ДБН В.2.8-2-95

ДБН В.2.8-2-95 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ   Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент   БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ ОБЛАДНАННЯ І МЕХАНІЗОВАНИЙІНСТРУМЕНТ. ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ.ПОРЯДОК ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ   ДБН В.2.8-2-95     РОЗРОБЛЕНІ: Інститутом "Київський Будпроект" ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням будівельної індустрії механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від 07.07.95 р. № 134 та введені в дію з 01.01.96р. зміст 1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2 ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ. ПОРЯДОК ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ВИПРОБУВАНЬ   3 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 4 ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ 5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИПРОБУВАНЬ ДО ДАТОК А Протокол попередніх випробувань ДОДАТОК Б Акт приймальної комісії ДОДАТОК В Протокол приймальних випробувань перевірок дослідного зразка дослідної партії ДОДАТОК Г Протокол періодичних випробувань перевірок продукції ДОДАТОК Д Протокол типових випробувань    Ці норми встановлюють основні положення щодо видів і порядку здійснення випробувань будівельних машин обладнання та механізованого інструменту на етапах їх розробки і виробництва. Положення цих норм обов'язкові для підприємств і організацій будівельної галузі які розробляють і виготовляють зазначену техніку незалежно від форм власності. Норми розроблені в розвиток ГОСТ 16504-31.   1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1  Основною метою випробувань -: підтвердження відповідності показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно-технічної документації. 1.2 Технічною основою системи випробувань виробів є засоби випробувань випробувальне обладнання засоби вимірювань та оснастка які дозволяють проводити всі види випробувань. 1.3 Нормативно-методичною основою системи випробувань виробів є: а нормативно-технічні документи НТД . які регламентують організаційно-методичні та нормативно-технічні основи випробувань; б   нормативно-технічні документи системи розробки та постановки продукції на виробництво; з нормативно-технічні документи системи забезпечення єдності вимірювань; г нормативно-технічні документи які регламентують вимоги до конкретних виробів та методів їх випробувань; д нормативно-технічні документи які регламентують вимоги до засобів випробувань та порядку їх використання. 1.4 Випробування здійснюють для вирішення таких завдань; а забезпечення оптимальних конструкторсько-технологічних рішень при розробці нових виробів та їх доведенні до необхідного технічного рівня; б об'єктивної оцінки технічного рівня та якості виробів при їх постановці на виробництво і з процесі виробництва; в гарантування якості виробів виробником. 1.5  Послідовність підготовки та здійснення випробувань повинна бути подана такими основними етапами; а складання плану проведення випробувань. б розробка програми та методики випробувань; в   підготовка наявних а в разі необхідності проектування та виготовлення нестандар-тизованих засобів випробувань; г атестація випробувального обладнання та вивір засобів вимірювань; д відбір зразків для випробувань; є проведення випробувань відповідно до програми та методики випробувань з реєстрацією значень характеристик властивостей та визначенням їх погрішностей;  ж визначення характеристик властивостей випробовуваних зразків;  і дослідження в разі необхідності випробовуваних зразків після закінчення випробувань; к обробка даних випробувань включаючи оцінку їх точності та достовірності; л прийняття рішень щодо застосування зразків за результатами випробувань оформлення результатів випробувань у вигляді актів та протоколів. 2 ВИДИ ВИПРОБУВАНЬ. ПОРЯДОК ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ВИПРОБУВАНЬ 2.1На стадії розробки продукції здійснюються такі види випробувань: а     попередні; б     приймальні. 2.2             Попередні випробування - контрольні випробування дослідних зразків і або дослідних партій продукції з метою визначення можливості їх подання на приймальні випробування. 2.2.1  Попередні випробування здійснюються для визначення відповідності виробів тех нічному завданню вимогам стандартів та технічній документації. 2.2.2  Необхідність проведення попередніх випробувань визначає розробник;. 2.2.3  Випробуванням підлягає дослідний дослідні або головний для одиничного вироб- ництва зразки виробу. Допускається здійснювати випробування експериментального зразка виробу. 2.2.4  Випробування здійснює розробник разом з виготовлювачем із залученням інших організацій Е разі необхідності . Вік же складає програму ТЕ методику випробувань. Допускається об'єднувати у ньому документі попередні та приймальні випробування. Програма випробувань повинна бути максимально наближена до умов експлуатації виробу та включати випробування перевірки окремих його показників та характеристик. Програма та методика випробувань узгоджуються з замовником та затверджуються керівником підприємства-розробника. 