ДБН В.2.8-9-98

ДБН В.2.8-9-98 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги

  ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ   БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА ОСНАСТКА ІНВЕНТАР ТА ІНСТРУМЕНТ   ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ   ДБН В.2.8-9-98   РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держбуду України Лінецький Г.1. к.т.н.; Вернигора В. О. к.т.н.; Франк Р.Н. Ліхницький В. І. Київським державним технічним університетом будівництва і архітектури Полянський С.К. проф. к.т.н.; Назаренко І. І. проф. д.т.н.; Демідас С.В. ВНЕСЕНІ Відділом будіндустрії промисловості будматеріалів та механізації Держбуду України ЗАТВЕРДЖЕНІ ТА ВВЕДЕНІ В ДІЮ Наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України № 110 від 25 травня 1998 р. З введенням цих Державних будівельних норм в Україні припиняється дія ГОСТ 25646-83   зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Визначення   4 Загальні положення    5 Охорона навколишнього природного середовища при експлуатації будівельних машин 6 Введення машин в експлуатацію 7 Використання машин    8 Транспортування машин   9 Технічне обслуговування та ремонт машин 10 Консервація та зберігання машин 11 Облік експлуатації машин Додаток А Акт перевірки технічного стану та комплектності машини   1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ці ДБН встановлюють загальні вимоги до експлуатації будівельних і дорожних машин далі -машин . Вимоги цих норм є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб що експлуатують машини далі - власники машин незалежно від форм власності та відомчої належності.   2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цих ДБН є посилання на такі нормативні документи: ГОСТ 2.601-95 Эксплуатационные документы   ГОСТ 2.602-95 Ремонтные документы   ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования   ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения   ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования   ГОСТ 12. 1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны   ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования   ГОСТ 12. 1.0 19-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты   ГОСТ 12.2.01 1-75 ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования   ГОСТ 17.2.2.02-86 Охрана природы. Атмосфера. Норми и методы измерения дымности отработавших газов тракторных и комбайновых двигателей   ГОСТ 17.2.2.03-87 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности   ГОСТ 775 1-85 Техника используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения   ГОСТ 2 1046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие техические условия   ГОСТ 24408-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремота машин и их составных частей. Общие требования   ГОСТ 25044-81 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей тракторов сельскохозяйственных строительных и дорожных машин. Основные положения   ГОСТ 25646-83 Эксплуатация строительных машин. Общие требования   ДСТУБА.1.1-65-95 Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни і визначення   ДСТУ ISO серії 9000-95 Системи якості   ДБНА.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище OBHC при проектуванні і будівництві підприємств будинків і споруд. Основні положення проектування   ДБНА.3. 1-5-96 Організація будівельного виробництва ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги СНІП 1.02.01-85 Инструкция о составе порядке разработки согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий зданий и сооружений СНІП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве СНІП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов   Правила эксплуатации шин для большегрузных автомобилей строительных дорожных и подъемно-транспортных машин. Введены в действие с 17 февраля 1976 г.   Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. ДНАОП № 0- 1.03-93   Правила будови і безпечної експлуатації посудин працюючих під тиском. ДНАОП № 0- 1.07-94   Правила дорожнього руху України. Введені в дію з 1 травня 1994 р.   Правила пожежної безпеки в Україні. Введені в дію з 1 вересня 1995 р.   Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 4 квітня 1994р. 3    ВИЗНАЧЕННЯ 3.1       Експлуатація - комплекс заходів що забезпечує підготовку машин до використання вико ристання машин підтримку машин в роботоздатному стані. 