ДБН Г.1-8-2000

ДБН Г.1-8-2000 Організаційно-методичні, економічні та технічні нормативи. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних

ДЕРЖАВНІ   БУДІВЕЛЬНІ   НОРМИ   УКРАЇНИ Організаційно-методичні економічні та технічні нормативи   ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДБН Г.1-8-2000 Вводяться вперше     РОЗРОБЛЕНІ: Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва к т.н Полонська С.О. Завойський А.К.; інж. Цесіс Р.А. Клименко В.Г. за участю Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів і виробів к.т.н. Сай В.Н. Київського державного технічного університету будівництва і архітектури к.т.н. Кокшарьов В.М. . ВНЕСЕНІ 1 ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Відділом будіндустрії промисловості будівельних матеріалів та механізації ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України від 12.01 2000 р. № 9 і введені в дію 01.07.2000р. ВВЕДЕНІ ВПЕРШЕ     Зміст Вступ 1 Галузь використання. 2 Нормативні посилання. 3 Визначення. 4 Загальні положення. 5 Методи визначення питомих витрат палива теплової та електричної енергії    . 6 Структура та склад питомих витрат палива на виробництво вапна. 7 Структура та склад питомих витрат електричної енергії на виробництво вапна . . . 8 Технологічні параметри теплових процесів при виробництві вапна. 9 Визначення питомої витрати палива і теплової енергії на виробництво вапна . 10 Оцінка ефективності теплових агрегатів виробництва вапна   . 11 Визначення питомої витрати електричної енергії на виробництво вапна   . 12 Структура та склад питомих витрат теплової енергії на виробництво цегли і каменів силікатних. 13 Структура та склад питомих витрат електричної енергії на виробництво цегли і каменів силікатних 14 Визначення питомої витрати теплової енергії на виробництво цегли і каменів силікатних 15 Визначення питомої витрати електричної енергії на виробництво цегли і каменів силікатних 16 Основні напрямки економії енергії при виробництві вапна цегли і каменів силікатних 17 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища   Додаток А Теплові ефекти хімічних реакцій при випалюванні вапна    Додаток Б Приклад розрахунку питомої витрати палива на виробництво вапна в шахтній печі Додаток В Приклад розрахунку коефіцієнта корисної дії шахтної печі з виробництва вапна . . Додаток ? Приклад розрахунку коефіцієнта корисної дії обертової печі з виробництва вапна Додаток Д Коефіцієнти для розрахунку витрати електричної енергії на виробництво вапна цегли і каменів силікатних    Додаток Е Приклад розрахунку питомої витрати електричної енергії на виробництво вапна   . Додаток Ж Приклад розрахунку питомої витрати теплової енергії на виробництво цегли і каменів силікатних Додаток И Приклад розрахунку питомої витрати електричної енергії на виробництво цегли і каменів  силікатних   ВСТУП Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" та Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" в даний час розробляється економічна правова нормативно-методична база раціонального використання теплової та електричної енергії. Розроблення цієї бази передбачає створення системи розрахунку питомих витрат теплової та електричної енергії а також механізму матеріального заохочення економії енергоресурсів та фінансової відповідальності за їх нераціональне використання. Виходячи з відсутності адміністративного втручання в господарську діяльність підприємств питомі енерговитрати для конкретних технологічних процесів розраховуються безпосередньо підприємством. Розраховані підприємством питомі витрати підлягають контролю з боку Державної інспекції з енергозбереження і систематичному перегляду з урахуванням конкретних умов енергоспоживання. В цьому документі не регламентуються норми енергетичних витрат а надаються методики розрахунку питомих енерговитрат при виробництві вапна цегли та каменів силікатних. Документ розроблений відповідно до "Основних методичних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" Державний комітет України з енергозбереження наказ від 14.10.97 р. № 93 з урахуванням певних аспектів відомчих "Положень" будівельних корпорацій України щодо нормування питомих енерговитрат при виробництві будівельних матеріалів корпорації "Укрбудматеріали" "Украгропромбуд" "Укрбуд" . Даний документ розроблений з урахуванням впливу складу та характеристик сировинних матеріалів способів підготовки та переробки сировини способів теплової обробки виробів. У документі наведені приклади розрахунку загальних і питомих енерговитрат на виробництво вапна цегли і каменів силікатних. Для визначення енерговитрат конкретного виробництва необхідно виконати попередні розрахунки матеріальних балансів процесів горіння палива а також процесів тепломасопереносу в матеріалі газовому середовищі та огороджувальних конструкціях теплових агрегатів в тому числі при пусконалагоджувальних роботах. Методичні вказівки і приклади розрахунків наведені в Посібнику до ДБН.     