ДСТУ Б В.2.7-145:2008

ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Вироби бетонні тротуарні неармовані Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Київ Мінрегіонбуд України 2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" 2 РОЗРОБНИКИ: Т. Багаєва С. Страшук керівник розробки Ю. Червяков канд. техн. наук 3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 04.03.2008 р. № 117 чинний з 2008-10-01 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 17608-91 в частині неармованих виробів ЗМІСТ 1 Сфера застосування 4 2 Нориативні посилання 4 3 Класифікація 8 4 Технічні вимоги 9 5 Вимоги безпеки 11 6 Вимоги охорони довкілля утилізування 12 7 Маркування 12 8 Пакування 12 9 Правила транспортування і зберігання 13 10 Методи контролювання 13 11 Правила приймання 14 12 Правила застосування 15 13 Гарантії виробника 16 Додаток А Типи виробів в залежності від форми та розмірів 17 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Вироби бетонні тротуарні неармовані Технічні умови Строительные материалы Изделия бетонные тротуарные неармированные Технические условия Building materials Concrete paving products not mountings Specifications Чинний від 2008-10-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 Цей стандарт поширюється на вироби бетонні тротуарні неармовані далі – вироби що виготовляються з важкого і дрібнозернистого піщаного бетонів далі – бетонів . 1.2 Стандарт не поширюється на вироби з розміром сторін більше ніж 750 мм що виготовляються з конструктивним армуванням. 1.3 Вироби призначені для влаштування збірних покриттів тротуарів пішохідних і садово- паркових доріжок пішохідних майданчиків та зупинок громадського транспорту. 1.4 Стандарт придатний для підтвердження відповідності виробів. Підтвердження відповідності здійснюють шляхом сертифікації. 1.5 Обов'язкові вимоги до якості виробів що забезпечують їх нешкідливість для життя здоров'я і майна населення та охорону довкілля викладені в розділах 5 6. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи: ДСТУ 1438-94 Пігмент для фарб. Загальні технічні умови ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма розміри технічні вимоги та правила застосування ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції ДСТУ 3962-2000 ГОСТ 12.4.137-2001 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти нафтопродуктів кислот лугів нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-47-96 ГОСТ 10060.0-95 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги ДСТУ Б В.2.7-49-96 ГОСТ 10060.2-95 Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні ДСТУ Б В.2.7-65-97 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів виробів конструкцій та робіт. Технічні умови ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН Г.1-4-95 Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи. Правила перевезення складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування в будівництві ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту ГОСТ 12.1.044-89 ИСО 4589-84 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия. ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования. ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання та контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток" Технические условия ССБП Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия Фартухи спеціальні. Технічні умови ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие технические требования ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні технічні вимоги ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних впливів. Загальні технічні вимоги і методи випробувань ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами ГОСТ 2912-79 Хрома окись техническая. Технические условия Хрому оксид технічний. Технічні умови ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови ГОСТ 4579-79 Красители органические. Пигмент зеленый. Технические условия Барвники органічні. Пігмент зелений. Технічні умови ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия Сурик залізний. Технічні умови ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения Бетони. Метод визначення водопоглинання ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости Бетони. Методи визначення стираності ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов Маркування вантажів ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности Бетони. Правила контролю міцності ГОСТ 18172-80 Пигмент желтый железоокисный. Технические условия Пігмент жовтий залізо-окисний. Технічні умови ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия Піддони для цегли та керамічних каменів. Технічні умови ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия Контейнери універсальні. Загальні технічні умови ГОСТ 21121-75 Лазурь железная. Технические условия. Блакить залізна. Технічні умови ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования Засоби кріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия Вода для бетонів та розчинів. Технічні умови ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения Вхідний контроль продукції. Основні положення ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры. Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри і розміри ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические условия Золи-винесення теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови ГОСТ 25835-83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы Крани вантажопідіймальні. Класифікація механізмів за режимами роботи ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Загальні положення ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення ГОСТ 26598-85 Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия Контейнери та засоби пакетування у будівництві. Загальні технічні умови ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава Бетони. Правила підбору складу ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови . ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций Бетони. Методи визначення міцності за зразками що відібрані від конструкцій СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика Будівельна кліматологія та геофізика СНиП 2.03.13-88 Полы Підлоги СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий Внутрішній водопровід та каналізація будівель СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование Опалення вентиляція та кондиціонування СНиП 2.09.02-85 Производственные здания Виробничі будинки СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания Адміністративні та побутові будинки СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве Техніка безпеки в будівництві СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок Правила улаштування електроустановок 3 КЛАСИФІКАЦІЯ 3.1 Вироби в залежності від форми та призначення при влаштуванні покриттів поділяють на групи: К- квадратні; П – прямокутні; Ш – шестикутні; Д – добірні елементи; Ф- фігурні 3.2 Вироби повинні мати відповідну до групи форму та геометричні розміри що характеризуються типом виробів наведених у додатку А. На замовлення споживачів виробники можуть виготовляти вироби інших типів що відповідають кресленням виробників. При цьому фізико-технічні показники виробів повинні відповідати вимогам цього стандарту. 3.3 Міцність бетону виробів при стиску характеризують класами за міцністю на стиск: В25; В30; В35. 3.4 Клас бетону виробів за міцністю на розтяг при згині приймають Btb3 2; Btb3 6; Btb4 0; Btb4 4. 3.5 За морозостійкістю вироби поділяють на марки F100; F150; F200; F300. 3.6 Умовна познака виробів при замовленні або в технічній документації повинна складатися з: - познаки виробів ВБТН – вироби бетонні тротуарні неармовані ; - торгової марки виробника зареєстрованої в установленому порядку за наявності ; - познаки типу виробів; - розмірів виробів за довжиною шириною товщиною в сантиметрах; - класу бетону за міцністю на стиск та марки бетону за морозостійкістю відокремлених похилими рисками; - кольору виробів; - позначення цього стандарту. Познака типу квадратних прямокутних шестикутних та добірних виробів складається з літеро-цифрових груп що відокремлені крапками: перша цифра – порядковий номер типорозміру; літера – познака групи виробів; остання – товщина виробів у сантиметрах. Познака типу фігурних виробів складається з літеро-цифрових груп що відокремлені крапками: перша цифра – порядковий номер типорозміру виробів даної конфігурації; літера – познака групи виробів; наступна цифра – порядковий номер конфігурації виробів; остання – товщина виробів у сантиметрах. Приклад умовної познаки квадратних виробів завдовжки 375 мм завширшки 375 мм завтовшки 100 мм класу за міцністю на стиск В30 марки за морозостійкістю F 300 червоного кольору: "ВБТН "торгова марка" 6К.10 375 х 375 х 100/B30/F300 червоні ДСТУ Б В.2.7-145:2008". Приклад умовної познаки фігурних виробів порядкового номера конфігурації 3 завдовжки 200 мм завширшки 186 мм завтовшки 70 мм класу за міцністю на стиск В25; марки за морозостійкістю F 200 жовтого кольору: "ВБТН "торгова марка" 1Ф3.7 200 х 186 х 70/B25/F200 жовті ДСТУ Б В.2.7-145:2008". 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 4.1 Основні параметри і розміри 4.1.1 Розміри виробів повинні відповідати наведеним у додатку А. 4.1.2 Товщина виробів може бути 50 60 70 80 100 мм. 4.1.3 Значення фактичних відхилень геометричних параметрів виробів не повинні перевищувати граничних що наведені в таблиці 2. Таблиця 2 Довжина та ширина виробів мм Граничні відхилення мм довжина ширина товщина До 250 включно ±3 ±3 Понад 250 до 750 ±4 ±3 4.1.4 Вироби можуть виготовлятись із прямокутними кромками зі скошеними чи закругленими кромками або фасками. 4.1.5 Скошена кромка розміри якої більше ніж 2 мм повинна бути представлена як фаска. Фаска може бути закруглена або скошена. Ширина скошеної фаски може бути не більше 10 мм кут нахилу – 45 ± 5 °. 4.1.6 Розміри заглиблень на лицьовій поверхні виробів із рифленою поверхнею не повинні перевищувати 3 мм. 4.1.7 Вироби можуть виготовлятися одношаровими або двохшаровими з оздоблювальним шаром. Оздоблювальний шар повинен бути невід'ємною частиною виробів. Товщина оздоблювального шару повинна бути не менше 20 мм. 4.1.8 Вироби можуть бути виготовлені кольоровими: пофарбованими в масі або з поверхневим оздобленням лицьових поверхонь. Колір виробів характеризують основним кольором з урахуванням найсвітлішого і найтемнішого відтінків у межах визначеного кольору. 4.1.9 Форма розміри поверхня колір та інтенсивність забарвлення виробів повинні відповідати зразкам-еталонам виробника затвердженим у встановленому порядку та зберігатись на підприємстві-виробнику. 4.1.10 Категорія лицьових поверхонь виробів КПЕ або КПЗ для нелицьової поверхні – КПЗ згідно з додатком Б ДСТУ Б В.2.6-2. 4.1.11 За вимогою замовника може бути визначено показник шорсткості лицьової поверхні виробів. Поверхня виробів повинна бути шорстка та здійснювати опір ковзанню якщо тільки вона не виробляється спеціально з дуже гладкою поверхнею. Якщо поверхня виробів має борозенки хвилястість та інші нерівності що задекларовані виробником або спеціально виробляється з дуже гладкою поверхнею то вважається що вона відповідає цим вимогам без випробувань. 4.1.12 Тріщини на поверхнях виробів не допускаються. 4.2 Фізико-технічні параметри виробів 4.2.1 Міцність бетону виробів на стиск міцність на розтяг при згині форму та геометричні розміри стираність марку бетону за морозостійкістю колір приймають за проектом будівництва і зазначають у замовленні споживача. 4.2.2 Значення нормованої відпускної міцності бетону виробів повинно складати не менше ніж 90 % від класу бетону за міцністю при стиску в холодний період року та не менше ніж 70 % – в теплий період року. Періоди року приймають починаючи і закінчуючи місяцями що характеризуються середньомісячною температурою зовнішнього повітря відповідно до СНиП 2.01.01 і ДСТУ Б В.2.6-2. Допускається за узгодженням між споживачем та виготовлювачем встановлювати інше значення нормованої відпускної міцності бетону виробів але не менше ніж 70 % міцності бетону виробів класу В25. 4.2.3 Клас бетону виробів за міцністю та товщину виробів визначають залежно від форми та розмірів виробів навантаження в умовах експлуатації та способу укладання з урахуванням вимог СНиП 2.03.13 чи інших чинних будівельних норм України. 4.2.4 Фактична міцність бетону повинна відповідати вимогам ГОСТ 18105 залежно від нормованої міцності і показників фактичної однорідності міцності бетону. 4.2.5 Водопоглинання бетону виробів не повинно перевищувати 6 % за масою. 4.2.6 Стираність бетону виробів залежно від умов роботи покриття повинна бути не більше 0 7 г/см2. 4.3 Вимоги до сировинних матеріалів 4.3.1 Сировинні матеріали склад технічні характеристики бетонних сумішей технологія їх приготування повинні забезпечувати одержання бетонів які задовольняють вимоги показників якості що нормуються. 4.3.2 Для виготовлення виробів слід використовувати сировинні матеріали що відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-43: - цемент – згідно з ДСТУ Б В.2.7-46; - природні збагачені фракціоновані а також подрібнені збагачені піски – згідно з ДСТУ Б В.2.7-32; - щебінь та гравій із природного каменю – згідно з ДСТУ Б В.2.7-75; - золу-винесення шлаки та золошлакові суміші що відповідають вимогам ГОСТ 25592 ГОСТ 25818; - барвники і пігменти неорганічні або органічні що відповідають ДСТУ 1438 ГОСТ 18172 ГОСТ 2912 ГОСТ 8135 ГОСТ 21121 ГОСТ 4579; - добавки які застосовують для приготування бетонної суміші  – згідно з ДСТУ Б В.2.765; - воду для приготування бетону – згідно з ГОСТ 23732. Допускається використовувати інші подібні сировинні матеріали що відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів не погіршують якості виробів супроводжуються документом про якість підприємства-виробника та дозволені до використання органом державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. 4.3.3 Розмір зерен крупного заповнювача повинен бути не більше 20 мм. 4.3.4 Марка щебеню за міцністю на стиск повинна бути не нижче: 1200 – для щебеню з вивержених порід; 800 – для щебеню з осадових порід. 4.3.5 Марка щебеню за морозостійкістю повинна бути не нижче F200. 4.3.6 Кількість добавок які вводять визначають дослідним шляхом залежно від виду якості матеріалів які використовуються для приготування бетонної суміші технології виготовлення виробів та умов тверднення. 4.3.7 Склад бетону підбирають згідно з вимогами ГОСТ 27006. 4.4 Комплектність 4.4.1 Вироби повинні постачатись комплектно відповідно до замовлення споживача. 4.4.2 До комплекту постачання виробів повинні входити: - вироби відповідно до замовлення типу кольору що за технічними вимогами відповідають вимогам замовника в кількості що вказана в замовленні; - засоби споживчого і транспортного пакування; - документ про якість виробів; - специфікація замовлення за наявності її ; - вказівки з улаштування покриття розроблені виробником на основі чинних будівельних норм України; - копія сертифіката відповідності за умови сертифікації виробів . 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 5.1 Виробник повинен забезпечувати безпеку праці та охорону довкілля згідно з вказівками ДСТУ 3273 та ГОСТ 12.3.002. 5.2 Вироби безпечні для людини не забруднюють навколишнє середовище при виробництві транспортуванні зберіганні використанні та утилізації за умови дотримання вимог цього стандарту. Вироби є негорючими та вибухобезпечними. 5.3 При виготовленні виробів необхідно дотримуватись вимог СНиП ІІІ-4 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.1.005 ГОСТ 12.1.012 ГОСТ 12.1.044 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.3.002 ГОСТ 12.3.020 ГОСТ 27574 ГОСТ 27575. 5.4 Приміщення в яких виготовляють вироби та параметри виробничого середовища мають відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 ДСН 3.3.6.039 ДСН 3.3.6.042 ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.4.021 ДБН В.1.1-7. 5.5 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції аспірації та опалення згідно зі СНиП 2.09.02 ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05; освітленням – згідно з ДБН В.2.5-28; водопровідною системою та каналізацією – відповідно до СНиП 2.04.01; побутовими приміщеннями – згідно зі СНиП 2.09.04. 5.6 Мікроклімат у виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005 і ДСН 3.3.6.042. 5.7 Рівень шуму в робочій зоні повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 ДСН 3.3.6.037. 5.8 Захист від вібрації необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.012 ДСН 3.3.6.039. Контроль рівня вібрації виконують згідно з ГОСТ 12.4.012. 5.9 Технологічне обладнання і виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 СП 1042 та ГОСТ 12.3.002. 5.10 Виробниче обладнання повинно експлуатуватися з урахуванням вимог ГОСТ 12.1.019 і ПУЭ. Обладнання та комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики відповідно до ГОСТ 12.1.018. 5.11 При виконанні підіймально-транспортних операцій та експлуатації вантажопідіймальних механізмів необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.019 ГОСТ 12.3.009 ГОСТ 12.4.011 ГОСТ 21650 ГОСТ 25835. 5.12 Вантажопідіймальні роботи переміщення складування навантажування розвантажування монтаж для пакетів з виробами масою більше ніж 15 кг повинні бути механізовані. 5.13 При виконанні робіт повинні застосовуватись засоби захисту працюючих згідно з ГОСТ 12.4.011. 5.14 Попередні і періодичні медичні огляди працюючого персоналу повинні проводитись згідно з вимогами чинного законодавства. 5.15 До роботи можуть допускатись особи не молодші 18 років які пройшли медичний огляд інструктаж щодо безпеки праці згідно з вимогами "Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці". 5.16 При виконанні виробничих операцій які супроводжуються виділенням у повітря пилу необхідно застосовувати індивідуальні засоби захисту: респіратори відповідно до ГОСТ 12.4.028 спецодяг – згідно з ГОСТ 12.4.029 ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575; спецвзуття – відповідно до ДСТУ 12.4.162 ДСТУ 3962 та захисні окуляри – згідно з ГОСТ 12.4.013. 5.17 Для охорони шкіри рук працюючих слід використовувати засоби індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.010 і ГОСТ 12.4.068. 5.18 При виготовленні виробів використовують цемент кремнеземистий компонент які відносяться до помірно- і малонебезпечних речовин згідно з ГОСТ 12.1.007. Гранично допустима концентрація пилу у повітрі робочої зони складає: цемент – 6 мг/м3 кремнеземистий компонент – 1 мг/м3. Вміст пилу в повітрі робочої зони контролюють згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005. 5.19 Вміст шкідливих речовин та пилу в повітрі робочої зони не повинен перевищувати норм ГОСТ 12.1.005. Періодичність контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони встановлюють відповідно до ГОСТ 12.1.005. 5.20 Цемент загальнобудівельного призначення як бездобавочний так і з мінеральними добавками є пожежовибухобезпечною речовиною не утворює токсичних сполук у повітряному виробничому середовищі і стічних водах у присутності інших речовин. В стічних водах дає слабо- лужну реакцію. 5.21 Сировинні матеріали що застосовуються для виробництва за радіаційною безпекою повинні відповідати вимогам ДБН В.1.4-2.01. Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у матеріалах не повинна перевищувати 370 Бк/кг. 6 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ УТИЛІЗУВАННЯ 6.1 Викиди шкідливих речовин в атмосферу не повинні перевищувати норм установлених ДСП 201 і ГОСТ 17.2.3.02. Контроль за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01. 6.2 Відходи виробництва повинні повертатись у технологічний процес на повторну переробку. 6.3 Непридатні для повторного використання відходи складають у спеціально організованих місцях та утилізують відповідно до ДСанПІН 2.2.7.029. 7 МАРКУВАННЯ 7.1 Маркування здійснюють у пакеті фарбою або маркувальним олівцем що не змиваються безпосередньо на нелицьових поверхнях виробів. Маркування містить познаку типу виробів їх розміри товарний знак підприємства-виробника. Приклад маркування квадратних виробів завдовжки 375 мм завширшки 375 мм завтовшки 70 мм: "6К.7/375х375х70/ – товарний знак" 7.2 Маркування здійснюється на поверхнях двох виробів не менше ніж з однієї сторони пакета. 7.3 Транспортне маркування виконують відповідно до ГОСТ 14192 на етикетці яку наклеюють на кожне транспортне паковання. Транспортне маркування містить: - найменування товарний знак юридичну адресу підприємства-виробника; - найменування та умовну познаку виробів; - номер партії дату виготовлення; - кількість продукції в упаковці масу транспортного пакета; - знак відповідності згідно з вимогами ДСТУ 2296 якщо вироби сертифіковано. 7.4 Маркування здійснюють українською мовою. При відвантаженні виробів за межі України маркування додатково виконують мовою передбаченою контрактом і наносять напис "Виготовлено в Україні". 8 ПАКУВАННЯ 8.1 Пакування виробів необхідно здійснювати відповідно до ДСТУ Б В.2.6-2 ГОСТ 21650 ГОСТ 26598 ДБН Г.1-4. 8.2 У пакетах вироби можуть бути скріплені сталевою стрічкою згідно з ГОСТ 3560 або поліпропіленовою стрічкою сталевим дротом відповідно до ГОСТ 3282 упаковані термоусадковою плівкою на піддоні або без піддону. 8.3 На одному піддоні згідно з ГОСТ 18343 чи в одному контейнері згідно з ГОСТ 20259 повинні бути вироби одного типу одних розмірів одного кольору та з однаковими фізико-технічними параметрами. За вимогою споживача допускається комплектувати на одному піддоні чи в контейнері вироби різних типів відповідно до комплектності постачання. 8.4 Транспортні пакети формують згідно з ГОСТ 21650 та ГОСТ 24597. 8.5 У пакетах контейнерах на піддонах вироби повинні бути щільно укладені один до одного на бокову або торцеву поверхню. Конструкція пакета та його технічні показники узгоджуються зі споживачем виробів. 8.6 Допускається використовувати інші засоби пакування що відповідають вимогам чинних нормативних документів за умови забезпечення збереження якості виробів під час транспортування та зберігання. 9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 9.1 Транспортувати і зберігати вироби необхідно згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-2 і цього стандарту. 9.2 Вироби зберігають і перевозять у штабелях пакетах контейнерах або на піддонах транспортом будь-якого виду. 9.3 При транспортуванні вироби повинні бути укладені на піддони або підкладки завтовшки не менше 25 мм розташовані чітко по вертикалі один над одним на відстані 0 25 довжини прокладки від кожного її торця. При цьому необхідно забезпечити можливість захвату кожного паковання краном і вільне піднімання при розвантаженні. 9.4 Висота штабеля виробів при транспортуванні повинна бути не більше 1 5 м. 9.5 Завантаження виробів навалом і розвантаження їх скиданням не допускаються. 9.6 Навантаження і розвантаження виробів повинно здійснюватися згідно з ГОСТ 12.3.009. 9.7 Вироби зберігають на складі готової продукції розсортованими за типами класами за міцністю кольором марками за морозостійкістю. При цьому вироби з розміром сторін до 500 мм необхідно зберігати у контейнерах і в пакетах вироби з розміром сторін понад 500 мм можуть зберігатись на піддонах у штабелях. 9.8 Вироби у штабелях при зберіганні необхідно укладати правильними рядами в положенні "на ребро" перев'язаними сталевою стрічкою відповідно до ГОСТ 3560 або сталевим дротом згідно з ГОСТ 3282 або лицьовою поверхнею догори на поперечних прокладках завтовшки не менше 40 мм розташованих чітко по вертикалі одна під другою на відстані 0 25 довжини виробу від кожного його торця. 9.9 Висота штабеля виробів при зберіганні повинна бути не більше 2 0 м. 10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 10.1 Контролювання виробів здійснюється згідно з ДСТУ Б В.2.6-2 і цим стандартом. 10.2 Міцність бетону виробів на стиск та міцність на розтяг при згині необхідно визначати згідно з ГОСТ 10180 ГОСТ 28570 ГОСТ 17624 ГОСТ 22690 із такими доповненнями. Дозволяється випробовувати цілі вироби додатково вирівнюючи лицьову і зворотну поверхні методом шліфування. Для контролю міцності бетону шляхом випробування цілих виробів потрібно використовувати додаткові сталеві опорні пластини завтовшки не менше 30 мм. Пластини повинні мати прямокутну форму поверхні пластин повинні бути плоскі грані паралельні. Пластини повинні накладатись на виріб симетрично. При обчисленні міцності бетону на стиск використовують поправочні коефіцієнти до міцності бетону контрольних зразків які отримують за методикою згідно з додатком 11 та таблицею 5 ГОСТ 10180. 10.3 Морозостійкість бетону виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-47 ДСТУ Б В.2.7-49. 10.4 Водопоглинання бетону виробів визначають згідно з ГОСТ 12730.3. 10.5 Стираність бетону виробів визначають згідно з ГОСТ 13087. 10.6 Розміри та відхилення від номінальних розмірів розміри заглиблень товщину оздоблювального шару необхідно перевіряти методами встановленими ГОСТ 26433.0 і ГОСТ 26433.1. 10.7 Колір виробів визначають шляхом порівняння зі зразками-еталонами виробника. Вироби разом із зразками-еталонами укладають на щит площею не менше 1м2. Далі виконується візуальна оцінка відповідності кольору виробу зразку-еталону на відстані 5м при денному освітленні. 10.8 Шорсткість виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.3-8. 10.9 Комплектність постачання якість пакування та маркування перевіряють зовнішнім оглядом запакованої та підготовленої до відвантаження продукції. 11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 11.1 Вхідний контроль сировинних матеріалів виробник здійснює відповідно до ГОСТ 24297 згідно з переліком матеріалів що підлягають вхідному контролю затвердженим у встановленому порядку та діючим на підприємстві-виробнику. 11.2 Вироби виробник приймає партіями згідно з ДСТУ Б В.2.6-2 і цим стандартом. Партією вважаються вироби одного типу кольору виготовлених при безперервному випуску за обумовлений проміжок часу але не більше семи діб з сировинних матеріалів одного складу і однієї якості за однією технологією. Обсяг виробів у партії не повинен перевищувати 10000 шт. 11.3 Для перевірки відповідності виробів вимогам цього стандарту виробник повинен здійснювати приймально-здавальні та періодичні випробування. 11.4 Приймально-здавальним випробуванням піддаються вироби кожної партії за показниками: - форма розміри та відхилення геометричних параметрів категорія лицьової поверхні товщина оздоблювального шару колір наявність тріщин; - клас міцності бетону виробів на стиск; - відпускна міцність бетону виробів; - якість пакування та маркування підготовлених для відвантаження виробів – не менше ніж на трьох випадково відібраних упаковках. 11.5 Періодичні випробування виробник повинен здійснювати на виробах що пройшли приймально-здавальні випробування за показниками: - клас бетону виробів за міцністю на розтяг при згині; - марка за морозостійкістю; - водопоглинання; - стираність. Періодичні випробування проводять не рідше одного разу на 6 місяців а також кожен раз при освоюванні виробництва зміні складу бетону технології виду та якості матеріалів. 11.6 Правила статистичного контролю міцності виробів – за ГОСТ 18105. 11.7 Для випробувань відбирають зразки методом випадкового відбору в кількості передбаченій нормативними документами на методи контролювання. Вироби за показниками точності геометричних параметрів категорії бетонної поверхні необхідно приймати за результатами вибіркового контролю згідно з таблицею 3. Таблиця 3 У штуках Обсяг партії Обсяг вибірки До 100 включно 5 Понад 100 до 300 включно 10 » 300 – 500 » 20 » 500 – 1000 » 30 » 1000 50 11.8 Партія виробів що не прийнята за результатами будь-яких випробувань хоча б за одним із показників повинна піддаватись повторному прийманню. При цьому обсяг вибірки збільшується вдвічі. При повторному прийманні випробування виробів виконують за показниками за якими партія не була прийнята. 11.9 При отриманні незадовільних результатів повторного контролю виробів за формою геометричними параметрами категорією лицьової поверхні кольором товщиною оздоблювального шару наявністю тріщин маркування та пакування партія прийманню не підлягає. Допускається проводити поштучне приймання виробів у партії або виробником проводиться розбракування і партія подається на приймання повторно. 11.10 При отриманні незадовільних результатів повторних приймально-здавальних випробувань за фізико-технічними показниками виробів партія прийманню не підлягає. Виробник виявляє та усуває причини випуску неякісної продукції. 11.11 При отриманні незадовільних результатів повторних періодичних випробувань хоча б за одним із фізико-технічних показників партія виробів прийманню не підлягає. Виробництво призупиняють проводять аналіз та усувають причини випуску неякісної продукції. Виготовлення виробів відновлюють після усунення причин невідповідності. Контроль за показником що не відповідав вимогам цього стандарту переводять до приймально-здавальних випробувань до одержання позитивних результатів не менше ніж на трьох поспіль виготовлених партіях виробів після чого цей вид випробувань знову переводять до періодичних. 11.12 У разі невідповідності виробів вимогам цього стандарту виробник приймає рішення щодо утилізації виробів відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029. 11.13 Споживач має право проводити перевірку відповідності якості виробів вимогам цього стандарту дотримуючись при цьому методів контролювання передбачених цим стандартом. 11.14 Кожну партію виробів або її частину при відвантаженні одному споживачу виробник зобов'язаний супроводжувати документом про якість згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.6-2 та цього стандарту. В документі про якість встановленої форми повинно вказуватись: - найменування товарний знак і адреса підприємства-виробника; - тип виробів та їх колір; - номер партії і дата виготовлення; - кількість продукції в партії м2; шт. ; - результати випробувань; - штамп підприємства-виробника та підпис відповідальної особи; - знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 – для сертифікованих виробів. До партії додають вказівки щодо застосування виробів та за вимогою споживача – копію сертифіката якщо продукція сертифікована. 11.15 Сертифікаційні випробування у разі сертифікації виробів здійснюють відповідно до встановленого порядку проведення сертифікації згідно з ДСТУ 3413 в обсязі цього стандарту. 11.16 Вимоги безпеки контролюють у процесі підготовки та організації виробництва і за вимогою відповідних органів Держнагляду. 12 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 12.1 Визначення типу виробів та фізико-технічних показників для кожного об'єкта приймається в залежності від призначення та умов експлуатації згідно з чинними будівельними нормами України і за дотримання вимог безпеки наведених в СНиП ІІІ-4. 12.2 Улаштування покриттів із виробів виконують за індивідуальним проектом при будівництві об'єкті та згідно зі вказівками щодо застосування виробів розробленими та затвердженими виробником. 12.3 Вказівки щодо застосування виробів повинні додаватись виробником до кожної партії виробів. 12.4 Вироби з бетону класу В25 як правило призначені для улаштування покриттів садовопаркових і пішохідних доріжок тротуарів у внутрішньоквартальних проїздах а вироби з бетону класів В30 і В35 – для покриттів тротуарів у місцях зупинок громадського транспорту. 12.5 У місцях де можливий виїзд на тротуари транспортних засобів переважно повинні використовуватись вироби з зубчастими криволінійними профілями бокових поверхонь які забезпечують міцне зчеплення між окремими виробами що протидіє горизонтальним зрушувальним зусиллям гальмових навантажень транспортних засобів. 12.6 Вироби укладають на вирівняних щебеневих бетонних стабілізованих і піщаних основах із диференціацією товщини виробів у залежності від фізико-технічних показників основи і умов експлуатації тротуарів що вказані в проекті будівництва. 12.7 Основною вимогою що забезпечує довгострокову експлуатацію покриття з виробів є забезпечення вільного дренажу талих чи дощових вод через систему покриття – основа – грунт зі швидкістю не менше 0 02 л/сек на 1 м2 поверхні. При укладанні покриття на бетонну чи іншу водоупорну основу обов'язково повинні вживатися заходи щодо відведення талих чи дощових вод улаштування системи дренажу створення достатніх уклонів для зовнішнього водовідведення тощо . 12.8 У якості вирівнюючих підстильних шарів під вироби доцільно використовувати сухі або зволожені піщано-цементні суміші які містять цемент марок М300 і М400 від 100кг/м3 до 150 кг/м3. 12.9 Марка бетону виробів за морозостійкістю повинна визначатися за проектною документацією в залежності від температурних умов експлуатації виробів та в залежності від розрахункової температури зовнішнього повітря найбільш холодних п'яти діб району будівництва згідно з таблицею 4. Таблиця 4 Розрахункова температура зовнішнього повітря найбільш холодних п'яти діб району будівництва Марка бетону виробів за морозостійкістю не менше Нижче мінус 45 F300 Від мінус 15 до мінус 45 включно F200 Від мінус 5 до мінус 15 включно F150 Від 0 до мінус 5 включно F100 12.10 У разі пошкодження окремих виробів покриття ремонт здійснюють заміною виробів відповідного типу. 13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність якості виробів вимогам цього стандарту за умови дотримання споживачем правил транспортування зберігання укладання використання що передбачено цим стандартом. 13.2 Гарантійний термін зберігання виробів – п'ять років з часу виготовлення. Після закінчення гарантійного терміну зберігання перед використанням вироби повинні бути перевірені на відповідність показників міцності на стиск та морозостійкості вимогам цього стандарту. Вироби за умови підтвердження відповідності їх якості вимогам цього стандарту можуть бути використані за призначенням. 13.3 Гарантійний термін експлуатації виробів складає п'ять років з дня влаштування покриття. ДОДАТОК А обов'язковий ТИПИ ВИРОБІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ ТА РОЗМІРІВ Таблиця А.1 Тип виробів Форма виробів Розміри мм Маса кг Кількість виробів на 1 м2 шт. Довжина Ширина Товщина виробів що укладаються на а а1 b щебеневі та бетонні основи піщані та стабілізовані основи щебеневі та бетонні основи на тротуарах у місцях заїзду вантажного транспорту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Квадратні вироби 1К.10 100 – 100 100 100 100 2 40 100 0 2К.5 200 – 200 50 – – 4 80 25 0 2К.6 – 60 – 5 76 2К.8 – – 80 7 68 3К.5 250 – 250 50 – – 7 50 16 0 3К.6 – 60 – 9 00 3К.10 – – 100 15 00 4К.5 280 – 280 50 – – 9 41 12 76 4К.6 – 60 – 11 29 4К.10 – – 100 18 82 5К.5 300 – 300 50 – – 10 80 11 1 5К.7 – 60 – 12 96 5К.10 – – 100 21 60 6К.5 375 – 375 50 – – 16 88 7 11 6К.7 – 70 – 23 63 6К.10 – – 100 33 75 7К.5 400 – 400 50 – – 19 20 6 25 7К.7 – 70 – 26 88 7К.10 – – 100 38 40 8К.5 500 – 500 50 – – 30 00 4 00 8К.7 – 70 – 42 00 8К.10 – – 100 60 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Прямокутні вироби 1П.10 200 100 100 100 100 4 80 50 00 2П.7 240 – 120 70 70 – 4 84 34 72 2П.10 – – 100 69 1 3П.5 375 250 50 – – 11 25 10 67 3П.6 – 60 – 13 50 3П.10 – – 100 22 50 4П.5 500 – 250 50 – – 15 00 8 00 4П.7 – 70 – 21 00 4П.10 – – 100 30 00 5П.5 500 – 375 50 – – 22 50 5 33 5П.7 – 70 – 31 50 5П.10 – – 100 45 00 Шестикутні вироби 1Ш.5 250 - 432 50 – – 19 44 6 17 1Ш.6 – 60 – 23 33 1Ш.10 – – 100 38 88 2Ш.7 300 - 300 70 70 – 22 68 7 41 2Ш.10 – – 100 32 40 3Ш.5 375 - 648 50 – – 43 74 2 74 3Ш.7 – 70 – 61 24 3Ш.10 – – 100 87 48 П'ятикутні добірні вироби для облямування квадратних та прямокутних виробів при діагональному способі укладання 1Д.5 177 90 353 50 – – 7 56 15 87 1Д.6 – 60 – 9 07 1Д.10 – – 100 15 12 2Д.5 212 253 414 50 – – 17 83 6 73 2Д.6 – 60 – 21 40 2Д.10 – – 100 35 66 3Д.5 233 152 466 50 – – 15 02 7 99 3Д.6 – 60 – 18 02 3Д.10 – – 100 30 04 4Д.5 265 178 530 50 – – 19 74 6 08 4Д.6 – 70 – 27 63 4Д.10 – – 100 39 47 5Д.5 283 368 566 50 – – 34 58 3 47 5Д.6 – 70 – 48 41 5Д.10 – – 100 69 16 6Д.5 353 90 706 50 – – 22 60 5 31 6Д.6 – 70 – 31 64 6Д.10 – – 100 45 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П'ятикутні добірні вироби для облямування шестикутних виробів 7Д.5 125 125 432 50 – – 9 72 12 35 7Д.6 – 60 – 11 66 7Д.10 – – 100 19 44 8Д.5 187 375 648 50 – – 36 43 3 29 8Д.7 – 70 – 51 00 8Д.10 – – 100 72 86 Шестикутні добірні вироби для облямування шестикутних виробів 9Д.5 – 216 500 50 – – 15 73 7 63 9Д.6 – 60 – 18 87 9Д.10 – – 100 31 45 10Д.5 – 324 750 50 – – 35 29 3 40 10Д.7 – 70 – 49 41 10Д.10 – – 100 70 59 Фігурні вироби 1Ф1.7 200 – 200 70 70 – 4 40 38 18 1Ф1.10 – – 100 6 29 2Ф1.7 300 – 296 70 70 – 9 76 17 21 2Ф1.10 – – 100 13 95 3Ф1.7 430 - 430 70 70 – 20 46 8 21 3Ф1.10 – – 100 29 23 Ф2.7 285 – 200 70 70 – 6 66 25 24 Ф2.10 – – 100 9 51 1Ф3.7 200 – 186 70 70 – 4 36 38 49 1Ф3.10 – – 100 6 24 2Ф3.7 500 – 470 70 70 – 27 32 6 15 2Ф3.10 – – 100 39 02 Ф4.7 250 – 200 70 70 – 5 01 33 56 Ф4.10 – – 100 7 15 1Ф5.7 200 – 222 70 70 – 5 56 30 23 1Ф5.10 – – 100 7 94 2Ф5.7 290 – 260 70 70 – 9 51 17 67 2Ф5.10 – – 100 13 58 3Ф5.7 300 – 150 70 70 – 5 04 33 33 3Ф5.10 – – 100 7 20 4Ф5.7 300 – 300 70 70 – 10 12 16 6 4Ф5.10 – – 100 14 46 5Ф5.7 400 – 444 70 70 – 22 37 7 51 5Ф5.10 – – 100 31 96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1Ф6.7 250 – 200 70 70 – 5 04 33 33 1Ф6.10 – – 100 7 20 2Ф6.7 500 – 400 70 70 – 20 17 8 33 2Ф6.10 – – 100 28 81 1Ф7.8 200 – 165 80 80 – 5 38 35 71 1Ф7.10 – – 100 6 72 2Ф7.7 300 – 300 70 70 – 12 01 13 99 2Ф7.10 – – 100 17 16 3Ф7.7 400 – 330 70 70 – 18 88 8 9 3Ф7.10 – – 100 26 97 4Ф7.7 560 – 400 70 70 – 30 55 5 50 4Ф7.10 – – 100 43 64 1Ф8.7 200 – 150 70 70 – 3 26 51 55 1Ф8.10 – – 100 4 66 2Ф8.7 470 – 300 70 70 – 15 82 10 62 2Ф8.10 – – 100 22 60 1Ф9.8 240 – 220 80 80 – 8 89 21 60 1Ф9.10 – – 100 11 11 2Ф9.7 244 – 195 70 70 – 6 67 25 19 2Ф9.10 – – 100 9 53 3Ф9.7 300 – 300 70 70 – 12 6 13 33 3Ф9.10 – – 100 18 0 1Ф10.7 210 – 112 70 70 – 3 12 53 76 1Ф10.10 – – 100 4 46 2Ф10.7 392 – 210 70 70 – 11 42 14 71 2Ф10.10 – – 100 16 32 1Ф11.7 175 – 170 70 70 – 3 29 51 02 1Ф11.10 – – 100 4 70 2Ф11.7 302 – 292 70 70 – 9 37 17 92 2Ф11.10 – – 100 13 39 Ф12.7 218 – 154 70 70 – 3 98 42 19 Ф12.10 – – 100 5 69 Ф13.7. 220 – 205 70 70 – 5 27 31 85 Ф13.10 – – 100 7 54 Ф14.7 310 – 250 70 70 – 10 50 16 0 Ф14.10 – – 100 15 0 Ф15.8 238 – 119 80 80 – 5 43 35 33 Ф15.10 – – 100 6 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ф16.8 245 – 132 80 80 – 5 15 37 31 Ф16.10 – – 100 6 43 Ф18.8 230 90 140 80 80 – 5 09 37 74 Ф18.10 – – 100 6 36 1Ф19.7 170 – 141 70 70 – 3 19 52 6 1Ф19.10 – – 100 4 56 2Ф19.7 200 – 300 70 70 – 8 40 20 0 2Ф19.10 – – 100 12 0 Примітка. Розмір а1 наведено для тротуарів завширшки 3 м. Для тротуарів іншої ширини розмір а1 розраховують. Максимальна величина а1 повинна бути менше ніж 2а. Код УКНД 93.080.20 Ключові слова: вироби бетонні тротуарні неармовані розміри склад сировинні матеріали міцність на стиск морозостійкість водопоглинання технічні вимоги методи контролювання. ДСТУ Б В.2.7-145:2008 ДСТУ Б В.2.7-145:2008 2 3