МР 10.10.2.1-155-2008

МР 10.10.2.1-155-2008 Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate. Методичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 14.03.2008 N 138 Про затвердження методичних рекомендацій "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate" Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити рекомендовані Комітетом з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров'я України методичні рекомендації "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate" далі - методичні рекомендації що додаються. 2. Департаменту державного санепіднагляду Міністерства охорони здоров'я України довести методичні рекомендації до установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Пономаренка А.М. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України М.Г.Проданчук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 14.03.2008 N 138 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate" 1. Загальні положення Методичні рекомендації "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate" далі - методичні рекомендації розроблені на підставі Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України" Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.99 N 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні". Методичні рекомендації встановлюють методи проведення лабораторних досліджень води по визначенню найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді кількості гетеротрофних бактерій - загального мікробного числа з використанням комерційних тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate виробництва "IDEXX Laboratories" США. Мета цих методичних рекомендацій наблизити методи контролю якості води за мікробіологічними показниками що застосовуються в Україні до методів прийнятих в Європейському регіоні мінімізувати долю ручної праці підвищити продуктивність роботи в лабораторіях. Методичні рекомендації призначені для застосування в лабораторіях установ державної санітарно-епідеміологічної служби України що здійснюють вибірковий контроль за якістю різних типів вод як чистих включаючи воду фасовану так і забруднених питних а також води водойм і стічних а також у лабораторіях інших організацій акредитованих у встановленому порядку на право проведення контролю безпеки питної води за мікробіологічними показниками; в організаціях що здійснюють виробничий контроль питної води. Загальне мікробне число - кількість колонієутворюючих одиниць далі - КУО мікроорганізмів Colony Forming Units - CFU у 1 куб.см води. Загальне мікробне число є непрямим показником бактеріального забруднення води оскільки характеризує загальний вміст мікроорганізмів у воді без їх якісної характеристики. Оцінка загального числа мікроорганізмів дозволяє визначити чисельність різноманітних груп мікроорганізмів здатних утворювати колонії на поживному агарі оцінити рівень мікробного забруднення води. Даний показник чутливий до збільшення у воді легкозасвоюваних органічних речовин тому динаміка зростання сапрофітної мікрофлори особливо в порівнянні з її чисельністю у воді що поступає характеризує санітарний стан окремих стадій водопідготовки. Згідно до вимог ДСанПІНу "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" затвердженого наказом МОЗ України від 23.12.96 N 383 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.97 за N 136/1940 при невідповідності якості питної води нормативам за органолептичними та іншими інтегральними показниками рекомендовано визначення загальної кількості мікроорганізмів при різних температурах інкубації - при 36 +- 1 град. С протягом 24 год. та при 22 +- 1 град. С протягом 48 год. Зростання числа колоній при інкубації 36 +- 1 град. С свідчить про можливе забруднення антропогенною мікрофлорою. Зростання чисельності бактерій які розвиваються при 22 +- 1 град. С свідчить про погіршення санітарно-гігієнічного стану системи водопідготовки чи водопостачання. Крім того різке підвищення цього показника може свідчити про появу джерела забруднення або виникнення умов для вторинного розмноження мікроорганізмів. Визначення цього показника на етапах підготовки води несе суттєву інформацію щодо ефективності технології її очистки та знезараження. За рекомендаціями ВООЗ 2004 загальне мікробне число слід розглядати як індикатор ефективності очищення води поряд з коліформними бактеріями. 2. Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді загального мікробного числа з використанням діагностичних тестів QUANTI-DISC та SIMPLATE 2.1. Загальна характеристика методів 2.1.1. Тест IDEXX Quanti-Disc Test Kit - тест діагностичний для підрахунку загального мікробного числа ЗМЧ Кванті-Діск призначений для визначення кількості гетеротрофних бактерій у воді заснований на запатентованій компанією IDEXX технології Multiple Enzyme Technology що дозволяє виявити життєздатні бактерії в воді за допомогою визначення специфічних ферментів які властиві виключно цим мікроорганізмам. Quanti-Disc використовує численні ензимові субстрати які виробляють блакитну флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінення при взаємодії з продуктами метаболізму бактерій що знаходяться у воді. Зразок засівають на Quanti-Disc інкубують а потім проводять облік результатів по кількості лунок що флуоресціюють в ультрафіолетовому світлі. Кількість лунок що флуоресціюють відповідає Найбільш Вірогідному Числу НВЧ всіх бактерій у досліджуваному зразку. Результати дослідження із застосуванням Quanti-Disc методу за даними розробників співпадають з класичним методом глибинного посіву на агарове середовище інкубації при 36 +- 2 град. С протягом 48 +- 4 години або 22 +- 2 град. С протягом 68 годин як описано в стандартах ISO 6222. 2.1.2. Тест IDEXX SimPlate for HPC - тест діагностичний для підрахунку загального мікробного числа ЗМЧ - СімПлайт використовується для підрахунку загального мікробного числа у воді. Грунтується на запатентованій IDEXX Технології множинних ензимів яка визначає живі бактерії у воді по присутності специфічних ферментів властивих даним мікроорганізмам. При метаболізмі використовуючи багатокомпонентний ензим-субстрат як поживне середовище мікроорганізми утворюють продукти що викликають флуоресцентне свічення під дією ультрафіолетового опромінення. Зразок і середовище рівномірно поміщають на SimPlate потім інкубують і проводять підрахунок лунок що флуоресціюють. По кількості лунок що флуоресціюють за допомогою таблиць Найбільш Вірогідного Числа визначається загальне мікробне число в досліджуваній пробі. 2.1.3. Результати досліджень реєструють у робочих журналах встановленої форми. 2.1.4. Враховуючи ідентичне призначення тестів лабораторії в практичній роботі можуть застосовувати один з зазначених діагностичних тестів який на їх думку найбільш зручніший і економний. В необхідних випадках арбітражним методом є класичний бактеріологічний метод з підрахунком колоній що виросли відповідно до чинної нормативної документації. 2.1.5. Хлоровані проби води необхідно обробляти тіосульфатом натрію під час забору. 2.1.6. Утилізація залишків досліджуваних проб відпрацьованих діагностичних тестів Quanti-Disc SimPlate та середовищ проводиться відповідно до вимог Державних санітарних правил ДСП 9.9.5.-080-2002 "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях відділах відділеннях мікробіологічного профілю" 2.1.7. Діагностичні тести Quanti-Disc та SimPlate після закінчення терміну придатності використанню на підлягають. 