ДСТУ Б А.2.4-2-95

ДСТУ Б А.2.4-2-95 СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ І ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА СПОРУД ТРАНСПОРТУ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТА ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 ГОСТ 21.204-93 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом з методології організації економіки і автоматизації проектування ЦНИИпроект проектним інститутом № 2 ПИ-2 проектним і науково-дослідним інститутом промислового транспорту АО "ПромтрансНИИпроект" державним інститутом проектування міст Російської Федерації Гипрогор ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії 2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві МНТКБ 10 листопада 1993 р. За прийняття проголосували: Назва держави Назва органу державного управління будівництвом Азербайджанська Республіка Держбуд Республіка Вірменія Держупрархітек- тури Республіка Білорусь Держбуд Республіка Казахстан Мінбуд Киргизська Республіка Держбуд Російська Федерація Держбуд Республіка Таджикистан Держбуд Україна Держкоммісто- Будування 3 ВВЕДЕНИЙ ЗАМІСТЬ ГОСТ 21.108-78 наказом Держкоммістобудування України від 6 квітня 1995 року № 65. Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии организации экономике и автоматизации проектирования ЦНИИпроект проектным институтом № 2 ПИ-2 проектным и научно-исследовательским институтом промышленного транспорта АО "ПромтрансНИИпроект" государственным институтом проектирования городов Российской Федерации Гипрогор ВНЕСЕН Госстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве МНТКС 10 ноября 1993 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государ- ственного управления строительством Азербайджанская Республика Госстрой Республика Армения Госупрархитек- туры Республика Беларусь Госстрой Республика Казахстан Минстрой Кыргызская Республика Госстрой Российская Федерация Госстрой Республика Таджикистан Госстрой Украина Госкомградо- строительства 3 ВЗАМЕН ГОСТ 21.108-78 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 Зміст Содержание 1 Галузь застосування ............. 1 2 Нормативні посилання ........... 1 3 Загальні положення ............. 1 4 Умовні графічні позначення меж територій ................... 2 5 Умовні графічні позначення та зображення будинків і споруд .............. 3 6 Умовні графічні позначення та зображення транспортних споруд і будов ....... 6 7 Умовні графічні позначення інженерних мереж .................... 24 8 Умовні графічні позначення водовідвідних споруд .................... 26 9 Умовні графічні позначення елементів плану організації рельєфу ........ 28 10 Умовні графічні позначення елементів озеленення ................. 29 Додаток А Бібліографія ................ 30 1 Область применения ........... 1 2 Нормативные ссылки ........... 1 3 Общие положения ............. 1 4 Условные графические обозначения границ территорий ............ 2 5 Условные графические обозначения и изображения зданий и сооружений . 3 6 Условные графические обозначения и изображения транспортных сооружений и устройств ................ 6 7 Условные графические обозначения инженерных сетей ............ 24 8 Условные графические обозначения водоотводных сооружений ......... 26 9 Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа ......... 28 10 Условные графические обозначения элементов озеленения ......... 29 Приложение А Библиография .............. 30 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система проектної документації для будівництва Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту Система проектной документации для строительства Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта System of building desing documents Graphical symbols and signs of elements of general layouts and transport ДСТУ Б А.2.4.-2-95 ГОСТ 21.204-93 Чинний від 1995-07-01 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Даний стандарт установлює основні умовні графічні позначення і зображення що застосовують на кресленнях генеральних планів підприємств споруд в т.ч. споруд транспорту та житлово-цивільних об'єктів різного призначення. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ Дата введения 1994-09-01 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает основные условные графические обозначения и изображения применяемые на чертежах генеральных планов предприятий сооружений в т.ч. сооружений транспорта и жилищно-гражданских объектов различного назначения. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии ГОСТ 2.749-84 ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации централизации и блокировки 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Будинки споруди інженерні мережі транспортні будови елементи озеленення і благоустрою далі елементи генеральних планів та споруд транспорту що проектуються зображають на кресленнях із застосуванням умовних графічних позначень і спрощених зображень які встановлені цим стандартом. Існуючі елементи генеральних планів та споруд транспорту а також умовні скорочення найменувань матеріалу покриттів шляхів вимощень тротуарів тощо які використовують в кресленнях виконують згідно з "Условными знаками для топографических планов масш- 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3.1 Проектируемые здания сооружения инженерные сети транспортные устройства элементы озеленения и благоустройства далее элементы генеральных планов и сооружений транспорта изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений установленных настоящим стандартом. Существующие элементы генеральных планов и сооружений транспорта а также используемые на чертежах условные сокращенные наименования материала покрытий дорог отмосток тротуаров и т.п. выполняют в соответствии с ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.2 табов 1:5000 1:1000 1:500" [I]. 3.2 Зображення наземних і надземних будинків споруд інженерних мереж і транспортних будов що проектуються виконують суцільною товстою основною лінією підземних -штриховою товстою лінією за ГОСТ 2.303. Межу зміни покриття наносять пунктирною лінією з обох боків якої вказують скорочену назву матеріалу покриття. 