ДСТУ EN 622-5:2006

ДСТУ EN 622-5:2006 Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Плити деревноволокнисті Технічні умови Частина 5. Вимоги до плит отриманих сухим способом MDF EN 622-5:1997 IDT ДСТУ EN 622-5:2006 Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007 ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут «Ресурс» ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Головач канд. техн. наук; О. Ісакова; І. Кравченко; В. Онищенко 2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07-01 3 Національний стандарт ДСТУ EN 622-5:2006 ідентичний з EN 622-5-1997 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards MDF Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит отриманих сухим способом MDF і включений з дозволу CEN rue de Stassart 36 В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики ДССУ заборонено Ступінь відповідності - ідентичний IDТ Переклад з англійської en 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ Націонльний вступ IV 1 Сфера застосування 1 2 Нормативні посилання 1 З Терміни та визначення понять 2 4 Вимоги 3 5 Підтвердження відповідності 6 6 Маркування 6 7 Додаток А Додаткові властивості 7 8 Додаток В Випробування кип'ятінням згідно з EN 1087-1:1995 Модифікований процес 8 9 Додаток С Процедура для плит за умовою 2 8 10 Додаток D Бібліографія 9 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП Цей стандарт є тотожний переклад EN 622-5-1997 Fibreboards - Specifications - Part 5: Requirements for dry process boards MDF Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит отриманих сухим способом MDF Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству. Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів. Відповідальний за цей стандарт - Український науково-дослідний інститут «Ресурс». До стандарту внесено такі редакційні зміни: - слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; - у розділі «Нормативні посилання» і в додатку D «Бібліографія» наведено «Національне пояснення» виділене рамкою; - вилучено довідковий матеріал «Передмову»; - структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш» «Передмову» «Зміст» «Національний вступ» «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України. Копії документів на які є посилання в цьому стандарті можна отримати у Головному фонді нормативних документів. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПЛИТИ ДЕРЕВНОВОЛОКНИСТІ Технічні умови Частина 5. Вимоги до плит отриманих сухим способом MDF ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ Технические условия Часть 5. Требования к плитам полученным сухим способом MDF FIBREBOARDS Specifications Part 5. Requirements for dry process boards MDF ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Чинний від 2007-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт встановлює вимоги до плит сухого способу виробництва MDF відповідно до вимог які визначені EN 316. Значення наведені в цьому стандарті стосуються продукції але вони не є характеристичними значеннями які використовують у розрахунках проектів1 . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. Для неда-тованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації. EN 310 Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength EN 311 Particleboard - Surface soundness - Test method EN 316 Wood fibreboards - Definition classification and symbols EN 317 Particleboards and Fibreboards - Determination of swelling in thickness after immersion in water EN 318 Fibreboards - Determination of dimensional movements associated with changes in relative humidity EN 319 Particleboards and Fibreboards - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board EN 320 Fibreboards - Determination of resistance to axial withdrawal of screws EN 321 Fibreboards - Cyclic test in humid conditions EN 326-1 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results EN 382-1 Fibreboards - Determination of surface absorption - Part 1: Test method for dry process fibreboards EN 622-1 Fibreboards - Specifications - Part 1: General requirements EN 1087-1:1995 Particleboards - Moisture resistance - Part 1: Boil test ISO 3340 Fibre building boards - Determination of sand content. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ EN 310 Плити деревні. Визначання модуля пружності при вигині і міцності на вигин EN 311 Плити деревностружкові. Поверхнева міцність. Метод випробовування EN 316 Плити деревноволокнисті. Визначення класифікація й умовні позначення EN 317 Плити деревностружкові і деревноволокнисті. Визначання розбуху по товщині після занурення у воду EN 318 Плити деревноволокнисті. Визначання зміни розмірів залежно від зміни відносної вологості EN 319 Плити деревностружкові та деревноволокнисті. Визначання міцності на розтяг перпендикулярно площині плити EN 320 Плити деревноволокнисті. Визначання опору витягу ґвинтів уздовж осі EN 321 Плити деревні. Визначання вологостійкості під час циклічних випробовувань EN 326-1 Плити деревні. Відбирання зразків розпил і контроль. Частина 1. Відбирання зразків і випилювання зразків для випробовування подання результатів випробування EN 382-1 Плити деревноволокнисті. Визначання поверхневої абсорбції. Частина 1. Випробовування деревноволокнистих плит отриманих сухим способом EN 622-1 Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги EN 1087-1:1995 Плити деревностружкові. Вологостійкість. Частина 1. Метод кип'ятіння ISO 3340 Плити деревноволокнисті будівельні. Визначання вмісту піску. 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення понять: 3.1 сухі умови dry conditions Умови визначені терміном - клас експлуатації 1 ENV 1995-1-1 для плит із навантагою що характеризуються кількістю вологи в матеріалі за температури 20 °С та відносної вологості повітря 65 % що наявні тільки кілька тижнів на рік. Плити цього типу підходять для використовування у класі небезпеки 1 згідно з EN 335-3 3.2 вологі умови humid conditions Умови визначені терміном - клас експлуатації 2 ENV 1995-1-1 для плит із навантагою що характеризуються кількістю вологи в матеріалі за температури 20 °С та відносної вологості навколишнього повітря 85 % що наявні тільки кілька тижнів на рік. Плити цього типу підходять для використовування у класі небезпеки 1 і 2 згідно з EN 335-3 3.3 зовнішні умови exterior conditions Умови за яких плити підлягають впливу погодних умов рідини у вигляді води або пари у вологому але провітрюваному місці. Плити цього типу підходять для використовування у класах небезпеки 1 2 і 3 згідно з EN 335-3 3.4 загальне призначення general purpose use Все що не підлягає навантаженню а саме: меблі та предмети обстановки 3.5 використання з навантагою load-bearing use Використовують у конструкціях із навантагою а саме: організований монтаж збірних частин розроблених для забезпечення механічної стійкості і стабільності робіт. Також стосується конструкційних матеріалів 3.6 категорії тривалої навантаги load duration category Див. таблицю 1. Таблиця 1 - Категорії тривалої навантаги Категорія тривалої навантаги Порядок тривалої навантаги Приклади навантаги Постійна більше ніж 10 років власна вага Довгострокова від 6 місяців до 10 років накопичення Середньострокова від 1 тижня до 6 місяців додаткова навантага Короткострокова менше тижня сніг* вітер Миттєва випадкова навантага *У регіонах де сніговий покрив зберігається довгий період часу частину навантаги має бути розглянуто як се-редньострокову. 4 ВИМОГИ 4.1 Загальні положення Плити деревноволокнисті отримані сухим способом повинні відповідати загальним вимогам EN 622-1 разом із відповідними вимогами зазначеними в 4.2 та 4.3 цього стандарту. Деякі додаткові властивості та їх відповідний метод випробовування наведені у додатку А. Вимоги у таблицях повинні бути виконані з 5 % рівнем значимості 95 % довірчою ймовірністю в разі розбухання по товщині повинні базуватися на середніх значеннях випробовування плит для індивідуальних замовлень і бути розраховані відповідно до EN 326-1. У випадку розбухання по товщині вони будуть дорівнювати або менші за значення у таблицях для інших властивостей вони будуть дорівнювати або перевищувати значення у таблицях. Значення у таблицях для міцності на вигин і для модуля пружності при вигині повинні бути прирівняні до результатів випробування отриманих у будь-якому напрямку площини плити. Непотрібні властивості для визначання діапазонів товщини відзначені «-». За