Наказ N 275 від 07.07.2009 р.

Наказ N 275 від 07.07.2009 р. Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 07.07.2009 N 275 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2009 р. за N 722/16738 Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва З метою удосконалення контролю за фінансуванням будівництва житла та відповідно до частини восьмої статті 16 частини четвертої статті 24 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" 978-15 та відповідно до пункту 4.4. Плану організації підготовки проектів актів необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла" 692-17 затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України Турчиновим О.В. від 31.03.2009 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва розроблений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та погоджений з Міністерством фінансів України та Національним банком України додається za722-09 . 2. Начальнику Управління розробки та реалізації державних програм забезпечити інформування Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо цього рішення. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Д.В.Ісаєнко. 4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації. Міністр В.Куйбіда ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 07.07.2009 N 532 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2009 р. за N 722/16738 Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва Відповідно частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 2664-14 та частини восьмої статті 16 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" 978-15 та з метою удосконалення контролю за фінансуванням будівництва житла Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А: 1. Затвердити Порядок підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва додається . 2. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації. 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями. 5. Це розпорядження набуває чинності через десять днів після державної реєстрації. Голова Комісії В.Суслов Протокол N засідання Комісії від ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 07.07.2009 N 532 Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 07.07.2009 N 275 z0722-09 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2009 р. за N 722/16738 ПОРЯДОК підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва Цей Порядок розроблено відповідно до частини восьмої статті 16 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" 978-15 далі - Закон . 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає вимоги до підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва який входить до ФФБ установлює форму звітності загальні вимоги до її заповнення та терміни надання. 1.2. Цей Порядок поширюється на всіх осіб які згідно із законодавством мають право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та відповідно до статті 3 Закону 978-15 є суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю. 1.3. Для цілей цього Порядку терміни вживаються в такому значенні: забудовник - особа яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з управителем; об'єкт будівництва - будівля споруда або комплекс споруд будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів; управитель - фінансова установа яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію. 2. Порядок подання звітності 2.1. Забудовник складає та надає управителю звітність за формами: інформацію про використання коштів додається ; форми v0237202-02 первинних облікових документів у будівництві N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт. 2.2. Інформацію про використання коштів забудовник надає управителю за кожним об'єктом будівництва окремо незалежно від кількості об'єктів які входять до ФФБ. 2.3. Звітність складається щомісяця наростаючим підсумком з початку звітного року. Забудовник складає звітність станом на кінець останнього дня місяця. Звітність за місяць подається не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним. У разі якщо остання дата подання звітності припадає на неробочий день термін подання переноситься на перший робочий день. Датою подання звітності вважається день фактичного її подання управителю. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства відділення зв'язку що обслуговує відправника. 2.4. Забудовник надає управителю звітність передбачену цим Порядком у паперовій формі. Додатки в паперовій формі подаються пронумерованими прошитими та підписаними керівником забудовника головним бухгалтером підписи яких засвідчуються печаткою забудовника. Член Комісії - директор департаменту нагляду за фінансовими компаніями Н.Жила Начальник управління розробки та реалізації державних житлових програм О.М.Непомнящий Додаток до Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва ІНФОРМАЦІЯ про використання коштів За об'єктом будівництва розташованого місцезнаходження об'єкту будівництва проектна декларація якого зареєстрована . . р. N протягом 200 р. ------------------------------------------------------------------ |Залишок |Отримано |Статті витрат |Обсяг |Повернуто |Залишок | |коштів |від | |витрат |управителю|коштів | |на |управителя| |грн. |протягом |на | |початок |протягом | | |місяця |кінець | |місяця |місяця | | |грн. |місяця | |грн. |грн. | | | |грн. | |--------+----------+---------------+--------+----------+--------| | | |Усього витрат | | | | | | |в тому числі | | | | | | |---------------+--------| | | | | |Придбання | | | | | | |будівельних | | | | | | |матеріалів | | | | | | |---------------+--------| | | | | |Будівництво | | | | | | |будинків | | | | | | |---------------+--------| | | | | |Будівельні | | | | | | |роботи в тому | | | | | | |числі роботи із| | | | | | |зведення | | | | | | |будівель та | | | | | | |споруд* | | | | | | |---------------+--------| | | | | |Оплата послуг | | | | | | |підрядних | | | | | | |організацій | | | | | | |---------------+--------| | | | | |Утримання | | | | | | |забудовника | | | | | | |---------------+--------| | | | | |Інші витрати** | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ --------------- * згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 затвердженими наказом Державного комітету України з будівництва архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 N 174; ** надається розшифровка інших витрат. Керівник забудовника підпис П.І.Б. Головний бухгалтер забудовника підпис П.І.Б. М.П.