2.2. Переваги методів QUANTI-DISC та SimPlate - Стандартизація процесу санітарно-бактеріологічного дослідження води. - Підвищення достовірності результатів дослідження. Виключення суб'єктивного фактору при оцінці результату. - Зниження собівартості досліджень і рівня ручної праці в лабораторіях виключення матеріальних та трудовитрат на миття підготовку та стерилізацію лабораторного посуду виготовлення стерилізацію і перевірку поживних середовищ підготовку проб до дослідження . Не потребує виготовлення поживних середовищ в лабораторії. 2.3. Реєстрація в Україні. Тести діагностичні для визначення кількості гетеротрофних бактерій у воді Quanti-Disc та SimPlate зареєстровані в Україні внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволені до використання в медичній практиці згідно з наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 26 жовтня 2007 року N 104 Свідоцтво про державну реєстрацію N 7076/2007. 3. Загальні вимоги до відбору проб води 3.1. Відбір та зберігання проб води для мікробіологічних досліджень проводять згідно діючої нормативної документації. 3.2. Відбір проб проводить спеціаліст після проходження інструктажу з техніки відбору проб для мікробіологічного дослідження. 3.3. При відборі проб в одній і тій же точці для різних цілей першими відбираються проби для мікробіологічного дослідження. 3.4. Для відбору проб води використовують спеціально призначений для цих цілей одноразовий посуд або ємкості багатократного застосування виготовлені з матеріалів що не впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. Ємкості повинні бути оснащені пробками що щільно закриваються силіконовими гумовими або з інших матеріалів і захисним ковпачком з алюмінієвої фольги щільного паперу . Багаторазовий посуд зокрема пробки повинні витримувати стерилізацію сухим жаром або автоклавуванням. 3.5. Пробу відбирають в стерильні ємності місткістю не менше 500 куб.см з дотриманням правил стерильності. Флакон відкривають безпосередньо перед відбором видаляючи пробку разом із стерильним ковпачком. Під час відбору пробка і краї місткості не повинні чого-небудь торкатися. Обполіскувати посуд забороняється. Води відбирають стільки щоб не замочити пробку під час транспортування. Якщо пробка замочилася то це обов'язково відмічають у супроводжувальних документах Акт відбору проб води - форма N 323/о затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 N 160 "Про затвердження форм облікової статистичної документації що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах" Направлення на санітарно-мікробіологічне дослідження - форма N 205/о затверджена наказом МОЗ України від 04.01.2001 N 1 "Про затвердження форм медичної облікової документації що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів" та у Журналі реєстрації санітарно-мікробіологічних та санітарно-паразитологічних досліджень - форма N 379/о затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 N 160. 3.6. При дослідженні води з розподільних мереж відбір проб з крана проводять після попередньої його стерилізації обпаленням і подальшого спуску води не менше 10 хвилин при повністю відкритому крані. Якщо відбирають воду після знезараження хімічними реагентами то для нейтралізації залишкової кількості дезінфектанту в ємність призначену для відбору проб до стерилізації вносять натрій сірнистокислий у вигляді кристалів або концентрованого розчину з розрахунку 10 мг натрію сірнистокислого у вигляді кристалів чи 2 куб.см його 1 5% розчину на 500 куб.см води. 3.7. Проби що відібрані маркують на місці і супроводжують актом відбору та направленням встановленої форми із зазначенням місця дати часу відбору прізвища та посади спеціаліста який відбирав пробу мети дослідження та іншої інформації. 