ДБН Г.1-1-93

ДБН Г.1-1-93 Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів

ДЕРЖАВНІ   БУДІВЕЛЬНІ   НОРМИ   УКРАЇНИ система стандартизації та нормування в будівництві   ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДБН Г.1-1-93   РОЗРОБЛЕНІ:   Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Мінбудархітектури України канд. техн. наук Шаврін В. І. Полонська С.О. інж. Клименко В. Г. Травінська Т. Л. за участю Управління нормативів і стандартів Мінбудархітектури України ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України ЗАТВЕРДЖЕНІ:   Наказом Мінбудархітектури України від 27.04.93 № 46 та введені в дію з 01.07.93   ЗМІСТ 1. Загальні положення 2. Трудомісткість розроблення НД 3. Визначення базової вартості розроблення НД 4. Додаток 1. Базові значення трудомісткості розроблення нових НД різних груп складності 5. Додаток 2. Базові значення трудомісткості перевірки перегляду змін діючих НД різних груп складності. 6. Додаток 3. Коефіцієнти для визначення трудомісткості розроблення перевірки перегляду внесення змін науково-технічної та правової експертизи НД різних видів. 7. Додаток 4. Приклади розрахунку вартості розроблення НД.   Дані норми містять базові значення трудомісткості та встановлюють порядок визначення вартості розроблення нових перевірки перегляду змін діючих нормативних документів НД в галузі будівництва. Норми призначені для застосування організаціями-розробниками та ор-ганізаціями-замовниками НД.   1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1.   Норми  встановлюють порядок визначення вартості а також  базові значення трудомісткості  розробки  нових   перевірки   перегляду  і  зміни  діючих  НД всіх видів згідно ДБН А. 1-1-93. 1.2.   Вартість створення НД визначають виходячи з трудомісткості його розроблення   перевірок   перегляду змін кваліфікаційного  складу  виконавців   рівня оплати праці відрахувань в обов'язкові платежі що встановлені законодавством України. 1.3.  Оцінка вартості та трудомісткості повинна передувати розробленню НД а також проводитись при: -  складанні перспективних та поточних планів розроблення нових переверці перегляді зміні діючих НД; - прогнозуванні встановленні та контролюванні строків і витрат на розроблення конкретних НД. 1.4.   Норми передбачають розроблення оформлення узгодження та затвердження НД відповідно до вимог що викладені в основоположних організаційно-методичних документах систем стандартизації та нормування в будівництві.   2.  ТРУДОМІСТКІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ НД 2.1.  Трудомісткість розроблення нових перевірки перегляду змін діючих НД всіх видів і типів визначають як обсяг витрат робочого часу на виконання етапів роботи по розробленню перевірці та перегляду зміні НД. 2.2.  Етапи роботи по розробленню нових НД розділені на три стадії виконання додаток 1 : -  організація розроблення НД складання та затвердження технічного завдання на розробку НД; -  розробка першої редакції проекту НД та розсилка його на відгук ; -  обробка відгуків розробка остаточної редакції проекту НД узгодження та внесення його на затвердження. Етапи роботи по перегляду зміні діючих НД розділені на три стадії виконання додаток 2 : -  організація перевірки та перегляду НД; -  проведення перевірки НД; -  перегляд зміна діючого НД. 2.3.   Всі НД що розроблюються в галузі будівництва класифіковані додатки 1 2 3 по видах та групах зростаючоЇ складності як для новорозроблюваних так і для таких НД що перевіряють переглядають змінюють : I  - організаційно-методичні та загально-технічні ДСТ ДБН ; будівельні норми по організаці управлінню та економіці ДБН ВБН. РБН . Кількість використаних джерел державних відомчих міжнародних та промисловорозвинутих кран стандартів інструктивно-методичних рекомендованих та довідкових матеріалів - до 5; II   - на  продукцію ДСТ ТУ ;  будівельні  норми  по  організації виконання та прийняття робіт ДБН ВБН РБН - документи які регламентують до 10 показників якості коли їх НД розроблення пов'язане із застосуванням джерел - до 10; III- на продукцію ДСТ ТУ ; будівельні норми по організації виконання та прийняття робіт ДБН ВБН РБН - документи що регламентують більше 10 показників якості та розроблюються із застосуванням кількості джерел - більше 10. 2.4.     Базові значення трудомісткостей окремих етапів та стадій робіт по розробленню нових перегляду зміні діючих НД додатки 1 2 грунтуються на : -       статистично   опрацьованих   та   проаналізованих   експертних   оцінках   трудомісткостей етапів та стадій робіт; -       результатах аналізу організації праці  та  заходів  по її удосконалюванню внапрямку скорочування трудових  витрат  на  організаційні   етапи  робіт в  новихекономічних умовах. 2.5.                В додатках 1 2 наведені середньовиважені базові значення трудомісткостей розроблення  нових перевірки   перегляду та  внесення змін в діючі  НД трьох груп складності незалежно від їх виду. Під час розрахунку трудомісткостірозроблення   перевірки  перегляду   внесення  змін  в   НД  конкретного виду слідприймати  коефіцієнт  К1 додаток  1   п.   1-3 .  Під час  розрахунку трудомісткості науково-технічної та  правової експертизи  НД   що  виконуються  організацією по рішенню замовника слід приймати коефіцієнт К1 додаток 3 п. 5-7 . 2.6.                Базові    значення    трудомісткості розроблені на середній обсяг одногоНД - один видавничий аркуш або 24 стор. машинописного тексту. При відмінності обсягу розроблюваного документа від базового для етапів роботи "Розроблення та оформлення технічного завдання" "Підготовка рукопису проекту НД "Розмноження проекту НД" "Розроблення остаточно редакції проекту НД з урахуванням зауважень "Оформлення проекту НД" "Участь у науково-технічній та правовій експертизі проекту НД" "Видавниче редагування НД" для нових та таких НД що переглядаються а для етапу "Аналіз вимог НД що перевіряється" - при їх перевірці перегляді зміні необхідно застосувати коефіцієнт Кз. Кз =n/24 але небільше 5 де n- кількість сторінок НД що розробляється. 2.7.                Базові значення додаток 1.2 враховують трудомісткість розроблення НДна укранській та російській мовах в аутентичному перекладі . При потребі перекладання   тексту   НД   на   іноземну   мову   застосовують   додатковий   коефіцінтК4 = 1 25 до значень трудомісткості виконання етапів роботи: "Розробка остаточної редакції проекту НД" "Оформлення остаточної редакції проекту НД". 2.8.                При наявності інших неврахованих в п. п. 2.5-2.7 цих норм факторів яківпливають на трудомісткість робіт по створенню НД при відповідному обгрунтуванні допускається введення додаткових значень трудомісткості виконання етапіврозроблення НД. 3. ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ВАРТОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НД 3.1 Вартість розроблення нових перевірки перегляду зміні діючих НД всіх видів та груп складності визначають на основі відповідних базових значень трудомісткості які встановлені в розділі 2 та додатках 1 2 3. 3.2. Вартість створення НД розраховують за формулою: К1 • Тнд В = Зср ------- 1+Вф 1+Впр 1+Внв + M + 34 • вп тис.крб. 21 2 де Зср - середньовиважений місячний фонд оплати праці колективу виконавців тис.крб./чол.; К1 - коефіцієнт що враховує вид НД для визначення базової вартості розроблення НД К1 = 1 ; Тнд - загальна трудомісткість розроблення конкретного НД яку встановлюють у відповідності до розділу 2 цих норм люд.міс; 21 2 - коефіцієнт перерахунку люд.днів у люд.міс.; Вф - обов'язкові встановлені законодавством України відрахування із фонду оплати праці виконавців у соцстрах фонди зайнятості Чорнобиля послуги банку податок на доход частк.рд.; Внв - відрахування із фонду оплати праці виконавців на утримання адміністративно-управлінського персоналу АУП та накладні витрати частк.од.; Впр - відрахування у прибуток організації-розробника від фонду оплати праці для створення фонду розвитку виробництва частк.од.; M - прямі матеріальні витрати: матеріали послуги допоміжних підрозділів пов'язані з розробленням НД витрати на відрядження експертизу та ін. тис.крб.; 34- середня виробнича площа яку займає трудовий колектив розроблювачів НД м2; вп - вартість 1 м2   виробничої площі за рік тис. крб. 3.3.                   