ДСТУ 1.13-2001

ДСТУ 1.13-2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України УкрНДІССІ РОЗРОБНИКИ: В. Сліпко; В. Тетера канд. Фіз.-мат наук керівник розробки : Я. Юзьків канд. техн. наук 2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 30 квітня 2002 p № 268 3 У цьому стандарті реалізовано норми Закону України «Про стандартизацію» положення Угоди про технічні бар єри в торгівлі Світової організації торгівлі та Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 5 ПЕРЕВИДАННЯ з поправкою ІПС № 4-2003 ЗМІСТ Вступ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 3 Визначення понять 4 Позначення та скорочення 5 Загальні положення 6 Вимоги щодо опрацювання запитів та подавання коментарів 7 Правила надавання повідомлення Додаток А Приклад заповнення повідомлення про початок розроблення з Україні стандарту який не відповідає міжнародному документові чи не має такого аналогу Додаток Б Форма повідомлення щодо Угоди ТВТ Додаток В Приклад заповнення повідомлення щодо Угоди ТВТ Додаток Г Сфера стосовно якої надають повідомлення згідно з Угодою про застосування санітарних і фітосанітарних заходів ВСТУП Цей документ створено відповідно до вимог документів G/TBT/W/2/Rev.1 «Змодернізовані рішення та рекомендації щодо процедур повідомляння та обміну інформацією» від 21 червня 1995 р. та G/TBT/9 «Другий трирічний огляд дії та виконання Угоди про технічні бар'єри в торгівлі» від 13 листопада 2000 p. прийнято Комітетом з технічних бар'єрів у торгівлі Світової організації торгівлі. Він ґрунтується на «Угоді про технічні бар'єри в торгівлі» у сфері повідомлення і обміну інформацією та реалізує положення «Кодексу доброчинної практики з розроблення прийняття та застосування стандартів» до якого приєдналася Україна Документ розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 р. № 84 «Про створення Національного автоматизованого фонду стандартів» та «Положенням про Національний інформаційний центр із стандартизації та сертифікації міжнародної інформаційної мережі ІSONET» затвердженим наказом Держстандарту України № 245 від 13.07.95. Надавання повідомлень та коментарів Секретаріату WTO та членам WTO згідно зі статтею 10 Угоди про технічні бар'єри в торгівлі та Угодою про санітарні та фітосанітарні заходи є обов'язкова умова вступу України у Світову організацію торгівлі. Отримання повідомлень та коментарів щодо нормативної документації від держав-членіз WTO та забезпечення ними міністерств інших центральних органів виконавчої влади підприємств установ і організацій усіх форм власності сприяє захистові економічних інтересів України та розвиткові міжнародних торговельних відносин. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРАВИЛА НАДАВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТОРГОВИМ ПАРТНЕРАМ УКРАЇНИ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРАМ УКРАИНЫ NATІONAL STANDARTІZATІON RULES FOR THE PROVІSІON OF ІNFORMATІON TO THE TRADE PARTNERS OF UKRAІNE ДСТУ 1.13:2001 Чинний від 2003-01-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт установлює основні положення та вимоги щодо опрацювання запитів та надавання повідомлень торговим партнерам України стосовно технічних регламентів і стандартів чи процедур підтвердження відповідності далі НД чинних або розроблюваних в Україні та які можуть впливати на торговельні відносини з іншими державами. Положення цього стандарту поширюються також на готування органами державної влади та суб'єктами господарювання України запитів чи коментарів стосовно чинних або розроблюваних НД у державах-членах WTO далі член WTO Стандарт визначає правила взаємодії національного центру міжнародної інформаційної мережі ІSONET WTO далі національний інформаційний центр ІSONET з інформаційними центрами міністерств інших центральних органів виконавчої влади підприємств установ уповноважених органів із сертифікації організацій та технічних комітетів стандартизації далі довідкова служба у зазначеній діяльності. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Цей стандарт містить посилання на таю нормативні документи: ДСТУ 1.1-2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності Терміни та визначення основних понять. ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів. 3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У цьому стандарті застосовано терміни згідно з ДСТУ 1.1 а також такі терміни 3.1 технічний регламент Нормативно-правовий акт прийнятий органом державної влади що встановлює технічні вимоги щодо продукції процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст. Примітка 1. Він може також містити чи мати тільки адміністративні положення вимоги до термінології позначень пакування чи маркування. Примітка 2. Технічний регламент можна доповнити настановою яка визначає способи дотримання вимог регламенту. 3.2 технічні заходи в торгівлі Заходи стосовно встановлення та введення в дію обов'язкових вимог до продукції процесів послуг методів їх вироблення і або застосування процедур обов'язкового підтвердження відповідності продукції цим вимогам. 3.3 технічні бар'єри в торгівлі Відмінність вимог національних і прийнятих у міжнародній практиці технічних регламентів і стандартів чи процедур підтвердження відповідності які мають значний обмежувальний вплив на зовнішню торгівлю. Примітка 1. Обмежувальний вплив на торгівлю стосується додаткових порівняно із звичайною комерційною практикою витрат коштів і або часу щоб реалізувати товари на ринку. Примітка 2. Оцінюючи значення впливу технічних регламентів та стандартів на торгівлю відповідний член WTO має зважати на такі елементи як значимість імпорту для відповідних імпортерів членів WTO і або експортерів членів WTO потенційне зростання імпорту і труднощі для виробників інших членів WTO. пов язані з дотриманням запропонованих вимог Значний вплив на торгівлю інших членів WTO повинен передбачати можливі наслідки для їх торгівлі як від збільшення так і від зменшення імпорту якщо ці наслідки значні. Примітка 3. Значний вплив на торгівлю інших членів WTO може стосуватись: впливу на торгівлю окремого технічного регламенту чи процедури підтвердження відповідності або різних технічних регламентів чи процедур підтвердження відповідності у поєднанні; конкретного виробу групи виробів або продукції взагалі; торгівлі між двома або більше членами WTO. 4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ У цьому стандарті застосовано такі позначення та скорочення: ІSONET Міжнародна інформаційна мережа; WTO Світова організація торгівлі; ІSO Міжнародна організація із стандартизації; Угода ТВТ Угода про технічні бар'єри в торгівлі; GATT Генеральна угода з тарифів і торгівлі; CCCN Номенклатура товарів Ради митної співпраці; HS Гармонізована система опису та кодування товарів; ІCS Міжнародний класифікатор стандартів. Примітка. ІSONET створено для координування і систематизування інформації щодо міжнародних та національних стандартів і технічних регламентів та суміжних документів зокрема з питань підтвердження відповідності з'єднанням національних інформаційних центрів членів ІSO та інформаційного центру Центрального секретаріату ІSO в узгоджену інформаційну систему. Мережу ІSONET створено також для того щоб відповідати на запити членів WTO та зацікавлених сторін у цих членів WTO. a також щоб надавати відповідні документи стосовно технічних регламентів стандартів процедур оцінювання відповідності місця опублікування повідомлень тощо. 5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5.1 Національний центр міжнародної інформаційної мережі ІSONET WTO створюють і він діє згідно з чинним законодавством України вимогами Угоди ТВТ Статуту ІSO та Настанов ІSONET. 5.2 Загальне керування діяльністю зазначеного в 5.1 центру здійснює Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 5.3 Основними завданнями національного інформаційного центру ІSONET є: забезпечувати міністерства. інші центральні органи виконавчої влади підприємства установи і організації суб'єкти господарювання всіх форм власності технічні комітети стандартизації інформацією про НД у сфері стандартизації та підтвердження відповідності; доводити до Секретаріату WTO та через нього до членів WTO повідомлення нотифікації про розроблювані в Україні НД які можуть створити технічні бар'єри в торгівлі та які заплановано ввести в Україні зазначаючи мету їх розроблення; забезпечувати на запити членів WTO а також інших зацікавлених сторін у цих країнах на однакових умовах докладними описами або копіями чинних в Україні НД та їх проектами позначаючи ті їхні частини які суттєво відрізняються від відповідних міжнародних документів; надавати членам WTO коментарі стосовно розроблюваних та чинних нормативних документів які можуть створити технічні бар'єри в торгівлі; доводити до зацікавлених організацій в Україні повідомлення Секретаріату WTO та коментарі від членів WTO. 5.4 Національний інформаційний центр ІSONET: виконує для інших членів ІSONET функції національної довідкової служби стосовно технічних регламентів стандартів і процедур підтвердження відповідності що діють на території України; надає іншим членам ІSONET допомогу з питань пов язаних з послугами відповідно до Угоди ТВТ; взаємодіє з міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади технічними комітетами стандартизації підприємствами та організаціями всіх форм власності щоб одержувати інформацію про чинні НД та ті які заплановано ввести або переглянути офіційні копії НД чи їх проектів а також надавати усім зацікавленим сторонам в Україні інформацію стосовно технічних регламентів стандартів і процедур підтвердження відповідності які застосовують члени WTO; організує готування коментарів щодо проектів нормативних документів що їх застосовують або розробляють члени WTO; публікує та/або надає в інформаційних мережах за потреби нотифікації щодо проектів нормативних документів іноземних членів WTO для того щоб залучити до готування коментарів усі зацікавлені сторони в Україні і запобігти виникненню технічних бар'єрів для українського експорту; надсилає будь-якому члену ІSONET запити згідно з Угодою ТВТ та повноваженнями цього члена. 5.5 Національний інформаційний центр ІSONET надає послуги щодо Угоди ТВТ суб'єктам господарювання відповідно до чинного законодавства. 6 ВИМОГИ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ ТА ПОДАВАННЯ КОМЕНТАРІВ 6.1 Запит на документацію повинен містити всі елементи що дають змогу ідентифікувати документ і особливо номер повідомлення якого стосується запит Таку саму інформацію треба зазначати в документах що їх надають у відповідь на такий запит. 6.2 Будь-який запит на документацію треба опрацьовувати протягом п'яти робочих днів Якщо передбачено затримку в надаванні запитуваної документації про це треба сповістити запитувача. 6.3 Запит треба вважати «прийнятним» якщо він стосується конкретного виробу чи групи виробів а не галузі чи сфери діяльності сукупності технічних регламентів чи процедур підтвердження відповідності. 6.4 Коли запит стосується складного виробу рекомендовано зазначити його частини або елементи інформацію про які треба надавати. Коли запит стосується використання виробу необхідно щоб воно було пов язане з конкретним застосуванням. 6.5 Національний інформаційний центр ІSONET і довідкові служби мають відповідати на запити стосовно членства й участі України чи відповідних її органів у міжнародних та регіональних організаціях із стандартизації та системах підтвердження відповідності а також у двосторонніх угодах стосовно конкретного виробу або групи виробів та повинні бути готові до надавання достатньої інформації щодо положень таких систем і угод. 6.6 Національний інформаційний центр ІSONET та довідкова служба повинні підтвердити одержання запиту без додаткового звернення. 