3.8. Доставка проб здійснюється в продезінфікованих контейнерах-холодильниках при температурі 6 +- 2 град. С. У холодний період року контейнери повинні бути забезпечені термоізолюючими матеріалами що забезпечують оберігання проб від промерзання. При дотриманні вказаних умов термін початку досліджень від моменту відбору проб не повинен перевищувати 6 годин. Якщо проби не можна охолодити їх аналіз слід провести протягом 2 годин після забору. При порушенні термінів доставки проб і температури зберігання результати можуть бути недостовірними тому аналіз проводити не слід. 4. Порядок визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів загального мікробного числа у воді за допомогою діагностичних тестів QUANTI-DISC 4.1. Обладнання та витратні матеріали Термостат електричний сухоповітряний з автоматичним терморегулятором температур до 55 град. С що дозволяє підтримувати в камері температуру що задана з точністю +-1 град. С. Стерилізатор паровий автоклав електричний . УФ лампа потужністю 6 Ват 365 нм. Діагностичні тести Quanti-Disc номер за каталогом WQDY-200 або Діагностичні тести Quanti-Disc номер за каталогом WQDY-040 . Маркери по склу. Флакони для відбору проб води. Контейнери сумки для транспортування проб в лабораторію. Діагностичні тести Quanti-Disc - являють собою стерильний диск з 50 лунками по яких розподіляється досліджуваний зразок. Для зручності підрахунку диск розділений на сектори. Комплектація Quanti-Disc: 40 діагностичних тестів номер за каталогом WQDY-040 або 200 діагностичних тестів номер за каталогом WQDY-200 . До кожного набору додається таблиця НВЧ та інструкція. Термін та умови зберігання. Зберігати при температурі + 2-8 град. С. Кінцевий термін зберігання зазначений на упаковці. При температурі 9-25 град. С кінцевий строк зберігання - 120 діб дотримуючись дати на упаковці. Виробник IDEXX Laboratories Inc. One IDEXX Drive Westbrook Maine 04092 USA тел. 1-207-856-0496; 1-800-321-0207 факс 1-207-856-0630. Фірма постачальник ТОВ "Симедіка УА". Україна 04655 м. Київ Кудрявський узвіз 7 оф. 420 тел/факс 044 451 88 61. 4.2. Процедура проведення дослідження за допомогою QUANTI-DISC 4.2.1. До дослідження проб в лабораторії необхідно приступити щонайшвидше з моменту відбору. 4.2.2. Підчас дослідження треба дотримуватись асептичної техніки і користуватись стерильними матеріалами. Стерильною піпеткою відібрати 4 куб.см досліджуваної проби води з ємкості із зразком. Проби забрудненої води попередньо розбавляють 10-кратними розведеннями. 4.2.3. Зняти кришку Quanti-Disc вертикально піпеткою нанести 4 куб.см досліджуваної проби або її розведення в центр Quanti-Disc. Впевніться що вода зразку заповнила усі розкриті канали. Капілярна дія розповсюдить воду зразка в лунки заповнені реактивами. Зачекати приблизно 3 хвилини щоб вода зразка розтеклась. 4.2.4. Накрити кришкою Quanti-Disc для того щоб залишки води всмокталися. Кришка Quanti-Disc придатна для маркування та запису результатів. 4.2.5. Помістити Quanti-Disc кришкою верх в інкубатор з температурою 36 +- 1 град. С на 44 +- 4 години. За необхідності можлива інкубація при температурі 22 +- 1 град. С протягом 48 годин. 4.2.6. Після інкубації розмістити Quanti-Disc під ультрафіолетовою лампою потужністю 6 ват 365 нм та провести підрахунок кількості лунок що флуоресціюють. Підрахунок проводять у темному приміщенні тримаючи лампу зворотною стороною до очей а лицьовою до зразка на відстані 13 см над Quanti-Disc. Можливий автоматичний облік результатів за допомогою приладу "Quanti-Disc Rider". 4.2.7. Відповідно до таблиці 1 "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів при дослідженні методом Quanti-Disc" визначають Найбільш Вірогідне Число гетеротрофних бактерій у досліджуваному зразку Результати в таблиці НВЧ виражені із розрахунку на 1 куб.см. У випадку якщо проба води була попередньо розведена необхідно провести корегування НВЧ. Наприклад в разі дослідження 1 куб.см проби та 9 куб.