Угода про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав

УГОДА про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.03.97 р. ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 05.03.98 р. ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 22.06.98 р. Держави - учасниці цієї Угоди в особі урядів які далі іменуються - Сторонами надаючи важливого значення розвитку інтеграційних процесів у рамках Співдружності з урахуванням положень Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації метрології та сертифікації від 13 березня 1992 року та Угоди про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності від 24 грудня 1993 року керуючись положеннями Угоди про співробітництво в будівельній діяльності від 9 вересня 1994 року погодилися про таке: Стаття 1 Для цілей цієї Угоди терміни мають таке значення: ліцензія державна ліцензія - спеціальний дозвіл документ що видається уповноваженим державним органом Сторони який надає право його власнику провадити на території Сторони певний вид будівельної діяльності протягом установленого терміну; будівельна діяльність - окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт інженерних вишукувань для будівництва виробництво будівельних матеріалів виробів та конструкцій надання інжинірингових та інших робіт і послуг для здійснення яких на території Сторони потрібно одержання ліцензії; ліцензіар ліцензійний орган - державний орган Сторони уповноважений вести ліцензування будівельної діяльності згідно з національним законодавством Сторони; ліцензіат суб'єкт ліцензування - юридична або фізична особа індивідуальний підприємець яка має ліцензію на провадження окремого виду будівельної діяльності на території Сторони. Стаття 2 Ліцензіари Сторін взаємно визнають видані ними ліцензії на окремі види будівельної діяльності за якими у них порядок видачі ліцензій є еквівалентним шляхом оформлення та видачі ліцензіату відповідної національної ліцензії. Порядок взаємного визнання ліцензій що видаються ліцензіарами Сторін обміну зразками бланків ліцензій і печаток еквівалентність окремих видів будівельної діяльності за погодженим переліком робіт і послуг та порядок розв'язання інших питань у межах цієї Угоди встановлюють центральні органи державного управління будівництвом або інші уповноважені державні органи Сторін на основі окремих договорів укладених між ними. Стаття 3 Термін дії виданої ліцензіату відповідної національної ліцензії встановлюється згідно з національним законодавством Сторони на території якої буде провадитися будівельна діяльність але не повинен перевищувати терміну дії ліцензії виданої ліцензіаром іншої Сторони. Продовження терміну дії взаємно визнаної ліцензії провадиться ліцензіаром Сторони що видав відповідну національну ліцензію у встановленому ним порядку. Стаття 4 Розмір плати за видачу взаємно визнаної національної ліцензії визначається відповідно до законодавства ліцензіара Сторони на території якої буде провадитись будівельна діяльність. У разі коли розмір плати за видачу такої ліцензії законодавчо не визначений він установлюється на кожний окремий вид будівельної діяльності в розмірі еквівалентному 25 доларам США. Порядок плати за видачу ліцензії величина і порядок оплати додаткових платежів і зборів установлюються згідно із законодавством Сторони ліцензіар якої видає взаємно визнану національну ліцензію. Оплата провадиться в національній валюті Сторони де ліцензіат має намір провадити будівельну діяльність за курсом цієї національної валюти який встановлюється національним банком відносно долара США на день прийняття заяви ліцензіата про видачу йому взаємно визнаної національної ліцензії. Стаття 5 Ліцензіари Сторін взаємодіють у створенні уніфікованих бланків ліцензій переліку документів для взаємовизнання ліцензій і переліку окремих видів будівельної діяльності що підлягають ліцензуванню а також здійснюють обмін інформацією про укладені ними окремі договори зареєстровані та видані ліцензіатам взаємно визнані національні ліцензії. Стаття 6 У разі порушення ліцензіатом зазначених у виданій йому ліцензії умов і правил провадження окремих видів будівельної діяльності ліцензіар може анулювати відкликати ліцензію або призупинити її дію відповідно до законодавства Сторони яку представляє ліцензіар. Стаття 7 Ця Угода не зачіпає положень інших міжнародних договорів учасниками яких є Сторони в тому числі про ліцензії видані ліцензіарами Сторін ліцензіатам іншої держави і спільним підприємствам. Сторони погодилися що під час підписання договорів про взаємне визнання ліцензій на окремі види будівельної діяльності з іншими державами які не є учасниками цієї Угоди вони будуть враховувати положення цієї Угоди. Стаття 8 До цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення за взаємною згодою Сторін що оформляються окремими протоколами які є невід'ємною частиною Угоди. Спірні питання пов'язані із застосуванням чи тлумаченням цієї Угоди вирішуються шляхом консультацій та переговорів центральних органів державного управління будівництвом чи інших уповноважених державних органів Сторін. У разі неможливості врегулювати спірні питання шляхом переговорів за згодою Сторін їх вирішення може бути передано до будь-яких міжнародних арбітражів. Стаття 9 Ця Угода набирає чинності з дня її підписання а для держав законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних процедур необхідних для набрання нею чинності - з дня здачі депозитарію відповідного повідомлення. Стаття 10 Ця Угода діє протягом 5 років з дня набрання нею чинності. Після закінчення цього терміну Угода автоматично продовжується кожного разу на п'ятирічний період якщо Сторони не приймуть іншого рішення. Стаття 11 Кожна Сторона може припинити або призупинити свою участь у цій Угоді надіславши попереднє офіційне письмове повідомлення про це депозитарію не пізніш як за 6 місяців. Стаття 12 Ця Угода відкрита для приєднання інших держав які поділяють її положення шляхом передачі депозитарію документів про таке приєднання. Стаття 13 Координація і контроль за реалізацією положень цієї Угоди покладається за рішенням кожної із Сторін на центральні органи державного управління будівництвом чи інші уповноважені державні органи Сторін а також на Міжурядову раду із співробітництва в будівельній діяльності яка щорічно подає Міждержавному економічному Комітету Економічного союзу доповідь про хід виконання Угоди. Вчинено у місті Москві 27 березня 1997 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав який надішле кожній державі що підписала цю Угоду його завірену копію. За Уряд Азербайджанської Республіки За Уряд Республіки Молдова За Уряд Республіки Вірменія За Уряд Російської Федерації За Уряд Республіки Білорусь За Уряд Республіки Таджикистан За Уряд Грузії За Уряд Туркменістану За Уряд Республіки Казахстан За Уряд Республіки Узбекистан За Уряд Киргизької Республіки За Уряд України СПРАВКА о ратификации документов и выполнении внутригосударственных процедур по документам принятым Советом глав государств Советом глав правительств и Экономическим советом Содружества Независимых Государств по состоянию на 15 января 2008 года 60. Соглашение о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности выдаваемых лицензионными органами государств - участников Содружества Независимых Государств 27 марта 1997 года г. Москва вступает в силу со дня его подписания а для государств законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур необходимых для его вступления в силу - со дня сдачи депозитарию соответствующего уведомления подписали: Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан Украина сдали уведомления: Республика Беларусь - депонировано 27 мая 1997 года; Республика Узбекистан - депонировано 26 августа 1997 года; Республика Таджикистан - депонировано 3 ноября 1997 года; Республика Армения - депонировано 4 марта 1999 года; Азербайджанская Республика - депонировано 29 марта 2000 года; Республика Казахстан - депонировано 3 мая 2000 года; Кыргызская Республика - депонировано 23 ноября 2000 года; Республика Молдова - депонировано 13 января 2003 года с оговоркой ; Российская Федерация - депонировано 31 декабря 2004 года внутригосударственные процедуры выполняются . сдали ратификационные грамоты: Украина - депонирована 22 июня 1998 года. Соглашение вступило в силу со дня его подписания вступило в силу для государств: Республика Беларусь - 27 мая 1997 года; Республика Узбекистан - 26 августа 1997 года; Республика Таджикистан - 3 ноября 1997 года; Украина - 22 июня 1998 года; Республика Армения - 4 марта 1999 года; Азербайджанская Республика - 29 марта 2000 года; Республика Казахстан - 3 мая 2000 года; Кыргызская Республика - 23 ноября 2000 года; Республика Молдова - 13 января 2003 года. Примечание: Уведомления о выполнении внутригосударственных процедур или уведомления об отсутствии необходимости их выполнения от Грузии депозитарию не поступали З А К О Н У К Р А Ї Н И Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав Відомості Верховної Ради ВВР 1998 N 34 ст.231 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Угоду про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 997 020 підписану 27 березня 1997 року в м. Москві ратифікувати. Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ м. Київ 5 березня 1998 року N 193/98-ВР