винятком розбухання по товщині і міцності на розтяг після кип'ятіння див. таблиці 3 та 5 параметри випробовування подані в таблицях характеризуються змістом вологи в плиті відповідно за температури повітря 20 °С і відносної вологості 65 %. Параметри випробовування наведені після розбухання по товщині і міцності на розтяг після кип'ятіння характеризуються вмістом вологи в плиті за температури повітря 20 °С і відносної вологості 65 % перед обробленням зануренням у воду чи кип'ятінням . Плити отримані сухим способом для використовування у вологих умовах див. таблиці 3 та 5 треба оцінювати за відповідністю хоча б одній із двох умов: Умова 1. Розбухання по товщині і міцність на розтяг після циклічного випробування у вологих умовах відповідно до EN 321 . Умова 2. Міцність на розтяг після занурення в киплячу воду відповідно до EN 1087-1 :1995 у модифікованій процедурі що наведена у додатку В. Вимоги умови 2 треба застосовувати до плит із клейовими композиціями заснованими на лужних фенольних смолах що тужавіють чи ізоціанатах PMDI або будь-якими іншими клейовими композиціями за схемою схваленою відповідно до процедури яку наведено у додатку С акредитованою лабораторією чи інститутом із випробовування. Після випробування кип'ятінням проводять внутрішнє перевіряння міцності на розтяг. У разі підтвердження перевірки зовнішнім контролем можна проводити випробовування відповідності за умов виконаних і зареєстрованих виконавцем. Якщо умова невідома необхідно провести обидві серії процедур навіть за умови якщо потрібна одна серія специфікацій. Примітка. Вищезгаданий вибір процедури повинен бути розцінений як тимчасова міра очікуваних результатів програми випробовування незалежно від складу плити. 4.2 Вимоги до плит загального призначення 4.2.1 Вимоги до плит використовуваних у сухих умовах У таблиці 2 визначено вимоги до плит використовуваних у сухих умовах особисто для інтер'єру зокрема меблів. Таблиця 2 - Вимоги до плит використовуваних у сухих умовах тип MDF Властивості Метод вимірю-вання Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 1 8 до 2 5 >2 5 до 4 0 > 4 до 6 >6 до 9 > 9 до 12 > 12 до 19 > 19 до 30 > 30 до 45 >45 Розбухання по товщині за 24 год EN 317 % 45 35 30 17 15 12 10 8 6 Міцність на розтяг EN 319 Н/мм2 0 65 0 65 0 65 0 65 0 60 0 55 0 55 0 50 0 50 Міцність на вигин EN 310 Н/мм2 23 23 23 23 22 20 18 17 15 Модуль пружності при вигині EN 310 Н/мм2 - - 2700 2700 2500 2200 2100 1900 1700 4.2.2 Вимоги до плит використовуваних у вологих умовах У таблиці 3 визначено вимоги до плит використовуваних у вологих умовах. Таблиця 3 - Вимоги до плит використовуваних у вологих умовах тип MDF. H Властивості Метод вимірювання Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 1 8 до 2 5 >2 5 до 4 0 > 4 до 6 > 6 до 9 > 9 до 12 > 12 до 19 > 19 до 30 > 30 до 45 >45 Розбухання по товщині за 24 год EN 317 % 35 30 18 12 10 8 7 7 6 Міцність на розтяг EN 319 Н/мм2 0 70 0 70 0 70 0 80 0 80 0 75 0 75 0 70 0 60 Міцність на вигин EN 310 Н/мм2 27 27 27 27 26 24 22 17 15 Модуль пружності при вигині EN 310 Н/мм2 2700 2700 2700 2700 2500 2400 2300 2200 2000 Умова 1 Розбухання по товщині після циклічного випробування. Міцність на розтяг після циклічного випробування % EN 317 EN 321 50 40 25 19 16 15 15 15 15 EN 319 Н/мм2 0 35 0 35 0 35 0 30 0 25 0 20 0 15 0 10 0 10 EN 321 Умова 2 Міцність на розтяг після кип'ятіння Н/мм2 0 20 0 20 0 20 0 15 0 15 0 12 0 12 0 10 0 10 EN 319 EN 1087-1 *EN 108 7- 1:1995 Треб а застосовувати зі зміненою процедурою згідно з додатком В. 4.3 Вимоги до плит використовуваних під навантагою 4.3.1 Вимоги до плит використовуваних у сухих умовах У таблиці 4 визначено вимоги до плит використовуваних під навантагою у сухих умовах для всіх категорій тривалості навантаження. Таблиця 4 - Вимоги до плит використовуваних під навантагою у сухих умовах тип MDF. LA Властивості Метод вимірювання Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 1 8 до 2 5 >2 5 до 4 0 > 4 до 6 > 6 до 9 > 9 до 12 > 12 до 19 > 19 до 30 > 30 до 45 >45 Розбухання по товщині за 24 год EN 317 % 45 35 30 17 15 12 10 8 6 Міцність на розтяг EN 319 Н/мм2 0 70 0 70 0 70 0 70 0 65 0 60 0 60 0 55 0 50 Міцність на вигин EN 310 Н/мм2 29 29 29 29 27 25 23 21 19 Модуль пружності при вигині EN 310 Н/мм2 3000 3000 3000 3000 2800 2500 2300 2100 1900 Примітка. Споживач має знати: якщо плити призначені для настилу підлог оббивки стін і покриття даху то варто звернутися до відповідних стандартів з експлуатації. У результаті можуть виникнути додаткові вимоги які треба виконати. 