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Дані будівельні норми використовуються для виконання системних розрахунків та визначення питомих витрат палива теплової та електричної енергії на виробництво вапна цегли і каменів силікатних як на кожному етапі технологічного циклу так і на весь технологічний цикл та визначення загальновиробничих витрат - цехових та заводських. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2.1 У будівельних нормах є посилання на такі нормативні документи: ДСТУ Б В.2.7-80-98 Цегла та камені силікатні. Технічні умови   ДСТУ Б В.2.7-90-99 Вапно будівельне. Технічні умови   ГОСТ 12. 1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности   ГОСТ 12. 1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования   ГОСТ 12. 1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны   ГОСТ 12. 1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности   ГОСТ 12. 1.01 8-93 ССБТ. Пожаро- и взрывобезопасность статического электричества. Общие требования   ГОСТ 12. 1.01 9-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты   ГОСТ 12. 1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление   ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности   ГОСТ 12.4.01 1-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация   ГОСТ 12.4.021 -88 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования   ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями   ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством   ДБН В. 1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Основні положення   ДБН В. 1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Типові документи   ДБН В.1. 4-1. 01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні   ДБН В.1. 4-2.01 -97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва   ДНАОП 1.6.10-2.20-84 Виготовлення цегли і каменів силікатних. Вимоги безпеки   ДНАОП 1.6.10-2.35-85 Виробництво гіпсу вапна та вапняного борошна. Вимоги безпеки СН 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений СНІП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха СНІП 2.09.02-85 Производственные здания СНІП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания СНІП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение   3 ВИЗНАЧЕННЯ 3.1 У цьому документі використані терміни та визначення що наведені в ДСТУ Б В.2.7-80 ДСТУ Б В.2.7-90. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1  Розрахунок витрати палива теплової та електричної енергії спрямований на забезпечення планування та дотримання у виробництві технологічно та економічно обгрунтованих питомих витрат енергетичних ресурсів. 4.2 Даний документ поширюється на всі технологічні процеси і агрегати з виробництва вапна будівельного за ДСТУ Б В.2.7-90 та цегли і каменів силікатних за ДСТУ Б В.2.7-80 які пов'язані з витратами палива теплової та електричної енергії. 4.3 Витрати палива теплової та електричної енергії залежать від вибору устаткування та ефективності його використання. Технологічне обладнання що використовується в технологічному процесі виробництва вапна та цегли і каменів силікатних має відповідати за потужністю енергоспоживанню технологічного процесу. 4.4  Даний документ дає можливість ураховувати характеристики сировини умови виробництва зміни параметрів технологічних процесів у межах передбаченої технології удосконалення технологічного устаткування а також інші напрямки економії енергетичних ресурсів підприємства. 4.5  Даним документом не передбачено коригування витрат енергетичних ресурсів внаслідок порушення технологічного процесу використання несправного обладнання або теплових агрегатів порушення технологічних параметрів їх експлуатації тощо. 4.6 Розмірність питомих витрат визначають за видом витратної енергії: паливо - кг ум. п.; теплова енергія - тис. кДж; Гкал; МКал; електроенергія - кВт · год.                                                                           При виробництві вапна цегли і каменів силікатних питомі витрати відносяться до кінцевої товарної продукції: вапна - на тонну продукції цегли - на 1000 шт. умовної цегли. Перерахунок різних видів енергоносіїв на умовне паливо виконують за фактичними питомими витратами на їх виробництво на підприємстві. При зовнішньому енергопостачанні перерахунок проводять за співвідношенням 1 кВт · год. = 0 351 кг ум. п. 4.7  Питомі витрати палива теплової та електричної енергії на реалізацію процесу виробництва вапна та цегли і каменів силікатних а також на допоміжні і підсобні потреби виробництва є основою для визначення технологічних і загальновиробничих норм що розробляються кожним підприємством яке виробляє вапно та цеглу і камені силікатні незалежно від форми власності підприємства. 4.8 Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів ПЕР - це встановлення об'єктивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції. 4.9   Нормування питомих витрат ПЕР у виробництві будівельних матеріалів здійснюється з метою забезпечення раціонального їх використання і є основою економічного механізму енергозбе реження. Воно використовується також для прогнозування обсягів споживання ПЕР встановлення об'єктивних показників енергоємності товарної продукції. 