Розроблення  НД передбачено трудовими колективами постійними або тимчасовими   які  мають такий  орієнтовний  кваліфікаційний  склад:   1 науковий керівник 10% витрат фонду робочого часу для участі у розробленні ; 2 завідуючий відділом лабораторією сектором; провідний науковий співробітник старший науковий співробітник головний спеціаліст керівник групи; провідний інженер 35% витрат фонду робочого часу для участі у розробленні - фахівець який має досвід розроблення НД; 3 науковий співробітник молодший науковий співробітник старший інженер інженер І IIкатегорії 35% витрат фонду робочого часу для участі у розробленні ; 4 інженер технік 20% витрат фонду робочого часу для участі у розробленні . Разом 4 співробітника. 3.4.                   При   необхідності  проведення   науково-дослідної  роботи  НДР   під  час розроблення НД їх вартість визначає виконавець окремо керуючись розрахунком трудових та матеріальних витрат на їх виконання і узгоджує із замовником як договірну ціну. 3.5.                   Приклади розрахунку трудомісткості та  вартості  розроблення різних НД наведені у додатку 4. ДОДАТОК 1 Рекомендований БАЗОВІ  ЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ НД  РІЗНИХ ГРУП СКЛАДНОСТІ  СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ НД І ПЕРЕЛІК РОБІТ Трудомісткість розроблення нових НД в % від загальної трудомісткості люд.день. в залежності від групи складності Організаційно-методичні та загально-технічні ДСТ ДБН ; будівельні норми по організації управлінню та економіці ДБН ВБН РБН На продукцію ДСТ ТУ будівельні норми по організації виконання та прийняття робіт ДБН ВБН РБН І II III 1.   Організація розроблення НД складання та затвердження технічного завдання 20 20 20 1.1. Виконання узгоджень та консультацій із замовником 1 орган ізаціями-співвиконавцями 2 2 2 1.2. Визначення обсягів строків виконання та вартості робіт підготування та укладання договору 1 1 1 1.3. Пошук вітчизняної та зарубіжної науково-технічної інформації відносно об'єкту нормування 1 1 5 1 5 1.4. Аналіз науково-технічної інформації 1 1 1 1.5. Патентний пошук відносно об'єкту нормування 2 2 2 1.6. Аналіз патентних досліджень 1 1 1 1.7. Пошук проектно-конструкторської документації 1 1 1 1.8. Аналіз проектно-конструкторської документації 2 1 1 1.9. Пошук технологічної документації 1 1 1 1.10 Аналіз технологічної документації 1      1 1 1.11 Вивчення виробничого досвіду передових під- 2 2 2 приємств відносно об'єкту нормування       1.12 Аналіз та узагальнення передового виробничо- 1 1 1 го досвіду       1.13 Розроблення та оформлення проекту технічно- 2 2 2 го завдання на створення НД Ттз       1.14 Складання переліку організацій до яких необхідно направляти проект НД на відгук та узгодження 0 5 0 5 0 5 1.15 Узгодження проекту технічного завдання 1 1 5 1 5 1.16 Затвердження технічного завдання 0 5 0 5 0 5 2.    Розроблення першої редакції проекту НД та розсилання його на відгуки 31 31 30 2.1. Підготовка рукопису проекту НД Тпр 12 12 11 2.2. Підготовка графічних матеріалів 3 3 4 2.3. Оформлення проекту НД Тоф1 3 3 3 2.4. Складання пояснювальної записки до проекту НД 4 4 4 2.5. Розроблення проекту плану основних заходів по впровадженню розроблюваного документа 2 2 2 2.6. Розгляд проекту документа на  Вченій раді або технічній  нараді 1 1 1 2.7. Розмноження  першої редакції проекту НД Трз 2 2 1 2.8. Розсилання  проекту документа  на  відгук в зацікавлені організації 1 1 1 2.9. Організація  надходження  відгуків 3 3 3 3.    Аналіз відгуків розроблення остаточної редакції проекту НД узгодження та подання його на затвердження 49 49 50 3.1. Аналіз та узагальнення  відгуків на проект НД 7 7 7 3.2. Складання  зведення  зауважень і  пропозицій  по відгуках 3 3 3 3.3. Складання протоколів розбіжностей у випадку потреби 3 3 3 3.4. Розроблення  остаточної редакції проекту  НД з урахуванням зауважень  і  пропозицій у відгруках Тор 10 10 10 3.5. Офомлення остаточної редакції проекту НД Тоф2 6 6 6 3.6. Уточнення пояснювальної записки до проекту НД 3 2 3 3.7. Коректування  проекту плану основних заходів по впровадженню розроблюваного документа 2 2 2 3.8. Узгодження остаточної редакції проекту документа  і  складання  протоколів  розбіжностей у  випадку потреби 6 7 7 3.9. Участь у проведенні  науково-технічної та  правової експертизи  остаточної редакції проекту документа    Тек 3 3 3 3.10Складання  орієнтовного  переліку організацій-ко-ристувачів  затвердженого   НД 1 1 1 3.11 Подання  на затвердження  остаточної редакції проекту  НД 2 2 2 3.12 Визначення тиражу   видавниче редагування затвердженого  НД Твр 3 3 3 Всього  % 100 100 100 Базові значення трудомісткості розроблен ня НД люд.дн. 238 550 828 Орієнтовна тривалість розроблення документів   ТУ    РБН    ВБН   ДБН   ДСТ    творчим  колективом згідно  п.  3.3   люд.міс. 6-8 11-14 15-20 ПРИМІТКА.                Середній обсяг НД - один друкарський аркуш 24 стор. . ДОДАТОК 2 Рекомендований БАЗОВІ ЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕГЛЯДУ   ЗМІН  ДІЮЧИХ НД РІЗНИХ ГРУП СКЛАДНОСТІ   СТАДІЇ ТА  ЕТАПИ ПЕРЕВІРКИ  ПЕРЕГЛЯДУ ЗМІНИ ДІЮЧИХ  НД                    Трудомісткість розроблення нових НД в % від загальної трудомісткості люд.день в залежності  від групи складності Організаційно-методичні та загально-технічні ДСТ ДБН ; будівельні норми  по організації управлінню та економіці ДБН   ВБН РБН На продукцію ДСТ ТУ : будівельні норми по організації виконання та прийняття  робіт ДБН   ВБН   РБН І II III 1.    Організація перевірки та перегляду змін   НД 3 3 2 1.1. Проведення узгоджень та консультацій із замовником і організаціями-співвиконавцями 2 2 1 1.2. Визначення об'ємів строків виконання та вартості  робіт   підготування та укладання договору 1 1 1 2.    Проведення перевірки НД 42 44 42 2.1.Пошук вітчизняної та зарубіжної науково-технічної інформації відносно об'єкту нормування 4 4 4 2.2. Аналіз науково-технічної інформації 2 2 2 5 2.3. Патентний пошук відносно об'єкта  нормування 3 3 3 2.4. Аналіз  патентних досліджень 2 3 3 2.5   Пошук  проектно-конструкторської документації 2 2 3 2 6. Аналіз  проектно-конструкторської документації 2 2 2 2.7. Пошук технологічної документації 2 2 2 2.8. Аналіз технологічної документації 1 1 5 1 5 2.9. Вивчення  виробничого досвіду передових підприємств відносно об"єкту нормування 4 4 3 2 10. Аналіз та узагальнення  передового виробничого досвіду 2 2 2 2. 11. Аналіз вимог показники значення норми правила характеристики терміни та визначення позначення методи одиниці фізичних вимірів НД який перевіряють на відповідність: діючому законодавству; досягненням вітчизняної та зарубіжної науки техніки І передового виробничого досвіду; міжнародним та передових зарубіжних країн стандартам; планам розвитку галузі; вимогам замовника-споживача і взаємопов'язаних нових НД Тав 6 6 5 6       СТАДІЇ ТА ЕТАПИ ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕГЛЯДУ ЗМІНИ ДІЮЧИХ НД Трудомісткість розроблення нових НД в % від загальної трудомісткості люд.день в залежності від групи складності Організаційно-методичні та загально-технічні ДСТ ДБН ; будівельні норми по організації управлінню та економіці ДБН ВБН РБН На продукцію ДСТ ТУ : будівельні норми по організації виконання та прийняття  робіт ДБН   ВБН   РБН І II III 2. 12 Аналіз результатів державних випробувань та сертифікації атестації продукції що стандартизується; пропозицій зацікавлених органзацій по створенню нової модернизованої продукції та технологічних процесів 6 6 5 2.13 Складання акту перевірки НД з оцінкою його науково-технічного рівня І ефективності та пропозиціями відносно подальшого застосування 2 2 1 5 2.14 Узгодження акту перевірки Із зацікавленими організаціями та складання протоколів про розбіжності при необхідності 3 3 2 5 2. 15 Затвердження акту перевірки НД 1 1 1 3.    