см стерильного розчину 10-кратне розведення необхідно помножити результат з таблиці НВЧ на 10 для того щоб знайти правильне Найбільш Вірогідне Число в розрахунку на 1 куб.см для первинної проби. 4.3. Внутрішньолабораторний контроль якості при роботі з діагностичними тестами Quanti-Disc Внутрішньолабораторний контроль якості рекомендується проводити для кожної партії діагностичних тестів Quanti-Disc чи частіше за показами сумнівні результати досліджень сумніви щодо дотримання термінів та умов зберігання тощо . Процедура контролю складається з визначення стерильності діагностичних тестів та постановки позитивного контролю. 4.3.1. Визначення стерильності. Використовуючи 4 куб.см стерильного розчину наприклад: дехлорована вода деіонізована вода буферизована чи 1% розчин пептона виконати етапи описані в підпунктах 4.2.2-4.2.6 пункту 4.2 цих методичних рекомендацій. Облік результатів контролю стерильності: після інкубації не повинно бути лунок що флуоресціюють під дією ультрафіолетового світла. Позитивний контроль. Провести заходи зазначені в підпунктах 4.2.2-4.2.6 пункту 4.2 цих методичних рекомендацій використовуючи тест-штам Escherichia coli ATCC 25922. Назва мікроорганізму Результати контролю через 44 ±4 години при 36°C ±2°C через 44 ±4 годин при 22°C ±2°C Escherichia coli ATCC 25922 + + Облік результатів позитивного контролю. Після інкубації лунки флуоресціюють під дією ультрафіолетових променів. Результати контролю записують в Журнал приготування та контролю якості поживних середовищ форма N 256/о затверджена наказом МОЗ України від 04.01.2001 N 1 "Про затвердження форм медичної облікової документації що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів" . Схема визначення ЗМЧ води за допомогою діагностичних тестів QUANTI-DISC Схема визначення ЗМЧ води за допомогою діагностичних тестів QUANTI-DISC Стерильною піпеткою відібрати 4 см3 досліджуваної проби води з ємкості із зразком. Зняти кришку Quanti-Disc нанести вертикально 4 см3 зразку в центр диску. Через 3 хвилини закрити кришку. Інкубація в термостаті кришкою догори. Облік результатів 5. Порядок визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів загального мікробного числа у воді за допомогою діагностичних тестів SIMPLATE 5.1. Обладнання та витратні матеріали Термостат електричний сухоповітряний з автоматичним терморегулятором температур до 55 град. С що дозволяє підтримувати в камері температуру що задана з точністю +-1 град. С. Стерилізатор паровий автоклав електричний . УФ лампа потужністю 6 Ват 365 нм. Діагностичні тести SimPlate номер за каталогом WHPC-25 або Діагностичні тести SimPlate номер за каталогом WHPC-100 . Маркери по склу Флакони для відбору проб води. Контейнери сумки для транспортування проб в лабораторію. Тести діагностичні SimPlate - являють собою набір який складається з ліофілізованого поживного середовища у пробірках разова доза або флаконах мультидоза та стерильних дисків з лунками по яких розподіляється досліджуваний зразок. Комплектація тестів діагностичних SimPlate: 10 упакованих у фольгу стерильних флаконів з середовищем для розведення ємністю 100 куб.см та 100 стерильних SimPlate дисків з кришками номер за каталогом WHPC-100 або 25 упакованих у фольгу пробірок з середовищем для розведення та 25 стерильних SimPlate дисків з кришками номер за каталогом WHPC-25 . До кожного набору додається таблиця НВЧ та інструкція. Термін та умови зберігання. Зберігати при температурі 2-30 град. С в темному місці. Термін зберігання зазначений на упаковках з середовищем для розведення. Виробник IDEXX Laboratories Inc. One IDEXX Drive Westbrook Maine 04092 USA тел. 1-207-856-0496; 1-800-321-0207 факс 1-207-856-0630. Фірма постачальник ТОВ "Симедіка УА". Україна 04655 м. Київ Кудрявський узвіз 7 оф. 420 тел/факс 044 451 88 61 5.2. Процедура проведення дослідження з використанням SimPlate WHPC-100 мультидоза Під час дослідження треба дотримуватись асептичної техніки і користуватись стерильними матеріалами. 