Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України Наказ від 25 березня 2008 року N 71 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту З метою конкретизації вимог до формування тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус наказую: 1. Затвердити і ввести в дію з 1 квітня 2008 року нормативний документ "Методичні рекомендацій щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту" схвалений рішенням науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу від 31.01.2008 N 12. 2. Відділу міського електротранспорту В. В. Вірченко довести цей наказ до відома органів місцевого самоврядування підприємств міського електротранспорту та розмістити інформацію про зазначений нормативний документ на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р. М. Крамаренка.   Міністр  О. Ю. Кучеренко    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25 березня 2008 р. N 71  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту 1. Загальні положення Метою Методичних рекомендацій є надання методичної підтримки у запровадженні Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус далі - Порядок . Методологія розрахунку тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус базується на таких основних нормативно-правових актах: Закон України "Про міський електричний транспорт" від 29.06.2004 N 1914-IV; Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1735; Порядок формування тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус затверджений наказом Мінжитлокомунгоспу від 25.07.2007 N 96 зареєстрований Мін'юстом 07.08.2007 за N 906/14173. Встановлення тарифів на перевезення пасажирів та вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті метрополітені автобусі трамваї тролейбусі що працює у звичайному режимі руху згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 покладено на органи місцевої виконавчої влади. Методичні рекомендації також допоможуть органам місцевого самоврядування застосовувати механізм формування тарифів для підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств і забезпечення належної якості послуг що ними надаються. Структура Методичних рекомендацій забезпечує чітку послідовність процесу формування та встановлення тарифів. 2. Планування витрат для формування тарифів на послуги міського електричного транспорту Розрахунок тарифів на послуги міського електричного транспорту здійснюється відповідно до запланованого на рік обсягу транспортної роботи підприємств та економічно обґрунтованих планових витрат визначених на підставі галузевих та інших нормативів техніко-економічних розрахунків кошторисів ставок податків і зборів обов'язкових платежів та прогнозованих цін на промислову продукцію і послуги у плановому періоді. Запланований на рік обсяг та показники якості транспортної роботи підприємства визначаються на підставі договору укладеного між органом місцевого самоврядування і підприємством з урахуванням заходів спрямованих на поліпшення якості та безпеки перевезень пасажирів міським електричним транспортом та місцевих програм розвитку цього виду транспорту зокрема: уведення нових потужностей підприємств та збільшення обсягів пасажироперевезень; дотримання всіх встановлених видів технічного обслуговування ремонту об'єктів міського електричного транспорту та періодичності їх виконання; підвищення рівня технологічного оснащення виробничої бази та впровадження прогресивних технологій; удосконалення організації та управління пасажироперевезеннями; поліпшення умов безпеки руху та охорони праці; зміни маршрутних схем міського транспорту загального користування. Заходи пов'язані з поліпшенням технологічного рівня виробничої бази реконструкцією об'єктів міського електротранспорту ресурсозбереженням удосконаленням систем управління пасажироперевезеннями повинні передбачатися програмами розвитку міського електричного транспорту затвердженими місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування в установленому порядку. Планування витрат що включаються до повної планової собівартості послуг міського електричного транспорту здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності та фінансових витрат пов'язаних з пасажироперевезеннями. До планових витрат операційної діяльності включаються: планова виробнича собівартість послуг що надаються міським електричним транспортом; адміністративні витрати; витрати на збут послуг міського електричного транспорту; інші витрати з операційної діяльності. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат розраховується на підставі вимог до видів та періодичності технічного обслуговування ремонтів об'єктів міського електричного транспорту Правил експлуатації трамвая і тролейбуса затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства а також норм споживання електроенергії трамваями та/або тролейбусами та інших енергетичних ресурсів витрат матеріалів середнього ресурсу роботи пневматичних шин тролейбусів норм часу та розцінок з оплати праці нормативів чисельності працівників підприємств витрат на управління і обслуговування підприємств та інших нормативів. Орієнтовний перелік зазначених нормативних документів наведено у додатку 2. Витрати об'єктивне нормування яких неможливе плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік прогнозу індексів цін на промислову продукцію послуги на запланований рік та на підставі планових кошторисів. 3. Планування фінансових витрат До фінансових витрат належать витрати зі сплати відсотків за користування кредитами та витрати пов'язані із залученням позикового капіталу для здійснення виробничої діяльності а також витрати на сплату відсотків у випадку фінансової оренди лізингу . Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних та інших договорів і законодавства. 4. Розрахунок тарифів на послуги міського електричного транспорту Розрахунок тарифів на послуги міського електричного транспорту включає визначення розміру економічно обґрунтованих планових витрат підприємств на перевезення одного пасажира. Тарифи на послуги міського електричного транспорту Т визначаються за формулою: Т = W 1 + R - D : Q де W - повна планова собівартість послуг міського електричного транспорту грн.; R - планова рентабельність підприємства; D - чистий доход отриманий підприємствами від інших видів діяльності грн.; Q - запланований обсяг загальних пасажироперевезень пас. У разі зміни ставок податків і зборів обов'язкових платежів мінімального рівня заробітної плати ставок орендної плати цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси які не залежать від господарської діяльності підприємств але впливають на рівень повної собівартості з операційної діяльності підприємств тарифи на послуги міського електричного транспорту переглядаються в установленому законодавством порядку. Величина планової рентабельності підприємства встановлюється та регулюється місцевими органами виконавчої влади. 5. Розгляд та установлення тарифів Порядок формування тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус не містить розділу щодо порядку затвердження встановлення тарифів. Статтею 8 Закону України від 29.06.2004 N 1914-IV "Про міський електричний транспорт" передбачено що тарифи на проїзд встановлюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Процес розгляду та встановлення тарифів може бути регламентований Договором про організацію надання транспортних послуг який повинен відповідати положенням Закону України "Про міський електричний транспорт" зокрема щодо необхідності забезпечення беззбиткової роботи перевізників а у разі встановлення рівня тарифу який не покриває витрат пов'язаних з перевезенням пасажирів втрати перевізника повинні компенсувати уповноваженим органом який затверджує тарифи за рахунок коштів відповідних бюджетів. Примірний договір про організацію надання транспортних послуг міським наземним електричним транспортом наводиться в додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо визначення повної собівартості послуг міського електротранспорту. Процедура