ДСТУ Б В.2.8-8-96

ДСТУ Б В.2.8-8-96 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.8-8-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ==================================== Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ В БУДІВНИЦТВІ Загальні технічні вимоги Держкоммістобудування України Київ 1997 ДСТУ Б В.2.8-8-96 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "Київський Будпроект" 2 ВНЕСЕНО Головним управлінням будівельної науки проектно-вишукувальних робіт державних нормативів та стандартів Держкоммістобудування України Управлінням будівельної індустрії механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Держкоммістобудування України від 30.08.96 р. № 154 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.2.8-8-96 Зміст С. 1 Галузь застосування ........................... 1 2 Нормативні посилання ................... 2 3 Визначення ........................ 4 4 Позначення та скорочення ................ 4 5 Технічні вимоги ...................... 4 5.1 Основні параметри та характеристики 4 5.2 Вимоги до надійності .................. 6 5.3 Вимоги до економного використання матеріалів та енергії ......................... 6 5.4 Вимоги до технічного обслуговування та ремонту ...... 7 5.5 Вимоги стійкості до зовнішніх впливів.. 8 6 Вимоги до безпеки та охорони природи ......... 9 7 Вимоги до транспортування зберігання упаковки та маркування ........................... 11 Додаток А Машини та обладнання для виконання штукатурних робіт .................... 13 Додаток Б Основні параметри штукатурних та штукатурно-змішувальних агрегатів ........ 14 Додаток В Основні параметри штукатурних станцій ......... 15 Додаток Г Основні параметри розчинозмішувачів .......... 16 Додаток Д Основні параметри завантажувальних пристроїв ...... 17 Додаток Ж Основні параметри поршневих розчинонасосів ...... 18 ДСТУ Б В.2.8-8-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві Загальні технічні вимоги Строительная техника оснастка инвентарь и инструмент Машины и оборудование для механизации штукатурных работ в строительстве Общие технические требования Construction technique rigging stock and tools Machines and equipment for mechanisation plasterer works in construction State technical requirements Чинний від 1997-01-01 1 Галузь застосування Цей стандарт поширюється на машини та обладнання що використовуються в будівництві при виконанні штукатурних робіт із застосуванням будівельних розчинів та сухих сумішей. ДСТУ Б В.2.8-8-96 c.2 Даний стандарт встановлює загальні технічні вимоги до конструкції машин та обладнання під час їх проектування виготовлення експлуатації транспортування та зберігання. Вимоги даного стандарту є обов'язковими для підприємств та організацій що діють на території України а також для громадян суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності які розробляють виготовляють та експлуатують вказані машини та обладнання в подальшому за текстом машини . Вимоги даного стандарту поширюються на вироби що розробляються після введення його в дію. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті використані посилання на такі документи: ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационные документы. Технические требования ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы технические требования и обозначения ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации. ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору ГОСТ 9.305-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий. ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.040-79 ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргонометрические требования ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность. ГОСТ 2405-88 Манометры вакуумметры мановакуумметры напоромеры тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия. ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний. ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов. ГОСТ 15150-69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ 18698-79 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия ГОСТ 28013-89 Растворы строительные. Общие технические условия. ДСТУ 2860-94 Надійність в техніці. Терміни та визначення ДБН В.2.8-3-95 Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельної техніки. СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение. ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення по навчанню інструктажу та перевірці знань працівників з питань охорони праці ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.4 3 Визначення 3.1 В цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення. 3.1.1 Питома маса виробу показник матеріаломісткості який характеризує масу уречевлених у виробі матеріалів на одержання одиниці певного корисного ефекту від його використання за призначенням відношення маси виробу до основного показника виробу . 3.1.2 Питома витрата палива енергії або повітря показник який характеризує реальну витрату палива енергії та повітря на одержання корисного ефекту від їх використання за призначенням відношення витрати палива енергії та повітря до основного показника виробу . 3.1.3 Рухомість розчину здатність властивість розчинної суміші приймати форму заповнюваного простору за певний проміжок часу. 4 Позначення та скорочення 4.1 У цьому стандарті використані такі позначення та скорочення: - АШ - агрегат штукатурний для проціджування подавання та нанесення штукатурних розчинів на поверхню; - АШЗ - агрегат штукатурно-змішувальний для приготування проціджування подавання та нанесення штукатурних розчинів на поверхню; - СШ - станція штукатурна для приймання проціджування подавання та нанесення штукатурних розчинів на поверхню; - РН - розчинонасос для перекачування будівельних розчинів. 4.2 Умовні позначення та скорочення що не наведені в цьому розділі встановлюються на розсуд розробника. 5 Технічні вимоги 5.1 Основні параметри та характеристики 5.1.1 Для штукатурних станцій штукатурних та штукатурно-змішувальних агрегатів розчинонасосів діафрагмових поршневих гвинтових та для машин які призначені для приготування та подавання жорстких розчинів повинні визначатися у нормативній та технічній документації такі параметри: - продуктивність подавання м3год м2год.; - робочий тиск МПа кгс/см2 ; - дальність подавання по горизонталі та вертикалі м; - об'єм по завантаженню дм3 крім розчинонасосів ; - маса кг. ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.5 5.1.1.1 Продуктивність подавання для розчинонасоса необхідно визначати при перекачуванні вапняно-піщаного розчину складу 1:3 з крупністю фракцій піску в розчині не більше 5 мм та рухомістю 10 см за ГОСТ 5802. У випадку застосування сухих сумішей продуктивність необхідно визначати при перекачуванні розчинів з цих сумішей з об'ємною масою не нижче 1000 кг/м3; з крупністю фракцій заповнювача не більше 2 5 мм та рухомістю 10 см за ГОСТ 5802 Продуктивність визначається на виході з розчинонасоса. 5.1.1.2 Робочий тиск слід визначати тарованим манометром за ГОСТ 2405. 5.1.1.3 Дальність подавання необхідно визначати на розчинах указаних в 5.1.1.1. 5.1.1.4 Об'єм по завантаженню необхідно визначати на розчинах указаних в 5.1.1.1 шляхом виміру завантажуваного в бункер обсягу розчину рухомістю 4-6 см за ГОСТ 5802. 5.1.1.5 Штукатурні станції повинні виготовлюватись як правило з подвійною продуктивністю ступеневою . 5.1.2 Для розчинозмішувачів повинні встановлюватись в нормативній та технічній документації такі параметри: - продуктивність м3 /год тільки для розчинозмішувачів безперервної дії ; - об'єм по завантаженню дм3 тільки для циклічних розчинозмішувачів ; - час перемішування с тільки для циклічних розчинозмішувачів ; - маса кг. 5.1.2.1 Продуктивність необхідно визначати при приготуванні розчинів з сухих сумішей указаних в 5.1.1.1. 5.1.2.2 Об'єм по завантаженню слід визначати шляхом вимірювання завантажуваного в бункер об'єму вапняно-піщаного розчину складу 1:3 з крупністю фракцій піску в розчині не більше 5 мм та рухомістю 4-6 см за ГОСТ 5802. 5.1.2.3 Час перемішування слід визначати при виготовленні вапняно-піщаного розчину вказаного в 5.1.2.2 рухомістю 10 см за ГОСТ 5802. 5.1.3 Для пристроїв завантажувальних повинні встановлюватись у нормативній та технічній документації такі параметри: - продуктивність м3 /год дм3/ год кг/год; - об'єм по завантаженню м3 дм3 ; - рухомість розчину що видається см; - маса кг. 5.1.3.1 Продуктивність слід визначати при видаванні вапняно-піщаного розчину складу 1:3 з крупністю фракцій піску в розчині не більше 5 мм та рухомістю 10 см за ГОСТ 5802. ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.6 5.1.3.2 Об'єм по завантаженню слід визначати шляхом вимірювання завантажуваного в бункер об'єму розчину з характеристиками вказаними в 5.1.3.1 але рухомістю 4-6 см за ГОСТ 5802. 