5.2.1. Розчинити середовище додавши у флакон з середовищем до 100 куб.см стерильного розчину закрити флакон і струсити до розчинення. В розчиненому стані середовище може зберігатися в холодильнику протягом 5 діб. Невикористані залишки середовища утилізувати як зазначено в підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цих методичних рекомендацій. 5.2.2. В стерильну пробірку внести 1 куб.см проби та 9 куб.см розчиненого поживного середовища перемішати і вилити в центр диску. Для забруднених вод проводять попередні 10-кратні розведення проби. 5.2.3. Взяти диск за краї і провернути круговими рухами по поверхні столу добитись розподілу проби у всі лунки наявність повітряних бульбашок в лунках на результат тесту не впливає . 5.2.4. Розмістити диск під кутом 90-120 град. для видалення залишків проби за допомогою адсорбенту. 5.2.5. Перевернути диск догори дном і інкубувати протягом 48 годин при температурі 36 +- 1 град. С. Результат може бути прочитаний в період з 45 до 72 годин після початку інкубації. За необхідності можлива інкубація при температурі 22 +- 1 град. С протягом 48 годин. 5.2.6. Підрахувати кількість флуоресцентних лунок за допомогою опромінювання ультрафіолетовою лампою 6 Ват 365 nm на відстані 15 см. 5.2.7. Згідно таблиці 2 "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів при дослідженні методом SIMPLATE WHPC-100 мультидоза " зробити підрахунок НВЧ загального мікробного числа гетеротрофів в пробі. Встановити НВЧ відповідно до об'єму проби. Наприклад: у випадку якщо використовується 0 1 куб.см проби і 9 9 куб.см розведеного для тестування середовища НВЧ по таблиці 2 буде встановлене для 0 1 куб.см. Для приведення отриманого НВЧ до НВЧ на 1 куб.см необхідно отриманий результат помножити на 10. Схема дослідження води за допомогою діагностичних тестів SIMPLATE WHPC-100 Схема дослідження води за допомогою діагностичних тестів SIMPLATE WНРС-100 Розчинити середовище В стерильну пробірку внести 1 см3 проби та 9 см3 розчиненого поживного середовища Вилити суміш проби і поживного середовища в центр диску Круговими рухами розподілити пробу у всі лунки Розмістити диск під кутом 90-120 для видалення залишків рідини Перевернути диск догори дном і інкубувати 5.3. Процедура проведення дослідження з використанням SimPlate WHPC-25 разова доза 5.3.1. Додати 10 +- 0 2 куб.см проби води в пробірку з середовищем. Закрити пробкою і струсити до розчинення. 5.3.2. Помістити вміст пробірки в центр диска. 5.3.3. Подальший хід досліджень за підпунктами 5.2.3-5.2.6 пункту 5.2 цих методичних рекомендацій. 5.3.4. Згідно таблиці 3 "Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів при дослідженні методом SIMPLATE WHPC-25 разова доза " зробити підрахунок НВЧ загального мікробного числа гетеротрофних мікроорганізмів в пробі. Встановити НВЧ відповідно до об'єму проби. Наприклад: у випадку якщо використовується 0 1 куб.см проби і 9 9 куб.см розведеного для тестування середовища НВЧ по таблиці 3 буде встановлене для 0 1 куб.см. Для приведення отриманого НВЧ до НВЧ на 1 куб.см необхідно отриманий результат помножити на 10. Схема дослідження води за допомогою діагностичних тестів SIMPLATE WHPC-25 Схема дослідження води за допомогою діагностичних тестів SIMPLATE WНРС-25 Додати 10±0 2 см3 проби в пробірку з середовищем. Закрити пробкою і струсити до розчинення Помістити вміст пробірки в центр диска Подальший хід досліджень за процедурою дослідження води з використанням тестів діагностичних SIMPLATE WHPC-100 підпункти 5.2.3-5.2.7 пункту 5.2 цих методичних рекомендацій. 