4.10         Нормуванню підлягають всі витрати ПЕР на основні та допоміжні виробничі процеси включаючи втрати енергії незалежно від обсягів споживання цих ресурсів та джерел енергопоста чання. 4.11         Норма витрати палива теплової та електричної енергії - це показник їх використання при виробництві одиниці продукції встановленої якості орієнтований на прогресивні умови вироб ництва. 4.12         Витрати ПЕР комунально-побутового характеру на будівництво та капітальний ремонт споруд пуско-налагоджувальні та дослідні роботи тощо якщо вони мають допоміжний характер стосовно виробництва основної продукції враховуються окремо. 4.13         Норми питомих витрат повинні:   -      бути технічно та економічно обгрунтованими; -      враховувати конкретні умови виробництва; -      грунтуватись на планах організаційно-технічних заходів направлених на підвищення ефек тивності використання ПЕР; -      сприяти мобілізації резервів економії ПЕР у виробництві; -      систематично переглядатися з урахуванням досягнутих показників ефективності використан ня ПЕР. 4.14   Норми питомих витрат ПЕР класифікуються за ступенем агрегації - на індивідуальні та групові норми: -      індивідуальною називається норма витрати одного або декількох видів ПЕР на одиницю продукції яка визначається для окремих агрегатів установок технологічних процесів у конкретних умовах виробництва; -      груповою називається норма витрати одного або декількох видів ПЕР яка визначається на одиницю одноіменної продукції для різних рівнів виробництва дільниця цех підприємство об'єднання тощо . 4.15   За складом витрат ПЕР норми питомих витрат підрозділяються на технологічні та загаль- новиробничі: -      технологічна норма витрати палива теплової та електричної енергії враховує виробниче споживання та технічно неминучі втрати пов'язані тільки із здійсненням основних та до поміжних технологічних процесів виробництва даного виду продукції; -      загальновиробнича цехова норма витрати палива теплової та електричної енергії на ви робництво одиниці продукції включає витрати на реалізацію технологічного процесу тех нологічну норму а також на допоміжні потреби цеху освітлення опалення вентиляцію тощо пов'язані з виробництвом продукції; -      загальновиробнича заводська норма витрати теплової та електричної енергії враховує ви трати на реалізацію технологічного процесу технологічну норму а також додаткові витрати енергії в виробничих і допоміжних цехах і службах заводу. 4.16   Періодичність перегляду встановлених підприємством норм обумовлюється зміною си ровини обладнання технологічного процессу виробництва але виконується не менше одного разу на рік. Розробка та перегляд норм повинні супроводжуватись планом організаційно-технічних заходів з економії ПЕР. Відповідальність за розроблення і додержання норм несе керівник підприємства. 4.17   Експертиза встановлених норм витрат ПЕР контроль за їх наявністю та виконанням здійснюється Державною інспекцією з енергозбереження на яку покладається також контроль за станом обліку і використання ПЕР на підприємствах зокрема в частині їх нераціонального у тому числі марнотратного споживання та інших порушень пов'язаних з режимами використання ПЕР а також експлуатацією паливо- і енергоспоживаючого устаткування споруд та інженерних об'єктів. 4.17.1         Нераціональне використання ПЕР зумовлюється застосуванням застарілих технологій та обладнання. 4.17.2  До марнотратних неефективних відносяться витрати ПЕР зумовлені недотриман ням вимог державних стандартів режимних та технологічних карт затвердженої проектної документації на енерго- та теплопостачання а також споруди в частині погіршення їх теплоізоляційних властивостей в опалювальний сезон паспортів на діюче обладнання в тому числі систематичне без виробничої потреби використання палива недовантаження або ви користання на холостому ходу силових трансформаторів електродвигунів електропечей та іншого паливо- та енерговикористовуючого обладнання і машин не обумовлене вимогами на дійності і технічної або екологічної безпеки. 5 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 5.1  Питомі витрати палива теплової та електричної енергії при виробництві вапна та цегли і каменів силікатних можуть бути визначені за допомогою таких методів: -     розрахунково-аналітичного; -     дослідного; -     розрахунково-статистичного; -     комбінованого.   5.1.1       Основним методом визначення питомих витрат теплової та електричної енергії при ви робництві вапна та цегли і каменів силікатних є розрахунково-аналітичний метод методичні поло ження якого викладені в даному документі. 5.1.2       Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення питомих витрат теплової та електричної енергії за умов використання прогресивних технологічних рішень виробництва і може бути перевірений дослідним методом. 