3.3 Елементи генеральних планів та споруд транспорту що підлягають розбиранню або знесенню зображають згідно з рисунком 1. Будинки і споруди що підлягають реконструкції зображають згідно з рисунком 2. "Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000 1:1000 1:500" [1]. 3.2 Изображения проектируемых наземных и надземных зданий сооружений инженерных сетей и транспортных устройств выполняют сплошной толстой основной линией подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303. Границу изменения покрытий наносят пунктирной линией по обе стороны которой указывают сокращенное наименование материала покрытия. 3.3 Элементы генеральных планов и сооружений транспорта подлежащие разборке или сносу изображают в соответствии с рисунком 1. Здания и сооружения подлежащие реконструкции изображают в соответствии с рисунком 2. Рисунок 1 Рисунок 2 3.4 Умовні графічні позначення і зображення виконують в мсштабі креслення з урахуванням рекомендованих розмірів що наведені в таблицях в міліметрах. 3.5 Умовні графічні позначення пристроїв залізничної сигналізації централізації і блокування що проектуються приймають за ГОСТ 2.749. 3.6 Застосовані умовні графічні позначення і зображення які не увійшли в цей стандарт необхідно пояснювати на кресленнях. 4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ Умовні графічні позначення меж територій виконують згідно з таблицею 1. 3.4 Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров приведенных в таблицах в миллиметрах. 3.5 Условные графические обозначения проектируемых устройств железнодорожной сигнализации централизации и блокировки принимают по ГОСТ 2.749. 3.6 Примененные условные графические обозначения и изображения не вошедшие в настоящий стандарт следует пояснять на чертежах. 4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ Условные графические обозначения границ территорий выполняют в соответствии с таблицей 1. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.3 5 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ЗОБРАЖЕННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД 5.1 Основні умовні графічні позначення і зображення будинків і споруд що проектуються виконують згідно таблиці 2. 5.2 Умовні графічні зображення багато-секційних житлових будинків на кресленнях в масштабі 1:500 і 1:1000 виконують розбиваючи їх на секції і вказуючи входи. 5.3 Внутрішній бік лінії контуру умовного графічного зображення будинку і споруди суміщають з координаційними вісями. 5.4 Під час виконання спрощених зображень будинків і споруд що наведені в 1в 2 4 таблиці 2 наявність опор в проектному положенні вказують знаком "+". При цьому кількість опор воріт і дверей повинна відповідати фактичним даним. 5 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 5.1 Основные условные графические обозначения и изображения проектируемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 2. 5.2 Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на чертежах в маштабе 1:500 и 1:1000 выполняют разбивая их на секции и указывая входы. 5.3 Внутреннюю сторону линии контура условного графического изображения здания и сооружения совмещают с координационными осями. 5.4 При выполнении упрощенных изображений зданий и сооружений приведенных в 1в 2 4 таблицы 2 наличие опор в проектном положении указывают знаком "+". При этом количество опор ворот и дверей должно соответствовать фактическим данным. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.4 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.5 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.6 6 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ І ЗОБРАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД І БУДОВ 6.1 Умовні графічні позначення і зображення транспортних споруд і будов що проектуються на планах виконують згідно з таблицею 3. 6.2 Номер і технічну категорію залізничної колії указують у розриві умовного графічного зображення лінії колії. Головні станційні колії позначають римськими цифрами інші станційні і внутрішньомайданчикові колії - арабськими цифрами. Розмір шрифту для позначення колій парків і стрілочних переводів повинен бути на один - два номери більше ніж розмір шрифту що прийнятий для розмірних чисел на тому ж кресленні але не більше 5 мм. Технічну категорію указують при необхідності римською цифрою в колі діаметром 10мм. 6.3 В умовних графічних позначеннях мостів шляхопроводів колій підвісних доріг відстань між опорами розміри опор та інші змінні параметри приймають за фактичними даними. 6 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ 6.1 Условные графические обозначения и изображения проектируемых транспортных сооружений и устройств на планах выполняют в соответствии с таблицей 3. 6.2 Номер и техническую категорию железнодорожного пути указывают в разрыве условного графического изображения линии пути. Главные станционные пути обозначают римскими цифрами прочие станционные и внутриплощадочные пути - арабскими цифрами. Размер шрифта для обозначения путей парков и стрелочных переводов должен быть на один - два номера больше чем размер шрифта принятого для размерных чисел на том же чертеже но не более 5 мм. Техническую категорию указывают при необходимости римской цифрой в кружке диаметром 10 мм. 6.3 В условных графических обозначениях мостов путепроводов путей подвесных дорог расстояния между опорами размеры опор и другие переменные параметры принимают по фактическим данным. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.7 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.8 ДСТУ Б А .2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.9 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.10 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.11 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.12 ДСТУ Б А.2.4 -2-95 ГОСТ 21.204-93 С.13 6.4 Умовні графічні позначення і зображення споруд і будов на поздовжніх профілях залізничних колій і автомобільних шляхів що проектуються виконують згідно з таблицею 4. В умовних графічних позначеннях елементів існуючих споруд і будов що наведені в 1 - 3 5 13 таблиці 4 затушовування не виконують. 6.5 Розміри зображень наведених в 16 17 19 22 таблиці 4 приймають за фактичними розмірами споруди що проектується. Кількість прогонів в зображенні мосту шляхопроводу віадука естакади повинна відповідати фактичним даним. У зображенні шляхопроводу віадука естакади які розташовані на незатоплюваних територіях позначки горизонтів високих ГВВ і меженних ГМВ вод не вказують. 6.4 Условные графические обозначения и изображения сооружений и устройств на продольных профилях проектируемых железнодорожных путей и автомобильных дорог выполняют в соответствии с таблицей 4. В условных графических обозначениях элементов существующих сооружений и устройств приведенных в 1 - 3 5 13 таблицы 4 затушевку не выполняют. 6.5 Размеры изображений приведенных в 16 17 19 22 таблицы 4 принимают по фактическим размерам проектируемого сооружения. Количество пролетов в изображении моста путепровода виадука эстакады должно соответствовать фактическим данным. В изображении путепровода виадука эстакады располагаемых на незатопляемых территориях отметки горизонтов высоких ГВВ и меженных ГМВ вод не указывают. Таблиця 4 Таблица 4 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.14 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.15 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.16 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.17 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.18 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.19 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.20 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.21 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.22 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.23 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 c.24 7 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 7.1 Умовні графічні позначення інженерних мереж виконують згідно з таблицею 5 в якій літеро-цифрові позначення наведені як приклад і на кресленнях повинні відповідати проектним. 7.2 Трубопровідну кабельну або повітряну мережу наносять однією лінією яка відповідає осі трасі мережі і супроводжують встановленими літеро-цифровими позначеннями. Літеро-цифрові позначення мережі наносять в розривах лінії мережі з інтервалами не більше 100 мм а також біля характерних точок поворотів перехрещень вводів у будинки і споруди тощо . 7.3 Мережі що прокладаються в одній траншеї або на одній лінії опор допускається зображати однією лінією вказуючи види мереж на полиці лінії-виноски. 7.4 Мережі що прокладаються в комунікаційних спорудах у межах цих споруд графічно не позначають. Для зазначення виду і кількості мереж наводять літеро-цифрові позначення на полиці лінії-виноски яка проведена від мережі споруди. 7.5 Якщо в проекті всі позамайданчикові мережі прокладені під землею допускається умовно зображати їх суцільного лінією з відповідним поясненням. 7.6 Трасу високовольтних ліній електропередачі ВЛ резервну або перспективну зображають тонкою штриховою лінією. Межу коридору ВЛ зображають суцільною тонкою лінією. 7 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 7.1 Условные графические обозначения инженерных сетей выполняют в соответствии с таблицей 5 в которой буквенно-цифровые обозначения приведены в качестве примера и на чертежах должны соответствовать проектным. 7.2 Трубопроводную кабельную или воздушную сеть наносят одной линией соответствующей оси трассе сети и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями. Буквенно-цифровые обозначения сети наносят в разрывах линии сети с интервалами не более 100 мм а также вблизи характерных точек поворотов пересечений вводов в здания и сооружения и т.д. . 7.3 Сети прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор допускается изображать одной линией указывая виды сетей на полке линии-выноски. 7.4 Сети прокладываемые в коммуникационных сооружениях в пределах этих сооружений графически не указывают. Для указания вида и количества сетей приводят буквенно-цифровые обозначения на полке линии-выноски проведенной от сети сооружения. 7.5 В случаях когда в проекте все внепло-щадочные сети проложены под землей допускается условно изображать их сплошной линией с соответствующим пояснением. 7.6 Трассу высоковольтных линий электропередачи ВЛ резервную или перспективную изображают тонкой штриховой линией. Границу коридора ВЛ изображают сплошной тонкой линией. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.25 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.26 8 УМОВНІ ГРАФИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ВОДОВІДВІДНИХ СПОРУД Умовні графічні позначення водовідвідних споруд виконують згідно з таблицею 6. 8 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ Условные графические обозначения водо- отводных сооружений выполняют в соответ- ствии с таблицей 6. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.27 ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.28 9 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛЬЄФУ Умовні графичні позначення елементів плану організації рельєфу виконують згідно з таблицею 7. 9 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа выполняются в соответствии с таблицей 7. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.29 10 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ Умовні графічні позначення елементів озеленення виконують згідно з таблицею 8. 10 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в соответствии с таблицей 8. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.30 Додаток А інформаційний Бібліографія Приложение А информационное Библиография [I] "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500" утвержденные в 1986 году Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР. ДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93 С.31 УДК Ж01 Ключові слова: зображення і позначення умовні графічні креслення генеральних планів і транспорту Ключевые слова: изображения и обозначения условные графические чертежи генеральных планов и транспорта Введено: «ИМЦ» г. Киев ул. М. Кривоноса 2а; т/ф. 249-34-04