6.3. Внутрішньолабораторний контроль якості при роботі з діагностичними тестами SimPlate Внутрішньолабораторний контроль якості рекомендується проводити для кожної партії діагностичних тестів SimPlate або частіше за показами сумнівні результати досліджень сумніви щодо дотримання термінів та умов зберігання тощо . Процедура контролю складається з визначення стерильності діагностичних тестів та постановки позитивного контролю. 6.3.1. Визначення стерильності. Провести заходи зазначені в підпунктах 5.2.3-5.2.6 пункту 5.2 цих методичних рекомендацій використовуючи 10 куб.см регідратованого середовища. Облік результатів контролю стерильності: після інкубації не повинно бути лунок що флуоресціюють під дією ультрафіолетового світла. 6.3.2. Позитивний контроль. Провести заходи зазначені в підпунктах 5.2.3-5.2.6 пункту 5.2 цих методичних рекомендацій використовуючи тест-штам Escherichia coli ATCC 25922. Облік результатів позитивного контролю. Після інкубації лунки флуоресціюють під дією ультрафіолетових променів. Результати контролю записують в Журнал приготування та контролю якості поживних середовищ форма N 256/о затверджена наказом МОЗ України від 04.01.2001 N 1 . 7. Вимоги безпеки Вимоги безпеки загальне розташування лабораторії а також її інфраструктура повинні відповідати державних санітарних правил ДСП 9.9.5.-080-2002 "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях відділах відділеннях мікробіологічного профілю". Таблиця 1. Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів при дослідженні методом Quanti-Disc Позитивні результати НВЧ/ см3 Межі довірчого інтервалу 95% Мін. Макс. 0 <1.8 0.0 <14.0 1 2.0 0.3 14.0 2 4.1 1.0 16.0 3 6.2 2.0 19.0 4 8.3 3.1 22.0 5 10.5 4.4 25.0 6 12.8 5.7 28.0 7 15.1 7.2 32.0 8 17.4 8.7 35.0 9 19.8 10.0 38.0 10 22.3 12.0 42.0 11 24.8 14.0 45.0 12 27.4 16.0 48.0 13 30.1 17.0 52.0 14 32.9 19.0 56.0 15 35.7 21.0 59.0 16 38.6 24.0 63.0 17 41.6 26.0 67.0 18 44.6 28.0 71.0 19 47.8 30.0 75.0 20 51.1 33.0 80.0 21 54.5 35.0 84.0 22 58.0 38.0 89.0 23 61.6 41.0 93.0 24 65.4 44.0 98.0 25 69.3 46.0 100.0 26 73.4 50.0 110.0 27 77.7 53.0 110.0 28 82.1 56.0 120.0 29 86.8 60.0 130.0 30 91.6 63.0 130.0 31 96.8 67.0 140.0 32 102.2 71.0 150.0 33 107.9 75.0 150.0 34 113.9 80.0 160.0 35 120.4 85.0 170.0 36 127.3 90.0 180.0 37 134.7 95.0 190.0 38 142.7 100.0 200.0 39 151.4 110.0 210.0 40 160.9 110.0 230.0 41 171.5 120.0 240.0 42 183.3 130.0 260.0 43 196.6 140.0 280.0 44 212.0 150.0 300.0 45 230.3 160.0 330.0 46 252.6 170.0 370.0 47 281.3 190.0 420.0 48 321.9 210.0 490.0 49 391.2 240.0 640.0 50 >391.2 >240.0 >640.0 Таблиця 2. Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів при дослідженні методом SIMPLATE WНРС-100 мультидоза Кількість позитивних лунок НВЧ 95% довірчій інтервал Кількість позитивних лунок НВЧ 95% довірчій інтервал Мін. Макс. Мін. Макс. 0 <2 <0 3 <14 43 120 88 162 1 2 0 3 14 44 124 91 167 2 4 1 16 45 128 95 173 3 6 2 19 46 132 98 178 4 8 3 22 47 137 102 183 5 10 4 25 48 141 106 189 6 12 6 27 49 146 109 195 7 15 7 30 50 151 113 201 8 17 8 33 51 156 117 207 9 19 10 36 52 161 121 213 10 21 11 39 53 166 125 220 11 23 13 42 54 171 130 227 12 26 15 45 55 177 134 234 13 28 16 48 56 183 139 241 14 30 18 51 57 189 144 249 15 33 20 54 58 195 149 257 16 35 22 58 59 202 154 265 17 38 23 61 60 209 159 273 18 40 25 64 61 216 165 282 19 43 27 67 62 223 171 292 20 45 29 70 63 231 177 302 21 48 31 74 64 239 183 312 22 51 33 77 65 248 190 323 23 53 35 80 66 257 197 335 24 56 38 84 67 266 204 347 25 59 40 87 68 276 212 361 26 62 42 91 69 287 220 375 27 65 44 94 70 299 229 390 28 68 47 98 71 311 238 407 29 71 49 102 72 324 248 425 30 74 51 106 73 339 258 444 31 77 54 109 74 355 270 466 32 80 56 113 75 372 282 491 33 83 59 117 76 392 296 519 34 86 62 121 77 414 311 551 35 90 64 126 78 440 326 559 36 93 67 130 79 470 348 636 37 97 70 134 80 507 371 695 38 100 73 139 81 555 398 775 39 104 76 143 82 623 432 899 40 108 79 148 83 738 476 1146 41 112 82 152 84 >738 >476 >1146 42 116 85 157 Таблиця 3. Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів при дослідженні методом SIMPLATE WНРС-25 разова доза Кількість позитивних результатів НВЧ 95% довірчий інтервал Мін. Макс. 0 <0.2 <0.03 <1.4 1 0.2 0.0 1.4 2 0.4 0.1 1.6 3 0.6 0.2 1.9 4 0.8 0.3 2.2 5 1.0 0.4 2.5 6 1.2 0.6 2.7 7 1.5 0.7 3.0 8 1.7 0.8 3.3 9 1.9 1.0 3.6 10 2.1 1.1 3.9 11 2.3 1.3 4.2 12 2.6 1.5 4.5 13 2.8 1.6 4.8 14 3.0 1.8 5.1 15 3.3 2.0 5.4 16 3.5 2.2 5.8 17 3.8 2.3 6.1 18 4.0 2.5 6.4 19 4.3 2.7 6.7 20 4.5 2.9 7.0 21 4.8 3.1 7.4 22 5.1 3.3 7.7 23 5.3 3.5 8.0 24 5.6 3.8 8.4 25 5.9 4.0 8.7 26 6.2 4.2 9.1 27 6.5 4.4 9.4 28 6.8 4.7 9.8 29 7.1 4.9 10.2 30 7.4 5.1 10.6 31 7.7 5.4 10.9 32 8.0 5.6 11.3 33 8.3 5.9 11.7 34 8.6 6.2 12.1 35 9.0 6.4 12.6 36 9.3 6.7 13.0 37 9.7 7.0 13.4 38 10.0 7.3 13.9 39 10.4 7.6 14.3 40 10.8 7.9 14.8 41 11.2 8.2 15.2 42 11.6 8.5 15.7 Кількість позитивних результатів НВЧ 95% довірчий інтервал Мін. Макс. 43 12.0 8.8 16.2 44 12.4 9.1 16.7 45 12.8 9.5 17.3 46 13.2 9.8 17.8 47 13.7 10.2 18.3 48 14.1 10.6 18.9 49 14.6 10.9 19.5 50 15.1 11.3 20.1 51 15.6 11.7 20.7 52 16.1 12.1 21.3 53 16.6 12.5 22.0 54 17.1 13.0 22.7 55 17.7 13.4 23.4 56 18.3 13.9 24.1 57 18.9 14.4 24.9 58 19.5 14.9 25.7 59 20.2 15.4 26.5 60 20.9 15.9 27.3 61 21.6 16.5 28.2 62 22.3 17.1 29.2 63 23.1 17.7 30.2 64 23.9 18.3 31.2 65 24.8 19.0 32.3 66 25.7 19.7 33.5 67 26.6 20.4 34.7 68 27.6 21.2 36.1 69 28.7 22.0 37.5 70 29.9 22.9 39.0 71 31.1 23.8 40.7 72 32.4 24.8 42.5 73 33.9 25.8 44.4 74 35.5 27.0 46.6 75 37.2 28.2 49.1 76 39.2 29.6 51.9 77 41.4 31.1 55.1 78 44.0 32.8 58.9 79 47.0 34.8 63.6 80 50.7 37.1 69.5 81 55.5 39.8 77.5 82 62.3 43.2 89.9 83 73.8 47. 6 114.6 84 >73.8 >47.6 >114.6 8. Література 1. Основи законодавства України про охорону здоров'я. 2. Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 22.06.99 N 1109 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02 N 1217. 3. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". 4. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання". 5. ДСанПіН 136/1940-97 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". 6. Державні санітарні правила ДСП 9.9.5.035.99 "Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп патогенності". 7. Державні санітарні правила ДСП 9.9.5.064.2000 "Порядок видачі дозволів на роботу із мікроорганізмами I-IV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК". 8. Державні санітарні правила ДСП 9.9.5.-080-2002 "Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях відділах відділеннях мікробіологічного профілю". 9. Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю питної води. Затверджені наказом МОЗ України від 03.02.05 N 60. 10. ГОСТ 18963-73 "Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа". 11. Методические указания по санитарно- микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов. - N 2285-81 - МЗ СССР 1981. 12. Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Затвержені МОЗ СРСР 20.02.75 N 1226-75. 13. Руководство по контролю качества питьевой воды. ВОЗ. Женева 1994. Часть 1. 14. ИСО 6222-2: 1986. Качество воды. Проведение анализа на наличие жизнеспособных микроорганизмов. 15. Директива ЄС 98/83/ЕС від 3 листопаду 1998 року щодо якості води призначеної для споживання населенню. 16. Керівні принципи забезпечення якості питної води ВООЗ - третя оновлена версія вересень 2004 р. 17. Наказ МОЗ України від 11.07.00 N 160 "Про затвердження форм облікової статистичної документації що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах". 18. Наказ МОЗ України від 04.01.01 N 1 "Про затвердження форм медичної облікової документації що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів". Директор Департаменту Державного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко