічно обґрунтований прибуток та інші витрати що підтверджуються відповідними обґрунтуваннями. 4. Послуги експертної організації щодо проведення ліцензійної експертизи суб'єкта будівельної діяльності виконуються групою експертів кількісний та кваліфікаційний склад яких визначається в кожному конкретному випадку з урахуванням робіт заявлених на ліцензування специфічних умов їх виконання місця розташування суб'єкта будівельної діяльності тощо і встановлюється керівником експертної організації але чисельністю не менше двох експертів. 5. До конкретних робіт на виконання яких суб'єкт будівельної діяльності має намір отримати ліцензію відносяться роботи які відповідають Кодифікатору робіт затвердженому в установленому порядку. 6. У процесі проведення ліцензійної експертизи експерти: приймають та оцінюють замовлення суб'єкта будівельної діяльності на проведення ліцензійної експертизи та оформляють відповідний договір між сторонами; оцінюють відповідність організаційно-функціональної структури суб'єкта будівельної діяльності переліку робіт пов'язаних із створенням об'єктів архітектури що зазначені в заяві на отримання ліцензії згідно з Кодифікатором робіт; оцінюють розподіл обов'язків повноважень та відповідальності посадових осіб укомплектованості керівниками професіоналами фахівцями та службовцями освіта і фах яких відповідає переліку робіт що заявляються; наявність трудових книжок контрактів наказів; проводять перевірку: - достовірності інформації що буде подаватися до органу ліцензування разом із заявою на отримання ліцензії; - наявності професійного кваліфікаційного та кількісного складу робітників необхідних для виконання робіт; - нормативно-методичного забезпечення робіт що заявляються; - забезпеченості робочими приміщеннями виробничою базою; - забезпеченості технікою обладнанням устаткуванням для виконання робіт що заявляються; - дотримання технології виконання робіт; - наявності системи контролю та управління якістю виконання робіт; - забезпечення вимог щодо охорони праці при виконанні робіт; - інші дані які характеризують спроможність суб'єкта будівельної діяльності виконувати заявлені види робіт; - готують експертні висновки щодо спроможності здійснювати суб'єктом будівельної діяльності господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури; - ведуть реєстр замовлень на проведення ліцензійної експертизи та експертних висновків що надаються суб'єктам будівельної діяльності; - виконують інші функції пов'язані із проведенням експертних робіт. 2. Групування витрат за статтями та видами 1. Витрати що включаються до вартості послуг можуть класифікуватися за такими видами: елементи витрат; статті витрат. 2. Облік витрат що включаються до вартості послуг здійснюється за відповідними статтями витрат та згідно з вимогами Положення стандарту бухгалтерського обліку 16 "Витрати". 3. Під час визначення вартості послуг експертної організації витрати можуть групуватися за такими статтями: прямі витрати на оплату праці групи експертів; відрахування на соціальні заходи; прямі матеріальні витрати; інші прямі витрати; загальновиробничі витрати; адміністративні витрати. Перелік статей може уточнюватися експертною організацією. 4. До складу статті "Прямі витрати на оплату праці" включається основна додаткова заробітна плата заохочувальні компенсаційні та інші грошові виплати експертам включаючи позаштатних нараховані згідно з формами і системами оплати праці що застосовуються в експертній організації. Розмір оплати праці позаштатних спеціалістів встановлюється згідно із трудовою угодою договором з урахуванням професійного рівня залученого експерта. 5. До складу статті "Відрахування на соціальні заходи" включаються страхові внески та відрахування передбачені законодавством України а саме на: обов'язкове державне пенсійне страхування; обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням; обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності; інші соціальні заходи передбачені законодавством. 6. До складу статті "Прямі матеріальні витрати" включається: вартість паперу канцелярських товарів інших витратних матеріалів та приладдя що використовуються експертами; вартість допоміжних матеріалів необхідних для виконання послуг. 7. До складу статті "Інші прямі витрати" включаються інші виробничі витрати які не увійшли до попередніх статей і можуть бути віднесені на конкретний вид послуги. 