ДСТУ EN 622-1:2006

ДСТУ EN 622-1:2006 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Плити деревинноволокнисті Технічні умови Частина 1. Загальні вимоги EN 622-1:2003 IDТ ДСТУ EN 622-1:2006 Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008 ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» УкрНДІ «Ресурс» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Головач канд. техн. наук; М. Гудзьо; О. Ісакова 2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 серпня 2006 р. № 246 з 2007-10-01 3 Національний стандарт ДСТУ EN 622-1:2006 відповідає EN 622-1:2003 Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги і долучений з дозволу EN rue de Stassart 36 В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДССУ заборонено Ступінь відповідності - ідентичний IDТ Переклад з англійської en 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ Національний вступ IV 1 Сфера застовування 1 2 Нормативні посилання 1 З Вимоги 2 4 Підтвердження відповідності 4 4.1 Загальні положення 4 4.2 Зовнішнє контролювання 4 4.3 Внутрішнє контролювання 4 5 Маркування 4 Додаток А Система довільного кольорового кодування деревинноволокнистих плит 4 Бібліографія 5 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт є тотожний переклад EN 622-1:2003 Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги . Відповідальний за цей стандарт - Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» УкрНДІ «Ресурс» . Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів. До стандарту внесено такі редакційні зміни: - слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; - структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш» «Передмову» «Національний вступ» першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; - до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення» виділені в тексті рамкою; - вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова». Копії стандартів на які є посилання в цьому стандарті можна отримати в Головному фонді нормативних документів. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПЛИТИ ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТІ Технічні умови Частина 1. Загальні вимоги ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ Технические условия Часть 1. Общие требования FIBREBOARDS Specifications Part 1. General requirements ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Чинний від 2007-10-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт встановлює вимоги до необлицьованих деревинноволокнистих плит які зазначені у EN 316. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації зокрема змінами . EN 120 Wood-based panels - Determination of formaldehyde content - Extraction method called the perforator method EN 316 Wood fibreboards - Definition classification and symbols EN 322 Wood-based panels - Determination of moisture content EN 323 Wood-based panels - Determination of density EN 324-1 Wood-based panels - Determination of dimension of boards - Part 1: Determination of thickness width and length EN 324-2 Wood-based panels - Determination of dimension of boards - Part 2: Determination of squareness and edge straightness EN 326-2 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 2: Quality control in the factory EN 326-3 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 3: Inspection of a consignment of panels EN 622-2 Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards EN 622-3 Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards EN 622-4 Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards EN 622-5 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards MDF ENV 717-1 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method EN 717-2 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 2: Formaldehyde release by the gas analysis method. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ EN 120 Плити деревинні. Визначання вмісту формальдегіду. Екстрактний метод названий перфораторним методом EN 316 Плити деревинноволокнисті. Визначання класифікація і умовні познаки EN 322 Плити деревинні. Визначання вмісту вологи EN 323 Плити деревинні. Визначання щільності EN 324-1 Плити деревинні. Визначання розмірів плит. Частина 1. Визначання товщини ширини і довжини EN 324-2 Плити деревинні. Визначання розмірів плит. Частина 2. Визначання прямокутності та прямолінійності крайок EN 326-2 Плити деревинні. Відбирання зразків вирізування і контролювання. Частина 2. Контролювання якості на виробництві EN 326-3 Плити деревинні. Відбирання зразків вирізування і контролювання. Частина 3. Перевіряння відібраної партії плит EN 622-2 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит EN 622-3 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості EN 622-4 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м'яких плит EN 622-5 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит отриманих сухим способом MDF ENV 717-1 Плити деревинні. Визначання виділення формальдегіду. Частина 1. Виділення формальдегіду камерним методом EN 717-2 Плити деревинні. Визначання виділення формальдегіду. Частина 2. Метод газового аналізування. 3 ВИМОГИ Деревинноволокнисті плити повинні відповідати загальним вимогам зазначеним у таблиці 1 та допустимим відхилам за товщиною зазначеним у таблиці 2 у разі відвантажування з підприєм-ства-виробника. Для обумовленого використання деревинноволокнистих плит див. спеціальні стандарти для деревинноволокнистих плит та загальні стандарти для деревинних плит у випадку обрізування плит або подальшого механічного обробляння для шпунтового з'єднання та особливих відхилах для номінальних розмірів потрібна відповідність між прямокутністю форми та прямолінійністю крайок. Значення наведені у таблиці 1 та таблиці 2 по відхилах для номінальних розмірів товщина ширина та довжина прямокутність форми прямолінійність крайок та щільність характеризуються вологістю плит за температури 20 °С та відповідної вологості навколишнього повітря 65 %. Відповідність не вимагається для спеціальних типів плит позначених «-». Вимоги щодо вмісту формальдегіду величина перфорації повинні відповідати з 95-відсот-кового довірчою ймовірністю значенням які одержані під час випробовування окремих плит. З 95-відсотковою довірчою ймовірністю значення мають дорівнювати або бути трохи меншими за значення наведені у таблиці 1. Таблиця 1 - Загальні вимоги до деревинноволокнистих плит різних типів у разі відвантажування Параметри Метод вимірювання Типи плит Плити тверді НВ Плити середньої твердості МВІ та МВН Плити м'які SB Плити отримані сухим способом MDF Відхили від номінальних розмірів: Див. таблицю 2 ± 2мм/м макс. ± 5мм/м Згідно з товщина EN 324-1 довжина і ширина EN 324-1 Відхили від прямокутності форми Згідно з EN 324-2 2 мм/м Відхили від прямолінійності крайок Згідно з EN 324-2 1 5 мм/м Вологість Згідно з EN 322 4% - 9% 4% - 9% 4% - 9% 4% - 11% Відхили від середньої щільності плити Згідно з EN 323 - - - ±7% Вміст формальдегіду Згідно з EN 120 a6o ENV 717-1 Клас Е1 Величина перфорації а Згідно з EN 120 або ENV 717-1 - - - 8 мг/100 г сухої плити висушеної у сушильній шафі Величина тривкого стану емісії b - - - Виділення у повітря 0 124 мг/м3 Клас Е2 Величина перфораціїа Згідно з EN 120 або ENV 717-1 - - - 30 мг/100 г сухої плити висушеної у сушильній шафі Величина тривкого стану емісії b - - - Виділення у повітря >0 124 мг/м3 а Величина перфорації відносно плит з вологістю Н 6 5%. Якщо вологість плит відрізняється від номінальної Н величина перфорації може змінюватись з врахуванням коефіцієнта F за таким рівнянням: Для плит вологість яких в межах 4 % Н 9 %: F = -0 133 Н+ 1 86 Відповідно до плит вологість яких перебуває в межах Н < 4 % та Н > 9 %: F = 0 636 + 3 12 b Вимоги до першого типу випробовувань інші за умови для встановлених виділень до яких також можна застосовувати перший тип на основі наявних даних згідно з EN 120 або EN 717-1 за внутрішнім контролем або за зовнішнім іншими установами які перевіряють . Таблиця 2 - Відхили за номінальною товщиною деревинноволокнистих плит у разі відвантажування Типи плит Тверді НВ Hомінальна товщина мм 3 5 >3 5-5 5 >5 5 ±0 3 мм ± 0 5 мм ±0 7 мм Середньої твердості МВL та МВН Номінальна товщина мм >10 ± 0 7 мм ± 0 8 мм М'які SB Номінальна товщина мм >10 - 19 >19 ± 0 7 мм ± 1 2 мм ± 1 8 мм Отримані сухим способом MDF Номінальна товщина мм 6 >6 - 19 >19 ±0 2 мм ± 0 2 мм ±0 3 мм 4 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 4.1 Загальні положення Перевіряти відповідність стандартам потрібно використовуючи методи зазначені у таблиці 1. 4.2 Зовнішнє контролювання Зовнішнє контролювання виробництва проводять згідно з EN 326-2. Перевіряти партії плит потрібно згідно з EN 326-3. Якщо вміст формальдегіду визначають згідно з EN 120 перфораторним методом тоді для зовнішнього контролювання і перевіряння партії плит застосовують середньоарифметичні значення випробовувань не менше ніж трьох плит які повинні відповідати вимогам таблиці 1. Крім того границі відхилів кожної плити не повинні перевищувати +10 %. 4.3 Внутрішнє контролювання Контролювати вироблену продукцію потрібно згідно з EN 326-2. Параметри наведені у таблиці 1 і таблиці 2 контролюють з інтервалами між випробовуваннями що не перевищують інтервали наведені у таблиці 3. Відбирання зразків повинно бути довільне. Альтернативні методи випробовування та або необумовлені випробні зразки можна використовувати якщо доведена їх відповідність зазначеним методам. Інтервали між випробовуваннями таблиця 3 пов'язані з виробництвом у разі статистичного контролювання. Таблиця 3 - Максимальні інтервали між випробовуваннями для кожної виробничої лінії продукції Параметри Максимальний інтервал під час випробовування Вміст формальдегідуa Клас Е1 Клас Е2 24 год для кожного типу плити 1 тиждень для кожного типу плити Вологість 8 год для кожного типу плити Всі інші параметри зазначені у таблиці 1 і таблиці 2 8 год для кожного типу плити та для кожної товщини а Деякі типи плит як відомо виділяють незначну кількість або зовсім не виділяють формальдегід. В такому випадку максимальні інтервали між випробовуваннями можна збільшити. Однак залишається відповідальність виробника або контролівної установи гарантувати відповідність цьому стандарту. 5 МАРКУВАННЯ Маркують деревинноволокнисті плити відповідно до EN 622-2 EN 622-3 EN 622-4 та EN 622-5. Кольорове кодування - довільне. Якщо його використовують то воно має відповідати системі наведеній у додатку А. Цей стандарт не забороняє кольорового кодування пачки або окремої плити згідно з традиціями національної практики. ДОДАТОК А обов'язковий СИСТЕМА ДОВІЛЬНОГО КОЛЬОРОВОГО КОДУВАННЯ ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ У кожному випадку використовують не менше двох кольорів. Перший позначає плиту для загального використання або плиту для тримальних конструкцій використовують одну або дві смуги даного кольору . Другий колір ідентифікує плиту за придатністю для використання у сухих умовах вологих умовах або зовнішніх умовах. Використовують такі кольори: Перший колір білий для загального використання Перший колір жовтий для плит застосовуваних у тримальних конструкціях Другий колір синій у сухих умовах Другий колір зелений у вологих умовах Другий колір коричневий у зовнішніх умовах БІБЛІОГРАФІЯ EN 13986 Wood-based panels for use in construction - Characteristics evaluation of conformity and marking. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ EN 13986 Плити деревинні для використання у конструкціях. Характеристики оцінювання зручності і маркування. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Код УКНД 79.060.20 Ключові слова: плити деревинноволокнисті; тверді плити; плити середньої твердості; плити м'які; плити отримані сухим способом; вологість; величина перфорації; значення тривкого стану емісії; категорії навантажування; кольорове кодування. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ДСТУ EN 622-1:2006 ДСТУ EN 622-1:2006 II 5