5.1.3       Дослідний метод полягає у визначенні питомих витрат на підставі даних одержаних у результаті випробувань технологічного та енергетичного обладнання з урахуванням заходів з економії енергії. 5.1.4Розрахунково-статистичний метод полягає у визначенні питомих витрат на основі ви користання статистичних даних про фактичні витрати ПЕР та про значення чинників що впли вають на їх величину з урахуванням прогресивних показників ефективності використання ПЕР досягнутих на подібних виробництвах а також запланованих заходів з економії ПЕР. 5.1.5  Комбінований метод поєднує в собі дослідний та розрахунково-аналітичний методи визна чення питомих витрат ПЕР. 5.2      На базі розрахованих за наведеними методами питомих витрат ПЕР визначають норми енерговитрат при виробництві вапна цегли і каменів силікатних у тому числі в умовах неритмічної роботи підприємства. 5.3      Технічно обгрунтовані індивідуальні норми витрат ПЕР встановлюються розрахунково- аналітичним або комбінованим методами. 5.4      Групові норми витрат ПЕР визначаються як правило розрахунково-аналітичним методом як середньозважені показники на підставі індивідуальних норм і відповідних обсягів виробництва одноіменної продукції та розрахунково-статистичним методом. 5.5      Основними вихідними даними для визначення питомих витрат теплової та електричної енергії є:   -     нормативна технічна та технологічна документація; -     технічні та енергетичні характеристики устаткування; -     технологічна характеристика палива. 5.6  Витрати на планові розігрівання і пуск агрегатів та устаткування безперервної дії як витрати на допоміжні потреби виробництва розраховуються окремо. 5.7 Розраховані підприємствами норми питомих витрат ПЕР для підприємств які не вийшли з підпорядкування центральних органів виконавчої влади підлягають затвердженню цими органами влади а для всіх інших підприємств - Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. 6 СТРУКТУРА ТА СКЛАД ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА НА ВИРОБНИЦТВО ВАПНА 6.1  При виробництві вапна у печах випалювання для технологічних потреб використовується безпосередньо паливо. Для загальних цехових і загальних заводських потреб використовується теплова енергія. Для зручності виконання розрахунків у даному документі базовою універсальною сучасною одиницею виміру теплових витрат прийнято кДж з перерахунком кінцевих результатів розрахунків в кг умовного палива. Показники для взаємних перерахунків різних видів енергетичних витрат наведені в додатку А. 6.2  Питому витрату палива теплової енергії визначають як наскрізний показник що скла дається з витрат на реалізацію технологічного процесу додаткових витрат на потреби цеху та на потреби всього заводу. Визначення витрати палива теплової енергії на виробництво вапна виконують методом теплового балансу згідно з розділом 9. Для початкової орієнтовної оцінки витрати умовного палива на діючих підприємствах та для виробництв що проектуються питому витрату палива визначають з урахуванням даних таблиці 8.1. Визначення витрати палива для підприємств з тепловими установками великої продуктивності виконують за допомогою теплотехнічного розрахунку з урахуванням позовного режиму обробки сировинної суміші та конструктивних характеристик теплових агрегатів. Витрати теплової енергії на ці потреби можуть бути частково компенсовані використанням вторинних теплоносіїв.   7  СТРУКТУРА ТА СКЛАД ПИТОМИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ВАПНА 7.1 Витрату електричної енергії визначають як наскрізний показник що складається з витрат на всіх стадіях технологічного процесу виробництва вапна додаткових витрат у виробничих допоміжних цехах і дільницях підприємства.       7.6 Визначення витрат електроенергії на виробництво вапна виконують згідно з розділом 11. 8   ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВАПНА 8.1         При випалюванні вапняку може застосовуватись природний газ будь-якого складу. Мож ливість застосування штучного газу визначається в кожному конкретному випадку. 8.2         Як тверде паливо для шахтних пересипних печей використовується антрацит або пісне кам'яне вугілля з вмістом горючих летких компонентів не більше 12 % та зольністю за сухою масою не більше 16%. 8.3        Орієнтовну питому витрату умовного палива при виробництві вапна з вмістом у вапняку активних СаО + MgO в кількості 80 % приймають за таблицею 8.1. 8.4        Питому витрату умовного палива в кг ум.п./т при виробництві вапна з вмістом у вапняку активних СаО + MgO що відрізняється від 80 % визначають за формулою СаО + MgO в кількості 80 % таблиця 8.1 ; Аф - фактичний вміст активних СаО + MgO %. 8.5       Вапно яке вивантажують з шахтних печей охолоджують до температури нижче 100°С. 8.6       Усі обертові печі для випалювання вапна обладнуються пристроями для охолодження випаленого вапна: шарові барабанні багатобарабанні рекуператорні холодильники або холодиль ники "киплячого шару". Теплоту повітря яке охолоджує вапно використовують при спалюванні палива. 