6.7 Треба повідомляти про всі обов язкові вимоги щодо маркування які значною мірою відрізняються від вимог міжнародних стандартів. і можуть мати значний вплив на торгівлю інших членів WTO Це зобов язання не залежить від типу інформації яку подають у маркованні так само і від того чи є вона технічною вимогою чи ні. 6.8 Стосовно розроблюваних документів повідомлення роблять коли є проект з повним текстом запропонованого технічного регламенту або процедур підтвердження відповідності і коли ще можна брати їх до уваги та вносити до нього поправки. 6.9 Для подавання коментарів щодо повідомлень звичайний термін має бути шістдесят днів. Проте в разі потреби можна зазначити в повідомленні що запропоновані заходи буде запроваджено через сорок п'ять днів якщо впродовж цього часу не буде отримано коментарів або заявок на збільшення ліміту часу від інших членів WTO до шестидесяти днів. Член WTO який надав повідомлення може встановити цей період більше ніж шістдесят днів. 6.10 3 приводу отриманих коментарів треба без подальших запитів: підтвердити їх одержання; пояснити будь-якому членові WTO від якого отримано коментарі яких заходів буде вжито для того щоб узяти до уваги ці коментарі і надати додаткову відповідну інформацію щодо запропонованих технічних регламентів чи процедур підтвердження відповідності; надіслати будь-якому членові WTO від якого отримано коментарі копію відповідних технічних регламентів чи процедур підтвердження відповідності які прийнято або інформацію про те. що на поточний час не заплановано приймати відповідні технічні регламенти або процедури підтвердження відповідності. 7 ПРАВИЛА НАДАВАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 7.1 Перелік пунктів повідомлення згідно з Угодою ТВТ та вимоги щодо змісту і форми подання інформації у ньому викладено у таблиці 1. Таблиця 1 Структура і зміст повідомлення Перелік пунктів повідомлення Вимоги до інформації що її надають 1 Член Угоди ТВТ який надсилає повідомлення Центральні органи виконавчої влади України які роблять повідомлення 2 Відповідальний орган Орган що розробляє пропозицію або публікує технічні регламенти чи процедури підтвердження відповідності. Якщо є уповноважений орган для роботи з коментарями то треба його зазначити 3 Повідомляють відповідно до статей Угоди ТВТ Стаття 2.9.2: технічні регламенти запропоновані центральним органом влади чи Стаття 2.10.1 технічні регламенти прийняті центральним органом влади чи Стаття 3.2: технічні регламенти запропоновані або прийняті місцевим органом влади безпосередньо підпорядкованим центральному органу алади чи Стаття 5.6.2: процедури підтвердження відповідності запропоновані центральним органом влади чи Стаття 5.7.1: процедури підтвердження відповідності прийняті центральним органом влади чи Стаття 7.2: процедури підтвердження відповідності запропоновані або прийняті місцевим органом влади безпосередньо підпорядкованим центральному органу влади інші статті згідно з якими може виникнути потреба в повідомленні у невідкладних випадках. Стаття 8.1: процедури підтвердження відповідності прийняті неурядовим органом Стаття 9.2. процедури підтвердження відповідності прийняті міжнародною або регіональною організацією. Треба зазначити певну статтю чи статті 4 Охоплювана продукція HS або CCCN розділ чи назва і номер якщо їх застосовано чи заголовок національного класифікатора якщо він відрізняється від HS або CCCN. Крім того може бути зазначено номери ІCS. Треба уникати абревіатур. 5 Назва документа Назва запропонованих або прийнятих технічних регламентів чи процедур підтвердження відповідності Зазначити кількість сторінок у документі про який повідомляють. Мови див 7.3 : кількість сторінок 6 Опис змісту Анотація запропонованих чи прийнятих технічних регламентів або процедур підтвердження відповідності яка чітко передає зміст. Треба уникати абревіатур. 7 Мета й обґрунтований Зазначити наприклад охорона здоров я безпека національна безпека тощо. 8 Актуальні пов?язані документи Видання де публікують повідомлення зазначити дату і номер для посилання. Пропозиція та основний документ з конкретним номером для посилання чи іншою ідентифікацією якого стосується пропозиція Видання в якому з'явиться пропозиція після прийняття Якщо це доцільно посилатись на відповідний міжнародний стандарт Якщо документ треба оплатити то про це зазначають. 9 Запропоновані дати прийняття та надання чинності Очікувана дата прийняття технічних регламентів чи процедур підтвердження відповідності та дата з якої вимоги технічних регламентів чи процедур підтвердження відповідності як запропоновано або вирішено набувають чинності. 10 Найпізніша дата подання коментарів Конкретна дата до якої члени WTO можуть подавати коментарі. 11 Текст що надійшов від Національного інформаційного центру [ ] або адреса та номер телефаксу іншого органу Якщо тексти надійшли від Національного інформаційного центру ІSONET слід поставити знак «+» у прямокутній клітинці Якщо від іншого органу треба зазначити його адресу номери телексу телефаксу і адресу електронної пошти. Останнє в жодному разі не звільняє відповідну довідкову службу від відповідальності згідно зі статтею 10 Угоди ТВТ. 7.2 Інформація що міститься у повідомленні повинна бути вичерпна жоден пункт не повинен залишатися незаповненим. За необхідності треба зазначати «невідомо» чи «не зазначено». 7.3 Коли є переклад запитуваного документа або його заплановано перекласти то це треба зазначити у повідомленні безпосередньо після назви документа. Якщо наявний тільки переклад короткого викладу змісту про це слід також зазначити у повідомленні. 7.4 У відповідь на запит про документи будь-які наявні їх переклади мовою запитувача або робочою мовою WTO1 треба безумовно відсилати з оригіналами запитуваних документів. 1 Робочими мовами WTO є англійська французька та іспанська 7.5 У пункті 11 повідомлення слід зазначати точну адресу телефон і номер факсу органу відповідального за надавання відповідних документів якщо цей орган не є Національний інформаційний центр ІSONET. 7.6 Повідомлення поділяють залежно від етапу розроблення документа і характеру вирішуваних задач на: повідомлення про початок розроблення документа для опублікування в періодичному виданні далі повідомлення для опублікування ; повідомлення про проект документа для подавання в Секретаріат WTO далі повідомлення про проект . 7.7 Усі запити від членів WTO надходять до Національного інформаційного центру ІSONET. Питання за сферою діяльності будь-якого міністерства іншого центрального органу виконавчої влади організації уповноваженого органу із сертифікації технічного комітету стандартизації негайно передають у його довідкову службу про що сповіщають зацікавленого члена WTO. Опрацювання запиту подавання коментарів надавання повідомлень довідковими службами треба виконувати відповідно до розділів 6 та 7 цього стандарту. 7.8 Повідомлення для публікування готують розробники проектів документів на етапі його розроблення згідно з додатком А. 7.8.1 Розробник проекту документів подає повідомлення для опублікування в Національний інформаційний центр ІSONET не пізніше одного місяця з початку розроблення документа. 7.8.2 Національний інформаційний центр контролює чи правильно заповнено повідомлення і не пізніше семи календарних днів з моменту отримання ним повідомлення подає його для опублікування в черговому виданні і одночасно розміщує його на сайті WEB-вузла Держспоживстандарту України. 7.8.3 Видання в якому друкують повідомлення визначає Держспоживстандарт України. 7.8.4 Якщо розроблення проекту НД затримано призупинено зупинено його розробник повідомляє про це безпосередньо в Національний інформаційний центр ІSONET зазначаючи причини та етапи роботи. 7.9 Повідомлення про проект за встановленою формою додаток Б та згідно з додатком В готують розробники проектів НД коли розроблено їхню першу редакцію якщо встановлено одну з умов: немає міжнародних аналогів стандартів настанов рекомендацій ; є міжнародний аналог але розроблюваний документ не відповідає міжнародному документу стандарту правилу рекомендації ; у розроблюваному документі передбачено встановити вимоги відмінні від раніше чинних на території України. 7.9.1 Розробник проекту НД подає повідомлення про проект українською та англійською мовами в Національний інформаційний центр ІSONET не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну розсилання проекту документа на відгук узгодження . 7.9.2 Національний інформаційний центр ІSONET не пізніше ЗО календарних днів з моменту отримання ним повідомлення перевіряє правильність його заповнення на відповідність вимогам Угоди ТВТ. а також достовірність поданих у ньому відомостей переклад тексту повідомлення англійською мовою заповнення форми повідомлення англійською мовою і подає їх у Секретаріат WTO. a повідомлення українською та англійською мовами розміщує на сайті WEB-вузла Держспоживстандарту України. 7.9.3 Якщо після надання повідомлення щодо проекту інформація стосовно його no-дальшого розроблення в установлені строки не надходить то Національний інформаційний центр ІSONET повідомляє Секретаріат WTO про затримку призупинення зупинення розроблення проекту відповідного НД. 7.10 Вимоги установлені до надавання повідомлення щодо Угоди ТВТ застосовують і до надавання повідомлення щодо Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів до Комітету із санітарних і фітосанітарних заходів WTO. У пункті 7 повідомлення відповідно до цієї угоди треба зазначити мету та обґрунтованість зокрема: безпека харчових продуктів і продовольчої сировини здоров'я тварин і рослин захист людей тварин і рослин від паразитів чи хвороб захист територій від збитків які можуть заподіяти паразити та хвороби. Сферу стосовно якої надають повідомлення згідно з Угодою про застосування санітарних і фітосанітарних заходів наведено у додатку Г. 7.11 У разі виникнення або загрози виникнення для члена WTO невідкладних проблем охорони здоров я він може негайно повідомити інших членів WTO через секретаріат WTO про нормативно-правовий акт. який заплановано ввести для належного рівня санітарного або фітосанітарного захисту та товари які він охоплює У цьому разі надають короткий опис заходів які заплановано виконати та обґрунтовання необхідності введення зазначеного акту зазначаючи характер невідкладних проблем. 7.12 У разі розроблення зміни до документа повідомлення подають згідно з тими самими вимогами що і стосовно документа із зазначенням у пункті 5 повідомлення «проект зміни №... до .». ДОДАТОК А довідковий ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК РОЗРОБЛЕННЯ В УКРАЇНІ СТАНДАРТУ ЯКИЙ НЕ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНОМУ ДОКУМЕНТОВІ ЧИ НЕ МАЄ ТАКОГО АНАЛОГУ ПОВІДОМЛЕННЯ про розроблення проекту національного стандарту в Україні 1 Розробник: ТК і або організація-розробник. 2 Відповідальний орган: Держспоживстандарт України 3 Повідомляють відповідно до статті 2.9.2 Угоди ТВТ. 4 Охоплювана продукція: машини і технологічне устатковання для утримування й годівлі тварин та птиці а також для заготівлі перероблених кормів; коди за ІCS та ДК 004 13.110 та 25.020. 5 Назва документа: проект національного стандарту «Машини і технологічне устатковання для тваринництва та переробляння кормів Загальні вимоги щодо безпечності» 20 сторінок українська мова. 6 Опис змісту документа: загальні вимоги щодо безпечності зазначеної продукції а також її складових частин основних елементів конструкції електроприводів електроустатковання вимоги щодо безпечності під час транспортування та зберігання. 7 Мета і обґрунтований: безпека. 8 Актуальні пов'язані документи: міжнародного аналога немає. 9 Запропонована дата прийняття стандарту: 2003-02-01 Запропонована дата початку чинності стандарту: 2003-08-01. 10 Найпізніша дата подання зауваг і пропозицій: 2002-10-01. 11 Проект стандарту можна отримати: у Національному інформаційному центрі ІSONET [+] за адресою: Україна 03680 МСП м. Київ-150 вул Горького 174; dstu@dstu govua; тел 8 10 38044 26891 58; факс 8 10 38044 2687060. ДОДАТОК Б обов'язковий ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО УГОДИ ТВТ СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ G/TBT/Notіf номep Дата Комітет з технічних бар'єрів у торгівлі ПОВІДОМЛЕННЯ Це повідомлення прийнято та розповсюджують згідно зі статтею 10 1 Член Угоди ТВТ який надсилає повідомлення: За необхідності додатково вказують на суб єкт повідомлення статті 3.2 або 7.2 Угоди ТВТ WTO 2 Відповідальний орган Організація яку призначено додатково для роботи з коментарями. 3 Повідомляють відповідно до статтей 2.9.2 [] 2.10.1 [ ]. 3.2 [ ] 5.6.2 [ ] 7.2 [ ] 8.1 [ ] 9.2 [ ] інші. 4 Охоплювана продукція HS або CCCN якщо застосовні назва продукції Додатково зазначають номер згідно з ІCS та ДК 004 5 Назва документа кількість сторінок і мова -и якою -ими можна отримати документ що підлягає повідомленню 6 Опис змісту 7 Мета і обгрунтовання Додатково зазначають особливо важливі вимоги порушені в документі 8 Актуальні повязані документи 9 Запропонована дата прийняття: Запропонована дата початку чинності: 10 Найпізніша дата подання зауваг коментарів 11 Документ можна отримати у Національному інформаційному центрі ІSONET [ ] або в іншому органі подають адресу адресу електронної пошти номери телефону і телефаксу Відповідальний за складання повідомлення заповнюють на проект повідомлення ДОДАТОК В довідковий ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО УГОДИ ТВТ СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ G/TBT/Notіf./045 15 серпня 2002 р. Комітет з технічних бар'єрів у торгівлі ПОВІДОМЛЕННЯ 1 Член Угоди ТВТ який надсилає повідомлення Україна. 2 Відповідальний орган: Держспоживстандарт України. Організація чи державний орган яку -го призначено додатково для роботи з коментарями згідно з повідомленням: ТК 27 «Продукція важкого електромашинобудування» подають адресу 3 Повідомляють відповідно до: статті 2.9.2 [X] 2.10.1 [ ] 3.2 [ ] 5.6.2 [ ] 7.2 [ ] інші 4 Охоплювана продукція HS або CCCN якщо застосовні назва продукції: Турбіни парові стаціонарні малої потужності: код ІCS та ДК 004 27.040. 5 Назва документа кількість сторінок і мова -и якою -ими можна отримати документ що підлягає повідомленню проект національного стандарту «Турбіни парові малої потужності»; 22 стор. українська. 6 Опис змісту всебічні вимоги до стаціонарних парових турбін потужністю до 50 МВт призначених для приводу турбогенераторів теплових електростанцій які працюють на органічному паливі. 7 Мета і обґрунтовання: безпечність продукції; охорона здоров'я охорона довкілля; сумісн сть і взаємозамінність. 8 Актуальні документи проект документа зіставний зі стандартом ІЕС 41:1997 який має ширшу сферу застосовності. 9 Запропонована дата прийняття 2002-12-01 Запропонована дата початку чинності 2003-06-01. 10 Документ можна отримати: у Національному інформаційному центрі ІSONET [+] за адресою: Україна 03680 МСП м. Київ-150 вул. Горького 174 dstu@dstu.gov ua ukrpack.net; тел 8 10 38044 26891 58: факс 8 10 38044 268 70 60 ДОДАТОК Г довідковий СФЕРА СТОСОВНО ЯКОЇ НАДАЮТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗГІДНО З УГОДОЮ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ І ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ Член WTO надає повідомлення щодо документів які стосуються: - будь-яких санітарних або фітосанітарних нормативно-правових актів які прийнято або запропоновано прийняти на його території; - будь-які процедури контролювання чи інспектування режимів виробництва чи карантину процедур ухвалення допустимого рівня пестицидів та харчових добавок які чинні на його території; - процедури оцінювання ризику чинників які в цьому разі враховують а також порядку визначання належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту; - членства або участі Члена WTO чи відповідних органів на його території у міжнародних і регіональних санітарних і фітосанітарних організаціях і системах а також у двосторонніх та багатосторонніх угодах і домовленостях у рамках цієї Угоди а також текстів таких угод або домовленостей. Ключові слова: WTO Угода ТВТ Угода про технічні бар'єри в торгівлі 1SONET нотифікація надавання повідомлення.