розгляду та затвердження тарифів на перевезення пасажирів міським електричним транспортом може включати такі кроки: Крок 1. Формування тарифів Підприємство самостійно або за дорученням місцевого органу виконавчої влади розраховує величину тарифу згідно з вимогами законодавства та цими рекомендаціями. Розрахунки супроводжуються обґрунтуваннями. Форма обґрунтування має бути попередньо узгоджена сторонами або встановлена регламентом місцевого органу виконавчої влади щодо прийняття рішення з цього питання. Крок 2. Передача розрахованих тарифів для погодження міськвиконкомом Проект розрахованих тарифів передається у відповідні підрозділи місцевого органу виконавчої влади для розгляду. Крок 3. Оприлюднення та обговорення тарифів на стадії підготовки до прийняття рішення Орган місцевої виконавчої влади оприлюднює проект тарифів та адресу за якою споживачі можуть ознайомитися з обґрунтуванням та розрахунками а також повідомляє про термін протягом якого споживачі можуть надавати письмові зауваження для розгляду. Прийняття рішення щодо встановлення тарифів базується на опрацюванні такої інформації: - запланований обсяг транспортної роботи; - розшифрування витрат планової виробничої собівартості послуг; - розшифрування витрат повної планової собівартості послуг що надаються міським електричним транспортом; - норми витрат матеріальних та трудових ресурсів які використовувалися під час розрахунку тарифів; - розшифрування розподілу чистого прибутку у разі його плануванні згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213; - план заходів спрямованих на поліпшення технологічного рівня виробничої бази реконструкцію об'єктів міського електричного транспорту ресурсозбереження і удосконалення систем управління пасажироперевезеннями що передбачені місцевими програмами розвитку міського електричного транспорту та затверджені органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування ; - фінансовий план підприємства на плановий рік; - моніторинг цін і тарифів на електроенергію та інші енергоносії паливо матеріально-технічні ресурси; - основні показники генеральної та галузевої угод колективного договору; - розрахунок тарифів на послуги міського електричного транспорту. Цей перелік може бути доповнено іншими розрахунками та обґрунтуваннями. Крок 4. Прийняття рішення щодо встановлення тарифів Рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським електричним транспортом приймається згідно з визначеним регламентом. Крок 5. Опублікування інформації про рівень встановлених тарифів Інформація щодо результатів розгляду та рішення стосовно встановлених тарифів публікуються в засобах масової інформації. У прийнятому рішенні місцевих органів виконавчої влади повинна бути зазначена дата введення в дію затвердженого тарифу. Починаючи з цієї дати підприємство має право проводити розрахунки зі споживачами згідно із затвердженим тарифом. Для забезпечення ефективної роботи підприємств міського електричного транспорту доцільно доводити до перевізників чіткий перелік показників діяльності. Ці показники мають визначатися згідно із Законом України "Про міський електричний транспорт" і фіксуватися в Примірному договорі про організацію надання транспортних послуг міським наземним електричним транспортом який наводиться у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо визначення повної собівартості послуг міського електротранспорту. У процесі укладання договору повинні бути реалізовані такі умови: - доступність транспортних послуг для усіх верств населення; - належна якість і безпечність транспортних послуг; - забезпечення захисту прав споживачів транспортних послуг; - беззбитковість роботи перевізників; - реалізація інвестиційних та інноваційних проектів. Має бути чітко сформульований перелік мінімально допустимих стандартів нормативів щодо якості надання транспортних послуг а також вимоги до звітності підприємств міського електричного транспорту що подається уповноваженим центральним органам виконавчої влади чітко визначена процедура встановлення та перегляду тарифів. Порядком формування тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус передбачена також процедура перегляду тарифів та погодження цього рішення з уповноваженим органом. 6. Коригування тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус Механізм коригування тарифів запроваджується у разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків зборів обов'язкових платежів рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства Генеральної галузевої угод ставок орендної плати інших обов'язкових платежів і зборів цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси. Метою коригування тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно обґрунтованих планових витрат які входять до складу повної собівартості наданих послуг з перевезення пасажирів. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат за якими відбулися зміни розраховується за формулою:     PjN  Kj  =        Pj  де Kj - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат; PjN - нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу; Pj - ціна одиниці j-го ресурсу що була врахована під час формування тарифу який потребує коригування. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою:       Gj х Kj   Ii  =          Gj   де Ii - груповий індекс зміни i-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги; Gj - види витрат що входять до складу відповідних статей. Для статей витрат за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат груповий індекс Ii розраховується діленням нового рівня цієї статті витрат на тариф який потребує коригування. Коригування статей витрат що включаються до повної планової собівартості послуг здійснюється за формулою: Vінд. = Afбаз +  A n - f баз х Iik де Vінд. - проіндексовані планові витрати; Afбаз - статті витрат що включаються до повної планової собівартості послуг які не підлягають індексації;  A n - f баз - статті витрат що включаються до повної планової собівартості послуг які підлягають індексації; n - кількість статей витрат що включаються до повної планової собівартості послуг; f - кількість статей витрат що включаються до повної планової собівартості послуг які не підлягають індексації; Iik - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ї статті витрат. Перегляд тарифів на послуги міського електричного транспорту здійснюється після процедури їх обговорення та затвердження уповноваженим органом. Починаючи з цієї дати підприємство має право надавати транспортну послугу згідно з новим затвердженим тарифом. Надання висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом не входить до компетенції Державної інспекції з контролю за цінами. 7. Алгоритм розрахунку відшкодування різниці між затвердженими тарифами та фактичною собівартістю перевезень пасажирів трамваєм тролейбусом Відповідно до Закону України від 29.06.2004 N 1914-IV "Про міський електричний транспорт" стаття 14 "Тарифна політика та оплата транспортних послуг" установлення тарифів на проїзд у транспорті здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення беззбиткової роботи перевізників та захисту малозабезпечених громадян. Якщо ж установлений рівень тарифу не покриває витрат пов'язаних з перевезенням пасажирів втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом яким затверджуються тарифи за рахунок коштів відповідних бюджетів. Слід також врахувати що тарифна політика у сфері міського електричного транспорту ґрунтується на принципах забезпечення доступності транспортних послуг та створення умов для здійснення сталих і безпечних пасажироперевезень. Методичні підходи до алгоритму розрахунку відшкодування повинні базуватися на: економічно обґрунтованих планово-нормативних витратах підприємства на перевезення одного пасажира та середньому доході отриманому від перевезення одного пасажира; диверсифікації роботи підприємства та пошуку можливостей одержання доходів від інших видів діяльності; розрахунку чистого прибутку одержаного підприємством від інших видів діяльності. При розрахунку абсолютної величини відшкодування асигнування з бюджету на регулювання цін враховується чистий прибуток одержаний підприємством від інших видів діяльності. Різниця між тарифом та фактичною собівартістю перевезення одного пасажира визначається за формулою: R = [S - Qp : Vp ] + [S - Qb : Vb ] де R - різниця між тарифом та фактичною собівартістю перевезення одного пасажира; S - планово-нормативна собівартість перевезення одного облікового пасажира; Qp - фактичний дохід від перевезення пасажирів що сплачують проїзд; Vp - фактичний обсяг перевезень пасажирів що сплачують проїзд; Qb - фактичний дохід від перевезення пасажирів що користуються правом безоплатного проїзду; Vb - фактичний обсяг перевезень пасажирів що користуються правом безоплатного проїзду. Абсолютна величина відшкодування асигнування з бюджету на регулювання цін різниці між тарифом на перевезення одного пасажира та фактичною собівартістю перевезення пасажирів визначається за формулою: D = R х U де D - сума до відшкодування; R - різниця між тарифом та фактичною собівартістю перевезення одного пасажира; U - загальний обсяг пасажироперевезень.   Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту  Орієнтовний перелік нормативних документів які використовуються під час розрахунку тарифів 1. Закон України від 29.06.2004 N 1914-IV "Про міський електричний транспорт". 2. Закон України від 10.11.94 N 232/94-ВР "Про транспорт". 3. Закон України "Про оплату праці". 4. Закони України про державний бюджет України на відповідні роки. 5. Кодекс законів України про працю. 6. Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1735. 7. Порядок формування тарифів на послуги міського електричного транспорту трамвай тролейбус затверджений наказом Мінжитлокомунгоспу від 25.07.2007 N 96 зареєстрований Мін'юстом 07.08.2007 за N 906/14173. 8. Галузева угода між Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства місцевої промисловості побутового обслуговування населення України на 2007 - 2009 роки. 9. Галузеві норми питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту. Методика розрахунку ГКН 02.05.020-2004 . 10. Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту. Загальні положення ГСТУ 204.04.05.005-2004 . 11. Контактна мережа трамвайних і тролейбусних ліній. Система технічного обслуговування та ремонту СОУ 60.2-33886512-0003:2006 . 12. Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 17.01.2002 N 19. 13. Річна та періодична звітність підприємства міського електричного транспорту стосовно його фінансово-експлуатаційної діяльності та бухгалтерського обліку. 14. Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту КДП-204 України - 181-91 . 15. Типові норми часу виконання робіт пов'язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом трамвайних колій ГКН 02.05.017-2004 . 16. Типові норми часу на роботи з технічного обслуговування та ремонту контактної і кабельної мереж трамвайних і тролейбусних ліній ГКН 02.05.023:2005 . 17. Тягові підстанції трамвайних і тролейбусних ліній. Типові норми часу на виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту тягових підстанцій ГКН 04.05.029:2005 . 18. Типові норми часу на роботи з технічного обслуговування рухомого складу міського електричного транспорту. 19. Типові нормативи чисельності працівників підприємств міського електротранспорту ГКН 02.05.015-2003 .   Додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту  Зведений розрахунок тарифу на послуги міського електричного транспорту на 200 рік Показники  Од. вим.  Попередній рік очікув.   200 рік розрахунок   Загальна кількість перевезених пасажирів - всього   млн. чол.  25 9  28 2    в т. ч. платних   - " -  10 8  11 8    безоплатних  - " -  15 1  16 4  Прямі матеріальні витрати   тис. грн.  1957 0  2250 0    в т. ч. електроенергія  - " -  1957 0  2250 0  Прямі витрати на оплату праці  тис. грн.  2625 0  3466 8  Нарахування на оплату праці 37 23 %    978 0  1290 7  Інші прямі витрати   тис. грн.  4987 0  9064 3    в т. ч. оплата праці рем. персоналу   - " -  1834 0  2752 1    нарахування на зарплату 37 23 %   - " -  683 0  1024 0    амортизація   - " -  1618 0  1224 6    витрати на огляд та ремонт   - " -  852 0  4063 6    в т. ч. заміна автошин  - " -  232 0  372 4  Загальновиробничі витрати   тис. грн.  2420 8  3774 7  в т. ч. на утримання апарату управління виробництвом  - " -  780 0  1081 4    на обслуговування виробничого процесу  - " -  1003 0  1706 2    на утримання будівель та споруд  - " -  164 9  303 0    амортизація  - " -  152 8  156 1    інші  - " -  320 1  528 0  Виробнича собівартість  тис. грн.  11989 8  18555 8  Адміністративні витрати  тис. грн.  1184 0  1568 0  Витрати на збут  тис. грн.  89 0  119 0  Інші операційні витрати  тис. грн.  1428 8  176 6  Витрати з операційної діяльності  тис. грн.  14691 6  20419 4  Фінансові витрати  тис. грн.  644 0    Рентабельність на рівні 8 %  тис. грн.    1633 6  Доходи від інших видів діяльності  тис. грн.  270 0  380 0  Тариф на перевезення 1 пасажира  грн./чол.  0 58  0 77  20419 4 + 1633 6 - 380 0 : 28200 = 0 77 грн.          Додаток 1 до зведеного розрахунку тарифу на послуги міського електричного транспорту на 200 рік  РОЗРАХУНОК прямих виплат на оплату праці при мінімальному рівні заробітної плати 460 грн. Водії пасажирських тролейбусів  Показники  Заробітна плата на місяць тис. грн.  основна  додаткова  премія  Чисельність  163 чол.        Середній тариф          3 30 х 1 85 = 6 11 грн.          136 х 6 11 + 27 х 7 45 : 163 чол.  6 33 грн.        Середня % доплати за класність          48 х 25 % + 32 х 10 % + 83 : 163 чол.  9 8 %        Часи роботи на лінії          на рік 225 2 тис. год.          на місяць  18766 год.  118 8      класність      11 6    Підготовчо - заключний час 4 3 %   806 9 год.  5 1      вечірні 11 6 % 6 33 х 20 % = 1 27  2176 8 год.    2 8    нічні 6 3 % 6 33 х 40 % = 2 53  1182 2 год.    3 0    розрив зміни 17 4 % 30 %  3265 3 год.    6 2    премія 25 %        35 6  святкові          10 дн. х 45 маш. х 10 год. : 12 міс.  375 год.    2 4    Інші виплати      12 5    Всього по водіям:    123 9  38 5  35 6  ФОП по водіям на місяць тис. грн.  198 0        З розрахунку на рік тис. грн.  2376 0        Кондуктори  Показники  Заробітна плата на місяць тис. грн.   основна  додаткова  премія  Чисельність  160 чол.        Середньомісячна норма  167 год.        Часи роботи на місяць  18766        Часовий тариф          3 30 х 1 26  4 16 грн.        План доходів на рік  5712 тис. грн.        План доходів на місяць  461 6 тис. грн.        Відрядна розцінка 12 82 %    59 2      премія 20 %        13 9  ПЗЧ 3 678 %   690 2 год.  2 9      вечірні 11 646 % 4 16 х 20 % = 0 83  2185 6 год.    1 8    нічні 4 03 % 4 16 х 40 % = 1 66  755 9 год.    1 3    розрив зміни 19 4 % 30 %  3188 год.    7 0    святкові          10 дн. х 45 маш. х 10 год. : 12 міс.  375 год.    1 6    Всього по кондукторам на місяць  87 7 тис. грн.  62 1  11 7  13 9  ФОП по кондукторам на рік  1052 4        Інший персонал          1. Кондуктор - наставник 552 х 1 26  1  0 7      премія 20 %        0 1  2. Оператор ЕОМ          552 х 1 35  1  0 7    0 2  премія 25 %          3. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями          552 х 1 5  1  0 8      премія 10 %        0 1  4. Підсобний робочий          552 х 1 1  1  0 6      Всього по іншому персоналу на місяць тис. грн.  3 2  2 8    0 4  З розрахунку на рік тис. грн.  38 4        Всього по службі ФОП на місяць  288 9  188 8  50 2  49 9  З розрахунку на рік тис. грн.  3466 8        Нарахування на заробітну плату 37 23 % тис. грн.  1290 7          Додаток 2 до зведеного розрахунку тарифу на послуги міського електричного транспорту на 200 рік  РОЗРАХУНОК витрат на оплату праці виробничому персоналу що виконує ремонт і технічне обслуговування рухомого складу для комплексної бригади Комплексна бригада  Показники  Заробітна плата на місяць тис. грн.  основна  додаткова  премія  Чисельність  48 чол.        Середньомісячна норма  167 год.        Пробіг на 200 рік  3280 0 тис. км        на місяць   273 3 тис. км        у т. ч. одинарні 240 т. км х 0 145925 грн.      35 0      спарені 33 3 т. км х 0 26267 грн.    8 7      спецтролейбуси 3 х 30 4 = 91 2 м/д           91 2 х 13 20    1 2      Питома вага спарених тролейбусів від загального пробігу 12 2 %          Вечірні 20 % = 0 92          I р. - 3 96  Бригада          II р. - 4 28  II р. - 2 чол. 4 28          III р. - 4 75  III р. - 3 чол. 4 75          IV р. - 5 35  IV р. - 2 чол. 5 35          V р. - 6 10            VI р. - 7 13            середній тариф 4 79 грн.          Вечірні 20 % = 0 96          4 год. х 365 дн. : 12 міс. х 7 чол.   852 год.    0 8    Нічні 40 % 1 92          7 год. х 365 дн. : 12 міс. х 7 чол.   1490 4    2 9    Бригадирські 15 % IV р. 4 чол.      0 5    Святкові          1010 дн. х 10 год. = 100 год. : 12 міс. = 8 3 год.  58 1 год.        8 3 год. х 7 чол. х 4 79      0 3    Премія 25 %        12 3  Всього по комплексній бригаді    44 9  4 5  12 3  ФОП на місяць  61 7 тис. грн.        З розрахунку на рік  740 4 тис. грн.          Додаток 3 до зведеного розрахунку тарифу на послуги міського електричного транспорту на 200 рік  РОЗРАХУНОК амортизаційних відрахувань по основному виробництву на 200 рік Залишкова вартість основних фондів на 01.01.200 року 15697 грн.  2 00  I гр. - 2305398 грн.  1 25  II гр. - 773020 грн.  6 25 %  2651078 грн.  10 %  III гр. - 65003 грн.  3 75  24059 грн.  6 0  IV гр. - 17016 грн.  15 %  Амортизація за I квартал I гр. - 2305398 х 1 25 % : 100 % = 28817 48 грн. 15697 х 2 00 % : 100 % = 313 94 грн. II гр. - 773020 х 6 25 : 100 = 48313 75 грн. 2651078 х 10 0 : 100 = 265107 80 грн. III гр. - 65003 х 3 75 : 100 = 2437 61 грн. 24059 х 6 : 100 = 1443 54 грн. IV гр. - 17016 х 15 : 100 = 2552 40 грн. -------------- 348986 52 грн. Амортизація за II квартал I гр. - /2305398 - 28817 48/ х 1 25 : 100 = 28457 26 грн. 15697 - 313 94 х 2 00 : 100 = 307 66 грн. II гр. - /773020 - 48313 75/ х 6 25 : 100 = 45294 14 грн. /2651078 - 265107 80/ х 10 : 100 = 238597 02 грн. III гр. - /65003 - 2437 61/ х 3 75 : 100 = 2346 20 грн. /24059 - 1443 54/ х 6 0 : 100 = 1356 93 грн. IV гр. - /17016 - 2552 40/ х 15 : 100 = 2169 54 грн.                                               -------------------                                                 318528 75 грн. Амортизація за III квартал I гр. - /2305398 - 28817 48 - 28457 26/ х 1 25 : 100 = 28101 54 грн. /15697 - 313 94 - 307 66/ х 2 00 : 100 = 301 51 грн. II гр. - /773020 - 48313 75 - 45294 14/ х 6 25 : 100 = 42463 26 грн. /2651078 - 265107 80 - 238597 02 /х 10 : 100 = 214737 32 грн. III гр. - /65003 - 2437 61 - 2346 20/ х 3 75 : 100 = 2258 22 грн. /24059 - 1443 54- 1356 93/ х 6 : 100 = 1275 51 грн. IV гр. - /17016 - 2552 40 - 2169 54/ х 15 : 100 = 1844 11 грн.                                                        --------------------                                                            290981 47 грн. Амортизація за IV квартал I гр. - /2305398- 28817 48 - 28457 26 - 28101 54/ х 1 25 : 100 = 27750 27 грн. /15697 - 313 94 - 307 66 - 301 51/ х 2 00 : 100 = 295 48 грн. II гр. - /773020 - 48313 75 - 45294 14 - 42463 26/ х 6 25 : 100 = 39809 30 грн. /2651078 - 265107 80 - 238597 02 - 214737 32/ х 10 : 100 = 193263 59 грн. III гр. - /65003 - 2437 61 - 2346 20 - 2258 22/ х 3 75 : 100 = 2173 54 грн. /24059 - 1443 54 - 1356 93 -1275 51/ х 6 : 100 = 1198 98 грн. IV гр. - /17016 - 2552 40 - 2169 54 - 1844 11/ х 15 : 100 = 1567 49 грн.                                                        -----------------                                                          266058 65 грн. Нараховано амортизації за 200 рік I гр. - 114345 14 грн. II гр. - 1087586 18 грн. III гр. - 14490 53 грн. IV гр. - 8133 54 грн.      --------------------           1224555 39 грн. = 1224 6 тис. грн.    Додаток 4 до зведеного розрахунку тарифу на послуги міського електричного транспорту на 200 рік  РОЗРАХУНОК витрат на придбання автошин для тролейбусів на 200 рік 1. Пробіг рухомого складу згідно з планом на рік - 3280 0 тис. км 2. Середній норматив пробігу однієї автошини - 70 тис. км згідно з Нормами середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів затвердженими наказом Держбуду від 03.12.2001 N 217 3. Необхідна кількість автошин на тролейбус - ЗІУ - 9 ЮМЗ  - 6 штук  - ЮМЗ - спарені  - 10 штук  - ЗІУ - 10  - 8 штук  3280 0 : 70 = 46 9 х 6 + 5 х 4 + 10 х 2 = 281 + 20 + 20 = 321 штук 4. Вартість придбання однієї автошини з ПДВ - 1160 00 грн. 5. Витрати на автошини складуть 321 шт. х 1160 00 грн. = 372 4 тис. грн.   Додаток 5 до зведеного розрахунку тарифу на послуги міського електричного транспорту на 200 рік  РОЗРАХУНОК витрат на виконання ремонтів Дільниця планових ремонтів  Показники  Заробітна плата на місяць тис. грн.  основна  додаткова  премія  Чисельність  17 чол.        Середньомісячна норма  167 год.        План на рік  41 од.        у т. ч. одинарні - 36 од.          спарені - 5 од.          Розцінка на ремонт:          - одинарні 4066 16 х 1 20 = 4879 39          - спарені 7101 48 х 1 20 = 8521 78          де 1 2 - коефіцієнт співвідношень за видами робіт          На рік          одинарні 36 х 4879 39 = 175658 04 : 12 м    14 6      спарені 5 х 8521 78 = 42608 90 : 12 м    3 6      Премія 30 %        5 7  Умови праці          IV р. - 2 чол. 5 35   4 %      0 1    III р. - 4 чол. 4 75   4 %      0 1    III р. - 1 чол. 4 75   12 %      0 1    IV р. - 3 чол. 5 35   12 %      0 3    III р. - 1 чол. 4 75   8 %      0 1    Бригадирські 15 % IV р. 2 чол.      0 3    Всього по дільниці планових ремонтів на місяць тис. грн.  24 9  18 2  1 0  5 7  З розрахунку на рік тис. грн.  298 8          Додаток 6 до зведеного розрахунку тарифу на послуги міського електричного транспорту на 200 рік  РОЗРАХУНОК прямих матеріальних витрат Планові показники на 200 рік: Пробіг тролейбусів  - 3280 тис. км  Кількість перевезених пасажирів тролейбусом /згідно з проектом плану/  - 28150 тис. пас.  Визначаємо витрати електроенергії на 200 рік згідно з рівнянням: Y = а0 + а1 * х1 + а2 * х2 + а3 * х3 + а4 * х4 тис. кВт·год. де: а = 613 42 тис. кВт·год. - коефіцієнт впливу факторів /умови руху інше/ для міста який наведено у додатку А до норм "Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку" а1 а3 = 0 - для підприємств що експлуатують тільки тролейбуси /згідно з додатком А до цих норм/ а2 = 1 6652 кВт·год./км - коефіцієнт пробігу троллейбуса для міста /згідно з додатком А до цих норм/ х2 = 3280 тис. км - плановий пробіг тролейбусів на 200 рік а4 = 0 070897 кВт·год./пас. - коефіцієнт кількості перевезених пасажирів тролейбусом для міста /згідно з додатком А до цих норм/ а4 = 28150 тис. пас. кількість пасажирів яку планується перевезти тролейбусами у 200 році. Підставляючи планові дані у рівняння маємо: Y = 613 42 + 1 6652 х 3280 + 0 070897 х 28150 = 8071 03 тис. кВт·год. Для визначення кількості електроенергії яка повинна бути запланована для забезпечення планових показників транспортної роботи знайдемо похибку обчислень з таблиці додатка А для міста - ? Y = 1164 15 тис. кВт·год. З урахуванням цієї похибки обчислень фактичні витрати електроенергії на виконання транспортної роботи з перевезення пасажирів з ймовірністю 0 95 будуть перебувати у межах: Yф = Y ± ?Y = 8071 03 + 1164 15 тис. кВт·год. Величина витрат електроенергії яка забезпечить виконання планових показників транспортної роботи з ймовірністю 0 95 не повинна перебільшувати: Yз = 8071 03 + 1164 15 = 9235 18 тис. кВт·год. Підстава: Галузеві комунальні норми "Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку" розроблені Інститутом міського господарства /НДКТІ МГ/ і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 16 жовтня 2001 року N 56. Прями витрати матеріальних витрат: 9235 тис. кВт. год. х 0 2436 грн. = 2250 тис. грн. де 0 2436 грн. - тариф на електроенергію з урахуванням ПДВ.