ДБН В.2.8-6-96

ДБН В.2.8-6-96 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ   Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент   Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових   ДБН В.2.8-6-96 Вводяться вперше   РОЗРОБЛЕНІ ВНЕСЕНI Науково-виробничою фірмою "Надійність" м. Львів Управлінням будівельної індустрії механізації та виробничої кооперації в будівництві Держкоммістобудування України ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Головним управлінням науково-технічного забезпечення в будівництві Держкоммістобудування України ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держкоммістобудування України від 3 квітня 1996 року № 49 та введені в дію з 1 вересня 1996 року   ЗМІСТ 1    Загальні положення 2    Система ТО та ремонтів 3    Крани-представники 4    Класифікація періодів експлуатації 5    Структура видів ТО і ремонтів 6    Перелік робіт ТО та ремонтів    7    Норми трудозатрат видів обслуговування і ремонтів    8    Склад бригад шо виконануготь ТО планові і непланові ремонти 9    Оцінка технічного стану кранів в період близький або який перевищуює строки амортизації 10 Вивід кранів з експлуатації ДОДАТОК 1    Класифікація кранів структура видів ТО та ремонтів ДОДАТОК 2    Перелік робіт ТО і ремонтів ДОДАТОК З    Обсяг і методика діагностування   Ці норми встановлюють основи організації технічних обслуговувань ТО і ремонтів стріловії самохідних кранів* обсяг і перелік робіт періодичність їх проведення трудозатрат коригуванн кількісних показників за видами технічних обслуговувань та ремонтів в залежності від типорозміру конструкції умов і періоду експлуатації кранів. Нормативний документ розроблений на основі досліджень фактично досягнутих показників надій ності цього типу кранів в реальних умовах експлуатації їм слід користуватись з урахуванням положен таких документів: а   ДБН В.2.8-3-1995 "Технічна експлуатація будівельних машин"; б   експлуатаційно-ремонтна документація заводів-виготовлювачів кранів; в   вимог до технічного стану кранів і безпечної експлуатації шо встановлені "Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" Держнаглядохоронпраці України. Вимоги цих норм обов'язкові для всіх власників кранів незалежно від форм власності та відомче належності якщо вони не суперечать експлуатаційній чи ремонтній документації заводу-виробника.   1   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1В процесі експлуатації цього типу кранів на старіння зношення деталей збірних одиниць і кран в цілому діють багато факторів як при роботі кранової установки так і при транспортуванні крана. 1.2 Враховуючи що в окремих випадках наслідками пошкоджень і відказів кранів є загроза безпечній експлуатації система технічного обслуговування та ремонту кранів здійснюється шляхом розроблення планів підготовлення та проведення відповідних видів технічного обслуговування та ремонту для конкретних умов експлуатації кранів. 1.3 Структура системи містить два види основних впливів: технічне обслуговування ТО і поточні ремонти ПР кранів. 1.4  Технічні обслуговування призначені для забезпечення безпечності підтримання і збереження працездатності кранів в процесі експлуатації. 1.4.1 Операції ТО проводяться з попереднім контролем. Основним методом виконання контрольних робіт є діагностика яка призначена для визначення технічного стану крана його складальних одиниць деталей без розбирання. 1.4.2 Діагностика є одним із основних технологічних елементів ТО при визначенні справжньої потреби в проведенні ТО і при необхідності коригування відповідних обсягів робіт ТО. Крім того діагностика визначає потребу виконання ремонту і його обсяг. 1.5  Поточні ремонти кранів проводяться з метою відновлення їх працездатності шляхом проведення відповідного обсягу робіт. Перелік робіт наведений в габл Д.2.6. 1.6   Після  відпрацювання ресурсу крана строку амортизації спеціалізованою організацією  про-водиться перевірка технічного стану крана із встановленням можливості його подальшої експлуатації Якщо технічний стан дозволяє експлуатацію крана то спеціалізована організація   при необхідності повинна видати рекомендації для коригування структури номенклатури обсягів робіт ТО і ремонтів.   *    Далі в тексті "крани". 1.7       Перевірку технічного стану кранів що експлуатуються поза строком амортизації спеціалізована організація повинна виконувати при наявності дозволу-ліцензії Територіального управління Держнагля- дохоронпраці. 1.8       Відповідальність за безпечну експлуатацію кранів поза строком амортизації без виконання робіт згідно з п.1.6 несуть власники кранів. 1.9       Заводи-виготовлювачі і Головна організація по конструюванню кранів розсиланням інформа ційних листів  своєчасно інформують  власників  кранів  про  необхідність та  методи усунення  ними виявлених дефектів конструювання та виготовлення   а також типових порушень умов експлуатації наслідками яких є поломки аварії тощо. 2   СИСТЕМА ТО ТА РЕМОНТІВ 2.1         Для підтримання кранів в технічно справному стані в експлуатації використовується система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту система ППР . яка являє собою комплекс  організаційно-технічних  заходів    що   мають  попереджувальний  характер   і   направлені   па відновлення   номінальних  значень  параметрів  технічного   стану    зменшення   зношення    витрат  на експлуатацію та забезпечення безпечної експлуатації. 2.2         Для планування раціональної системи ППР кранів і потужності служб технічної експлуатації власників кранів облік напрацювання ведеться в мотогодинах. При відсутності лічильників мотогодин на кранах напрацювання визначається за даними обліку нарядного часу скоригованного коефіцієнтом Км. Значення коефіцієнтів наведені в табл. Д. 1.4. 2.3         Раціональна система ППР - це структура періодичності видів ТО і ремонтів перелік робіт трудомісткість які максимально наближені до фактично досягнутих показників надійності деталей складальних одиниць та крана в цілому. 3   КРАНИ-ПРЕДСТАВНИКИ 3.1 Крани-представники визначені в залежності від конструкції крана автомобільні на спецшасі пневмоколісні гусеничні роду приводу механічні дизельелектричні гідравлічні для восьми типорозмірів за вантажопідйомністю т 4: 6.3; 10; 16; 25; 40; 63; 100 з врахуванням їх найбільшого поширення в даний час і перспективи подальшого випуску. Крани-представники наведені в табл. Д.1.1. 4   КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРІОДІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Експлуатація кранів підрозділяється на 3 періоди в залежності від величини напрацювання: I       період припрацювання II           строк амортизації III  за строком амортизації. Періоди експлуатації за типорозмірами кранів наведені в табл. Д.1.2. 5  СТРУКТУРА ВИДІВ ТО І РЕМОНТІВ 5.1 Схема системи ППР для кранів всіх типорозмірів подана на рисунку 5.1. Структура видів ТО та ремонтів їх періодичність наведені в табл. Д. 1.3 Д. 1.5. Рисунок 5.1 5.2  В залежності від періодичності трудомісткості та обсягу робіт для даних кранів встановлені такі види технічного обслуговування: а   щозмінне технічне обслуговування ЩО ; б періодичні технічні обслуговування ТО-1 ТО-2 ТО-3 ; в   сезонне технічне обслуговування СО . 5.3   Щозмінне обслуговування виконується перед початком   на протязі або  після робочої зміни машиністом крана і повинно забезпечити працездатність крана на протязі всієї робочої зміни. Перелік робіт наведено в табл. Д.2.1. 5.4Технічне обслуговування ТО-1 виконується як правило в кінці робочого тижня при необхідності - на початку тижня машиністом крана І повинно забезпечити працездатність крана на протязі тижня. ТО-1 включає роботи які повинні виконуватись не рідше одного разу на тиждень. Перелік робіт наведено в табл. Д.2.2. 5.5      Технічне обслуговування ТО-2 і ТО-3 виконується згідно з планом спеціалізованою бригадою при участі або без участі машиніста крана після відповідного напрацювання. Обслуговування виконується з метою зменшення швидкості зношення деталей І складальних одиниць усунення виявлених пошкоджень відказів. Перелік робіт наведено в табл. Д.2.3 Д.2.4. 5.6      Сезонне технічне обслуговування виконується два рази на рік при підготовці крана до використан ня в період наступного сезону весняно-літнього або осінньо-зимового . До складу робіт обслуговування входять роботи у відповідності з наступаючим періодом експлуатації. Сезонне технічне обслуговування поєднується з проведенням чергового періодичного технічного обслуговування. Перелік робіт наведено в табл. Д.2.5. 