Наказ N 252 від 24.06.2009 р.

Наказ N 252 від 24.06.2009 р. Про затвердження примірного договору оренди житла з викупом

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 24 червня 2009 року N 252 Про затвердження Примірного договору оренди житла з викупом На виконання пункту 5 Порядку оренди житла з викупом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 274 наказую: 1. Затвердити Примірний договір оренди житла з викупом що додається. 2. Управлінню розробки та реалізації державних житлових програм Непомнящий О. М. забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Мінрегіонбуду. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В. Міністр В. Куйбіда ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінрегіонбуду від 24 червня 2009 р. N 252 ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛА З ВИКУПОМ найменування населеного пункту 20 р. назва підприємства установи організації далі - орендодавець в особі що діє посада прізвище ім'я по батькові на підставі з одного боку та прізвище ім'я по батькові паспортні дані що проживає адреса за якою зареєстровано місце проживання далі - орендар з іншого боку уклали цей Договір оренди житла з викупом далі - Договір про таке. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ 1.1. Вартість житла - сума коштів яка визначається на договірних засадах та складається із початкового внеску ОРЕНДАРЯ і платежів на викуп житла. 1.2. Винагорода дохід ОРЕНДОДАВЦЯ - процентна ставка від платежів на викуп житла розмір якої встановлюється у Договорі. 1.3. Житло - квартира або її частина житловий будинок або його частина призначені та придатні для постійного проживання в них що передаються в оренду з викупом. 1.4. Орендні платежі - періодичні платежі на викуп житла та винагорода дохід ОРЕНДОДАВЦЯ. 1.5. Резерв непередбачених витрат - кошти ОРЕНДАРЯ призначені для погашення непередбачених витрат пов'язаних з обслуговуванням його зобов'язань розмір яких не може перевищувати 3 трьох відсотків вартості житла. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. В порядку та на умовах визначених цим Договором ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ у строкове платне володіння та користування житло що визначене у цьому Договорі з наступним переходом права власності на нього від ОРЕНДОДАВЦЯ до ОРЕНДАРЯ а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти житло у строкове володіння та користування а згодом і у власність а також сплатити ОРЕНДОДАВЦЕВІ платежі передбачені цим Договором. 2.2. Характеристики житла що передається в оренду з викупом. 2.2.1. Адреса: . 2.2.2. Загальна площа . 2.2.3. Житлова площа: . 2.2.4. Поверх: . 2.2.5. Кількість кімнат: . 2.2.6. Стан житла на момент передачі: . 2.1.7. Недоліки житла що передається: . 2.2. Житло належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності згідно з документ що засвідчує право власності на житло та вільне від додаткових обтяжень і зобов'язань перед третіми особами. 2.3. Погоджена Сторонами вартість житла що передається в оренду з викупом становить в тому числі початковий внесок ОРЕНДАРЯ у сумі та платежі на викуп житла у сумі . 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ЖИТЛА В ОРЕНДУ З ВИКУПОМ 3.1. Зазначене в п. 2.2 цього Договору житло повинно бути передане ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом днів з моменту державної реєстрації цього Договору але не раніше сплати ОРЕНДАРЕМ початкового внеску та формування резерву непередбачених витрат у розмірах визначених у п. 5.1 та 6.1 Договору. 3.2. Передача житла здійснюється за актом приймання-передачі. 3.3. Житло вважається переданим в оренду з викупом з моменту підписання акта приймання-передачі. 4. СТРОК ОРЕНДИ 4.1. Строк оренди складає років з моменту прийняття житла що передається в оренду з викупом за актом приймання-передачі та може бути продовжений за згодою сторін. 4.2. Якщо протягом строку оренди ОРЕНДАР достроково сплачує платежі передбачені Договором строк оренди вважається таким що припинився з моменту підписання акта про сплату орендних платежів у повному обсязі. 5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 5.1. ОРЕНДАР зобов'язується протягом днів з моменту державної реєстрації цього Договору перерахувати на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ початковий внесок у сумі вказаній у п. 2.3 Договору та своєчасно сплачувати орендні платежі. 5.2. Розмір порядок формування форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду. 5.2.1. Розмір орендних платежів розраховується виходячи із суми платежів на викуп житла зазначеної у пункті 2.3 Договору поділеної на кількість виплат та збільшеної на суму винагороди доходу ОРЕНДОДАВЦЯ. 5.2.2. Винагорода дохід орендодавця визначається як процентна ставка від платежів на викуп житла та встановлюється у розмірі процентів річних. Винагорода дохід орендодавця сплачується за фактичний період оренди та не нараховується на суму платежів на викуп житла що погашаються достроково. 5.2.3. За згодою Сторін орендні платежі за цим Договором становлять грн. за місяць квартал півріччя у тому числі: платежі на викуп житла в сумі грн. за ; місяць квартал півріччя винагорода дохід ОРЕНДОДАВЦЯ в сумі грн. за . місяць квартал півріччя 5.2.4. Орендні платежі сплачуються готівкою в безготівковому порядку на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ: реквізити рахунку ОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше числа кожного . місяця кварталу півріччя 5.2.5. Розмір орендних платежів може переглядатися Сторонами не частіше ніж один раз протягом за згодою сторін у разі термін . перелік обставин за яких може переглядатися розмір орендних платежів 5.3. Згідно з цим Договором об'єкт оренди страхуванню підлягає не підлягає на період оренди. Страхування об'єкта оренди здійснює . Орендар Орендодавець 5.4. ОРЕНДАР зобов'язується компенсувати ОРЕНДОДАВЦЮ такі документально підтверджені витрати пов'язані з вчиненням юридичний дій: . 5.5. Комунальні послуги та витрати за користування телефонами радіотрансляційною телевізійною комп'ютерною мережами оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно на підставі рахунків відповідних організацій з обов'язковим повідомленням ОРЕНДОДАВЦЯ про здійснення такої оплати шляхом . 6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБСЛУГОВУВАННЯМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ОРЕНДАРЯ 6.1. Формування резерву непередбачених витрат пов'язаних з обслуговуванням зобов'язань ОРЕНДАРЯ проводиться за рахунок ОРЕНДАРЯ протягом днів з моменту державної реєстрації цього Договору шляхом перерахування коштів на персональний рахунок ОРЕНДАРЯ право користування яким надається виключно ОРЕНДОДАВЦЮ з попереднім повідомленням Орендаря. 6.2. За згодою сторін розмір резерву за цим Договором становить . 6.3. У разі виникнення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг на строк більше ОРЕНДОДАВЕЦЬ погашає її за рахунок коштів резерву. 6.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ може також використовувати кошти резерву для погашення інших документально підтверджених зобов'язань ОРЕНДАРЯ що виникли відповідно до умов цього Договору а саме: виключний перелік зобов'язань ОРЕНДАРЯ . які можуть погашатися ОРЕНДОДАВЦЕМ за рахунок коштів резерву 6.5. Невикористані кошти резерву зараховуються як платежі ОРЕНДАРЯ на викуп житла. 7. ПОРЯДОК ВИКУПУ ЖИТЛА ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ 7.1. Цей Договір є документом що свідчить про перехід права власності на зазначене в п. 2.2 цього Договору житло від орендодавця до орендаря з відкладальними обставинами. 7.2. Відкладальними обставинами є повна сплата орендарем платежів на викуп житла. 7.3. ОРЕНДАР має право достроково сплатити платежі на викуп житла. 7.4. Сплата орендних платежів у повному обсязі засвідчується актом що є невід'ємною частиною договору. 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ 8.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право: 1 один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ житла що орендується у відповідності до умов цього Договору; розпоряджатися житлом з дотриманням умов цього Договору до сплати ОРЕНДАРЕМ орендних платежів у повному обсязі. 8.2 ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується: передати ОРЕНДАРЮ зазначене у пункті 2 цього Договору житло згідно акту приймання - передачі; передати ОРЕНДАРЮ зазначене житло у власність протягом днів після складання акта про сплату ОРЕНДАРЕМ орендних платежів у повному обсязі надати останньому усі необхідні документи на це житло а також сприяти в оформленні права власності на нього. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має також інші права та зобов'язання передбачені чинним законодавством 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ 9.1. ОРЕНДАР має право: володіти та користуватися зазначеним у пункті 2 цього Договору житлом а після сплати орендних платежів у повному обсязі набути право власності на це житло; зареєструвати своє та членів своєї сім'ї місце проживання за адресою орендованого житла у порядку встановленому законодавством; обладнати житло що орендується на власний розсуд; достроково сплатити платежі на викуп житла. 9.2. ОРЕНДАР зобов'язується: використовувати житло лише для проживання в ньому; забезпечувати збереження житла; здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування поточний та капітальний ремонт житла що орендується; сплачувати своєчасно платежі в розмірі та у порядку визначеному у Договором; здійснювати перепланування та реконструкцію житла лише за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ та з дотриманням законодавства; повернути житло ОРЕНДОДАВЦЕВІ у випадку дострокового розірвання Договору у стані що відповідає зобов'язанням ОРЕНДАРЯ за цим Договором. ОРЕНДАР має також інші права та зобов'язання передбачені чинним законодавством. 9.3. ОРЕНДАР самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями. 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. 10.2. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за цим Договором: у випадку прострочення по сплаті орендних платежів на термін більше місяця ОРЕНДАР сплачує штраф у розмірі відсотків від суми чергового платежу; у випадку нецільового використання житла що орендується ОРЕНДАР сплачує штраф у розмірі відсотків від вартості житла визначеної у Договорі. 10.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за цим Договором: у випадку прострочення по передачі ОРЕНДАРЕВІ житла що орендується ОРЕНДОДАВЕЦЬ сплачує ОРЕНДАРЕВІ пеню в розмірі відсотків від вартості житла визначеної у Договорі за кожен день прострочення. 10.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань передбачених цим Договором якщо причиною їх невиконання є форс-мажорні обставини які виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру яких Сторона що не виконала зобов'язання не могла передбачити: стихійні лиха війна і воєнні дії заколот блокада безчинства інші подібні обставини. 10.5. У разі виникнення обставин зазначених у пункті 10.4 Сторона яка не може виконати зобов'язання передбачені цим Договором повинна сповістити іншу Сторону про настання прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань по причині вищевказаних обставин. 10.6. Усі спори що пов'язані із цим Договором його укладанням або такі що виникають в процесі виконання умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку визначеному чинним в Україні законодавством. 11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 11.1. Договір може бути розірваний достроково виключно за згодою сторін або за рішенням суду. 11.2. У разі дострокового розірвання Договору за згодою сторін ОРЕНДОДАВЕЦЬ повертає ОРЕНДАРЮ частину сплачених коштів початкового внеску невикористаних коштів резерву та внесених платежів на викуп житла яка перевищує вартість оренди цього житла за фактичний період проживання визначену експертним шляхом або опосередковану вартість оренди житла в населеному пункті визначену відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" . 11.3. У разі розірвання Договору за рішенням суду повернення коштів здійснюється відповідно до рішення суду. 11.4. У разі дострокового розірвання Договору ОРЕНДАР та інші особи які проживають разом з ним підлягають виселенню з житла без надання їм іншого житлового приміщення. 11.5. У разі смерті ОРЕНДАРЯ всі права та обов'язки за Договором переходять до спадкоємців. Спадкоємці можуть відмовитись від Договору у порядку встановленому статтею 1273 Цивільного кодексу України. 11.6. Реорганізація організації-орендодавця а також зміна власника орендованого житла не є підставою для зміни умов чи розірвання Договору. 12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 12.1. Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та обов'язковій державній реєстрації. 12.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його державної реєстрації і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 12.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним листування попередні угоди та протоколи про наміри з питань що так чи інакше стосуються цього Договору втрачають юридичну силу. 12.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін що оформляється додатковою угодою до цього Договору. 12.5. Зміни та доповнення додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 12.6. Усі правовідносини що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 12.7. Цей Договір складений українською мовою на сторінках у примірниках кожний з яких має однакову юридичну силу. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР ПІДПИСИ СТОРІН За ОРЕНДОДАВЦЯ Керівник / / М. П. За ОРЕНДАРЯ / / Договір зареєстрований про що вчинено запис від 20 р. за N . підпис П. І. Б. посадової особи яка провела реєстрацію М.П. Начальник Управління розробки та реалізації державних житлових програм О. М. Непомнящий Додаток 1 до Примірного договору оренди житла з викупом АКТ приймання-передачі житлового приміщення Житлове приміщення квартира житловий будинок садибного типу одноквартирний адреса за якою знаходиться житлове приміщення загальною площею кв. метрів складається з кімнат житловою площею кв. метрів: кімната кімната кімната кімната кімната кімната кухня площею кв. метрів обладнана перелічити обладнання із зазначенням його стану - технічно несправне потребує ремонту заміни тощо ванна кімната площею кв. метрів обладнана перелічити обладнання із зазначенням його стану - технічно несправне потребує ремонту заміни тощо санітарний вузол площею кв. метрів обладнаний перелічити обладнання із зазначенням його стану - технічно несправне потребує ремонту заміни тощо коридор антресолі вбудована шафа комора лоджія балкон Житлове приміщення обладнано системою водопроводу гарячого водопостачання водовідведення опалення пічне місцеве центральне . сміттєпроводом системами газопостачання електропостачання У приміщенні встановлено . телефон радіотрансляційну мережу телевізійну мережу тощо Передав ОРЕНДОДАВЕЦЬ посада прізвище Прийняв ОРЕНДАР прізвище ім'я ім'я та по батькові підпис та по батькові підпис М. П. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ПЕРЕДАВ ОРЕНДАР ПРИЙНЯВ ПІДПИСИ СТОРІН ЗА ОРЕНДОДАВЦЯ Керівник / / М. П. ЗА ОРЕНДАРЯ / / З правилами користування приміщеннями житлового будинку санітарними і протипожежними правилами ознайомлений. Ключі від квартири та від кімнат отримав. ОРЕНДАР підпис Додаток 2 до Примірного договору оренди житла з викупом АКТ про сплату у повному обсязі орендних платежів та виконання розрахунків за договором оренди житла з викупом N від 20 р. найменування населеного пункту 20 р. ОРЕНДОДАВЕЦЬ в особі посада прізвище ім'я по батькові що діє на підставі з одного боку та орендар прізвище ім'я по батькові з іншого боку склали даний акт про наступне: 1. Орендодавець та орендар прийшли до згоди про остаточне виконання взаємних вимог з вищевказаного договору у якому Орендодавець та орендар є Сторонами. 3. Сторони при підписанні даного Акта не мають одна до одної будь-яких взаємних претензій. 4. Даний Акт укладено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР ПІДПИСИ СТОРІН ЗА ОРЕНДОДАВЦЯ Керівник / / М. П. ЗА ОРЕНДАРЯ / /