8. До складу статті "Загальновиробничі витрати" включаються: витрати на основну заробітну плату додаткову заробітну плату інші види грошових виплат працівників виробничого персоналу експертної організації та відповідні відрахування і страхові внески на соціальні заходи від витрат на оплату праці зазначених працівників за встановленими законодавством нормами; витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування працівників виробничого персоналу; витрати на службові відрядження виробничого персоналу; амортизація основних засобів призначених для обслуговування виробничого персоналу; витрати на утримання та придбання нормативно-правової технічної літератури передплату спеціалізованих періодичних видань; витрати на експлуатацію всіх видів зв'язку поштові телефонні факс Інтернет тощо ; витрати за користування електронно-обчислювальною розмножувальною та іншою оргтехнікою; витрати на утримання експлуатацію та ремонт страхування операційну оренду основних засобів інших необоротних активів виробничого призначення; витрати на опалення освітлення водопостачання водовідведення охорону оренду та інше утримання виробничих приміщень; податки збори та інші обов'язкові платежі в частині що відносяться до виробничого персоналу; витрати на здійснення заходів з охорони праці; витрати на транспортне обслуговування у тому числі: - основна додаткова заробітна плата заохочувальні компенсаційні та інші грошові виплати водіїв та інших робітників що обслуговують автомобілі; страхові внески та відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці зазначених працівників за встановленими законодавством нормами; - утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів що використовуються для виробничих потреб; - витрати на утримання гаражів та місць стоянки автомобілів енергопостачання водопостачання каналізація тощо витрати на паркування автомобілів; - вартість паливних мастильних та інших експлуатаційних матеріалів знос і ремонт автомобільної гуми. Інші загальновиробничі витрати. 9. До складу статті "Адміністративні витрати" відносяться загальногосподарські витрати які спрямовані на обслуговування та управління експертною організацією а саме: витрати на основну заробітну плату додаткову заробітну плату інші види грошових виплат працівників адміністративно-управлінського персоналу експертної організації та відповідні відрахування і страхові внески на соціальні заходи від витрат на оплату праці зазначених працівників за встановленими законодавством нормами; витрати на службові відрядження адміністративно-управлінського персоналу; витрати на утримання експлуатацію та ремонт страхування операційну оренду основних засобів інших необоротних активів загальногосподарського призначення; витрати на опалення освітлення водопостачання водовідведення та інше утримання адміністративних приміщень або їх оренду; витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування адміністративно-управлінського персоналу; витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління експертної організації; витрати на утримання експлуатацію та поточний ремонт будинків споруд приміщень засобів сигналізації та інших технічних засобів що використовуються апаратом управління; витрати на утримання та експлуатацію всіх видів зв'язку та радіо що використовуються для здійснення управління оплата послуг зв'язку поштові телефонні факс Інтернет тощо ; витрати за користування електронно-обчислювальною розмножувальною та іншою оргтехнікою що використовується апаратом управління; оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру у тому числі витрати на придбання нормативно-правової технічної літератури та передплату спеціалізованих періодичних видань ; податки збори та інші обов'язкові платежі в частині що відносяться до адміністративно-управлінського персоналу. Інші адміністративні витрати. 10. Плановий прибуток визначається на підставі економічно обґрунтованого розрахунку з урахуванням досягнутого рівня рентабельності в минулому році. 11. Вартість послуг з проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності визначається згідно з Порядком та методикою розрахунку окремих статей витрат який викладено у розділі 3 цих Методичних рекомендацій. 3. Порядок та методика розрахунку окремих статей та видів витрат 1. Вартість послуг з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності розраховується за окремими статтями витрат наведеними в пунктах 4 - 10 розділу 2 Методичних рекомендацій. Для визначення вартості послуги складається "Зведений розрахунок вартості послуги на проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури" за формою наведеною у додатку 1 до Методичних рекомендацій. 