5.7Планові ремонти номерні: ПР-1; ПР-2; ПР-3; ПР-4; ПР-5 і плануються через однакові величини напрацювань. Обсяг виконуваних робіт формується технічним станом визначеним попереднім ТО а також результатами діагностування в процесі ремонту. 5.8       Періодичність ТО і поточних ремонтів коригується з врахуванням видів робіт періоду і умов експлуатації. Коефіцієнти коригування наведено в табл. Д.1.7. 5.9       Під час експлуатації кранів з період між плановими ТО і ремонтами можливі відкази і передчасні пошкодження які усуваються ремонтними службами власника крана за рахунок непередбачених витрат. Кількість таких відказів може бути спрогнозована користуючись залежністю: де    ti    значення інтервалу між відказами мотогодини; n    - кількість відказів. В таблиці Д.1.6 наведені опосередковані дані напрацювання на відказ. 5.10Ремонти і ТО кранів які знаходяться в експлуатації в організаціях підприємствах де не створені відповідні умови повинні виконуватись спеціалізованою організацією. 6   ПЕРЕЛІК РОБІТ ТО ТА РЕМОНТІВ 6.1   Відповідно до спеціалізації роботи розподіляються за конструктивними частинами крана на: метало конструкціях механізмах гідрообладнанню електрообладнанню приладах безпеки і шасі. 6.2  Перелік робіт ТО і ремонтів наведено в додатку 2. Цей перелік може бути скоригований власником крана в залежності від результатів діагностування. 7   НОРМИ ТРУДОЗАТРАТ ВИДІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТІВ Згідно розробленої структури ТО і ремонтів кранів визначені переліки відповідних робіт. Нормативні значення трудомісткості цих робіт залежать від типорозмірів і наведені в таблиці Д.1.8. 8   СКЛАД БРИГАД ЩО ВИКОНУЮТЬ ТО ПЛАНОВІ І НЕПЛАНОВІ РЕМОНТИ 5.1      ТО і ремонти кранів виконуються спеціалізованими бригадами бригади ТО ПР HP відновлення складальних одиниць в майстернях . 5.2      3 метою зручності керування бригади які виконують однорідні технологічні роботи ТО і ремонтів можуть об'єднуватися: а   технічне обслуговування об'єднує бригади ТО і діагностування; б   планові поточні ремонти об'єднує бригади в залежності від видів робіт; в   непланові ремонти виконуються бригадами в склад яких включаються спеціалісти зі служб технічного обслуговування і планових поточних ремонтів. Кількість людей і їх спеціалізація залежить від складності і характеру відказу; г   ремонтні дільниці об'єднують бригади зайняті відновленням оборотних фондів складальних одиниць і деталей. 8.3      Питома трудомісткість всіх видів обслуговування і ремонтів за типорозмірами кранів наведені в табл. Д.1.9. 8.4  В табл. Д. 1.10 наведені питома вага трудозатрат ТО планових і непланових ремонтів у відповідності з видами робіт і типорозмірами кранів. 9   ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КРАНІВ В ПЕРІОД БЛИЗЬКИЙ АБО ЯКИЙ ПЕРЕВИЩУЮЧЄ СТРОКИ АМОРТИЗАЦІЇ 9.1        За межею строку амортизації кранів знаходиться відносно велика доля залишкового ресурсу табл. Д.1.2 але в цей період експлуатація кранів супроводжується відказом окремих деталей та складальних одиниць з ознаками граничного стану. 9.2        Оцінка технічного стану крана в цей період з елементами прогнозу проводиться спеціалізованою організацією згідно з нормативно-методичними документами рекомендованими І узгодженими Держнаг- лядохоронпраці України: а   "Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"; б "Крани вантажопідіймальні. Експертне обстеження. Оцінка технічного стану". РД 001.00.95. 10 ВИВІД КРАНІВ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 10.1       Вивід крана з експлуатації проводиться при наявності пошкоджень і відказів шо є неремонтно- придатними або економічно недоцільними або пов'янані з загрозою порушення безпеки. 10.2       Рішення про вивід з експлуатації кранів через моральне старіння або економічну недоцільність ремонту приймає власник крана. 10.3       Рішення про вивід крана з експлуатації достроково через загрозу порушення безпечної експлуа тації приймає Держнаглядохоронпраці Головна організація і спеціалізовані організації.  Додаток 1 КЛАСИФІКАЦІЯ КРАНІВ СТРУКТУРА ВИДІВ ТО ТА РЕМОНТІВ Класифікація кранів-представників за типорозміром родом приводу і видом конструкції Таблиця Д.1.1 Періоди експлуатації крана в залежності від типу і вантажопідіймальності Таблиця Д.1.2 Структура видів ТО та ремонтів і їх періодичність Таблиця Д.1.3 Значення коефіцієнтів внутрізмінного використання кранів в залежності від вантажопідіймальності Км Таблиця Д 1.4 Періодичність проведення планових ремонтів кранів в залежності від типу мотогодини Таблиця Д.1.5   Автомобільні На спецшасі На пнєвмоколісному ходу Гусеничні 1500 2000 1500 1500 Напрацювання на відказ в залежності від вантажопідіймальності кранів мотогодини Таблиця Д.1.6 Коефіцієнти коригування періодичності видів ТО і ремонтів Таблиця Д.1.7 * Кр Кд Кп відповідно коефіцієнти умов експлуатації крана Кр Кд . періоду експлуатації Кп . Показники трудомісткості Таблиця Д.1.8 Питома трудомісткість всіх видів обслуговування і ремонтів за типорозмірами кранів Таблиця Д.1.9 Питома вага трудозатрат ТО планових і непланових ремонтів за видами робіт і типорозмірами кранів Таблиця Д.1.10   Додаток 2 довідковий ПЕРЕЛІК РОБІТ ТО І РЕМОНТІВ Перелік робіт щозмінного технічного обслуговування ЩО Таблиця Д.2.1   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 1 Загальним оглядом перевірити стан зеркал заднього виду шин і ресор а також дію замків дверей кабіни Згідно з інструкцією ТО шасі 2 Перевірити стан шарнірів рульових тяг і гідропідси-лювача шплінтування шарнірних з'єднань Те саме 3 Перевірити герметичність гідросистеми підсилювача рульового керування пневмосистеми шасі систем охолодження живлення і змащування двигуна -"- 4 Перевірити дію контрольних приладів приладів освітлення і сигналізації склоочищувача і обмивача вітрових стекол -"- 5 Перевірити рівень охолоджуючої рідини в системі охолодження двигуна -"- 6 Перевірити стан всіх канатів їх запасовку. Усунути несправність Пошкодження і зношення канатів вище норм що встановлені "Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" не допускаються 7 В холодну пору року перевірити наявність палива в баку обігрівача кабіни. При необхідності дозаправити Бак повинен бути заповнений паливом 8 Перевірити дії важелів і педалей керування крановими механізмами Важелі і педалі повинні пересуватися плавно без заїдання і вертатись у вихідне положення під дією пружин 9 Перевірити герметичність з'єднання паливопроводів і гідросистеми. При необхідності усунути підтікання палива І робочої рідини Підтікання палива масла гідросистеми охолоджуючої рідини не допускається   10 Перевірити зовнішнім оглядом і обстукуванням надійність кріплення вантажних лебідок і стан металоконструкцій рам балок опори стріли Металоконструкції не повинні мати пошкоджень і тріщин. Механізми повинні бути надійно закріплені 11 Перевірити зовнішнім оглядом стан канатних блоків Тріщини і обломи реборд не допускаються 12 Перевірити справність і дію звукової і світлової сигналізації контрольно-вимірних приладів та приладів освітлення і склоочищувача вмикання відповідних вимикачів і перемикачів. Усунути несправність Лампи повинні горіти повним світлом. Сигнал має бути виразно чути при роботі всіх механізмів. Стрілки приладів і щітки склоочищувачів повинні переміщуватись Продовження таблиці Д.2.1   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 13    Перевірити дію кінцевих вимикачів натисканням на   рухому систему вимикача вручну Хід рухомої системи повинен бути плавним спрацювання контактів чітким 14    Перевірити зовнішнім оглядом надійність кріплення і стан електрообладнання Електрообладнання не повинно мати зовнішніх пошкоджень. Пошкодження ізоляції не допускається 15    Перевірити зовнішнім оглядом через основу стріли положення на блоках і натяг канатів телескопуван-ня стріли Канати повинні знаходитися в рівчаках блоків. Провисання канатів не допускається 16    В зимову пору року перед початком роботи у випадку утворення льоду на вихідній шестерні механізму повороту і вінці опорно- поворотного пристрою необхідно очистити лід їдо утворився Находження льоду в зубчатому зачеплені не допускається 17    Очистити поворотну частину і стрілове обладнання від пилу бруду та оглянути Попадання води і масла на електропроводку та електрообладнання не допускається 18    Після закінчення зміни провести щозмінне обслуговування шасі згідно з інструкцією по експлуатації шасі Примітки Роботи пп.6 11 13 15 направлені на попередження відмов з загрозою порушення безпеки. Обсяг робіт по діагностуванні при ЩО наведений в табл. Д.3.1. Перелік робіт технічного обслуговування ТО-1 Таблиця Д.2.2   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 1 Провести роботи щозмінного технічного обслуговування 2 Шасі 2.1 Перевірити відсутність підтікання мастила з коробки переміни швидкості розподільної коробки передачі приводних мостів кутової рулевої передачі Згідно з інструкцією ТО шасі 2 2 Перевірити блокування опор від самовисування Те саме 2.3 Перевірити дію системи керування зчеплення і зазор важеля зчеплення -"- 2.4 Перевірити стан живлення вимірювальних приладів -"- 2.5 Встановити коробку передач в положення холостого ходу. Запустити двигун при натиснутій педалі зчеплення перевірити правильність його роботи на всіх обертах -"- 2.6 Перевірити систему керування: величину зазору на рулевому колесі технічний стан важелів рукояток шарнірів -"- Продовження таблиці Д.2.2   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги   1 2 2.7 Перевірити дію ручної аварійної зупинки двигуна Згідно з інструкцією ТО шасі 3 Металоконструкції 3.1 Перевірити блоки і канатні поліспасти телескопу-вання стріли Спрацювання рівчака блока більше 40 % первинного радіуса рівчака не допускається 3.2 Перевірити пояси і розкоси подовжувача стріли гуська Механічних пошкоджень і тріщин не повинно бути 3.3 Перевірити кріплення опорно-поворотного пристрою. При послаблені затяжки підтягнути гайки Момент затяжки повинен бути вибраний згідно з РДН 001.00-95 5.4 Підчистити і змазати блоки та канати   4 Механізми 4.1 Очистити механізми   4.2 Перевірити дії гальм кранових механізмів і телеско-пування стріли. При необхідності провести регулювання Забезпечення необхідного моменту гальмування проводиться регулюванням стиснення пружин 4.3 Перевірити кріплення вантажного канату в барабані лебідки і гаковій обоймі Канати повинні бути правильно вкладені на барабані і гаковій обоймі 5 Електрообладнання і прилади безпеки 5.1 Перевірити стан кріплення виводів електроапаратів. При необхідності підтягнути гайки Контакти мають бути щільно затягнуті 5.2   Перевірити цілісність ізоляції електричних ланцюгів крана Пошкодження ізоляції не допускається 5.3 Підчистити контакти електроапаратів і обмежувачів   5.4 Перевірити роботу приладів безпеки ОВП повинен спрацювати при підійманні вантажу маса якого перевищує номінальну вантажопідіймальність більше ніж на 10 % 6 Гідрообл аднання 6.1 Перевірити стан трубопроводів гідросистеми і їх з'єднання Тріщин і підтікання трубопроводів не повинно бути 6.2 Перевірити наявність робочої рідини в баку гідросистеми. При необхідності долити   6.3 Перевірити кріплення гідроциліндрів   6.4 Перевірити роботу клапанів гідросистеми і при необхідності провести регулювання Регулювання проводити способом зміни натягу пружин клапанів Примітки. 1Роботи по ТО-1 пп. 3.1 3.3 4.3 5 4 6.4 направлені на попередження відмов із загрозою порушення безпеки. 2Роботи ТО-1 пп. 3.4 4.1 5.3 виконуються при необхідності. 3Обсяг робіт по діагностуванні при ТО-1 наведений в табл. Д.З.2. Перелік робіт технічного обслуговування ТО-2 Таблиця Д.2.3   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 1      Провести роботи технічного обслуговування ТО-1   2     Шасі   2.1   Перевірити натяг приводних пас водяного насоса компресора генератора насоса гідро підсилювача при необхідності відрегулювати Згідно з інструкцією по експлуатації шасі 2.2   Підтягнути гайки і болти кріплення кронштейнів і хомутів приймальних труб глушника і допоміжного гальма Те саме 2.3   Перевірити рівень робочої рідини в головному циліндрі приводу вимкнення зчеплення при необхідності долити робочу рідину -"- 2.4   Перевірити рівень мастила в картері роздавальної ко робки в картерах мостів при необхідності долити мастило -"- 2.5   Підтягнути гайки кріплення важелів поворотних кулаків ведучих мостів -"- 2.6   Перевірити кутовий люфт рульового колеса при працюючому двигуні -"- 2.7  Перевірити відсутність люфта в з'єднаннях кульових пальців рулевих тяг і гідропідсилювача при необхідності усунути люфт кульових пальців -"- 2.8   Перевірити рівень мастила в бачку гідропідсилювача і картера рульового механізму при необхідності долити мастило -"- 2.9  Відрегулювати зазори між накладками і гальмовими барабанами колісних гальм -"- 2.10 Підтягнути послаблені гайки кріплення коліс -"- 2.11 Перевірити тиск повітря в шинах -"- 2.12 Перевірити стан шарнірів реактивних штанг підвіски шасі -"- 2.13 Перевірити стан акумуляторних батарей та їх кріплення -"- 3     Металоконструкції   3.1   Провести ретельний зовнішній огляд металоконструкцій рам опор стрілового обладнання Поломки тріщини вм'ятини і пошкодження без усунення не допускаються 3.2   Підтягнути болти кріплення опори поворотної до поворотної рами і шасі. При ослабленні затяжки підтягнути гайки Момент затяжки повинен бути вибраний згідно з РД 001.00-95 Продовження таблиці Д.2.3   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 3.3 Зачистити місця з ліпленою або пошкодженою фарбою заґрунтувати і пофарбувати Непофарбовані поверхні не допускаються 4 Механізми 4.1 Перевірити стан зубчатого вінця і вихідної шестірні механізму повороту Підвищення зношення і поломка зубів вінця або шестірні не допускається 4.2 Перевірити стан зубчатих передач редукторів вантажних лебідок і механізмів повороту Не допускаються тріщини зубів а також зношення зуба по товщині і втомлене викришування поверхні більше 10 % 4.3 Перевірити регулювання гальм лебідок і механізму повороту Забезпечення необхідного моменту гальмування проводиться відповідним стисненням пружин 4.4 Перевірити роботу притискних роликів вантажних лебідок і при необхідності провести регулювання Регулювання притискання роликів проводити при намотаному одному шарі каната на барабані шляхом стиснення пружини на 28±2 мм 4.5 Провести змащування вузлів і агрегатів крана відповідно до карти змащування Наявність мастил у відповідності з картою 4.6 Перевірити і при необхідності відрегулювати зазори між стінками секції стріли і передніми та задніми повзунами Регулювання проводиться подаванням або зняттям регулювальних підкладок і регулюванням різьбових втулок 4.7 Провести регулювання натягу канатної системи те-лескопування стріли Регулювання проводити затягуванням гвинта і гайки моментом 5±0 5 кгс 4.8 Перевірити роботу механізму блокування підвіски стабілізатора Вільне включення 4.9 Перевірити роботу коробки відбору потужності Вільне включення 5 Електрообладнання і прилади безпеки 5.1 Перевірити роботу і настройку кінцевих вимикачів. При необхідності провести регулювання Регулювання проводиться зміненням довжини тяги 5.2 Відчистити контакти електроапаратів від нагару. Перевірити регулювання натиску контактів. При необхідності відрегулювати Зусилля натиску і зазор між контактами повинні відповідати тіхнічній документації 5.3 Відчистити кільця струмоприймача від пороху і перевірити кількість затяжки контактів з'єднання Забруднення кілець і послаблення контактів з'єднань не допускається 6 Гідрообладнання 6.1 Перевірити візуальний сигнал фільтра тонкої очистки. При появі червоного поля необхідно замінити фільтр - 6.2 Провести промивку відстійника фільтра тонкої очистки Не допускається наявність осадку у внутрішній порожнині відстійника фільтра Продовження таблиці Д.2.3   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 6.3 Провести перевірку і при необхідності відрегулювати запобіжні клапани Величина настроювання повинна відповідати інструкції з експлуатації 6.4 Провести перевірку і при необхідності відрегулювати золотники напірні з зворотним клапаном Величина настроювання повинна відповідати інструкції з експлуатації 6.5 Провести перевірку і при необхідності відрегулювати клапани гальмові Необхідно досягнути плавного втягування секції стріли плавного опускання вантажу і стріли 6.6 Провести перевірку фільтрів гальм лебідок і фільтрів масляного бака. Фільтроелементи замінити 6.7 Провести перевірку манометрів Похибка показників не повинна перевищувати допустимої норми для приладів 4 класу 7 Паливоподача  і опалення 7.1 Перевірити регулювання керування подачею палива з кабіни машиніста При натисканні педалі до упору число обер-тів дизеля повинно відповідати інструкції з експлуатації 7.2 В зимову пору перевірити стан обігрівача кабіни Примітки. 1  Роботи ТО-2 пп. 3.1 3.2 4.3 5.1 6.3 6.5 6.7 направлені на попередження відмов з загрозою порушення безпеки 2  Роботи ТО-2 пп. 3 3 4.6 4 7 5.2 5.3 виконуються при необхідності. 3  Обсяг робіт по діагностуванні при ТО-2 наведені в табл. Д.3.3. Перелік робіт технічного обслуговування ТО-3 Таблиця Д.2.4   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 1 Провести роботи технічного обслуговування ТО-2 2 Шасі 2.1 Перевірити надійність кріплення двигуна Підтягнути послаблені болти і гайки Згідно з інструкцією ТО шасі 2.2 Перевірити стан кріплення радіаторів системи охолодження і змащувальні системи Те саме 2.3 Промити фільтри грубої і тонкої очистки палива і замінити фільтруючі елементи -"- 2.4 Замінити мастило в змащувальній системі -"- 2.5 Змастити підшипники водяного насоса -"- 2.6 Змастити шарнір осі педалі подачі палива -"- Продовження таблиці Д.2.4   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 2 7   Перевірити вільний і повний хід педалі вимкнення зчеплення при необхідності відрегулювати Згідно з інструкцією ТО шасі 2.8  Змастити підшипники осі педалі зчеплення і гальма -"- 2.9   Замінити робочу рідину в головному циліндрі вимкнення зчеплення -"- 2.10 Доповнити мастило в точки опор важелів керування роздавальної коробки -"- 2.11 Перевірити відсутність люфта в підшипниках шкворнів поворотних кулаків переднього моста. Люфт усунути -"- 2.12 Перевірити границі спрацювання регулятора тиску повітря -"- 2.13 Перевірити дію стоянкового гальма при необхідності відрегулювати його роботу -"- 2.14 Перевірити надійність кріплення апаратів пневматичного приводу гальма при необхідності підтягнути деталі кріплення -"- 2.15 Перевірити надійність кріплення важелів рульової трапеції і важеля поздовжньої рульової тяги -"- 2.16 Підтягнути гайки болтів кріплення рульового механізму до рами і рульової колонки в кабіні -"- 2.17 Перевірити сходження передніх коліс при необхідності відрегулювати сходження -"- 2.18 Підтягнути гайки стрем'янок ресор -"- 2.19 Перевірити надійність кріплення амортизаторів підвіски і їх кронштейнів. Підтягнути послаблені болти і гайки -"- 2.20 Перевірити ступінь заряженості акумуляторної батареї шляхом заміру густини електроліту -"- 3     Металоконструкції 3.1   Перевірити кріплення лебідки. При необхідності затягнути З'єднання повинні бути затягнуті і застопорені від сам о відкручування 3.2   Перевірити кріплення опорної рами до рами шасі. При необхідності закріпити Те саме 3.3   Перевірити кріплення висувних опор. При необхідності закріпити -"- 3.4   Перевірити кріплення осей стріли. При необхідності закріпити -"- Продовження таблиці Д.2.4     Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги   1 2 4 Механізми 4.1 Відрегулювати коробку відбору потужності Згідно з інструкцією по експлуатації 4.2 Відрегулювати обмежувач скручування канату Те саме 4.3 Відрегулювати приводи керування крановими операціями -"- 5 Електрообладнання і прилади безпеки 5.1 Перевірити кріплення приводу датчика довжини датчика зусилля довжини кута і кута обмежувача вантажопідйомності З'єднання повинні бути затягнуті 6 Гідрообладнання 6.1 Перевірити кріплення карданних валів приводу помп Те саме 6.2 Відрегулювати привод помп Згідно з інструкцією по експлуатації 6.3 Перевірити кріплення приводу помп З'єднання повинні бути затягнуті 6.4 Перевірити кріплення гідроциліндра підіймання стріли Те саме Примітки. 1  Роботи ТО пп. 3.1 3.2 3.3 3.4. 5.1 6.4 направлені на попередження відмов з загрозою порушення безпеки. 2  Роботи ТО пп. 4.1 4.2 4.3. 6.2 виконуються при необхідності. Перелік робіт сезонного технічного обслуговування СО Таблиця Д.2.5   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 1 Підключити масляні радіатори до змащувальної системи двигуна Згідно з інструкцією ТО 2 Зняти і промити піддон блока і сітку забірника масляного насоса. Встановити їх на місце Те саме 3 Відчистити від бруду зовнішню поверхню радіаторів системи охолодження і змащувальної системи -"- 4 Злити з паливних баків по 3-5 л відстою -"- 5 Перевірити надійність кріплення підігрівана двигуна -"- 6 Зняти бачок гідропідсилювача рульового керування промити внутрішню пружину фільтри заливної горловини і зливної магістралі -"- 7 Витягнути і промити сітку фільтрів гальмівних циліндрів -"- Продовження таблиці Д.2.5   Склад робіт і методика їх проведення Технічні вимоги 1 2 8      Зняти водовідділювач розібрати промити продути стиснутим повітрям зібрати і установити на шасі Те саме 9      Змінити робочу рідину в амортизаторах підвіски -"- 10    Злити літні зимові сорти мастил і промити картери редукторів Залити дизельне паливо до рівня заливання мастил дати відстоятись 1 годину після чого попрацювати механізмами в холосту 3 хвилини І злити дизельне паливо 1 1    Замінити мастила у всіх агрегатах і точках на сорти що відповідають сезону Згідно з картою змащування 12    При переході на зимовий період підключити обігрівач кабіни машиніста Згідно з інструкцією по експлуатації обігрівача 13    Виконати роботи по перевірці і підготовці кондиціонера до роботи в літній період експлуатації Відповідно з вказівками інструкції по експлуатації 14    При підготовці до весняно-літнього періоду експлуатації перевірити стан натягу пасів приводу компресора    кондиціонера при необхідності відрегулювати Прогин паса повинен відповідати інструкції з експлуатації 15    При підготовці до осінньо-зимового періоду експлуатації зняти зайві мастила з вантажних канатів блоків і барабана   Перелік робіт планових поточних ремонтів кранів Таблиця Д.2.6   Назва роботи Ймовірність виконання роботи і витрати деталей складальних одиниць * на ремонтні комплекти   ПР-1 ПР-2 ПР-3   і   ПР-4 ПР-5   Періодичність в тис. мотогодин   1 5-2 3-4 4 5-6 6-8 7 5-10 1 2 3 4 5 6 Шасі 1 Заміна шатунно-поршневої групи двигуна 0 30 0 50 0 80 2 Заміна підшипників коробки передач 0 10 0 18 0 28 0 32 3 Заміна шестерень коробки переміни передач 0 05 0 10 0 20          0 28 0 12 4 Заміна накладок зчеплення 0 15 0.2! 0 25 0 29 0 31 Витрати приведені на загальну кількість одноіменних деталей складальних одиниць крана. Продовження таблиці Д.2.6 Продовження таблиці Д.2.6 Продовження таблиці Д.2.6 Перелік можливих робіт непланових ремонтів кранів Таблиця Д.2.7   Збиральна одиниця деталі Признаки пошкодження Ймовірність прояву відказу P t t = 1500 м/год 1 2 3 ШАСІ 1 Двигун головка блока циліндрів прокладка Розрив 0 25 2 Система охолодження радіатор Тріщини 0 14 3 Система живлення двигуна паливна помпа І Поломка   0 22 4 Система охолодження водяна помпа Поломка 0 20 5 Система випуску газів газопровід глушник Перегорання 0 24 6 Трансмісія диск ведений Поломка зношення 0 19 7 Трансмісія коробка передач блок шестерня Поломка зношення 0 12 8 Трансмісія ручне гальмо колодка гальмівна Зношення 0 15 9   Трансмісія ручне гальмо шланг Розрив 0 12 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ   Рама опорна 10 Надрамник Тріщини 0 25 Продовження таблиці Д.2.7 Продовження таблиці Д.2.7   Додаток 3 ОБСЯГ І МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ Обсяг робіт методика і засоби діагностування які застосовують при проведенні ЩО Таблиця Д.3.1 Обсяг робіт методи і засоби діагностування які застосовуються при проведенні ТО-1 Таблиця Д.3.2   Обсяг робіт при діагностуванні Гранична величина Метод Засоби : І      Визначити роботу ОВП обмежувача підіймання І опускання гака та інших приладів безпеки Відключення Підіймання стріли і гака в кінцеве положення Візуально 2     Визначити правильність регулювання покажчиків нахилу в кабіні машиніста і на опорній рамі Відхилення від показників контрольного рівня не більше 20% Порівнювальні виміри при максимально піднятій стрілі і гори-зонтуванням виносними опорами Контрольний рівень 3     Визначити працездатність канатів кріплення канатів зношення гака кріплення гака Згідно з "Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" Огляд. Замір Переносна 10-х лампа лупа лінійка штангенциркуль 4     Визначити працездатність пристрою зупинки двигуна Зупинка Натисканням кнопки в кабіні машиніста Візуально Обсяг робіт методи і засоби діагностування які застосовуються при проведенні ТО-2 Таблиця Д.3.3   Обсяг робіт при діагностуванні Гранична величина Метод Засоби 1 2 3 4 І      Визначити надійність кріплення опорної рами до лонжеронів шасі надрамника опорно-поворотного пристрою до опорної рами і поворотної рами гідроциліндрів виносних опор механізму повороту і лебідок Ослаблення Опробування Ключі гайкові   2      Визначити працездатність ОВП Номінальний вантаж по діаграмі вантажопідіймальності + 10 % на відповідному вильоті Підіймання контрольного вантажу Набір тарованих вантажів Продовження таблиці Д.3.3 Продовження таблиці Д.3.3