8.7       Коефіцієнт надлишку повітря для забезпечення горіння палива в шахтних та обертових печах що працюють на газовому паливі дорівнює 1 15-1 25 в шахтних пересипних печах - 1 06-1 15. Таблиця 8.1- Орієнтовна питома витрата умовного палива при виробництві вапна   Тип печі Витрата умовного палива кг/т Шахтні пересипні печі 148 Шахтні печі що працюють на природному газі 158 Шахтні печі що працюють на мазуті 187 Короткі обертові печі з шаровими теплообмінниками 210 Довгі обертові печі що працюють за сухим способом 245 Довгі обертові печі що працюють за мокрим способом 280 8.8       При використанні високомагнезіальної сировини вапняку фракцією менше 10 мм застосову ють печі "киплячого шару". 8.9       Види палива які можуть бути застосовані при випалюванні вапна наведені в таблиці 8 2. Таблиця 8.2- Види палива та рекомендовані типи агрегатів для виробництва вапна 9 ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ВИТРАТИ ПАЛИВА І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ВАПНА 9.1      Витрату палива і теплової енергії на технологічні потреби при виробництві вапна визначають з теплового балансу печі для випалювання вапна. Розрахунок виконується на 1 кг вапна. 9.2      Прихід теплоти 9.2.1 Теплота що надходить до печі з паливом   10 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВИХ АГРЕГАТІВ ВИРОБНИЦТВА ВАПНА 10.1При виробництві будівельного вапна кальцієвого магнезіального доломітового кількість корисно використаної енергії тобто тепловий ефект ендотермічної реакції зручно відносити до активних оксидів кальцію та магнію що знаходяться в готовому продукті. 10.2      Коефіцієнт корисної дії к.к.д ? у відсотках шахтних і обертових печей виробництва вапна визначають 11 ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ВИТРАТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ВАПНА 11.1   Згідно з структурою та змістом питомих витрат електричної енергії на виробництво вапна розділ 7 в загальному випадку споживачами електричної енергії є транспортні засоби та тех нологічне устаткування при добуванні і складуванні сировини вапняку ; устаткування подріб- нювально-млиновсго відділення; обладнання та установки для випалювання; устаткування систем аспірації вентиляції опалення" освітлення; устаткування допоміжних цехів складів готової продукції тощо. Кількість і потужність устаткування визначається для кожного конкретного виробництва. 11.2      Технологічну загальновиробничу цехову та загальновиробничу заводську питому витрату електричної енергії визначають згідно з 7.1-7.5 11.3      Витрату електричної енергії визначають за найбільш завантажену зміну місяць рік. 11.4      Витрату електричної енергії електроприймачами які беруть участь у виробництві продукції W кВт · год визначають за формулою   11.4.3 Витрата електроенергії для однофазних електроприймачів розраховується як для трьох-фазних за формулами 11.6 та 11.7 . За наявності групи однофазних електроприймачів які розподілені за фазами з нерівномірністю не більше 15 % по відношенню до загальної потужності вони можуть бути представлені у розрахунку як еквівалентна група трьохфазних електроприймачів з тією самою сумарною номінальною потужністю. У випадку перевищення вказаної нерівномірності потужність еквівалентної групи трьохфазних електроприймачів приймається такою що дорівнює потроєному значенню найбільш завантаженої фази. При включенні однофазного електроприймача на фазну напругу він враховується як еквівалентний трьохфазний електроприймач з номінальною потужністю: 11.4.4         Для багатодвигунових приводів ураховуються всі одночасно працюючі електродвигуни даного приводу. 11.4.5         Резервні електроприймачі ремонтні зварювальні трансформатори та інші електроприй- мачі що працюють короткочасно при підрахунку витрати електроенергії не враховуються. 11.4.6         Для електродвигунів з повторно-короткочасним режимом роботи не виконують приве дення їх номінальної потужності до тривалого режиму ТВ = 100 % . 11.4.7         За наявності у групі цеху підприємстві приймачів що працюють з випереджаючим струмом синхронних компенсаторів батарей статичних конденсаторів чи синхронних двигунів що працюють з перезбудженням реактивна енергія що виробляється ними вираховується окремо та віднімається від загальної кількості реактивної енергії яка споживається приймачами з відстаючим струмом.     Міжремонтний цикл екскаваторів тривалість годин роботи між капітальними ремонтами та кількість діб простоїв у ремонтах за повний цикл приймаються за таблицею Д. 6. Для орієнтовних підрахунків визначення річної витрати електроенергії екскаваторами відвалоутворювачами та горизонтальними конвеєрами виконується за питомою витратою електроенергії таблиця Д. 7 . Розрахунки виконані за формулами 11.4 11.5 повинні бути співставлені з результатами розрахунків за формулою 11.21 . При розбіжності більш ніж на 10 % мусять бути з'ясовані причини розбіжності та внесені відповідні корективи у розрахунки. 