Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ N 518 674 20.07.2009 м.Київ Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" на виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров'я України Міністерства освіти і науки України Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 11 листопада 2008 року № 13/1-2/10/11/1 та з метою впорядкування питання щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах України НАКАЗУЄМО: 1. Затвердити: 1.1. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах додається . 1.2. Інструкцію про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури додається . 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам управлінь охорони здоров'я обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим начальникам управлінь освіти і науки обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: 2.1. Довести цей наказ до відома керівників лікувально-профілактичних закладів і загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити контроль за впровадженням положень цього наказу. 2.2. Заповнити кадрами існуючі вакансії посад медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з організації медичної допомоги учням у загальноосвітніх навчальних закладах. 2.3. Забезпечити проведення навчання медичних та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та перевірку знань з питань організації та здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей в загальноосвітніх навчальних закладах. 2.4. Вжити заходів щодо покращання оснащення медичних блоків кабінетів відповідно до діючих вимог та подальшого впровадження їх в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. 3. Директору Українського центру спортивної медицини МОЗ головному позаштатному спеціалісту МОЗ зі спеціальності "Спортивна медицина та лікувальна фізкультура" Дехтярьову Ю.П.надавати організаційно-методичну і консультативну допомогу медичним працівникам в організації і проведенні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 4. Директору Департаменту кадрової політики освіти і науки Банчуку М. В. ректорам і директорам вищих медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та закладiв післядипломної освiти забезпечити внесення доповнень до навчальних програм підготовки i підвищення квалiфікацiї лікарів та молодших медичних спеціалістів і бакалаврів щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 5. Ректорам та директорам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної педагогічної освіти що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури забезпечити внесення доповнень до навчальних програм підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 6. Департаменту материнства дитинства та санаторного забезпечення МОЗ забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В.та заступника Міністра освіти і науки України Полянського П. Б. 8. Наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування. Міністр охорони здоров'я В.М. Князевич Міністр освіти і науки І.О.Вакарчук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України 20.07.2009 № 518/674 Зареєстровано Міністерством юстиції за N 772/16788 від 17.08.2009 Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури 1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах далі - навчальний заклад проводиться в установленому законодавством порядку. 2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою додаток 1 . 3. Учні які не пройшли медичного обстеження рекомендованого додаткового обстеження до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються про що повинні бути поінформовані їх батьки. 4. Наказом директора навчального закладу списки учнів віднесених до підготовчої та спеціальної груп затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів викладачів фізичної культури класних керівників. 5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров'я який знаходиться в журналі обліку навчальних занять додаток 2 . 6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров'я класу з обов'язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу. 7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку. 8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури. 9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє додаток 3 . 10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби. 11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури. 12. До спеціальної групи також відносять учнів які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою. 13. Після перенесення гострих захворювань оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками. Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп. 14. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4. Директор Департаменту материнства дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Р.О. Моісеєнко Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України О.В. Єресько Додаток 1 до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури Характеристики груп для занять на уроках фізичної культури та особливості організації занять з учнями в навчальних закладах Назва медичної групи Критерії віднесення учнів до груп Характеристика фізичного навантаження Примітка 1 2 3 4 Основна група Здорові діти та діти які мають гармонічний високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи Фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини Дозвіл лікаря щодо занять які супроводжуються підвищеними фізичними навантаженнями заняття в спортивних секціях танці хореографія тощо надається тільки після поглибленого обстеження Підготовча група Діти в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності що не потребує курсу лікувальної фізкультури з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи Поступове збільшення навантаження без здачі нормативів Заборонено заняття в спортивних секціях але рекомендовано додаткові заняття у групах загально-фізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці за індивідуальними комплекс-завданнями вправ спрямованими на підвищення рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання на зміцнення певної групи м'язів на оволодіння певними руховими навичками або підвищення рівня їх виконання Продовження додатка 1 1 2 3 4 Спеціальна група Значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров'я що не перешкоджають навчанню в школі але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою. Рівень функціонально-резервних можливостей: низький або нижче середнього Фізична підготовка проводиться за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеня відхилень Заняття проводяться вчителем фізичної культури з наданням індивідуальних завдань безпосередньо на уроках Директор Департаменту материнства дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р.О. Моісеєнко Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН О.В. Єресько Додаток 2 до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури Листок здоров'я Прізвище ім'я по батькові Дата народження Група з фізкультури Термін дії Зміна групи з фізкультури Термін дії Примітка Директор Департаменту материнства дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р.О. Моісеєнко Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН О.В. Єресько Додаток 3 до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку Методика проведення функціональної проби Руфьє: Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно проводити рахунок "один" "два" і т.ін. що дозволяє уникнути затримки дихання. Після 3-5 хв. відпочинку у положенні сидячи в обстежуваного підраховують пульс кожні 15 с. доки не буде отримано 2-3 однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу і пропонується виконати навантаження. Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням стандартних умов виконання навантаження за зовнішніми ознаками втоми дитини. Після закінчення присідань учень сідає і проводиться підрахунок пульсу за перші 15 с. першої хвилини відновлення та за останні 15 с. першої хвилини відновлення. Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи проводять за індексом Руфьє ІР що розраховується за формулою де: ЧСС1 - пульс за 15 с. у стані спокою; ЧСС2 - пульс за перші 15 с. першої хвилини відновлення; ЧСС3 - пульс за останні 15 с. першої хвилини відновлення. Рівні функціонального резерву серця визначаються з урахуванням п'яти градацій: менше 3 - високий рівень; 4 - 6 - вище середнього добрий ; 7 - 9 - середній; 10 - 14 - нижче середнього задовільний ; більше 15 - низький; ЧСС - частота серцевих скорочень. Директор Департаменту материнства дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р.О. Моісеєнко Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти О.В. Єресько МОН Додаток 4 до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм 1. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально для кожного учня учениці з урахуванням всіх клінічних даних тяжкості й характеру захворювання або травми ступеня функціональних порушень які були викликані захворюванням або травмою . Беруться до уваги також стать вік компенсаторні здатності організму й інші індивідуальні особливості. 2. Повне припинення занять фізичними вправами може мати тільки тимчасовий характер. 3. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм зазначено в таблиці: № з/п Класи хвороб та окремі захворювання Код Допуск до фізичних навантажень після одужання Примітки 1 2 3 4 5 Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 1 Кишкові інфекційні хвороби; паразитарні хвороби: гельмінтоз ентеробіоз аскаридоз трихоцефаліоз гемінококоз лямбліоз А 02-А 09 не обмежується токсокороз опісторхоз ехінококоз та інші: вісцеральні гельмінтози малярія лейшманіоз підготовча група 6 міс. 2 Інші бактеріальні хвороби без ускладнень: кашлюк дифтерія скарлатина менінгококова інфекція А36- А39 не обмежується підготовча група 6 міс. підготовча група до 2 років дотримуватися поступовості навантажень 3 Вірусні інфекційні хвороби які характеризуються ураженням шкіри та слизових оболонок вітряна віспа кір краснуха тощо В00-В02 В05-В09 не обмежується 4 Гострий гепатит А В В15 В16 підготовча група 6 міс. виключаються фізичні вправи на витривалість 5 Інші вірусні хвороби: епідемічний паротит інфекційний мононуклеоз В25-В34 не обмежується спеціальна група 6 міс. вірусний кон'юнктивіт тощо В30 підготовча група до повної реабілітації 6 Мікози дерматофітія шкіри при глибоких мікозах В 35-В49 не обмежується підготовча група до повної реабілітації Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму Анемії D50-D53 з гемоглобіном 90-100 г/л -підготовча група 3 місяці з гемоглобіном 100 г/л і більше - не обмежується Хвороби нервової системи 1 Запальні хвороби центральної нервової системи бактеріальний менінгіт менінгоенцефаліти G00-G09 підготовча група 12 міс. 2 Ураження нервів нервових корінців та сплетіння G50-G59 підготовча група 6-8 міс. Хвороби ока та придаткового апарату 1 Хвороби повік сльозових шляхів та орбіти ячмінь тощо Н00- Н06 не обмежується 2 Хвороби кон'юнктиви Н10- Н13 не обмежується Хвороби вуха та соскоподібного апарату 1 Хвороби зовнішнього вуха Н60- Н62 не обмежується 2 Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка отити мастоїдит тощо Н65- Н75 підготовча група 1 міс. необхідна обережність при заняттях плаванням Хвороби системи кровообігу 1 Гострий ревматизм без залучення серця І00 не обмежується 2 Кардіоміопатія І43 не обмежується 3 Міокардит гострий І40 І41 підготовча група 3 міс. Хвороби дихальної системи 1 Гострі респіраторні інфекції дихальних шляхів J00-J06 J22 J99 не обмежується 2 Грип та пневмонія J10-J18 не обмежується остерігатися різких і особливо раптових охолоджень дихальних шляхів при виконанні фізичних вправ 3 Бронхіт бронхіоліт гострий J20 J21 не обмежується -//- 4 Плеврит ексудативний J90 підготовча група 3 міс. -//- 5 Плеврит без випоту J94 підготовча група 1 міс. -//- 6 Стан після тонзилектомії аденотомії J35 не обмежується Хвороби органів травлення 1 Гастрит дуоденіт гастродуоденіт гострий К29 К52 не обмежується 2 Холецистит гострий К81 не обмежується 3 Панкреатит гострий К85 не обмежується 4 Стан після апендектомії К35-К38 підготовча група 1 міс. перший час варто уникати напруження стрибків і вправ що дають навантажен-ня на м'язи живота Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 1 Інфекційні хвороби шкіри й підшкірної клітковини: імпетиго фурункул і карбункул піодермія тощо L00-L09 не обмежується 2 Дерматити: атопічний себорейний алергічний інші L20 L21 L23-L27 не обмежується 3 Псоріаз пара- псоріаз червоний плескатий лишай тощо L40-L45 не обмежується 4 Кропив'янка еритема L50 L51 не обмежується Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 1 Інфекційні та запальні артропатії М00-М14 підготовча група 3 міс. 2 Ураження м'язів М60- М63 М70- М79 підготовча група 3 міс. 3 Синовіїти тендосиновіїти розриви синовіальної оболонки та сухожилля М65- М68 підготовча група 3 міс. 4 Порушення щільності та структури кісток М80- М94 підготовча група 3 міс. Хвороби сечостатевої системи 1 Гострий пієлонефрит N10 підготовча група 3 міс. 2 Гострий цистит N30 не обмежується 3 Гострі запальні хвороби органів малого таза у жінок сальпінгіти оофорити запалення піхви та вульви тощо N70-N77 не обмежується 4 Незапальні хвороби жіночих органів ендометрити дисплазії ерозії ектопіони шийки матки тощо N80-N90 не обмежується 5 Надмірна часта та нерегулярна менструація N92 підготовча група 6 Варикоцеле стан після операції І86 підготовча група 2 міс. Травми отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 1 Внутрішньо-черепна травма в тому числі струс головного мозку S06.0 підготовча група 3 міс. підготовча група 1-3 міс. необхідна особлива обережність і поступовість навантаження на заняттях 2 Перелом кісток черепа та обличчя S02 підготовча група 6 міс. 3 Компресійні переломи шийного відділу хребта без неврологічних порушень S12 спеціальна група 12 міс. 4 Ушкодження передньої хрестовидної зв'язки задньої хрестовидної зв'язки колатеральних зв'язок колінного суглоба S73 спеціальна група 6 міс. 5 Компресійні переломи в грудному і поперековому відділах хребта S22 S30 S34 спеціальна група 12 міс. 6 Перелом кісток таза без порушення функцій тазових органів S32.8 спеціальна група 6 міс. 7 Перелом ключиці S42.0 підготовча група 3 міс. 8 Перелом дрібних кісток: передпліччя стопи кисті ключиці S50- S69 спеціальна група 3 міс. варто виключити вправи що дають активне навантаження на ушкоджену кінцівку 9 Звичний вивих плечового суглоба ушкодження ротаторної манжети S40 підготовча група 3 міс. 10 Ушкодження сухожиль м'язів плеча і передпліччя кисті S40- S49 спеціальна група 3 міс. 11 Вивих ліктьового і плечового суглобів S53 спеціальна група 3 міс. 12 Ушкодження ахілового сухожилля S86.0 спеціальна група 3 міс. 13 Травми коліна гомілки та ступні S80- S99 спеціальна група 3 міс. 14 Травми численних ділянок тіла Т00-Т07 спеціальна група 12 міс. Тривалість відсторонення від фізичних навантажень на уроках фізичної культури при захворюваннях що не наведені в таблиці зарахування до підготовчої або спеціальної груп вирішуються лікарем який лікував лікує дитину. Директор Департаменту материнства дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р.О. Моісеєнко Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН О.В. Єресько