3.2       Технічна експлуатація - комплекс заходів що включає технічне обслуговування ремонт транспортування та зберігання машин. 3.3       Роботоздатний стан - технічний стан машин при якому вона здатна виконувати задані їй функції зберігаючи значення показників в межах що встановлені нормативно-технічною доку ментацією. 3.4       Введення в експлуатацію - комплекс заходів що включає приймання машин закріплення їх за машиністами та дільницями поставлення на облік і за необхідності обкатку. 3.5       Використання - виконання машиною робіт у відповідності з її призначенням і технічними характеристиками. 3.6       Консервація - комплекс заходів що забезпечує справність машин при тривалому зберіганні. 3.7       Розконсервація - комплекс заходів щодо зняття машин з тривалого зберігання. 4    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1              Експлуатація машин повинна здійснюватись у відповідності з вимогами нормативної експлуатаційної і ремонтної документації ГОСТ 2.601 та ГОСТ 2.602 цих ДБН з обов'язковим виконанням відповідних статей Закону України "Про охорону праці". 4.2       До виконання робіт механізованим способом допускаються особи які пройшли опеціальний курс навчання безпеки праці у відповідності з "Типовим положенням про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці". 4.3       Експлуатація машин повинна забезпечуватись: - системою заходів що передбачають застосування прогресивної технології і організації технічних обслуговувань і ремонтів сучасних експлуатаційних матеріалів і обладнання; - безумовним виконанням системи технічного обслуговування та ремонту у відповідності з вимогами ДБН В.2.8-3 і ДБН В.2.8-4. 4.4        Будівельні машини за умовами праці повинні відповідати вимогам викладеним в технічних умовах на кожну машину. 4.5        Безпека проведення робіт повинна забезпечуватись дотримуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії регламентованих ГОСТ 12.2.011  і СНІП ІІІ-4. 4.6        Пожежна безпека реалізується системами відведення пожежі та пожежного захисту від повідно до вимог ГОСТ 12.1.004 і "Правил пожежної безпеки в Україні". 4.7        Вміст шкідливих газів парів і пилу у повітрі робочої зони не повинен перевищувати до пустимих концентрцій за ГОСТ 12.1.005. 4.8        Забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом повинно здійснюватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019. 4.9        Робота будівельних кранів поблизу ліній електромереж допускається за наявності дозволу оформленого у відповідності з вимогами ГОСТ 12.1.013 і дотримання "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. ДНАОП № 0-1.03-93". 4.10   Для забезпечення потрібного рівня якості експлуатації машин слід розвивати та впро ваджувати систему якості згідно з ДСТУ ISO серії 9000. 5 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН 5.1       При експлуатації машин повинні виконуватись вимоги Закону України "Про охорону нав колишнього природного середовища". 5.2       До використання допускаються будівельні машини при безумовному дотриманні еколо гічних норм екологічній експертизі підлягає документація щодо впровадження нової техніки . 5.3       Не допускаються до використання машини що забруднюють навколишнє середовище ви- тіками палива масел і технічних рідин.   5.4       Вміст шкідливих речовин і задимленість у вихлопних газах двигунів внутрішнього згоряння не повинні перевищувати допустимі норми встановлені ГОСТ 17.2.2.03 і ГОСТ 17.2.2.02. 5.5       При транспортуванні будівельних машин не допускається пошкодження зелених насаджень. Передислокація важких великогабаритних машин повинна здійснюватись за проектами розроб леними у відповідності з вимогами ДБН А.2.2-1 та "Інструкції по перевезенню небезпечних та великовагових вантажів". 5.6       Технічні обслуговування поточний і неплановий ремонти що здійснюються безпосередньо на місцях експлуатації машин на експлуатаційній базі власника а також на базах спеціалізованих організацій і сервісних пунктів повинні виконуватись в повній відповідності з вимогами екологічної безпеки. Застосовувані пересувні та стаціонарні технічні засоби повинні бути оснащені екологічно безпечним необхідним обладнанням пристроями та інструментом. 5.7       Збирання відпрацьованих нафтопродуктів і вимоги безпеки при роботі з ними регламен туються ГОСТ 21046. Категорично забороняється зливати відпрацьовані нафтопродукти на землю в каналізаційну мережу та водоймища. 5.8       Забороняється в місцях зберігання будівельних машин проводити їх очистку та миття. Ці роботи слід виконувати на спеціально обладнаних майданчиках де забезпечується збір і зберігання нафтопродуктів та інших шкідливих речовин і виключається можливість попадання їх в кана лізаційну мережу та водоймища. 6    ВВЕДЕННЯ МАШИН В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 6.1      Прийманню підлягають нові капітально відремонтовані машини та при зміні їх власника передача продаж . Машини приймаються в укомплектованому та справному стані. 6.2      Приймання здійснюють спеціальні комісії які за результатами оцінки комплектності та технічного стану дають висновки щодо можливості використання машин за призначенням. 6.3      Комплектність та технічний стан машин комісії оцінюють за результатами зовнішнього огляду випробування на холостому ходу та під навантаженням які повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації. Зовнішнім оглядом визначають загальний стан машини та встановлюють наявність видимих дефектів. Випробуванням на холостому ходу перевіряють роботоздатність усіх вузлів машини двигуна гальмівних систем приладів освітлення та сигналізації тощо . Випробуванням під навантаженням визначають відповідність фактичних параметрів технічного стану машини її технічним характеристикам. 6.4  До експлуатації допускаються машини що прийняті комісією та поставлені на облік у відповідності з діючими вимогами. Вантажопідйомні машини до введення в експлуатацію повинні пройти реєстрацію у відповідних органах з нагляду за охороною праці. Машини на базі автомобільних шасі повинні бути поставлені на облік у Державній автомобільній інспекції ДАІ України. 6.5      Капітально відремонтовані машини приймаються у відповідності з вимогами ГОСТ 24408 та нормативної документації розробленої на його розвиток. 6.6      Розконсервацію та монтаж машин виконують у відповідності з вимогами експлуатаційної документації. 6.7      Машини що прийняті комісією закріплюються за машиністами відповідної кваліфікації. Відомості щодо надходження машини та закріплення її за машиністами заносять у формуляр паспорт .   6.8        Нові і капітально відремонтовані машини до введення в експлуатацію повинні пройти обкатку. Режими та умови обкатки встановлюються технічною документацією заводу-виробника чи ремонтного підприємства. Відомості щодо проведення обкатки заносяться у формуляр паспорт машини. 6.9        Відлік часу роботи машини або її пробігу здійснюється після закінчення обкатки і підпису власником розпорядження щодо введення її в експлуатацію. 7    ВИКОРИСТАННЯ МАШИН 7.1     До використання допускаються комплектні і роботоздатні машини що забезпечують без печне виконання робіт у відповідності з їх призначенням потрібну точність і продуктивність при витратах енергоресурсів і експлуатаційних матеріалів не вище встановлених норм. 7.2     Оцінка технічного стану та підготовка машини до використання здійснюється щоденно до початку роботи у відповідності з експлуатаційною документацією. При необхідності повинні бути усунені несправності та зовнішні фактори що можуть призвести до аварій або інших непередбачених наслідків. 7.3     Технічний стан машин що підконтрольні відповідним органам повинен задовольняти вимогам: для кранів - "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" для компресорів - "Правил будови і безпечної експлуатації посудин працюючих під тиском" для машин на автомобільному шасі - "Правил дорожнього руху України". 7.4     Пересування будівельних машин по автомобільних дорогах України здійснюється згідно з "Інструкцією по перевезенню небезпечних та великовагових вантажів". 7.5     Машини на пневмоколісному ходу експлуатують з урахуванням вимог "Правил эксплуатации шин для большегрузных автомобилей строительных дорожных и подъемно-транспортных машин". 7.6      Використання та експлуатацію підкранових колій для баштових кранів необхідно здій снювати згідно з вимогами СНІП 3.08.01. 7.7      При заправленні та дозаправленні машин паливо-мастильними матеріалами і робочими рідинами необхідно забезпечити захист рідин і систем від попадання вологи і механічних домішок. 7.8      Демонтаж і монтаж а також заміна робочого обладнання машин у процесі використання повинні здійснюватись у відповідності з вимогами експлуатаційної документації. 7.9      Машини допускаються до використання на об'єктах тільки при наявності проектів виконання робіт чи інших документів розроблених у відповідності з вимогами ДБН А.3.1-5.   