Проведення перегляду змін НД 55 53 56 3.1. Розроблення та оформлення проекту технічного завдання на перегляд зміну НД з переліком організацій до яких необхідно направляти проект НД зміни на відгук та узгодження Ттз 3 3 3   3.2. Узгодження проекту технічного завдання 2 2 2 3.3. Затвердження технічного завдання 1 1 1 3.4. Підготовка рукопису першої редакції проекту НД нового замість відміненого або зміна до діючого 7 5 6 3.5. Підготовка графічних матеріалів 4 3 3 3.6. Оформлення першої редакції проекту НД змін Тоф1 3 3 2 5 3.7. Складання пояснювальної записки до проекту НД змін 2 2 2 5 3.8. Розроблення проекту плану основних заходів по впровадженню розроблювального документа або змін 2 2 2 3.9. Підготовка пропозицій по перегляду зміні взаємозв'язаних НД 2 2 5 2 5 3.10 Розгляд проекту документа або змін на Вченій раді або технічній нараді 1 1 1 3.10 Розмноження першої редакції проекту НД змін Трз 1 1 1 5 3.12 Розсилання першої редакції проекту НД змін на відгук у зацкавлені організації 1 1 1 3.13 Організація надходження відгуків 2 2 5 3 3.14 Аналіз та узагальнення відгуків на проект НД змін 3 3 3     СТАДІЇ ТА ЕТАПИ ПЕРЕВІРКИ  ПЕРЕГЛЯДУ ЗМІНИ ДІЮЧИХ НД Трудомісткість розроблення нових НД в % від загальної трудомісткості люд.день в залежності від групи складності Організаційно-методичні та загально-технічні ДСТ ДБН ; будівельні норми по організації управлінню та економіці ДБН ВБН РБН На продукцію ДСТ ТУ : будівельні норми по організації виконання та прийняття робіт ДБН ВБН РБН І II III 3.15 Складання зведення зауважень і пропозицій по відгуках 1 1 5 1 5 3.16 Складання протоколів про розбіжності при необхідності 1 1 1 3.16 Розроблення остаточної редакції проекту НД змін з урахуванням зауважень і пропозицій у відгуках Тор 5 4 4 3.18 Оформлення остаточної редакції проекту НД  змін    Тоф2 2 2 5 2 5 3.19 Уточнення пояснювальної записки до проекту документа змін 1 1 1 3.20 Коригування проекту плану основних зі-ходів по впровадженню документа змін що розробляється 1 1 1 3.21 Коригування пропозицій по перегляду зміні взаємопов'язаних НД 1 1 1 5 3.22 Узгодження остаточної редакції проекту НД змін і складання протоколів про розбіжності при необхідності 2 2 5 2 5 3.23 Участь у проведенні науково-технічної та правової експертизи остаточної редакції проекту документа змін Тек 3 2 5 2 5 3.24 Складання орієнтовного переліку організа-цій-користувачів затвердженого НД змін 1 1 1 3.25 Внесення на затвердження остаточної редакції проекту НД змін 1 1 1 5 3.26 Визначення тиражу видавниче редагування та видання затвердженого НД змін Твр 2 2 2 Всьго % 100 100 100 Базові значення трудомісткості розроб лення НД люд.дн. 212 432 657 Орієнтовна тривалість розроблення документів  ТУ РБН ВБН ДБН ДСТ творчим колективом згідно п. 3.3. люд.міс. 5-7 8-11 12-16 ПРИМІТКА.   Середній обсяг НД - один друкарський аркуш 24 cтop. . ДОДАТОК 3 Рекомендований КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ      ПЕРЕВІРКИ  ПЕРЕГЛЯДУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА   ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НД РІЗНИХ ВИДІВ     ДОДАТОК 4 Рекомендований ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НД. РОЗРАХУНОК   БАЗОВИХ  ЗНАЧЕНЬ  ВАРТОСТІ СТВОРЕННЯ НОРМАТИВНИХ   ДОКУМЕНТІВ  ЗА СТАНОМ НА  01.10.92 Найменування показника Значення для НД Джерело інформації що розроблюються вперше що переглядаються     Групи складності   І II III І II III   1.     Середньовиважений місячний фонд оплати праці колективу розроб-лювачів НД Зср тис.крб./чол. 10 10 10 10 10 10 Дані організації-розроблювача НДІБВ 2.    Базова трудомісткість створення НД Тнд ЧОЛ.ДН. 238 550 828 212 432 657 Додатки 1 2 3.     Об'єм створених НД стор. машинописного тексту 24 24 24 24 24 24 Дані організації-розроблювача 4.     Відрахування із фонду оплати праці виконавців у соцстрах фонд зайнятості Чорнобиля та ін. Вф част.од. 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 Те ж саме 5.     Відрахування із фонду оплати праці виконавців на утримання АУП та на кладні витрати Внв част.од. 0 12  0 12   0 12 0 12 0 12 0 12 Те ж саме 6.     Відрахування у прибуток організації від фонду оплати праці для ство рення фонду розвитку виробництва   Впр част.од. 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 0 07 Те ж саме 7.     Прямі матеріальні витрати матеріали відряджен ня послуги допоміжних підрозділів експертиза та ін. М. тис. крб. 30 70 100 20 50 70 Те ж саме 8.     Річна вартість виробки чої площі яку займає колектив розроблювачів Вп тис.крб./м2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Те ж саме 9.     Базова вартість створення НД Внд тис. крб. 283 611 896 249 482 709 Те ж саме ПРИМІТКА.           При фінансуванні розроблення нових перегляді зміні діючих НД з коштів державного бюджета Вф - 0 39 за станом на 01.06.93 .   РОЗРАХУНОК базової вартості створення НД всіх груп складності виконують згідно формули:   ПРИКЛАД   1 Приклад розрахунку вартості розроблення нового документа ДСТ В.2.6.-12-93 "Вироби бетонні та залізобетонні. Загальні технічні вимоги"*. ДСТ на продукцію IIIгрупи складності. Вихідні дані за станом на 01.10.92 Шифр та найменування ДСТ наведені умовно     ПРИКЛАД 2 Приклад розрахунку вартості перегляду НД Р 50-601-17-90 "Нормативи трудомісткості та вартості робіт по стандартизації". Розроблюваний НД - організаційно-методичний 1 група складності . Вихідні дані за станом на 01.10.92 Вартість перегляду НД Р 50-601-17-90 "Нормативи трудомісткості та вартості робіт по стандартизації" визначають за формулою:   ПРИКЛАД 3 Приклад розрахунку вартості перегляду ГОСТ 22904-79 "Изделия бетонные и железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры". ДСТ-ІІгрупи складності. Вихідні дані за станом на 01.10.92 Вартість перегляду ГОСТ 22904-79 "Изделия бетонные и железобетонны. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры" визначають за формулою:   ПРИКЛАД 4 Приклад  розрахунку  вартості  розроблення ДСТ обсягом  0 5 в.  a. IІІ  група складності . Вихідні дані за станом на 01.10.92 Вартість розроблення нового ДСТ обсягом 0 5 в. а. визначають за формулою:   З М I С Т 1. Загальнi положення 2. Трудомiсткiсть розроблення НД 3. Визначення базової вартостi розроблення НД 4. Додаток 1. Базовi значення трудомiсткостi розроблення нових НД рiзних груп складностi 5. Додаток 2. Базовi значення трудомiсткостi перевiрки перегляду змiн дiючих НД рiзних груп складностi 6. Додаток 3. Коефiцiєнти для визначення трудомiсткостi розроблення перевiрки перегляду внесення змiн науково-технiчної та правової експертизи НД рiзних видiв 7. Додаток 4. Приклади розрахунку вартостi розроблення НД ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДБН Г.I-I-93 Издание официальное Министерство Украины по делам строительства и архитектуры Минстройархитектуры Украины Киев 1993 УДК 69:658.012.224 РАЗРАБОТАНЫ: Научно-исследовательским институтом строительного производства Минстрой- архитектуры Украины канд.техн.наук Шаврин В.И. Полонская С.А. инж. Клименко В.Г. Травинская Т.Л. при участии Управления государственных нормативов и стандартов Минстройар- хитектуры Украины ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ Управлением государственных норма- К УТВЕРЖДЕНИЮ: тивов и стандартов Минстройархите- ктуры Украины УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Минстройархитектуры Укра- ины от 27.04.93 46 и введены в действие с 01.07.93 С введением в действие ДБН А.1.1-1-93 ДБН А.1.1-2-93 и ДБН А.1.1-3-93 утрачивают силу на территории Украины СНиП 1.01.01-82* СНиП 1.01.02-83 СНиП 1.01.03-83* C Издательство "Укрархстройинформ" ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ ----------------------------------------------------------------- ДБН Г.1-1-93 Система стандартизации и нормирования в строительстве Порядок определения стоимости разработки Вводятся впер- нормативных документов вые ------------------------------------------------------------------ Настоящие нормы содержат базовые значения трудоемкости и уста- навливают порядок определения стоимости разработки новых провер- ки пересмотра изменений действующих нормативных документов НД в области строительства. Нормы предназначены для использования организациями-разработ- чиками и организациями-заказчиками НД. I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ I.I. Нормы устанавливают порядок определения стоимости а также базовые значения трудоемкости разработки новых проверки пересмо- тра и изменения действующих НД всех видов согласно ДБН А.I.I-I-93. I.2. Стоимость создания НД определяют исходя из трудоемкости его разработки проверки пересмотра изменений квалификацион- ного состава исполнителей уровня оплаты труда отчислений в обя- зательные платежи установленные законодательством Украины. I.3. Оценка стоимости и трудоемкости должна предшествовать разработке НД а также производиться при: составлении перспективных и текущих планов разработки новых проверки пересмотра изменений действующих НД; прогнозировании установлении и контроле сроков и затрат на разработку конкретных НД. I.4. Нормы предусматривают разработку оформление согласование и утверждение НД согласно требований изложенных в основополагаю- щих организационно-методических документах системы нормирования и стандартизации в строительстве. 2. ТРУДОЕМКОСТЬ РАЗРАБОТКИ НД 2.1. Трудоемкость разработки новых проверки пересмотра изменений действующих НД всех видов и типов определяют суммой затрат рабочего времени на выполнение этапов работы по разработке пересмотру изменениям НД. 2.2. Этапы работы по разработке новых НД разделены на три ста- дии выполнения приложение I : - организация разработки НД составление и утверждение технического задания на разработку НД; - разработка первой редакции проекта НД и рассылка его на отзыв; - обработка отзывов разработка окончательной редакции проекта НД согласование и представление его на утверждение. Этапы работы по пересмотру действующих НД разделены на три стадии выполнения приложение 2 : - организация проверки и пересмотра НД; - проведение проверки НД; - пересмотр изменение действующего НД. 2.3. Все НД разрабатываемые в области строительства классифи- цированы приложения I 2 3 по видам и группам возрастающей слож- ности как для вновь разрабатываемых так и для проверяемых пере- сматриваемых изменяемых : I - организационно-методических и общетехнических ДСТ ДБН ; строительные нормы по организации управлению и экономике ДБН ВБН РБН . Количество использмуемых источников государственных ведомственных международных и промышленно развитых стран стандар- тов инструктивно-методических рекомендательных и справочных ма- териалов - до 5; II - на продукцию ДСТ ТУ ; строительные нормы по организации производства и приемки работ ДБН ВБН РБН - документы регламен- тирующие до 10 показателей качества и разработка которых НД свя- зана с использованием источников - до 10; III - на продукцию ДСТ ТУ ; строительные нормы по организации производства и приемке работ ДБН ВБН РБН - документы регламен- тирующие более 10 показателей качества и разрабатываемые с примене- нием количества источников - более 10. 2.4. Базовые значения трудоемкостей отдельных этапов и стадий работ по разработке новых пересмотру изменениям действующих НД прил.I основываются на: - типовых нормах времени на выполнение патентных исследований разработку проектно-конструкторской и технологической документации; - статистически обработанных и проанализированных экспертных оценках трудоемкостей этапов и стадий работ; - результатах анализа организации труда и мероприятиях по ее усовершенствованию в направлении сокращения трудозатрат на органи- зационные этапы работ в новых экономических условиях. 2.5. В прил.I 2 приведены средневзвешенные базовые значения трудоемкостей разработки новых проверки пересмотра и внесения изменений в действующие НД трех групп сложности независимо от их вида. При расчете трудоемкости разработки проверки пересмотра внесения изменений в НД конкретного вида следует применять коэф- фициент К1 прил.3 п.1-4 . При расчете трудоемкости научно-техни- ческой и правовой экспертизы НД выполняемой организацией по реше- нию заказчика следует принимать коэффициент К2 прил.3 п.5-7 . 2.6. Базовые значения трудоемкости разработаны на усредненный объем одного НД - один издательский лист или 24 с. машинописного текста. При отличии объема разрабатываемого документа от базового для этапов работы "Разработка и оформление технического задания" "Подготовка рукописи проекта НД" "Размножение проекта НД" "Раз- работка окончательной редакции НД с учетом замечаний" "Оформле- ние проекта НД" "Участие в научно-технической и правовой экспер- тизе проекта НД" "Издательское редактирование НД" - для новых и пересматриваемых НД а для этапа "Анализ требований проверяемого НД" - для проверяемых пересматриваемых изменяемых НД необходимо n применять коэффициент К3 К3 = --- но не более 5 24 где n - количество страниц разрабатываемого НД. 2.7. Базовые значения прил.I 2 учитывают трудоемкость разра- ботки на украинском и русских языках. При необходимости перевода текста НД на иностранный язык применяют дополнительный коэффициент К4 = 1 25 к значениям трудоемкости выполнения этапов работы: "Разработка окончательной редакции проекта НД". 2.8. При наличии других неучтенных в п.п.2.5-2.7 настоящих норм факторов влияющих на трудоемкость работ по созданию НД при соответствующем обосновании допускается введение дополнительных величин трудоемкости выполнения этапов разработки НД. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ НД 3.I. Стоимость разработки новых пересмотра изменений дейст- вующих НД всех видов и групп сложности определяют на основе соот- ветствующих базовых значений трудоемкости установленных в разде- ле 2 и приложениях I 2 3 настоящих норм. 3.2. Стоимость создания НД расчитывают по формуле: К1 Тнд С=Зср ------- 1+Оф 1+Онр 1+Опр + M + 34 x пп тыс.крб. 21 2 где Зср. - среднемесячный фонд оплаты труда коллектива исполните- лей тыс.крб./чел.; К1 - коэффициент учитывающий вид НД для определения базовой стоимости разработки НД К1=I ; Тнд - общая трудоемкость разработки конкретного НД устанавли- вают в соответствии с разделом 2 настоящих норм чел.дн.; 21 2 - коэффициент перерасчета чел.дней в чел.мес.; Оф - обязательные установленные законодательством Украины отчисления от фонда оплаты труда исполнителей в соцстрах фонды занятости Чернобыля услуги банка налог на доход доля ед.; Онр - отчисления от фонда оплаты труда исполнителей на содер- жание административно-управленческого аппарата АУП и накладные расходы доля ед.; Опр. - отчисления в прибыль организации-разработчика в доля ед. от фонда оплаты труда для создания фонда развития производст- ва доля ед.; М - прямые материальные затраты: материалы услуги вспомога- тельных подразделений связанные с разработкой НД командировочные расходы на экспертизу и др. тыс.крб.; 34 - средняя производственная площадь занимаемая трудовым коллективом разработчиков НД м2; пп - стоимость I м2 производственной площади в год тыс.крб. 3.3. Разработка НД предусмотрена трудовым коллективом посто- янным или временным имеющими следующий примерный квалификацион- ный состав: I научный руководитель 10% затрат фонда рабочего времени для участия в разработке ; 2 заведующий отделом лабора- торией сектором ведущий научный сотрудник старший научный сот- рудник главный специалист руководитель группы ведущий инженер 35% затрат фонда рабочего времени для участия в разработке - специалист имеющий опыт разработки НД; 3 научный сотрудник млад- ший научный сотрудник старший инженер инженер I II категории 35% затрат фонда рабочего времени для участия в разработке ; 4 инженер техник 20% затрат фонда рабочего времени для участия в разработке . Итого 4 чел. 3.4. При необходимости проведения научно-исследовательских ра- бот НИР в процессе разработки НД стоимость НИР определяет испо- лнитель отдельно руководствуясь расчетом трудовых и материальных затрат на их выполнение и согласовывает с заказчиком как договор- ную цену. 3.5. Примеры расчета трудоемкости и стоимости разработки разли- чных НД приведены в приложении 4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое БАЗОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ НД РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СЛОЖНОСТИ ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы сложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | РАЗРАБОТКИ НД |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |щетехниче| ДСТ ТУ ; | | |ские ДСТ | строительные нормы | | |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| |1.ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ НД | 20 | 20 | 20 | | СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ | | | | | ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ | | | | | | | | | |1.1.Проведение согласований и ко| 2 | 2 | 2 | | нсультаций с заказчиком и ор| | | | | ганизациями-соисполнителями | | | | |1.2.Определение объемов сроков | 1 | 1 | 1 | | выполнения и стоимости работ| | | | | подготовка и заключение до-| | | | | говоров | | | | |1.3.Поиск отечественной и зару- | 1 | 1 5 | 1 5 | | бежной научно-технической | | | | | информации по объекту | | | | | нормирования | | | | |1.4.Анализ научно-технической | 1 | 1 | 1 | | информации | | | | |1.5.Патентный поиск по объекту | 2 | 2 | 2 | | нормирования | | | | |1.6Анализ патентных исследований| 1 | 1 | 1 | |1.7.Поиск проектно-конструктор- | 1 | 1 | 1 | | ской документации | | | | |1.8.Анализ проектно-конструктор-| 2 | 1 | 1 | | ской документации | | | | |1.9.Поиск технологической доку- | 1 | 1 | 1 | | ментации | | | | |1.10.Анализ технологической до- | 1 | 1 | 1 | | кументации | | | | |1.11.Изучение производственного | 2 | 2 | 2 | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы сложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | РАЗРАБОТКИ НД |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |щетехниче| ДСТ ТУ ; | | |ские ДСТ | строительные нормы | | |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| | опыта передовых предприятий | | | | | по объекту нормирования | | | | |1.12.Анализ и обобщение передо- | 1 | 1 | 1 | | вого производственного опыта| | | | |1.13.Разработка и оформление про| 2 | 2 | 2 | | екта технического задания на| | | | | создание НД Ттз | | | | |1.14.Составление перечня органи-| 0 5 | 0 5 | 0 5 | | заций которым необходимо на-| | | | | правлять проект НД на согла-| | | | | сование и внедрение | | | | |1.15.Согласование проекта техни-| 1 | 1 5 | 1 5 | | ческого задания | | | | |1.16.Утверждение технического | 0 5 | 0 5 | 0 5 | | задания | | | | | | | | | |2. Разработка первой редакции | | | | | проекта НД и рассылка его на | | | | | отзывы | | | | | | | | | |2.1.Подготовка рукописи проекта | 12 | 12 | 11 | | НД Тпр | | | | |2.2.Подготовка графических мате-| 3 | 3 | 4 | | риалов | | | | |2.3.Оформление проекта НД Тоф1 | 3 | 3 | 3 | |2.4.Составление пояснительной | 4 | 4 | 4 | | записки к проекту НД | | | | |2.5.Разработка проекта плана ос-| 2 | 2 | 2 | | новных мероприятий по внедре| | | | | нию разрабатываемого докумен| | | | |2.6.Рассмотрение проекта НД на | 1 | 1 | 1 | | Ученом Совете или техничес- | | | | | ком совещании | | | | |2.7.Размножение первой редакции | 2 | 2 | 1 | | проекта НД Трз | | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы сложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | РАЗРАБОТКИ НД |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |щетехниче| ДСТ ТУ ; | | |ские ДСТ | строительные нормы | | |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |--------------------------------------------------------------- |2.8.Рассылка проекта документа | 1 | 1 | 1 | | на отзыв в заинтересованные | | | | | организации | | | | |2.9.Организация представления | 3 | 3 | 3 | | отзывов | | | | | | | | | |3.АНАЛИЗ ОТЗЫВОВ РАЗРАБОТКА | 49 | 49 | 50 | | ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА| | | | | НД СОГЛАСОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕ-| | | | | НИЕ ЕГО НА УТВЕРЖДЕНИЕ | | | | | | | | | |3.1.Анализ и обобщение отзывов | 7 | 7 | 7 | | на проект НД | | | | |3.2.Составление сводки замечаний| | | | | и предложений по отзывам | 3 | 3 | 3 | |3.3.Составление протоколов | 3 | 3 | 3 | | разногласий в случае необ- | | | | | ходимости | | | | |3.4.Разработка окончательной ре-| 10 | 10 | 10 | | дакции проекта НД с учетом | | | | | замечаний и предложений в | | | | | отзывах Тор | | | | |3.5.Офомление окончательной ре- | 6 | 6 | 6 | | дакции проекта НД Тоф2 | | | | |3.6.Уточнение пояснительной за- | 3 | 2 | 3 | | писки к проекту НД | | | | |3.7.Корректировка проекта плана | 2 | 2 | 2 | | основных мероприятий по вне-| | | | | дрению разрабатываемого до- | | | | | кумента | | | | |3.8.Согласование окончательной | 6 | 7 | 7 | | редакции проекта НД и состав| | | | | ление протоколов розногласий| | | | | при необходимости | | | | |3.9.Участие в проведении научно-| 3 | 3 | 3 | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы сложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | РАЗРАБОТКИ НД |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ |щетехниче| ДСТ ТУ ; | | |ские ДСТ | строительные нормы | | |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| | технической и правовой експе| | | | | ртизы окончательной редакции| | | | | проекта документа Тек | | | | |3.10.Составление ориентировочно-| 1 | 1 | 1 | | го перечня организаций-поль| | | | | зователей утвержденного НД | | | | |3.11.Представление на утвержде- | 2 | 2 | 2 | | ние окончательной редакции | | | | | проекта НД | | | | |3.12.Определение тиража издате-| 3 | 3 | 3 | | льское редактирование утвер| | | | | жденного НД Твр | | | | | | | | | | Всего % | 100 | 100 | 100 | | | | | | | Базовые значения трудоемкости| 238 | 550 | 828 | | разработки НД чел.дн. | | | | | | | | | | Ориентировочная продолжитель-| 6-8 | 11-18 | 15-20 | | ность документов ТУ РБН | | | | | ВБН ДБН ДСТ творческим колле| | | | | ктивом в соответствии п.3.3. | | | | | чел.мес. | | | | ----------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ. Средний объем НД - один печатный лист 24 стр. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое БАЗОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ НД РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СЛОЖНОСТИ ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы скложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | ИЗМЕНЕНИЙ |щетехниче| ДСТ ТУ | | |ские ДСТ | строительные нормы | | ДЕЙСТВУЮЩИХ НД |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| |1.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ И ПЕРЕ- | 3 | 3 | 2 | | СМОТРА ИЗМЕНЕНИЙ НД | | | | | | | | | |1.1.Проведение согласований и ко| 2 | 2 | 2 | | нсультаций с заказчиком и ор| | | | | ганизациями-соисполнителями | | | | |1.2.Определение объемов сроков | 1 | 1 | 1 | | выполнения и стоимости работ| | | | | подготовка и заключение до-| | | | | говоров | | | | | | | | | |2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ НД | 42 | 44 | 42 | | | | | | |2.1.Поиск отечественной и зарубе| 4 | 4 | 4 | | жной научно-технической iнфо| | | | | рмации по объекту нормирова-| | | | | ния | | | | |2.2.Анализ научно-технической | 2 | 2 | 2 5 | | информации | | | | |2.3.Патентний поиск по объекту | 3 | 3 | 3 | | нормирования | | | | |2.4.Анализ патентных исследовани| 2 | 3 | 3 | |2.5.Поиск проектно-конструктор- | 2 | 2 | 3 | | ской документации | | | | |2.6.Анализ проектно-конструктор-| 2 | 2 | 2 | | ской документации | | | | |2.7.Поиск технологической доку- | 2 | 2 | 2 | | ментации | | | | |2.8.Анализ технологической доку-| 1 | 1 5 | 1 5 | | ментации | | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы скложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | ИЗМЕНЕНИЙ |щетехниче| ДСТ ТУ | | |ские ДСТ | строительные нормы | | ДЕЙСТВУЮЩИХ НД |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| |2.9.Изучение производственного | 4 | 4 | 3 | | опыта передовых предприятий | | | | | по объекту нормирования | | | | |2.10.Анализ и обобщение передово| 2 | 2 | 2 | | го производственного опыта | | | | |2.11.Анализ требований показате| 6 | 6 5 | 6 5 | | ли назначения нормы правила| | | | | характеристики термины и | | | | | определения обозначения ме-| | | | | тоды единицы физических ве-| | | | | личин НД проверяемого на | | | | | соответствие:действующему | | | | | законодательству;достижения| | | | | отечественной и зарубежной | | | | | науки техники и передового| | | | | производственного опыта;меж| | | | | дународным и передовых зару| | | | | бежных стран стандартам; | | | | | планам развития отрасли;тре| | | | | бованиям заказчика-потреби-| | | | | теля и взаимосвязанных НД | | | | | Тат | | | | |2.12.Анализ результатов государ-| 6 | 6 | 5 | | ственных испытаний и серти-| | | | | фикации аттестации стандар| | | | | тизируемой продукции; пред-| | | | | ложений заинтересованных ор| | | | | ганизаций по созданию новой| | | | | модернизированной продук-| | | | | ции и технологических про- | | | | | цессов | | | | |2.13.Составление акта проверки | 2 | 2 | 1 5 | | НД с оценкой его научно-тех| | | | | нического уровня и еффектив| | | | | ности и предложениями по | | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы скложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | ИЗМЕНЕНИЙ |щетехниче| ДСТ ТУ | | |ские ДСТ | строительные нормы | | ДЕЙСТВУЮЩИХ НД |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| | дальнейшему применениюя | | | | |2.14.Согласование акта проверки | 3 | 3 | 2 5 | | с заинтересованными органи-| | | | | зациями и составлением про-| | | | | токолов разногласий при | | | | | необходимости | | | | |2.15.Утверждение акта проверки | 1 | 1 | 1 | | НД | | | | | | | | | |3.ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕСМОТРА ИЗМЕНЕ-| 55 | 53 | 56 | | НИЙ НД | | | | | | | | | |3.1.Разработка и оформление про-| 3 | 3 | 3 | | екта технического задания на| | | | | пересмотр изменения НД с | | | | | перечнем организаций кото- | | | | | рым необходимо направлять | | | | | проект НД изменения на от-| | | | | зыв и согласование Ттз | | | | |3.2.Согласование проекта техни- | 2 | 2 | 2 | | ческого задания | | | | |3.3.Утверждение технического за-| 1 | 1 | 1 | | дания | | | | |3.4.Подготовка рукописи первой | 7 | 5 | 6 | | редакции проекта НД нового | | | | | взамен отмененного или изме-| | | | | нений к действующему Тпр | | | | |3.5.Подготовка графических мате-| 4 | 3 | 3 | | риалов | | | | |3.6.Оформление первой редакции | | | | | проекта НД изменений Тоф1 | 3 | 3 | 2 5 | |3.7.Составление пояснительной за| 2 | 2 | 2 5 | | писки к проекту НД изменений| | | | |3.8.Разработка проекта плана ос-| 2 | 2 | 2 | | новных мероприятий по внедре| | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы скложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | ИЗМЕНЕНИЙ |щетехниче| ДСТ ТУ | | |ские ДСТ | строительные нормы | | ДЕЙСТВУЮЩИХ НД |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| | нию разрабатываемого докуме-| | | | | нта или изменений | | | | |3.9.Подготовка предложений по пе| 2 | 2 5 | 2 5 | | ресмотру изменению взаимо-| | | | | связанных НД | | | | |3.10.Рассмотрение проекта докуме| 1 | 1 | 1 | | нта изменений на Ученом Со| | | | | сете или техническом совещ.| | | | |3.11.Роазмножение первой редак- | 1 | 1 | 1 5 | | ции проекта НД изменений | | | | | Трз | | | | |3.12.Рассылка первой редакции | 1 | 1 | 1 | | проекта НД изменений на | | | | | отзыв в заинтересованные ор| | | | | ганизации | | | | |3.13.Организация представления | 2 | 2 5 | 3 | | отзывов | | | | |3.14.Анализ и обобщение отзывов | 3 | 3 | 3 | | на проект НД изменений | | | | |3.15.Составление сводки замеча- | 1 | 1 5 | 1 5 | | ний и предложений по отзы -| | | | | вам | | | | |3.16.Составление протоколов раз-| 1 | 1 | 1 | | ногласий при необходимос- | | | | | ти | | | | |3.17.Разработка окончательной ре| 5 | 4 | 4 | | дакции проекта НД измене- | | | | | ний с учетом замечаний и | | | | | предложений в отзывах Тор | | | | |3.18.Оформление окончательной ре| 2 | 2 5 | 2 5 | | дакции проекта НД измене- | | | | | ний Тоф2 | | | | |3.19. Уточнение пояснительной | 1 | 1 | 1 | | записки к проекту докуме- | | | | | нта изменений | | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы скложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | ИЗМЕНЕНИЙ |щетехниче| ДСТ ТУ | | |ские ДСТ | строительные нормы | | ДЕЙСТВУЮЩИХ НД |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| |3.20.Корректировка проекта плана| 1 | 1 | 1 | | основных мероприятий по вне| | | | | дрению разрабатываемого до-| | | | | кумента изменений | | | | |3.21.Корректировка предложений | 1 | 1 | 1 5 | | по пересмотру изменению | | | | | взаимосвязанных НД | | | | |3.22.Согласование окончательной | 2 | 2 5 | 2 5 | | редакции проекта НД измене| | | | | ний и составление протоко-| | | | | лов разногласий при необхо-| | | | | димости | | | | |3.23.Участие в проведении научно| 3 | 2 5 | 2 5 | | -технической и правовой екс| | | | | пертизы окончательной редак| | | | | ции проекта документа изме-| | | | | нений Тэк | | | | |3.24.Составление ориентировочно-| 1 | 1 | 1 | | го перечня организаций-пот-| | | | | ребителей утвержденного НД | | | | |3.25.Представление на утвержде- | 1 | 1 | 1 5 | | ние окончательной редакции | | | | | проекта НД изменений | | | | |3.26.Определение тиража издатель| 2 | 2 | 2 | | ское редактирование утверж-| | | | | денного НД изменений Тир | | | | | | | | | | Всьго % | 100 | 100 | 100 | | | | | | | Базовые значения трудоемкости | 212 | 432 | 657 | | разработки НД чел.дн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | |Трудоемкость разработки новых | | |НД в % от общей трудоемкости | | | чел./день в зависимости от | | | группы скложности | | |------------------------------| | СТАДИИ И ЭТАПЫ |Организа-| | | |ционно-ме| | | ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА |тодичес- | | | |кие и об-| На продукцию | | ИЗМЕНЕНИЙ |щетехниче| ДСТ ТУ | | |ские ДСТ | строительные нормы | | ДЕЙСТВУЮЩИХ НД |ДБН ;стро| по организации | | |ительные | производства и | | |нормы по | приемки работ | | |организа-| ДБН ВБН РБН | | |ции упра-| | | |влению и | | | |экономике| | | | ДБН ВБН | | | | РБН | | | |------------------------------| | | I | II | III | |---------------------------------------------------------------| | Ориентировочная продолжитель- | 5-7 | 8-11 | 12-16 | | ность разработки документов | | | | | ТУ РБН ВБН ДБН ДСТ творчес- | | | | | ким коллективом согласно п.3.3| | | | | чел.мес. | | | | ----------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ. Средний объем НД - один печатный лист 24 стр. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОВЕРКИ ПЕРЕСМОТРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ЕКСПЕРТИЗЫ НД РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ----------------------------------------------------------------- | | Наименование работ |Коэффи-|Значение | Обоснование | |пп | |циент |коэффици-| для расчета | | | | | ента | | |---------------------------------------------------------------| | 1 | Разработка | К1 | |Базовая общая трудо-| | | нового НД | | |емкость разработки | | | ДСТ ДБН | | 1 2 |НД соответствующей | | | ВБН | | 0 9 |группы сложности | | | РБН | | 0 8 | приложение 1 | | | ТУ | | 0 7 | | | | | | | | | 2 | Проверка | К1 | |Базовая трудоемкость| | | действующего НД | | |проверки пересмотра | | | ДСТ ДБН | | 1 2 | изменений действу-| | | ВБН | | 0 9 |ющих НД соответству-| | | РБН | | 0 8 |ющей группы сложнос-| | | ТУ | | 0 7 |ти прил. 2 п.1 2 | | | | | | | | 3 | Пересмотр | К1 | |Базовая трудоемкость| | | действующего НД | | |проверки пересмотра | | | ДСТ ДБН | | 1 2 | изменений действу-| | | ВБН | | 0 9 |ющих НД соответству-| | | РБН | | 0 8 |ющей группы сложнос-| | | ТУ | | 0 7 |ти прил. 2 п.3 | | | | | | | | | | | | | | 4 |Внесение изменений в| К1 | 0 8 |Базовая трудоемкость| | | действующий НД | | |проверки пересмотра| | | ДСТ | | | изменений действу-| | | ДБН | | |щих НД соответствую-| | | ГОСТ | | |щей группы сложности| | | СНиП | | | прим. 2 п.3 | | | | | | | | 5 |Научно-техническая и| К2 | |Базовая оющая трудо-| | |правовая експертиза | | |емкость разработки | | |разрабатываемого НД | | |НД прил.1 с коэффи| | | группы сложности | | |циентом К1 для соот-| | | I | | 0 075 |ветствующего вида НД| | | II | | 0 035 | данное прил. п.1 | | | III | | 0 025 | | | | | | | | | 6 |Научно-техническая и| К2 | |Базовая общая трудо-| | |правовая експертиза | | |емкость проверки пе-| | |пересматриваемого НД| | |ресмотра изменений | | |группы сложности | | |НД прил.2 с коэффи| | | I | | 0 095 |циентом К1 для соот-| | | II | | 0 045 |ветствующего вида НД| | | III | | 0 035 | данное прил. п.2 | | | | | | | | 7 |Научно-техническая и| К2 | |Базовая трудоемкость| | |правовая експертиза | | |пересмотра измене- | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | | Наименование работ |Коэффи-|Значение | Обоснование | |пп | |циент |коэффици-| для расчета | | | | | ента | | |---------------------------------------------------------------| | | изменений НД. | | |ний НД прил.2 п.3 | | |группы сложности НД | | |с коэффициентом К1 | | | II | | 0 075 | | | | III | | 0 045 | | ----------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ НД. РАСЧЕТ БАЗОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.92 ----------------------------------------------------------------- | | Значения для НД | | | |----------------------------------------| | |Наименование | разрабатываемых | пересматриваемых |Источник| | показателя | впервые | |информа-| | |----------------------------------------| ции | | | Группы сложности | | | |----------------------------------------| | | | I | II | III | I | II | III | | |----------------------------------------------------------------| |1.