2.2.5За результатами випробувань оформлюють протокол з додатком в разі необхідності протоколів окремих вимірювань. Протоколи підписують учасники випробувань. Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача. Форма протоколу наведена в додатку А. 2.3              Приймальні випробування - контрольні випробування дослідних зразків дослідних партій продукції або виробів одиничного виробництва які здійснюються відповідно до мети вирішення питання про доцільність постановки цієї продукції на виробництво і або вико ристання за призначенням. 2.3.1  Під час приймальних випробувань визначають відповідність виробу технічному за-   вданню вимогам стандартів та технічній документації оцінюють технічний рівень та визнача ють доцільність і можливість постановки продукції на виробництво. 2.3.2  Приймальні випробування виробів одиничного виробництва здійснюються для вирі шення питання про доцільність передачі цих виробів до експлуатації. 2.3.3        Приймальним випробуванням як правило підлягає дослідний зразок дослідні зразки . При згоді замовника на приймальні випробування замість дослідного дослідних може бути подано експериментальний зразок зразки придатний для виконання усіх функцій передбачених призначенням розроблюваного виробу. 2.3.4   При модернізації продукції і створенні її модифікацій дослідні зразки можуть не виготовлятися якщо в розробленій продукції використовуються раніше перевірені технічні рішення. В цьому випадку приймальним випробуванням підлягає головний зразок першої промислової партії і їх рекомендується поєднувати з кваліфікаційними. 2.3.5   Для одиничної продукції виготовлення дослідних зразків - виняток. Відпрацювання конструктивних рішень такої продукції здійснюють на моделях макетах складових частинах.   Приймальним випробуванням підлягає вироблена продукція. Якщо одинична продукція представлена партією виробів то приймальним випробуванням підлягає головний зразок. Решта зразків партії виготовлених по відкоригованій документації проходять приймально-здавальні випробування. 2.3.6        Приймальне випробування здійснює розробник спільно із замовником. На вимогу замовника або за рішенням розробника приймальні випробування можуть бути доручені спеціалізованій випробувальній організації по цьому виду виробів або виготовлювачу. 2.3.7  Випробування здійснюють за програмою та методикою підготовленою розробником та узгодженою із замовником або схваленою приймальною комісією. Програма та методика випробувань затверджується керівником підприємства-розробника. 2.3.8  Під час приймальних випробувань контролюють усі встановлені у технічному завданні значення показників та вимоги. Приймальні випробування як правило не повинні повторювати попередніх за винятком повторення випробувань за окремими пунктами попередніх випробувань на вимогу приймальної комісії . 2.3.9               Оцінку виконаної розробки та прийняття рішення щодо виробництва або застосуван ня продукції для одиничної здійснює приймальна комісія яку формує та затверджує роз робник. Згідно з домовленістю з розробником її може формувати та затверджувати замовник. До складу її входять представники замовника розробника та виготовлювача. Необхідність залучення до роботи у приймальній комісії представників органів які здійснюють нагляд за безпекою охороною здоров'я та природи МОЗ України Держнаглядохо-ронпраці та ін. визначається специфікою продукції та положеннями щодо цих органів. 2.3.10  Головою комісії призначають замовника. При його відсутності або якщо замовник - підприємств о-виготовлювач рекомендується запросити головою представника основного споживача. 2.3.11  На приймальну комісію розробник подає: а             технічне завдання або документ який його замінює протокол контракт ескіз та ін.;. визнаний договірними сторонами; б     проект технічних умов або документа який його замінює; в     експлуатаційні документи; г     програму та методику випробувань продукції або документ який його замінює; д     конструкторські та технологічні документи які вимагають спільного розгляду; е             результати протоколи акти попередніх випробувань які підтверджують і посвідчують ті або інші показники та характеристики виробу; ж акт приймання виробу ВТК виготовлювача. 2.3.12          Рішення щодо закінчення робіт комісія приймає при згоді голови та членів комісії. Остаточні результати про приймання виробу приймальна комісія оформлює актом додаток Б та протоколом додаток В які як правило повинні бути підписані обліковим складом комісії. 