7.10         Оперативне керування експлуатацією машин здійснюється у відповідності з вимогами ДБНА.3.1-5. 7.11         До керування машинами допускаються особи які мають відповідне посвідчення на право роботи та практичні навички керування цими машинами пройшли медичний огляд і отримали інструктаж з техніки безпеки. Машиністи що працюють на машинах підконтрольних органам ДАІ крім цього повинні мати посвідчення водія. 7.12         Переведенню машиніста на машину іншого типу повинна передувати його перепідготовка у відповідних учбових закладах або в умовах експлуатаційної організації з обов'язковою атестацією. 7.13         Експлуатація несправних машин тягне за собою відповідальність власника у відповідності з діючим законодавством. 8 ТРАНСПОРТУВАННЯ МАШИН 8.1       Транспортування машин здійснюється власним ходом на буксирі вантажних автомобілях причіпах-ваговозах залізничним водним і повітряним транспортами. 8.2       Спосіб транспортування машин визначається з урахуванням вимог експлуатаційної доку ментації умов транспортування та відстані перевезень. 8.3       Транспортування машин на гусеничному ходу здійснюється як правило спеціальним тран спортом спеціально обладнаними автомобілями причіпами-ваговозами . Переміщення гусеничних машин власним ходом допускається на відстань не більше З KM. Руйнування покрить шляхів мостів і віадуків при транспортуванні не допускається. 8.4       Машини на пневмоколісному ходу з навантаженням на вісь понад 6 т повинні переміщу ватись як правило тягачами. 8.5       Транспортування машин власним ходом на буксирі на вантажних автомобілях і на причіпах- ваговозах повинно здійснюватись у відповідності з вимогами "Правил дорожнього руху України". 8.6       Підготовка машин до транспортування вантаження на транспортний засіб транспорту вання вивантаження та заходи безпеки при їх здійсненні повинні виконуватись у відповідності з вимогами експлуатаційної документації правил перевезень та інструкцій. В особливих випадках в разі відсутності документації розробляється проект виконання робіт по транспортуванню машин. 8.7  При транспортуванні машин залізничним водним або повітряним транспортом необхідно керуватись відповідними діючими правилами перевезень вантажів на цих видах транспорту. 9    ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ МАШИН 9.1      Роботоздатність машин протягом строку служби забезпечується проведенням заходів перед бачених ДБН В.2.8-3 що включають: технічні обслуговування - щозмінне ЩО періодичне ТО сезонне CO ; ремонти - поточний П капітальний K і неплановий. 9.2  Щозмінне технічне обслуговування машини слід виконувати на початку протягом або після закінчення робочої зміни. Щозмінне технічне обслуговування робиться як правило машиністом екіпажем безпосередньо на місці експлуатації машини або на експлуаційній базі. 9.3      Строки проведення ТО поточного та капітального ремонтів машин визначаються за річним планом і місячними планами-графіками. 9.4  Поточний і капітальний ремонти виконуються у відповідності з планом ПВР в обсягах що визначаються технічним станом машини. Оцінка технічного стану здійснюється за даними діаг ностування.   9.5       Непланові ремонти виконуються для усунення відказів і несправностей машини що ви никають у період її роботи між плановими заходами. 9.6  Технічні обслуговування поточний і неплановий ремонти здійснюються безпосередньо на місцях експлуатації машин на експлуатаційній базі власника а також на базах спеціалізованих організацій і сервісних пунктів. Місце проведення ТО і ремонтів встановлює власник машини виходячи з економічної доцільності при додержанні необхідної якості робіт. Для виконання цих заходів на місцях використання машин застосовуються пересувні технічні засоби оснащені необхідним обладнанням пристроями та інструментом. 9.7       Проведення ТО і поточного ремонту безпосередньо на місцях експлуатації машин повинно бути узгоджено з генеральним підрядником або організацією-орендарем. 9.8       Сезонне технічне обслуговування суміщується з черговим ТО-2 і виконується двічі на рік при підготовці машини до експлуатації в умовах весняно-літнього або осінньо-зимового періоду. 9.9       Всі види технічних обслуговувань машин виконуються у відповідності з вимогами екс плуатаційної документації.   9.10   Поточний ремонт доцільно виконувати Агрегатним методом. 9.11         Капітальний ремонт рекомендується виконувати переважно централізовано на ремонтних підприємствах або на сервісних пунктах заводів-виробників за ремонтною документацією. Капітальний ремонт конструктивно складних будівельних машин а також машин підконтрольних органам з нагляду за охороною праці повинен виконуватись тільки на підприємствах які одержали ліцензію на право виконання відповідних видів робіт. 9.12        Організація технічного діагностування машин виконується згідно з вимогами ГОСТ 25044. 10      КОНСЕРВАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАШИН 10.1        Консервація та зберігання машин здійснюються у відповідності з вимогами цих ДБН і ГОСТ 7751. 10.2        В залежності від тривалості неробочого періоду машини проводять міжзмінне корот кочасне та тривале зберігання.   10.2.1           Міжзмінне зберігання повинно забезпечити охорону машини і за можливістю захист її від впливу низьких температур у зимовий час. 10.2.2           Машини що не використовуються за призначенням понад 10 днів ставлять на ко роткочасне зберігання понад 2 місяців - на тривале зберігання консервацію . 10.2.3 Короткочасне зберігання машин можна здійснювати на місцях їх використання а тривале - на спеціально відведених майданчиках і в приміщеннях які забезпечені протипожежними засобами. 10.3               Умови зберігання кожного типу машин повинні відповідати вимогам експлуатаційної документації. 10.3.1 При зберіганні машини розміщують за їх видами та марками. 10.4       Підготовку та постановку машин на тривале зберігання здійснюють у відповідності з експлуатаційною документацією і ГОСТ 9.014. 10.5       Машини та їх складові частини що чекають ремонту зберігаються у відповідності з вимогами ГОСТ 24408 в спеціально відведених для цієї мети місцях. 10.6       Постановка і зняття машин з тривалого зберігання оформляються актом у відповідності з ГОСТ 7751. 10.7       Технічне обслуговування машин при зберіганні повинно виконуватись у відповідності з вимогами експлуатаційної документації. 10.8       Стан машин і параметри контрольовані при зберіганні визначаються вимогами нор мативних документів розроблених в розвиток цього ДБН. 10.9       Машинам що зняті зі зберігання необхідно провести чергове технічне обслуговування. 11 ОБЛІК ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН 11.1       За кожною машиною слід провадити облік: обсягів виконаних робіт тривалості вико ристання фактичної наробки або пробігу проведених заходів щодо технічного обслуговування та ремонту згідно з ДБН В.2.8-3. 11.2       Облік робіт виконаних машинами здійснюється за даними шляхових листів та змінних рапортів машиністів. Для виконання усіх видів обліку обсягів робіт технічних обслуговувань планових і непланових ремонтів зберігання машин використовуються відповідні журнали. Дані обліку поточних і капітальних ремонтів наробки машини заносяться щоквартально в її формуляр паспорт . Порядок обліку правила ведення формулярів паспортів встановлюються технічною документацією та формами державної звітності. 11.3       Фактична наробка машини визначається за даними лічильника роботи двигуна або змін ного часу що коригується з урахуванням коефіцієнта внутрішньозмінного використання пробіг - за показниками спідометра. 11.4       Технічний стан машин що відпрацювали встановлений термін служби або втратили ро- ботоздатність через аварії стихійні лиха чи з інших причин повинен бути визначений комісією а результати його оцінки зафіксовані у відповідному акті. 11.5       Рішення щодо припинення експлуатації машини за результатами оцінки комісії приймає її власник. 11.6       Складальні одиниці та деталі зі списаних машин що придатні до використання повинні бути поставлені на облік з метою поповнення оборотного фонду.  Додаток А обов'язковий Акт перевірки технічного стану та комплектності машини " " р. Комісія в складі посада прізвище їм 'я по батькові здійснила оцінку технічного стану та комплектності найменування машини рік випуску заводський помер виробництва завнод-виготоклювач При зовнішньому огляді випробуванні на холостому ходу під навантаженням і зіставленні результатів показників огляду і випробувань з технічною документацією встановлено: 1.Машина нова або була в експлуатації непотрібне закреслити напрацювала мото-год; пробіг км 2.  Від попереднього поточного капітального ремонту машина напрацювала пройшла                   мото-год км 3.  Заключения комісії: Наданий інвентарний номер Голова комісії Члени комісії