ДБН Г.1-5-96

ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем

ДЕРЖАВНІ  БУДІВЕЛЬНІ  НОРМИ  УКРАЇНИ Будівельна техніка оснастка інвентар та інструмент   Нормативна база оснащення будівельних організацій бригад засобами механізації інструментом і інвентарем. ДБНГ.1-5-96 Вводиться на заміну РБН 237-86   РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України -докт.техн.наук проф. О.М.Лівінський науковий керівник і відповідальний виконавець ; канд.техн.наук О.Т.Повлюк канд.техн.наук І.В.Шихненко канд.техн.наукО.А. Васильковський канд.техн.наук А.О.Васильковський канд.техн.наук І.Г.Любченко; інженери - М.С.Мельник Л.М.Очеретенко М.С.Безбах О.В.Стоян А.Б.Родіонцев С.Е.Станішевський О.Ф.Карпенко КДУ будівництва і архітектури Міносвіти України - докт. техн.наук проф. В.Л.Баладинський докт. техн.наук проф. І.І.Назаренко; канд.техн.наук проф. М.С.Канюка; інженери - М.В.Ярмоленко С.С.Дем'яненко В.М.Владимиров В.Л.Молодих Е.К.Росін УкрПІКбуд'Міносвіти України - канд.техн.наук проф. В.Ф.Баранников канд.техн.наук проф. М.Б.Алекберов. ВНЕСЕНІ Управлінням будіндустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України ПІДГОТОВЛЕНІДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Відділом державних нормативів і стандартів Держкоммістобудування України ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держкоммістобудування України Від 3 квітня 1996р. №49 і введені в дію з 1 вересня 1996 р   ЗМІСТ 1  Загальні положення. 2 Основні принципи і форми організації використання засобів малої механізації   3 Номенклатура засобів малої механізації і механізованого інструменту. 4 Норми оснащення і методика розрахунку потреби в засобах малої механізаціїта інструментах. 5 Методи підбору технологічних комплектів засобів механізації для оснащення бригад 6 Порядок зберігання та списання засобів малої механізації. 7 Правила техніки безпеки при використанні засобів малої механізаціїі механізованого інструменту Додаток 1 Терміни і визначення. Додаток 2 Норми оснащення засобами малої механізаціїі механізованим інструментом на 100 робітників основних професій Додаток З Норми оснащення ручним будівельно-монтажнимі контрольно-вимірювальним інструментом на 100 робітників основних професій   Додаток 4 Технологічні комплекти засобів малої механізації інструменту інвентаря і пристосувань для оснащення бригад і робочих місцьпри виконанні будівельно-монтажних робіт Додаток 5 Номенклатура механізованого інструменту і засобів малої механізації   Норми рекомендуються для використання організаціями що ведуть будівництво управліннями і підрозділами дільницями малої механізації. Норми поширюються на засоби малої механізації механізований і ручний будівельно-монтажний інструмент оснастку пристрої і інвентар контрольно-вимірювальний будівельний інструмент що застосовується в промисловому жиглово-цивільному сільськогосподарському і спеціальному будівництві. Норми визначають принципи і форми організації функціонування системи засобів малої механізації І механізованого інструменту їх концентрації в підрозділах малої механізації способи ефективного використання.   1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1  Цими нормами встановлюється система організації використання і оснащення бригад і будівельних організацій засобами малої механізації механізованим і ручним інструментом на основі норм оснащення на 100 робітників відповідної спеціальності. 1.2  Нормами визначаються методи і порядок розрахунків потреби в засобах малої механізації і механізованому інструменті за видами будівельно-монтажних робіт на річну програму будівельної організації методи підбору технологічних комплектів раціональної системи концентрації і використання засобів механізації спеціалізованими підрозділами управління дільниця малої механізації. 1.3  Норми містять номенклатуру засобів малої механізації і механізованого інструменту технологічні комплекти для оснащення бригад а також нормативи оснащення засобами малої механізації і ручним інструментом на одиницю виміру - 100 робітників для здійснення розрахунків. 1.4  При виконанні невеликих обсягів окремих видів робіт на будівельних об'єктах наприклад ко геджна забудова села району виконання ремонтних робіт тощо кількісний склад бригад і ланок їх оснащення засобами малої механізації механізованим і ручним інструментом повинно відрізнятися від тих що наведеш в рекомендаційному додатку 4. В цьому випадку потрібно підбирати комплекти виходячи з тих особливостей які стосуються безпосередньо цих об'єктів але принцип підбору при цьому залишається незмінним тобто таким який викладений в нормах розділ 5 . 1.5 Відповідальність за організацію концентрації засобів малої механізації і механізованого інструменту в підрозділах управліннях дільницях малої механізації підбір і формування технологічних комплектів і забезпечення ними будівельних організацій та бригад покладається: -  в комбінаті тресті - на головного інженера головних механіка і енергетика начальників УПТК і матеріально-технічного забезпечення; -  в будівельно-монтажному управлінні і спеціальному будівельному управлінні - на головного інженера заступника начальника управління головного механіка і начальників дільниць; -  в управлінні дільниці малої механізації - на начальника управління дільниці і головного механіка; -  на дільницях будівельних і спеціалізованих будівельних управлінь - на начальників дільниці і виконробів за якими закріплені бригади. 1.6  Норми прередбачають використання ручного та контрольно-вимірювального інструменту як правило у складі технологічних комплектів.   2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ 2.1  Норми визначають єдину структуру і форму організації і функціонування системи засобів малої механізації в будівництві і передбачають їх концентрацію в спеціалізованих підрозділах управління дільниця малої механізації і спеціалізованих опоряджувальних будівельно-монтажних управліннях. 