11.10 Орієнтовні питомі витрати електроенергії на виробництво вапна в залежності від типу випалювальних печей приймають за таблицею 11.1. Таблиця 11.1 - Орієнтовні питомі витрати електроенергії на виробництво вапна   Тип печі Питома витрата електроенергії кВтгод/т Шахтні пересипні печі 15-20 Шахтні печі що працюють на природному газі 18-26 Обертові печі 40-60 Примітка. Більші значення стосуються випуску вапна 1-го сорту менші - 3-го сорту. 12 СТРУКТУРА ТА СКЛАД ПИТОМИХ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ 1 КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ 12.1 Питому витрату теплової енергії на виробництво цегли і каменів силікатних визначають як наскрізний показник що складається з витрат на реалізацію технологічного процесу додаткових витрат на потреби цеху та потреби всього заводу. 13 СТРУКТУРА ТА СКЛАД ПИТОМИХ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ 13.1        Витрату електричної енергії визначають як наскрізний показник що складається з витрат на всіх стадіях технологічного процесу виробництва цегли і каменів силікатних додаткових витрат у виробничих допоміжних цехах і дільницях підприємства. 13.2        Технологічну витрату електричної енергії на виробництво цегли і каменів силікатних у   14 ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ВИТРАТИ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ     14.1 Визначення витрати теплової енергії на технологічні потреби   Таблиця 14.1 - Орієнтовна витрата теплоти на підігрівання вапняно-піщаної суміші при її гашенні З метою поліпшення процесу запарювання можливе застосування продування автоклава або його вакуумування. 14.3.4 3 метою економії теплової енергії застосовують перепуск пари з автоклава в якому закінчився процес запарювання. Пара що перепускається генерується за рахунок випарювання води яка знаходиться в цеглі-сирці. 15 ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ВИТРАТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ 15.1  Згідно із структурою та вмістом технологічних питомих витрат електричної енергії на виробництво цегли і каменів силікатних розділ 13 та формулою 13.1 споживачами електричної енергії є транспортне та технологічне устаткування відділень добування і складування піску складу вання вапна подрібнювально-млинового відділення відділення гашення вапняно-піщаної суміші пресового і автоклавного відділень складів палива та готової продукції устаткування котельні систем водопостачання вентиляції компресорної освітлення тощо. 15.2          Методичні положення визначення витрати електричної енергії на виробництво цегли і каменів силікатних аналогічні положенням розділу 11 щодо визначення витрати електричної енергії на виробництво вапна. 16ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМИ ЕНЕРГІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВАПНА ЦЕГЛИ І КАМЕНІВ СИЛІКАТНИХ 16.1  3 метою енергозбереження кожне підприємство має проводити технологічний теплотех нічний енергетичний аналіз виробництва для визначення раціональних і нераціональних витрат енергії матеріальні теплові і газові баланси установок . 16.2          Заходи з енергозбереження при виробництві вапна цегли і каменів силікатних можуть проводитись за двома напрямами: а   організаційні заходи що не потребують значних капіталовкладень в тому числі: -      використання раціональних режимів випалювання вапна; -      застосування перепуску пари при запарюванні цегли в автоклаві; -      постійний контроль за утриманням теплових режимів; -      жорсткий контроль за витратою палива з урахуванням неповного завантаження установок неробочого часу тощо; б заходи щодо підвищення технологічної та технічної ефективності виробництва: -      раціональний вибір сировини і технології її підготовки; -      вибір раціональних видів і характеристик енергоносіїв;      - виведення з експлуатації морально застарілого устаткування удосконалення технологічних схем і процесів застосування сучасного енергозберігаючого устаткування; -      зменшення втрат теплоти через огороджувальні конструкції теплових установок шляхом застосування ефективних теплоізоляційних матеріалів; -      зменшення втрат теплоти на акумуляцію у вагонетках з цеглою що виходять з автоклава; -      підвищення ступеня використання вторинних енергоресурсів; -      теплоізоляція теплотрас устаткування; -      застосування контрольно-вимірювальних приладів і сучасних систем регулювання параметрів та керування процесами; -      введення в систему якості продукції підприємства розділу щодо забезпечення енергозбережен ня. 16.3   Методики і приклади розрахунку горіння палива складання теплових газових і мате ріальних балансів тощо наведені в Посібнику до цього нормативного документа. 17ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 17.1       Загальні вимоги безпеки при виробництві вапна та цегли і каменів силікатних повинні відповідати вимогам ДНАОП 1.6.10-2.35 та ДНАОП 1.6.10-2.20. 17.2       Виробничі приміщення при виробництві вапна та цегли силікатної повинні відповідати вимогам СНІП 2.09.02 пожежна безпека - ГОСТ 12.1.004. 17.3       Рівень шуму в робочій зоні не повинен перевищувати 80 дБА і відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003. 17.4       Санітарно-гігієнічні показники повітря робочої зони нормуються згідно з ГОСТ 12.1.005 СНІП 2.04.05. 17.5       Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021. 17.6   Робітники що працюють на виробництві вапна та цегли силікатної повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011. 17.7       Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони і контроль за їх вмістом повинні здійснюватись згідно з ГОСТ 12.1.005. 17.8       Мікроклімат приміщень повинен відповідати вимогам СН 4088 ГОСТ 12.1.005. 17.9  Природне та штучне освітлення повинне відповідати вимогам СНІП ІІ-4-79 СН 4088. 17.10         Виробничі приміщення повинні бути забезпечені питною водою за ГОСТ 2874. 17.11         Санітарно-побутові умови приміщень працюючих повинні відповідати вимогам СНІП 2.09.04. 17.12         Попередні та періодичні медичні огляди необхідно проводити згідно з наказом МОЗ України № 45 від 31.03.94 р. 17.13         Вапно та цегла і камені силікатні є негорючі вибухобезпечні матеріали. При їх виготов ленні у стічних водах і в присутності інших матеріалів і речовин токсичних сполук та твердих відходів не утворюється. В той же час при випалюванні вапна в атмосферу виділяються токсичні речовини в т.ч. тверді викиди - зола пил сажа газоподібні - оксиди азоту оксиди сірки оксид вуглецю та інші. Кількість шкідливих викидів регламентується ГОСТ 12.1.007 ГОСТ 17.2.3.02 та паспортом підприємства-виготовлювача продукції. 17.14  Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися згідно з ГОСТ 12.3.009. 17 15 Експлуатація електроустановок і електрообладнання повинна виконуватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019 засоби захисту від статичної електрики повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.030 ГОСТ 12.1.018. 17.16 Радіаційно-гігієнічна оцінка сировини для виробництва вапна цегли та каменів силікатних виконується згідно з вимогами ДБН В. 1.4-0.01 ДБН В. 1.4-0.02 ДБН В. 1.4-1.01 ДБН В. 1.4-2.01.  ДОДАТОК   А   рекомендований   A.1 Теплові ефекти хімічних реакцій при випалюванні вапна   А.2 Показники для перерахунку різних видів теплоносіїв При визначенні питомої енерговитрати· -  в кг умовного палива - кількість її наведену в кДж необхідно розділити на 29300 кДж теплотворна здатність умовного палива ; -  в ГКал - кількість енерговитрати наведену в кДж необхідно розділити на 4.19; -  в кг пари - кількість енерговитрати наведену в кДж необхідно розділити на 2500-2700 кДж теплота конденсації пари залежно від тиску пари або з урахуванням параметрів теплоносія температура тиск в конкретних умовах.   ДОДАТОК  Б рекомендований ПРИКЛАД розрахунку питомої витрати палива на виробництво вапна в шахтній печі   Б.1 Вихідні дані: випалювання вапна проходить у шахтній пересипній печі; паливо - антрацит теплотворна здатність палива - 28800 кДж/кг; початкова температура вапняку 15°С; витрата вапняку* на одержання 1 кг вапна - 1 75 кг; вологість вапняку - 3 %; вміст СаСО3 - 0 935 кг MgCO3-0 005 кг в 1 кг вапняку; температура вапна що виходить з печі - 80°С. Хімічна неповнота згоряння палива - 8 % механічна неповнота згоряння палива - 3 %. Додаткові параметри наводяться в процесі розрахунку.   Б.2 Розрахунок виконують згідно з розділом 9. Прихід теплоти 1 Прихід теплоти з паливом *    Примітка. Кількість сировини на одержання вапна залежить від виду сировини й хімічного складу та вологості і визначається з розрахунку матеріального балансу ДОДАТОК  Д рекомендований Коефіцієнти до разрахунку витрати електричної енергії на виробництво вапна цегли і каменів силікатних Таблиця Д. 1 - Коефіцієнти електричних навантажень електроприймачів технологічного обладнання Таблиця Д. 2 - Коефіцієнт попиту Кп.осв. освітлювального навантаження   Найменування приміщень Кп.осв. Дрібні виробничі споруди 1 Виробничі споруди що складаються з окремих великих прогонів 0 95 Адміністративні будинки підприємства громадського харчування 0 9 Виробничі споруди що складаються з великої кількості окремих приміщень 0 8 Складські споруди 0 6 Аварійне освітлення 1 Зовнішнє освітлення 1 Таблиця Д. З - Річна кількість годин використання максимуму освітлювального навантаження для внутрішнього освітлення Таблиця Д. 4- Річна кількість годин використання максимуму освітлювального навантаження для зовнішнього робочого освітлення Таблиця Д. 5 - Розрахункові коефіцієнти електричних навантажень електроприймачів кар'єрного обладнання Закінчення таблиці Д. 5 Таблиця Д. 6 Тривалість циклу К та кількість діб простоїв у ремонті т для екскаваторів Таблиця Д 7 Питома витрата електроенергії споживачами кар'єрного обладнання   ДОДАТОК  Е рекомендований ПРИКЛАД розрахунку питомої витрати електричної енергії на виробництво вапна Е.1 Вихідні дані: 1.Продуктивність заводу - 65 тис. твапна на рік. 2.      Устаткування і потужність електродвигунів прийняті згідно з паспортними даними техно логічного устаткування що використовується на діючих заводах з виробництва вапна. Розрахунок виконується згідно з розділом 11. Е.2 Результати розрахунку наведені в таблиці Е. 1. Таблиця Е. 1 Річна витрата активної електроенергії окремим електроприймачем визначається згідно з формулою 11.4 Закінчення таблиці Е. 1 * - коефіцієнт попиту для освітлювального навантаження; ** - річна кількість годин використання максимуму освітлювального навантаження. Кар'єр вапняку не входить до складу головного підприємства. 3. Визначення питомої витрати електричної енергії при виробництві вапна - технологічної загальновиробничої цехової загальновиробничої заводської наведені в таблиці Е. 2. Таблиця Е. 2   ДОДАТОК Г рекомендований   ПРИКЛАД розрахунку коефіцієнта корисної дії обертової печі з виробництва вапна   Г.1 Вихідні дані: паливо - природний газ; ДОДАТОК   И рекомендований ПРИКЛАД розрахунку питомої витрати електричної енергії на виробництво цегли і каменів силікатних И.1 Вихідні дані: 1 Продуктивність заводу ? - 120 млн. шт. умовної цегли на рік. 2 Комплект устаткування прийнятий згідно з даними щодо технологічного устаткування які використовуються на діючих підприємствах з виробництва цегли та каменів силікатних; потужністі електродвигунів технологічного устаткування прийнята згідно з паспортними даними устатку вання. Розрахунок виконується згідно з розділом 15. Річна витрата активної електроенергії окремим електроприймачем визначається згідно з форму лою 11.4   И.2 Результати розрахунку наведені в табличному вигляді таблиця И. 1 .   Таблиця И. 1   Продовження таблиці И.1   Продовження таблиці И.1   Закінчення таблиці И.1 *  - коефіцієнт попиту для освітлювального навантаження; ** - річна кількість годин використання максимуму освітлювального навантаження.   3. Визначення питомої витрати електричної енергії при виробництві цегли і каменів силікатних - технологічної загальновиробничої цехової загальновиробничої заводської. ДОДАТОК Ж рекомендований Приклад розрахунку питомої витрати теплової енергії на виробництво цегли і каменів силікатних Ж.1 Вихідні дані: завод продуктивністю 60 млн.шт. умовної цегли на рік; автоклав: діаметр -2м довжина - 19 м; кількість сирцю що вміщується в автоклаві - 15400 шт.; витрата піску на 1 цеглину - 3 48 кг; вологість піску - 6 %; маса сухої частини 1 цеглини - 3 27 кг; температура зовнішнього повітря - мінус 10 °С; кількість вагонеток в автоклаві - 17; вага вагонетки - 500 кг; тиск в автоклаві - 0 8 МПа 8 ати ;                                                                                              термін зимового періоду - 6 місяців; інші вихідні дані наведено в процесі виконання розрахунку. Ж.2 Визначення питомої витрати теплоти на технологічні потреби. 1 Відтавання та підігрівання піску. Потреба в піску на рік 3 48 х60 х106 = 208 8 х106 кг на зимовий період приймаємо кількість піску - 105 х106 кг. При вологості піску 6 % кількість замерзлої води в піску 105 х106х 0 06= 6 3 х106кг. Витрата теплоти на підігрівання піску від мінус 10°С до плюс 5°С та відтавання замерзлої води При вологості піску 6 % і температурі підігрівання сировинної суміші 40°С витрата теплоти становить влітку - 112 5 х103 взимку - 157 5 х 103 кДж/1000 шт. ум. цегли або відповідно 45 і 63 кг пари/1000 шт. ум. цегли. 2. Запарювання цегли-сирцю в автоклаві Питома витрата теплової енергії на запарювання 1000 шт. ум. цегли в автоклаві 3.5 Втрату теплоти через огородження автоклава в зовнішнє середовище розраховують для стінок і кришок автоклава згідно з 14.3. Для даного прикладу умовно прийнято втрату 1680 кДж на 1°С перепаду між температурою в автоклаві і температурою навколишнього середовища експлуатаційні дані . Втрата теплоти через огородження автоклава під час нагрівання за 3 0 години Таблиця Ж. 1 - Теплотехнічні характеристики пари     3.8 Тепловміст конденсату   Ж.3  Визначення витрати теплоти на загальноцехові та загальнозаводські потреби Цех має млинове масозаготівельне пресове запарювальне відділення відділення приймання піску побутові приміщення; завод має допоміжні та підсобні цехи заводоуправління. Потреби цеху і заводу в тепловій енергії на опалення та вентиляцію наведено в таблиці Ж. 2. Питома витрата теплової енергії на нетехнологічні потреби цеху Питома загальновиробнича заводська витрата теплової енергії в зимовий період Розрахунок виконаний без урахування перепуску пари.   Ж.4  Якщо в технологічній лінії працюють декілька автоклавів і є можливість застосувати перепуск пари тоді розрахунок економії теплоти виконують згідно з 14.3.4 та формулами 14.19 та 14.20 . Приймаємо додаткові вихідні дані: об'єм пор в одній цеглині - 0 55 дм3; в тому числі заповнених водою - 0 5 дм3; маса води в одній цеглині - 0 448 кг; маса води в цеглі що знаходиться в автоклаві       Таблиця Ж. 2- Визначення витрат теплової енергії на опалення та вентиляцію будівель           ДОДАТОК В рекомендований   ПРИКЛАД розрахунку коефіцієнта корисної дії шахтної печі з виробництва вапна   В.1 Вихідні дані приймаємо за додатком Б: