ДСТУ EN 622-2:2006

ДСТУ EN 622-2:2006 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2.Вимоги до твердих плит

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПЛИТИ ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТІ Технічні умови Частина 2.Вимоги до твердих плит EN 622-2:2004 IDТ ДСТУ EN 622-2:2006 Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008 ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» УкрНДІ «Ресурс» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Головач канд. техн. наук; М. Гудзьо; О. Ісакова 2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 серпня 2006 р. № 246 з 2007-10-01 3 Національний стандарт ДСТУ EN 622-2:2006 ідентичний з EN 622-2:2004 Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит і долучений з дозволу CEN rue de Stassart 36 В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДССУ заборонено Ступінь відповідності - ідентичний IDT Переклад з англійської en 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ Національний вступ IV 1 Сфера застосування 1 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни та визначення понять 2 4 Вимоги 3 4.1 Загальні положення 3 4.2 Вимоги до плит загальної призначеності 3 4.3 Вимоги до плит застосовуваних у тримальних конструкціях 4 5 Підтвердження відповідності 6 5.1 Загальні положення 6 5.2 Зовнішнє контролювання 6 5.3 Внутрішнє контролювання 6 6 Марковання 6 6.1 Плити загальної призначеності 6 6.2 Плити застосовувані у тримальних конструкціях 6 6.3 Кольорове кодування 6 Додаток А Додаткові параметри плит 7 Додаток В Випробування кип'ятінням згідно з EN1087-1. Модифыкований метод 7 Додаток С Визначення міцносты на вигин після випробування кип'ятінням згідно з EN 1087-1. Модифікований метод 8 Бібліографія 8 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт є тотожний переклад EN 622-2:2004 Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит . Відповідальний за цей стандарт - Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» УкрНДІ «Ресурс» . Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів. До стандарту внесено такі редакційні зміни: - слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; - структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш» «Передмову» «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; - до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення» виділені в тексті рамкою; - до розділів 4 та 6 долучено «Національні примітки» виділені рамкою; - вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова». Копії стандартів EN та ISO на які є посилання у цьому стандарті можна отримати в Головному фонді нормативних документів. НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТ УКРАЇНИ ПЛИТИ ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТІ Технічні умови Частина 2. Вимоги до твердих плит ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ Технические условия Часть 2. Требования к твердым плитам FIBREBOARDS Specifications Part 2. Requirements for hardboards ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Чинний від 2007-10-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт встановлює вимоги до твердих деревинноволокнистих плит які зазначені у EN 316. Величини зазначені у цьому стандарті стосуються продукції але вони не є характеристичними значеннями які використовують в розрахунках проектів1 . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатова-них посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації зокрема змінами . EN 310:1993 Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength EN 317 Particleboards and Fibreboards - Determination of swelling in thickness after immersion in water EN 318 Wood-based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity EN 319 Particleboards and Fibreboards - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board EN 326-1 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results EN 326-2 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 2: Quality control in the factory EN 326-3 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 3: Inspection of an isolated lot of panels EN 382-2 Fibreboards - Determination of surface absorption - Part 2: Test method for hardboards EN 622-1 Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements EN 1087-1:1995 Particleboards - Determination of moisture resistance - Part 1: Boil test EN 12871 Wood-based panels - Performance specifications and requirements for load-bearing boards for use in floors walls and roofs EN 13986:2002 Wood-based panels for use in construction - Characteristics evaluation of conformity and marking ENV 1995-1-1:1993 Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings ISO 3340 Fibre building boards - Determination of sand content. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ EN 310:1993 Плити деревинні. Визначання модуля пружності під час вигинання і міцності на вигин EN 317 Плити деревинностружкові і деревинноволокнисті. Визначання розбухання по товщині після занурювання у воду EN 318 Плити деревинноволокнисті. Визначання зміни розмірів залежно від зміни відносної вологості EN 319 Плити деревинностружкові та деревинноволокнисті. Визначання міцності на розтяг перпендикулярно до площини плити EN 326-1 Плити деревинні. Відбирання зразків вирізування і контролювання. Частина 1. Відбирання зразків і випилювання зразків для випробовування вираження результатів випробовування EN 326-2 Плити деревинні. Відбирання зразків вирізування і контролювання. Частина 2. Внутрішнє контролювання якості EN 326-3 Плити деревинні. Відбирання зразків вирізування і контролювання. Частина 3. Перевіряння відібраної партії плит EN 382-2 Плити деревинноволокнисті. Визначання поверхневого поглинання. Частина 2. Метод випробовування твердих плит EN 622-1 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги EN 1087-1:1995 Плити деревинностружкові. Визначання вологотривкості. Частина 1. Метод кип'ятіння EN 12871 Плити деревинні. Технічні умови і вимоги до плит застосовуваних у тримальних конструкціях для підлог стін та покрівель EN 13986:2002 Плити деревинні для використання у конструкціях. Характеристики оцінювання відповідності і марковання ENV 1995-1-1:1993 Єврокод 5. Проектування деревинних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель ISO 3340 Плити деревинноволокнисті будівельні. Визначання вмісту піску. 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті використано такі терміни та визначення позначених ними понять: 3.1 сухі умови dry conditions Умови що відповідають класу експлуатації 1 згідно ENV 1995-1-1 і характеризуються кількістю вологи в матеріалі за температури 20 °С та відносної вологості навколишнього повітря що перевищує рівень у 65 % тільки декілька тижнів на рік. [EN 13986] 3.2 вологі умови humid conditions Умови що відповідають класу експлуатації 2 згідно ENV 1995-1-1 і характеризуються кількістю вологи в матеріалі за температури 20 °С та відносної вологості навколишнього повітря що перевищує рівень у 85 % тільки декілька тижнів на рік. [EN 13986] 3.3 зовнішні умови external conditions Умови що відповідають класу експлуатації 3 згідно з ENV 1995-1-1 і характеризуються кліматичними умовами з рівнем вологості який перевищує встановлений класом експлуатації 2. [EN 13986] 3.4 загальна призначеність general purpose use Для використання без навантаги наприклад предмети обстановки меблі оздоблення фурнітура 3.5 застосування у тримальних конструкціях load-bearing use Використовують у конструкціях з навантагою а саме - організоване монтування збірних частин розроблених для забезпечування механічної тривкості і стабільності робіт. Також віднесено як конструкційний матеріал 3.6 категорії тривалості навантажування load duration category Див. таблицю 1. Таблиця 1 - Категорії тривалості навантажування Категорія тривалості навантажування Тривалість навантажування Приклади навантаги Постійна Більше 10 років Власна вага Довгострокова Від 6 місяців до 10 років Накопичення Середньострокова Від 1 тижня до 6 місяців Прикладна навантага Короткострокова Менше тижня Сніга вітер Миттєва Випадкова навантага а В регіонах де сніговий покрив зберігається довгий період часу частину навантаги треба розглядати як середньострокову. 4 ВИМОГИ 4.1 Загальні положення Тверді плити повинні відповідати загальним вимогам EN 622-1 разом з відповідними вимогами зазначеними в 4.2 та 4.3 цього стандарту. Вимоги до деяких додаткових параметрів наведено у додатку А. Вимоги у таблицях 2-7 повинні бути виконані з 5 % рівнем значимості з 95 % довірчою ймовірністю в разі розбухання по товщині повинні базуватись на середніх значеннях випробовування окремих плит і бути розраховані згідно з EN 326-1. У випадку розбухання по товщині вони повинні дорівнювати або бути менші ніж значення у таблицях; щодо усіх інших параметрів то вони повинні дорівнювати або бути більші ніж значення у таблицях. Значення міцності на вигин та модуля пружності під час вигинання що надані у таблицях застосовують до результатів випробовування отриманих в будь-якому напрямку площини плити. За винятком розбухання по товщині міцності на розтяг після кип'ятіння див. таблиці 3 4 6 7 і міцності на вигин після кип'ятіння див. таблицю 7 параметри випробовувань надані в таблицях характеризуються вмістом вологи в плиті відповідно за температури повітря 20 °С і відносної вологості 65 %. Параметри випробовувань на розбухання по товщині міцності на розтяг після кип'ятіння і міцності на вигин після кип'ятіння характеризуються вмістом вологи в плиті відповідно за температури повітря 20 °С і відносної вологості 65 % перед оброблянням занурюванням у воду або кип'ятінням . Вологотривкість твердих плит які використовують у вологих та зовнішніх умовах див. таблиці З 4 6 та 7 визначають як міцність на розтяг після кип'ятіння згідно з EN 1087-1 за модифікованим методом наведеним у додатку В або як міцність на вигин після кип'ятіння згідно з EN 1087-1 за модифікованим методом наведеним у додатку С. Ці два методи подано як еквівалентні альтернативи. Якщо надано результати випробовувань обох методів достатньо відповідності тільки до однієї серії випробовування див. таблицю 7 . 4.2 Вимоги до плит загальної призначеності 4.2.1 Вимоги до плит використовуваних у сухих умовах Таблиця 2 визначає вимоги до плит загальної призначеності для використання у сухих умовах наприклад для внутрішньої обстановки зокрема меблів. Таблиця 2 - Вимоги до плит для загального використання у сухих умовах тип НВ Параметри Метод випробовування Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 3 5 > 3 5 - 5 5 > 5 5 Розбухання по товщині за 24 год Згідно з EN 317 % 37 З0 25 Міцність на розтяг Згідно з EN 319 Н/мм2* 0 50 0 50 0 50 Міцність на вигин Згідно з EN 310 Н/мм2 30 30 25 Національна примітка * 1 Н/мм2 = 1 МПа 4.2.2 Вимоги до плит використовуваних у вологих умовах Таблиця 3 визначає вимоги до плит використовуваних у вологих умовах. Таблиця 3 - Вимоги до плит для загального використовування у вологих умовах тип НВ.Н Параметри Метод випробовування Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 3 5 > 3 5-5 5 >5 5 Розбухання по товщині за 24 год Згідно з EN 317 % 25 20 20 Міцність на розтяг Згідно з EN 319 Н/мм2 0 60 0 60 0 30 Міцність на вигин Згідно з EN 310 Н/мм2 35 32 30 Міцність на розтяг після кип'ятінняа Згідно з EN 319 EN 1087-1 Н/мм2 0 30 0 30 0 25 а Для визначання застосовують змінений метод згідно з додатком В. 4.2.3 Вимоги до плит використовуваних у зовнішніх умовах Таблиця 4 визначає вимоги до плит загальної призначеності для використовування у зовнішніх умовах. Таблиця 4 - Вимоги до плит для загального використання у зовнішніх умовах тип НВ.Е Параметри Метод випробовування Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 3 5 > 3 5 - 5 5 > 5 5 Розбухання по товщині за 24 год Згідно з EN 317 % 12 10 8 Міцність на розтяг Згідно з EN 319 Н/мм2 0 70 0 60 0 50 Міцність на вигин Згідно з EN 310 Н/мм2 40 35 32 Модуль пружності під час вигину Згідно з EN 310 Н/мм2 3600 3100 2900 Міцність на розтяг після кип'ятінняа Згідно з EN 310 EN 1087-1 Н/мм2 0 50 0 42 0 35 а Для визначення застосовують змінений метод згідно з додатком В. 4.3 Вимоги до плит застосовуваних у тримальних конструкціях 4.3.1 Вимоги до плит використовуваних у сухих умовах Таблиця 5 визначає вимоги до плит застосовуваних у тримальних конструкціях у сухих умовах для усіх категорій тривалості навантажування. Таблиця 5 - Вимоги до плит застосовуваних у тримальних конструкціях у сухих умовах тип HB.LA Параметри Метод випробовування Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 3 5 > 3 5 - 5 5 > 5 5 Розбухання по товщині за 24 гад Згідно з EN 317 % 35 30 25 Міцність на розтяг Згідно з EN 319 Н/мм2 0 60 0 60 0 60 Міцність на вигин Згідно з EN 310 Н/мм2 33 32 30 Модуль пружності під час вигину Згідно з EN 310 Н/мм2 2700 2500 2300 Примітка. Якщо плити замовлено для настилання підлог оббивання стін і покривання даху варто звернутися до чинного стандарту EN 12871. Для плит такої призначеності треба виконати додаткові випробовування. 4.3.2 Вимоги до плит використовуваних у вологих умовах Таблиця 6 визначає вимоги до плит застосовуваних у тримальних конструкціях у вологих умовах для усіх категорій тривалості навантажування. Таблиця 6 - Вимоги до плит застосовуваних у тримальних конструкціях у вологих умовах тип HB.HLA 1 Параметри Метод випробовування Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 3 5 > 3 5 - 5 5 > 5 5 Розбухання по товщині за 24 год Згідно з EN317 % 17 15 12 Міцність на розтяг Згідно з EN 319 Н/мм2 0 80 0 70 0 65 Міцність на вигин Згідно 3 EN 310 Н/мм2 38 36 34 Модуль пружності під час вигину Згідно з EN 310 Н/мм2 3800 3600 3100 Міцність на розтяг після кип'ятінняа Згідно з EN319 EN 1087-1 Н/мм2 0 50 0 42 0 35 Примітка. Якщо плити замовлено для настилання підлог оббивання стін і покривання даху варто звернутися до чинного стандарту EN 12871. Для плит такої призначеності треба виконати додаткові випробовування. ––––––––––––– а Для визначання застосовують змінений метод згідно з додатком В. Таблиця 7 визначає вимоги до високонавантажувальних плит для тримальних конструкцій застосовуваних у вологих умовах для усіх категорій тривалості навантажування. Таблиця 7 - Вимоги до високонавантажувальних плит для тримальних конструкцій застосовуваних у вологих умовах тип HB.HLA 2 Параметри Метод випробовування Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 3 5 > 3 5 - 5 5 > 5 5 Розбухання по товщині за 24 год Згідно з EN 317 % 17 15 12 Міцність на розтяг Згідно з EN 319 Н/мм2 0 80 0 70 0 65 Міцність на вигин Згідно з EN 310 Н/мм2 44 42 38 Модуль пружності під час вигину Згідно з EN 310 Н/мм2 4500 4300 4 100 Міцність на розтяг після кип'ятінняa Згідно з EN 319 EN 1087-1 Н/мм2 0 50 0 42 0 35 Міцність на вигин після кип'ятінняb Згідно з EN 310 EN 1087-1 Н/мм2 17 16 15 Примітка. Якщо плити замовлено для настилання підлог оббивання стін і покривання даху варто звернутися до чинного стандарту EN 12871. У результаті треба провести додаткові випробовування. ––––––––––– а Для визначання застосовують із зміненим методом згідно з додатком В. b Для визначання застосовують із зміненим методом згідно з додатком С. У разі випробовування на вигин після кип'ятіння розміри зразків вимірюють до кип'ятіння. 5 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 5.1 Загальні положення Підтвердження відповідності цьому стандарту повинне бути виконане з використанням методів випробовування наведених у EN 622-1 та у таблицях 2 3 4 5 6 та 7. 5.2 Зовнішнє контролювання Зовнішнє контролювання виробництва проводять згідно з EN 326-2. Перевіряють виділену партію плит згідно з EN 326-3. 5.3 Внутрішнє контролювання Внутрішнє контролювання потрібно проводити згідно з EN 326-2. Параметри наведені у таблицях 2 3 4 5 6 7 та у EN 622-1 потрібно контролювати в інтервалах між випробовуваннями що не перевищують інтервалів наданих у таблиці 8. Вибірку потрібно проводити довільно. Альтернативні методи випробовування та або необумовлені випробні зразки можна використовувати якщо доведена їх відповідність зазначеним методам. Інтервали між випробовуваннями зазначені у таблиці 8 пов'язані з виробництвом у разі статистичного контролювання. Таблиця 8 - Максимальні інтервали між випробовуваннями для кожної потокової лінії Параметри Максимальний інтервал між випробовуваннями Загальні параметри Див. EN 622-1 Всі інші параметри зазначені у таблицях 2 3 4 5 6 і 7 8 года а Якщо за 8 год зроблено плити декількох діапазонів товщини внутрішнє контролювання організовують так щоб принаймні одна партія кожного діапазону товщини була перевірена за один тиждень виробництва. 6 МАРКОВАННЯ 6.1 Плити загальної призначеності Кожна плита або пачка повинна бути чітко помаркована виробником незмивним штампом чи клейким ярликом і містити таку інформацію: a назву виробника торгову марку чи ідентифікаційний товарний знак; b номер цього стандарту і умовну познаку типу плити НВ НВ.Н НВ.Е відповідно ; c номінальну товщину; c номер партії або дату виготовлення тиждень і рік . Національна примітка В Україні маркують плити згідно з ГОСТ 4598-86. 6.2 Плити застосовувані у тримальних конструкціях Кожна плита повинна бути чітко помаркована виробником незмивним штампом чи клейким ярликом і містити принаймні таку інформацію: a назву виробника торгову марку чи ідентифікаційний знак; b номер цього стандарту і умовну познаку типу плити HB.HLA 1/HB.HLA 2 відповідно ; c номінальну товщину; d номер партії або дату виготовлення тиждень і рік . Примітка. У випадку розрізування плит за розмірами замовленими споживачем та у разі його згоди з попереднім мар-кованням нове марковання не потрібне. 6.3 Кольорове кодування Див. EN 622-1. Додаток А обов'язковий ДОДАТКОВІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТ Для спеціального застосування може знадобитись інформація щодо деяких параметрів зазначених у таблиці А.1. У разі замовлення цю інформацію виробник повинен надати з використанням методів випробовування зазначених у таблиці А.1. Значення у таблиці А.1 визначені таким чином: Зміни вимірів пов'язані із змінами відносної вологи поверхневої абсорбції однією стороною вмісту піску. Ці зміни е окремими максимальними значеннями тобто жоден окремий результат випробовувань не може бути вищий за значення у таблиці. Таблиця А.1 - Вимоги до додаткових параметрів плит Параметри Метод випробовування Одиниця вимірювання Вимога Зміни по: довжині товщині Згідно з EN 318 Згідно з EN 318 % % 0 20 10 Одностороння поверхнева абсорбція Згідно з EN 382-2 г/м2 300 Вміст піску Згідно з ISO 3340 % 0 05 Примітка. Для певного застосування може знадобитись інформація щодо деяких параметрів не зазначених у таблиці А.1 наприклад інформація про теплопровідність поглинання водяної пари або вогнетривкість деревинноволокнистих плит яка міститься у EN 13986. Додаток В обов'язковий ВИПРОБУВАННЯ КИП'ЯТІННЯМ ЗГІДНО З EN 1087-1 МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД EN 1087-1 повинен бути застосований з такими змінами у підрозділах: 4.5 Вентильована сушильна шафа здатна підтримувати внутрішню температуру 70 ± 2 °С. 5.5 Приєднувати випробні зразки до колодок для плит застосовуваних під навантагою треба після кип'ятіння 6.1 і подальшого обробляння 6.2 . Застосовують всі інші умови цього підрозділу. 6.2 Після витримування протягом 120 ± 5 хв випробні зразки виймають і занурюють у воду за температури 20 ± 5 °С на 60 ± 5 хв. Випробні зразки треба розмістити лицьовою стороною вертикально окремо один від одного і на відстані не менше ніж 15 мм від дна контейнера. Випробні зразки виймають з води обсушують їх паперовим рушником розміщують лицьовою стороною горизонтально в сушильній шафі за температури 70 ± 2 °С на 960 ±15 хв. Виймають випробні зразки з сушильної шафи дають їм охолонути приблизно до кімнатної температури приєднують зразки до колодок блоків лицьовими сторонами. Примітка. Якщо поверхня зразків шорстка чи нерівна їх потрібно перед з'єднуванням з колодками відшліфувати абразивною шкуркою розміщеною на плоскій поверхні. Додаток С обов'язковий ВИЗНЧЕННЯ МІЦНОСТІ НА ВИГІН ПІСЛЯ ВИПРОБУВАННЯ КИП'ЯТІННЯМ ЗГІДНО З EN 1087-1 МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД EN 10987-1 потрібно застосовувати з такими змінами у підрозділах: 4.3 Машина для випробовування - відповідно до 4.2.1 і 4.2.3 EN 310. 4.4 Блоки для випробовування - не використовують. 5.2 Випробні зразки вирізані за розмірами відповідно до 5.2 EN 310. 5.4 Вимірювання розмірів - не проводять. 6.1 Використовують за умови що випробовування випробних зразків на вигин буде проведено відповідно до 5.2 EN 310 після кип'ятіння. 6.3 Щоб виконати навантажування і виміряти максимальну навантагу використовують процедуру випробовування згідно з розділом 6 EN 310. 7 Подання результатів - відповідно до 7.2 EN 310. БІБЛІОГРАФІЯ EN 316 Wood fibreboards - Definition classification and symbols EN 622-3 Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards EN 622-4 Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards EN 622-5 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards MDF EN 789 Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood-based panels EN 1058 Wood-based panels - Determination of characteristic values of mechanical properties and density EN 12369-1 Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 1: OSB particleboards and fibreboards ENV 1156 Wood-based panels - Determination of duration of load and creep factors. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ EN 316 Плити деревинноволокнисті. Визначення класифікація та умовні познаки EN 622-3 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості EN 622-4 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до м'яких плит EN 622-5 Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит отриманих сухим способом MDF EN 789 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробовування. Визначання механічних властивостей деревинних плит EN 1058 Плити деревинні. Визначання характеристичних значень механічних властивостей і щільності EN 12369-1 Плити деревинні. Характеристичні значення для проектування конструкцій. Частина 1. OSB деревинностружкові та деревинноволокнисті плити ENV 1156 Плити деревинні. Визначання тривалості навантажування і чинники повзучості. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Код УКНД 79.060.20 Ключові слова: плити деревинноволокнисті тверді плити розбухання по товщині міцність на розтяг міцність на вигин модуль пружності під час вигину клас експлуатації категорії навантажування кольорове кодування сухі умови вологі умови зовнішні умови плити загальної при-значеності плити для тримальних конструкцій. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 Такі характеристичні значення для використання в розрахунках проектів в ENV 1995-1-1 наведені в EN 12369-1 а методи випробовувань наведено у EN 789 EN 1058 ENV 1156. ?? ?? ?? ?? ДСТУ EN 622-2:2006 ДСТУ EN 622-2:2006 II 9