2.2  Норми визначають основний принцип в організації і роботі підрозділів малої механізації - централізоване і оперативне забезпечення всіх підрозділів будівельно-монтажних трестів сучасними ефективними засобами малої механізації механізованим інструментом і оснасткою згідно з встановле ною номенклатурою рекомендований додаток 4 і 5 . 2.3  При формуванні підрозділами машинних парків засобів малої механізації і механізованого інструменту потрібно враховувати фактори що впливають на номенклатуру машин: -  об'єктні обсяги будівельно-монтажних робіт; строки тривалість і трудомісткість виконання цих обсягів робіт; -  продуктивність засобів малої механізації при виконанні будівельно-монтажних робіт на об'єкті умови їх використання; -  термін служби засобів малої механізації; -  розосередженість об'єктів будівництва тривалість перебазування засобів малої механізації з об'єкта на об'єкт; -  види та річні обсяги будівельно-монтажних робіт; 2.4  Підрозділи малої механізації повинні діяти з метою підвищення рівня механізації будівельно-мон тажних робіт скорочення ручної праці і забезпечення росту продуктивності праці на базі широкого застосування ефективних засобів малої механізації механізованого інструменту і поліпшення їх вико ристання. Підрозділи малої механізації функціонують безпосередньо у складі будівельно-монтажних трестів трестів механізації або при одному із їх підрозділів управлінні . Матеріально-технічне постачання підрозділів малої механізації здійснюють організації у складі яких вони створені і функціонують. 2.5  Основними завданнями підрозділів малої механізації є: -  концентрація засобів малої механізації і механізованого інструменту формування технологічних комплектів: інструментально-роздавальних пунктів забезпечення виконання будівельно-мон тажних робіт механізованим способом; -  своєчасне і високоякісне виконання окремих видів будівельних робіт власними силами меха нізованим способом торкретування гідроізоляція свердління отворів в залізобетоні та інші ; -  забезпечення будівельно-монтажних організацій технологічними комплектами засобів механі зації механізованим інструментом інвентарем і пристроями або окремими засобами малої ме ханізації з мотористом або без нього; -  забезпечення технічної готовності засобів малої механізації шляхом поліпшення організації їх обслуговування і ремонту підвищення ефективності їх експлуатації; -  модернізація і створення нових засобів малої механізації ручних машин інструменту і пристосу вань; -  впровадження найбільш ефективних засобів механізованого виконання робіт і скорочення ручної праці будівельників; -  збереження засобів малої механізації і підвищення надійності їх роботи; -  поліпшення умов праці підвищення культури виробництва і забезпечення додержання правил техніки безпеки при роботі з засобами малої механізації; -  економну витрату матеріалів паливно-енергетичних ресурсів; -  навчання робітників безпечним методам виконання будівельно-монтажних робіт з застосуванням засобів малої механізації. 2.6При зміні програми роботи будівельно-монтажної організації і галузевої структури будів ництва і пов'язаних з цим умов використання техніки надходженні нових машин і впровадженні нових технологій потрібно систематично приводити парк малої механізації у відповідність з запланованою програмою фізичними обсягами і технологічною структурою будівельно-монтажних робіт.   3. НОМЕНКЛАТУРА ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАШЗАЦІЇ І МЕХАНІЗОВАНОГО ІНСТРУМЕНТУ 3.1  Номенклатура засобів малої механізації і механізованого інструменту розробляється з метою вибору ефективних засобів техніки для розміщення виготовлення нових або обмеження виробництва застарілих типорозмірів машин розповсюдження технічної документації широкого впровадження їх в практику будівництва і підготовки рекомендацій для зовнішнього ринку. Номенклатура засобів малої механізації і механізованого інструменту також розробляється з метою виявлення тих засобів які необхідні для комплексної механізації будівельно-монтажних робіт але не виготовляються підприємствами України що є основою обгрунтування необхідності придбання нової техніки за кордоном. 3.2  Для виявлення технічного рівня кожного окремо взятого засобу малої механізації що виготов ляється підприємствами і будівельними організаціями України в порівнянні з зарубіжними аналогами і прийняття рішення про їх подальший випуск заміну більш ефективними зразками або припинення випуску необхідно один раз в три роки здійснювати поновлення номенклатури засобів малої механізації і механізованого інструменту за технічним завданням Держкоммістобудівництва України. Номенклатура засобів малої механізації і механізованого інструменту затверджується в установленому порядку Держкоммістобудівництва України і рекомендується для практичного використання державними будівельними корпораціями трестами управліннями дільницями механізації генпід-рядними трестами та іншими будівельними організаціями що здійснюють будівельно-монтажні роботи. 3.3  Практичне використання номенклатури засобів малої механізації і механізованого інструменту даними нормами передбачає: -  створення системи засобів малої механізації в управліннях дільницях малої механізації і спе ціалізованих опоряджувальних будівельно-монтажних управліннях; -  комплектування інструментально-роздавальних пунктів пересувних майстерень по технічному обслуговуванню і поточному ремонту засобів малої механізації; -  формування технологічних комплектів засобів механізації інструментів і інвентаря пристроїв для оснащення бригад і ланок; -  визначення норм оснащення на 100 робітників відповідної спеціальності; -  застосування при розробці технологічних карт проектів виконання робіт схем комплексної механізації підготовці каталогів довідників з будівельної техніки методичних і навчальних посібників для ВУЗів середніх спеціальних навчальних закладів профтехучилищ альбомів засо бів малої механізації механізованих пристроїв і оснастки механізованого і ручного інструменту для основних видів будівельно-монтажних робіт. При використанні номенклатури засобів малої механізації і механізованого інструменту потрібно враховувати відповідність машин об'єктам їх використання і застосовувати машини в залежності від технічних можливостей. 