4.3.2 Вимоги до плит використовуваних у вологих умовах У таблиці 5 визначено вимоги до плит використовуваних під навантагою у вологих умовах тільки для миттєвої чи короткочасної тривалості навантаження. Таблиця 5 - Вимоги до плит використовуваних під навантагою у вологих умовах тип MDF. HLS Властивості Метод вимірювання Одиниця вимірювання Діапазони номінальної товщини мм 1 8 до 2 5 >2 5 до 4 0 > 4 до 6 > 6 до 9 > 9 до 12 > 12 до 19 > 19 до 30 > 30 до 45 >45 Розбухання по товщині за 24 год EN 317 % 35 30 18 12 10 8 7 7 6 Міцність на розтяг EN 319 Н/мм2 0 70 0 70 0 70 0 80 0 80 0 75 0 75 0 70 0 60 Міцність на вигин EN 310 Н/мм2 34 34 34 34 32 30 28 21 19 Модуль пружності при вигині EN310 Н/мм2 3000 3000 3000 3000 2800 2700 2600 2400 2200 Умова 1 Розбухання по товщині після циклічного випробування. EN 317 EN 321 % 50 40 25 19 16 15 15 15 15 Міцність на розтяг після циклічного випробування EN 319 EN 321 Н/мм2 0 35 0 35 0 35 0 30 0 25 0 20 0 15 0 10 0 10 Умова 2 Міцність на розтяг після кип'ятіння* EN 319 EN 1087-1 Н/мм2 0 20 0 20 0 20 0 15 0 15 0 12 0 12 0 10 0 10 *EN 1087-1:1995 застосовують разом із модифікованою процедурою що наведена у додатку В. Примітка. Споживач має знати: якщо плити призначені для настилу підлог оббивки стін і покриття даху то варто звернутися до відповідних стандартів з експлуатації. У результаті можуть виникнути додаткові вимоги які треба вионати. 5 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 5.1 Загальні положення Підтвердження відповідності цьому стандарту повинне бути виконане з використовуванням методів випробовування наведених у EN 622-1 і в таблицях 2 3 4 5. 5.2 Зовнішній контроль Зовнішній контроль виробу підприємства якщо такий проводять повинен бути виконаний відповідно до статистичної бази2 . Перевірка партії плити повинна бути проведена відповідно до статистичної бази2 . 5.3 Внутрішній контроль Внутрішній контроль треба проводити відповідно до статистичної бази2 . Параметри наведені в таблицях 2 3 4 5 і в EN 622-1 треба контролювати в інтервалах між випробовуваннями що не перевищують інтервалів відповідно до даних таблиці 6. Здійснення вибірки повинне бути виконане довільно. Альтернативні методи випробовування чи необумовлені зразки для випробовування можна використовувати якщо доведено обґрунтованість співвідношення до зазначених методів. Інтервали між випробовуваннями таблиця 6 пов'язані з виробництвом під час статистичного контролю. Таблиця 6 - Максимальні інтервали між випробовуваннями за кожною потоковою лінією Властивості Максимальний інтервал між випробовуваннями Загальні властивості див. EN 622-1 Вологостійкість: Умова 1 1 тиждень Умова 2 8 год* Усі інші властивості позначені в таблицях 2 3 4 5 8 год* *Якщо кілька діапазонів товщини зроблені за 8 годин внутрішній контроль організовують так щоб принаймні одна партія кожного діапазону товщини була перевірена за один тиждень виробництва. 6 МАРКУВАННЯ 6.1 Плити загального призначення Кожна пачка плит повинна бути чітко промаркована виробником незмивним штампом печаткою чи клейким ярликом із наступною інформацією в такій послідовності: a назва виробника торгова марка чи товарний знак; b номер цього ДСТУ EN 622-5 і умовна позначка плит MDF чи MDF.H відповідно ; c номінальна товщина; d клас формальдегіду згідно з EN 622-1; e номер партії або рік і тиждень вироблення. 6.2 Плити використовувані під навантагою Кожна пачка плит повинна бути чітко промаркована виробником незмивним штампом печаткою чи клейким ярликом із наступною інформацією в такій послідовності: a назва виробника торгова марка чи товарний знак; b номер цього ДСТУ EN 622-5 і умовна позначка плит MDF.LA чи MDF.H відповідно ; c номінальна товщина; d клас формальдегіду згідно з EN 622-1; e номер партії рік і тиждень вироблення. Примітка. У випадку обрізки плит у розміри на замовлення споживача за його згодою з попереднім маркуванням нове маркування не потрібне маркування плит чи пачок плит на індивідуальне замовлення робити не потрібно. 