2.3.13Акт вважається дійсним якщо його підписали без зауважень не менше 2/3 фактичного складу комісії включаючи представників замовника основного споживача органів нагляду за безпекою охороною здоров'я і навколишнього середовища та інших членів комісії з пріоритетним за діючим законодавством або нормативними актами правом вирішування питань які входять до їх компетенції. При розходженнях члени комісії які не згодні з рішенням записаним у акті та протоколі підписують їх з поміткою "З окремою точкою зору" і оформлюють письмово свою окрему точку зору. Окремі точки зору мають бути прикладені до акту і являють собою його невід'ємну частину. 2.3.14          Затверджує акт приймальної комісії її голова. Затвердження акту є дозволом до виробництва використання - для одиничної продукції у цілому а також її складових частин - при самостійній постановці. 2.4 На стадії виробництва продукції здійснюються такі види випробувань: а     кваліфікаційні; б     приймально-здавальні; в     періодичні; г типові; д     сертифікаційні. 2.5             Кваліфікаційні випробування - контрольні випробування установочної серії або першої промислової партії які здійснюються з метою оцінки готовності підприємства до випуску продукції даного типу у заданому обсязі. 2.5.1        Кваліфікаційні випробування здійснюються у таких випадках: а для оцінки готовності підприємства до випуску серійної продукції якщо виготовлювач дослідних зразків та серійної продукції різні; б при постановці продукції на виробництво по ліцензіях; в при постановці на виробництво продукції освоєної на іншому підприємстві. В інших випадках необхідність проведення кваліфікаційних випробувань установлює приймальна комісія. 1.5.2  Цьому виду випробувань підлягають зразки з установочної серії першої промислової партії обсяг якої визначається приймальною комісією а також перші зразки продукції яка випущена по ліцензіях або освоєна на іншому підприємстві. 2.5.2  До складу комісії по здійсненню кваліфікаційних випробувань повинні бути включені представники розробника. ВТК підприємства-виготовлювача служби головного технолога та головного конструктора виготовлювача. Необхідність залучення до комісії замовника спо- живача залежить від. специфіки продукції. 2.5.3  Програму та методику кваліфікаційних випробувань розробляє підприємство -виго товлювач та узгоджує її з підприємством-розробником конструкторської документації на виріб. До цього документа повинні бути включені випробування за тими показниками та характеристиками виробу котрі гарантують його працездатність та технологічне призначення і котрі залежать від стабільності технологічного процесу його виготовлення. Випробування організує та здійснює виготовлювач. 2.5.5За результатами випробувань оформлюють акт в якому відображають: а     відповідність виробу вимогам технічної документації на нього; б     результати контролю технологічного процесу виготовлення виробу; Е рекомендації щодо встановлення за необхідністю контрольних зразків або зразків-еталонів виробів; г     загальну оцінку готовності підприємства до виготовлення виробів. Акт підписують учасники випробувань. Затверджує акт керівник підприємства-виготовлювача. 2.5.6               Позитивні результати кваліфікаційних випробувань є основою для запуску серійного виробництва продукції затвердження конструкторської та технологічної документації сталого серійного виробництва з присвоєнням літери у встановленому порядку ГОСТ 2.103-68 . 2.6             Приймально-здавальні випробування - контрольні випробування продукції при прий мальному контролі. 2.6.1  Приймально-здавальні випробування здійснюють для прийняття рішення щодо при датності продукції до поставки чи використання для одиничної . 2.6.2  Випробуванням підлягає кожна виготовлена одиниця продукції або вибірка з партії обсяг якої зазначається у технічних умовах або стандарті на продукцію. 2.6.3                Випробування здійснює служба технічного контролю виготовлювача за участю у встановленому порядку представника замовника. Частина обсягу приймальне-здавальних випробувань може бути виконана службою ВТК виготовлювача при операційному контролі протягом технологічного процесу виготовлення продукції. 2.6.4Під час приймально-здавальних випробувань контролюють значення основних пара метрів і характеристик а також працездатність виробу за його технологічним призначенням. 2.6.5   Порядок та методика випробувань указуються в стандарті технічних умов або у технічних умовах а для продукції одиничного виробництва вони можуть бути встановлені з технічному завданні. 2.6.6   Приймання виробу після приймально-здавальних випробувань фіксується підписом та печаткою штампом ВТК у "Свідоцтві про приймання" паспорта виробу партії виробів . 2.7. Періодичні випробування - контрольні випробування продукції яка виробляється що здійснюються у обсягах і в строки встановлені нормативно-технічною документацією з метою контролю стабільності якості продукції і можливості продовження її випуску. 2.7.1        Періодичні випробування здійснюють з метою: а     періодичного контролю якості продукції; б     контролю стабільності технологічного процесу виготовлення виробу; в             підтвердження можливості продовження виготовлення виробів за діючою докумен тацією та їх приймання; г     підтвердження ефективності застосованих методів при виготовленні виробів. 2.7.2   Періодичні випробування призначені для продукції сталого серійного масового виробництва. При їх здійсненні контролюють показники які залежать від стабільності тех нологічного процесу і не контролюються при приймально-здавальних випробуваннях. 2.7.3   Випробування здійснюються з обсягах і з строки встановлені стандартами технічних умов або технічними умовами виробів. В цих же документах встановлюють кількість виробів які підлягають цьому виду випробувань. 2.7.4   На випробування подаються зразки продукції які пройшли приймально-здавальні випробування. 2.7.5   Випробування здійснює підприємство-виготовлювач із залученням в разі необхід ності розробника та замовника основного споживача . 2.7.6        Результати періодичних випробувань оформлюються протоколом додаток Г . Протокол підписують учасники випробувань. Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача. 2.8 Типові випробування - контрольні випробування продукції яка виробляється що здійснюються з метою оцінки ефективності та доцільності змін що вносяться до конструкції або технологічного процесу. 2.8.1  Типові випробування здійснюють з метою оцінки ефективності запропонованих змін які можуть вплинути на технічні характеристики виробу та його експлуатацію. 2.8.2  Необхідність здійснення типових випробувань встановлюється спільним рішенням виготовлювача та розробника виробу. 2.8.3. На випробування подаються зразки або складові частини продукції яка виробляється до конструкції або технологічного процесу виготовлення яких внесені зміни на основі тимчасових документів ГОСТ 2.503-90 . 2.8.4 Типові випробування здійснює підприємство-виготовлювач за участю розробника та замовника в разі необхідності . Якщо зміни торкаються вимог які відносяться до компетенції органів Держнагляду то участь цих органів у випробуваннях обов'язкова. Типові випробування можуть бути здійснені як порівняльні у ідентичних умовах виробів які виробляються без змін або зі змінами. 2.8.5        Основним документом яким керуються при здійсненні випробувань є програма та методика випробувань. За цим видом випробувань вона повинна містити в собі: а     необхідний обсяг випробувань зі складу приймально-здавальних; б             вимоги щодо кількості одиниць продукції достатньої для правильної оцінки ефектив ності внесених змін; в     необхідні відомості зі складу періодичних випробувань; г             вказівки щодо використання випробовуваних одиниць продукції після здійснення типо вих випробувань. Програму та методику типових випробувань підготовлює підприємство-ініціатор змін. Узгоджує її розробник коли він не є ініціатором змін . 2.8.6                Результати типових випробувань оформлюють протоколом у якому наводяться зна чення показників виробів що контролюються до та після внесення змін додаток Д . Протокол підписують учасники випробувань. Затверджує протокол керівник підприємства-виготовлювача. 2.9             Сертифікаційні випробування - контрольні випробування продукції що здійснюються з метою встановлення відповідності її властивостей національним і або міжнародним нор мативно-технічним документам. 2.9.1    Сертифікаційні випробування здійснюють для визначення відповідності продукції вимогам безпеки та охорони навколишнього середовища а в деяких випадках і важливим показникам якості продукції вимогам нормативно-технічних документів з метою одержання достовірної інформації про взаємовідносини між виготовлювачем та споживачем продукції. 2.9.2    В нормативних документах на сертифіковану продукцію повинні бути подані або виділені особливо технічні вимоги показники які підтверджуються даними сертифікаційних випробувань. 2.9.3    Випробування здійснюються відповідно до порядку встановленому системою Укр- СЕПРО. 2.9.4    Сертифікаційні випробування здійснюються випробувальною лабораторією цент ром акредитованою у системі УкрСЕПРО на право здійснення видів випробувань які перед бачені нормативно-технічною документацією на продукцію. 2.10        Допускається поєднувати такі категорії випробувань: а     попередні з приймальними; б     приймальні з приймально-здавальними - для продукції одиничного виробництва; в            приймальні з кваліфікаційними - при випробуваннях головних або дослідних зразків з підготовленим технологічним процесом для серійного виробництва на цьому етапі; г     періодичні з типовими - при згоді замовника основного споживача ; д     сертифікаційні з приймальними або періодичними. 2.10.1 Мета суміщення випробувань - економія засобів та часу. Суміщені випробування повинні забезпечити сукупність усіх перевірок передбачених для окремих категорій випробувань. За результатами суміщених випробувань як правило оформлюють загальний документ віднесений до першої з вказаних категорій випробувань. У необхідних випадках оформлюють окремі документи по кожній категорії випробувань. 3    МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 3.1  Метрологічне забезпечення - встановлення та застосування наукових технічних та організаційних основ правил норм спрямованих на досягнення єдності та необхідної точності вимірювань. 3.2  Основою метрологічного забезпечення випробувань є: а             державні та робочі еталони зразкові засоби вимірювань та стандартні зразки необхідні для забезпечення однаковості спеціальних засобів які застосовуються для вимірювання характеристик об'єктів випробувань контролю умов випробувань та атестації випро бувального обладнання; б методи та засоби вивіру засобів вимірювань та контролю; в             державний нагляд та відомчий контроль за станом та застосуванням засобів вимірювань та контролю; г             державний нагляд та відомчий контроль за атестацією випробувального обладнання атестацією випробувальних організацій та підрозділів. 3.3  Засоби випробувань та вимірювань повинні мати або атестати або свідоцтва про перевірку чи клеймо. 3.4  Заміна закладених у програму та методику засобів випробувань та вимірювань допус кається на інші які мають характеристики точності не нижчі. 4    ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ 4.1             Незіставленість і недостовірність результатів випробувань викликається неоднаковими засобами обробки та оцінки даних випробувань. Тому важливими факторами забезпечення однаковості звіту по випробуванням є уніфікація та стандартизація засобів подання даних випробувань їх обробки та оформлення результатів. 4.2     Подання даних випробувань. 4.2.1 Дані випробувань повинні містити: а дату проведення тривалість місце та умови випробувань; б     прізвища посади та розподіл обов'язків учасників випробувань; в     значення даних випробувань та показники їх точності. 4.3     Обробка даних випробувань 4.3.1 Обробку даних випробувань виконують за діючою нормативно-технічною документацією на продукцію або за програмою та методикою випробувань. 4.4     Оформлення результатів випробувань. 4.4.1  Результати випробувань оформлюються у кожному конкретному випадку актом чи протоколом або тим і другим за формами наведеними у додатках А Б В Г Д. 4.4.2  У акті та протоколі має бути подано висновок щодо випробовуваної продукції на предмет відповідності невідповідності її показників вимогам нормативно-технічної докумен тації для прийняття рішення щодо її виробництва застосування - для одиничної . 4.4.3  Дані випробувань можуть бути подані у вигляді запису на будь-якому носії інформації який гарантує зберігання протягом заданого часу. 5    ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИПРОБУВАНЬ 5.1 При здійсненні випробувань необхідно додержуватись вимог безпеки викладених у програмі і методиці випробувань та експлуатаційній документації на вироби а також в залежності від виду продукції вимог стандартів системи безпеки праці: ГОСТ 12.2.011-75 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.3.033-84.  ДОДАТОК А рекомендований ЗАТВЕРДЖУЮ посада керівника та назва організації особистий підпис       розшифровка підпису дата ПРОТОКОЛ попередніх випробувань Комісія з попередніх випробувань у складі Голови прізвище ініціали посада організація та членів комісії: 1. прізвише ініціали посада організація 2. прізеишце ініціали посада організація призначена наказом по назва підприємства № від здійснила попередні випробування позначення та назва дослідного або експериментального зразка відповідно до програми та методики випробувань позначення та назва документа у період з по Б результаті попередніх випробувань комісія встановила такі дані Розділ 1. Результати перевірки відповідності складу та комплектності зразка виробу технічній документації. Розділ 2. Дані та результати попередніх випробувань зразків згідно з програмою та методикою випробувань. Розділ 3. Загальна оцінка показників якості зразка за результатами попередніх випробувань тавідповідність вимогам ТЗ. Розділ 4. Додаткові дані. Розділ 5. Висновки та пропозиції. Голова комісії особистії підпис       розшифровкв підпису Члени комісії особистий підпис        розшифровкв підпису   ДОДАТОК Б обов'язковий ЗАТВЕРДЖУЮ Голова комісії {посада та назва організації особистий підпис     розшифровка підпису} дата АКТ № приймальної комісії Приймальна комісія призначена наказом назва організації ВІД № розглянула зразок партію експериментальний дослідний головний продукції назва та позначення технічну документацію подані назва організації-розробника та результати приймальних випробувань здійснених назва організації яка здійснила випробування Вважає: 1.Розроблена продукція відповідає не відповідає умовам технічного завдання стандартів та ін.   2.Основні показники продукції відповідають рівню закордонних вітчизняних зразків вимогам ринку вимогам конкретних умов використання Рекомендує: 1.                                                                                                                                                     Продукцію          до виробництва пробної реалізації передачі замовнику доробки та повторного подання не виробляти та in.J 2.                                                                                                                                                    Документи         технічні умови або документ який їх замінює до затвердження експлуатаційна та ремонтна документація та ін. 3.                                                                                                                                                    Зразок-еталон    затвердити подати на затвердження з установочної серії не виготовляти 4.                                                                                                                                                     Установочну серію       виготовляти не виготовляти обсяг 5. Виявлені недоліки продукції* усунути Додатки. Протокол приймальних випробувань від додається і є невід'ємною частиною приймального акту. Члени комісії посада організація особистий підпис розшифровка підпису Недоліки продукції можуть бути викладені в окремому документіта прикладені до акта. ДОДАТОК В рекомендований ПРОТОКОЛ приймальних випробувань перевірок дослідного зразка дослідної партії Приймальна комісія у складі Голови прізвище ініціали посада організація та членів комісії; 1.                                                                                                                            . прізвище ініціали посада організація 2. прізвище ініціали посада організація призначена наказом по назва організації № від здійснила приймальні випробування перевірки назва та умовне позначення продукції позначення продукції відповідно до основного документа відповідно до програми та методики випробувань назва та позначення документа у період з по В результаті приймальних випробувань комісія встановила такі дані. Розділ 1. Результати перевірки відповідності складу та комплектності продукції технічній документації. Розділ 2. Дані та результати випробувань перевірок продукції згідно з програмою та меодикою випробувань. Розділ 3. Загальна оцінка показників якості продукції за результатами випробувань перевірок та відповідності вимогам технічного завдання; результати оцінки рівня якості продукції. Розділ 4. Результати перевірки відповідності технічній документації випробовуваної що перевіряється продукції. Розділ 5. Додаткові дані. Голова комісії особистий підпис           розшифровка підпису Члени комісії особистий підпис   розшифровка підпису   ДОДАТОК Г рекомендований ЗАТВЕРДЖУЮ посада керівника та назва організації особистий підпис    розшифровка підпису дата ПРОТОКОЛ періодичних випробувань перевірок продукції На періодичні випробування перевірки поданий назва виробу виготовлений назва або умовне позначення підприємства-виготовлювача} Комісія у складі Голови прізвище ініціали посада організація} та членів комісії: прізвище ініціали посада організація}            прізвище ініціали посада організація призначена наказом по назва організації № від здійснила періодичні випробування перевірки назва продукції відповідне до І позначення документа у період з по . В результаті випробувань перевірок комісія встановила такі дані Розділ 1. Результати перевірки відповідності складу та комплектності продукції технічній доку ментації. Розділ 2. Дані та результати випробувань перевірок продукції згідно з позначення ГОСТ ТУта інших документів Розділ 3. Дані та результати перевірки якості технологічного процесу виготовлення продукції та оснащеності виробництва. Розділ 4. Загальна оцінка якості продукції технологічного процесу. Розділ 5. Висновки та пропозиції. Додатки. Голова комісії особистий підпис          розшифровке підпису Члени комісії особистий підпис          розшифровка підпису ДОДАТОК Д рекомендований ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник організації особистий підпис розшифровка підпису дата ПРОТОКОЛ типових випробувань назва та позначення продукції Комісія у складі Голови прізвище ініціали посада організація та членів комісії: 1. прізвище ініціали посада організація 2. прізвище ініціали посада організація у відповідності назва та позначення документа за яким здійснюють випробування здійснила випробування контроль продукції в яку були внесені такі зміни скорочений зміст внесених змін В результаті випробувань контролю встановлено. 1.  Скорочений опис результатів випробувань по всіх пунктах змін. 2.  Відповідність продукції вимогам норматизно-технічного документа на продукцію. 3.  Оцінка ефективності та доцільності внесення змін до продукції. Комісія рекомендує: внесення змін у нормативно-технічну документацію використання перевірених рішень додаткові випробування в експлуатаційних умовах Голова комісії особистий підпис           розшнфровкз підпису Члени комісії особистій підпис          розшифровкапідпису