ДБН В.2.8-7-96

ДБН В.2.8-7-96 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будiвельна технiка оснастка iнвентар та iнструмент Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва ДБН В.2.8-7-96 Держкоммiстобудування України Київ 1997 РОЗРОБЛЕНІ Орендним проектним конструкторсько-техноло- гiчним iнститутом "Київський Проектбудмеха- нiзацiя" ВНЕСЕНІ Управлiнням будiвельної iндустрiї механi- зацiї та виробничої кооперацiї в будiвницт- вi Держкоммiстобудування України ПІДГОТОВЛЕНІ Головним управлiнням науково-технiчного за- ДО ЗАТВЕРДЖЕНА безпечення в будiвництвi Держкоммiстобуду- вання України ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держкоммiстобудування України вiд 30.08.96 р. 154 та введенi в дiю з 1 сiчня 1997р. ---------------------------- Введені вперше Цi норми встановлюють правила виконання робiт з атестацiї ремонтного виробництва та органiзацiї контролю за якiстю вiдремонтованої продукцiї. Вимоги даних норм обов'язковi для застосування органiзацiями якi виконують ремонти будiвельних машин а також рекомендованi для органiв що здiйснюють технiчний нагляд за атестованим виробництвом незалежно вiд форм власностi та вiдомчої належностi. 1 ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ 1.1 Атестацiя ремонтного виробництва здiйснюється з метою перевiрки технiчних можливостей пiдприємства яке ремонтує будiвельнi машини далi - пiдприємства забезпе- чення стабiльностi випуску продукцiї що вiдповiдає вимогам нормативних документiв якi на неї поширюються а також для пiдготовки пiдприємства до вступу в Систему сертифiкацiї УкрСЕПРО далi - Систему . 1.2 Атестацiя ремонтного виробництва проводиться за iнiцiативою самого пiдприємства територiальними науково- виробничими центрами стандартизацiї та сертифiкацiї iз залученням спецiалiстiв пiдприємства яке атестується та базової або головної органiзацiї з стандартизацiї в межах своєї компетенцiї. 1.3 При вступi пiдприємства до Системи атестацiя ремонтного виробництва проводиться органом з сертифiкацiї даної продукцiї в будiвництвi або за його дорученням органом з сертифiкацiї систем якостi. 1.4 Своїм рiшенням орган з сертифiкацiї продукцiї може визнати результати атестацiї ремонтного виробництва терито- рiальними центрами стандартизацiї метрологiї та сертифiка- цiї при цьому вся вiдповiдальнiсть за випуск продукцiї атестованим пiдприємством залишається за органом з сертифiкацiї. 1.5 Позитивне рiшення з атестацiї ремонтного виробницт- ва пiдтверджує що пiдприємство має необхiдну органiзацiйну структуру та нормативну документацiю i технiчнi засоби що забезпечують ремонт i випуск своєї продукцiї у вiдповiдностi з вимогами Системи. 1.6 Не допускається виконання капiтальних ремонтiв будiвельних машин пiдвiдомчих Державним органам з нагляду а С.2 ДБН В.2.8-7-96 ------------------- також iншої складної будiвельної технiки на пiдприємствах що не пройшли атестацiю ремонтного виробництва та якi не отримали лiцензiю на право проведення цих робiт. 2 ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯКЕ АТЕСТУЄТЬСЯ 2.1 Для атестацiї ремонтного виробництва пiдприємство повинно мати повний комплект нормативної конструкторської та технологiчної документацiї на вироби якi ремонтуються а також документи з органiзацiї виробничого процесу. 2.2 До комплекту документiв на вирiб що ремонтується входять: - робоча конструкторська документацiя пiдприємства- виготовлювача продукцiї; - загальнi технiчнi умови на ремонт якщо вони розроб- ленi на групу однотипових виробiв ; - технiчнi умови на ремонт конкретного виробу; - карти дефектацiї складальних одиниць та деталей: - таблицi зазорiв i натягiв у спряженнях деталей; - ремонтнi креслення; - технологiчнi процеси ремонту вiдповiдальних деталей. 2.3 В документах з органiзацiї виробничого процесу повиннi бути приведенi такi вiдомостi: - органiзацiя контролю якостi за випуском вiдремонтова- ної технiки; - органiзацiя контролю якостi матерiалiв i комплектую- чих виробiв що використовуються; - структура вiдповiдальностi виробничого персоналу за якiсть робiт що виконуються; - перелiк засобiв вимiрювання та випробувального устат- кування якi використовуються при ремонтi а також спосiб їх перiодичної перевiрки та контролю; - порядок реєстрацiї i збереження результатiв контролю та випробувань вiдремонтованої технiки. 2.4 При вступi до Системи пiдприємством повинна бути розроблена iнструкцiя з атестацiї технiчних южливостей у вiдповiдностi з вимогами додатка А КНД 50-006-93 2.5 По узгодженню з органом з сертифiкацiї продукцiї допускається замiна вище указаної iнструкцiї iа розроблену пiдприємством Програму випробувань для атестацiї технiчних можливостей. ДБН В.2.8-7-96 С.3 ------------------- 2.6 Програма випробувань для атестацiї технiчних можли- востей повинна включати: - перелiк показникiв характеристик вiдремонтованої продукцiї що пiдлягають контролю у вiдповiдностi з технiчними умовами на ремонт; - перелiк окремих складальних одиниць та складових час- тин виробу що ремонтується якi пiдлягають промiжно- му контролю та випробуванням; - номiнальнi значення i дозволенi вiдхилення вiд показ- никiв характеристик що контролюються приведених у технiчних умовах на ремонт; - методику контролю та випробувань кожного показника характеристики вiдремонтованого виробу; - перелiк випробувального устаткування пристосувань оснастки засобiв вимiрювання та матерiалiв що вико- ристовуються а також засоби контролю достовiрностi їх показань. Програму випробувань для атестацiї технiчних можливос- тей рекомендується оформляти у виглядi таблицi що має вiд- повiднi графи. 2.7 При випробуваннях з метою пiдтвердження технiчних можливостей допускається застосування засобiв вимiрювання бiльш високого класу нiж тi що передбаченi ремонтною документацiєю. 2.8 У випадку збiльшення номенклатури виробiв що ремонтуються пiдприємство повинно розробити проект повiдом- лення про змiну розширення атестованої технiчної можли- востi виробництва та подати його на затвердження до органу який здiйснює технiчний нагляд або до органу з сертифiкацiї продукцiї. 3 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИПУСКОМ ПРОДУКЦІЇ 3.1 Головною особою у структурi вiдповiдальностi виробничого персоналу за якiсть робiт що виконуються є Головний контролер та його заступник якi призначаються наказом по пiдприємству. Без призначення Головного контро- лера та заступника що виконує функцiї Головного контролера в разi його вiдсутностi атестацiя ремонтного виробництва не виконується. 3.2 Головний контролер та його заступник повиннi мати достатню квалiфiкацiю в технiчному та адмiнiстративному вiдношеннi для здiйснення належного контролю за ремонтним виробництвом i бути незалежними вiд керiвництва пiдприємст- ва. 3.3 У функцiональнi обов'язки Головного контролера вхо- дить наступне: - органiзацiя контролю якостi в ходi технологiчного С.4 ДБН В.2.8-7-96 ------------------- процесу ремонту виробiв включаючи контроль матерiа- лiв та комплектувальних виробiв що застосовуються; - органiзацiя контролю та перевiрки вимiрювального об- ладнання та випробувального устаткування; - перевiрка вiдповiдностi вiдремонтованих виробiв вимо- гам нормативної та ремонтної документацiї; - перевiрка правильностi визначення обсягiв випробувань виробiв що ремонтуються; - контроль затвердження та реєстрацiя документiв на вироби що пройшли випробування пiсля ремонту; - вiдповiдальнiсть за проведення повторних випробувань вiдремонтованих виробiв та усунення виявлених вiдхи- лень. 3.4 При вступi пiдприємства до Системи Головний конт- ролер вiдповiдає перед нею за вiдповiднiсть продукцiї вимогам сертифiкацiї та пiдтверджує що на пiдприємствi здiйснюється достатнiй технiчний нагляд за виконанням заходiв по контролю якостi виробiв що ремонтуються. В цьому випадку Головний контролер отримує додатковi права: право пред'явлення вiдремонтованої продукцiї на сертифiкацiю i право скасування заявки на сертифiкацiю продукцiї що не вiдповiдає вимогам органу з сертифiкацiї а також несе вiдповiдальнiсть за обгрунтованнiсть використання знака або сертифiката вiдповiдностi. 3.5 Для пiдтвердження технiчних можливостей ремонтного виробництва через встановленi iнтервали часу проводяться перiодичнi випробування якi повиннi виконуватись на визначенiй Головним контролером партiї виробiв по узгодженню з органом що здiйснює технiчний нагляд за пiдприємством. 3.6 Партiя що контролюється може складатися з такої кiлькостi виробiв програма випуску яких з ремонту як правило не повинна перевищувати одного тижня. Мiнiмальна кiлькiсть виробiв у партiї що контролюєть- ся не повинна бути менше трьох одиниць. 3.7 При проведеннi перiодичних випробувань партiї що контролюєтся необхiдно враховувати наступне: - технологiчний процес ремонту виробу повинен забезпе- чувати виконання вимог технiчних умов; - контроль якостi в ходi технологiчного процесу ремонту повинен здiйснюватися у визначеному обсязi згiдно з iнструкцiями вiдповiдних пiдроздiлiв пiдприємства узгоджених з Головним контролером; - вироби повиннi ремонтуватись в одних i тих же умовах матерiали процеси устаткування i т.iн. . 3.8 При проведеннi перiодичних випробувань у випадку ДБН В.2.8-7-96 С.5 ------------------- коли вироби партiї що контролюються не задовольняють вимогам хоча б одного з показникiв Головним контролером ставиться питання про зупиння ремонтного виробництва i органiзацiю перевiрки з метою з'ясування причин невiдповiд- ностi. 3.9 Якщо в результатi розслiдування встановлено що невiдповiднiсть або вiдмова обумовлена тiльки помилкою у порядку проведення випробувань чи помилкою технологiчного процесу яка чiтко розпiзнається та яка може бути негайно усунена то ремонтне виробництво повинно бути вiдновлено. 3.10 Якщо причина вiдмови не може бути чiтко визначена або усунена на протязi прийнятного перiоду часу то рiшення про затвердження вiдповiдностi вiдремонтованих виробiв або про атестацiю технiчних можливостей повинно бути переглянуто. 3.11 Про всi випадки вiдмов при проведеннi перiодичних випробувань партiї виробiв що контролюються Головним контролером повинно бути повiдомлено органу з сертифiкацiї продукцiї при вступi пiдприємства до Системи i органу що здiйснює технiчний нагляд за пiдприємством. 3.12 Пiсля усунення причин вiдмов указаних у п. 3.10 рiшення про атестацiю технiчних можливостей або про затвердження вiдповiдностi виробу може бути вiдновлено за спрощеною процедурою. 3.13 За результатами перiодичних випробувань повиннi складатися протоколи в яких вiдзначаються вiдмови розкритi на протязi усiх випробувань на вiдповiднiсть якостi. Цi протоколи повиннi зберiгатися на пiдприємствi не менше двох рокiв. 3.14 Результати випробувань вiдремонтованих виробiв яким привласнюється сертифiкат вiдповiдностi повиннi реєс- труватися у сертифiкацiйному протоколi та нагромаджуватись пiдприємством на протязi строку який встановлено органом з сертифiкацiї. 3.15 В сертифiкацiйному протоколi повиннi бути вказанi результати випробувань на надiйнiсть за строк служби за показниками встановленими технiчними умовами на ремонт а також наведенi такi вiдомостi: - найменування пiдприємств; - найменування та позначення технiчних умов на ремонт виробiв; - найменування та позначення виробiв що ремонтуються; - перiод що охоплений протоколом випробувань; - перелiк випробувань; - заява про достовiрнiсть вiдомостей що внесенi у протокол засвiдчена Головним контролером. С.6 ДБН В.2.8-7-96 ------------------- 4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АТЕСТАЦІЇ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА 4.1 Порядок виконання робiт з атестацiї ремонтного виробництва передбачає виконання таких етапiв: - подання заявки до органу що здiйснює технiчний нагляд за пiдприємством; - попередня оцiнка; - пiдготовка програми та методики атестацiї; - атестацiя технiчних можливостей ремонтного виробницт- ва; - технiчний нагляд за атестованим пiдприємством. 4.2 У випадку коли атестацiя ремонтного виробництва здiйснюється за iнiцiативою пiдприємства воно складає заявку за формою наведеною в додатку 1 i подає до органу що здiйснює технiчний нагляд за ним. 4.3 Орган що здiйснює технiчний нагляд за пiдприємст- вом разом з фахiвцями пiдприємства а також базової чи головної органiзацiї з стандартизацiї виконує перевiрку ремонтного виробництва та документацiї яка вказана в п.п. 2.1 2.2 i 2.3. 4.4 Разом з заявкою на атестацiю ремонтного виробництва подається iнструкцiя з атестацiї технiчних можливостей в двух примiрниках та вiдомостi про ремонтне виробництво згiдно з додатком 2. 4.5 За результатами перевiрки ремонтного виробництва готується попередня оцiнка що включає експертизу вихiдних матерiалiв та висновок про готовнiсть пiдприємства до атестацiї. 4.6 Експертиза вихiдних матерiалiв повинна передбачати: - перевiрку вiдповiдностi продукцiї технiчним умовам на ремонт та iншим нормативним документам якi викорис- товують у процесi ремонту; - перевiрку систем метрологiчного забеспечення; - перевiрку достатностi контрольних операцiй та наяв- ностi необхiдного випробувального устаткування пе- редбаченого технологiчним процесом ремонту; - оцiнку повноти програми випробувань для пiдтвердження технiчних можливостей виробництва що атестується. 4.7 За результатами попередньої оцiнки робиться висно- вок про готовнiсть пiдприємства до атестацiї виробництва та доцiльностi подальших етапiв робiт який пiдписує голова комiсiї експертiв що здiйснює перевiрку пiдприємства. ДБН В.2.8-7-96 С.7 ------------------- У випадку негативного висновку пiдприємство має право на повторну подачу заявки для проведення атестацiї. 4.8 Програма та методика атестацiї розроблюється фахiвцями якi пiдготували попередню оцiнку ремонтного виробництва i повинна включати об'єкти перевiрки а також процедуру перевiрки i правила прийняття рiшень. В програмi та методицi атестацiї допускаються посилання на iнструкцiю з атестацiї технiчних можливостей. 4.9 В результатi перевiрки вiдбувається оцiнка вiдповiдностi iнформацiї приведеної у вихiдних матерiалах фактичному положенню на пiдприємствi а також здiйснюється проведення необхiдних випробувань для атестацiї технiчних можливостей ремонтного виробництва. 4.10 Пiсля проведення усiх перевiрок та необхiдних випробувань в мiсячний строк складається звiт. який повинен включати таку iнформацiю: - вiдомостi про всi вироби що ремонтуються якi вико- ристовувались для пiдтвердження технiчної можливостi виробництва; - таблицю меж пiдтверджених технiчних можливостей; - результати проведених випробувань з аналiзом виявле- них вiдмов та дефектiв; - аналiз результатiв перевiрки та обгрунтованi виснов- ки. Звiт повинен бути пiдписаний усiма фахiвцями якi приймали участь у перевiрцi та затверджений керiвництвом органу що здiйснює технiчний нагляд за пiдприємством. 