3.4  Відбір і уніфікація засобів малої механізації згідно з даними нормами повинні здійснюватися у відповідності з щорічними завданнями що встановлюються Держкоммістобудівництва України голов ному НДІ по технології організації механізації і механооснащенню будівництва. Нормами закріплюється за головним НДІ право обов'язкової експертизи і погодження технічної документації на нову техніку в т.ч. ТЗ ТУ держстандарти для всіх організацій України а також участь в роботі комісій по випробуванню доведенні і прийнятті дослідно-експериментальних зразків техніки та при вирішенні питання про постановку їх на серійне виробництво. 3.5  Секція механізації будівництва науково-технічної ради НТР Держкоммістобудівництва Ук раїни зобов'язана заслуховувати щорічний звіт організацій-розробників нової техніки і приймати від повідні рекомендації а також розглядати щорічні їх плани по розробці нової техніки давати рекомен дації підприємствам-виготовлювачам будівельних машин. 3.6  Номенклатура засобів малої механізації і механізованого інструменту повинна включати: назву виробу шифр або індекс головний параметр строк служби габарита масу організацію-виготовлювача або організацію-розробника . Номенклатура основних засобів малої механізації і механізованого інструменту що виготовляється підприємствами і будівельними організаціями України і призначається для виконання будівельно-монтажних робіт наведена у додатку 5. 4   НОРМИ ОСНАЩЕННЯ І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В ЗАСОБАХ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАХ 4.1  Норми оснащення засобами малої механізації і механізованим інструментом призначаються для використання при проведенні розрахунків машинних парків засобів малої механізації потреби в них будівельних організацій і бригад оцінки ступеня оснащеності будівельних організацій і розподілу машин між ними визначення капітальних вкладів на придбання засобів механізації. Норми розроблені відповідно до галузевої структури будівельно-монтажних робіт. 4.2  Норми оснащення дають змогу: -  визначити показники планів комплексної механізації; -  розробити заходи по комплексній інженерній підготовці виробництва; -  контролювати використання засобів малої механізації і механізованого інструменту; -  планувати розвиток основних фондів і капітальних вкладень в парк будівельних машин; -  здійснювати техніко-економічне обгрунтування розвитку і розміщення ремонтно-експлуатацій ної бази; -  визначення розмірів плати за виробничі фонди тощо. 4.3  Норми оснащення тим чи іншим засобом малої механізації і механізованим інструментом що відповідають необхідній кількості машин на прийняту одиницю виміру призначаються для здійснення будівельними організаціями вчасних розрахунків потреби машин при формуванні технологічних комп лексів і парків машин на річну програму будівельно-монтажних робіт організації. Нормами встановлюються такі одиниці виміру: -  шт. машин на 100 робітників за спеціальністю -  шт. машин на одиницю готової продукції -  шт. комплектів на одиницю готової продукції.   За одиницю готової продукції слід вважати: 1000 м2 опорядженої поверхні влаштування підлоги змонтованих індустріальних перегородок і стель 100 м3 укладеного бетону переміщеного грунту тощо. 4.4  Норми оснащення дають змогу не тільки здійснювати розрахунки потреби в засобах малої механізації і механізованого інструменту але й дозволяють обгрунтовано розподілити їх між буді вельними організаціями здійснювати розрахунок виробничих потужностей будівельних організацій обґрунтовувати плани і обсяги випуску засобів малої механізації а також ефективне їх використання. В рекомендованому додатку 2 наведені норми оснащення засобами малої механізації і механізованим інструментом на 100 робітників. 4.5  Розрахунок необхідної кількості засобів малої механізації і механізованого інструменту на річну програму будівельної організації потрібно здійснювати за кожним видом будівельно-монтажних робіт окремо по кожній машині або по кількості технологічних комплектів . 4.6  За вихідні дані для розрахунку необхідної середньорічної кількості засобів механізації і меха нізованого інструменту на річну програму будівельної організації за видами будівельно-монтажних робіт потрібно приймати:   -  планові обсяги будівельно-монтажних робіт в фізичному вимірюванні; норми оснащення у відповідних одиницях виміру; -  дані про наявний кількісний склад парку засобів механізації і механізованого інструменту в будівельних організаціях; -  дані про кількість і види засобів механізації і механізованого інструменту що підлягають спи санню і резервуванню; -  дані про планове постачання засобів малої механізації та за рахунок власного виробництва. Структуру і обсяги будівельно-монтажних робіт на плановий рік при відсутності відповідних даних в будівельній організації рекомендується приймати аналогічними структурі і обсягу робіт звітного року. 4.8 Необхідна середньорічна потреба кількість засобів малої механізації і механізованого Інструменту розраховується за формулами: Формула І використовується при визначенні загальної кількості необхідних засобів малої механізації і механізованого інструменту у яких амортизаційний строк використання служби менше одного року. При амортизаційному строці служби засобів малої механізації і механізованого інструменту більше одного року потрібно розрахунки проводити за формулою 2 . Визначена за формулами 1 і 2 загальна кількість засобів малої механізації становить основу при розрахунках потреби в придбанні нової техніки. 4.9 Необхідна кількість нових машин які потрібно придбати визначається як різниця між загальною потребою засобів малої механізації і механізованого інструменту та їх наявністю в підрозділі малої механізації будівельно-монтажному управлінні на початок планового періоду року . При розрахунках потрібно враховувати приріст обсягів робіт кількість засобів механізації що підлягають списанню і надходженню за рахунок власного виробництва. Необхідна кількість засобів малої механізації яку потрібно придбати визначається за формулою: 4.11 При суттєвій зміні питомих і річних обсягів робіт способів їх виконання і виробітку засобів механізації потреба в них розрахована за формулами 1 і 2 повинна бути скоригована у відповідності з формулою: 4. і 2 Очікувана наявність засобів малої механізації імеханізованого інструменту на початок планового року визначається як сума власних засобів механізації що знаходяться на балансі організації. 4.33 Вихідними даними для визначення очікуваної наявності засобів малої механізації на балансі будівельної організації є: -  наявність засобів малої механізації і механізованого інструменту на початок року попереднього до планового; -  відомості про надходження і списання вибуття засобів малої механізації яке передбачається в році попередньому до планового.   4.14  Порівняння показників фактичної наявності засобів механізації з нормативною розрахункова потреба потрібно щорічно здійснювати в кожній будівельній організації з метою визначення від повідальності кількісного складу і структури парку системи засобів малої механізації і механізованого інструменту обсягам і структурі будівельно-монтажних робіт які виконуються або плануються для виконання . 4.15  Вихідними даними для аналізу оснащення підрозділів малої механізації будівельних органі зацій є: -  очікувана наявність засобів малої механізації і механізованого інструменту на початок планового року; -- нормативна розрахункова потреба в засобах малої механізації і механізованого інструменту для виконання розрахункових обсягів будівельно-монтажних робіт в плановому році періоді . 4.16Порівняння наявності і потреби дозволяє визначити дефіцит або резерв по типам типороз мірам засобів механізації і здійснити раціональний їх розподіл між будівельними організаціями в межах тресту главку об'єднання у відповідності з обсягом і структурою будівельно-монтажних робіт. Результати розрахунків загальної потреби кількості засобів малої механізації і механізованого інструменту очікуваної наявності їх на початок планового року та аналіз оснащення підрозділу малої механізації будівельної організації рекомендується заносити у спеціальні форми що наведені в таблиці 1-3. 4.17Розрахунки загальної потреби в ручному будівельно-монтажному інструменті  j-гoтипорозміру на річну програму робіт будівельної організації на плановий розрахунковий рік потрібно здійснювати за формулою: 4.18 Загальна потреба в ручному будівельному інструменті штук всієї номенклатури для всіх видів будівельно-монтажних робіт даної організації на розрахунковий рік визначається за формулою: 4.19 Річну кількість ручного будівельного інструменту яка необхідна і заявляється для поставки j-го типорозміру визначається за формулами: Таблиця 1 Розрахунок загальної кількості засобів малої механізації і механізованого інструменту що потрібний для виконання річного обсягу будівельно-монтажних робіт тресту БМУ в 199 році Приклад заповнення Таблиця 2 Розрахунок очікуваної кількості наявних засобів малої механізації і механізованого інструменту на 1 січня 199 р. в будівельно-монтажному тресті Приклад заповнення   Вид робіт та назва засобу малої механізації Одиниця виміру Наявна кількість засобів механізації на 1.01 року попередньому до планового шт. Очікуване надходження засобів механізації в році попередньому до планового шт. Очікувана кількість засобів механізації що буде списана в році попередньому до планового шт. Очікувана наявність засобів механізації на початок планового року шт. 1 2 3 4 5 6 1  ШТУКАТУРНІ РОБОТИ Агрегат для нанесення покривного шару         шт.   -   2   -   2 Таблиця 3 Аналіз оснащення будівельно-монтажного тресту управління засобами малої механізації і механізованого інструменту для виконання запланованого на 199 рік обсягу будівельно-монтажних робіт   Вид робіт і назва засобу малої механізації Очікувана наявність засобів механізації на початок планового року Загальна потреба шт. Відхилення в кількості: наявності від потреби шт. -дефіцит +резерв 1 2 3 4 1  ШТУКАТУРНІ РОБОТИ Агрегат для нанесення покривного шару 4 6 -2 Примітка:              1. Очікувана наявність гр.2 визначається у відповідності з табл. 1. 2. Загальна потреба в засобах малої механізації і механізованого інструменту гр.З визначається у відповідності з табл.2. 5 МЕТОДИ ЩЦБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ БРИГАД 5.1  Нормами визначається що розрахунок і створення раціонального складу технологічних комп лектів засобів малої механізації механізованих і ручних інструментів інвентаря і пристроїв та оснащення ними бригад і ланок потрібно здійснювати при проектуванні технології виконання робіт розробці схем комплексної механізації на об'єкти технологічних карт і проектів виконання робіт. 5.2  При підборі технологічних комплектів засобів механізації і інструменту потрібно виходити з основного принципового положення - забезпечення в найбільшій мірі механізованого виконання всіх операцій технологічного процесу виду робіт . 5.3  Підбір засобів малої механізації і механізованого інструменту в технологічних комплектах і ув'язку за кількістю машин в комплекті потрібно здійснювати за їх основними параметрами - про дуктивністю. При чому продуктивність ведучої основної машини в технологічному комплекті слід підбирати як правило у відповідності до інтенсивності спеціалізованого потоку даного виду будівельно- монтажних робіт. Відомі допоміжні засоби малої механізації в комплекті підбираються у кількості щоб їх сумарна продуктивність не була нижчою за продуктивність ведучої машини. 