2. Витрати за статтею "Прямі витрати на оплату праці" визначаються виходячи з нормативно-розрахункових затрат праці в людино-днях встановлених для групи експертів на проведення ними ліцензійної експертизи конкретного суб'єкта будівельної діяльності та усередненої заробітної плати виконавців експертизи на один людино-день. Усереднена заробітна плата групи експертів визначається на підставі показника розрахункового рівня середньомісячної заробітної плати у будівництві що відповідає 8 розряду складності робіт рекомендованого Мінрегіонбудом та Мінекономіки на відповідний рік. Показник рівня середньомісячної заробітної плати у будівництві розраховано виходячи з основної заробітної плати додаткової заробітної плати та інших видів грошових виплат працівників галузі що передбачаються Галузевою угодою. 3. Розрахункові затрати праці для кожної із заявлених на проведення ліцензійної експертизи групи робіт визначаються шляхом множення показника трудомісткості що прийнятий за нормативно-розрахункову базу на встановлений коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для відповідних розділів підрозділів та груп робіт. Коефіцієнти збільшення трудомісткості розраховано методом експертних оцінок з урахуванням кількості розділів підрозділів та груп робіт заявлених суб'єктом будівельної діяльності відповідно до Кодифікатора робіт специфічних умов їх виконання місця розташування суб'єкта будівельної діяльності тощо. Зазначені коефіцієнти наведені у додатку 2 до Методичних рекомендацій. Показник трудомісткості прийнятий за нормативно-розрахункову базу визначено розрахунково-аналітичним методом шляхом аналізу та співставлення фактичних затрат робочого часу на виконання в однакових умовах експертних робіт декількома групами експертів. Для співставлення прийнято експертні роботи для яких встановлено коефіцієнт трудомісткості що відповідає одиниці. За результатами аналізу усереднена величина фактичних затрат робочого часу на виконання зазначених робіт різними групами експертів становить 3 людино-дні. Розрахований таким методом усереднений показник затрат праці на виконання експертних робіт з коефіцієнтом трудомісткості одиниця приймається за нормативно-розрахункову базу. Нормативно-розрахункові затрати праці для і-ої групи експертних робіт Тн і визначаються за формулою: Тн і = Тб х Кз і де Тн і - нормативно-розрахункові затрати праці для і-ої групи експертних робіт люд.-дні; Тб - усереднений показник затрат праці прийнятий за нормативно-розрахункову базу - 3 людино-дні; Кз і - коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт встановлений для і-ої групи експертних робіт. Загальні витрати на оплату праці групи експертів розраховуються згідно з формою наведеною у додатку 1 до Методичних рекомендацій. У випадках коли фактичні затрати часу групи експертів на виконані ними експертні роботи є меншими ніж усереднений показник затрат праці прийнятий за нормативно-розрахункову базу 3 людино-дні розрахунок загальних витрат на оплату праці виконується на підставі фактичних затрат часу експертів. 3. Розрахунок внесків та відрахувань на соціальні заходи за відповідною статтею "Відрахування на соціальні заходи" здійснюється за встановленими законодавством нормами від витрат на оплату праці групи експертів для кожного виду державного соціального страхування окремо. 4. Визначення суми витрат за статтями "Прямі матеріальні витрати" та "Інші прямі витрати" може здійснюватися за окремими розрахунками на підставі фактичних витрат на придбання паперу канцелярських товарів інших матеріалів та приладдя в минулі періоди або за допомогою застосування бази розподілу запланованої суми зазначених витрат в цілому по організації між окремими групами виробничого персоналу. Базою розподілу може бути сума прямих витрат на оплату праці відповідних груп виробничого персоналу. Наприклад величина матеріальних витрат що припадає на конкретну послугу експертів визначається шляхом множення загальної суми витрат експертної організації за статтею "Прямі матеріальні витрати" на коефіцієнт який розраховується як відношення суми прямих витрат на оплату праці безпосередніх виконавців послуг до загальної суми прямих витрат на оплату праці працівників виробничого персоналу. 5. Розрахунок загальновиробничих витрат які включаються до вартості послуг експертної організації здійснюється із застосуванням бази розподілу загальновиробничих витрат в цілому по організації між окремими групами виробничого персоналу. Базою розподілу може бути сума прямих витрат на оплату праці відповідних груп виробничого персоналу. Зазначена база розподілу може застосовуватися і для розрахунку адміністративних витрат. Наприклад величина загальновиробничих адміністративних витрат що відноситься до конкретної послуги експертів визначається шляхом множення суми загальновиробничих адміністративних витрат в цілому по експертній організації на коефіцієнт який розраховується як відношення суми прямих витрат на оплату праці безпосередніх виконавців послуг до загальної суми прямих витрат на оплату праці працівників виробничого персоналу. Рекомендований усереднений рівень загальновиробничих витрат від суми прямих витрат на оплату праці може становити 50 відсотків а усереднений рівень адміністративних витрат відповідно - 35 відсотків. 6. Розрахунок планового прибутку доцільно визначати з урахуванням досягнутого рівня рентабельності експертної організації в минулі роки але не більше 4-х відсотків від собівартості послуг на проведення ліцензійної експертизи. 7. Для суб'єктів будівельної діяльності - фізичних осіб вартість послуг на проведення ліцензійної експертизи визначається із застосуванням коефіцієнта 0 5 до загальної вартості відповідних послуг встановлених для юридичних осіб.   Додаток 1 до Методичних рекомендацій  Зведений розрахунок вартості послуги з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури Найменування суб'єкта будівельної діяльності Найменування експертної організації що проводить ліцензійну експертизу N п/п  Назва розділів підрозділів груп робіт  Розрахунок затрат праці  Усереднена зарплата на 1 люд.-день рекоменд. Мінрегіонбудом в грн.   Всього заробітна плата виконавців експертних робіт граф. 5 х граф. 6 в грн.   Нормативно-розрахункова база затрат праці в люд.-днях  Коефіцієнт збільшення трудомісткості робіт  Загальна величина затрат праці на заявлену експертну роботу граф. 3 х граф. 4  1  2  3  4  5  6  7  1              N п/п  Найменування витрат  Вартість грн.  1  2  3  1  Прямі витрати на оплату праці    2  Відрахування на соціальні заходи    3  Прямі матеріальні витрати    4  Інші прямі витрати    5  Загальновиробничі витрати    6  Адміністративні витрати    7  Прибуток    8  Всього витрат    9  ПДВ - 20 %    10  Разом    Директор  підпис  прізвище  Кошторис склав  підпис  прізвище    Додаток 2 до Методичних рекомендацій  Коефіцієнти збільшення трудомісткості експертних робіт для окремих розділів підрозділів груп робіт Розділ 1. Вишукування В Таблиця 1. Коефіцієнти збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу "Вишукування" Код  Назва підрозділу групи робіт  Коефіцієнт збільшення  1  2  3  В  Вишукування  1 2  В.1  Інженерно-геологічні    В.2  Інженерно-геотехнічні    В.3  Інженерно-гідрогеологічні    В.4  Інженерно-гідрометеорологічні    В.5  Еколого-геологічні    В.6  Лабораторні дослідження    В.7  Складання звіту      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 0    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3 Ві   1 2  Коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт В для розділу "Вишукування" розраховується за формулою: В = 1 0 + Ві - 1 0 де Ві - коефіцієнт збільшення трудомісткості у разі замовлення груп робіт в кількості більше 3. Коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу 1 "Вишукування" не повинний перевищувати 1 2. Розділ 2. Проектні роботи Пр Таблиця 2. Коефіцієнти збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу "Проектні роботи" Код  Назва підрозділу групи робіт  Коефіцієнт збільшення  1  2  3  Пр.1  Розроблення містобудівної документації  1 2  Пр.2  Містобудівне обґрунтування  1 2  Пр.3  Архітектурне та будівельне проектування  1 6  Пр.3.1  Житлових будівель    Пр.3.2  Громадських будівель та споруд    Пр.3.3  Багатофункціональних будівель і комплексів    Пр.3.4  Інженерних споруд    Пр.3.5  Будівель та споруд сільськогосподарського призначення    Пр.3.6  Спеціальних будівель і споруд військового оборонного призначення та правоохоронних органів    Пр.3.7  Об'єктів благоустрою озеленення площинних споруд    Пр.3.8  Реставрація консервація ремонтні роботи реабілітація на пам'ятках культурної спадщини      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 2    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 4  Пр.3.9  Будівель та споруд промислових підприємств    Пр.3.10  Об'єктів експериментального будівництва    Пр.3.11  Гірничих споруд    Пр.3.12  Транспортних мереж споруд та комплексів    Пр.3.13  Гідротехнічних споруд та комплексів    Пр.3.14  Енергетичних споруд та комплексів    Пр.3.15  Магістральних трубопроводів споруд та обладнання      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 4    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 6  Пр.4  Конструювання несучих та огороджувальних конструкцій  1 2  Пр.5  Проектування внутрішніх інженерних систем і споруд  1 2  Пр.5.1  Водопроводу та каналізації    Пр.5.2  Опалення    Пр.5.3  Вентиляції та кондиціонування повітря    Пр.5.4  Газопостачання та газоустаткування    Пр.5.5  Холодопостачання промислового    Пр.5.6  Електропостачання електрообладнання і електроосвітлення    Пр.5.7  Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів    Пр.5.8  Зв'язку сигналізації радіо телебачення інформаційних    Пр.5.9  Технологічних      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 0    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 2  Пр.6  Проектування зовнішніх інженерних систем мереж і споруд  1 4  Пр.6.1  Водопостачання    Пр.6.2  Каналізації    Пр.6.3  Теплових    Пр.6.4  Газопостачання    Пр.6.5  Електропостачання та електрообладнання    Пр.6.6  Зв'язку сигналізації радіо телебачення інформаційного      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 2    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 4  Пр.7  Розроблення спеціальних розділів проектів  1 2  Пр.7.1  Оцінки впливу на навколишнє середовище    Пр.7.2  Охорони праці    Пр.7.3  Захисту антикорозійного    Пр.7.4  Захисту електричного та електрохімічного    Пр.7.5  Організації будівництва      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 0    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 2  ПР.8  Розроблення генерального плану  1 0  Пр.9  Технологічне проектування  1 0  Коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт Пр для розділу "Проектні роботи" розраховується за формулою: Пр = 1 0 + Прі - 1 0 де Прі - коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для відповідних підрозділів розділу 2 "Проектні роботи". Примітка. Коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для Розділу 2 "Проектні роботи" не повинний перевищувати 3 0. Розділ 3. Будівельні та монтажні роботи БМ Таблиця 3. Коефіцієнти збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу "Будівельні та монтажні роботи" Код  Назва підрозділу групи робіт  Коефіцієнт збільшення  1  2  3  БМ.1  Зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд:  1 6  БМ.1.1  Інженерна підготовка будівництва    БМ.1.2  Ґрунтових споруд    БМ.1.3  Основ    БМ.1.4  Фундаментів    БМ.1.5  Дерев'яних    БМ.1.6  Армоцементних та гіпсобетонних    БМ.1.7  Полімерних пластикових комбінованих двохшарових трьохшарових тощо     БМ.1.8  Інженерних споруд      У разі замовлення груп робіт в кількості до 5 включно  1 0    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 5  1 2  БМ.1.9  Фундаментів що виконуються спеціальними способами    БМ.1.10  Металевих    БМ.1.11  Бетонних та залізобетонних монолітних    БМ.1.12  Бетонних та залізобетонних збірних    БМ.1.13  Кам'яних та армокам'яних    БМ.1.14  Магістральних трубопроводів споруд та обладнання    БМ.1.15  Гідротехнічних споруд і систем    БМ.1.16  Гірничих споруд      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 4    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 6  БМ.2  Реставрація консервація ремонтні роботи реабілітація пам'яток культурної спадщини  1 6  БМ.3  Монтаж внутрішніх інженерних систем приладів і засобів вимірювання:  1 2  БМ.3.1  Водопроводу та каналізації    БМ.3.2  Опалення    БМ.3.3  Вентиляції і кондиціонування повітря    БМ.3.4  Газопостачання та газообладнання    БМ.3.5  Технологічних трубопроводів    БМ.3.6  Холодопостачання    БМ.3.7  Електропостачання електрообладнання і електроосвітлення    БМ.3.8  Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів    БМ.3.9  Зв'язку сигналізації радіо телебачення інформаційних      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 0    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 2  БМ.4  Монтаж зовнішніх інженерних систем споруд приладів і засобів вимірювання:  1 4  БМ.4.1  Водопостачання    БМ.4.2  Каналізації    БМ.4.3  Магістральних продуктопроводів    БМ.4.4  Електроосвітлення    БМ.4.5  Зв'язку сигналізації радіо телебачення інформаційних      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 0    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 2  БМ.4.6  Теплових і гарячого водопостачання      Газопостачання    БМ.4.7  Електропостачання    БМ.4.8  У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 4  БМ.5  Улаштування транспортних споруд  1 8  БМ.5.1  Залізничних колій    БМ.5.2  Покриття доріг автомобільних    БМ.5.3  Полотна земляного водовідвідних та захисних    БМ.5.4  Мостів шляхопроводів переходів    БМ.5.5  Посадочних смуг аеродромів та вертодромів    БМ.5.6  Тунелів та метрополітенів      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 6    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 8  БМ.5.7  Місцевого транспорту    БМ.5.8  Конвеєрного канатного тощо    БМ.5.9  Вертикального транспорту ліфти ескалатори підйомники тощо     БМ.5.10  Пневматичних    БМ.5.11  Збереження обслуговування та заправки      У разі замовлення груп робіт в кількості до 3 включно  1 2    У разі замовлення груп робіт в кількості більше 3  1 4  БМ.6  Захист конструкцій устаткування та мереж  1 0  БМ.7  Технологічного устаткування  1 0  БМ.8  Пусконалагоджувальні роботи  1 0  БМ.9  Роботи з опорядження конструкцій та устаткування  1 0  Коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт БМ для розділу 3 "Будівельні та монтажні роботи" розраховується за формулою: БМ = 1 0 + БМі - 1 0 де БМі - коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для відповідних підрозділів розділу 3 "Будівельні та монтажні роботи". Примітка. Коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для Розділу 3. "Будівельні та монтажні роботи" не повинен перевищувати 3 6. Розділ 4. Інжинірингові роботи ІР Коефіцієнт трудомісткості експертних робіт для розділу "Інжинірингові роботи" становить - 1 2. Розрахунок коефіцієнта збільшення трудомісткості для комплексного замовлення експертних робіт. Коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт Ккз для комплексного замовлення розділів 1 2 3 4 розраховується за формулою: Ккз = В + Пр + БМ + ІР де В - коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу 1 "Вишукування"; Пр - коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу 2 "Проектні роботи"; БМ - коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу 3 "Будівельні та монтажні роботи"; ІР - коефіцієнт збільшення трудомісткості експертних робіт для розділу 4 "Інжинірингові роботи". У випадках коли суб'єкт будівельної діяльності замовляє експертизу на декілька розділів Кодифікатора робіт до загального показника збільшення трудомісткості Ккз застосовуються такі коефіцієнти: при замовленні двох розділів 0 9 при замовленні трьох розділів 0 8 при замовленні чотирьох розділів 0 7 Приклад Зведений розрахунок вартості послуги з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність пов'язану із створенням об'єктів архітектури N п/п  Назва розділів підрозділів групи робіт  Розрахунок затрат праці  Усереднена зар. плата на 1 люд.-день рекоменд. Мінрегіонбудом в грн. 4203 : 21 = 200  Всього заробітна плата виконавців робіт граф. 5 х граф. 6 в грн.   Нормативно-розрахункова база затрат праці в люд.-днях  Коефіцієнт збільшення трудомісткості робіт  Загальна величина затрат праці на заявлену експертну роботу граф. 3 х граф. 4  1  2  3  4  5  6  7      3  1  3  200  600      3  1 2  3 6  200  720      3  1 4  4 2  200  840      3  1 6  4 8  200  960      3  2 0  6 0  200  1200      3  3 0  9 0  200  1800      3  3 6  10 8  200  2160  N п/п  Найменування витрат  Вартість грн.  k = 1 3 0  k = 1 2 3 6  k = 1 4 4 2  k = 1 6 4 8  k = 2 6 0  k = 3 9 0  k = 3 6 10 8  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1  Прямі витрати на оплату праці                               42 0  600  720  840  960  1200  1800  2160  2  Відрахування на соціальні заходи                             15 4  220  264  308  352  440  660  792  3  Прямі матеріальні витрати                                         2 4  35  42  48  59  69  103  124  4  Інші прямі витрати        0 7  10  12  14  16  20  31  36  5  Загальновиробничі витрати                                        22 4  320  385  449  512  640  961  1153  6  Адміністративні витрати                                        13 3  190  228  266  304  380  571  684  7  Прибуток                       3 7  55  66  75  82  106  159  191  8  Всього витрат             100 0  1430  1715  2000  2285  2855  4285  5140  9  ПДВ - 20 %                10  Разом