4.1 1 На основi позитивних висновкiв за результатами перевiрки оформляється атестат ремонтного виробництва або лiцензiя на право виконання даного виду робiт згiдно з додатком 3 та видається пiдприємству пiсля реєстрацiї у реєстрi Системи. Одночасно керiвник органу з сертифiкацiї продукцiї затверджує iнструкцiю з атестацiї технiчних можливостей один екземпляр якої зберiгається в органi з сертифiкацiї а другий передається пiдприємству для виконання. 5 ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА АТЕСТОВАНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ І СТРОК ДІЇ АТЕСТАТА РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА 5.1 Технiчний нагляд за пiдприємством по договору з ним виконують територiальнi наукововиробничi центри стан- дартизацiї або орган з сертифiкацiї продукцiї. Процедура технiчного нагляду за пiдприємством вибира- ється довiльно у вiдповiдностi з методами атестацiї ремонт- ного виробництва. С.8 ДБН В.2.8-7-96 ------------------- 5.2 Строк дiї атестата ремонтного виробництва або лiцензiї встановлюється органом що здiйснює технiчний на- гляд за пiдприємством але не бiльше нiж на три роки. 5.3 Дiя атестата ремонтного виробництва може бути при- зупинена або припинена у таких випадках: - встановлена невiдповiднiсть вiдремонтованих виробiв технiчним умовам або атестованим технiчним можливос- тям ремонтного виробництва; - при внесеннi змiн в технологiчнi процеси ремонту якi можуть знизити рiвень якостi без погодження з органом що здiйснює технiчний нагляд; - при закiнченнi строку дiї атестата технiчних можли- востей i несвоєчасному його подовженнi. 5.4 Для подовження строку дiї атестата ремонтного ви- робництва пiдприємство не пiзнiше нiж за три мiсяцi до закiнчення його дiї направляє заявку до органу який видав атестат. 5.5 Пiсля проведення необхiдної перевiрки та здiйснення пiдприємством заходiв щодо усунення виявлених невiдповiднос- тей орган що здiйснює технiчний нагляд подовжує або поновлює дiю атестата на наступний строк. 5.6 Орган що здiйснює технiчний нагляд за пiдприємст- вом несе вiдповiдальнiсть за забезпечення конфiденцiаль- ностi отриманої iнформацiї. 5.7 При виникненнi розбiжностей що в процесi атестацiї ремонтного виробництва пiдприємство має право в мiсячний строк подати апеляцiю керiвництву органу що здiйснює технiчний нагляд або до ради органу з сертифiкацiї. ДБН В.2.8-7-96 С.9 ------------------- Додаток 1 обов'язковий ЗАЯВКА на проведення атестацiї ремонтного виробництва Пiдприємство найменування пiдприємства поштова адреса код ОКПО просить найменування органу що здiйснює нагляд провести атестацiю ремонтного виробництва найменування та позначення виробiв що ремонтуються яке забезпечує бездефектний випуск виробiв у вiдповiдностi з вимогами найменування та позначення нормативних документiв на ремонт виробiв на протязi строк дiї атестацiї Перелiк необхiдних для атестацiї документiв додається. Пiдприємство зобов'язується сплатити витрати пов'язанi з атестацiєю ремонтного виробництва та видачею необхiдних документiв. Керiвник пiдприємства пiдпис iнiцiали прiзвище М.П. С.10 ДБН В.2.8-7-96 ------------------- Додаток 2 обов'язковий ВІДОМОСТІ ПРО РЕМОНТНЕ ВИРОБНИЦТВО 1. Найменування пiдприємства 2. Перелiк виробiв що ремонтуються та рiчна програма ремонту 3. Наявнiсть технiчної документацiї що забезпечує виконання технологiчного процесу ремонту: - технiчнi умови на ремонт позначення та строк дiї - комплект робочої конструкторської документацiї вiдомостi про наявнiсть повного комплекту на вирiб або на якi складальнi одиницi швидкозношувальнi деталi та т.iн. - комплект технологiчної документацiї вiдомостi про наявнiсть ремонтних креслень маршрутно-операцiйнi технологiї ремонту норм витрат запасних частин i матерiалiв - стандарти пiдприємства методики iнструкцiї що використовуються в ремонтному виробництвi для забезпечення якостi ремонту що вимагається перелiк найменування та позначення 4. Види контролю та випробувань що виконуються для забезпечення потрiбної якостi ремонту а також перiодичнiсть їх проведення наведенi у табл. 1. Таблиця 1 ------------------------------------------------------------ | Види робiт | Пояснення | |----------------------------------------------------------| | 1. Контроль матерiалiв i комплектувальних | | | виробiв що застосовуються | | ------------------------------------------------------------ ДБН В.2.8-7-96 С.11 ------------------- Продовження таблиці 1 ------------------------------------------------------------ | Види робiт | Пояснення | |----------------------------------------------------------| | 2. Контроль перевiрка i випробування за- | | | собiв вимiрювання та випробувального | | | устаткування | | |----------------------------------------------------------| | 3. Проведення перiодичних випробувань | | | включаючи випробування на надійність | | |----------------------------------------------------------| | 4. Технiчний контроль ремонтного вироб- | | | ництва | | |----------------------------------------------------------| | 5. Статистичний метод контролю | | |----------------------------------------------------------| | 6. Контроль технологiчної дисциплiни | | |----------------------------------------------------------| | 7. Приймально-здавальнi випробування | | |----------------------------------------------------------| | 8. Реєстрацiя та аналiз виявлених дефектiв | | ------------------------------------------------------------ Керiвник пiдприємства ---------------------------------- пiдпис iнiцiали прiзвище Головний контролер ---------------------------------- пiдпис iнiцiали прiзвище М.П. С.12 ДБН В.2.8-7-96 ------------------- Додаток 3 обов'язковий ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ ------------------------------------------------------------ АТЕСТАТ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА ЛІЦЕНЗІЯ Зареєстрований в " " 199 р. Дiйсний по " " 199 р. Пiдприємство-одержувач атестату найменування пiдприємства та його адреса Код ОКПО Цей атестат свiдчить що стан виробництва по ремонту найменунанш виробу та його позначення що виконується у вiдповiдностi найменування та позначення нормативних документiв згiдно з якими виконується ремонт забезпечує стабiльнiсть виконання показникiв призначен- ня та якостi передбачених нормативними документами для да- ного виробу. Технiчнi можливостi ремонтного виробництва наведенi в iнструкцiї з атестацiї позначення iнструкцiї або вказiвка про пiдтвердження можливостей пiдприємства Атестат виданий найменування та адреса органу що видав атестат номер його акредитацiї та номер атестата Керiвник органу що видав атестат пiдпис iнiцiали прiзвище М.П. ДБН В.2.8-7-96 С.13 ------------------- ЗМІСТ 1 Загальнi вимоги .........................................1 2 Вимоги до документацiї виробництва яке атестується .....2 3 Органiзацiя контролю за випуском продукцiї ..............3 4 Порядок виконання робiт з атестацiї ремонтного виробництва .............................................6 5 Технiчний нагляд за атестованим пiдприємством i строк дiї атестату ремонтного виробництва .............7 6 Додаток 1 Заявка на проведення атестацiї ремонтного виробництва ...9 7 Додаток 2 Вiдомостi про ремонтне виробництво .....................10 8 Додаток 3 Атестат ремонтного виробництва лiцензiя ..............12