5.4  Підбирати технологічні комплекти і оцінювати вибраний варіант механізації необхідно з ураху ванням конкретних умов будівництва прийнятої технології виконання робіт на даному будівельному об'єкті наявного в організації парку машин і можливостей його поповнення новими машинами які необхідні для комплексної механізації робіт. 5.5  Вибір і розрахунок необхідної кількості засобів механізації в комплекті потрібно здійснювати на стадії етапі робочого проектування. 5.6  За вихідні дані при виборі комплекту машин їх загальної потреби і варіанту механізації робіт на об'єкті потрібно прийняти:   -  характерні особливості даного будівельного майданчика; -  основні параметри об'єкта що будується; -  технічні характеристики і склад наявного парку засобів малої механізації та механізованого інструменту; -  види будівельно-монтажних робіт та їх обсяги; -  графік будівництва об'єктів і строки виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт. 5.7  Порядок підбору машин у складі технологічного комплекту слідуючий: -  розробляються технологічні схеми механізованого виконання робіт і підбираються з наявної номенклатури необхідні для цього засоби малої механізації та механізованого інструменту; -  розробляється технологічна структура послідовного виконання технологічних операцій і простих робочих процесів; -  для кожного робочого процесу і операції підбираються необхідні засоби механізації ведучі і допоміжні машини ; -  формується раціональний кількісний і якісний склад технологічного комплекту засобів малої механізації та механізованого інструменту з ведучих і допоміжних машин необхідних по техно логії для механізованого виконання робіт; -  виконується розрахунок техніко-економічної ефективності механізованого виконання робіт тех нологічним комплектом в порівнянні з ручною працею. Для використання рекомендується оптимальний варіант технологічного комплекту що забезпечує найбільшу продуктивність та менші матеріальні і трудові витрати при його застосуванні. 5.8  Технологічні комплекти засобів механізації підбираються з наявного парку машин будівельної організації на один вид робіт технологічний процес . Для розрахунку продуктивності технологічного комплекту засобів малої механізації для кожного процесу за основу слід приймати експлуатаційну продуктивність основної ведучої в комплекті машини за годину. Продуктивність допоміжної машини в комплекті ув'язується з основною тобто підбирається дві-три в залежності від потреби допоміжні машини. Експлуатаційна продуктивність машин визначається за формулою: 5.9 При розрахунках продуктивності технологічного комплекту засобів механізації потрібно ув'язати його з параметрами будівельного потоку - інтенсивністю. Основна залежність інтенсивності будівельного потоку робіт від продуктивності технологічного комплекту машин встановлюється за відношенням: 5.10  При виборі оптимального варіанту технологічного комплекту з наявних різних за експлу атаційними параметрами аналогічних за призначенням машин потрібно враховувати: собівартість трудомісткість балансову вартість машин накладні витрати заробітну плату втрати на експлуатацію засобів механізації. Критеріями ефективності оптимального варіанту технологічного комплекту засобів малої механізації є максимальна продуктивність комплекту або мінімальні втрати при виконанні робіт. Розрахунки за цими критеріями виконуються окремо а комплект приймається той що забезпечує більшу ефективність при менших матеріальних втратах. 5.11  Технологічні комплекти засобів механізації інструменту інвентаря і пристроїв для основних видів будівельно-монтажних робіт з визначенням кількісного складу бригад і ланок наведені в реко мендаційному додатку 4. 6 ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА СПИСАННЯ ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ 6.1  Для технічного обслуговування і виконання невеликих обсягів поточних ремонтних робіт та зберігання засобів малої механізації і механізованого інструменту в умовах будівельного об'єкту по трібно створювати дільничий об'єктний інструментальний пункт. За роботу інструментального пункту повинен відповідати слюсар-інструментальник не нижче 4-го розряду який одночасно є матеріально- відповідальною особою. 6.2  Дільничий інструментальний пункт потрібно розташовувати в приміщеннях контейнерного типу що обладнуються стелажами шафами слюсарним верстаком стендами і приладами для перевірки справності Інструментів. 6.3  Нормами визначається коло обов'язків слюсаря-інструментальника дільничого інструменталь ного пункту:   -  одержання зі складу контрольно-вимірювального електрифікованого і пневматичного інстру менту і забезпечення ним бригад панок або окремих робітників дільниці; -  збереження і облік при видачі-прийманні механізованого інструменту; -  технічне обслуговування і поточний ремонт механізованого інструменту; -  контроль за виконанням робітниками правил техніки безпеки при роботі з механізованим інстру ментом. 6.4  Зберігати ручний інструмент малогабаритний інвентар і пристрої що знаходяться в користу ванні бригади потрібно в металевих бригадних інструментальних шафах-контейнерах. Бригадні інструментальні шафи розміщуються безпосередньо на робочих місцях будівельників. 6.5  Необхідна документація на списання засобів малої механізації і механізованого інструменту повинна оформлятися наказом по управлінню дільниці малої механізації або будівельно-монтажному управлінню. Наказом установлюються постійно діюча комісія до складу якої включаються предс тавники служби головного механіка бухгалтерії інженер по техніці безпеки слюсар-інструментальник інструментального пункту. 6.6 На постійно діючі комісії покладаються слідуючі функції: -  проведення огляду стану засобів малої механізації і механізованого інструменту у яких вийшов строк служби і вони підходять під списання визначення строку подальшої їх експлуатації або приймається рішення про їх списання; -  встановлюються причини що обумовлюють списання засобів малої механізації або механізо ваного інструменту зношення передчасний вихід з ладу внаслідок аварії чи порушення умов експлуатації та інш. а в необхідних випадках встановлюється винуватець для прийняття адмі ністративних заходів або матеріального відшкодування; -  встановлюється можливість подальшого використання окремих вузлів і деталей; -  підготовлюється акт на списання засобу малої механізації або механізованого інструменту згідноз встановленою формою адміністрації форма акту встановлюється нормами . 7 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇІ МЕХАНІЗОВАНОГО ІНСТРУМЕНТУ 7.1. Вимог цього розділу потрібно дотриму ватись при виконанні робіт технологічними комплектами та окремими засобами малої механізації і механізованим інструментом їх слід враховувати при розробці проектів виконання робіт схем комплексної механізації на об'єкти будівництва. Крім цього необхідно дотримуватись правил і вимог що вказані в Паспортах на засоби механізації і інструменти норм і правил Міністерства охорони здоров'я України Держкомтехнагляду та інш що затверджені в установленому порядку. 7.2  Без наявності паспортів на засоби механізації і без засвоєння правил техніки безпеки роботи з цими машинами складання техмінімуму одержання свідоцтва і відповідного запису в журналі мо тористи та інші робітники до експлуатації машин не допускаються. 7.3  Технологічне устаткування що має електроустаткування і електропривод повинно бути зазем лено згідно з діючими інструкціями правил електробезпеки. Електроприводи що мають оголену ізо ляцію підключати до електромережі для роботи машин забороняється. 7.4  Забороняється працювати устаткуванням і апаратами що працюють під високим тиском. при відсутності або непрацюючих манометрах і захисних клапанах. Справність роботи манометрів потрібно перевіряти щоденно перед роботою а усувати пошкодження можна тільки при відключенні машини від електромережі і знятті тиску повітря в шлангах і повітрозбірнику. 7.5  При роботі з хімічними домішками до розчинів слід дотримуватись правил роботи з шкідливими речовинами. Поблизу робочого місця потрібно ставити бак з водою та. спеціальним нейтралізуючим розчином для надання першої допомоги.  Додаток 1 обов'язковий ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ Тип - сукупність окремих найменувань засобів малої механізації механізованого інструменту однакового призначення принципу дії. Типорозмір - засоби малої механізації механізованого інструменту одного типу що різняться між собою значеннями основного параметру. Аналог - машина вітчизняного виробництва або зарубіжного виробництва що подібна до по-рівняної і має однакове функціональне призначення та умови застосування. Подібність закяючається в однаковій конструкції робочого обладнання та ходової частини. Різниця в значенні головного параметру не повинна бути±15%. Механізований інструмент - ручні машини з влаштованим двигуном. Засоби малої механізації - мобільні малоенергомісткі машини для трудомістких процесів якими безпосередньо керує робітник. Засоби підмощування - риштування помости колиски вишки- Вони забезпечують безпеку і дозволяють підвищувати продуктивність праці при виконанні будівельно-монтажних робіт. Риштування - багатоярусні пристрої що встановлюються зовні і всередині висотних приміщень. Найбільш поширені - металеві трубчаті пересувні рамного типу підвісні струнні підвісні підйомні. Помости - переносні пристрої з висотою підмощування 0 7 - 2 4 м що застосовуються в межах одного поверху заввишки до 9 м. їх влаштовують всередині будинку. Помости діляться на збірно-розбірні панельні блочні висувні ригельні або гідравлічні . Пересувні будівельні вишки - пересувні пристрої з підйомними площадками для розміщення на них одного або двох робітників з інструментом і запасом будівельних матеріалів для виконання зовнішніх або внутрішніх робіт на висоті до 25 м. Вони бувають телескопічними і важильно-шарнірними. Колиски - це підвісні нависні або пересувці пристрої для виконання як правило зовнішніх опоряджувальних робіт на висоті до 80 м. Технологічний комплект - це комплект засобів малої механізації механізованого і ручного інструменту та пристосувань для оснащення спеціалізованих бригад або ланок і призначається для виконання даного виду робіт у відповідності з прийнятою технологією з найбільш високою продуктивністю. Продуктивність машин - обсяг робіт що виконує машина за одиницю часу. Річна продуктивність машини визначається її продуктивністю за годину і числом годин роботи на протязі року. Область раціонального застосування машини - визначення найбільш продуктивного використання будівельної техніки. Механізація - заміна ручної праці машинами і механізмами. Механізація будівництва - сукупність технічних засобів що використовуються для комплексно-механізованого механізованого виконання будівельно-монтажних робіт. До складу технічних засобів входять будівельні машини засоби малої механізації в т.ч. ручні силове устаткування засоби автотранспорту. Ці технічні засоби складають основу активної частини виробничих фондів будівельних організацій і підрозділів малої механізації. Комплексна механізація будівельно-монтажних робіт - спосіб виконання будівельно-монтажних робіт при якому всі як основні так і допоміжні важкі та трудомісткі процеси виконуються машинами що мають однакові основні параметри продуктивність вантажопідйомність і інші . При цьому повинно забезпечуватися: поточне виробництво робіт найкраще виконання продуктивності ведучих і допоміжних машин високі для відповідних умов тсхніко-економічні показники механізації трудові витрати собівартість . Парк будівельних машин засобів малої механізації - середньорічна кількість машин необхідних для виконання річної програми робіт будівельної організації. Роботи будівельно-монтажні - комплекс робіт що виконується при спорудженні будинків і включає загальнобудівельні опоряджувальні санітарно-технічні спеціальні а також монтажні роботи. Проект виконання робіт ПВР - проект що визначає технологію строки виконання і порядок забезпечення ресурсами будівельно-монтажних робіт і служить правилами організації виробничих процесів по спорудженню частини будинків або будинку в цілому.   ДОДАТОК 2 рекомендаційний НОРМИ ОСНАЩЕННЯ ЗАСОБАМИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ І МЕХАНІЗОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ НА 100 РОБІТНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ       Вид і склад робіт Засоби малої механізації механізований інструмент їх основні параметри Норма на 100 робітників шт. 1. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Продовження додатка 2 Вид і склад робіт Засоби малої механізації механізований інструмент їх основні параметри Норма на 100 робітників шт. 2. РОБОТИ ПО ОПОРЯДЖЕННЮ ДОРІГ 3. БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ 4. ПАЛЕОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ Продовження додатка 2 5. АРМАТУРНІ РОБОТИ 6. ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ   Продовження додатку 2     7. ТЕСЛЯРСЬКО-ОПАЛУБОЧНІ РОБОТИ   Продовження додатка 2   Вид і склад робіт Засоби малої механізації механізований інструмент їх основні параметри Норма на 100 робітників шт. Очищення щитів опалубки від бетону і забруднення Молоток пневматичний пучковий енергія удару 1 2 Дж 2 Змащування щитів опалубки перед установкою Фарборозпилювач пневматичний продуктивністю 1 4 л/хв 1 Загострення інструменту Верстак для загострення діаметр диска 100 мм 3 8. ЗАЛІЗОБЕТОННІ І БЕТОННІ РОБОТИ   Подача бетонної суміші в конструкції вібробункерів віброспоживачів і віброжолобів Вібратор загального призначення електричний примусова сила Н /кгс/ 1960-3920 /196-392/  3100-6250 /310-625/ 5000-10000 /500-1000/  9150-18600 /915-1860/     2 4 8 3 Ущільнення бетонної суміші при виготовленні бетонних і залізобетонних конструцій Вібратор глибинний електричний діаметр вїбронаконечникїв мм: 75 76     7 24 -"- з гнучким залом діаметр корпусу мм: 38  51  76 18 50 48 Вібратор пневматичний статичний момент дебалансу Н см: 1 12 1 0 5 Вібратор загального призначення електричний вимушена сила Н /кгс/: 1960-3920/196-392/  1500-3000/150-300/  1960-3920/196-392/ 3100-6250/310-625/ 4500-9000/450-900/ 5000-10000/500-1000/ 5500-11000/550-1100/ 6 0 1 1 13 15  2  4 Вібратор поверхневий елекричмий вимушена сила 4500-9000 Н /450-900 кгс/ 2 Ущільнювання і розрівнювання бетону при виготовленні бетонних конструкцій . Віброрейка завдовжки мм 1 5  3 0 4 5 2 3 1 Укладання бетонної суміші методом вакуумування Комплекс вакуумний продуктивністю 45 м2/год 1 Затирання загладжування і шліфування поверхні залізобетонних і бетонних конструкцій і виробів Машина штукатурно-затиральна продуктивністю 50 м2/год 1 Машина для затирання цементних стяжок продуктивністю 60 м2/год 1 Машина штукатурно-затиральна для загладжування бетонних підлог продуктивністю 60 м2/год 4 Машина мозаїчно-шліфувальна продуктивністю 18-23 м2 /год з Машина ручна шліфувальна з гнучким валом діаметр диска 125; 200 мм 3 Очищення та шліфування поверхонь очищення арматури І закладних деталей від іржі Машина ручна шліфувальна з гнучким валом діаметр диска 125; 200 мм 2   Продовження додатку 2 9. КАМ'ЯНІ РОБОТИ 10. РОБОТИ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ   Продовження додатка 2 11. РОБОТИ ПО МОНТАЖУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 12. РОБОТИ ПО МОНТАЖУ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Продовження додатка 2 І3 СТОЛЯРНІ РОБОТИ Продовження додатка 2 14. СКЛЯРСЬКІ РОБОТИ 15. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ 16. САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ Продовження додатка 2 Продовження додатка 2 17. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ Продовження додатка 2 Вид і склад робіт Засоби малої механізації механізований інструмент їх основні параметри Норма на 100 робітників шт. 18. ШТУКАТУРНІ І ОБЛИЦЮВАЛЬНІ РОБОТИ 19. МАЛЯРНІ РОБОТИ Продовження додатка 2 20. РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ ПІДЛОГ   Продовження додатка 2   Закінчення додатка 2 Вид і склад робіт Засоби малої механізації механізований інструмент їх основні параметри Норма на 100 робітників шт. 21. ДОПОМІЖНІ РОБОТИ     ДОДАТОК З рекомендаційний НОРМИ ОСНАЩЕННЯ РУЧНИМ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИМІКОНТРОЛЬНО-ВИМГРЮВАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ НА 100 РОБІТНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙНазва інструменту Тип марка Строк служби міс. Норма на 100 робітників шт.       розрахункова з врахуванням строку служби 1. Землекопи 2. Дорожні робітники Продовження додатка З 3. Арматурники 4. Бетонники Продовження додатка З 5. Газозварювальники 6. Муляри 7. Покрівельники рулонної покрівлі і гідроізолювальники Продовження додатка З 8. Покрівельники покрівель з штучних матеріалів 9. Покрівельники стальних покрівель 10. Облицювальники- плиточники Продовження додатка З 11. Облищовальники синтетичними матеріалами Продовження додатка З 12. Облицювальникн природним каменем 13. Теслярі Продовження додатка З 14. Слюсарі -вентиляційники Продовження додатка З 15. Слюсарі-сантехніки Продовження додатка З 16. Слюсарі-будівельники 17. Слюсарі-монтажники загальномонтажних робіт і обладнання загального призначення Продовження додаткя З 18. Паркетники Продовження додатка З 19. Столяри Продовження додатка З 20. Склярі 21. Термоізолювальники Продовження додатка З   22. Трубоукладальники   Продовження додатка З 23 Транспортні робітники підсобні такелажники 24. Штукатури Продовження додатка З 25. Електрозварники 26. Електрослюсарі Продовження додатка З 27. Електромонтажники по освітленню та освітлювальним мережам 28.. Електромонтажники кабельних і лінійних мереж Закінчення додатка З ДОДАТОК 4 рекомендаційний ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКТИ ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ІНВЕНТАРЯ І ПРИСТОСУВАНЬ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯБРИГАД I РОБОЧИХ МІСЦЬ ПРИ ВИКОНАННІБУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ * Назва Тип марка індекс Кількість в комплекті штук 1. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ НА ҐРУНТОВІЙ ОСНОВІ І ПАЛЯХ ланка 7 чол. * При підборі комплектів будівельні організації повинні за основу брати аналогічні наявні у власних парках засоби механізації а при їх відсутності замовляти найбільш ефективні для даного процесу ттто наветтені в податку 5.   Продовження додатка 4 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ТА ВИКОНАННЯ СУПРОВОДЖУВАНИХ МОНТАЖНИХ РОБІТ бригада 12 чол.   Продовження додатка 4 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ ВЕЛИКОПАНЕЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ бригада 12 чол.   Продовження додатка 4   Продовження додатка 4 4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ бригада 12 чол. Продовження додатка 4 Продовження додатка 4 5. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ОДНОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ бригада - 10 чол. Продовження додатка 4   Назва Тип марка індекс Кількість в комплекті штук Установка для набивання гільз мастикою - 1 Термостат для розігрівання гільз з мастикою - 1 Ємкість з мастикою - 2 Пальник газовий для просушування стиків ГПС-15 1 г І ермєтизатор електричний ІЕ -6602 2 Шприц пневматичний для герметизації стиків нетверднучими ластиками   1 Ручній і вимірювальний інструмент Пристрій для тимчасового кріплення балок - 6 Пристрій для тимчасового кріплення верхнього поясу ферм - 2 Пристрій для монтажу балок - 2 Захват з дистанційним управлінням - 2 пристрій для монтажу колон - 1 Заправник ДжУТоВИХ матеріалів - 1 Лопатка для заповнення розчином горизонтальних швів - 1 Скребок - 2 Скарпель для бетонних робіт - 2 КОНДУКТОР ДЛЯ КріПЛенНя ОПОр балОК ПОкриТТЯ - 4 Пристрій для дистанційного відчеплення гаків - 2 Струбцина спарена для тимчасового кріплення панелей до колони 6 Щиток захисний для електрозварювальника в комплекті з свТЛОфІЛЬТрОм 2 Е л е ктро доутр и м у вач 2 Рейка-висок - 1 Шнур для розмічування в корпусі   1 Рівень будівельний УС5-500 1 Висок стальний ОТ-400 1 Рулетка вимірювальна металева ЗПКЗ-20АУТ/1 1 Ролик для закочування пороізолу в стики - 2 Розшивка для ущільнення герметизуючих мастик. в стиках - 2 Канат іконопляний діаметром  10 мм завдовжки 30 м - 2 Ключі гайкові двобічні 4 Зубило слюсарне - 2 Молоток- кулачок МКУ-2 2 Лопата для розчину ЛР 2 Лопата підбірна ЛП-3 2 Кельма КБ 4 Ломи монтажні ЛМ-24 ЛМ-32 2 Щітка ручна з дроту - 2 Молотки слюсарні масою 1- 0 5 кг - 4 Сокира будівельна А2 1 Ключ гайковий розвідний - 2 Кувалда ковальська гостроноса вагою 3 кг - 1 Кувалда ковальська тупоноса загою 5 кг - 1 Теодоліт в комплекті зі штативом Т-15 1 Нівелір в комплекті з штативом НТ 1 Рейка нівелірна - 2 Метр складний металевий МСМ-74 2 Інвентар і засоби індивідуального захисту Інвентарний гвинтовий клин - 24 Драбина приставна металева 2  Риштування навісні для монтажу ферм і балок 2   Продовження додатка 4 6. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ СТІНОВИХ ТРЬОХШАРОВИХ ПАНЕЛЕЙ З МЕТАЛЕВИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ бригада - 12 чол. Продовження додатка 4 7. ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ СТІН І ПОКРИТТІВ З АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИХ ЕКСТРУЗИВНИХ ПАНЕЛЕЙ бригада 8 чол. Продовження додатка 4 8. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ І ДЕМОНТАЖУ БЛОЧНО-ПЕРЕСТАВНОЇ І ОБ'ЄМНО-ПЕРЕСТАВНОЇ ОПАЛУБКИ ланка - 6 чол. Продовження додатка 4 9. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖУ І ДЕМОНТАЖУ КОВЗАЮЧОЇ ОПАЛУБКИ бригада - 16 чол. Продовження додатка 4 Продовження додатка 4 10. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЕТОНУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ланка - 9 чол. Продовження додатка 4 11. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕСЛЯРСЬКИХ ї СТОЛЯРНИХ РОБІТ ланка- 16чол. Продовження додатка 4 12. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ ПОКРИТТІВ ланка - 8 чол. Продовження додатка 4 Продовження додатка 4 13. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКЛЯРСЬКИХ РОБІТ ланка 9 чол. Продовження додатка 4 14. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ бригада 16 чол. Продовження додатка 4 15. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК З ГІПСОКАРТОННИХ ЛИСТІВ бригада 10 чол. Продовження додатка 4 Продовження додатка 4 16. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК З ППСОКАРТОННИХ ЛИСТІВ ПО ДЕРЕВ'ЯНОМУ КАРКАСУ бригада 10 чол. Продовження додатка 4 17. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ БЕТОННИХ ПІДЛОГ МЕТОДОМ ВАКУУМУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ бригада 6 чол. Продовження додатка 4 18. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ МОЗАЇЧНИХ ТА ПОЛІМЕРБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ПІДЛОГ бригада 15 чол. Продовження додатку 4 19. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ СТІН І ПІДЛОГ лайка 5 чол. Продовження додатка 4 20. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ЗБІРНИХ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ бригада 6 чол. Продовження додатка 4 Продовження додатка 4 21. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПАРКЕТНИХ ПІДЛОГ ланка 5 чол. Продовження додатка 4 22. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ бригада 16 чол. Пословження додатка 4 Продовження додатка 4 23. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН Г1ПСОКАРТОНОМ ланка 4чол. Закінчення додатка 4 24. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ З ЛТНОЛЕУМАІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИХ ПЛИТОК ланка 6 чол.   ДОДАТОК 5 довідковий НОМЕКЛАТУРА МЕХАНІЗОВАНОГО ІНСТРУМЕНТУ І ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ Продовження додатка 5 Продовження додатка 5 Продовження додатку 5 Продовження додатка 5 Продовження додатка 5 Продовження додатка 5 Продовження додатка. 5 Продовження додатка 5 Закінчення додатка 5