Среднемеся-| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |Данные | | чный фонд | | | | | | |организа| | оплаты тру-| | | | | | |ции-раз-| | да коллек- | | | | | | |работчи-| | цi колекти-| | | | | | |ка | | ва разрабо-| | | | | | | НИИСП | | тчиков НД | | | | | | | | | Зср | | | | | | | | | тыс.крб/чел| | | | | | | | | | | | | | | | | |2.Базовая | 238 | 550 | 828 | 212 | 432 | 657 |Додатки | | доемкость | | | | | | | 1 2 | | создания | | | | | | | | | НД Тнд | | | | | | | | | чел.дн. | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.Объем соз- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |Данные | | даваемых НД| | | | | | |организа| | с.машинопи-| | | | | | |ции-раз-| | сного текс-| | | | | | |работчи-| | та | | | | | | |ка | | | | | | | | | | |4.Отчисления | 0 63 | 0 63 | 0 63 | 0 63 | 0 63 | 0 63 |То же | | от фонда оп| | | | | | | | | латы труда | | | | | | | | | исполните- | | | | | | | | | лей в соц- | | | | | | | | | страх фонд | | | | | | | | | занятости | | | | | | | | | Чернобыля и| | | | | | | | | др. Оф доля| | | | | | | | | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |5.Отчисления | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | 0 12 | То же | | от фонда | | | | | | | | | оплаты тру-| | | | | | | | | да исполни-| | | | | | | | | телей на со| | | | | | | | | держание | | | | | | | | | АУП и накла| | | | | | | | | дные расхо-| | | | | | | | | ды | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | | Значения для НД | | | |----------------------------------------| | |Наименование | разрабатываемых | пересматриваемых |Источник| | показателя | впервые | |информа-| | |----------------------------------------| ции | | | Группы сложности | | | |----------------------------------------| | | | I | II | III | I | II | III | | |---------------------------------------------------------------| |6.Отчисления | 0 07 | 0 07 | 0 07 | 0 07 | 0 07 | 0 07 | Те ж | | в прибыль | | | | | | | саме | | организации| | | | | | | | | от фонда оп| | | | | | | | | лати труда | | | | | | | | | для созда- | | | | | | | | | ния фонда | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | производст-| | | | | | | | | ва Опр | | | | | | | | | доля.ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | |7.Прямые мате| 30 | 70 | 100 | 20 | 50 | 70 | То же | | риальные за| | | | | | | | | трати мате| | | | | | | | | риали кома-| | | | | | | | | ндировки ус| | | | | | | | | луги вспомо| | | | | | | | | гательных | | | | | | | | | подразделе-| | | | | | | | | ний експер-| | | | | | | | | тиза и др. | | | | | | | | | М тыс.крб.| | | | | | | | | | | | | | | | | |8.Годовая сто| 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | То же | | имость про-| | | | | | | | | изводствен-| | | | | | | | | ной площади| | | | | | | | | занимаемой | | | | | | | | | коллективом| | | | | | | | | разработчи-| | | | | | | | | ков пп | | | | | | | | | тыс.крб\м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |9.Базовая сто| 283 | 611 | 896 | 249 | 482 | 709 | То же | | имость соз-| | | | | | | | | дания НД | | | | | | | | | Снд тыс.крб| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ. При финансировании разработки новых пересмотре изменении действующих НД из средств государственного бюджета Оф = 0 39 по состоянию на 01.06.93 . РАСЧЕТ базовой стоимости создания НД всех групп сложности производят по формуле: Тнд Снд = Зср К1 ---- 1+Оф 1+Онр 1+Опр + М + 34 х пп тыс.крб. 21 2 р 238 С = 10 ---- 1+0 63 1+0 12 1+0 07 + 30 + 34 х 1=283 тыс.крб. І 21 2 р 550 С = 10 ---- 1+0 63 1+0 12 1+0 07 + 70 + 34 х 1=611 тыс.крб. ІІ 21 2 р 828 С =10 ---- 1+0 63 1+0 12 1+0 07 + 100 + 34 х 1=896 тыс.крб. ІІІ 21 2 n 212 С = 10 ---- 1+0 63 1+0 12 1+0 07 + 20 + 34 х 1=249 тыс.крб. І 21 2 n 432 С = 10 ---- 1+0 63 1+0 12 1+0 07 + 50 + 34 х 1=482 тыс.крб. ІІ 21 2 n 657 С = 10 ---- 1+0 63 1+0 12 1+0 07 + 70 + 34 х 1=709 тыс.крб. ІІІ 21 2 Где К1 = 1 р р р С С С - стоимость разработки НД первой І второй ІІ І ІІ ІІІ третьей ІІІ групп сложности; n n n С С С - стоимость проверки и пересмотра изменений НД І ІІ ІІІ первой I второй ІІ третьей ІІІ групп сложности. ПРИМЕР 1 Пример расчета стоимости разработки нового документа ДСТ В.2.6-12-93 "Изделия бетонные и железобетонные. Общие тех- нические требования"* ДСТ на продукцию III группы сложности. Исходные данные по состоянию на 01.10.92 ------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |Значения |Источник информации| |-----------------------------------------------------------------| |1. Среднемесячный фонд оплаты | 10 |Данные организации | | труда коллектива разработчиков| |основного разработ-| | ДСТ Зср тыс.крб./чел. | |чика НИИСП | |2. Базовая трудоемкость разрабо- | 828 | Приложение 1 | | тки нового ДСТ ІІІ группы | | | | сложности Тнд чел.дн. | | | |3. Коеффициент К1 учитывающий | 1 2 | Приложение 3 | | вид НД | | | |4. Объем разрабатываемого ДСТ-50 |50/24=2 08| п.2 6 | | стр.машинописного текста | | | | коэффициент Кз | | | |5. Базовые значения трудоемкости | | | | этапов разработки ДСТ ІІІ | | | | группы сложности чел.дн. | | | |5.1.Разработка и оформление ТЗ | 16 | Приложение 1 | | на создание НД Ттз | | | |5.2.Подготовка рукописи проекта | 91 | То же | | НД Тпр | | | |5.3.Размножение проекта НД Трп | 8 | То же | |5.4.Разработка окончательной реда-| 83 | То же | | кции НД Тор | | | |5.5.Оформление первой и окончате- | 75 | То же | | льной редакции проекта НД | | | | Тоф1 + Тоф2 | | | |5.6.Участие в научно-технической и| 25 | То же | | правовой експертизе НД Тэк | | | |5.7.Определение тиража и издатель-| 21 | То же | | ское редактирование НД Тир | | | |6. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 63 |Данные организации | | да исполнителей в соцстрах | |основного разработ-| | фонды занятости Чернобыля и | |чика НИИСП | | др. Оф дол.ед. | | | |7. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 12 | То же | | да исполнителей на содержание | | | | АУП и накладные расходы Онр | | | | доля.ед. | | | |8. Отчисления в прибыль организа-| 0 07 | То же | | ции от фонда оплаты труда для | | | | создания фонда развития произ-| | | | водства Опр дол.ед. | | | |9. Прямые материальные затраты | 100 | То же | | материалы командировки услуги| | | | вспомогательных подразделений | | | | експертиза и др. М тыс.крб. | | | |10. Годовая стоимость производст- | 1 0 | То же | | венной площади занимаемой кол-| | | | лективом разработчиков ДСТ | | | | пп тыс.крб./м2 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- Стоимость разработки нового ДСТ объемом 0 5 п.л. определяют по формуле: [Тнд+ Кз-1 Ттз+Тпр+Трп+Тор+Тоф+Тэк+Тир ] Снд=Зср К1 --------------------------------------------- х 21 2 х 1+Оф 1+Онр 1+Опр + М + 34 х пп тыс.крб. [828+ 2 08-1 16+91+8+83+75+25+21 ] 1+0 63 Снд=10 х 1 2 -------------------------------------------- 21 2 1+0 12 1+0 07 ---------------- + 100 + 34 х 1 = 1430 тыс.крб. 21 2 ДБН Г.1-1-93 С.21 ----------------- ПРИМЕР 2 Пример расчета стоимости пересмотра НД Р 50-601'17'90 "Нормативы трудоемкости и стоимости работ по стандартизации" Разрабатываемый НД - организационно-методический I группа сложности Исходные данные по состоянию на 01.10.92 ------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |Значения |Источник информации| |-----------------------------------------------------------------| |1. Среднемесячный фонд оплаты | 10 |Данные организации | | труда коллектива разработчиков| |основного разработ-| | ДБН Зср тыс.крб./чел. | |чика НИИСП | | |2. Базовая трудоемкость пересмот-| 212 | Приложение 2 | | ра действующего НД I группы | | | | сложности Тнд чел.дн. | | | |3. Коеффициент К1 учитывающий | 1 2 | Приложение 3 | | вид НД | | | |4. Объем разрабатываемого ДБН-20 |20/24=0 83| п.2 6 | | стр.машинописного текста | | | | коэффициент Кз | | | |5. Базовые значения трудоемкости | | | | этапов пересмотра НД І группы | | | | сложности чел.дн. | | | |5.1.Анализ требований пересматри- | 13 | Приложение 2 | | ваемого НД Тат | | | |5.2.Разработка и оформление ТЗ на | 6 | То же | | создание НД Ттз | | | |5.3.Подготовка рукописи проекта НД| 15 | То же | | Тпр | | | |5.4.Размножение проекта НД Трп | 2 | То же | |5.5.Разработка окончательной реда-| 11 | То же | | кции НД Тор | | | |5.6.Оформление первой и окончате- | 11 | То же | | льной редакции проекта НД | | | | Тоф1 + Тоф2 | | | |5.7.Участие в научно-технической и| 6 | То же | | правовой експертизе НД Тэк | | | |5.8.Определение тиража и издатель-| 4 | То же | | ское редактирование НД Тир | | | |6. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 63 |Данные организации | | да исполнителей в соцстрах | |основного разработ-| | фонды занятости Чернобыля и | |чика НИИСП | | др. Оф доля.ед. | | | |7. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 12 | То же | | да исполнителей на содержание | | | | АУП и накладные расходы Онр | | | | доля.ед. | | | |8. Отчисления в прибыль организа-| 0 07 | То же | | ции от фонда оплаты труда для | | | | создания фонда развития произ-| | | | водства Опр дол.ед. | | | |9. Прямые материальные затраты | 100 | То же | | материалы командировки услуги| | | | вспомогательных подразделений | | | | експертиза и др. М тыс.крб. | | | |10. Годовая стоимость производст- | 1 0 | То же | | венной площади занимаемой кол-| | | | лективом разработчиков ДСТ | | | | пп тыс.крб./м2 | | | ------------------------------------------------------------------- Стоимость пересмотра НД Р 50-601-17-90 "Нормативы трудоемкости и стоимости работ по стандартизации" определяют по формуле: [Тнд+ Кз-1 Тат+Ттз+Тпр+Трп+Тор+Тоф+Тэк+Тир ] Снд=Зср К1 --------------------------------------------- х 21 2 х 1+Оф 1+Онр 1+Опр + М + 34 х пп тыс.крб. [212+ 0 83-1 13+6+15+2+11+11+6+4 ] 1+0 63 Снд=10 х 1 2 -------------------------------------------- 21 2 1+0 12 1+0 07 ---------------- + 20 + 34 х 1 = 276 тыс.крб. 21 2 ПРИМЕР 3 Пример расчета стоимости пересмотра ГОСТ 22904-79 "Изделия бетонные и железобетонные. Магнитный метод определения тол- щины защитного слоя бетона и расположения арматуры." ДСТ II группы сложности. Исходные данные по состоянию на 01.10.92 ------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |Значения |Источник информации| |-----------------------------------------------------------------| |1. Среднемесячный фонд оплаты | 10 |Данные организации | | труда коллектива разработчиков| |основного разработ-| | ДСТ Зср тыс.крб./чел. | |чика НИИСП | |2. Базовая трудоемкость пересмот-| 432 | Приложение 2 | | ра действующего ГОСТ 22904-79 | | | | II группы сложности Тнд | | | | чел.дн. | | | |3. Коеффициент К1 учитывающий | 1 2 | Приложение 3 | | вид НД | | | |4. Объем разрабатываемого ДСТ-10 |10/24=0 42| п.2 6 | | стр.машинописного текста | | | | коэффициент Кз | | | |5. Базовые значения трудоемкости | | | | этапов пересмотра ГОСТ 22904-79| | | | II группы сложности чел.дн. | | | |5.1.Анализ требований пересматри- | 28 | Приложение 2 | | ваемого ГОСТ 22904-79 Тат | | | |5.2.Разработка и оформление ТЗ на | 13 | То же | | создание ДСТ Ттз | | | |5.3.Подготовка рукописи проекта | 22 | То же | | ДСТ Тпр | | | |5.4.Размножение проекта НД Трп | 5 | То же | |5.5.Разработка окончательной реда-| 17 | То же | | кции проекта ДСТ Тор | | | |5.6.Оформление первой и окончате- | 24 | То же | | льной редакции проекта ДСТ | | | | Тоф1 + Тоф2 | | | |5.7.Участие в научно-технической и| 11 | То же | | правовой експертизе ДСТ Тэк | | | |5.8.Определение тиража и издатель-| 4 | То же | | ское редактирование ДСТ Тир | | | |6. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 63 |Данные организации | | да исполнителей в соцстрах | |основного разработ-| | фонды занятости Чернобыля и | |чика НИИСП | | др. Оф доля.ед. | | | |7. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 12 | То же | | да исполнителей на содержание | | | | АУП и накладные расходы Онр | | | | доля.ед. | | | |8. Отчисления в прибыль организа-| 0 07 | То же | | ции от фонда оплаты труда для | | | | создания фонда развития произ-| | | | водства Опр дол.ед. | | | |9. Прямые материальные затраты | 25 | То же | | материалы командировки услуги| | | | вспомогательных подразделений | | | | експертиза и др. М тыс.крб. | | | |10. Годовая стоимость производст- | 1 0 | То же | | венной площади занимаемой кол-| | | ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |Значения |Источник информации| |-----------------------------------------------------------------| | лективом разработчиков ДСТ | | | | пп тыс.крб./м2 | | | ------------------------------------------------------------------- Стоимость пересмотра ГОСТ 22904-79 "Изделия бетонные и железобетон- ные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположение арматуры2" определяют по формуле: [Тнд+ Кз-1 Тат+Ттз+Тпр+Трп+Тор+Тоф+Тэк+Тир ] Снд=Зср К1 --------------------------------------------- х 21 2 х 1+Оф 1+Онр 1+Опр + М + 34 х пп тыс.крб. [432+ 0 42-1 28+13+22+5+17+24+11+9 ] 1+0 63 Снд=10 х 1 2 -------------------------------------------- 21 2 1+0 12 1+0 07 ---------------- + 25 + 34 х 1 = 462 тыс.крб. 21 2 ПРИМЕР 4 Пример расчета стоимости разработки ДСТ объемом 0 5 п.л. ІІІ группы сложности. Исходные данные по состоянию на 01.10.92 ------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя |Значения |Источник информации| |-----------------------------------------------------------------| |1. Среднемесячный фонд оплаты | 10 |Данные организации | | труда коллектива разработчиков| |основного разработ-| | ДСТ Зср тыс.крб./чел. | |чика НИИСП | |2. Базовая трудоемкость разрабо- | 828 | Приложение 1 | | тки нового ДСТ ІІІ группы | | | | сложности Тнд чел.дн. | | | |3. Коеффициент К1 учитывающий | 1 2 | Приложение 3 | | вид НД | | | |4. Объем разрабатываемого ДСТ-12 |12/24=2 08| п.2 6 | | стр.машинописного текста | | | | коэффициент Кз | | | |5. Базовые значения трудоемкости | | | | этапов разработки ДСТ ІІІ | | | | группы сложности чел.дн. | | | |5.1.Разработка и оформление ТЗ | 16 | Приложение 1 | | на создание ДСТ Ттз | | | |5.2.Подготовка рукописи проекта | 91 | То же | | ДСТ Тпр | | | |5.3.Размножение проекта ДСТ Трп | 8 | То же | |5.4.Разработка окончательной реда-| 83 | То же | | кции ДСТ Тор | | | |5.5.Оформление первой и окончате- | 75 | То же | | льной редакции проекта ДСТ | | | | Тоф1 + Тоф2 | | | |5.6.Участие в научно-технической и| 25 | То же | | правовой експертизе ДСТ Тэк | | | |5.7.Определение тиража и издатель-| 21 | То же | | ское редактирование ДСТ Тир | | | |6. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 63 |Данные организации | | да исполнителей в соцстрах | |основного разработ-| | фонды занятости Чернобыля и | |чика НИИСП | | др. Оф дол.ед. | | | |7. Отчисления из фонда оплаты тру| 0 12 | То же | | да исполнителей на содержание | | | | АУП и накладные расходы Онр | | | | доля.ед. | | | |8. Отчисления в прибыль организа-| 0 07 | То же | | ции от фонда оплаты труда для | | | | создания фонда развития произ-| | | | водства Опр дол.ед. | | | |9. Прямые материальные затраты | 100 | То же | | материалы командировки услуги| | | | вспомогательных подразделений | | | | експертиза и др. М тыс.крб. | | | |10. Годовая стоимость производст- | 1 0 | То же | | венной площади занимаемой кол-| | | | лективом разработчиков ДСТ | | | | пп тыс.крб./м2 | | | ------------------------------------------------------------------- Стоимость разработки нового ДСТ объемом 0 5 п.л. определяют по формуле: [Тнд+ Кз-1 Ттз+Тпр+Трп+Тор+Тоф+Тэк+Тир ] Снд=Зср К1 --------------------------------------------- х 21 2 х 1+Оф 1+Онр 1+Опр + М + 34 х пп тыс.крб. [828+ 0 5-1 16+91+8+83+75+25+21 ] 1+0 63 Снд=10 х 1 2 -------------------------------------------- 21 2 1+0 12 1+0 07 ---------------- + 100 + 34 х 1 = 872 тыс.крб. 21 2 С О Д Е Р Ж А Н И Е 1. Общие положения 2. Трудоемкость разработки НД 3. Определение базовой стоимости разработки НД 4. Приложение 1.Базовые значения трудоемкости разработки новых НД различных групп сложности 5. Приложение 2.Базовые значения трудоемкости проверки пересмортра изменений действующих НД различных групп сложности 6. Приложение 3.Коэффициенты для определения трудоемкости разработки проверки пересмотра внесения изменений и научно-технической и правовой экспертизы НД различных видов 7. Приложение 4.Примеры расчета стоимости разработки НД