6.3 Кольорове кодування Додатково пачки плит можуть бути закодовані за допомогою кольору: під час пакування на одному з кутів пачки наносять вертикально ряд колірних смуг шириною не менше ніж 12 мм. Для плит на які поширюється цей стандарт треба використовувати кольорові коди зазначені в таблиці 7. Таблиця 7 - Кольорові коди для плит використовуваних у сухих умовах MDF Специфікація Кольоровий код Тип плит Посилання рекомендація Загального призначення: Для сухих умов Для вологих умов білий білий синій білий білий зелений MDF MDF.H Таблиця 2 Таблиця 3 Під навантагою: Для сухих умов Для вологих умов жовтий жовтий синій жовтий жовтий зелений MDF.LA MDF.HLS Таблиця 4 Таблиця 5 Примітка. Систему кольорового кодування наведено в EN 622-1. ДОДАТОК А обов'язковий ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ Для визначених застосовувань може бути потрібна інформація щодо деяких із властивостей наведених у таблиці А.1. За запитом ця інформація повинна бути у виробника дані повинні бути отримані з використовуванням методів випробовування наведених у таблиці А.1. Таблиця А.1 -Додаткові властивості Властивості Метод випробовування Опір витягу ґвинтів EN 320 Поверхнева міцність EN 311 Відхил розмірів EN 318 Поверхнева абсорбція EN 382-1 Вміст піску ISO 3340 Примітка. Для деяких плит може знадобитися інформація щодо подальших додаткових властивостей не зазначених у таблиці А.1. Наприклад для визначання теплової провідності властивостей передачі пари роботу розробляють у CEN/TC 89. Поки ця робота не закінчена користувачі повинні звернутися до національних публікацій. Тому необхідно звернутися за інформацією про заходи пожежної безпеки «сухих умов». ДОДАТОК В обов'язковий ВИПРОБОВУВАННЯ КИП'ЯТІННЯМ ЗГІДНО З EN 1087-1:1995 МОДИФІКОВАНИЙ ПРОЦЕС EN 1087-1:1995 повинен бути застосований із наступними змінами у підрозділах: 4.5 Вентильована сушильна шафа для сушіння здатна підтримувати внутрішню температуру 70 ± 2 °С. 5.5 Приєднання випробних зразків до колодок блоків випробовування повинні бути виконані тільки після оброблення кип'ятінням і завершення наступного попереднього обробляння 6.2 . Застосовують усі інші умови даного пункту. 6.2 Після 120±5 хв. випробні зразки виймають і занурюють у воду за температури 20±5 °С на 60 ± 5 хв. Випробні зразки повинні міститися лицьовою стороною вертикально й окремо один від одного і від днища контейнера на відстані не менше ніж 15 мм. Зразки витягують із води обсушують їх паперовим рушником розміщують лицьовою стороною горизонтально в сушильній шафі за температури 70 ± 2 °С на 960 ± 15 хв. Витягують випробні зразки з шафи дають їм охолонути приблизно до кімнатної температури приєднують зразки до колодок блоків лицьовими сторонами. Примітка. Якщо поверхня зразків шорстка чи нерівна їх потрібно перед з'єднанням із колодками відшліфувати абразивною шкуркою розміщеною на плоскій поверхні. ДОДАТОК С довідковий ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ПЛИТ ЗА УМОВОЮ 2 Попереднє рішення для плит стійких до вологи наведене у розділі 4 охоплює систему затвердження за умовою 2 для плит де використовують клейові композиції що відрізняються від лужних фенольних смол які тужавіють чи PMDI. Цю процедуру визначено у таблиці С.1. Інші деталі можна з'ясувати у секретаріаті CEN/TC 112. Якщо застосовують умову 2 для плит з нефенольни-ми не PMDI клеєними композиціями протягом проміжного тимчасового періоду рекомендовано звернутися заздалегідь до відповідного компетентного будівельного органу щодо умов випробовування і вимог. У таких випадках необхідно зробити в лабораторних умовах випробовування для всіх типів плит і використаних клейових композицій для всіх шести випробних процедур зазначених нижче. Таблиця С.1 - Процедуру затверджено за умовою 2 для плит у яких використані клейові композиції що відрізняються від лужних фенольних смол що тужавіють чи PMDI Властивості Метод вимірювання Одиниця вимірювання Умова Міцність на вигин подібний EN 310 Н/мм2 20 °С; 65 % вологості відповідно Розбухання по товщині після занурення у воду подібний EN 317 % 24 год у воді за температури 20 °С Міцність на розтяг після випробування кип'ятінням EN 1087 + EN 319 вологе випробовування Н/мм2 2 год за температури 100 °С + 1 год за температури 20 °С блоки склеєні перед зануренням Міцність на розтяг після випробування кислотою і кип'ятінням EN 1087-1 + EN319 Випробовування після кислоти вологе випробовування Н/мм2 24 год у воді рН = 2 за температури 70 °С блоки склеєні перед зануренням; + 2 год за температури 100 °С + 1 год за температури 20°С Міцність на розтяг після Xenotest випробування і кип'ятінням EN 1087-1 + EN319 після Xenotest вологе випробовування Н/мм2 Циклічний клімат що охоплює: 53% опадів 33 % ультрафіолетового світла 14 % періоду морозу за температури мінус 20 °С; + 2 год за температури 100 °С + 1 год за температури 20 °С Повзучість при вигині 4-категорії навантаження Циклічний клімат що охоплює тижні випробування які чергуються за температури 20 °С та 90 % вологості потім відповідно за температури 20 °С та 30 % вологості ДОДАТОК D довідковий БІБЛІОГРАФІЯ prEN 326-2 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 2: Quality control in the factory prEN 326-3 Wood-based panels - Sampling cutting and inspection - Part 3: Inspection of a consignment of panels EN 335-3 Durability of wood and wood products - Definition of hazard classes of biological attack Part 3: Applications to wood-based panels EN 622-2 Fibreboards - Specifications - Part 2: Requirements for hardboards EN 622-3 Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards EN 622-4 Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards EN 789 Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood-based panels EN 1058 Wood-based panels - Determination of characteristic values of mechanical properties and density ENV 1156 Wood-based panels - Determination of duration of load and creep factors3 ENV 1995-1-1 Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings prEN 12369 Wood-based panels - Characteristic values for established products ...Wood-based panels - Structural floor decking on joists - Part 2: Performance requirements3 ...Wood-based panels - Structural wall sheathing on studs - Part 2: Performance requirements3 ...Wood-based panels - Structural roof decking on joists - Part 2: Performance requirements3 . НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ prEN 326-2 Плити деревні. Відбирання зразків розріз та контроль. Частина 2. Контролювання якості в процесі виробництва prEN 326-3 Плити деревні. Відбирання зразків розпил та контроль. Частина 3. Перевіряння виділеної партії плит EN 335-3 Міцність деревини і деревних матеріалів. Визначання класів небезпеки залежно від стійкості до біологічного руйнування. Частина 3. Застосування для деревних плит EN 622-2 Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит EN 622-3 Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 3. Вимоги до плит середньої твердості EN 622-4 Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 4. Вимоги до плит низької щільності EN 789 Конструкції деревні. Методи випробовування. Визначання механічних властивостей деревних плит EN 1058 Плити деревні. Визначання характеристичних значень механічних властивостей і щільності ENV 1156 Плити деревні. Визначання коефіцієнтів запасу міцності і повзучості3 ENV 1995-1-1 Єврокод 5. Проектування деревних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд prEN 12369 Плити деревні. Характеристичні показники для даного типу виробу ...Власні значення для проектування конструкцій. Частина 2. Вимоги до виконання3 . ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– УКНД 79.060.20 Ключові слова: плити деревноволокнисті розбухання по товщині міцність на розтяг міцність на вигин модуль пружності при вигині клас експлуатації категорії навантаги клейові композиції кольорове кодування сухі умови вологі умови зовнішні умови. 1 Такі характеристичні значення для використовування в розрахунках проектів у ENV 1995-1-1 наведені в prEN 12369 а методи випробовування наведені у EN 789 EN 1058 ENV 1156. 2 Призначається для застосовування EN 326-2 і EN 326-3 на цей час на стадії розробляння як статистичне обґрунтування. 3 На стадії розробляння. ?? ?? ?? ?? ДСТУ EN 622-5:2006 ДСТУ EN 622-5:2006 II 9 10 3