5.1.4 Для штукатурно-затиральних ручних машин пневматичних та електричних повинні встановлюватись у нормативній та технічній документації такі параметри: - продуктивність експлуатаційна по затиранню м2/ год; - діаметр робочого диску мм; - частота обертання диску с-1; - маса кг. 5.1.4.1 Експлуатаційна продуктивність включає в себе конструктивну продуктивність та втрати продуктивності від технологічних та організаційних перерв в роботі. 5.1.4.2 Частота обертання може вказуватись при холостому ході та під навантаженням а також окремо для кожного затирального диску. 5.2 Вимоги до надійності 5.2.1 Для машин та обладнання що застосовуються для механізації штукатурних робіт в будівництві повинні встановлюватись в нормативних документах такі показники надійності: - повний встановлений строк служби рік; - середній ресурс до першого капітального ремонту год; - середнє напрацювання на відмову год; - питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування та ремонту люд-год/год. 5.2.2 Визначення понять указаних показників надійності за ДСТУ 2860. Контроль за показниками надійності за ГОСТ 27.410. 5.2.3 Критерії відмов та граничних станів машин повинні встановлюватись в стандартах та технічних умовах на конкретні види машин. 5.3 Вимоги до економного використання матеріалів та енергії 5.3.1 В машинах що використовуються для здійснення штукатурних робіт необхідно вказувати такі показники: - питому масу виробу; - питому витрату енергії палива або повітря. 5.3.2 Визначення понять показників економного використання матеріалів та енергії наведені в розділі 3. 5.3.3 Питома маса виробу Мn визначається за формулою: ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.7 де М = Mс + Мзп Mс - маса сухого виробу; Мзп - маса запасних та змінних частин що постачаються з виробом; Р - основний показник виробу за його функціональним призначенням продуктивність витрати тиск і ін. . 5.3.4 Питому витрату палива енергії або повітря Qп визначають за формулою: Qп = де А - витрати палива енергії або повітря за одиницю часу. 5.4 Вимоги до технічного обслуговування та ремонту 5.4.1 Технічне обслуговування та ремонт машин і обладнання для виконання штукатурних робіт повинні відповідати вимогам ДБН В.2.8-3 та даного стандарту. 5.4.2 Машини та обладнання повинні проходити: - щозмінне технічне обслуговування; - періодичне технічне обслуговування через 150 маш.?год роботи; - щомісячне технічне обслуговування. 5.4.3 Щозмінне технічне обслуговування в загальному випадку включає: - зовнішній огляд машин та обладнання з метою виявлення дефектів; - очищення машин та обладнання від залишків розчину; - промивання бункерів сіток змішувальних місткостей розчинонасосів розчинопроводів напірних та перепускних рукавів; - перевірку основних комплектуючих виробів згідно експлуатаційної документації на них. 5.4.4 Періодичне технічне обслуговування крім робіт по щозмінному технічному обслуговуванню в загальному випадку включає: - перевірку стану підшипникових вузлів сальникових прокладок та ін.; - перевірку стану основних вузлів та електродвигунів; - змащування та заміну мастила кінематичних пар. 5.4.5 Щомісячне технічне обслуговування включає в себе роботи по щозмінному та періодичному обслуговуванню а також: - промивання та протирання всього обладнання; - перевірку стану та при необхідності підтягування всіх різьбових з'єднань; - перевірку наявності та заміну мастила кінематичних пар; - перевірку стану електропроводки та заземлюючих пристроїв. ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.8 5.4.6 Сезонне технічне обслуговування включає в себе роботи по щомісячному періодичному та щозмінному обслуговуванню а також: - перевірку надійності роботи на холостому ходу та під навантаженням основних механічних вузлів та електричної частини; - контроль за ступенем зношення підшипникових вузлів; - видалення старого мастила промивання вузлів та деталей і поновлення мастила з підбиранням його відповідно до сезону літнім зимовим ; - відновлення покрить на пофарбованих поверхнях машин та обладнання. 5.4.7 Поточний та капітальний ремонт повинні здійснюватись в строки обумовлені нормативними документами на конкретний вид машин та обладнання. 5.5 Вимоги стійкості до зовнішніх впливів 5.5.1 Зовнішні металеві поверхні машин повинні мати лакофарбувальні покриття не нижче класу V у відповідності з вимогами ГОСТ 9.032. 5.5.2 Група умов експлуатації лакофарбувальних покрить YI або Y2за ГОСТ 9.104. 5.5.3 Підготовка поверхонь під фарбування за ГОСТ 9.402 5.5.4 Колір лакофарбувальних покрить у відповідності з нормативною та технічною документацією на конкретні види виробів. 5.5.5 Покриття металеві та неметалеві повинні задовольняти вимоги ГОСТ 9.301 ГОСТ 9.305. Група умов експлуатації 5 за ГОСТ 9.303 5.5.6 Захист машин з електричними апаратами і електромонтажем від впливу механічних факторів повинен бути указаний в стандартах або технічних умовах на конкретні види машин. 5.6 Перелік машин та обладнання на які поширюються вимоги даного стандарту наведений в додатку А. 5.7 Основні параметри машин які використовуються при виконанні штукатурних робіт повинні відповідати значенням наведеним в додатках Б В Г Д та Ж. 5.8 В залежності від специфіки призначення та конструктивного виконання конкретного виду машин крім параметрів указаних в 5.1 5.2 5.3 та 5.4 і додатках Б В Г Д та Ж можуть бути наведені додаткові параметри та характеристики. 5.9 Машини повинні виготовлюватись у кліматичному виконанні Y категорії розміщення 2 за ГОСТ 15150 для роботи при температурі навколишнього середовища від 0 до 40°С без підігрівання розчину та категорії розміщення 1 для роботи штукатурних станцій при температурі навколишнього середовища від мінус 20°С з підігріванням розчину до температури його не нижче 5°С згідно ГОСТ 28013. ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.9 5.10 Розчини що застосовуються в машинах для ведення штукатурних робіт повинні задовольняти вимоги ГОСТ 28013. 5.11 В штукатурних станціях що мають приміщення для обслуговуючого персоналу температура повітря повинна бути не нижче 5°С в холодну пору року. Рухомість повітря в приміщенні станції повинна бути не більше 0 5 м/с при температурі повітря в ній вище 22°С. 5.12 Штукатурні агрегати та станції повинні мати пристрій для збуджування розчину. 5.13 Машини повинні бути укомплектовані експлуатаційною документацією за ГОСТ 2.601 в обсязі погодженому з замовником споживачем . 5.14 Комплектність поставки та маркування машин повинна бути наведена в експлуатаційній та нормативній документації на конкретні види машин. 5.15 Секції матеріалопроводу повинні бути швидкорознімними. З'єднання їх повинні бути міцними при тиску що перевищує в 1 25 раза робочий. 6 Вимоги до безпеки та охорони природи 6.1 Загальні вимоги до безпеки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003. 6.2 Частини машин та механізмів що рухаються і які є джерелом небезпеки та знаходяться в зоні обслуговування повинні бути огороджені або вмонтовані в їх конструкцію. 6.3 Машини у яких зміна напрямку руху робочого органу може привести до виробничої травми повинні мати показчик напрямку руху захисні та блокувальні пристрої згідно ГОСТ 12.2.003. 6.4 Шумові характеристики повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 та встановлюватись у вигляді октавних рівнів звукової потужності та або звукового тиску всередині приміщень та приводитись в стандартах або технічних умовах на конкретні види машин. 6.5 Вібраційні характеристики машин повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012 та установлюватись в стандартах та технічних умовах на конкретні види машин. 6.6 Машини повинні бути обладнані пристроями захисту працюючих від небезпеки у випадках руйнування пошкодження або ослаблення кріплення окремих деталей ножі лопасті абразиви і т.ін. . ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.10 6.7 Кольори сигнальні та знаки безпеки повинні виконуватись за ГОСТ 12.4.026. Внутрішня поверхня кожухів кришок та дверець а при таких. що з'ємні самі рухомі елементи повинні бути пофарбовані у жовтий колір. 6.8 Запиленість та загазованість в робочій зоні не повинна перевищувати гранично допустиму концентрацію за ГОСТ 12.1.005. що забезпечується герметичністю конструкції або влаштуванням місцевого відсосу повітря. 6.9 Машини що створюють тиск в робочих порожнинах повинні бути забезпечені запобіжними пристроями від підвищення максимально допустимого тиску. 6.10 Резервуари машин місткістю понад 20 дм3 при тиску понад 0 7 МПа 7 кгс/см2 та матеріалопроводи високого тиску повинні бути виконані у відповідності з ДНАОП 0.00-1.07. 6.11 Вимоги до безпеки конструкції гідроприводів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.040. 6.12 Органи управління повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.049 та ГОСТ 12.2.064. 6.13 Символи на органах управліня за ГОСТ 12.4.040. 6.14 Освітлення штукатурних станцій повинно відповідати нормам за СНиП ІІ-4-79. 6.15 На машинах що мають закриті приміщення або кабіни повинні встановлюватись засоби пожежогасіння у відповідності з ГОСТ 12.4.009. 6.16 Машини з електроприводом повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.1.019 та "Правилам устройства электроустановок ПУЭ " затверджених Держенергонаглядом. Номінальна напруга не повинна перевищувати 380 В а для однофазних машин не більше 220 В. 6.17 Машини повинні виготовлюватись за класами захисту ГОСТ 12.2.007.0 але не нижче класу 1. Для машин що мають встановлену потужність понад 20 кВт допускається клас захисту 01. Клас захисту повинен бути указаний в нормативній документації на конкретні види машин. 6.18 Машини класу захисту 1 що мають захисне заземлення та призначені для роботи з подаванням води повинні підключатись до електричної мережі через пристрій захисного відключення ПЗВ або через трансформатор перетворювач з роздільними обмотками. 6.19 Значення електричної міцності ізоляції її опір повинні вказуватись в нормативній документації на конкретні види машин згідно вимогам ПУЭ. 6.20 Заземлюючі пристрої повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030. ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.11 6.21 Машини для приготування та подачі жорстких розчинів повинні мати спеціальний клапан з патрубком для випускання стисненого повітря в безпечній для робітників зоні. 6.22 Запобіжний клапан повинен бути відрегульований на граничний робочий тиск та опломбований. 6.23 Конструкція машин повинна передбачати місця стропування з позначенням їх за ГОСТ 14192. 6.24 Забороняється фарбування кабін зсередини сумішами що в процесі експлуатації машин виділяють токсичні речовини. 6.25 До експлуатації машин для виконання штукатурних робіт повинні допускатись особи не молодші 18 років такі що пройшли інструктаж та перевірку знань згідно ДНАОП 0.00-4-12. 7 Вимоги до транспортування зберігання упаковки та маркування 7.1 Транспортування машин може проводитись залізничним автомобільним морським та річковим видами транспорту у відповідності з правилами що діють на цих видах транспорту. 7.2 При транспортуванні машини повинні бути надійно закріплені на транспортних засобах. 7.3 Умови транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища група 8 ГОСТ 15150 умови зберігання група 5 за ГОСТ 15150. 7.4 Супроводжуюча документація повинна бути упакована в герметичний пакет з вологонепроникного матеріалу який повинен забезпечити її збереження на час транспортування і зберігання. 7.5 Консервація машин за ГОСТ 9.014. Строк дії консервації 1 рік. 7.6 Штукатурні станції розчинонасоси штукатурні агрегати упаковці не підлягають. На вимогу замовника споживача вони можуть бути упаковані в тару за ГОСТ 2991. 7.7 Запасні частини та інструмент повинні бути упаковані в дерев'яні ящики за ГОСТ 2991 упаковка гумових рукавів за ГОСТ 18698. ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.12 7.8 На кожній машині повинно бути нанесене маркування що вміщує: - найменування або товарний знак підприємства-виготовлювача; - індекс виробу; - основний параметр виробу; - порядковий номер виробу за системою нумерації підприємства-виготовлювача; - дату випуску; - позначення нормативного документа на поставку виробу. До цього переліку можуть бути додані й інші дані на розсуд виготовлювача. 7.9 Транспортне маркування за ГОСТ 14192. 7.10 Маркування повинно бути виконане способом що забезпечує чіткість та збереження надписів протягом всього строку служби машин. ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.13 Додаток А довідковий Машини та обладнання для виконання штукатурних робіт Штукатурні станції Циклічні розчинозмішувачі Поршневі розчинонасоси Діафрагмові розчинонасоси Гвинтові розчинонасоси Штукатурно-змішувальні агрегати Штукатурні агрегати Установки для транспортування розчинів Машини та пристрої для приготування та нанесення гіпсових розчинів Машини та пристрої для приготування та подачі жорстких розчинів з завантажувальним пристроєм Штукатурно-затиральні ручні пневматичні машини Штукатурно-затиральні ручні електричні машини Завантажувальні пристрої Секції матеріалопроводів високого тиску гумові Секції матеріалопроводів високого тиску металеві ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.14 Додаток Б рекомендований Основні параметри штукатурних та штукатурно-змішувальних агрегатів Найменування показників розмірність Значення показника для типорозміру АШ-2 5 АШС-0 7 АШС-2 АШС-2 5 Продуктивність м3/ год 2 5 0 7 2 0 2 5 Тип розчинонасосу Гвинтовий Гвинтовий Поршневий Гвинтовий Дальність подачі м не менше: - по горизонталі - по вертикалі 100 40 100 50 150 40 45 30 Максимальний робочий тиск МПа не менше 3 0 2 0 3 0 Об’єм завантаження дм3 не менше - 30 80 - Питома маса кг/ м3? год-1 не більше 60 300 315 72 Питомі витрати електро- енергії кВт/ м3? год-1 не більше 1 6 3 71 2 52 1 9 Середній ресурс до пер- шого капітального ре- монту год. не менше 2800 Середнє напрацювання на відмову год не менше 300 Питома сумарна опера- тивна трудомісткість технічного обслугову- вання люд.? год не більше 0 07 ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.15 Додаток В рекомендований Основні параметри штукатурних станцій Найменування показників розмірність Значення показника для типорозміру СШ-2 СШ-4 СШ-3 СШ-6 Продуктивність м3/год 2 4 3 6 Тип розчинонасосу Поршневий Поршневий діафрагмовий Поршневий Поршневий Дальність подачі м не менше: - по горизонталі - по вертикалі 250 60 150 30 250 60 150 30 Максимальний робочий тиск МПа не менше 3 43 1 71 2 91 1 47 Питома маса кг/ м3 ? год -1 не більше 1250 835 Питомі витрати електроенергії Квт/ м3? год-1 не більше 7 5 5 0 Середній ресурс до першого капітального ремонту год. не менше 2400 Середнє напрацювання на відмову год не менше 200 Питома сумарна опера- тивна трудомісткість технічного обслуговування люд.? год /год не більше 0 19 ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.16 Додаток Г рекомендований Основні параметри розчинозмішувачів Найменування показника розмірність Значення показників розчинозмішувачів циклічних безперервної дії Продуктивність м3 /год 1 5 3 0 Об'єм по завантаженню дм3 80 Об'єм готового замісу дм3 не менше 65 Час перемішування с не більше 105 Питома маса розчинозмішувачів не більше: - циклічних кг/дм3 - безперервної дії кг/ м3 – год-1 2 6 - - 60 0 - 66 7 Питомі витрати електроенергії розчинозмішувачів не більше: - циклічних кВт/дм3 - безперервної дії кВт/ м3 ? год-1 0 019 - - 1 47 - 1 33 Середній ресурс до першого капітального ремонту год. не менше 3000 3000 Середнє напрацювання на відмову год не менше 200 300 Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування люд.- год /год не більше 0 006 0 100 ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.17 Додаток Д рекомендований Основні параметри завантажувальних пристроїв Найменування показників розмірність Значення показників завантажувальних пристроїв механічних пневматичних Продуктивність м3 /год 6 1 4 Об'єм по завантаженню м3 не менше 2 5 Дальність подачі МПа не менше 140 Робочий тиск стисненого повітря МПа не менше 0 2 Питома маса кг/ м3? год-1 не більше 377 0 325 0 Питома витрата електроенергії кВт/ м3? год-1 не більше 2 42 5 60 Питомі витрати стисненого повітря м3? год / м3 ? год-1 не більше 75 Середній ресурс до першого капітального ремонту год не менше 1800 2000 Середнє напрацювання на відмову год не менше 200 500 Питома сумарна оперативна трудомісткість технічного обслуговування люд?год /год не більше 0 18 0 15 ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.18 Додаток Ж рекомендований Основні параметри поршневих розчинонасосів Найменування показників розмірність Норма для типорозмірів РН-1 PH-2 РН-4 РН-6 РН-2;4 РН-3;6 Подавання м3 /год не менше 1 2 4 6 2;4 3;6 Тиск МПа кгс/см2 1 0 10 1 5 15 1 5 15 1 5 15 3 5 35 ; 1 75 17 5 3 0 30 ; 1 5 15 Дальність подачі м не менше: по горизонталі по вертикалі 50 15 100 20 160 35 200 40 250; 160 60; 35 300; 200 80; 40 Питома маса кг/ м3?год-1 не більше 21 67 20 83 14 58 12 50 41 66 30 40 Питома витрата електроенергії кВт/ м3? год -1 не більше 1 100 1 100 1 000 1 250 3 750; 1 875 2 500; 1 250 ДСТУ Б В.2.8-8-96 с.19 Ключові слова: машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві технічні вимоги вимоги щодо транспортування зберігання пакування та маркування основні параметри машин та обладнання.